of 214 /214
HARIS HAMIDOVIĆ WLAN BEŽIČNE LOKALNE RAČUNALNE MREŽE PRIRUČNIK ZA BRZI POČETAK

Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

Text of Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

Page 1: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

HARIS HAMIDOVIĆ

WLAN BEŽIČNE LOKALNERAČUNALNE MREŽE

PRIRUČNIK ZA BRZI POČETAK

Page 2: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

HARIS HAMIDOVIĆ

BEŽIČNE LOKALNE RAČUNALNE

MREŽE

P R I R U Č N I K Z A B R Z I P O Č E TA K

Page 3: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

2

Recenzent: Doc. Dr. Nermin Suljanović Lektor: Goran Ćaćić CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 672191 ISBN 978-953-95760-1-9

Page 4: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

3

1. Uvod......................................................................... 5 2. Iskustva korisnika..................................................... 7 3. Kako WLAN funkcionira......................................... 14 4. 802.11 fizički sloj..................................................... 42 5. 802.11 MAC podsloj................................................ 60 6. WLAN ureñaji.......................................................... 66 7. Rješavanje problema u bežičnim LAN-ovima......... 96 8. WLAN sigurnost...................................................... 122 9. Organizacije i standardi........................................... 141 10. Poslovne koristi WLAN rješenja........................... 148 11. Wi-Fi hotspot......................................................... 161 12. Primjer 1 – m0n0wall hotspot rješenje................... 172 13. Primjer 2 – WLAN/ADSL rješenje za kućne mreže.............................................................................

181

14. Druge bežične tehnologije...................................... 193 Bibliografija............................................................ 210

Sadržaj

Page 5: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

4

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Page 6: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

5

1. Uvod

Pristup Internetu velikim brzinama putem širokopojasnih veza otvara velike mogućnosti za ispunjavanje obećanja informacij-skog društva. S druge strane, nedovoljna dostupnost širokopoja-snog pristupa dovodi do digitalnog jaza (engl. digital divide) što označava jaz između pojedinaca, tvrtki i zemljopisnih područja u dostupnosti i iskorištenju razvojnih potencijala informacijsko-ko-munikacijskih tehnologija.

Razvoj širokopojasnih komunikacija omogućava stvaranje i pri-mjenu novih zahtjevnih aplikacija i poboljšanje postojećih. On potiče gospodarski rast kroz stvaranje novih usluga te otvaranje novih ulaganja i radnih mjesta. Ali, taj razvoj također utječe i na produktivnost mnogih postojećih procesa, što dovodi do većih dohodaka i većih investicijskih povrata. Vlade su na svim razi-nama prepoznale utjecaj širokopojasnih komunikacija na svakod-nevni život i posvećene su osiguravanju jednakih pogodnosti za sve segmente stanovništva i gospodarstva.

Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnim samoupravama omogućava i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, zdravstvene pomoći, boljeg obrazovanja i kvalitetnijih usluga javne uprave.

Internet je glavna pokretačka okosnica informacijskog društva. Stoga je Europska komisija utvrdila zadatke s ciljem povećanja korištenja Interneta, od kojih je najvažniji učiniti Internet dostup-

Page 7: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

6

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

nim svakom građaninu, domu, školi, poduzeću i državnoj upravi povećanjem širine pojasa pristupa, smanjenjem cijene usluga i povećanjem sigurnosti na Internetu. Istovremeno je potrebno ra-diti i na uvođenju novih aplikacija i stvaranju digitalnih sadržaja. [1]

Dokument Europske komisije „Bridging the Broadband Gap”, usvojen 20. 3. 2006. godine, namijenjen je poticanju širenja širokopojasnog pristupa Internetu u Europi, a sastavni je dio nove europske inicijative „i2010 – a European Information Society for Growth and Jobs”. Prije toga, Europska komisija je kroz eEuro-pe program provodila akcije s ciljem povećanja broja korisnika širokopojasnog pristupa Internetu. Zemlje članice bile su pota-knute na usvajanje i implementaciju nacionalnih broadband stra-tegija. [2]

Europska komisija je 20. 3. 2003. usvojila dokument čija je namje-na poticanje implementacije bežičnih lokalnih računalnih mreža (engl. Wireless Local Area Network – WLAN) na javnim lokaci-jama radi omogućavanja širokopojasnog pristupa javnim usluga-ma. U tom dokumentu se navodi da su bežične lokalne računalne mreže već pokazale svoju korisnost u privatnim okruženjima za koja su prvobitno bile razvijene (npr. organizacijski intraneti), te da imaju veliki potencijal u omogućavanju širokopojasnog pristupa Internetu na javnim lokacijama kao što su zračne luke, želježničke stanice i trgovački centri. [3]

U ovoj knjizi ćemo predstaviti tehnologiju bežičnih lokalnih računalnih mreža zasnovanu na standardu IEEE 802.11.

Page 8: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

7

2. Iskustva korisnika

U ovom poglavlju predstavljamo rezultate istraživanja o iskustvi-ma korisnika bežičnih LAN-ova.

2.1. WLANA istraživanje

WLANA (engl. Wireless LAN Association) je tijekom 2000. godine obavila detaljno ispitivanje krajnjih korisnika bežičnih lo-kalnih računalnih mreža s ciljem utvrđivanja ukupnih troškova posjedovanja tehnologije, te materijalnih i nematerijalnih do-biti ostvarenih njenim korištenjem. [4] Ispitna skupina imala je 34 korisnika iz različitih oblasti poslovanja: obrazovanje (23%), zdravstvo (23%), proizvodnja/skladištenje (21%), trgovina (15%), financijske institucije (18%).

Rezultati ovog istraživanja ukazivali su da bežične mreže nisu bile zamjena ožičenoj infrastrukturi, već njihova značajna nadopuna. Škole, proizvodne kompanije, bolnice i uredi nabavljali su susta-ve za bežične LAN-ove iz dva osnovna razloga: radi povećanja korisničke produktivnosti i povećanja produktivnosti IT timova.

Rezultati istraživanja ukazivali su da je:• 89% ispitanih kompanija izvelo uspješnu implementaciju

bežičnih LAN sustava• 92% ispitanika bilo je uvjereno u sigurne ekonomske i poslov-

ne koristi nakon implementacije

Page 9: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

8

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

• 92% ispitanika odgovorilo je da će nastaviti sa širenjem bežič-nih tehnologija u svojim mrežama tijekom tekuće godine, zbog koristi koje su osjetili krajnji korisnici i/ili IT osoblje

• Povrat uloženih sredstava ostvaren je za manje od godine dana u svim oblastima poslovanja iz kojih dolaze ispitanici

• 97% ispitanika smatralo je da su WLAN-ovi utjecali na brzinu kojom su oni završavali zadatke gdje se tražio trenutni ili goto-vo trenutni pristup informacijama

2.2. NOP World Technology / Cisco Systems istraživanje

Neovisna istraživačka kompanija NOP World Technology je 2003. godine, u ime Cisco Systems, obavila istraživanje koje je za cilj imalo analizirati koristi ulaganja u bežične LAN-ove. [5]

Za potrebe studije intervjuirane su osobe iz preko 400 srednje ve-likih i velikih organizacija iz SAD-a. Intervjui su obavljeni s 403 IT/MIS osobe, kao i s 200 krajnjih korisnika iz ovih organizacija.

Studija je ukazivala na stalan trend povećanja broja implemen-tiranih bežičnih LAN-ova u određenim oblastima poslovanja. U proizvodnom sektoru značajno je povećano prihvaćanje tehnolo-gije bežičnih mreža (23% u odnosu na 10%, koliko su pokazivali rezultati slične studije iz 2001. godine). U sektoru obrazovanja i dalje je bilo najveće korištenje WLAN tehnologije (29%). U zdravstvenom sektoru korištenje WLAN tehnologije bilo je 13%, a u državnom 12%. Studija je ukazivala i na gotovo podjednako prihvaćanje tehnolo-gije u srednje velikim (100-999 uposlenika ) i velikim organizaci-jama (>1000 uposlenika) od oko 12%.

Prema rezultatima studije:

Pristup bežičnim LAN-ovima omogućavao je korisnicima da bu-du na mreži u prosjeku oko 3,5 sata više na dan. Dodatno vrijeme

Page 10: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

9

veze, ostvareno korištenjem bežičnih LAN-ova omogućilo je kraj-njim korisnicima oko 27% veću produktivnost.

Bežični LAN-ovi su povećali produktivnost korisnika omoguća-vanjem korisnicima da obavljaju posao kada i gdje im je pogodno – na poslu, kod kuće ili na putu. Studija je ukazala na povećanu poslovnu implementaciju bežičnih mreža u domovima uposle-nika, kao i značajno korištenje hotspot mreža tijekom putovanja (u zračnim lukama, kafe barovima i hotelima). Mogućnost da se posao obavlja kad god to uposlenik zahtijeva i gdje god da se upo-slenik nalazi utjecala je na povećano vrijeme uštede od gotovo 90 minuta po radnom danu uposlenika.

Nalazi studije također su pokazivali da su organizacije ostvarile veći financijski povrat ukoliko je tehnologija bežičnih LAN-ova bila implementirana u većem broju odjela unutar organizacije i omogućena većem broju korisnika. Porast broja implementacija, uz dodatnu uštedu vremena, rezultirao je povećanom godišnjom novčanom uštedom po uposleniku od gotovo 14.000 dolara.

Dodatna korist bežičnih LAN-ova na koju je studija ukazivala bila je i povećana preciznost u svakodnevnim poslovima. Gotovo dvi-je trećine krajnjih korisnika odgovorilo je da se njihova preciznost poboljšala. Prosječno povećanje preciznosti onih koji su izvijestili o povećanju bilo je 41%. Ispitanici iz sektora zdravstva izvijestili su o 70-postotnom povećanju preciznosti – „bilo-kada-bilo-gdje” osobina bežičnih komunikacija pomogla je medicinskom osoblju da osiguraju zdravstvene usluge pacijentima, pristupe informaci-jama i naprave zapise na mjestu pružanja zdravstvenih usluga.

Ova studija također ukazuje da je povećano implementiranje i korištenje bežičnih LAN-ova povezano s korištenjem mobilnih uređaja. Kako ovi uređaji budu dolazili u sve većem broju s ugra-đenim WLAN sposobnostima, bit će lakše organizacijama da im-plementiraju i šire ovu tehnologiju.

Page 11: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

10

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

2.3. CIO Magazine istraživanje

Tijekom 2003. godine CIO magazine je obavio ispitivanje 250 IT rukovodilaca s ciljem dobivanja informacija o povratu ulaganja u bežične tehnologije. [6] Ispitanici su bili iz različitih sektora po-slovanja: vlada (15%), proizvodnja (13%), IT (13%), zdravstvo (10%), obrazovanje (10%), financije (7%) i osiguranje/nekretnine/pravo (8%).

Prema ovom istraživanju, najveće koristi od ulaganja u bežične teh-nologije predstavljale su: povećana produktivnost (77%), povećano zadovoljstvo internih korisnika (57%) i veća učinkovitost (40%).

Potpuni povrat sredstava uloženih u bežične tehnologije je 40% organizacija ostvarilo ili planiralo ostvariti u roku od godine dana, a 42% u roku od dvije godine.

Tipovi bežičnih aplikacija koje su organizacije podržavale bile su: e-mail pristup (83%), kalendar/rasporedi (64%), web pristup (60%), uredske aplikacije za procesiranje teksta, radne stranice, prezentacijski softver (45%), text messaging (44%), upravljanje in-venturom u stvarnom vremenu (19%)…

Sigurnost je za 66% ispitanika bila najveći izazov prilikom donoše-nja odluke o implementiranju bežičnih tehnologija. Drugi izazovi bili su korisnička podrška (37%), privatnost (32%) i ograničenja potrošnje/budžeta (29%).

2.4. Cisco Systems interna studija

Cisco Systems je postavio globalnu mrežu WLAN-ova 2000. go-dine. Globalna mreža postavljena je na 400 lokacija širom svijeta u četiri mjeseca. Tijekom 18 mjeseci, 27% uposlenika kompanije koristilo je WLAN kao svoj primarni medij pristupa na mrežu. Sigurnost se nastavila unapređivati u skladu s industrijskim tren-

Page 12: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

11

dovima. U Cisco Systems smatraju da je globalna mreža WLAN-ova rezultirala stvarnim dobitima u vrijednosti desetak milijuna dolara uslijed povećanja produktivnosti. Proširene usluge kao što je prijenos glasa preko WLAN-a i WLAN mreže za goste doprini-jele su dodatnom uspjehu rješenja. Cisco IT je poduzeo značajan globalni redizajn WLAN rješenja 2005. godine. [7]

2.4.1. Poslovne koristi rješenja

Cisco IT smatra da je globalno WLAN rješenje osiguralo pozitiv-nu dobit povećanja produktivnosti u iznosu od 50 milijuna dolara godišnje. Interna studija koju je proveo Cisco IT odjel pokazala je prosječnu uštedu produktivnog vremena od 30 minuta dnevno. No, da bi osigurali prihvatljivije rezultate, u Ciscu su računali s poslovnom dobiti korištenja WLAN rješenja zasnovanoj na pret-postavci da 50% korisnika uštedi samo 10 minuta produktivnog vremena dnevno.

Cisco Systems Inc. je naručio neovisnu studiju WLAN koristi 2003. godine. Na osnovu anketiranja preko 400 organizacija iz SAD-a koje su imale više od 100 uposlenika, došlo se do zaključka da WLAN obično osigurava prosječnu dnevnu uštedu vremena (i stoga produktivnost) od 90 minuta. U slučaju Cisco Systemsa to iznosi 14.000 dolara po uposleniku godišnje.

Umjesto prihvaćanja ovih rezultata, Cisco IT je prihvatio konzer-vativniji i financijski prihvatljiviji pristup:

Prvo, Cisco je računao trošak vremena uposlenika na sljedeći način:

• 230 radnih dana u godini• 96.600 radnih minuta u godini (7 sati na dan)• Prosječan godišnji trošak po uposleniku od 120.000 USD (plaće,

troškovi resursa radnog prostora itd.)• 120.000 / 96.600 = 1,2422• Prosječni trošak po radnoj minuti: 1,24 USD / minuta;

Page 13: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

12

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Cisco IT je zatim izračunao koristi koje bi se ostvarile ako bi svaki uposlenik sačuvao 10 minuta na dan. Ovo je rezultiralo dobiti od preko 100 milijuna dolara:

• 10 sačuvanih minuta * 1,24 USD * 230 radnih dana = 2852 USD po uposleniku;

• 38.000 uposlenika, poboljšanje produktivnosti = 108.376.000 USD.

Cisco IT je obavio proces normalizacije te smanjio je predviđeno vrijeme uštede. U Cisco IT su pretpostavili da je samo 50% dnev-no aktivnih WLAN korisnika sačuvalo 10 minuta produktivnog vremena dnevno:

• 10 sačuvanih minuta * 1,24 USD* 230 radnih dana = 2852 USD po uposleniku

• 19.000 uposlenika * 2852 USD = 54.188.000

Cisco IT je čak i s ovim konzervativnijim pristupom pokazao da se globalno WLAN rješenje ne samo isplatilo za šest mjeseci od tre-nutka implementacije, nego je imalo pozitivnog učinka od deseti-ne milijuna dolara u prethodnih pet godina. U Cisco IT očekuju nastavak ovog trenda kako se korisničko oslanjanje na WLAN bude povećavalo i dodatne usluge budu dodavane rješenju.

2.5. Microsoft interna studija

U kasnim 90-im Microsoft je postao jedna od prvih kompanija koja je prihvatila WLAN tehnologiju kao odgovor na viziju kom-panije o povezivosti bilo kada, bilo gdje. Preko 75% uposlenika kompanije koristi WLAN na neki način tijekom radnog dana, uz prosječno povećanje produktivnosti od 1,5 do 2,0 sata dnevno. Napredak u tehnologiji bežičnih lokalnih mreža uzrokovao je zna-čajno unapređenje u performansama i funkcijama. Nakon 5 go-dina iskustva s jednom od prvih globalno implementiranih mreža

Page 14: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

13

WLAN-ova, Microsoft je nadogradio WLAN infrastrukturu kako bi podržao nove i povećane zahtjeve. Najveća poslovna korist im-plementiranog WLAN rješenja je u povećanju mobilnosti i fleksi-bilnosti uposlenika, vendora i partnera koji koriste mrežu. [8]

2.6. Intel interna studija

2004. godine Intel IT i Intel Finance poduzeli su istraživanje koje je za cilj imalo identificiranje mjerljivih koristi ostvarenih upo-rabom bežičnih mreža. [9] Rezultati istraživanja pokazali su zna-čajne koristi koje uporaba bežičnih mreža donosi u usporedbi s ožičenim mrežama. Istraživanje je ukazalo na sljedeće koristi koje je Intel ostvario:

• Uštede prilikom instaliranja bežične mreže u zgradi s 3000 upo-slenika. Troškovi instaliranja bili su za oko 50% manji u odnosi na troškove koji bi se pojavili prilikom instaliranja ožičene mreže.

• Uštede vremena od 52 minute po korisniku tjedno zbog moguć-nosti obavljanja više zadataka tijekom poslovnih sastanaka

• Financijske koristi ostvarene instaliranjem bežične mrežne in-frastrukture u konferencijskim salama

Intel je procijenio financijski učinak povećanja produktivnosti uredskog osoblja ostvaren uporabom bežičnih rješenja, razmatra-jući novčane vrijednosti vremena uposlenika. Prilikom procjene ovih koristi korištena je sljedeća formula:

Koristi = (Ostvarena ušteda vremena) x (Trošak uposlenika)

Dobitak od 52 minute po tjednu predstavlja povećanje produk-tivnosti od oko 2,17% ili oko 41,6 sati u godini. Za kompaniju od 25.000 uposlenika i troškom po uposleniku od 50 USD/sat ostva-rene koristi bi iznosile 52.000.000 USD. Intel je obavio proces nor-malizacije te uzeo u obzir samo 50% te vrijednosti. Nakon procesa normalizacije, procijenjena vrijednost financijske dobiti ostvarene uporabom bežičnih rješenja iznosila je 26.000.000 USD.

