of 8 /8
Postavljanje bežične mreže Windows 7 Zamislite da sjedite na kauču u svojoj dnevnoj sobi pregledavajući Internet ili da razgovarate s prijateljima na mrež i dok se navečer opuštate u krevetu, ili pak da s računala u kuhinji šaljete dokumente pisaču u svom kućnom uredu. Bežična mreža nudi vam krajnju eksibilnost, a postavljanje takve mreže lakše je nego što mislite. !vaj će vas članak provesti kroz korake za postavljanje i korištenje bežične mreže. Pribavljanje odgovarajuće opreme Prije postavljanja bežične mreže potrebne su vam sljedeće stavke" Širokopojasna veza s Internetom i modem #irokopojasna veza s Internetom veza je visoke brzine $ za razliku od modemske veze koja  je sporija te nije d ovoljno moćna da bi podržala b ežičnu mrežu. %igit al &ubs'riber (ine )%&(* i kabelska veza dvije su najčće širokopojasne veze. #irokopojasnu vezu možete zatražiti od davatelja internetskih usluga )Internet servi'e provider, I&P*. I&P$ovi koji nude %&( vezu obično su telekomunika'ijske tvrtke, dok su I&P$ovi koji nude kabelsku vezu tvrtke kabelske televizije. I&P$ovi često nude širokopojasne modeme koje vam čak mogu i instalirati. +eki I&P$ovi nude i komb ina'ije modema i bežičnih usmjerivača. odeme i usmjerivače možete pronaći i u proda vaoni'ama računalne ili elektroničk e opreme. -običajeni kabelski modem )lijevo* i %&( modem )desno* Bežični usmjerivač -smjerivač šalje inorma'ije izme/u vaše mreže i Interneta. Pomoću bežičnog usmjerivača možete povezati računala sa svojom mrežom putem radijskih signala umjesto putem ži'a. Postoji nekoliko različitih vrsta tehnologija za bežične mreže, uključujući i tehnologije 012.33a, 012.33b, 012.33g i 012.33n. Preporučujemo da koristite

Postavljanje Bezicne Mreze (1)

Embed Size (px)

Text of Postavljanje Bezicne Mreze (1)

Page 1: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 1/8

Postavljanje bežične mrežeWindows 7 

Zamislite da sjedite na kauču u svojoj dnevnoj sobi pregledavajući Internet ili da

razgovarate s prijateljima na mreži dok se navečer opuštate u krevetu, ili pak da s

računala u kuhinji šaljete dokumente pisaču u svom kućnom uredu. Bežična mreža nudi

vam krajnju eksibilnost, a postavljanje takve mreže lakše je nego što mislite. !vaj će vas

članak provesti kroz korake za postavljanje i korištenje bežične mreže.

Pribavljanje odgovarajuće opremePrije postavljanja bežične mreže potrebne su vam sljedeće stavke"

Širokopojasna veza s Internetom i modem

#irokopojasna veza s Internetom veza je visoke brzine $ za razliku od modemske veze koja

 je sporija te nije dovoljno moćna da bi podržala bežičnu mrežu. %igital &ubs'riber (ine

)%&(* i kabelska veza dvije su najčešće širokopojasne veze. #irokopojasnu vezu možete

zatražiti od davatelja internetskih usluga )Internet servi'e provider, I&P*. I&P$ovi koji nude

%&( vezu obično su telekomunika'ijske tvrtke, dok su I&P$ovi koji nude kabelsku vezu

tvrtke kabelske televizije. I&P$ovi često nude širokopojasne modeme koje vam čak mogu iinstalirati. +eki I&P$ovi nude i kombina'ije modema i bežičnih usmjerivača. odeme i

usmjerivače možete pronaći i u prodavaoni'ama računalne ili elektroničke opreme.

