Ostali propisi

  • View
    344

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Ostali propisi

PRAVILNIK

O STRUNIM ZVANJIMA U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAINU NJIHOVA STJECANJAI. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim Pravilnikom utvruju se struna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, te uvjeti i nain njihova stjecanja. lanak 2. Strune konzervatorsko-restauratorske poslove na zatiti i ouvanju kulturnih dobara mogu obavljati fizike osobe koje imaju odgovarajue temeljno ili vie struno zvanje propisano ovim Pravilnikom. II. STRUNA ZVANJA lanak 3. Temeljna struna zvanja su: restaurator tehniar; konzervator tehniar; vii restaurator tehniar; vii konzervator tehniar; konzervator; konzervator-restaurator. Via struna zvanja su: vii konzervator; vii konzervator-restaurator; restaurator majstor; konzervator savjetnik; konzervator-restaurator savjetnik. Temeljna struna zvanja lanak 4. Uz pripadajue struno zvanje konzervator iz lanka 3. ovoga Pravilnika u pravilu se dodaje temeljni naziv struke (konzervator arhitekt, konzervator povjesniar umjetnosti, konzervator arheolog, konzervator kemiar i sl.). lanak 5. Za stjecanje strunog zvanja restaurator tehniar uvjeti su: odgovarajua srednja struna sprema, dvije godine radnog iskustva u struci i poloen struni ispit za restauratora tehniara. Za stjecanje strunog zvanja konzervator tehniar uvjeti su: odgovarajua srednja struna sprema, dvije godine radnog iskustva u struci i poloen struni ispit za konzervatora tehniara. lanak 6. Za stjecanje strunog zvanja vii restaurator tehniar uvjeti su: odgovarajua via struna sprema, dvije godine radnog iskustva u struci i poloen struni ispit za vieg restauratora tehniara ili srednja struna sprema, pet godina radnog iskustva u struci nakon poloenog strunog ispita za restauratora tehniara i poloen struni ispit za vieg restauratora tehniara. Za stjecanje strunog zvanja vii konzervator tehniar uvjeti su: odgovarajua via struna sprema, dvije godine radnog iskustva u struci i poloen struni ispit za vieg konzervatora tehniara ili srednja struna sprema, pet godina radnog iskustva u struci nakon poloenog strunog ispita za konzervatora tehniara i poloen struni ispit za vieg konzervatora tehniara. lanak 7.

Za stjecanje strunog zvanja konzervator uvjeti su: odgovarajua visoka struna sprema, dvije godine radnog iskustva u struci i poloen struni ispit za konzervatora. Za stjecanje strunog zvanja konzervator-restaurator uvjeti su: restauratorski studij, odnosno druga visoka struna sprema, dvije godine radnog iskustva u struci i poloen struni ispit za konzervatora restauratora. Via struna zvanja lanak 8. Struno zvanje vii konzervator ili vii konzervator-restaurator moe stei osoba koja je nakon poloenog strunog ispita za konzervatora ili konzervatora-restauratora najmanje pet godina obavljala poslove konzervatora ili konzervatora- restauratora i u tom razdoblju dala vrijedan struni doprinos, te obavila zapaene strune radove iz podruja konzervatorskorestauratorske djelatnosti koji se mogu koliinski izraziti s najmanje 150 bodova. lanak 9. Struno zvanje restaurator majstor moe stei osoba koja je nakon poloenog strunog ispita za jedno od temeljnih strunih zvanja najmanje sedam godina obavljala strune konzervatorsko--restauratorske poslove u tom zvanju te je u tom razdoblju dala izuzetno vrijedan struni doprinos i bila zapaena po strunim radovima koji se mogu koliinski izraziti sa najmanje 200 bodova. lanak 10. Struno zvanje konzervator savjetnik ili konzervator-restaurator savjetnik moe stei osoba ija strunost jami da moe obavljati najsloenije poslove na zatiti i ouvanju kulturnih dobara uz uvjet da je nakon stjecanja strunog zvanja vieg konzervatora ili vieg konzervatora-restauratora najmanje pet godina radila u struci te da je u tom razdoblju bila zapaena po obavljenim znanstvenim i strunim radovima koji se mogu koliinski izraziti s najmanje 250 bodova. lanak 11. Struni i znanstveni kriteriji izraeni u bodovima za napredovanje u via struna zvanja sastavni su dio ovog Pravilnika. III. STJECANJE TEMELJNOG STRUNOG ZVANJA Struni ispit lanak 12. Struni ispit za stjecanje temeljnih strunih zvanja polae se prema Programu strunih ispita za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost, koji je ujedno sastavni dio ovog Pravilnika. Programom strunih ispita odreuje se sadraj, te nain izrade praktinog strunog rada i pisane radnje, kao i struna literatura za svaku tematsku cjelinu opeg i posebnog dijela ispita. lanak 13. Struni ispit sastoji se od opeg i posebnog dijela ispita. Opi dio ispita obavezan je za sve osobe koje polau struni ispit (u daljnjem tekstu: pristupnici). Opi dio ispita obuhvaa: a) usmeni dio ispita Ustav Republike Hrvatske; Osnove sustava dravne uprave; Osnove radnog zakonodavstva; Zakone i druge propise iz podruja zatite kulturne batine;

Meunarodne konvencije iz podruja zatite kulturne batine; Meunarodne preporuke iz podruja zatite kulturne batine. Posebni dio ispita obuhvaa: a) usmeni dio ispita Povijesni razvoj zatite kulturne batine; Etiku konzervatorsko-restauratorske struke; Metode istraivanja kulturnih dobara; Metodologije konzerviranja i restauriranja kulturnih dobara; Poznavanje drugih znanosti u svezi s posebnostima restauratorskih poslova koje pristupnik polae. b) praktini struni rad i izrada pisane radnje u svezi sa praktinim strunim radom pristupnika Polaganje strunih ispita lanak 14. Za polaganje strunih ispita u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti pri Hrvatskom vijeu za kulturna dobra osniva se Povjerenstvo za strune ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). V. STJECANJE VIEG STRUNOG ZVANJA lanak 29. Via struna zvanja dodjeljuje ministar kulture temeljem odluke Strunog povjerenstva za dodjelu viih strunih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Struno povjerenstvo).