Page 15: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

14

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

3. Kako WLAN funkcionira

WLAN-ovi su fleksibilni komunikacijski sustavi koji koriste elek-tromagnetske valove za prijenos podataka od jedne točke do dru-ge. Podaci se dodaju na radio-nositelj na takav način da se mogu s njega pouzdano uzeti na prijemnom kraju. Ovo se općenito naziva modulacijom/demodulacijom nositelja podataka. Ako se radio-valovi prenose različitim frekvencijama, tada više radio-nositelja može postojati u istom prostoru u isto vrijeme bez međusobne in-terferencije.

WLAN-ovi se implementiraju kao alternativa ili još češće kao pro-širenje ožičenim LAN-ovim u zgradama ili manjim područjima.

Tijekom zadnjih godina WLAN-ovi su stekli ogromnu popularnost u brojnim oblastima: zdravstvo, trgovina, proizvodnja, skladištenje i obrazovne institucije. U ovim oblastima ostvarene su prednosti kori-štenjem ručnih i notebook računala sposobnih za bežični prijenos po-dataka u stvarnom vremenu ka centralnoj lokaciji radi dalje obrade. I drugi poslovni korisnici sve više uviđaju koristi WLAN-ova.

3.1. Lociranje bežičnih lokalnih računalnih mreža

Nakon što se instalira, konfigurira i konačno pokrene WLAN kli-jentski uređaj, on će automatski početi „osluškivati” medij oko sebe, s ciljem lociranja bežičnih lokalnih računalnih mreža koje se nalaze u blizini. Klijent također nastoji otkriti može li se pridružiti

Page 16: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

15

nekoj od lociranih mreža. Ovaj proces osluškivanja naziva se ske-niranje. Skeniranje se pojavljuje prije bilo kojeg drugog procesa, s obzirom da skeniranjem klijent nalazi mrežu. Postoje dva tipa skeniranja: pasivno skeniranje i aktivno skeniranje. U procesu traženja bežične pristupne točke (engl. Access Point), klijentska stanica slijedi tragove koje ostavlja pristupna točka. Ovi tragovi nazivaju se servis set identifikatori (engl. Service Set Identifiers – SSID) i beacon okviri (engl. Beacon Management Frames). Oni služe klijentskim stanicama za nalaženje pristupnih točaka.

3.1.1. Servis set identifikator

Servis set identifikator je jedinstvena, znakovno osjetljiva alfanumerička vrijednost, duljine od 2-32 znaka, koja se koristi od strane bežičnih lokalnih računalnih mreža kao mrežno ime. SSID se odašilje u beacon okvirima, zahtjevima za sondiranjem, odgo-vorima na sondiranje i drugim tipovima okvira. Klijentska stani-ca mora biti konfigurirana s odgovarajućim SSID-om ako se želi pridružiti mreži. No, neki klijenti se mogu konfigurirati tako da koriste bilo koju vrijednost SSID-a. Ako se klijent želi nesmetano kretati između grupe pristupnih točaka, on i sve pristupne točke moraju biti konfigurirani s istim SSID-om. Ne treba miješati SSID (ESSID) s BSSID-om. BSSID (engl. Basic Service Set Identifier) je 6-bajtni hex broj koji identificira pristupnu točku s koje potječu ili su proslijeđeni okviri, dok su SSID i ESSID izmjenjivi izrazi koji označavaju ime mreže.U infrastrukturnim mrežama, MAC adresa pristupne točke koristi se kao BSSID, dok u ad hoc mrežama prva stanica u IBSS-u gene-rira slučajni 48-bitni broj koji se koristi kao BSSID.

3.1.2. Beacon

Beacon okviri su kratki okviri koje šalje pristupna točka stanicama (u mrežama koje rade u infrastrukturnom modu) ili stanica-sta-nici (u mrežama koje rade u ad hoc modu) s ciljem organiziranja i

Page 17: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

16

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

sinkroniziranja bežične komunikacije na bežičnim lokalnim raču-nalnim mrežama. Beacon okviri imaju više funkcija, uključujući i:• Sinkronizaciju vremena• FH ili DS parametre• Mapu pokazatelja prometa• Podržane brzine

3.1.2.1. Sinkronizacija vremena

Beacon okviri sinkroniziraju radne sate klijenata koristeći vre-menske oznake (engl. time-stamp) točnog trenutka slanja. Na-kon što klijent primi beacon okvir, on podešava vlastiti radni sat u odnosu na radni sat pristupne točke. Na ovaj se način dva sata sinkroniziraju. Sinkroniziranjem satova komunikacijskih jedinica osigurava se da sve vremenski osjetljive funkcije, kao što su sko-kovi u FHSS sustavima, budu izvedene bez grešaka. Beacon okvir sadrži informaciju poznatu kao beacon interval, kojom obavještava stanice o tome koliko često trebaju očekivati beacon okvire.

3.1.2.2. FH ili DS parametri

Beacon okvir sadrži informacije vezane uz određenu tehnologiju raspršenog spektra (engl. spread spectrum) koja se koristi. Na-primjer, u FHSS sustavima, hop i dwell vremenski parametri i hop sekvenca uključeni su u beacon okvir. U DSSS sustavima, beacon okvir sadrži informacije o kanalima.

3.1.2.3. Mapa pokazatelja prometa

Mapa pokazatelja prometa (engl. Trafic Indication Map – TIM) koristi se radi obavještavanja stanica koje su u stanju „spavanja” da li se na pristupnoj točki nalaze paketi namijenjeni njima. Ova informacija prosljeđuje se u svakom beacon okviru svakoj od aso-ciranih stanica. Sinkronizirane stanice prekidaju spavanje, uklju-čuju prijemnike, osluškuju beacon okvire, provjeravaju TIM tabli-cu te, ako nisu na listi, isključuju prijemnike i nastavljaju spavati.

Page 18: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

17

3.1.2.4. Podržane brzine

U bežičnim lokalnim računalnim mrežama postoji više podržanih brzina prijenosa, ovisno o korištenom standardu. Informacija o podržanim brzinama od strane pristupne točke šalje se u beacon okviru.

3.1.3. Pasivno skeniranje

Pasivno skeniranje predstavlja proces osluškivanja i okvira na svakom kanalu određeno vrijeme, nakon što se stanica inicijali-zira. Beacon okvire šalju pristupne točke (infrastrukturni mod) ili klijentske stanice (ad hoc mod). Na osnovu informacija iz beacon okvira, stanica koja vrši skeniranje pravi katalog sa značajkama pristupnih točaka ili stanica. Stanica osluškuje beacon okvire te nakon što čuje i okvir koji oglašava SSID one mreže kojoj se stani-ca želi pridružiti, ona će se pokušati pridružiti mreži kroz pristupnu točku koja je poslala taj beacon okvir.

U konfiguracijama u kojima postoji više pristupnih točaka, SSID one mreže kojoj se stanica želi pridružiti može biti odaslan s više pristupnih točaka. U ovoj situaciji, stanica će se pokušati pridru-žiti mreži kroz pristupnu točku s najjačim signalom i najmanjim odnosom greške (engl. Bit Error Rate – BER).

Stanice nastavljaju pasivno skeniranje čak i nakon pridruživanja pristupnoj točki. Pasivno skeniranje skraćuje vrijeme potrebno za ponovno povezivanje ukoliko se stanica iz nekog razloga odspoji od pristupne točke. Održavanjem liste dostupnih pristupnih to-čaka i njihovih karakteristika (kanal, jačina signala, SSID itd.), stanica može brzo locirati najbolju pristupnu točku za ponovno povezivanje ukoliko se trenutna veza prekine.

Stanica će pomjeriti asociranje s jedne pristupne točke na drugu nakon što snaga radio-signala pristupne točke, s kojom je stanica

Page 19: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

18

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

trenutno povezana, padne ispod određene razine. Stanice koriste informacije dobivene kroz pasivno skeniranje za lociranje sljedeće najbolje pristupne točke (ili ad hoc mreže) koja bi se mogla koristi-ti za ponovno povezivanje na mrežu.

Slika 1. Pasivno skeniranje

3.1.4. Aktivno skeniranje

Aktivno skeniranje se sastoji od slanja okvira zahtjeva za son-diranjem s bežične stanice. Stanice šalju sondirajuće okvire kad aktivno traže mrežu kojoj se žele pridružiti. Sondirajući okvir će sadržavati ili SSID mreže kojoj se stanica želi pridružiti ili broad-cast SSID. Ako je sondirajući zahtjev poslan s određenim SSID-om, onda će samo pristupne točke koje imaju isti SSID odgovoriti okvirom sondirajućeg odgovora. Ako je okvir sondirajućeg za-htjeva poslan s broadcast SSID-om, onda će sve pristupne točke u području dosezanja odgovoriti okvirom sondirajućeg odgovora.

Cilj aktivnog sondiranja je lociranje pristupnih točaka kroz koje se stanica može priključiti na mrežu. Nakon što je pristupna točka s odgovarajućim SSID-om pronađena, stanica poduzima autenti-kacijske i asocijacijske korake pridruživanja mreži kroz tu pristup-nu točku.

Page 20: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

19

Informacija proslijeđena stanici s pristupne točke u okviru sondi-rajućeg odgovora slična je informaciji iz beacon okvira. Okvir son-dirajućeg odgovora razlikuje se od beacon okvira samo po tome što ne sadrži mapu pokazatelja prometa TIM i vremensku oznaku.

Snaga signala sondirajućeg odgovora koju klijent primi pomaže u određivanju pristupne točke kojoj će se klijent pokušati pridruži-ti. Stanica izabire pristupnu točku s najjačim signalom i najnižim odnosom greške BER. BER predstavlja odnos oštećenih paketa naspram neoštećenih paketa, a obično se određuje i u odnosu si-gnala i buke (engl. Signal-to-Noise Ratio). Ako je snaga RF signa-la blizu praga buke, prijemnik može pomiješati signal s bukom.

3.2. Autentikacija i asocijacija

Proces spajanja na bežičnu lokalnu računalnu mrežu sastoji se od dva odvojena potprocesa. Ovi potprocesi uvijek se pojavljuju u istom redoslijedu, a nazivaju se autentikacija i asocijacija.

Slika 2. Aktivno skeniranje

Page 21: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

20

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

3.2.1. Autentikacija

Prvi korak u spajanju na bežični LAN je autentikacija. Autentikaci-ja je proces kroz koji se identitet bežičnih čvorova (PC kartica, USB klijent…) provjerava od strane mreže (obično pristupne točke) na koju se čvor pokušava povezati. Pristupna točka na koju se klijent povezuje potvrđuje da je klijent onaj kojim se predstavlja. Pristupna točka odgovara na klijentski zahtjev za spajanjem provjerom klijen-tovog identiteta prije bilo kakvog povezivanja. Treba imati na umu da se autentikacija odnosi na bežični čvor, a ne na korisnika. Pone-kad je autentikacijski proces nepostojeći (engl. null), što znači da klijent i pristupna točka moraju proći kroz ovaj korak da bi se pri-družili, ali u stvarnosti ne postoji određeni identitet klijenta zahtije-van za asociranje. Autentikacijski proces uglavnom je nepostojeći u situacijama kad se nove pristupne točke i PC kartice instaliraju u pretpostavljenoj konfiguraciji.

Klijent počinje autentikacijski proces slanjem okvira zahtjeva za autentikacijom ka pristupnoj točki (u infrastrukturnom modu). Pristupna točka će prihvatiti ili odbaciti ovaj zahtjev, obavještava-jući stanicu o svojoj odluci slanjem okvira autentikacijskog odgo-vora. Autentikacijski proces može biti obavljen na pristupnoj toč-ki, ili pristupna točka može proslijediti zahtjev za autentikacijom autentikacijskom serveru kao što je RADIUS. RADIUS server će obaviti autentikaciju korištenjem niza kriterija, a zatim vratiti rezultat pristupnoj točki. Pristupna točka će nakon toga poslati rezultat klijentskoj stanici.

3.2.2. Asociranje

Nakon što se bežični klijent autenticira, slijedi proces pridruživa-nja klijenta s pristupnom točkom. Asociranje je stanje u kojem je klijentu dozvoljeno da šalje podatke kroz pristupnu točku.

Proces pridruživanja odvija se na sljedeći način: klijent koji se želi

Page 22: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

21

povezati na mrežu šalje autentikacijski zahtjev pristupnoj točki nakon čega dobiva autentikacijski odgovor. Ukoliko je autenti-kacija uspješno završena, stanica šalje pristupnoj točki okvir za-htjeva za asociranjem. Pristupna točka odgovara na ovaj zahtjev slanjem okvira pridruženog odgovora, kojim dozvoljava ili ne do-zvoljava asociranje.

3.2.3. Stanja autentikacije i asocijacije

Tijekom procesa autentikacije i pridruživanja klijent može biti u jednom od tri stanja:• Neautenticiran i neasociran• Autenticiran i neasociran• Autenticiran i asociran

3.2.3.1. Neautenticiran i neasociran

U ovom stanju bežični čvor je u potpunosti otspojen s mreže i nije u stanju slati podatke kroz pristupnu točku. Pristupne točke imaju tabelu u kojoj su navedeni statusi klijentskih veza. Ova tabela poznata je i kao tabela pridruživanja (engl. asso-ciation table). Bitno je napomenuti da proizvođači različito ozna-čavaju neautenticirano i neasocirano stanje na svojim pristupnim točkama. Obično će u tabeli pridruživanja biti prikazano „neauten-ticirano” (engl. unauthenticated) stanje za klijenta koji nije završio autentikacijski proces, ili je pokušao autenticiranje i nije uspio.

3.2.3.2. Autenticiran i neasociran

U ovom stanju bežični klijent je prošao autentikacijski proces, ali još nije asociran pristupnoj točki. Klijentu nije dozvoljeno da šalje ili prima podatke kroz pristupnu točku. Tabela pridruživanja pri-stupne točke obično će prikazivati „autenticirano” (engl. authen-ticated) stanje. Kako klijent koji je prošao autentikacijsku razinu smjesta nastavlja s razinom pridruživanja, rijetko ćemo vidjeti

Page 23: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

22

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

„autenticirano” stanje na pristupnoj točki. Mnogo je vjerojatnije da ćemo vidjeti „neautenticirano” ili „asocirano” stanje.

3.2.3.3. Autenticiran i asociran

U ovom stanju bežični čvor potpuno je spojen na mrežu i sposoban je slati i primati podatke kroz pristupnu točku na koju je spojen (asociran). Za klijenta koji je u ovom stanju najčešće ćemo vidjeti stanje „asociran” (engl. associated) u tablici asocijacija pristupne točke, čime je označeno da je klijent potpuno spojen i autoriziran da šalje podatke kroz pristupnu točku.

3.3. Autentikacijske metode

IEEE 802.11 standard specificira dva metoda autentikacije: auten-tikacija otvorenog sustava (engl. Open system authentication) i autentikacija dijeljenog ključa (engl. Shared key authentication). Jednostavnija, ali i sigurnija, od dvije metode je autentikacija otvo-renog sustava. Da bi klijent postao autenticiran, on mora proći kroz niz koraka s pristupnom točkom. Ovaj niz koraka razlikuje se ovisno o korištenoj autentikacijskoj metodi. U nastavku ćemo predstaviti autentikacijske metode specificirane 802.11 standardom.

3.3.1. Autentikacija otvorenog sustava

Autentikacija otvorenog sustava metoda je bez autentikacije (engl. null authentication) i specificirana je od strane 802.11 standar-da kao pretpostavljena metoda autentikacije u opremi za bežične LAN-ove. Korištenjem ove metode autentikacije stanica se može asocirati s bilo kojom pristupnom točkom koja koristi autentikaciju otvorenog sustava, ukoliko posjeduje pravi servis set identifikator – SSID. SSID na pristupnoj točki i na klijentu moraju biti jedna-ki kako bi klijentu bilo dozvoljeno da završi autentikacijski proces. Autentikacija otvorenog sustava također je učinkovita u okruženji-ma s povećanim zahtjevima za sigurnošću, a i u onima bez njih.

Page 24: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

23

3.3.1.1. Procesi autentikacije otvorenog sustava

Procesi autentikacije otvorenog sustava odvijaju se na sljedeći na čin:1. Bežični klijent pravi zahtjev za asocijacijom s pristupnom toč-

kom.2. Pristupna točka autenticira klijenta, te mu šalje pozitivan od-

govor. Klijent nakon toga postaje asociran.

Autentikacija otvorenog sustava vrlo je jednostavan proces. Ad-ministrator bežičnih LAN-ova može koristiti WEP (engl. Wi-red Equivalent Privacy) enkripciju s autentikacijom otvorenog sustava. Iako se WEP može koristiti u procesu s autentikacijom otvorenog sustava, ne postoji zahtjev za verifikacijom WEP ključa tijekom autentikacije. WEP se koristi samo za enkriptiranje poda-taka, nakon što je klijent autenticiran i asociran.

Autentikacija otvorenog sustava koristi se u nekoliko scenarija. Postoje dva osnovna razloga za njeno korištenje. Prvo, autentika-cija otvorenog sustava smatra se sigurnijom od dvije autentika-cijske metode. Drugo, autentikacija otvorenog sustava jednostav-na je za konfiguriranje, jer ne zahtijeva konfiguriranje. Svi 802.11 podržavajući uređaji za bežične LAN-ove su konfigurirani tako da koriste autentikaciju otvorenog sustava po pretpostavci.