-običajeni kabelski modem )lijevo* i

%&( modem )desno*

Bežični usmjerivač

-smjerivač šalje inorma'ije izme/u vaše mreže i Interneta. Pomoću bežičnog

usmjerivača možete povezati računala sa svojom mrežom putem radijskih signala

umjesto putem ži'a. Postoji nekoliko različitih vrsta tehnologija za bežične mreže,uključujući i tehnologije 012.33a, 012.33b, 012.33g i 012.33n. Preporučujemo da koristite

Page 2: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 2/8

usmjerivač koji podržava tehnologiju 012.33g ili 012.33n jer su one brze i pružaju snažan

bežični signal. %odatne inorma'ije o tehnologijama za bežične mreže potražite u

odjeljku Bežično umrežavanje: najčeća pitanja.

-običajeni bežični usmjerivač

Bežični mrežni prilagodni!i

režni prilagodnik je ure/aj koji povezuje vaše računalo s mrežom. %a biste povezali

svoje prijenosno ili stolno računalo s bežičnom mrežom, ono mora imati bežični mrežniprilagodnik. +a većini prijenosnih računala i mnogim stolnim računalima bežični mrežni

prilagodnik već je instaliran. %a biste provjerili ima li vaše računalo bežični mrežni

prilagodnik, slijedite ove korake"

3. !tvorite -pravitelj ure/aja klikom na gumb "tart , a zatim kliknite #pravljačka

ploča pa "ustav i sigurnost, a zatim unutar

mogućnosti "ustav kliknite #pravitelj ure$aja. 4ko sustav od vas zatraži da

unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

2. %vokliknite %režni prilagodni!i.

5. Potražite mrežni prilagodnik koji u nazivu ima riječ 6bežični6 )engl. 67ireless6*.

Page 3: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 3/8

-pravitelj ure/aja koji prikazuje bežični

mrežni prilagodnik

4ko je računalu potreban bežični mrežni prilagodnik, možete ga kupiti u trgoviniračunalnom ili elektroničkom opremom i sami ga instalirati. -niverzalne serijske sabirni'e

)-&B* dobar su izbor jer su male, jednostavno ih je instalirati, a moguće ih je i premještati

na različita računala. &vakako nabavite prilagodnike iste vrste kao i bežični usmjerivač.

8rsta prilagodnika obično je označena na omotu slovom kao, primjeri'e, & ili '.

-običajeni -&B bežični mrežni

prilagodni'i

Page 4: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 4/8

Postavljanje modema i internetske veze

9ada nabavite svu opremu, potrebno je postaviti modem i internetsku vezu. 4ko vaš

modem nije postavio vaš davatelj internetskih usluga )I&P*, slijedite upute koje ste dobili s

modemom da biste ga povezali s računalom i Internetom. 4ko koristite %igital &ubs'riber

(ine )%&(* vezu, povežite modem s teleonskom utični'om. 4ko koristite kabelsku vezu,povežite modem s kabelskom utični'om. %odatne inorma'ije potražite u

odjeljku Postavljanje irokopojasne ()"* ili kabelske+ veze.

"mjetanje bežičnog usmjerivača

Postavite bežični usmjerivač na mjesto na kojem će primati najjači signal uz najmanju

intereren'iju. %a biste postigli najbolje rezultate, slijedite ove savjete"

• Postavite bežični usmjerivač na sredinje mjesto, Postavite usmjerivač što

bliže središtu doma da biste pojačali signal bežične mreže u 'ijelom domu.

• Postavite bežični usmjerivač iznad poda i podalje od zidova i metalni-

predmeta kao to su metalni ormarići za spise, #to je manje :zičkih prepreka

izme/u vašeg računala i signala usmjerivača, veća je vjerojatnost da će signal koji

primate biti najjači.

• "manjenje inter.eren!ije, !prema za mrežu 012.33g koristi radijsku rekven'iju

od 2,; gigaher'a )<=z*. >a je rekven'ija jednaka onoj većine mikrovalnih pećni'a i

mnogih bežičnih teleona. 4ko uključite mikrovalnu pećni'u ili primite poziv na

bežičnom teleonu, signal vaše bežične mreže možda će privremeno biti prekinut.

8ećinu ovih problema možete izbjeći korištenjem bežičnog teleona s većom

rekven'ijom, na primjer ?,0 <=z.

