Propisi Tk

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prostorno planiranje i gradnja

Text of Propisi Tk

 • Sadraj

  DOBIVANJE DOZVOLA U FBIH .................................................................................................................................................. 3

  POSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIKE DOZVOLE ......................................................................................................................... 4

  UVOD .......................................................................................................................................... 4

  OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV PODNOSI OPINSKOJ SLUBI NADLENOJ ZA URBANIZAM .......................................... 5

  KAKO DOBITI URBANISTIKU DOZVOLU OD OPINE? ...................................................................................... 5

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE OPINI ..................................................................................................... 6

  ALBA NA ODLUKU .......................................................................................................................... 6

  KOGA U OPINI TREBATE KONTAKTIRATI AKO IMATE NEKIH PITANJA? ................................................................ 6

  KAKO DOBITI URBANISTIKU DOZVOLU OD KANTONALNOG MINISTARSTVA? .......................................................... 7

  OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV UPUUJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA PROSTORNOG UREENJA ............................................................................................................................... 7

  PROCEDURA DOBIVANJA URBANISTIKE DOZVOLE NA KANTONALNOM NIVOU ........................................................ 8

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE KANTONALNOM MINISTARSTVU ........................................................................ 8

  ZA KOJE VRSTE OBJEKATA SVOJ ZAHTJEV TREBATE UPUTITI KANTONU I U KOJEM KANTONU? .................................... 8

  TO E KANTONALNO MINISTARSTVO UINITI? .......................................................................................... 9

  SADRAJ IZDANE DOZVOLE ............................................................................................................... 10

  ROK VAENJA URBANISTIKE DOZVOLE ................................................................................................. 10

  KOGA KONTAKTIRATI U KANTONU AKO IMATE NEKIH PITANJA ....................................................................... 11

  KAKO DOBITI URBANISTIKU SUGLASNOST OD FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREENJA? ......................... 11

  OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV PODNOSI MINISTARSTVU PROSTORNOG UREENJA FBiH .. 11

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ........................................................................................................... 12

  TO E MINISTARSTVO URADITI? ........................................................................................................ 13

  SADRAJ URBANISTIKE DOZVOLE ...................................................................................................... 14

  VAENJE DOZVOLE ........................................................................................................................ 15

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU. ....................................................................................................... 15

  KOGA KONTAKTIRATI U MINISTARSTVU UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA? .......................................................... 15

  POSTUPAK DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLE ........................................................................................................................ 16

  UVOD ........................................................................................................................................ 16

  PROCEDURA DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLE NA KANTONALNOM NIVOU ....................................................... 16

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOS ............................................................................................................. 16

  TO E KANTON URADITI? ................................................................................................................ 17

  VAENJE DOZVOLE ........................................................................................................................ 18

  ALBA NA ODLUKU ........................................................................................................................ 18

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ........................................................................................................ 18

  KOGA KONTAKTIRATI U KANTONU ODNOSNO OPINI UKOLIKO IMATE NEKIH PITANJA? ............................................ 19

 • PROCEDURA DOBIVANJA GRAAVINSKE DOZVOLE NA NIVOU FBiH.................................................................... 19

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ........................................................................................................... 19

  TO E MINISTARSTVO FBiH URADITI? .................................................................................................. 20

  VAENJE DOZVOLE ........................................................................................................................ 20

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ........................................................................................................ 21

  KOGA KONTAKTIRATI U MINISTARSTVU UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA? .......................................................... 21

  POSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE ........................................................................................................................... 22

  POSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE NA KANTONALNOM NIVOU ........................................................... 22

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ........................................................................................................... 22

  TO E KANTONALNO MINISTARSTVO UINITI? ........................................................................................ 23

  VAENJE DOZVOLE ........................................................................................................................ 23

  ALBA NA ODLUKU ........................................................................................................................ 23

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ........................................................................................................ 24

  POSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE NA NIVOU FBiH ........................................................................ 24

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ........................................................................................................... 24

  TO E URADITI MINISTARSTVO FBiH? .................................................................................................. 24

  VAENJE DOZVOLE ........................................................................................................................ 25

  ALBA NA ODLUKU ........................................................................................................................ 25

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ........................................................................................................ 25

 • DOBIVANJE DOZVOLA U FBIH

  Prvi i najvaniji korak koji se treba poduzeti PRIJE nego to podnesete zahtjev za

  dozvolu je da se raspitate u opinskoj slubi za urbanizam kakvi objekti se smiju

  graditi na odreenoj parceli. Ovo se (naravno) radi u opini gdje planirate graditi ili

  poduzimati neki drugi oblik graevinskih radova.

  Ovo e vam biti prilika da postavite pitanja i da se dobro unaprijed informirate o

  tome u kakve projekte se moete zakonito upustiti. Na primjer, ako elite graditi

  objekat za recikliranje na odreenoj lokaciji, a planovi o namjeni zemljita

  omoguuju samo gradnju stambenih objekata, to predstavlja krucijalnu informaciju

  sa kojom se trebate upoznati unaprijed.

  AKO OVO URADITE, IZBJEI ETE PROBLEME KASNIJE! SAVJET:

 • POSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIKE DOZVOLE

  UVOD

  Najrazumniji pristup koji moete usvojiti kad se radi o utvrivanju toga gdje trebate

  podnijeti zahtjev za urbanistiku dozvolu i kakvu dokumentaciju trebate podnijeti je

  slijedei:

  1. Pogledajte popis objekata i njihovih fizikih karakteristika koji je dan u ovom priruniku. Ukoliko

  je objekat naveden, obratite panju koja je institucija navedena kao nadleni organ za izdavanje

  doputenja to je institucija kojoj trebate uputiti svoj zahtjev.

  2. Pregledajte popis potrebne dokumentacije koji je ovdje naveden za svaki organ koji izdaje

  dozvole, odnosno ako ste utvrdili da je nadlena institucija kojoj trebate dostaviti svoj zahtjev

  Ministarstvo prostornog ureenja FBiH, pogledajte koju dokumentaciju trebate priloiti uz svoj

  zahtjev.

  3. Prikupite potrebnu dokumentaciju.

  4. U sluaju da va planirani objekat odnosno njegove fizike karakteristike (broj kvadrata, broj

  katova, itd.) nisu navedeni, moete pretpostaviti da se zahtjev podnosi opdini.

  Molimo da obratite panju da prema odnosnim zakonima i propisima, sve trokove vezane za

  nabavku bilo kakve dozvole (urbanistike, graevinske ili upotrebne) snosi investitor.

 • OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV PODNOSI OPINSKOJ SLUBI NADLENOJ ZA URBANIZAM

  Kad se radi o odreenim vrstama zahtjeva moda dete se morati

  obratiti negdje drugdje, a ne u opdinu.

  KAKO DOBITI URBANISTIKU DOZVOLU OD OPINE?

  Urbanistika dozvola se izdaje na osnovu dokumentacije o koritenju zemljita

  (odnosno ka