Click here to load reader

propisi o lijekovima

 • View
  14

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

farmacija, lijekovi, doze

Text of propisi o lijekovima

 • 1

  DODATAK I

  SAETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

 • 2

  1. NAZIV LIJEKA

  Zometa 4 mg praak i otapalo za otopinu za infuziju

  2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  Jedna boica sadri 4 mg zoledronatne kiseline, to odgovara 4,264 mg zoledronatne kiseline hidrata.

  Za cjeloviti popis pomonih tvari vidjeti dio 6.1.

  3. FARMACEUTSKI OBLIK

  Praak i otapalo za otopinu za infuziju

  Bijeli do bjelkasti praak i bistro, bezbojno otapalo.

  4. KLINIKI PODACI

  4.1 Terapijske indikacije

  - Sprjeavanje kotanih dogaaja (patoloki prijelomi, kompresija kraljeaka, zraenje ili kirurki zahvat na kosti ili hiperkalcemija izazvana tumorom) u odraslih bolesnika s uznapredovalom

  zloudnom boleu koja je zahvatila kosti.

  - Lijeenje odraslih bolesnika s hiperkalcemijom izazvanom tumorom.

  4.2 Doziranje i nain primjene

  Zometu bolesnicima smiju propisivati i primjenjivati samo lijenici s iskustvom u intravenskoj primjeni bisfosfonata.

  Doziranje

  Sprjeavanje kotanih dogaaja u bolesnika s uznapredovalom zloudnom boleu koja je zahvatila kosti

  Odrasli i starije osobe

  Preporuena doza za sprjeavanje kotanih dogaaja u bolesnika s uznapredovalom zloudnom boleu koja je zahvatila kosti iznosi 4 mg zoledronatne kiseline svaka 3 do 4 tjedna.

  Bolesnicima takoer treba davati peroralni dodatak kalcija od 500 mg i 400 IU vitamina D na dan.

  Pri donoenju odluke da se lijee bolesnici s kotanim metastazama radi sprjeavanja kotanih dogaaja treba uzeti u obzir da uinak lijeenja nastupa nakon 2-3 mjeseca.

  Lijeenje hiperkalcemije izazvane tumorom Odrasli i starije osobe

  Preporuena doza kod hiperkalcemije (serumski kalcij korigiran za albumin 12,0 mg/dl ili 3,0 mmol/l) je jednokratna doza od 4 mg zoledronatne kiseline.

  Oteenje funkcije bubrega Hiperkalcemija izazvana tumorom:

  Lijeenje bolesnika s hiperkalcemijom izazvanom tumorom koji imaju i teko oteenje funkcije bubrega Zometom dolazi u obzir tek nakon procjene rizika i koristi od lijeenja. Bolesnici s vrijednostima kreatinina u serumu >400 mol/l ili >4,5 mg/dl bili su iskljueni iz klinikih ispitivanja.

 • 3

  Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s hiperkalcemijom izazvanom tumorom i vrijednostima

  kreatinina u serumu 60 4,0 mg zoledronatne kiseline

  5060 3,5 mg* zoledronatne kiseline 4049 3,3 mg* zoledronatne kiseline 3039 3,0 mg* zoledronatne kiseline

  * Doze su izraunate uz pretpostavku da je ciljni AUC 0,66 (mghr/l) (CLcr = 75 ml/min). Oekuje se da e sniene doze u bolesnika s oteenjem funkcije bubrega postii isti AUC kakav se opaa u bolesnika s klirensom kreatinina od 75 ml/min.

  Nakon poetka lijeenja kreatinin u serumu treba mjeriti prije primjene svake doze Zomete, a lijeenje treba obustaviti ako se funkcija bubrega pogora. U klinikim je ispitivanjima pogoranje funkcije bubrega bilo definirano na sljedei nain:

  povienje vrijednosti kreatinina za 0,5 mg/dl ili 44 mol/l, u bolesnika s normalnom poetnom vrijednou kreatinina u serumu (124 mol/l).