/atita bežične mreže

&igurnost je uvijek važna, a kad je riječ o bežičnoj mreži, još je i važnija jer signal vaše

mreže može se proširiti i izvan grani'a vašeg doma. 4ko ne osigurate mrežu, postoji

mogućnost da osobe u vašoj blizini koje imaju računalo mogu pristupiti poda'ima

pohranjenima na vašim umreženim računalima te iskoristiti vašu internetsku vezu za

povezivanje s Internetom. %a biste pridonijeli zaštiti svoje mreže, učinite sljedeće"

• /atitite usmjerivač promjenom zadanog korisničkog imena i lozinke, +a

većinu usmjerivača proizvo/ači postave zadano korisničko ime i lozinku, kao i zadani

mrežni naziv. +etko bi mogao iskoristiti te podatke da bi pristupio vašem usmjerivaču

bez vašeg znanja. %a biste to izbjegli, promijenite zadano korisničko ime i lozinku za

svoj usmjerivač. -pute potražite u inorma'ijama koje ste dobili s ure/ajem.

• Postavite sigurnosni ključ za svoju mrežu, Baš kao što ormarići za spise imaju

ključeve, a seovi kombina'ije, bežične mreže imaju mrežni sigurnosni ključ radi

Page 5: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 5/8

zaštite od neovlaštenog pristupa. %a biste postavili mrežni sigurnosni ključ, slijedite

ove korake"

3. @entar za mrežu i zajedničko korištenje otvorite tako da nakon

gumba "tart  kliknete #pravljačka ploča. - okvir za pretraživanje

unesite mreža, a zatim kliknite 0entar za mrežu i zajedničko koritenje.2. 9liknite Postavljanje nove veze ili mreže.

5. 9liknite Postavljanje nove mreže, a zatim )alje.

Aarobnjak će vas provesti kroz stvaranje naziva mreže i sigurnosnog ključa. 4ko vaš

usmjerivač to podržava, čarobnjak će prema zadanim postavkama namjestiti

sigurnost putem značajke i$Ci zaštićeni pristup )P4 ili P42*. Preporučujemo da

po mogućnosti koristite P42 jer nudi veću sigurnost od P4 ili ired DEuivalent

Priva'F )DP* zaštite. -z P42 ili P4 možete koristiti i pristupni izraz da ne biste

morali pamtiti kriptični slijed slova i brojeva. %odatne inorma'ije potražite u

odjeljku 1azličite metode zatite bežične mreže

&tvorite mrežni sigurnosni

ključ

• Zapišite svoj sigurnosni ključ i držite ga na sigurnom mjestu. &lijedeći upute u

čarobnjaku, sigurnosni ključ možete spremiti i na -&B eš memorijski pogon.

• 2oristite vatrozid, 8atrozid je hardver ili sotver koji pridonosi zaštiti računala od

hakera ili zlonamjernog sotvera. 4ko je na svakom umreženom računalu pokrenut

vatrozid, možete spriječiti širenje zlonamjernog sotvera na svojoj mreži te zaštititi

računala kada pristupate Internetu. 8atrozid sustava indo7s isporučuje se zajedno

s ovom verzijom sustava indo7s. %odatne inorma'ije potražite u

odjeljku 3atrozid: najčeća pitanja.

)odavanje računala u mrežu

Page 6: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 6/8

%a biste prijenosno ili stolno računalo povezali sa svojom bežičnom mrežom, slijedite ove

korake"

3. !tvorite odjeljak Povezivanje s mrežom klikom na ikonu mreže ) ili * u

području obavijesti.

2. +a popisu mreža kliknite mrežu s kojom se želite povezati, a potom

kliknite Poveži.

5. -nesite sigurnosni ključ. ožete unijeti ključ ili umetnuti -&B eš memorijski

pogon koji sadrži sigurnosni ključ u -&B priključak na računalu.

/ajedničko koritenje datoteka i pisača

8ećina korisnika ima bežičnu mrežu da bi mogli pristupiti Internetu iz bilo koje prostorije ukući, ali žele i slobodu bežičnog pristupa datotekama i pisačima.

