Click here to load reader

PRAVNI OKVIR ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U REPUBLICI · PDF file poreski propisi, radno­pravni propisi, propisi o javnim nabavkama i zaštiti konkurencije, itd.); ovo se odnosi i

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVNI OKVIR ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U REPUBLICI · PDF file poreski propisi,...

 • Novembar 2017.

  PRAVNI OKVIR ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

  U REPUBLICI SRBIJI

  HEINRICH BÖLL STIFTUNG SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO

 • Pripremio prof. dr Dragan Golubović, stalni član Saveta eksperata za neprofitno pravo Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope

 • Sadržaj

  1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2. Za kon o pro fe si o nal noj re ha bi li ta ci ji i za šti ti in va li da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  3. Prav ni sta tus udru že nja i uslo vi za oba vlja nje pri vred ne de lat no sti. . . . . . . . . . . 7

  4. Prav ni sta tus za du žbi na i fon da ci ja i uslo vi za oba vlja nje pri vred ne de lat no sti . . . . 9

  5. Po re ski tret man pri ho da OCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  6. OCD u re ži mu po re za na do da tu vred nost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  7. Jav no fi nan si ra nje OCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  8. Prav ni i po re ski sta tus za dru ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  9. Prav ni sta tus pri vred nih dru šta va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  10. Dru gi pro pi si od zna ča ja za so ci jal na pred u ze ća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  ZA KLJUČ NA RAZ MA TRA NJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  OTVO RE NA PI TA NJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 • 5

  1. Uvod

  So ci jal no pred u zet ni štvo u Re pu bli ci Sr bi ji per se ni je pred met po seb ne prav ne re gu la ti ve. Re le vant ni stra te ški do ku men ti ta ko đe ne sa dr že de fi ni ci ju ili bit na obe lež ja so ci jal nog pred­ u zet ni štva. U na cr tu Na­ci­o­nal­na­stra­te­gi­je­za­stva­ra­nje­pod­sti­caj­nog­okru­že­nja­za­raz­voj­ci­vil­nog­ dru štva u Re pu bli ci Sr bi ji pod so ci jal nim pred u zet ni štvom pod ra zu me va se ko ri šće nje ino va tiv ne prak se u pro da ji ro ba i uslu ga na tr ži štu, ra di sti ca nja pri ho da ko ji se ko ri sti za ostva ri va nje ne kog (ide al nog) op šte ko ri snog ci lja ili in te re sa. Ovaj se op šte ko ri sni in te res, ba rem ka da je reč o jav nim po li ti ka ma u ovoj obla sti, pre vas hod no od no si na za po šlja va nje te že za po šlji vih dru štve nih gru pa i so ci jal nu in klu zi ju mar gi na li zo va nih dru štve nih gru pa, ali uklju ču je i ostva­ ri va nje bi lo kog dru gog op šte ko ri snog ci lja (str. 20). Sa gla sno to me, za po tre be ovog pre gle da pod so­ci­jal­nim­pred­u­ze­ći­ma pod ra zu me va ju se pri vat no­prav na li ca ko ja ostva ru ju pret hod no na ve de ne ci lje ve ili in te re se. U tom smi slu, de fi ni ci ja so ci jal nog pred u ze ća ko ja se ko ri sti u ovom pre gle du ši ra je od za kon ske de fin ci je so ci jal nog pred u ze ća (in fra, 2).

  Upo red no, so ci jal no pred u zet ni štvo ure đe no je ni zom pro pi sa (sta tu sno­prav ni pro pi si, po re ski pro pi si, rad no­prav ni pro pi si, pro pi si o jav nim na bav ka ma i za šti ti kon ku ren ci je, itd.); ovo se od no si i na ze mlje u ko ji ma je so ci jal no pred u zet ni štvo ure đe no po seb nim za ko nom, ili ko je pro pi su ju po se ban sta tu sno­prav ni ob lik za so ci jal no pred u ze će (Ita li ja, Špa ni ja, Slo­ ve ni ja, Fran cu ska, En gle ska i Vels). U pre gle du se ana li zi ra ju prav ni pro pi si od zna ča ja za so­ ci jal no pred u zet ni štvo i so ci jal na pred u ze ća u Re pu bli ci Sr bi ji, ko ji su na sna zi za ključ no sa 1. sep tem brom 2017.

  2. Za kon o pro fe si o nal noj re ha bi li ta ci ji i za šti ti in va li da

  Za kon pred vi đa da po seb ni ob li ci za po šlja va nja i rad nog an ga žo va nja oso ba sa in va li di­ te tom, ona ko ka ko su oso be sa in va li di te tom de fi ni sa ne Za ko nom (čl. 4), mo gu bi ti or ga ni zo­ va ni kao 1) pred u ze ća za pro fe si o nal nu re ha bi li ta ci ju i za po šlja va nje oso ba sa in va li di te tom; 2) rad ni cen tri; 3) so ci jal no pred u ze će i so ci jal na or ga ni za ci ja (čl. 34).1

  Pred­u­ze­će­za­pro­fe­si­o­nal­nu­re­ha­bi­li­ta­ci­ju­i­za­po­šlja­va­nje­oso­ba­sa­in­va­li­di­te­tom. Pred u ze će za pro fe si o nal nu re ha bi li ta ci ju i za po šlja va nje oso ba sa in va li di te tom (Pred u ze će) je ste prav­ no li ce ko je za po šlja va i vr ši pro fe si o nal nu re ha bi li ta ci ju oso ba sa in va li di te tom, u skla du sa Za ko nom. Osni va či pred u ze će mo gu bi ti Re pu bli ka Sr bi ja, auto nom na po kra ji na, je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve, pri vred no dru štvo, udru že nje oso ba sa in va li di te tom ili dru go prav no