3.3.2. Autentikacija dijeljenog ključa

Procesi autentikacije dijeljenog ključa odvijaju se na sljedeći način:1. Klijent zahtijeva asocijaciju s pristupnom točkom. Ovaj korak

je isti kao i u autentikaciji otvorenog sustava.2. Pristupna točka šalje izazov (engl. challenge) klijentu. Izazov

je nasumce generiran tekst, koji pristupna točka šalje u čistom obliku.

Page 25: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

24

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

3. Klijent odgovara na izazov. Klijent odgovara enkriptiranjem teksta izazova korištenjem klijentskog WEP ključa te ga šalje natrag ka pristupnoj točki.

4. Pristupna točka odgovara na klijentski odgovor. Pristupna točka dekriptira klijentski odgovor kako bi provjerila je li tekst izazova enkriptiran korištenjem podudarnog WEP ključa. Kroz ovaj proces, pristupna točka može ustanoviti ima li klijent odgovarajući WEP ključ. Ako klijent posjeduje pravi WEP ključ, pristupna točka će odgovoriti pozitivno i autenticirati klijenta. Ako klijentski WEP ključ nije odgovarajući, pristupna točka će odgovoriti negativno i neće autenticirati klijenta.

Na prvi pogled izgledalo bi da je autentikacija dijeljenog ključa mno-go sigurnija od autentikacije otvorenog sustava, no to nije točno s obzirom da je autentikacija dijeljenog ključa ranjivija na napade.Važno je razumjeti da WEP ključ može biti korišten tijekom pro-cesa autentikacije dijeljenog ključa radi identificiranja klijenta, ali isto tako može biti korišten i za enkriptiranje podataka koji se šalju kroz pristupnu točku.

3.3.3. Autentikacijska sigurnost

Autentikacija dijeljenog ključa ne smatra se sigurnom jer pristup-na točka šalje tekst izazova u čistom obliku, a nakon toga pri-ma isti tekst enkriptiran korištenjem WEP ključa. Ovaj scenario omogućava napadačima da uhvate čist i enkriptirani tekst izazo-va. Imajući obje ove vrijednosti, napadač može koristiti program za probijanje enkripcije kako bi dobio WEP ključ. Nakon što do-bije WEP ključ, napadač može dekriptirati promet. Ovo je razlog zbog kojeg se autentikacija otvorenog sustava smatra sigurnijom od autentikacije dijeljenog ključa.Bitno je razumjeti da ni autentikacija otvorenog sustava a ni autentikacija dijeljenog ključa nisu dovoljno sigurne, te je sto-ga potrebno primjenjivati jaču zaštitu od one prvotno propisane 802.11 standardom.

Page 26: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

25

3.4. Servis set

Izraz „servis set” koristi se za opisivanje osnovnih komponenti potpuno operativnih WLAN-ova. Postoje tri načina za konfigu-riranje WLAN-ova i svaki zahtijeva različiti hardverski set. Tri načina za konfiguriranje WLAN-ova su: osnovni servis set (engl. Basic Service Set – BSS), prošireni servis set (engl. Extended Ser-vice Set – ESS) i nezavisni osnovni servis set (engl. Independent Basic Service Set – IBSS).

3.4.1. Osnovni servis set

Kada je jedna pristupna točka spojena s ožičenom mrežom i grupom bežičnih stanica, mrežna konfiguracija se označava kao osnovni servis set. Osnovni servis set se sastoji od samo jedne pri-stupne točke i jednog ili više bežičnih klijenata. Osnovni servis set koristi infrastrukturni mod rada (engl. infrastructure mode) – mod koji zahtijeva korištenje pristupne točke i u kojem sav pro-met ide preko nje. Nema izravnog prijenosa klijent-klijent.

Slika 3. Osnovni servis set

Page 27: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

26

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Svaki bežični klijent mora koristiti pristupnu točku za komunika-ciju s bilo kojim drugim bežičnim klijentom ili klijentom na oži-čenoj mreži. BSS pokriva jednu ćeliju ili RF oblast oko pristupne točke, s različitim zonama brzina prijenosa podataka (teoretski koncentrični krugovi). Brzina prijenosa podataka u ovim koncen-tričnim krugovima će ovisiti od korištene tehnologije. Ako se u BSS-u koristi npr. 802.11b oprema, koncentrični krugovi će imati brzine od 11, 5.5, 2 i 1 Mbps. Brzina prijenosa se smanjuje s uda-ljavanjem od pristupne točke. BSS ima jedinstveni SSID.

3.4.2. Prošireni servis set

Prošireni servis set označava konfiguraciju u kojoj su dva ili više osnovnih servis setova povezani zajedničkim distributivnim susta-vom. Distributivni sustav može biti ožičen, bežični, LAN, WAN ili bilo koja druga metoda mrežnog povezivanja. ESS mora imati najmanje dvije pristupne točke koje operiraju u infrastrukturnom modu. Slično kao i kod BSS-a, svi paketi u ESS-u moraju ići pre-ko jedne od pristupnih točaka. ESS pokriva više ćelija, dozvoljava (ali ne zahtijeva), mogućnost roaminga. Ne zahtijeva se isti SSID u oba osnovna servis seta.

Slika 4. Prošireni servis set

Page 28: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

27

3.4.3. Neovisni osnovni servis set

Neovisni osnovni servis set poznat je i kao ad hoc mreža. IBSS nema pristupne točke ili nekog drugog pristupa distributivnom sustavu. Pokriva jednu ćeliju i ima jedan SSID. Klijenti u IBSS-u prave izravne veze jedni prema drugima kad šalju podatke, te je iz tog razloga IBSS često nazivan i peer-to-peer mreža. U slučaju da postoji potreba za slanjem podataka izvan IBSS-a, jedan od klijenata u IBSS-u mora djelovati kao gateway.

Slika 5. Neovisni osnovni servis set

3.5. Energetske karakteristike

Bežični klijenti operiraju u jednom od dva energetska moda speci-ficirana IEEE 802.11 standardom. Ovi energetski modovi su: • aktivni mod – često se naziva i CAM (engl. Continuous Aware

Mode) mod• mod štednje – često se naziva i PSP (engl. Power Save Polling)

mod

Page 29: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

28

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Štednja energije korištenjem moda štednje naročito je važna kod mobilnih korisnika čiji laptopi ili PDA uređaji rade na baterije. Produžavanje života baterija dopušta korisnicima da rade duže bez ponovnog punjenja baterija. Kartice bežičnih LAN-ova mogu po-vući značajnu količinu energije iz baterija dok su u CAM modu, što je razlog zbog kojeg su karakteristike štednje energije uključe-ne u 802.11 standard.

3.5.1. Aktivni mod

Aktivni energetski mod je postavka tijekom koje bežični klijent koristi punu snagu tj. ne „spava” i neprestano je u komunikaciji s pristupnom točkom. Bilo koje računalo koje je stalno priključeno na izvor naizmjenične energije, kao što su desktop ili server ra-čunala, trebalo bi biti konfigurirano u CAM modu rada. U ovim okolnostima nema razloga za štednju energije od strane klijenta.

3.5.2. Mod štednje

Korištenjem moda štednje bežičnim klijentima je dozvoljeno da „spavaju”. Pod spavanjem se podrazumijeva isključenje potrošnje energije klijenta na vrlo kratko vrijeme. Ovo omogućava klijentu da sačuva značajnu količinu energije. Sačuvana energija dozvo-ljava korisnicima laptopa duži rad korištenjem baterija, čime se povećava njihova produktivnost.

U PSP modu rada bežični klijent se ponaša različito unutar osnov-nog servis seta i neovisnog servis seta. Jedina sličnost u ponašanju pri radu u BSS-u i IBSS-u je slanje i primanje beacon okvira.

3.5.2.1. PSP mod u osnovnom servis setu

Kod korištenja PSP moda u BSS-u, stanice prvo šalju poseban okvir pristupnoj točki kojom je obavještavaju da će otići na spa-vanje (privremeno isključiti napajanje). Pristupna točka vodi evi-

Page 30: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

29

denciju o spavajućim stanicama. Pristupna točka također čuva okvire namijenjene spavajućim stanicama. Promet za klijente koji su zaspali nastavlja stizati na pristupnu točku, ali pristupna točka ne može proslijediti promet spavajućim klijentima.

Pristupna točka šalje beacon okvire u redovitim vremenskim ra-azmacima. Klijenti, s obzirom da su vremenski sinkronizirani s pristupnom točkom, znaju točno kad trebaju primiti beacon okvir. Klijenti koji spavaju uključuju svoje prijemnike u vrijeme kada trebaju primiti beacon okvire. Ovi okviri sadrže mapu pokazate-lja prometa – TIM. Ukoliko se stanica nađe na TIM listi ona će ostati budna. Stanica šalje okvir pristupnoj točki obavještavajući je da je budna i spremna za prijem paketa podataka koji čekaju. Nakon što klijent primi pakete s pristupne točke on šalje poruku pristupnoj točki kojom je obavještava da ponovo ide na spavanje. Proces se zatim višestruko ponavlja. Ovaj proces stvara određeno opterećenje, kojeg ne bi bilo da se PSP ne koristi.

3.5.2.2. PSP u neovisnom servis setu

Proces štednje energije u neovisnom servis setu znatno se razlikuje u odnosu na proces u osnovnom servis setu. IBSS nema pristupnu točku, tako da nema uređaja koji bi čuvao neisporučene pakete. Zbog toga svaka stanica mora čuvati podatke s te stanice nami-jenjene drugim stanicama u ad hoc mreži. Stanice naizmjenično šalju beacon okvire na IBSS mreži korištenjem različitih metoda, ovisno o proizvođaču.

Kad stanice koriste mod štednje energije, postoji vremensko raz-doblje pod nazivom ATIM prozor, tijekom kojeg je svaka stanica u potpunosti budna i spremna za prijem okvira podataka. ATIM (engl. Ad Hoc Traffic Indication Message) okvir je unicast okvir kojeg stanice koriste kako bi obavijestile druge stanice da imaju podatke koji su im namijenjeni, te da trebaju ostati budne dovolj-no dugo da ih prime. ATIM okviri i beacon okviri šalju se tijekom

Page 31: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

30

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

ATIM prozora. Proces koji slijede stanice s ciljem slanja podataka drugim stanicama je:• Stanice se sinkroniziraju korištenjem beacon okvira, te se bude

prije nego ATIM prozor počne• Nakon što ATIM prozor počne, stanice šalju beacon okvire, a

zatim šalju ATIM okvire obavještavajući druge stanice da po-stoje podaci njima namijenjeni

• Stanice koje prime ATIM okvire tijekom ATIM prozora ostaju budne kako bi primile okvire podataka. Ako ATIM okvir nije primljen, stanice idu natrag na spavanje

• ATIM prozor se zatvara i stanice počinju slanje okvira podata-ka. Nakon prijema okvira podataka, stanice idu natrag na spa-vanje čekajući sljedeći ATIM prozor

3.6. 802.11 mehanizam pristupa mediju

Stanice ožičenog Etherneta u stanju su osjetiti koliziju na mediju. Stanice koje šalju podatke u isto vrijeme povećavaju raznu signala na žici. Na taj način stanica pošiljatelj može osjetiti da se kolizija dogodila. 802.11 mreže nemaju tu sposobnost. 802.11 pristupni mehanizam nastoji izbjeći koliziju. 802.11 bazirane mreže koriste mehanizam poznat kao CSMA/CA (engl. Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). CSMA/CA bi mogli nazvati i me-hanizmom „slušaj prije govora”. Stanice koje trebaju poslati po-datke osluškuju medij i traže noseći signal. One odlažu slanje dok noseći kanal ne postane slobodan.

3.6.1. CSMA/CA

CSMA/CD mehanizam koji se koristi u Ethernet mrežama mogli bismo usporediti s telefonskim razgovorom koji ima posebna pra-vila ponašanja. Svaki učesnik u razgovoru, koji želi govoriti, treba sačekati da ostali sugovornici prestanu govoriti. Kad linija posta-ne slobodna, učesnik u razgovoru može pokušati govoriti. Ako dva učesnika počnu govoriti u isto vrijeme, oba moraju prestati i pokušati govor ponovo.

Page 32: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

31

CSMA/CA je zahtjevniji od CSMA/CD-a. Poslužimo li se slično-stima s telefonskim razgovorom, pravila ponašanja bi bila:• Prije govora učesnici u razgovoru moraju istaknuti koliko dugo

planiraju govoriti. Na ovaj način drugi potencijalni govornici znaju koliko dugo trebaju čekati prije negoli dobiju priliku govoriti

• Učesnici u razgovoru ne mogu govoriti dok naznačeno trajanje govora prethodnog govornika ne istekne

• Učesnici u razgovoru ne mogu znati je li druga strana čula njihov govor, sve dok ne prime potvrdu svoga govora

• Učesnici u razgovoru koji govore u isto vrijeme ne mogu toga biti svjesni u tom trenutku. To će spoznati tek kada ne prime potvrdu svoga govora

• Ako nisu primili potvrdu govora, učesnici čekaju slučajno izabrano vrijeme i pokušavaju ponovo govoriti

Kao što možemo vidjeti, CSMA/CA ima mnogo strožija pravi-la nego CSMA/CD. Ova pravila pomažu u sprečavanju kolizija. Sprečavanje je ključno za bežične mreže, jer ne postoji očiti meha-nizam otkrivanja kolizije. CSMA/CA implicitno otkriva koliziju ukoliko pošiljatelj ne primi očekivanu potvrdu.

802.11 implementacija CSMA/CA mehanizma ostvarena je pre-ko DCF-a (engl. Distributed Coordination Function – DCF).

3.6.2. Sposobnost da se osjeti nositelj

Stanica koja želi poslati podatke preko bežičnog medija mora ispita-ti je li medij slobodan za korištenje. Ukoliko se medij koristi, stanica mora odgoditi slanje podataka dok medij ne postane slobodan.

Stanica određuje stanje medija korištenjem dvije metode:

• Fizičkom provjerom nositelja• Virtualnom provjerom nositelja

Page 33: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

32

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Fizička provjera nositelja, poznata i kao CCA (engl. Clear Cha-nnel Assessment), obuhvaća osluškivanje medija i određivanje je li količina RF energije na mediju veća od neke unaprijed odre-đene vrijednosti. Sama fizička provjera nositelja nije dovoljna za izbjegavanje kolizija na mediju, s obzirom da 802.11 standard ne zahtijeva da se sve stanice u BSS međusobno čuju, već samo da sve stanice u BSS moraju čuti pristupnu točku.

Virtualna provjera nositelja koristi mjeritelje vremena, poznate kao NAV (engl. Network Allocation Vector).

Da bi stanica smatrala medij slobodnim, i fizička i virtualna pro-vjera nositelja moraju izvijestiti da je medij slobodan.

Kako virtualna provjera nositelja funkcionira opisat ćemo primje-rom sa Slike 6. Pretpostavimo da u infrastrukturnom BSS-u Maja šalje okvir Sari. Kako je bežični medij broadcast bazirani dijeljeni medij, Mia također prima okvir. 802.11 okvir sadrži polje trajanja (engl. Duration). Vrijednost polja trajanja dovoljno je velika da obuhvati slanje okvira i očekivanu potvrdu prijema. Mia osvježa-va svoj NAV vrijednošću trajanja iz okvira kojeg je poslala Maja i ne pokušava slanje dok se NAV ne smanji na 0.

Slika 6. NAV process osvježavanja

Page 34: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

33

Stanice osvježavaju svoje NAV vrijednosti samo onda kad je vri-jednost primljenog polja trajanja veća od vrijednosti trenutno po-hranjene u njihovim NAV-ovima. Ako pretpostavimo da je NAV vrijednost Mia stanice NAV=10 ms, ona neće biti osvježena ako Mia primi okvir čija je vrijednost trajanja 7 ms. Ona će osvježiti NAV vrijednost ako primi okvir s trajanjem od npr. 25 ms.

3.6.3. DCF

Obavezna pristupna metoda, propisana od strane IEEE (engl. Insti-tute of Electrical and Electronics Engineers), za 802.11 mreže je DCF. Ovaj mehanizam pristupa mediju zasniva se na CSMA/CA-u.

U DCF operacijama, stanica koja želi poslati okvir mora čekati određeno vrijeme nakon što medij postane dostupan. Vrijednost tog vremena poznata je kao DIFS (engl. DCF Interframe Space). Kad DIFS interval istekne, medij postaje dostupan i stanice se natječu za dobijanje pristupa.

Naprimjer, Mia i Sara željele bi poslati okvire nakon što Maja završi sa slanjem. Obje stanice imaju istu vrijednost NAV-a, i obje će osjetiti fizički da je medij slobodan. Postoji velika vjerojatnoća da će obje stanice pokušati slanje okvira u istom trenutku, nakon što medij postane slobodan. Ovo može uzrokovati koliziju. Da izbjegne ovu situaciju DCF koristi slučajni backoff mjerač vremena. Backoff algoritam izabire slučajnu vrijednost između 0-CW (engl. Conten-tion Window – CW). Pretpostavljena CW vrijednost razlikuje se ovisno o proizvođaču. CW vrijednost pohranjena je u NIC-u stani-ce. Stanice izabiru slučajnu vrijednost između 0 i trenutnog CW-a. Slučajna vrijednost je broj 802.11, slot vremena koje stanica mora čekati tijekom razdoblja nezauzetosti medija prije pokušaja slanja. Vrijednost slota vremena ovisi o tipu fizičkog sloja.

Naprimjer, Mia je spremna poslati podatke. Njen NAV mjeritelj se smanjio na 0, a fizička provjera nositelja ukazuje da je medij

Page 35: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

34

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

ne-zauzet. Mia izabire slučajnu backoff vrijednost između 0 i CW (koji je u ovom slučaju 7), i čeka izabrani broj slot vremena prije slanja, npr. 3.

