CMR Propisi

 • View
  78

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CMR Propisi

 • CMR KONVENCIJA

  Lekcije:

  Definicije Obaveze vozaa Odgovornosti vozaa Podsjetnik za vozaa

 • Ciljevi:

  Prezentovati osnovna naela, postupke i radnje koje proizilaze iz CMR konvencije Obuiti se za rjeavanje praktinih situacija Objasniti CMR konvenciju i njezin utjecaj na kretanja u nacionalnom drumskom prevozu, ukljuujui i ogranienja odgovornosti, traenje tovarnog lista, osiguranje, preuzimanje robe

 • Opti aspekti

  Prevoznici u meunarodnom drumskom transportu su u obavezi primenjivati Konvenciju o ugovoru za meunarodni drumski prevoz robe ('Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road' - 'Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route commonly referred to as the CMR Convention').

  CMR konvencija datira od 19. maja 1956. godine, a stupila je na snagu 2. jula 1961.godine. CMR konvenciju su potpisale skoro sve zemlje u Europi.

 • CMR konvencija definie obaveze prevoznika i dokumente koji se moraju nositi u vozilu koje obavlja meunarodni prevoz robe izmeu dvije zemlje od kojih je barem jedna ugovorna strana CMR konvencije. Pored toga, Konvencija dalje definie odreene odgovornosti poiljaoca i primaoca roba.

  PoiljalacPoiljalac je lice sa kojim je prevoznik sklopio ugovor. Treba imati na umu da ovo lice nije uvijek isto lice koje je navedeno kao poiljalac u tovarnom (teretnom) listu.

  PrevoznikPrevoznik je lice koje, na osnovu ugovora, praktino transportuje robu od take A do take B.

 • Odgovornost prevoznika

  Prevoznik je odgovoran za ukupni ili delimini gubitak roba, kao i za svako oteenje roba tokom perioda preuzimanja i perioda isporuke robe, kao i u periodu kanjenja isporuke.Glavna obaveza prevoznika je da isporui robu u istim uslovima u kojima ju je primio.Prevoznikova odgovornost za gubitak ili oteenje roba koje prevozi je utvrena mjerom koja je poznata kao "Specijalno pravo naknade" (SDRs), prema kojem kompenzacija ne moe biti vea od 8.33 SDR po kilogramu ukupne teine gubitka(gws).

 • PrimalacPrimalac je lice koje se navodi u tovarnom (teretnom) listu kao lice koje prima robu, odnosno lice ovlaeno da u mjestu opredjeljenja primi robu.

  AplikacijaCMR konvencija se automatski primenjuje na sve ugovore o meunarodnom drumskom prevozu roba uz naknadu izmeu dvije zemlje od kojih je barem jedna ugovorna strana CMR konvencije, pa ak iako vozilo koje prevozi robu tokom svog putovanja jednim delom koristi more, eleznice ili kopnene puteve.Da bi se primenjivala CMR konvencija mora postojati jasan dokaz o ugovoru za meunarodni prevoz roba uz naknadu. Prevoz roba na meunarodnim distancama bez naknade ne podlee CMR u, budui je van okvira ugovora o prevozu kako je specikovano u CMR konvenciji.

 • CMR konvencija ima i druge specifine izuzetke. Propisi konvencije se ne primenjuju na: operacije za vlastiti raun koje ukljuuju meunarodna putovanja; selidbu i premetanje nametaja; prevoz pokopnih preduzea kada se umrle osobe transportuju u inostranstvo; prevoz koji podlee Meunarodnoj potanskoj konvenciji; kabotaa putovanja (tj. unutranja putovanja u okviru zemlje koja obavlja drumski prevoznik iz druge zemlje).

 • Prikaz osnovnih uslova Konvencije:

  Konvencija se primenjuje na svaki ugovor o prevozu roba, ako se u cjelosti odvijaju putem ili delimino putem, a delimino eleznicom, morem ili kopnenim putevima sve dok roba ostaje u originalnom vozilu, na putovanjima iz jedne zemlje u drugu i da je jedna od tih zemalja ugovorna strana Konvencije. Izuzeci CMR konvencije se primenjuju na prevoz pod meunarodnom potanskom konvencijom, pogrebne poiljke i selidba nametaja.

 • Prevoznik je prema Konvenciji odgovoran za radnje i propuste svojih agenata i svih drugih osoba ije usluge su se koristile za izvravanje prevoza.ak i ako je glavni drumski prevoznik, koji je sklopio ugovor o prevozu, napravio podugovore sa drugim drumskim prevoznikom koji je obavio cijeli posao i ije ime se nalazi na CMR tovarnom listu, glavni drumski prevoznik ostaje prema CMR -u odgovoran ukoliko doe do spora ili potraivanja.

 • Ugovor o meunarodnom prevozu roba uz naknadu se potvruje tako to se napravi tovarni list.

  Tovarni list se, uglavnom, sastoji od etiri kopije: -jedna originalna kopija sa crvenim linijama za poiljaoca robe,-jedna originalna kopija sa plavim linijama za primaoca robe,-jedna originalna kopija sa zelenim linijama i -jedna kopija sa crnim linijama za prevoznika.

  Kada prevoznik preuzima robu poiljalac i prevoznik potpisuju crvenu, plavu i zelenu kopiju. Poiljalac zadrava crvenu kopiju. Prilikom isporuke robe primalac robe potpisuje plavu i zelenu kopiju, te zadrava plavu. Prevoznik zadrava zelenu i crnu kopiju.

 • Dok CMR tovarni list potvruje postojanje ugovora, njegovo nepostojanje ili njegovo nepokazivanje ne ponitava ugovor ili propise CMR konvencije.