  U klinikim je ispitivanjima lijeenje Zometom nastavljeno tek kad se kreatinin vratio na vrijednosti unutar 10% poetne vrijednosti (vidjeti dio 4.4). Lijeenje Zometom treba nastaviti istom dozom koja se davala prije prekida lijeenja.

  Pedijatrijska populacija

  Sigurnost i djelotvornost zoledronatne kiseline u djece u dobi od 1 godine do 17 godina nisu

  ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.1 meutim nije mogue dati preporuku o doziranju.

  Nain primjene Za intravensku primjenu.

  Zometa 4 mg praak i otapalo za otopinu za infuziju, rekonstituiran i dodatno razrijeen u 100 ml (vidjeti dio 6.6), potrebno je dati kao jednokratnu intravensku infuziju u trajanju od najmanje

  15 minuta.

  U bolesnika s blagim do umjerenim oteenjem funkcije bubrega preporuuju se sniene doze Zomete (vidjeti dio Doziranje iznad i dio 4.4).

  Upute za pripremu snienih doza Zomete Izvucite sljedei odgovarajui volumen rekonstituirane otopine (4 mg/5 ml), kako slijedi: - 4,4 ml za dozu od 3,5 mg - 4,1 ml za dozu od 3,3 mg - 3,8 ml za dozu od 3,0 mg

 • 4

  Za uputu o rekonstituciji i razrjeivanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6. Izvuenu koliinu rekonstituirane otopine treba razrijediti u 100 ml sterilne 0,9% w/v otopine natrijevog klorida ili 5%

  w/v otopine glukoze. Doza se mora primijeniti kao jednokratna intravenska infuzija u trajanju od

  najmanje 15 minuta.

  Rekonstituirana otopina Zomete ne smije se mijeati s kalcijem ili drugim otopinama za infuziju koje sadre dvovalentne katione, kao to je otopina Ringerovog laktata, i treba se primijeniti kao jednokratna intravenska otopina kroz posebnu infuzijsku liniju.

  Bolesnici moraju biti dobro hidrirani prije i nakon primjene Zomete.

  4.3 Kontraindikacije

  Preosjetljivost na djelatnu tvar, druge bisfosfonate ili neku od pomonih tvari navedenih u dijelu 6.1

  Dojenje (vidjeti dio 4.6)

  4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

  Openito Bolesnici moraju biti pregledani prije primjene Zomete kako bi se potvrdilo da su ogovarajue hidrirani.

  Treba izbjei pretjeranu hidraciju bolesnika s rizikom od sranog zatajenja.

  Nakon poetka terapije Zometom potrebno je paljivo pratiti standardne metabolike parametre hiperkalcemije, kao to su razine kalcija, fosfata i magnezija u serumu. Ako se razviju hipokalcemija, hipofosfatemija ili hipomagnezemija, moda bude potrebna kratkotrajna terapija njihovim nadomjescima. Bolesnici s nelijeenom hiperkalcemijom najee imaju neki stupanj oteenja funkcije bubrega pa je stoga potrebno razmotriti paljivo praenje funkcije bubrega.

  Zometa sadri istu djelatnu tvar koja se nalazi u Aclasti (zoledronatna kiselina). Bolesnici koji se lijee Zometom ne smiju istodobno uzimati Aclastu ili bilo koji drugi bisfosfonat, budui da kombinirani uinci tih tvari nisu poznati.

  Insuficijencija bubrega

  Bolesnike s hiperkalcemijom izazvanom tumorom i dokazanim pogoranjem funkcije bubrega treba procijeniti na odgovarajui nain i pritom razmotriti jesu li mogue koristi od lijeenja Zometom vee od moguih rizika.

  Pri donoenju odluke da se lijee bolesnici s kotanim metastazama radi sprjeavanja kotanih dogaaja treba uzeti u obzir da uinak lijeenja nastupa nakon 2-3 mjeseca.