Medij zauzet (25ms) Maja DCF interval (DIFS) 1 2 3 Mia početak slanja

Slika 7. DIFS

Nakon što tri slot vremena prođu, Mia može početi slati podatke. No, što ako Sara ima backoff vrijeme koje je dugo 2 vremenska slota? Nakon što Sara počne sa slanjem okvira, Mia će čuti novu vrijednost trajanja, te će osvježiti svoj NAV novom vrijednošću.

3.6.4. Okvir potvrde

Prijemnici potvrđuju prijem okvira bez grešaka, slanjem okvira potvrde pošiljatelju. Kako prijemna stanica ima pristup mediju i šalje okvir potvrde, moguće je pretpostaviti da može doći do od-gode slanja okvira potvrde zbog takmičenja za pristup mediju s drugim stanicama. No, slanje okvira potvrde je poseban slučaj. Okvirima potvrde dopušteno je da izbjegnu backoff proceduru i da čekaju kraće vremensko razdoblje nakon prijema okvira. Kratko razdoblje koje prijemna stanica čeka poznato je i kao SIFS (engl. Short Interframe Space). SIFS razdoblje kraće je nego DIFS raz-

Slika 8. Slanje okvira i potvrđivanje

Page 36: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

35

doblje za dva vremenska slota. On daje prijemnoj stanici veće šanse za slanje preko medija.

3.6.5. Problem skrivenog čvora i RTS/CTS

Moguće je da klijent ne može pristupiti mediju ako postoji druga stanica koja je u dosegu pristupne točke, ali izvan dosega njene stanice. Naprimjer, Mia i Sara su u međusobnom dosegu i dosegu pristupne točke. No, ni jedno od njih nije u dosegu Maje. Maja je u dosegu pristupne točke i također pokušava slati okvire preko bežičnog medija. Ovakva situacija poznata je kao skriveni čvor problem, jer je Maja skrivena za Miu i Saru.

U ovakvoj situaciji Mia može pokušati rezervirati medij koristeći po-sebni kontrolni okvir poznat kao RTS (engl. Request to Send) okvir. RTS okvir se šalje pristupnoj točki. Njime se naznačava pristupnoj točki, i svim stanicama koje su u dosegu stanice pošiljatelja, oče-kivano trajanje razmjene okvira. Razmjena okvira uključuje okvire koji se žele inicijalno poslati, a također i očekivane okvire potvrde. Pristupna točka prima RTS okvir te odgovara s CTS (engl. Clear to Send) kontrolnim okvirom. CTS okvir sadrži vrijednost polja traja-nja dovoljno dugu da dozvoli kompletiranje pošiljateljeve razmjene okvira. Sve stanice u dohvatu pristupne točke, uključujući Maju i Saru, primaju CTS okvir i osvježavaju svoje NAV vrijednosti.

Slika 9. Rezerviranje medija korištenjam RTS/CTS-a

Page 37: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

36

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Inicijalni RTS okvir kojeg šalje Mia mora proći kroz DCF proces, kao bilo koji „normalan” okvir. Ali slično okviru potvrde, odgo-varajući CTS okvir s pristupne točke izbjegava slučajnu backoff proceduru i samo čeka SIFS interval prije slanja.

RTS/CTS može uzrokovati značajno mrežno preopterećenje. Iz ovog razloga RTS/CTS je po pretpostavci isključen na veći-ni bežičnih LAN-ova. Ako se na mreži osjeti neuobičajeno ve-lika količina kolizija korištenjem RTS/CTS-a, može se povećati mrežna propusnost smanjivanjem broja kolizija. RTS/CTS treba biti konfiguriran nakon pažljive procjene. Na većini pristupnih točaka i čvorova postoje sljedeće tri postavke za RTS/CTS: isklju-čeno (Off), uključeno (On), uključeno s graničnikom (On with Threshold). Kad je RTS/CTS uključen, svaki paket koji ide kroz bežičnu mrežu je najavljen i odobren prije slanja između pošilja-telja i prijemnika, stvarajući značajno preopterećenje i smanjujući propusnost. RTS/CTS bi trebao biti korišten samo onda kad je dijagnosticiran problem ili kad se veliki paketi prenose preko op-terećene mreže. Postavka „uključeno s graničnikom” omogućuje administratoru da kontrolira koji paketi (preko određene veličine – graničnika ili praga) su najavljeni i odobreni prije slanja. Kako su kolizije češće kod većih paketa, RTS/CTS se može postaviti samo za čvorove koji žele slati pakete preko određene veličine. Ove postavke dozvoljavaju prilagođavanje RTS/CTS postavki mrežnom prometu i optimiziranje propusnosti na bežičnim LAN-ovima uz sprečavanje problema kao što su skriveni čvorovi.

3.7. CTS-to-Self

Ukoliko se u jednom BSS-u nalaze stanice koje rade i u 802.11b i 802.11g modu, tada 802.11g stanice (i pristupne točke) mogu slati OFDM modulirane okvire koje 802.11b stanice ne mogu prepozna-ti. U ovom slučaju, CCA funkcija 802.11b stanica mogla bi izvijesti-ti da je medij slobodan u trenutku dok traje slanje okvira s 802.11g stanice. 802.11g zbog toga definira „zaštitni mehanizam” različit od

Page 38: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

37

RTS/CTS-a kojeg 802.11g stanice (uključujući i pristupne točke) mogu koristiti da bi obavijestile 802.11b stanice o slanju okvira.

Prije slanja okvira s podacima, 802.11g stanice korištenjem CTS-to-Self šalju CTS okvir upućen na njihovu vlastitu MAC adresu. Ovaj okvir ne zahtijeva prethodni RTS okvir. CTS je moduliran na način da ga 802.11b stanice mogu razumjeti. Nakon prijema okvira, 802.11b stanice podešavaju svoj NAV na vrijednost razli-čitu od 0 (što znači da razumiju da je medij zauzet).

3.8. Dinamičko podešavanje brzina prijenosa

Adaptivna (ili automatska) selekcija brzina (engl. Adaptive, or Automatic, Rate Selection ARS) ili dinamičko podešavanje brzi-na prijenosa (engl. Dynamic Rate Shifting – DRS) su dva izraza koji se koriste radi opisivanja metoda dinamičkog podešavanja br-zina prijenosa na klijentima bežičnih LAN-ova. Ovo podešavanje brzine se zbiva kad se rastojanje između klijenta i pristupne točke povećava ili kad se povećava interferencija.

Slika 10. DRS

Page 39: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

38

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Moderni sustavi raspršenog spektra su osmišljeni tako da prave dis-kretne skokove samo na određene brzine prijenosa kao što su npr. 1, 2, 5,5 i 11 Mbps. Kako se rastojanje između pristupne točke i stani-ce povećava, snaga signala će se smanjivati do točke gdje trenutna brzina prijenosa ne može biti održavana. Kad se pojavi ovo sma-njenje snage signala, jedinica koja šalje podatke će smanjiti brzinu prijenosa na sljedeću nižu specificiranu brzinu prijenosa, s npr. 11 Mbps na 5,5 Mbps ili s 2 Mbps na 1 Mbps. Sustav bežičnog LAN-a nikada neće smanjiti brzinu prijenosa s npr. 11 Mbps na 10 Mbps, jer 10 Mbps nije specificirana brzina prijenosa.

3.9. PCF

PCF (engl. Point Coordination Function) je 802.11 opcijski me-hanizam pristupa, koji se koristi kao dodatak DCF-u. PCF je me-hanizam pristupa koji osigurava isporuku okvira bez takmičenja stanica za pristup mediju. Većina proizvođača ne uključuje podrš-ku za PCF jer on povećava preopterećenje protokola na BSS-u. Kao rezultat toga, on nije široko rasprostranjen.

3.9.1. Razdoblje bez takmičenja za pristup

Razdoblje bez takmičenja za pristup (engl. Contention Free Period – CFP) je vrijeme za PCF operacije. CFP će se izmjenjivati s razdo-bljem takmičenja za pristup kada DCF kontrolira prijenos okvira. CFP počinje kao set intervala koji slijede nakon beacon okvira s DTIM (engl. Delivery Traffic Indication Map) informacijskim ele-mentom. Frekvencija CFP-a određena je od strane mrežnog admi-nistratora. Kad počne CFP, pristupna točka preuzima ulogu PC-a (engl. Point Coordinator – PC). PCF operacije su podržane samo u infrastrukturnom BSS-u. Svaki 802.11 klijent postavlja svoj NAV na CFPMaxDuration vrijednost. CFPMaxDuration definira vrije-me maksimalnog trajanja CFP-a. PC može završiti CFP i prije nego CFPMaxDuration vrijeme istekne. Pristupna točka šalje i okvire u

Page 40: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

39

redovitim vremenskim intervalima. Beacon okviri poslani tijekom CFP-a sadrže CFPDurRemaining polje koje služi za osvježavanje klijentskih NAV-ova preostalim vremenom trajanja CFP-a.

Za razliku od DCF operacija, PCF ne dozvoljava stanicama slobo-dan pristup mediju i slanje podataka. Stanice mogu poslati podat-ke kad ih PC pozove. PC može poslati okvire stanicama, pozvati stanice da pošalju podatke, potvrditi okvire koji zahtijevaju potvr-du MAC razine ili završiti CFP. PC pokušava pristupiti mediju nakon vremenskog intervala po-znatog kao PIFS (engl. Priority Interframe Space). PIFS interval je jedan vremenski slot duži nego SIFS interval, ali jedan vremenski slot kraći nego DIFS interval. Zbog toga PCF stanice mogu pristu-piti mediju prije DCF stanica, ali kontrolni okviri (npr. ACK, RTS, CTS) imaju najveću vjerojatnost dobivanja pristupa mediju.

3.10. Roaming

Pojam roaminga u okruženju lokalnih bežičnih računalnih mre-ža označava sposobnost bežičnih klijenata da prelaze iz jednog BSS-a u drugi, u okviru jednog ESS-a, bez gubitka mrežne veze. Pristupne točke pri tome razmjenjuju podatke o bežičnom klijen-tu osiguravajući neprekidnu mrežnu povezivost klijenta.

Više pristupnih točaka može biti iskorišteno za implementiranje roaming zone u zgradama ili manjim područjima. Kad se područja pokrivanja dvije ili više pristupnih točaka preklapaju, stanica koja se nađe u području preklapanja može uspostaviti najbolju moguću vezu s jednom od pristupnih točaka, a pri tome nastaviti s traže-njem sljedeće najbolje pristupne točke. Nakon što jačina signala pristupne točke s kojom je trenutno povezan klijent padne ispod neke određene vrijednosti, stanica može odmah zatražiti reasoci-jaciju sa sljedećom najboljom pristupnom točkom.

Page 41: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

40

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

802.11 standard ne definira protokol koji bi trebao biti korišten za razmjenu podataka između pristupnih točaka kad klijent prelazi s jedne na drugu pristupnu točku. 802.11 standard definira formate okvira koji trebaju biti razmijenjeni između klijenta i druge pristu-pne točke kada klijent prelazi s jedne na drugu pristupnu točku. Ova nedorečenost 802.11 standarda dovela je do stvaranja većeg broja vlasničkih protokola koji adresiraju razmjenu podataka iz-među pristupnih točaka tijekom roaminga. Ovo je, s druge strane, dovelo do problema u komuniciranju opreme različitih proizvo-đača. IEEE je pokušao riješiti ovaj problem usvajanjem preporuka 802.11F koje govore o problemu roaminga u 802.11 mrežama defi-niranjem IAPP protokola (engl. Inter-Access-Point Protocol).

Slika 11. Roaming

3.10.1. Reasocijacija

Reasocijacija je proces tijekom kojeg stanica „pomiče” svoju aso-cijaciju s jedne na drugu pristupnu točku. Proizvođači bežične opreme koriste različite elemente na osnovu kojih se određuje kada reasocijacija treba započeti, no jačina signala, broj stanica povezanih s pristupnom točkom i propusnost su najčešće glavni elementi za donošenje odluke o reasocijaciji.

Page 42: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

41

Općenito, proces reasocijacije izgleda ovako:

1. Klijent šalje okvir zahtjeva za reasocijacijom pristupnoj točki na koju želi pomjeriti svoju asocijaciju. Okvir zahtjeva za rea-socijacijom je poseban upravljački okvir. Zahtjev za reasocija-cijom uključuje BSSID servis seta s kojim je stanica trenutno asocirana, što je u stvari MAC adresa pristupne točke s kojom je stanica asocirana.

2. Nova pristupna točka koristi vlasnički protokol ili IAPP za ko-munikaciju sa starom pristupnom točkom preko distributivnog medija. Nova pristupna točka obavještava staru pristupnu toč-ku da se klijent pokušava s njom asocirati.

3. Stara pristupna točka potvrđuje novu asocijaciju korištenjem vlasničkog protokola ili IAPP-a.

4. Nova pristupna točka šalje klijentu okvir odgovora na reasoci-jaciju. Ukoliko je reasocijacija uspješna, asocijacija stanice se pomjera na novu pristupnu točku.

802.11F preporučuje da nova pristupna točka nakon asocijacije klijenta, pošalje na distributivni medij poruku kojom obavještava druge pristupne točke o novoj asocijaciji klijentske stanice s tom pristupnom točkom. S obzirom da klijent može u jednom trenut-ku biti asociran samo s jednom pristupnom točkom, pristupne točke koje u svojim asocijacijskim tablicama imaju zapis o ovom klijentu, izbrisat će ga nakon primitka ove poruke.

Page 43: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

42

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

4. 802.11 fizički sloj

4.1. Uvod

Na sličan način kao što je 802.3 Ethernet evoluirao tijekom godi-na pa danas uključuje 802.3u Fast Ethernet i 802.3z/802.3ab Gi-gabit Ethernet, i 802.11 „bežični Ethernet” je evoluirao s 802.11b HR-DSSS, 802.11a OFDM i 802.11g ERP standardima. Fizički sloj svakog 802.11 tipa je osnova po kojoj se međusobno razlikuju. 802.11 kao standardizacijsko tijelo definira različite tehnologije fizičkog sloja. Opisujemo ih u nastavku.

4.2. OSI

U ranim osamdesetima, međunarodna organizacija za standardi-zaciju (engl. International Standards Organization – ISO) uočila je potrebu za razvojem mrežnog modela koji bi pomogao u realiza-ciji kompatibilnih proizvoda i rješenja. Kao rezultat predstavljen je OSI (engl. Open System Interconnection) model.OSI model je najpoznatiji i najčešće korišten model za slikovi-tu predstavu umreženih okruženja. Proizvođači ga se pridržavaju kada projektiraju proizvode za mrežu. Model opisuje način na koji mrežni hardver i softver zajednički djeluju kako bi se omogući-la komunikacija. Model također pomaže pri rješavanju problema tako što nudi referentni okvir koji opisuje kako komponente, za-cijelo, rade.

Page 44: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

43

4.2.1. Arhitektura slojeva

Arhitektura OSI referentnog modela razvrstava mrežne komunika-cije u sedam slojeva. Svaki sloj pokriva različite mrežne aktivnosti, opremu ili protokole. Slojevitost označava različite funkcije i usluge pri prijenosu podataka s jednog na drugo računalo preko mrežne in-stalacije. OSI model definira kako svaki sloj komunicira i surađuje sa slojevima koji su neposredno iznad i ispod njega. Naprimjer, sloj sesije komunicira i surađuje sa slojevima prezentacije i transporta.Svaki sloj osigurava neke usluge ili postupke koji pripremaju po-datke za dostavu putem mreže do drugog računala. Slojevi najniže razine, 1 i 2, definiraju fizički medij mreže i srodne poslove, kao što je način prosljeđivanja bitova podataka u mrežne kartice i kablo-ve. Najviši slojevi definiraju kako aplikacije pristupaju komunika-cijskim uslugama. Što je sloj viši, složeniji su i njegovi poslovi.Slojevi su međusobno razdvojeni granicama koje se nazivaju sučelja (engl. interface). Svi zahtjevi jednog sloja od susjednog sloja prosljeđuju se preko sučelja. Svaki sloj se oslanja na stan-darde i aktivnosti sloja ispod njega.

7. Sloj aplikacije

6. Sloj prezentacije

5. Sloj sesije

4. Transportni sloj

3. Sloj mreže

2. Sloj veze

1. Fizički sloj

Slika 12. Sedmoslojni OSI model

4.3. Raspršeni spektar

Raspršeni spektar (engl. spread spectrum) je komunikacijska te-hnologija karakterizirana širokim prijenosnim opsegom i niskom snagom prijenosa. Komunikacija raspršenog spektra koristi različite

Page 45: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

44

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

modulacijske tehnike u bežičnim LAN-ovima i posjeduje mnoge prednosti u odnosu na svog prethodnika, uskopojasnu (engl. nar-rowband) komunikaciju.

4.3.1. Uskopojasni prijenos

Uskopojasni prijenos je komunikacijska tehnologija koja koristi samo onoliko frekvencijskog opsega koliko je neophodno za pri-jenos signala. Jedna od značajki uskopojasnog prijenosa signala je visoka snaga prijenosa. Da bi uskopojasni signal na prijemnoj strani bio razu-mljiv on mora biti znatno iznad općeg praga buke. Visoka snaga prijenosa osigurava prijem bez grešaka. Vrlo se lako može dogoditi da uskopojasni signal bude namjerno ometan ili pod utjecajem interferencije. Namjerno ometanje je smišljeno pojačavanje snage neželjenog signala u istom opsegu frekvencija kojeg koristi korisni signal. Kako je opseg uzak, drugi uskopojasni signali, uključujući i buku, mogu u potpunosti elimi-nirati korisne podatke pojačavanjem snage prijenosa iznad snage uskopojasnog prijenosa.