  1 Slu­žbe­ni­gla­snik­RS, br. 36/09, 32/2013.

 • 6

  ili fi zič ko li ce, u ci lju otva ra nja no vih rad nih me sta i za po šlja va nja oso ba sa in va li di te tom. Pred u ze će mo že oba vlja ti de lat nost pod uslo vom: da ima u rad nom od no su na neo d re đe no vre me naj ma nje pet oso ba sa in va li di te tom; da, u od no su na uku pan broj za po sle nih, ima u rad nom od no su na neo d re đe no vre me naj ma nje 50% oso ba sa in va li di te tom, od če ga naj­ ma nje 10% oso ba sa in va li di te tom ko je mo gu da se za po sle sa mo pod po seb nim uslo vi ma; da ima od go va ra ju ći pro stor i od go va ra ju ću teh nič ku i dru gu opre mu za rad no ospo so blja­ va nje i rad oso ba sa in va li di te tom; da ima za po sle na struč na li ca za rad no ospo so blja va nje i pro fe si o nal nu re ha bi li ta ci ju oso ba sa in va li di te tom, uko li ko pred u ze će za po šlja va vi še od 20 oso ba sa in va li di te tom, od no sno an ga žo va na struč na li ca uko li ko pred u ze će za po šlja va ma nje od 20 oso ba sa in va li di te tom, da ima do zvo lu za oba vlja nje de lat no sti. Pred u ze će se upi su je u re gi star pri vred nih su bje ka ta nad le žnog or ga na, uz pret hod no pri ba vlje nu do zvo lu mi ni star stva nad le žnog za po slo ve za po šlja va nja. Do zvo la se iz da je po pri ba vlje nom mi šlje­ nju mi ni star stva nad le žnog za po slo ve zdra vlja, mi ni star stva nad le žnog za po slo ve so ci jal ne po li ti ke i mi ni star stva nad le žnog za po slo ve obra zo va nja. Na osni va nje, upra vlja nje, po ve zi­ va nje, or ga ni za ci ju, rad, kao i na oba vlja nje de lat no sti pred u ze ća pri me nju ju se pro pi si ko ji se od no se na pri vred na dru štva, ako ovim za ko nom ni je dru ga či je pro pi sa no (čl. 35–38). Na ova pred u ze ća pri me nju je se re žim sub ven ci ja na pla te za po sle nih i dru gi vi do vi dr žav ne po mo ći (čl. 40–41). Osim to ga, Za­kon­o­po­re­zu­na­do­bit­prav­nih­li­ca pred vi đa oslo ba đa nje od po re za na do bit za ova pred u ze ća, sra zmer no uče šću oso ba sa in va li di te tom („in va lid na li ca”) u ukup nom bro ju za po sle nih (čl. 46).2

  Rad­ni­cen­tar. Rad ni cen tar je ste po se ban ob lik usta no ve ko ja obez be đu je rad no an ga žo­ va nje kao rad no­te ra pij sku ak tiv nost oso ba sa in va li di te tom ko je se ne mo gu za po sli ti ili odr­ ža ti za po sle nje ni pod op štim ni pod po seb nim uslo vi ma, od no sno či ji je rad ni uči nak ma nji od jed ne tre ći ne rad nog učin ka za po sle nog na uobi ča je nom rad nom me stu. Rad ni cen tar mo že da oba vlja de lat nost pod uslo vom da an ga žu je na rad no­te ra pij skim ak tiv no sti ma naj­ ma nje pet oso ba sa in va li di te tom, od no sno da an ga žu je na rad no­te ra pij skim ak tiv no sti ma naj ma nje 80% oso ba sa in va li di te tom u od no su na uku pan broj rad no an ga žo va nih i za po­ sle nih. Rad ni cen tar mo gu da osnu ju Re pu bli ka Sr bi ja, auto nom na po kra ji na i je di ni ca lo kal­ ne sa mo u pra ve, kao i or ga ni za ci je oso ba sa in va li di te tom ili or ga ni za ci je nji ho vih za kon skih za stup ni ka. Pro stor no­teh nič ke uslo ve, struč nu ospo so blje nost za po sle nih i dru ge uslo ve za rad rad nog cen tra pro pi su je mi ni star nad le žan za po slo ve so ci jal ne po li ti ke (čl. 43–44).

  So­ci­jal­no­pred­u­ze­će­i­so­ci­jal­na­or­ga­ni­za­ci­ja. So ci jal no pred u ze će, u smi slu Za ko na, je ste pri vred no dru štvo ko je se osni va za oba vlja nje de lat no sti usme re ne na za do vo lje nje po tre­ ba oso ba sa in va li di te tom i ko je, ne za vi sno od ukup nog bro ja za po sle nih, za po šlja va naj­ ma nje jed nu oso bu sa in va li di te tom. So ci jal no pred u ze će po slu je u skla du sa pro pi si ma o pri vred nim dru štvi ma. So ci jal na or ga ni za ci ja, u smi slu Za ko na, je ste dru gi ob lik or ga ni­ zo va nja ko ji se osni va za oba vlja nje de lat no sti usme re ne na za do vo lje nje po tre ba oso ba sa in va li di te tom i za po šlja va naj ma nje jed nu oso bu sa in va li di te tom. So ci jal no pred u ze će i so ci jal na or ga ni za ci ja du žni su da deo pri ho da ostva re nih oba vlja njem de lat no sti ula žu u una pre đe nje uslo va ra da, rad nih ve šti na, so ci jal ne in te gra ci je, ži vot nog stan dar da i za do vo­ lje nja po tre ba oso ba sa in va li di te tom (čl. 45).

  Komentar: Prethodno citirane zakonske odredbe otvaraju nekoliko pitanja. Prvo, iz za

Search related