  Kao i s drugim bisfosfonatima, zabiljeena je povezanost Zomete s poremeajem funkcije bubrega. imbenici koji mogu poveati mogunost pogoranja funkcije bubrega ukljuuju dehidraciju, postojee oteenje funkcije bubrega, viestruke cikluse lijeenja Zometom i drugim bisfosfonatima, kao i uzimanje drugih nefrotoksinih lijekova. Premda je rizik smanjen kod primjene zoledronatne kiseline u dozi od 4 mg primijenjene tijekom 15 minuta, i dalje moe nastupiti pogoranje funkcije bubrega. Pogoranje funkcije bubrega, koje napreduje do zatajenja bubrega i dijalize, zabiljeeno je u bolesnika nakon poetne doze ili jednokratne doze zoledronatne kiseline. U nekih bolesnika dolazi do povienja kreatinina u serumu i kod kronine primjene Zomete u dozama koje se preporuuju za sprjeavanje kotanih dogaaja, iako manje esto.

  Bolesnicima treba provjeriti razinu kreatinina u serumu prije svake primjene doze Zomete. Nakon

  poetka lijeenja bolesnika s metastazama u kostima i blagim do umjerenim oteenjem funkcije bubrega preporuuju se nie doze zoledronatne kiseline. U bolesnika u kojih se pojave znakovi pogoranja funkcije bubrega tijekom lijeenja treba prekinuti primjenu Zomete. S primjenom Zomete

 • 5

  smije se nastaviti tek kad se kreatinin u serumu vrati na vrijednosti unutar 10% poetne vrijednosti. Lijeenje Zometom smije se nastaviti istom dozom koja se davala prije prekida lijeenja.

  S obzirom na mogui utjecaj bisfosfonata, ukljuujui i zoledronatnu kiselinu, na funkciju bubrega, nedostatak klinikih podataka o sigurnosti primjene u bolesnika s tekim oteenjem funkcije bubrega (u klinikim ispitivanjima definiranim kao kreatinin u serumu 400 mol/l ili 4,5 mg/dl u bolesnika s hiperkalcemijom izazvanom tumorom, odnosno 265 mol/l ili 3,0 mg/dl u bolesnika s rakom i metastazama u kostima) na poetku lijeenja i ograniene farmakokinetike podatke u bolesnika s tekim oteenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina

 • 6

  postoji sumnja na atipini prijelom bedrene kosti, potrebno je razmotriti i prekid terapije bisfosfonatima na temelju procjene omjera koristi i rizika lijeenja u pojedinog bolesnika.

  Bolesnicima treba savjetovati da tijekom lijeenja bisfosfonatima prijave svaku bol u natkoljenici, kuku ili preponama, i svakog bolesnika s takvim simptomima treba pregledati na nepotpuni prijelom

  bedrene kosti.

  Hipokalcemija

  U bolesnika lijeenih Zometom zabiljeena je hipokalcemija. Zabiljeene su srane aritmije i neuroloki tetni dogaaji (koji ukljuuju konvulzije, hipoesteziju i tetaniju) kao posljedica teke hipokalcemije. Bilo je zabiljeenih sluajeva teke hipokalcemije koja je zahtijevala hospitalizaciju. U nekim sluajevima hipokalcemija moe biti opasna po ivot (vidjeti dio 4.8). Savjetuje se oprez kod primjene Zomete s lijekovima za koje je poznato da uzrokuju hipokalcemiju budui da mogu imati sinergistiki uinak s posljedinom tekom hipokalcemijom (vidjeti dio 4.5). Prije uvoenja terapije Zometom potrebno je odrediti razinu kalcija u serumu i korigirati hipokalcemiju. Bolesnicima je

  potrebno davati odgovarajue nadomjestke kalcija i vitamina D.

  4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

  U klinikim se ispitivanjima Zometa primjenjivala istodobno s esto davanim antitumorskim lijekovima, diureticima, antibioticima i analgeticima bez kliniki vidljivih interakcija. Zoledronatna kiselina se ne vee u nekoj zamjetnoj mjeri za proteine plazme i n

Search related