4.3.2. Tehnologija raspršenog spektra

Tehnologija raspršenog spektra koristi znatno širi frekvencijski opseg negoli je neophodno za prijenos podataka. Korištenjem šireg frekvencijskog opsega smanjuje se vjerojatnost oštećenja po-dataka ili namjernog ometanja. Namjerno uskopojasno ometanje na raspršenom spektru obično utječe samo na malu količinu po-dataka koja se nalazi u opsegu frekvencije uskopojasnog signala ometanja. Većina podataka se prima bez grešaka. RF radio-aparati raspršenog spektra mogu ponovo poslati bilo koju količinu poda-taka izgubljenu zbog uskopojasne interferencije.Prijenosni opseg frekvencija raspršenog spektra relativno je širok a snaga prijenosa signala prilično niska, te većini prijemnika on izgleda kao signal šuma. I šum je širokog opsega i niske snage,

Page 46: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

45

ali on je neželjen. Većina radio prijemnika će promatrati signal raspršenog spektra kao šum te ga neće pokušati demodulirati ili prekinuti, omogućujući time znatno sigurniju komunikaciju.

4.4. 802.11 podslojevi fizičkog sloja

802.11 fizički sloj osigurava usluge bežičnog prijenosa MAC pod-sloju. Svaki 802.11 fizički sloj ima dva podsloja: • PLCP (engl. Physical Layer Convergence Procedure)• PMD (engl. Physical Medium Dependant)

LLC podslojSloj veze podataka

MAC podsloj

PLCP podslojFizički sloj

PMD podsloj

Slika 13. 802.11 podslojevi fizičkog sloja

PLCP definira metode mapiranja jedinica podataka MAC pod-sloja u odgovarajući format okvira pogodan za slanje i primanje korisničkih podataka i upravljačkih informacija između stanica korištenjem pridruženog PMD sustava.PMD sustav definira karakteristike i metode slanja i primanja po-dataka preko bežičnog medija.

PLCP i PMD podslojevi razlikuju se ovisno o 802.11 tipu. Svaki PLCP podsloj ima osnovne funkcije koje osiguravaju sučelje za pri-jenos podataka između MAC i PMD podslojeva. Osim toga on osi-gurava osnovne funkcije koje na predajnoj strani omogućuju MAC podsloju da obavijesti fizički sloj kad će početi sa slanjem, te fizički sloj da obavijesti MAC podsloj kad je slanje završeno. Na prijemnoj strani, PLCP osigurava osnovne funkcije koje omogućuju fizičkom sloju da obavijesti MAC podsloj kad je počeo primati podatke s druge stanice, te da ga obavijesti o završetku prijema. Radi osigu-ravanja podrške funkciji procjene čistoće kanala (engl. Clear Cha-

Page 47: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

46

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

nnel Assesment – CCA), svi PLCP podslojevi osiguravaju MAC podsloju mehanizam za resetiranje CCA stroja, a fizičkom sloju spo-sobnost izvještavanja o trenutnom stanju bežičnog medija. Osnovno operativno stanje PLCP podsloja je „otkrivanje nositelja/procjene čistoće kanala” (engl. Carrier Sense/Clear Channel Asse-sment – CS/CCA). Ovaj postupak otkriva početak signala s različi-tih stanica i procjenjuje je li kanal čist za slanje. Nakon prijema „Tx Start” zahtjeva prelazi se u stanje slanja preklapanjem PMD podsloja s prijema na slanje i šalje se PLCP jedinica podataka. Zatim se izdaje „Tx End” zahtjev i vraća se u osnovno CS/CCA stanje. PLCP poziva stanje prijema kad CS/CCA postupak otkrije PLCP preambulu i va-ljano PLCP zaglavlje. Ako PLCP uoči grešku, on obavještava MAC podsloj o grešci i nastavlja s CS/CCA procedurom.

Slika 14. CS/CCA postupak

4.5. 802.11 fizički slojevi

Originalni 802.11 standard definira dvije različite tehnologije rada na fizičkoj razini bežičnih LAN-ova:• Raspršeni spektar varirajućih frekvencija (engl. Frequency Hop-

ping Spread Spectrum – FHSS)

Page 48: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

47

• Raspršeni spektar izravnog sekvenciranja (engl. Direct Sequen-ce Spread Spectrum – DSSS).

Obje tehnologije funkcioniraju u 2,4 GHz ISM opsegu. FCC (engl. Federal Communications Commission) u SAD-u odredio je ovaj dio frekvencijskog spektra za ISM (engl. Industrial, Scientific and Medical) bezlicencnu uporabu. Europska komisija je također izdala odgovarajuću preporuku u cilju usklađivanja javnog korištenja be-žičnih (radio) LAN-ova u 2,4 GHz i 5 GHz opsezima u zemljama članicama EU. Svaki od fizičkih slojeva ima jedinstven PLCP i PMD podsloj. 802.11 standard specificira brzine prijenosa podataka od 1 Mbps i 2 Mbps.

4.5.1. FHSS

Raspršeni spektar varirajućih frekvencija koristi frekvencijsku okret-nost za raspršivanje podataka preko više od 83 MHz. Frekvencijska okretnost definira sposobnost radija da naglo mijenja frekvencije slanja unutar korisnog RF opsega. U slučaju varirajućih („skaču-ćih”) frekvencija bežičnih LAN-ova korisni dio 2,4 GHz ISM opse-ga je širok 83,5 MHz prema FCC propisima i 802.11 standardu.

4.5.1.1. Kako FHSS radi?

U sustavima frekvencijskog variranja nositelj mijenja frekvenciju, ili skače, prema pseudoslučajnoj sekvenci. Pseudoslučajna sekvenca je lista frekvencija na koje će nositelj skočiti u specificiranim vre-menskim intervalima. Nositelj će se zadržati na svakoj frekvenciji određeno vrijeme (engl. dwell time), a zatim tijekom kratkog vre-mena skoka (engl. hop time) skočiti na sljedeću frekvenciju. Kada prođe sve frekvencije s liste, predajnik će ponoviti sekvencu. Pos-tupak ponavljanja niza će se nastaviti do potpune predaje/prijema informacije.Prijemni radio je sinkroniziran s predajnim radiom. Predajnik šalje a prijemnik prima na odgovarajućoj frekvenciji u odgovarajuće vrijeme. Signal se zatim demodulira i koristi od strane prijemnog računala.

Page 49: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

48

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

4.5.1.2. Učinci uskopojasne interferencije

Frekvencijsko skakanje je metoda slanja podataka u kojem pre-dajni i prijemni sustavi skaču prema ponavljajućem uzorku fre-kvencija. Kao i sve ostale tehnologije raspršenog spektra, sustavi s frekvencijskim skakanjem su poprilično otporni ali ne i potpuno imuni na uskopojasnu interferenciju. Naprimjer, ako postoji inter-ferencija stranog signala s korisnim signalom na 2,453 GHz, onda će samo taj dio signala raspršenog spektra biti izgubljen. Ostatak signala raspršenog spektra signala ostat će netaknut, a izgubljeni podaci bit će ponovo poslani.

4.5.1.3. Kanali

Sustav varirajućih frekvencija će raditi koristeći specificiran uzo-rak skokova kojeg nazivamo „kanal”. Sustavi varirajućih frekven-cija koriste od strane standardizacijskih tijela definirane uzorke skokova ili njihove podsetove. Neki sustavi varirajućih frekvenci-ja će dozvoliti stvaranje prilagođenog uzorka skokova, a drugi do-zvoljavaju sinkronizaciju između sustava radi potpunog dokidanja kolizija u kolociranom okruženju.

4.5.1.4. FHSS PLCP

Nakon što MAC podsloj proslijedi MAC okvir PLCP podsloju, PLCP dodaje dva polja na početak okvira formirajući PPDU okvir.

PLCP preambula PLCP zaglavlje

Sync SFD PLW PSF HEC MAC okvir

80 bita 16 bita 12 bita 4 bita 16 bita

Slika 15. 802.11 FHSS PLCP format okvira

PLCP preambula se sastoji od dva potpolja:• Sync potpolje je niz izmjenjivih 1 i 0, koji počinje sa 0, a završa-

va sa 1. Fizički podsloj koristi ovo polje za otkrivanje potenci-jalnog prijemnog signala, odluke o izboru antene, frekvencijske korekcije i vremenske sinkronizacije paketa

Page 50: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

49

• Potpolje SFD (engl. Start of Frame Delimiter) sastoji se od spe-cifičnog niza (0000 1100 1011 1101) radi oisguravanja vremen-skog usaglašavanja okvira s prijemnom stanicom

PLCP zaglavlje se sastoji od tri potpolja:

• PLW (engl. PSDU Length Word) potpolje specificira veličinu MAC okvira (PSDU) u oktetima

• PSF (engl. PLCP Signaling Field) potpolje označava brzinu pri-jenosa podataka

• HEC (engl. Header Error Control) je ITU-T CRC-16 vrijed-nost za polje PLCP zaglavlja. Pošiljalac generira kontrolnu vri-jednost, a zatim prijemnik koristi tu vrijednost za otkrivanje grešaka u PLW-u i PSF-u

4.5.1.5. Modulacija

Modulacija je funkcija fizičkog sloja. Modulacija je proces u kojem radio-pošiljatelj priprema digitalni signal za slanje putem radio-va-lova. Modulacija je proces u kojem se podaci dodaju nositelju mi-jenjanjem amplitude, frekvencije ili faze nositelja na kontroliran način. U bežičnim LAN-ovima koriste se različite modulacije.U 802.11 FHSS sustavima, PLCP pretvara okvir u tok bitova i prosljeđuje ovaj tok ka PMD podsloju. FHSS PMD podsloj modu-lira tok podataka korištenjem GFSK (engl. Gaussian Frequency Shift Keying) modulacije.

4.5.2. DSSS

DSSS (engl. Direct Sequence Spread Spectrum) je vrlo poznata i korištena tehnologija raspršenog spektra. DSSS tehnologija je stekla popularnost zahvaljujući lakoći implementacije i visokim brzinama prijenosa. DSSS je metoda slanja podataka u kojoj sustavi koji šalju i primaju rade na setu frekvencija širokom 22 MHz.

Page 51: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

50

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

4.5.2.1. Kako radi DSSS?

Tehnologija raspršenog spektra izravnog slijeda (sekvenciranja) primjenjuje modulacijski pristup koji koristi znatno više spektral-nog opsega negoli je potrebno za prijenos podataka. Svaki bit je zamijenjen širokopojasnim kodom. Slično kao kod kodiranja, in-formacija je raspršena u više informacijskih bitova. DSSS ima spo-sobnost rada u uvjetima niskog odnosa signala/buke uzrokovanog interferencijom ili niskom snagom pošiljatelja. WLAN DSSS enkodira podatke uzimajući niz podataka sa sloja veze podataka i pretvara ih u niz čipova. Sekvenca raspršavanja (čiping sekvenca ili Barker sekvenca) koja pretvara niz podataka u čipove je 11-bitna vrijednost. Većina komercijalnih proizvoda koristi čiping sekvencu manju od 20. Radna grupa IEEE 802.11 postavila je zahtjev za minimalnu čiping sekvencu na 11. U slučaju operacija od 1 i 2 Mbps, jedan bit podataka je predstavljen 11-bit-nom vrijednošću. Binarno 1 raspršuje se kao 11111111111, a 0 kao 00000000000. Tako proširen bit podataka se dalje obrađuje. Visoka čiping sekvenca povećava otpornost signala na interferen-ciju. Pretpostavimo da je čiping sekvenca poslana preko bežičnog medija. Tijekom prijenosa pojavljuje se interferencija na nekoliko frekvencija kanala. Kako je prijenos raspršen preko 22 MHz ši-rokog kanala, samo bi nekoliko čipova sekvence trebalo biti pod utjecajem interferencije. Prijemnik je u stanju ponovo izgraditi izvornu sekvencu koristeći primljene čipove. Ovaj proces možemo usporediti sa slanjem čistih bitova podataka, koji zbog izgubljenih podataka tijekom interferencije zahtijevaju ponovno slanje. DSSS je doživio priličan uspjeh na tržištu zbog svoje otpornosti, pogotovo u prisustvu interfernecije. Ali on ima isti nedostatak kao FHSS, kada govorimo o brzini. Ovo ograničenje je otvorilo vrata za standarde viših brzina 802.11a i 802.11b.

802.11b je predstavio HR-DSSS (engl. High Rate-DSSS) koja omogućava operacije u WLAN-ovima brzinama prijenosa do 5,5 i 11 Mbps u 2,4 GHz ISM opsegu korištenjem CCK-a (engl.

Page 52: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

51

Complementary Code Keying) ili, opcijski, PBCC-a (engl. Packet Binary Convolutional Coding). HR-DSSS koristi istu shemu ka-naliziranja kao DSSS sa širinom opsega od 22 MHz i 11 kanala. Moguće je imati 3 nepreklapajuća kanala u 2,4 GHz ISM opse-gu. 802.11b uređaji koji rade na 5,5 i 11 Mbps sposobni su komunici-rati s 802.11 uređajima koji rade na 1 i 2 Mbps jer 802.11b stan-dard osigurava kompatibilnost unatrag. Korisnici 802.11 uređaja ne trebaju nadograđivati cijeli bežični LAN sustav da bi koristili 802.11b uređaj na svojoj mreži.

4.5.2.3. Kanali

Za razliku od sustava frekvencijskog skakanja koji koriste sekven-ce skokova radi definiranja kanala, sustavi izravnog sekvenciranja koriste uobičajeniju definiciju kanala. Svaki kanal je neprekidan opseg frekvencija širok 22 MHz, a noseće frekvencije su širine 1 MHz (kao kod FHSS-a). Naprimjer, kanal 1 operira od 2,401 GHz do 2,423 GHz (2,412 GHz +/- 11 MHz); kanal 2 operira od 2,406 GHz do 2,429 GHz (2,417 GHz +/- 11 MHz), itd. 802.11b standard specificira 11 kanala za nelicenciranu uporabu u SAD-u: 1 – 2,412; 2 – 2,417; 3 – 2,422; 4 – 4,27; 5 – 2,432; 6 – 2,437; 7 – 2,442; 8 – 2,447; 9 – 2,452; 10 – 2,457; 11 – 2,462. Frekvencije kanala su izražene u GHz. Svaka od navedenih fre-kvencija je središnja frekvencija. 11 MHz se dodaje i oduzima da bi se dobio korisni 22 MHz širok kanal. Lako je primijetiti da se susjedni kanali značajno preklapaju.Korištenje DSSS sustava s preklapajućim kanalima u istom fizič-kom prostoru uzrokovat će značajnu interferenciju između sustava. DSSS sustavi s preklapajućim kanalima ne bi trebali biti kolocirani jer će gotovo uvijek doći do značajnog ili potpunog umanjivanja propusnosti. S obzirom na to da su središnje frekvencije udaljene međusobno 5 MHz i da su kanali široki 22 MHz, kanali bi treba-li biti kolocirani samo u slučaju da se brojevi kanala međusobno razlikuju najmanje za vrijednost 5. Naprimjer, kanali 1 i 6 se ne

Page 53: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

52

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

preklapaju, kanali 2 i 7 se ne preklapaju itd. Postoji maksimum od tri kolocirana DSSS sustava jer se teoretski samo kanali 1, 6 i 11 ne preklapaju. Kažemo „teoretski” jer se kanal 6 u stvarnosti preklapa (ovisno od opreme i rastojanja između sustava) s kanalima 1 i 11, uzrokujući opadanje kvalitete veze i brzine WLAN-a.

4.5.2.4. Učinci uskopojasne interferencije

Kao i sustavi frekvencijskog skakanja, i DSSS sustavi su otporni na uskopojasnu interferenciju zbog svojih karakteristika rasprša-vanja spektra. DSSS signal je osjetljiviji na uskopojasnu interfe-renciju nego FHSS, jer je DSSS opseg znatno manji i informacija se prenosi preko cijelog opsega istodobno umjesto jedne po jedne frekvencije. U FHSS sustavima, frekvencijska okretnost i širok frekvencijski opseg osiguravaju da interferencija ima utjecaja samo kratko vrijeme, oštećujući malu količinu podataka.

4.5.2.5. Dostupnost i kompatibilnost opreme

Wi-Fi Alliance osigurava testiranje za 802.11b, 802.11a i 802.11g WLAN opremu radi provjere da li oprema funkcionira u prisus-tvu ili sa opremom drugih proizvođača. Standard interoperabil-nosti koji je Wi-Fi Alliance izradila a sada se koristi, naziva se Wi-Fi (engl. Wireless Fidelity). Uređaji koji prođu testove inte-roperabilnosti su „Wi-Fi kompatibilni” uređaji. Proizvođačima takvih uređaja dozvoljeno je da ih označavaju Wi-Fi logom na pripadajućem marketinškom materijalu i na samim uređajima, pokazujući time da su uređaji testirani i međusobno operativni s drugim Wi-Fi kompatibilnim uređajima.

Ne postoji test kompatibilnosti za opremu koja koristi FHSS. Postoje standardi kao što je 802.11, ali ne postoji organizacija koja bi provodila slične vrste testova za FHSS. Zahtjevi za FHSS uređajima vremenom su sve manji.

Page 54: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

53

Slika 16. Wi-Fi logo

4.5.2.6. Brzina prijenosa i propusnost

FHSS i DSSS sustavi imaju propusnost (stvarno prenesene po-datke) od oko 50% brzine prijenosa. Kad se testira propusnost nove WLAN instalacije, dostizanje 5-6 Mbps sa 11 Mbps DSSS sustavom ili 1 Mbps sa 2Mbps sustavom je uobičajeno.Tijekom prijenosa bežičnih okvira postoji pauza između okvira podataka zbog slanja kontrolnih signala i drugih zadataka. Kod sustava varirajućih frekvencija ovo međuokvirno vrijeme je duže nego kod sustava izravnog sekvenciranja, što uzrokuje uspora-vanje stvarnog prijenosa podataka. Dok su sustavi varirajućih frekvencija u procesu mijenjanja frekvencije slanja, podaci se ne šalju. Iako to nije dugo razdoblje ono ipak dovodi do smanjivanja propusnosti. Neki WLAN sustavi, u svrhu povećanja propusno-sti, koriste metode koje su specifične za određenog proizvođača. Ove metode omogućuju povećanje propusnosti i do 80%, ali se žrtvuje interoperabilnost. Premda neki FHSS sustavi rade na 3 Mbps ili višoj brzini, ovi sustavi nisu podržani 802.11 standardom i može se dogoditi da ne rade s drugim FHSS sustavima.