PROGRAM STRUNOG ISPITA ZA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKU DJELATNOSTI. PROGRAM STRUNOG ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA KONZERVATOR I KONZERVATOR RESTAURATOR (VSS) A. OPI DIO ISPITA 1. Osnove dravnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, zakonodavstvo Republike Hrvatske u podruju kulture, te meunarodne konvencije u podruju zatite i ouvanja kulturnih dobara kojih je potpisnica i Republika Hrvatska Sadraj predmeta: Ustav Republike Hrvatske, radno zakonodavstvo i propisi, zakonski propisi kojima se regulira podruje kulture, posebno zatite kulturnih dobara, Konvencije i preporuke UNESCO-a i Vijea Europe u podruju zatite kulturnih dobara. Literatura: Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 41/01 i 55/01; proieni tekst) Zakon o radu (Narodne novine, broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01) Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99) Zakon o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99) Zakon o muzejima dijelovi koji se odnose na zatitu grae (Narodne novine, broj 142/98)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima dijelovi koji se odnose na zatitu grae (Narodne novine, broj 105/97, 64/00) Zakon o knjinicama dijelovi koji se odnose na zatitu grae (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 104/00) Konvencije i preporuke UNESCO-a za podruje zatite kulturnih dobara 2. Osnove poslovanja: upravljanje, organiziranje, financiranje. Sadraj predmeta: Osnovni elementi organizacije rada, osnovni pojmovi u podruju javnog sektora, osnovna naela planiranja i izrade kalkulacije. Literatura: Za program ispita iz predmeta Osnove poslovanja kandidati e dobiti popis literature prigodom prihvaanja prijave za ispit od strane Povjerenstva za strune ispite, a najkasnije 30 dana od podnoenja prijave. B. POSEBNI DIO ISPITA Program posebnog dijela strunog ispita obuhvaa opa znanja i znanja ue specijalnosti. B.1. OPA ZNANJA 1. Povijest, teorija i etika naela konzervatorsko-restauratorske djelatnosti Sadraj predmeta: Povijesni pregled i razvoj konzervatorske i restauratorske djelatnosti u svijetu i na podruju Hrvatske, te osnovna naela struke povezana s razvojem etikih naela, koja pruaju uvid u vanost prosuivanja povijesne, estetske i drutvene dimenzije kulturnog dobra, a uz potivanje njegovog fizikog integriteta. 2. Metode istraivanja i dokumentiranja Sadraj predmeta: Poznavanje metoda istraivanja spomenika, interpretacija i komparacija nalaza, sinteza povijesno-umjetnikih, povijesnih i prirodno-znanstvenih analiza, a sa svrhom odreivanja metodologije i odabira materijala za konzervatorsko-restauratorske radove, sistemi i naini dokumentiranja konzervatorsko-restauratorskih radova te arhiviranja prikupljene dokumentacije. 3. Postupci, metode i materijali u konzervatorskim i restauratorskim radovima Sadraj predmeta: Preventivno konzerviranje pasivne i aktivne mjere zatite, uzroci propadanja i oteivanja kulturnog dobra, poznavanje materijala, tehnike i tehnologije, poznavanje osnova i periodizacije povijesnih stilova, konzervatorski i restauratorski postupci. B.2. ZNANJA UE SPECIJALNOSTI Program ispita znanja ue specijalnosti s literaturom donosit e Povjerenstvo, odnosno ispitivai strunjaci za pojedina podruja ovisno o poslovima na kojima kandidat radi, a nakon prijave za ispit. Kandidati e moi izabrati jedno od ponuenih podruja ue specijalnosti: ZA ZVANJE KONZERVATOR RESTAURATOR slike na razliitim nosiocima polikromirana drvena skulptura papir spisi, grafika, iluminirani rukopisi tekstil kostimi, zastave, relikvijari, tapiserije, koa

metal skulptura, predmeti umjetnikog obrta, nakit, oruje predmeti umjetnikog obrta drvo, staklo, porculan, keramika, kost namjetaj glazbala zidno slikarstvo kamena plastika tuko mozaik i intarzije od tvrdog kamena arheoloki materijal etnoloki materijal predmeti industrijskog dizajna fotografija i ostali moderni mediji

STRUNI I ZNANSTVENI KRITERIJI IZRAENI U BODOVIMA ZA NAPREDOVANJE U VIA STRUNA ZVANJA 1) KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

Br. 1.1 .

Vrsta rada Voenje i izvedba tehnoloki najzahtjevnijih konzervatorsko-restauratorskih radova, koji se ocjenjuju temeljem izvjea i ocjene za koje Struno povjerenstvo imenuje izvjestitelja Izvedba zahtjevnih i opsenih konzervatorsko