  Ukoliko se robe prevoze u okviru jednog ugovora na razliitim vozilima ili su podeljene zbog razliitih prirodnih osobina, prevoznik ili poiljalac moe specifikovati da se u takvim situacijama moe napraviti izdvojeni tovarni list za svako vozilo ili za svaku vrstu roba.

 • Tovarni list mora sadravati odreene specifine detalje kao to su: oznake i brojevi, broj i vrsta paketa, opis roba, ukupnu teinu, volumen, itd. Moe, takoer, sadravati dodatne informacije koje mogu koristiti stranama ugovora. U njemu se mora navesti daje prevoz predmet CMR-a.Poiljalac robe je odgovoran za sve trokove, gubitke ili oteenja koje je pretrpio prevoznik kao rezultat netanosti popunjavanja tovarnog lista, vezano za informacije koje poiljalac treba obezbediti.

 • Prilikom primanja roba, prevoznik mora proveriti tanost detalja prikazanih u tovarnom listu posebno informacije o broju paketa, oigledne uslove u kojima se roba nalazi, njihovu ambalau i kako su oni oznaeni.Svaka protivrenost ili komentar o drugim relevantnim pitanjima kao to su uslovi robe ili paketa moraju biti navedeni u delu tovarnog lista koji se zove 'primjedba'.

 • Poiljalac je odgovoran prevozniku za oteenja ili trokove nastale zbog neispravnog pakovanja roba, osim ako te nepravilnosti nisu bile poznate prevozniku kada je preuzimao robu i pomenute nepravilnosti naveo u 'primjedbama' u tovarnom listu.Nepostojanje takvih primjedbi znai da je prevoznik, ako je bio svestan oteenja, prihvatio mogui rizik potraivanja nastalih zbog toga.

  Poiljalac mora priloiti tovarnom listu, ili napraviti dostupnim prevozniku, potrebne dokumente za izvravanje carinskih formalnosti.Poiljalac je odgovoran prevozniku za sva oteenja prouzrokovana nepostojanjem, neadekvatnou ili netanou takvih dokumenata.

 • Poiljalac ima pravo raspolaganja robom i moe zaustaviti tranzit robe ili promeniti adresu isporuke do vremena utvrenog za isporuku primaocu, osim ako nije naveo u tovarnom listu da primalac robe ima ovo pravo. Po isporuci robe na adresu navedenu u tovarnom listu, primalac preuzima pravo raspolaganja robom.Ako prevoznik ne moe slediti uputstva iz tovarnog lista iz bilo kog razloga, mora pitati poiljaoca ili primaoca za daljnja uputstva, zavisno o tome ko ima pravo raspolaganja robom.

 • Prevoznik je odgovoran za ukupni ili delimini gubitak roba i za svako oteenje roba nastalo izmeu vremena kada je preuzeo robu i vremena isporuke robe, osim ako je gubitak, oteenje ili kanjenje nastalo zbog pogrenih radnji ili nehata traioca potraivanja. Obaveza dokazivanja u ovom sluaju lei na prevozniku.

  Neisporuivanje robe u roku od 30 dana od utvrenog vremenskom limita isporuke, ili u okviru 60 dana od vremena kada je prvi prevoznik preuzeo robu, ako nije navedeno vremensko ogranienje isporuke, rezultuje time da se roba smatra izgubljenom.

 • Kada se prevoze robe opasne prirode, prevoznik mora biti informisan o prirodi opasnosti i mjerama predostronosti koje se moraju preduzeti.Preraunavanje kompenzacije u sluajevima gubitka ili oteenja je vezano za vrednost robe na mjestu i u vremenu kada je ona preuzeta, ali ne smije prei utvrenu vrednost.Trokovi prevoza, carinskih dabina i drugi trokovi vezani za prevoz se refundiraju u celosti u sluaju kompletnog gubitka roba i proporcionalno u sluaju parcijalnog gubitka.Vei nivo kompenzacije od navedenog limita se moe potraivati ako je prijavljena posebna vrijednost ili specijalni interes isporuke, ili ako je plaen dodatni iznos za tako prijavljenu vrednost isporuke.U sluaju oteenja, prevoznik je odgovoran za iznos onoliko koliko je vrednost robe umanjena.

 • Trailac potraivanja moe zahtevati kamatnu stopu na iznos svakog potraivanja od 5 % godinje od datuma kada je potraivanje poslato prevozniku.Prevoznik se ne moe koristiti klauzulama ogranienja ili ekskluzivnosti ako je oteenje robe prouzrokovano njegovim samovoljnim pogrenim radnjama ili pogrekama koje su prouzrokovale pogreno delovanje.Smatra se daje primalac prihvatio robu u zadovoljavajuim uslovima ako nije suprotno naveo u 'primjedbama' za vreme isporuke ili u roku od sedam dana (iskljuujui nedelju i dravne praznike).

 • U zakonskim postupcima, period ogranienja za pokretanje postupka prema konvenciji je jedna godina, ili tri godine u sluajevima pogrenih radnji.Postupak se moe pokrenuti-pred svakim sudom CMR ugovorne zemlje,-ili sudom zemlje u kojoj optueni ivi-ili mu je poslovno sedite u toj zemlji,-ili pred sudom zemlje u kojoj su robe preuzete od strane prevoznika,-ili pred sudom u zemlji gdje se obavlja isporuka robei ni na kojim drugim sudovima ili tribunalima.

 • Kada su sukcesivni drumski prevoznici ukljueni u Ugovor pod CMR konvencijom, svaki od njih je odgovoran za cjelokupnu operaciju kao strana ugovora.Svaki sukcesivni prevoznik mora dati prethodnom prevozniku potvrdu o prijemu sa datumom i mora unijeti svoje ime i adresu na drugoj kopij