4.5.2.7. Sigurnost

Široko je rasprostranjeno mišljenje da su sustavi varirajućih fre-kvencija prirodno sigurniji od sustava izravnog sekvenciranja. Prva činjenica koja opovrgava ovaj mit je da samo mali broj pro-izvođača prizvodi FHSS radio-uređaje. Od ovog malog broja pro-izvođača svi se, u cilju bolje prodaje, oslanjaju ili na 802.11 ili na već gotovo napušteni OpenAir standard. Drugo, svaki od proi-zvođača koristi standardan set sekvenci skokova koji se općenito

Page 55: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

54

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

poklapa s predodređenim listama propisanim od strane standar-dizacijskih tijela (IEEE ili WLIF). Ove dvije činjenice čine da je razbijanje koda sekvenci skokova relativno jednostavno.Drugi razlozi zbog kojih je nalaženje sekvence skokova relativno jednostavno je da su brojevi kanala odaslani u čistom obliku u okviru beacona. MAC adrese pristupne točke pošiljatelja mogu biti vidljive u svakom beaconu, što ukazuje na proizvođača radio-uređaja. Neki proizvođači dozvoljavaju administratorima flek-sibilnost u definiranju prilagođenih uzoraka skokova. Ali čak i ova mogućnost podešavanja ne donosi veliku razinu sigurnosti, jer prilično nesofisticirani uređaji, kao što su analizatori spektra i standardna laptop računala, mogu biti korišteni za praćenje uzor-ka skokova FHSS radio-uređaja u djelićima sekunde.

4.5.2.8. 802.11 DSSS PLCP

Slično kao kod FHSS sustava, nakon što MAC podsloj proslijedi MAC okvir PLCP podsloju, PLCP dodaje dva polja na početak okvira formirajući PPDU okvir.

PLCP preambula PLCP zaglavlje

MAC okvirSync SFD Signal Service Length CRC

128 bita 16 bita 8 bita 8 bita 16 bita 16 bita

Slika 17. 802.11 DSSS PLCP format okvira

PLCP preambula se sastoji od dva potpolja:• Sync potpolje je niz binarnih 1 (jedinica). Funkcija polja je da

osigura sinkronizaciju za prijemnu stanicu• SFD (engl. Start Frame Delimiter) se sastoji od specifičnog niza

bitova korištenog radi osiguravanja vremenskog podešavanja za prijemnu stanicu

PLCP zaglavlje se sastoji od četiri potpolja:• Signal potpolje specificira modulaciju i brzinu prijenosa okvira

podataka

Page 56: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

55

• Service potpolje rezervirano je potpolje, što znači da je ostav-ljeno nedefinirano u vrijeme kad je specifikacija pisana, ali je zadržano kao rezerva za buduće promjene standarda

• Length potpolje sadrži broj mikrosekundi, 16 do 216-1, koji se zahtijeva za slanje MAC dijela okvira

• CRC potpolje osigurava rezultirajuću vrijednost koja je ista kao ITU-T CRC-16 korišten u FHSS-u, a koja se primjenjuje na PLCP zaglavlje potpolju.

PLCP preambula uvijek se šalje brzinom 1 Mbps, za razliku od MPDU okvira koji se šalje brzinom specificiranom u Signal pot-polju. PLCP pretvara okvir u niz bitova i prosljeđuje ga PMD podsloju. PMD podsloj modulira niz bitova korištenjem jedne od sljedećih modulacijskih tehnika:• DBPSK (engl. Differential Binary Phase Shift Keying) za ope-

racije na 1 Mbps• DQPSK (engl. Differential Quadrature Phase Shift Keying) za

operacije na 2 Mbps

4.6. 802.11b HR-DSSS PLCP

PLCP podsloj za HR-DSSS ima dva PPDU tipa okvira: dugi i kratki. Preambula i zaglavlje u 802.11b HR-DSSS dugom PLCP-u uvijek se šalju brzinom 1 Mbps radi održavanja kompatibilnosti unatrag s DSSS-om. HR-DSSS dugi PLCP gotovo je isti kao DSSS PLCP, s nekim proširenjima radi podrške višim brzinama prijenosa. Ova proširenja su:• Signal potpolje ima specificirane dodatne brzine prijenosa (5,5

i 11 Mbps)• Service potpolje definira prethodno rezervirane bitove• Length potpolje još uvijek osigurava broj mikrosekundi radi sla-

nja PSDU-a.

Kratki PLCP PPDU osigurava umanjivanje opterećenja te omo-gućuje pošiljatelju i primatelju da komuniciraju na odgovaraju-

Page 57: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

56

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

ći način. 802.11b HR-DSSS kratko zaglavlje koristi isti format preambule, zaglavlja i PSDU. PLCP zaglavlje se šalje brzinom 2 Mbps, za razliku od PSDU-a koji se šalje brzinom 2 ili 5,5 ili 11 Mbps. Dodatno su modificirana sljedeća potpolja:• Sync potpolje skraćeno je sa 128 bita na 56 bita duljine i niz je

sastavljen od 0• SFD potpolje ima istu funkciju indiciranja početka okvira, ali

isto tako indicira korištenje kratkog ili dugog zaglavlja. S krat-kim zaglavljem, 16 bitova se šalju u obrnutom vremenskom re-dosljedu u odnosu na dugo zaglavlje.

PLCP preambula PLCP zaglavlje

MAC okvirSync SFD Signal Service Length CRC

56 bita 16 bita 8 bita 8 bita 16 bita 16 bita

Slika 18. 802.11b HR-DSSS PLCP format okvira

PLCP šalje PPDU ka PMD-u. Unutar PMD-a, različita potpo-lja su poslana odgovarajućim brzinama prijenosa i korištenjem odgovarajućih modulacijskih tehnika: CCK ili PBCC.

Premda je mehanizam raspršivanja za postizanje 5,5 Mbps i 11 Mbps s CCK-a povezan s tehnikom korištenom u slučaju 1 i 2 Mbps, on je ipak jedinstven. U oba slučaja se koristi tehnika raspršivanja ali je, za CCK, kôd širenja 8-kompleksni čip kod. Za operacije brzinama od 1 i 2 Mbps koristi se 11-bitni kod. Koristi se DQPSK tehnika modulacije. HR-DSSS standard definira opcijski PBCC modulacijski mehani-zam za generiranje 5,5 i 11 Mbps brzina prijenosa.

4.7. 802.11a WLAN

U isto vrijeme kad je 802.11b-1999 nacrt predstavio HR-DSSS PHY, 802.11a-1999 nacrt je predstavio OFDM (engl. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) za opseg od 5 GHz. 802.11a osigurava brzine prijenosa od 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbps

Page 58: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

57

(podrška za slanje i primanje brzinama od 6, 12 i 24 Mbps je oba-vezna) u U-NII (engl. Unlicensed National Information Infras-tructure) opsezima 5,15-5,25 GHz, 5,25-5,.35 GHz, i 5,725-5,825 GHz. 802.11a koristi 20 MHz kanale i definira 4 kanala u svakom od tri U-NII opsega.Sustav koristi 52 podnositelja (engl. subcarrier) koji su modulirani korištenjem:BPSK (engl. Binary Phase Shift Keying) – 6 MbpsBPSK (engl. Binary Phase Shift Keying) – 9 Mbps QPSK (engl. Quadrature Phase Shift Keying) – 12 Mbps QPSK (engl. Quadrature Phase Shift Keying) – 18 Mbps 16-QAM (engl. 16-Quadrature Amplitude Modulation) – 24 Mbps 16-QAM (engl. 16-Quadrature Amplitude Modulation) – 36 Mbps 64-QAM (engl. 64-Quadrature Amplitude Modulation) – 48 Mbps 64-QAM (engl. 64-Quadrature Amplitude Modulation) – 54 Mbps

4.7.1. OFDM

OFDM je dio obitelji višekanalnih modulacijskih shema koje su stvorene radi prijenosa podataka u uvjetima velikih međusim-bolnih interferencija. Kanal se dijeli na male neovisne, upravne, transmisijske kanale preko kojih su uskopojasni signali modulirani i simultano transportirani na različitim frekvencijama.

4.7.2. 802.11a OFDM PLCP

PLCP podsloj za 802.11a PHY ima svoj jedinstveni PPDU format:

OFDM preambula Signal Podaci

Short Sync Long Sync Rate R Length P Tail Service PSDU Tail Pad

Slika 19. 802.11a OFDM PLCP format okvira

Tri osnovna dijela koja čine PPDU su: OFDM preambula, Signal i Podaci. OFDM preambula se sastoji od Short Sync trening sek vence i Long Sync trening simbola. Prijemnik koristi Short Sync za AGC

Page 59: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

58

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

(engl. Automatic Gain Control), vremensko podešavanje, i inicijal-nu frekvencijsku offset procjenu. Long Sync se koristi za procjenu kanala, vremensko podešavanje i finu frekvencijsku offset procjenu.

Signal polje se sastoji od pet potpolja:• 4-bitno Rate potpolje specificira brzinu prijenosa podataka za

dio okvira s podacima• R bit je rezerviran za buduće korištenje• 12-bitno Length potpolje specificira broj okteta u PSDU• Bit P je odgovarajući parity bit definiran standardom za 17 bito-

va u Rate, R i Length potpoljima• Tail potpolje sadrži šest 0 bitova

„Podaci polje” se sastoji od četiri potpolja:• Service potpolje osigurava 7 bitova koji su postavljeni na 0, koje

slijedi 9 rezerviranih bitova trenutno također postavljenih na 0. Ovo potpolje dozvoljava prijemniku odgovarajuću sinkronizaciju

• PSDU potpolje sadrži bitove stvarnih podataka koji se šalju• Tail potpolje se koristi za povratak konvolucijskog enkodera u

„stanje nula” i za poboljšanje vjerojatnosti greške konvolucij-skog dekodera

• Pad potpolje dodaje broj bitova potrebnih za postizanje odgova-rajućeg broja kodiranih bitova u OFDM simbolu

4.8. 802.11g WLAN

IEEE 802.11g standard, odobren 2003. godine, predstavio je ERP (engl. Extended Rate PHY) radi osiguravanja podrške za brzine prijenosa podataka do 54 Mbps u 2,4 GHz ISM opsegu „posuđi-vanjem” OFDM tehnike predstavljene u 802.11a. Za razliku od 802.11a, 802.11g osigurava kompatibilnost unatrag s 802.11b. Definirane su tri modulacijske sheme: ERP-OFDM, ERP-PBCC i DSSS-OFDM. ERP-OFDM osigurava mehanizam za 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, i 54 Mbps. Brzine 6, 12, i 24 Mbps su obavezne, uz dodatak 1, 2, 5,5, i 11 Mbps. Standard dozvoljava opcijski ERP-

Page 60: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

59

PBCC mod s brzinama 22 i 33 Mbps, a također i opcijski DSSS-OFDM mod s brzinama od 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, i 54 Mbps.

4.8.1. 802.11g PLCP

802.11g standard definira 5 PPDU formata: duga preambula, kratka preambula, ERP-OFDM preambula, duga DSSS-OFDM preambula i kratka DSSS-OFDM preambula. Podrška za prva tri formata je obavezna, dok je podrška za preostala dva opcijska. Tablica predstavlja zbirne informacije o različitim preambulama i modulacijskim shemama, te brzinama prijenosa koje ih podržava-ju ili su s njima operabilne.

Tip preambule Podržane brzine/Interoperabilnost

Duga1, 2, 5,5 i 11 MbpsDSSS-OFDM na svim OFDM brzinamaERP-PBCC na svim ERP-PBCC brzinama

Kratka2, 5,5 i 11 MbpsDSSS-OFDM na svim OFDM brzinamaERP-PBCC na svim ERP-PBCC brzinama

ERP-OFDM ERP-OFDM na svim brzinama

Dugi DSSS-OFDM DSSS-OFDM na svim brzinama

Kratki DSSS-OFDM DSSS-OFDM na svim brzinma

Tabela 1. 802.11g preambule

Duga preambula koristi istu dugu preambulu definiranu u HR-DSSS, ali s modificiranim Service poljem.802.11g proširuje podršku brzinama prijenosa podataka u 2,4 GHz opsegu do 54 Mbps na način da je osigurana kompatibilnost unatrag sa starijim 802.11b uređajima. U okruženjima u koji-ma operiraju samo 802.11g uređaji, svi prijenosi se odvijaju na najvećoj mogućoj brzini. Ali, čim se pojavi 802.11b uređaj, brzina se spušta na vrijednost koju 802.11b uređaj može razumjeti. Ovo smanjivanje brzine se zbiva kod svih prijenosa bez obzira da li su oni između 802.11g ili 802.11b uređaja.

Page 61: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

60

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

5. 802.11 MAC podsloj

Pravilna implementacija, korištenje i održavanje bežičnih mreža kratkog dometa izravno su povezani s dobrim poznavanjem teh-nologije. Bežične lokalne računalne mreže zasnovane na 802.11 standardu podržavaju praktično sve protokole slojeva 3-7: IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, RIP, DNS, FTP itd. Osnovna razlika u odnosu na 802.3 Ethernet mreže implementirana je na MAC podsloju i cijelom fizičkom sloju. U ovom poglavlju predstavljamo MAC podsloj 802.11 bežičnih lokalnih računalnih mreža.

5.1. 802.11 MAC format okvira

802.11 MAC prihvaća podatke s viših OSI slojeva kao MAC ser-vis jedinice podataka (engl. MAC service data units –MSDU). On treba osigurati njihovo pouzdano slanje odgovarajućem sloju druge bežične stanice. Da bi obavio ovaj zadatak MAC dodaje informaci-je MSDU-u u obliku zaglavlja (engl. header) i nastavka (engl. trai-ler) čime se formira MAC protokol jedinica podataka (engl. MAC protocol data unit – MPDU). MPDU se zatim prosljeđuje fizičkom sloju radi slanja preko bežičnog medija drugoj stanici.

5.1.1. Glavne osobine

Osnovne komponente svakog 802.11 MAC okvira su: MAC za-glavlje (engl. MAC header), Tijelo okvira (engl. Frame Body) i FCS (engl. Frame Check Sequence).

Page 62: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

61

MAC zaglavlje se sastoji od sljedećih polja: Kontrola okvira (engl. Frame Control), Trajanje/ID (engl. Duration/ID), Adrese (engl. Address) i Kontrola sekvence (engl. Sequence Control).Tijelo Okvira sadrži informacije specifične za tip okvira. Ovo po-lje je promjenjive duljine.FCS sadrži IEEE 32-bitni CRC (engl. Cycle Redundancy Code).Okvir MAC podsloja opisuje se kao niz polja u određenom redo-slijedu.

Uopćen izgled 802.11 MAC okvira

MAC zaglavlje

Kontrola Okvira

Trajanje/ID Adresa 1 Adresa 2 Adresa 3 Kontrola

Sekvence Adresa 4 Tijelo Okvira FCS

2 bajta 2 bajta 6 bajta 6 bajta 6 bajta 2 bajta 6 bajta 0-2312 bajta 4 bajta

Slika 20. Uopćen izgled 802.11 MAC okvira

5.1.2. Opis polja

U nastavku ćemo opisati polja uopćenog MAC okvira, dok deta-ljan opis svakog od tipova i podtipova MAC okvira izlazi iz okvira ove knjige.

5.1.2.1. Kontrola okvira

Polje kontrole okvira je 2-bajtna vrijednost koja se sastoji od 11 potpolja.

Polje kontrole okvira

Verzija proto-

kola Tip Podtip

Prema DS-u

Od DS-a

Više frag-

menata

Po-navlja-

nje

Ener-getsko uprav-ljanje

Više poda-taka

Zašti-ćen

okvir

Pore-dak

Slika 21. Polje kontrole okvira

Page 63: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

62

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Polje Verzija protokola (engl. Protocol Version), kao što samo ime kaže, sadrži vrijednost verzije protokola. Vrijednost polja je nula u trenutnoj verziji standarda. Sve druge vrijednosti su rezervirane. Namjena ovog polja je omogućiti stanici koja je primila okvir da odredi je li okvir formiran u skladu s verzijom protokola kojeg ona razumije.

Tip (engl. Type) i Podtip (engl. Subtype) polja zajedno definiraju funkciju okvira. Postoje tri tipa okvira: upravljački okviri, kon-trolni okviri i okviri podataka. Četvrti tip trenutno je rezerviran. Za svaki od tipova okvira postoji nekoliko podtipova.

Podtipovi upravljačkih okvira: Association request, Association response, Reassociation Request, Reassociation response, Probe request, Probe response, Beacon, Announcement traffic indicati-on message – ATIM, Disassociation, Authentication, Deauthen-tication, Action.

Podtipovi kontrolnih okvira: BlockAckReq, BlockAck, Power Save (PS)-Poll, Request To Send – RTS, Clear To Send – CTS, Acknowledgment – ACK, Contention-Free (CF) End, CF-End + CF-Ack.

Podtipovi okvira podataka: Data, Data + CF-Ack, Data + CF-Poll, Data + CF-Ack + CF-Poll, Null Function (no data ), CF-Ack (no data), CF-Poll (no data), CF-Ack + CF-Poll (no data), QoS Data, QoS Data + CF-ACK, QoS Data + CF-Poll, QoS Data + CF-ACK + CF-Poll, QoS Null (no data), QoS CF-Poll (no data), QoS CF-Poll + QoS CF-Poll + CF-ACK (no data)

„Prema DS-u (engl. To DS) polje” označava je li okvir usmjeren prema distribucijskom sustavu. Vrijednost polja je jedan u okviri-ma podataka koji se šalju s mobilnih stanica ka pristupnim točka-ma. Vrijednost polja je nula u svim drugim tipovima okvira.