/ajedničko koritenje datoteka

+ajjednostavniji način za zajedničko korištenje datoteka na vašoj mreži je da postavite

zajedničko korištenje pomoću značajke osnovna grupa. 4ko nemate osnovnu grupu,

datoteke možete dijeliti tako da ih stavite u jednu od javnih mapa. &ve datoteke i mape

koje stavite u javnu mapu automatski se zajednički koriste s osobama koje su povezane s

vašom mrežom. %a biste uključili zajedničko korištenje javne mape, slijedite ove korake"

3. !tvorite dodatne postavke zajedničkog korištenja klikom na gumb "tart , a

zatim kliknite #pravljačka ploča. - okvir za pretraživanje unesite mreža i

kliknite 0entar za mreže i zajedničko koritenje, a zatim u lijevom oknu

kliknitePromjena dodatni- postavki zajedničkog koritenja.

2. 9liknite ševron da biste proširili trenutni mrežni pro:l.

5. - značajki /ajedničko koritenje javne mape kliknite jednu od sljedećih

mogućnosti"

• #ključi zajedničko koritenje da bi svi s pristupom mreži mogli

čitati datoteke u javnim mapama i pisati u nji-

• Isključi zajedničko koritenje javne mape (osobe prijavljene na ovo

računalo i dalje mogu pristupati tim mapama+

;. 9liknite "premi promjene. 4ko sustav od vas zatraži da unesete

administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

+a svakom računalu na kojem želite zajednički koristiti datoteke morate ponoviti

gore navedene korake.

Page 7: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 7/8

%a biste zajednički koristili svoje datoteke, spremite ih ili kopirajte u javnu mapu na

svom računalu. Postoji javna mapa za svaku vrstu biblioteke )dokumenti, glazba,

videozapisi i slike*. &vaka osoba s korisničkim računom na računalu zajednički

koristi te mape. +a primjer, da biste otvorili mapu javnih dokumenata, učinite

sljedeće"

α. %a biste otvorili biblioteku dokumenata, kliknite gumb "tart , a

zatim )okumenti.

β. - naviga'ijskom oknu, u odjeljku Biblioteke, dvokliknite )okumenti i

zatim dvokliknite 4avni dokumenti.

apa javnih

dokumenata

Page 8: Postavljanje Bezicne Mreze (1)

7/26/2019 Postavljanje Bezicne Mreze (1)

http://slidepdf.com/reader/full/postavljanje-bezicne-mreze-1 8/8

/ajedničko koritenje pisača

4ko je s jednim od vaših računala povezan pisač, možete ga koristiti s bilo kojeg računala

povezanog s bežičnom mrežom. +ajjednostavniji način zajedničkog korištenja pisača jest

da potvrdite okvir Pisači kad postavljate svoju osnovnu grupu. 4ko nemate osnovnu

grupu, slijedite sljedeće korake"

3. Prijavite se na računalu s kojim je pisač povezan.

2. !tvorite dodatne postavke zajedničkog korištenja klikom na gumb "tart , a

zatim kliknite #pravljačka ploča. - okvir za pretraživanje unesite mreža i

kliknite 0entar za mreže i zajedničko koritenje, a zatim u lijevom oknu

kliknitePromjena dodatni- postavki zajedničkog koritenja.

5. 9liknite ševron da biste proširili trenutni mrežni pro:l.

;. - odjeljku /ajedničko koritenje datoteka i pisača, kliknite #ključizajedničko koritenje datoteka i pisača, i zatim kliknite "premi promjene.

4ko sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite

lozinku ili dajte potvrdu.

5apomena

• 4ko ste uključili zajedničko korištenje zaštićeno lozinkom, drugi će korisni'i trebati

korisnički račun s lozinkom na vašem računalu da bi pristupili vašem pisaču.

%a biste pristupili pisaču s bilo kojeg računala na mreži, slijedite ove korake"

3. Značajku reža otvorite tako da nakon gumba "tart  kliknete #pravljačka

ploča. - okvir za pretraživanje unesitemreža, a zatim u odjeljku @entar za mreže i

zajedničko korištenje kliknite Prikaz umreženi- računala i ure$aja.

2. %vokliknite ikonu računala s kojim je povezan pisač.

5. %vokliknite ikonu pisača. indo7s će automatski dodati pisač računalu i instalirati

upravljački program za pisač.