Page 64: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

63

„Od DS (engl. From DS) polje” označava da li okvir potječe iz distribucijskog sustava. Vrijednost polja je jedan u okvirima poda-taka koji se šalju s pristupne točke ka mobilnoj stanici. Vrijednost polja je nula u svim drugim tipovima okvira.

Moguće su četiri kombinacije vrijednosti ova dva potpolja:

Ka DS Od DS

0 0 Izravna komunikacija dvije mobilne stanice

1 0 Okvir se šalje od mobilne stanice ka pristupnoj točki

0 1 Okvir se šalje od pristupne točke ka mobilnoj stanici

1 1 Okvir se šalje između dvije pristupne točke

Tabela 2. Prema DS – Od DS kombinacije

„Više Fragmenata (engl. More Fragments) polje” se koristi kako bi se naznačilo da okvir nije posljednji fragment okvira, podataka ili upravljačkog okvira, koji je fragmentiran. Vrijednost potpolja je nula u posljednjem fragmentu okvira podataka, ili upravljačkog okvira koji je fragmentiran, u svim kontrolnim okvirima kao i u svim okvi-rima podataka i upravljačkim okvirima koji nisu fragmentirani.

„Ponavljanje (engl. Retry) polje” se koristi kako bi se naznačilo da li se okvir podataka ili upravljački okvir šalje prvi put ili je riječ o ponovljenom slanju. Vrijednost polja je nula kada se okvir šalje prvi put. Kad je vrijednost polja jedan, riječ je o ponovljenom slanju. Na osnovu vrijednosti iz ovog polja prijemna stanica može ukloniti udvostručene okvire.

„Energetsko upravljanje (engl. Power Management) polje” ozna-čava energetski mod stanice. Stanica može biti u modu očuvanja energije (engl. power-save mode) ili aktivnom modu (engl. active mode). Vrijednost polja je nula kada je stanica u aktivnom modu rada. Stanica koja je u modu očuvanja energije ima vrijednost polja postavljenu na jedan.

Page 65: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

64

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

„Više podataka (engl. More Data) polje” se koristi radi obavješta-vanja stanice u modu očuvanja energije o okvirima koji je čekaju na pristupnoj točki. Kada je vrijednost polja jedan, na pristupnoj točki se nalazi barem jedan okvir namijenjen mobilnoj stanici. Kod stanica koje rade u PCF modu, ovo polje sadrži informaciju koja se šalje koordinatoru točke (engl. Point Coordinator – PC), kao odgovor na CF-Poll, o dodatnim okvirima spremnim za slanje sa stanice. Ovo polje se koristi kod multicast okvira poslanih s pri-stupne točke radi naznake o postojanju dodatnih multicast okvira koji trebaju biti poslani.

„Zaštićeni okvir (engl. Protected Frame) polje” označava je li tije-lo MAC okvira enkriptirano. Ovo polje može imati vrijednost je-dan samo u slučaju da je riječ o okvirima podataka i upravljačkim okvirima – podtip autentikacija.

„Poredak (engl. Order) polje” označava da li okvir podataka kori-sti „StrictlyOrdered” klasu usluga.

5.1.2.2. Trajanje/ID

Ovo polje sadrži vrijednost trajanja potrebnu radi osvježavanja NAV-a, osim u kontrolnim okvirima podtipa PS-Poll. U tim okviri-ma, ovo polje u 14 najmanje važnih bitova sadrži AID (engl. Asso-ciation Identity) stanice koja šalje okvir, dok su najvažnija dva bita postavljena na 1. Vrijednost AID je u rasponu od 1-2007.

5.1.2.3. Adrese

Postoje četri adresna polja u formatu MAC okvira. Ova polja se ko-riste radi označavanja BSSID-a, izvorne adrese (engl. Source Ad-dress – SA), odredišne adrese (engl. Destination Address – DA), adrese stanice koja šalje (engl. Transmitter Address – TA), adrese prijemne stanice (engl. Receiver Address – RA). Neki okviri mogu

Page 66: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

65

ne sadržavati neka od ovih polja. Adrese 1., 2., 3. i 4. polja se razli-kuju ovisno o tipu i podtipu okvira. Svako adresno polje sadrži 48-bitnu adresu. Adrese MAC podsloja spadaju u jedan od dva tipa: individualne adrese ili grupne adrese. Individualne adrese su aso-cirane s određenom stanicom na mreži. Grupne adrese (multicast i broadcast) su asocirane s jednom ili više stanica na mreži.BSSID polje jedinstveno identificira svaki BSS. Vrijednost ovog polja u infrastrukturnom BSS-u je MAC adresa pristupne točke. Vrijednost ovog polja u IBSS-u je lokalno upravljana IEEE MAC adresa formirana od 46-bitnog slučajno generiranog broja od stra-ne stanice koja je započela IBSS.

5.1.2.4. Kontrola sekvence

Kontrola sekvence – Ovo polje je sastavljeno od dva potpolja: broja sekvence i broja fragmenta. Ovo polje se koristi od strane prijemne stanice za uklanjanje udvostručenih okvira.

5.1.2.5. Tijelo okvira

Tijelo okvira je polje promjenjive duljine koje sadrži informacije specifične za određeni okvir podataka ili upravljački okvir.

5.1.2.6. FCS

FCS – Ovo polje je 32-bitna CRC (engl. cyclic redundancy check) vrijednost izračunata preko svih polja MAC zaglavlja i tijela okvi-ra. Ovo polje sadrži rezultat ITU CRC-32 polinoma primijenjenog na MAC zaglavlje i tijelo okvira. CRC-32 polinom je predstavljen sljedećom jednadžbom:

G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1

Page 67: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

66

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6. WLAN uređaji

U ovom ćemo poglavlju govoriti o hardverskim komponentama koje predstavljaju fizičke građevinske blokove za bežične LAN-ove. Da bi bili u stanju na najbolji mogući način dizajnirati, imple-mentirati i koristiti bežične LAN-ove moramo znati karakteristike opreme koja nam stoji na raspolaganju.

6.1. Pristupne točke

Pristupne točke (engl. Access Point – AP) osiguravaju točku pri-stupa mreži za bežične klijente. Pristupne točke su poludupleksni uređaji s inteligencijom sličnom sofisticiranim Ethernet preklop-nicima.

Slika 22. Pristupna točka na mreži

Page 68: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

67

6.1.1. Modovi rada pristupnih točaka

Pristupne točke komuniciraju s bežičnim klijentima, ožičenom mrežom i s drugim pristupnim točkama. One mogu biti konfigu-rirane za rad u tri različita moda: korijenski mod, most mod ili ponavljački mod.

IEEE ne definira ni jedan od ovih modova rada. Za standardne operacije pristupnih točaka mogli bismo reći da rade u korijens-kom modu, dok su drugi modovi zapravo proširenja funkcional-nosti pristupnih točaka koje dodaju proizvođači.

6.1.1.1. Korijenski mod rada

Korijenski mod se koristi u slučajevima kad je pristupna točka povezana s ožičenom mrežnom osnovicom preko svoga žičanog, obično Ethernet, sučelja. Većina pristupnih točaka je po pretpo-stavci konfigurirana za rad u korijenskom modu. Pristupne točke u korijenskome modu rada koje su povezane na isti ožičeni dis-tribucijski sustav mogu komunicirati međusobno preko ožičenog segmenta. Pristupne točke komuniciraju međusobno radi koordi-niranja roaming funkcija, kao što je npr. reasocijacija. Bežični kli-jenti mogu komunicirati s drugim bežičnim klijentima lociranim u drugim ćelijama kroz svoje pristupne točake a preko ožičenog segmenta.

Slika 23. Pristupna točka

Page 69: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

68

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Slika 24. Pristupna točka na u korijenskom modu rada

6.1.1.2. Most mod rada

U most modu rada pristupna točka se ponaša istovjetno bežičnom mostu. Klijenti se ne asociraju s mostovima već se mostovi koriste za povezivanje dva ili više segmenata na bežični način.

Slika 25. Pristupna točka u most modu rada

Page 70: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

69

6.1.1.3. Ponavljački mod rada

U ponavljačkom modu rada pristupna točka omogućuje produže-nje bežične veze. Naprimjer, jedna pristupna točka služi kao ko-rijenska pristupna točka, a druga kao bežični mrežni ponavljač. Pristupna točka u ponavljačkom modu rada se povezuje s klijen-tima kao pristupna točka, a s korijenskom pristupnom točkom u produžetku kao klijent. Korištenje pristupne točke u ponavljač-kom modu rada nije preporučljivo, osim ako nije apsolutno nuž-no. Ćelije oko svake pristupne točke u ovom scenariju moraju se minimalno preklapati oko 50%. Pristupna točka u modu ponav-ljanja komunicira s klijentima a također i s pristupnom točkom u produžetku preko bežične veze, čime se smanjuje propusnost i povećava kašnjenje na bežičnom segmentu.

Slika 26. Pristupna točka u ponavljačkom modu rada

6.1.2. Najčešće opcije

Pristupne točke dozvoljavaju klijentima povezivanje s 802.11 mreže na 802.3 ili 802.5 mreže. Različite pristupne točke imaju različite hardverske i softverske opcije. Najčešće od ovih opcija su:

Page 71: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

70

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

• Fiksirane ili nefiksirane antene• Napredne sposobnosti filtriranja• Modularne radio-kartice• Promjenjiva izlazna snaga• Različiti tipovi ožičenih veza

6.1.2.1. Fiksirane ili nefiksirane antene

Ovisno o potrebama organizacije potrebno je izabrati između pri-stupnih točaka s fiksiranim ili nefiksiranim antenama. Pristupne točke s nefiksiranim antenama omogućuju korištenje različitih antena i kablova različitih duljina. Naprimjer, ako je potrebno montirati pristupnu točku unutar objekta a dozvoliti korisniku koji je van objekta pristup mreži, možemo na pristupnu točku spo-jiti kabel odgovarajuće duljine i odgovarajuću antenu, te montira-ti samo antenu izvan objekta.Pristupne točke mogu biti sa ili bez antenske različitosti. Bežični LAN antenska različitost predstavlja korištenje višestrukih an-tena s višestrukim ulazima na jednom prijemniku s ciljem ana-liziranja signala koji stižu na svaku od antena, te izbora ulaznog signala s antene koja ima najbolji prijem. Dvije antene mogu imati različitu razinu prijema signala zbog pojave poznate pod nazivom višestruke staze.

6.1.2.2. Napredne sposobnosti filtriranja

Pristupne točke mogu imati funkcije MAC ili protokol filtriranja. Filtriranje se koristi radi odbijanja neovlaštenih korisnika od be-žičnog LAN-a. Kao osnovnu mjeru sigurnosti, pristupnu točku možemo konfigurirati za filtriranje uređaja koji nisu navedeni na MAC filter listi pristupne točke. Filtriranje protokola dozvoljava izbor i kontrolu protokola koji mogu biti korišteni preko bežičnih veza.

Page 72: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

71

6.1.2.3. Modularne radio-kartice

Neki proizvođači dopuštaju dodavanje radio-uređaja u ugrađene PCMCIA slotove na pristupnim točkama. Pojedine pristupne toč-ke imaju dva PCMCIA slota za posebne namjene. Postojanje dva radio slota u pristupnim točkama omogućuje da jedna radio-kartica djeluje kao pristupna točka, a druga kao most. Drugi način primje-ne je korištenje svake od radio-kartica kao neovisne pristupne toč-ke. Kad se pristupne točke koriste na ovaj način, radio-kartice bi trebale biti konfigurirane s nepreklapajućim kanalima, npr. 1 i 11.

6.1.2.4. Promjenjiva izlazna snaga

Promjenjiva izlazna snaga omogućuje kontrolu razine snage koju pristupna točka koristi za slanje podataka. Kontrola snage izlaza može biti neophodna u situacijama kad udaljeni čvorovi ne mogu locirati pristupnu točku. Ova opcija nam omogućuje da kontro-liramo područje pokrivenosti pristupne točke. Ona nam može pomoći i u povećanju sigurnosti, na način da omogućuje odgo-varajuće podešavanje veličine RF ćelije tako da se neovlašteni korisnici izvan objekta ne mogu spojiti na mrežu.

U pristupnim točkama s fiksiranom izlaznom snagom, regulaciju snage odašiljanja možemo ostvariti korištenjem pojačivača, sma-njivača, kablova različitih duljina ili visoko dohvatnih antena. Kontroliranje izlazne snage na pristupnoj točki i na anteni je bitno i zbog ograničenja koja postavljaju regulatori.

6.1.2.5. Različiti tipovi ožičenih veza

Različite opcije za spajanje pristupnih točaka na ožičenu mrežu su 10baseTx, 10/100baseTx, 100baseTx, 100baseFx, token ring i dr. Pravilan mrežni dizajn i metode povezivanja će spriječiti da pristupna točka postane usko mrežno grlo.

Page 73: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

72

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.1.3. Konfiguracija i upravljanje

Metode za konfiguriranje i upravljanje pristupnim točkama razli-kuju se ovisno o proizvođaču opreme. Većina proizvođača nudi konfiguraciju i upravljanje preko konzole, telnet-a, USB-a, ugra-đenog web servera za pristup preglednikom, a neke pristupne toč-ke koriste prilagođeni softver za konfiguriranje i upravljanje. Karakteristike pristupnih točaka razlikuju se ovisno o tipu i proi-zvođaču. Što je više karakteristika, oprema je skuplja.

6.2. Bežični mostovi

Bežični mostovi omogućuju bežično povezivanje ožičenih LAN segmenata. Koriste se u točka-točka ili točka-više točaka konfigu-racijama. Bežični mostovi su poludupleksni uređaji sposobni za bežično povezivanje na sloju 2.

Slika 27. Točka-točka veza bežičnog mosta

Page 74: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

73

6.2.1. Modovi rada bežičnih mostova

Bežični mostovi mogu biti konfigurirani za rad u jednom od četiri moda: korijenski mod, nekorijenski mod, pristupna točka mod ili ponavljački mod.

6.2.1.1. Korijenski mod rada

Jedan od mostova u svakoj grupi mostova mora biti konfiguriran za rad u korijenskom modu rada. Korijenski most može komuni-cirati s nekorijenskim mostovima i drugim klijentskim uređajima, ali se ne može asocirati s drugim korijenskim mostom.

6.2.1.2. Nekorijenski mod rada

Mostovi u nekorijenskom modu rada spajaju se bežično na mosto-ve u korijenskom modu rada. Neki proizvođači bežičnih mostova podržavaju spajanje klijenata na nekorijenske mostove. Ovo je poseban mod rada u kojem most djeluje simultano i kao pristupna točka i kao most.

Slika 28. Komunikacija korijenskog sa nekorijenskim mostovima

Page 75: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

74

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.2.1.3. Pristupna točka mod rada

Neki proizvođači omogućuju klijentima spajanje na most. Na ovaj način most dobiva funkcionalnost pristupne točke. U nekim slu-čajevima, most ima mod rada pristupne točke koji u potpunosti pretvara most u pristupnu točku.

6.2.1.4. Ponavljački mod rada

Mostovi konfigurirani za rad u ponavljačkom modu rada postav-ljaju se između druga dva mosta s ciljem produžetka segmenta koji se bežično premošćuje. Korištenje bežičnog mosta u ovakvoj konfiguraciji ima prednost u produžavanju veze, ali i nedostatak u vidu umanjene propusnosti zbog potrebe za ponavljanjem svih okvira. Ponavljački mostovi su nekorijenski mostovi.

Slika 29. Bežični most u ponavljačkom modu

Page 76: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

75

6.2.2. Najčešće opcije

Hardverske i softverske opcije za bežične mostove su slične oni-ma koje nalazimo u pristupnim točkama i umnogome imaju istu svrhu:

• Fiksirane ili nefiksirane antene• Napredne sposobnosti filtriranja• Modularne radio-kartice• Promjenjiva izlazna snaga• Različiti tipovi ožičenih veza 6.2.2.1. Fiksirane ili nefiksirane antene

Antene bežičnih mostova mogu biti fiksirane ili nefiksirane, sa ili bez antenske različitosti. U mnogo slučajeva antenska različitost se ne razmatra kod konfiguracije bežičnih mostova, jer će mostovi sa svake strane veze biti statični a okruženje oko bežičnih mostova neće se mijenjati često. Iz ovih razloga, višestruke staze obično nisu posebno velik problem, kao u slučajevima s pristupnim toč-kama i mobilnim klijentima.Nefiksirane antene omogućuju postavljanje mostova unutar objekta, te antena spojenih kablom odgovarajuće duljine izvan objekta. U skoro svim slučajevima polu-direkcijske ili direkcijske antene se koriste s bežičnim mostovima.

6.2.2.2. Napredne sposobnosti filtriranja

MAC ili protokol filtriranje može biti ugrađeno u bežične mostove. Kao osnovnu mjeru sigurnosti, bežični mostovi mogu konfigurirati dozvolu ili zabranu pristupa mreži na temelju MAC adresa uređaja.Većina bežičnih mostova nudi filtriranje protokola. Filtriranje protokola koristi protokol filtere slojeva 3-7, dozvoljavajući ili za-branjujući specifične pakete ili datagrame na temelju sloj 3 proto-kola, sloj 4 portova ili sloj 7 aplikacija.

Page 77: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

76

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.2.2.3. Modularne radio-kartice

Sposobnost da se formira bežična prenosna osnova korištenjem jednog od dva radio-slota koji se mogu naći u nekim mostovima smanjuje broj uređaja potrebnih za implementaciju mrežnog rje-šenja kad se osigurava klijentska veza i funkcija mosta. Neki be-žični mostovi obavljaju ove funkcije koristeći jedan radio. Ovakva konfiguracija donosi manju propusnost u odnosu kada se posebni setovi radija koriste za funkcije pristupne točke i mosta.

6.2.2.4. Promjenjiva izlazna snaga

Promjenjiva izlazna snaga omogućuje kontroliranje izlazne snage koju most koristi za slanje RF signala. Ovo je naročito korisno kad se obavlja vanjska analiza lokacije.

6.2.2.5. Različiti tipovi ožičenih veza

Opcije povezivanja bežičnih mostova s ožičenim mrežama mogu uključivati 10baseTx, 10/100baseTx, 100baseTx, 100baseFx i dr. Uvijek treba pokušati uspostaviti punu duplex vezu s ožičenim se-gmentom, u cilju povećanja propusnosti bežičnog mosta.

6.2.3. Konfiguracija i upravljanje

Bežični mostovi imaju gotovo iste načine za konfiguraciju kao i pristupne točke: konzola, telnet, HTTP, SNMP ili prilagođeni softver za konfiguraciju i upravljanje. Mnogi mostovi podržavaju PoE (Power over Ethernet). Nakon implementacije, propusnost i stanje veze trebaju se redovito provjeravati.

6.3. Bežični mostovi za radne grupe

Bežični mostovi za radne grupe slični su bežičnim mostovima. Najveća razlika između mostova i mostova za radne grupe je u

Page 78: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

77

tome što su mostovi za radne grupe klijentski uređaji. Bežični mo-stovi za radne grupe sposobni su za grupiranje više ožičenih LAN klijentskih uređaja u jedan grupni bežični LAN klijent.U asocijacijskoj tablici na pristupnoj točki, bežični most za radne grupe pojavljuje se kao jedan klijentski uređaj. MAC adrese uređaja iza bežičnog mosta za radne grupe se ne vide na pristupnoj točki. Bežični mostovi za radne grupe naročito su korisni u okruženjima s mobilnim učionicama ili mobilnim uredima u kojima male grupe korisnika trebaju pristup glavnoj mreži. Mostovi mogu biti korišteni i za ovu svrhu, ali ako je pristupna točka a ne most postavljena na centralnoj lokaciji, tada nas korištenje bežičnog mosta za radne gru-pe oslobađa kupovine dodatnog mosta za središnju lokaciju.

Slika 30. Bežični most za radne grupe

6.3.1. Najčešće opcije

Kako su bežični mostovi za radne grupe vrsta mostova, mnoge od opcija koje možemo naći kod mostova nalazimo i u bežičnim mostovima za radne grupe: MAC i protokol filtriranje, fiksirane i nefiksirane antene, promjenjiva izlazna snaga i različiti tipovi oži-čenih veza.

Page 79: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

78

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.3.2. Konfiguracija i upravljanje

Metode za pristup, konfiguriranje i upravljanje bežičnim mostovi-ma za radne grupe slične su onima za bežične mostove: konzola, telnet, HTTP, SNMP podrška, prilagođeni softver za konfiguraci-ju i upravljanje.

6.4. Bežični LAN klijentski uređaji

WLAN klijentski uređaji su uređaji krajnjih korisnika kao što su desktop, laptop, PDA, bežični IP telefoni, bežični printer serveri, bežični prezentacijski gatewayi, bežične IP kamere itd., koji treba-ju bežičnu vezu do mrežne infrastrukture. Navedeni bežični LAN klijentski uređaji osiguravaju povezivost za bežične LAN klijente korištenjem nekog od WLAN radio-uređaja:

• PCMCIA, Compact Flash i Secure Digital kartice• Ethernet i serijskih konvertora• USB adaptera• PCI i ISA adaptera

6.4.1. PCMCIA, Compact Flash i Secure Digital kartice

Najčešća komponenta bilo koje bežične mreže je PCMCIA karti-ca. Ove kartice poznate su i pod imenom PC kartice. Koriste se u laptop računalima i PDA uređajima. Bežična PC kartica je kom-ponenta koja osigurava vezu između klijentskog uređaja i mreže. Bežične PC kartice služe kao modularni radio-uređaji u pristupnim točkama, mostovima, mostovima za radne grupe, USB adapteri-ma, PCI i ISA adapterima ili čak serverskim štampačima. Antene na PC karticama razlikuju se ovisno od proizvođača. Neke su male, ravne i fiksirane, dok su druge nefiksirane i spojene na PC karticu kratkim kablom. Neke PC kartice se isporučuju s višestrukim antenama.

Page 80: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

79

Compact Flash kartice, poznate i kao CF kartice, vrlo su slične bežičnim PC karticama u tome da imaju iste funkcije. Bežične CF kartice znatno su manje, troše malo energije i obično se koriste u PDA uređajima.

U novije vrijeme proizvođači isporučuju 802.11b kartice i u Secu-re Digital formatu.

6.4.2. Ethernet i serijski konvertori

Ethernet i serijski konvertori koriste se s uređajima koji imaju Et-hernet ili 9-pinski serijski port s ciljem pretvorbe ovih mrežnih konektora u bežični LAN konektore. Bežični Ethernet konvertor spajamo s uređajem Cat5 kablom.Serijski konvertori obično se koriste sa starijom opremom, koja koristi serijski priključak za mrežno povezivanje, kao što su termi-nali, telemetrijska oprema i serijski štampači.

6.4.3. USB adapteri

USB klijenti vrlo su popularni zbog jednostavnog povezivanja. USB klijenti podržavaju plug-n-play i ne zahtijevaju dodatnu sna-gu izuzev one koja je isporučena preko USB porta na računalu.

Slika 31. WLAN PC kartica

Page 81: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

80

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.4.4. PCI i ISA adapteri

Bežični PCI i ISA adapteri instaliraju se unutar desktop ili server-skog računala. Bežični PCI uređaji su plug-n-play, ali mogu doći i kao „prazne” PCI kartice i zahtijevati umetanje PC kartice u PCM-CIA slot prije nego se PCI kartica instalira u računalo. Bežične ISA kartice najčešće nisu plug-n-play i zahtijevaju ručno konfiguriranje. Proizvođači obično isporučuju odvojene drajvere za PCI /ISA adap-tere i PC kartice koje se umeću u njih. Preporučljivo je korištenje opreme istog proizvođača i za PCI/ISA adaptere i za PC kartice.

6.4.5. Konfiguracija i upravljanje

Instaliranje bežičnih LAN klijentskih uređaja podrazumijeva dva koraka:

• Instalaciju drajvera• Instalaciju pomoćnih programa

Neki proizvođači nude potpuni komplet pomoćnih programa dok drugi nude korisniku samo osnovni set. Neki od elemenata pot-punog seta su: alati za analizu lokacije, spektralni analizatori, alati za kontrolu snage i brzine, alati za konfiguraciju profila, monitor statusa veze s funkcijama za testiranje.Pomoćni programi proizvođača razlikuju se u funkcionalnosti ali imaju neke zajedničke paremetere koji se mogu konfigurirati: in-

Slika 32. WLAN USB klijent

Page 82: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

81

frastrukturni mod / Ad Hoc mod, SSID, kanali, WEP ključevi, tipovi autentikacije.

6.5. Bežični gatewayi za male tvrtke i kuće

Bežični gatewayi za male tvrtke i kuće su uređaji namijenjeni spa-janju manjeg broja bežičnih čvorova na jedan uređaj radi povezi-vanja na Internet ili druge mreže. Proizvođači su počeli s kombini-ranjem uloga pristupnih točaka i gatewaya u jedan uređaj. Bežični gatewayi za male tvrtke i kuće obično uključuju ugrađeni hub ili preklopnik i potpuno podesivu pristupnu točku. WAN port na bežičnim gatewayima obično je Ethernet port namijenjen vezi s In-ternetom preko: kablovskog modema, xDSL modema, analognog modema ili satelitskog modema.

Slika 33. SOHO Gateway

6.5.1. Najčešće opcije

S obzirom da su bežični gatewayi postali popularni u kućama i malim tvrtkama, proizvođači su počeli s dodavanjem novih karakteristika ovim uređajima, koji omogućuju povećanje produktivnosti i sigur-nosti. Najčešće opcije koje većina bežičnih gatewaya za ova okru-ženja ima jesu: PPPoE (engl. Point-to-Point Protocol over Ether-net), NAT (engl. Network Address Translation), PAT (engl. Port Address Translation), virtualni serveri, serveri štampanja, VPN, DHCP server i klijent, vatrozid.

Page 83: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

82

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Različite funkcije omogućuju korisnicima u kućama i malim ure-dima da u jednom uređaju imaju rješenja koja su lako podesiva i zadovoljavaju poslovne potrebe.

6.5.2. Konfiguracija i upravljanje

Konfiguracija i instalacija bežičnih gatewaya za male tvrtke i kuće obično se obavlja preko ugrađenog HTTP servera.

6.6. Korporacijski bežični gateway

Korporacijski bežični gateway je uređaj koji može osigurati specija-lizirane usluge autentikacije i povezivosti za bežične klijente. Oni su pogodni za velika okruženja bežičnog LAN-a u kojima omo-gućuju brojne usluge: od ograničenja brzina, kvaliteta usluge do upravljanja profilima.Korporacijski bežični gatewayi moraju imati snažne CPU-ove i brza sučelja da bi mogli podržavati više pristupnih točaka čiji se prijenos odvija i preko gatewaya. Korporacijski bežični gatewayi podržavaju SNMP te dozvoljavaju korporacijsko simultano nado-građivanje profila. Ovi uređaji mogu biti konfigurirani za zamjene u radu, RADIUS, LDAP, VPN, Windows autentikaciju…Pojedini proizvođači ugrađuju podršku i za razne druge funkcije. Ponekad se preporučuje odgovarajuća obuka prije implementacije ovih uređaja.

6.6.1. Konfiguracija i upravljanje

Korporacijski bežični gatewayi instaliraju se na glavnoj stazi po-dataka ožičenog LAN segmenta. Korporacijski bežični gatewayi mogu se konfigurirati preko porta konzole, telneta, internog HTTP ili HTTPS servera itd. Centralizirano upravljanje svega nekoliko uređaja je velika prednost korištenja korporacijskih be-žičnih gatewaya.

Page 84: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

83

6.7. Korporacijski enkripcijski gateway

Korporacijski enkripcijski gatewayi (engl. Enterprise Encryption Gateways – EEG) obavljaju posao enkripcije sadržaja na bežič-nom LAN-u. EEG ima enkriptiranu i ne-enkriptiranu stranu. Ne-enkriptiranu stranu obično predstavlja ožičeni LAN, dok je enkriptirana strana bežični LAN.

6.8. WLAN preklopnici

Pojedini proizvođači bežične LAN opreme u svojoj ponudi nude tzv. tanke bežične pristupne točke i WLAN preklopnike. Tan-ke bežične pristupne točke se spajaju preko Ethernet sučelja na WLAN preklopnik. Sve funkcije bežičnih pristupnih točaka u ovakvom sustavu su kontrolirane od strane WLAN preklopnika.

6.9. Računske operacije u bežičnim LAN-ovima

6.9.1. dB

Izražavanje i računske operacije vezane za snagu u bežičnim LAN-ovima najčešće se obavljaju u decibelima iz sljedećih razloga:dB vrijednosti su logaritamske vrijednosti, tj. one se povećavaju i smanjuju ne linearno već logaritamski. Na sličan način se snaga u bežičnim mrežama povećava ili smanjuje. U bežičnim LAN-ovima snaga odaslanog signala se s udaljavanjem od predajnika ne smanjuje linearno s rastojanjem, već obrnuto proporcionalno kvadratu rastojanja. Naprimjer, ako se rastojanje bežične veze po-veća dva puta, snaga signala na kraju veze neće imati vrijednost 1/2 prvotne snage već samo 1/4 prvotne snage.dB vrijednosti pogodne su za predstavljanje vrlo malih razina snage, kao što su vrijednosti snage na prijemniku u bežičnim LAN-ovima.Premda su logaritamske, dB vrijednosti mogu biti zbrajane i odu-zimane korištenjem regularne (linearne) matematike. Naprimjer, 3 dB + 3 dB = 6 dB.

Page 85: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

84

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Svaka dB vrijednost predstavlja odnos. Odnos predstavlja uspo-ređivanje dvije veličine. Kod predstavljanja snage u decibelima, neka veličina se koristi kao referentna. Najčešća dB referentna veličina za snagu u bežičnim LAN-ovima je dBm. To je razina snage za koji je referentna vrijednost Pref = 1 mW. To znači da razina 0dB odgovara snazi signala od 1 mW. Pozitivne dBm vrijed-nosti (npr. +30 dBm) ukazuju da je razina snage veća od 1 mW. Negativne dBm vrijednosti (npr. –20 dBm) ukazuju da je razina snage manja od 1 mW.

Snagu dohvata ili gubitka izraženu u W preračunavamo u decibe-le korištenjem sljedeće formule: dB=10 log(P2/P1)

Naprimjer, ako odašiljaču snage 100 mW dodamo pojačivač te nakon toga na izlazu sustava dobijemo 400 mW, povećanje razine snage izraženo u decibelima računamo na sljedeći način:

Početna razina snage (P1) je 100 mW.• Nova razina snage (P2) je 400 mW.• Povećanje snage u dB = 10 log (400/100) = 6,02. Ovo je • približno 6 dB. Snaga se povećala (P2>P1), tako da je konačna vrijednost +6 dB. Ovo ukazuje na povećanje od 4 puta u od-nosu na početnu vrijednost.

Ako se snaga izlaza istog 100 mW predajnika odjednom smanji na 25 mW, vrijednost smanjenja snage u decibelima računamo na sljedeći način:

Početna razina snage (P1) je 100 mW.• Nova razina snage (P2) je 25 mW.• Smanjenje snage u decibelima = 10 log(25/100) = -6,02 . • Ovo je približno –6 dB. Snaga se smanjila (P2<P1), tako da je konačna vrijednost –6 dB. Ovo ukazuje na smanjenje od 4 puta u odnosu na početnu vrijednost.

Kad je snagu izraženu u W potrebno pretvoriti u vrijednost snage u dB koristimo sljedeću formulu:dBm = 10 log (snaga u W) + 30.

Page 86: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

85

Za praktičan i brz izračun možemo koristiti sljedeće referentne vrijednosti:-3 dB = pola snage izražene u mW;+3 dB = dvostruko više snage izražene u mW;-10 dB = jedna desetina snage izražene u mW;+10 dB = deset puta više snage izražene u mW.

1 mW = 0 dBm

10 mW + 3 dB je približno 20 mW. 100 mW – 3 dB je približno 50 mW.10 mW + 10 dB je približno 100 mW.300 mW – 10 dB je približno 30 mW.

+ 43 dBm = +10 +10 +10 +10 +3 1 mW x 10 = 10 mW10 mW x 10 = 100 mW100 mW x 10 = 1000 mW1000 mW x 10 = 10000 mW10000 mW x 2 = 20000 mW = 20 W

-26 dBm = -10 –10 – 3 – 31 mW / 10 = 0,1 mW0,1 mW / 10 = 0,01 mW0,01 mW / 2 = 0,005 mW0,005 mW / 2 = 0,0025 mW = 2,5 mikro W 6.9.2. dBi

Kod izražavanja dohvata antene, decibelske jedinice često se predstavljaju s dBi. Oznaka ‘i’ ukazuje na „izotropni”, što znači da se promjena u snazi izražava u odnosu na izotropni odašiljač. Izotropni odašiljač je teoretski idealan odašiljač koji zrači u svim smjerovima podjednako i sa 100-postotnom učinkovitošću. U RF računicama, dBi se koristi na isti način kao i dB. dBi jedinice su relativne jedinice mjere.

Page 87: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

86

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Naprimjer, ako na 10 dBi antenu dovedemo signal snage 1 W, na izlazu antenskog elementa dobivamo 1 W + 10 dBi = 10 W.Antene, osim ako rade nepravilno, ne smanjuju signal te je stoga dBi vrijednost uvijek pozitivna. Kao i dB, i dBi je relativna jedini-ca mjere koja može biti dodavana i oduzimana od drugih decibel-nih vrijednosti. Naprimjer, ako je RF signal oslabljen za 3dB pri prolasku kroz kabl, a zatim odaslan antenom čiji je dohvat 5 dBi, ukupni dohvat je +2 dB.

6.10. Antene

Do sada smo razmotrili različite bežične LAN uređaje dostupne na tržištu za implementaciju jednostavnih i složenih bežičnih LAN-ova. U nastavku ćemo govoriti o osnovnim elementima uređaja koji čine da pristupne točke, mostovi, PC kartice i drugi bežični uređaji mogu komunicirati.RF antena je uređaj koji se koristi za pretvaranje visoko-frekven-tnih elektromagnetskih signala s linije prijenosa (kabel ili valni vodič) u šireće RF valove u zraku i obratno. Antene su najčešće korištene radi povećanja područja dohvata sustava bežičnih LAN-ova, ali odgovarajući izbor antena može također povećati sigurnost bežičnog LAN-a. Antene ne pojačavaju signal nego ga oblikuju. Dobro izabrana i postavljena antena može umanjiti curenje signala van radnog prostora i učiniti presretanje signala težim. Postoje tri glavne kategorije u koje sve bežične LAN antene spa-daju: omni-direkcijske, semi-direkcijske i direkcijske. U svaku od glavnih kategorija spada više tipova antena koje ima-ju različite RF karakteristike i odgovarajuću uporabu. Kako do-hvat antene raste, oblast pokrivanja se sužava. Postoji više načina montiranja antena, u skladu s određenim potrebama.

6.10.1. Omni-direkcijske (dipol) antene

Najčešći tip bežičnih LAN antena je dipol antena. One su jed-nostavne za dizajniranje. Dipol antena je dio standardne opreme na većini pristupnih točaka. Dipol antena je omni-direkcijska jer

Page 88: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

87

zrači energiju gotovo podjednako u svim pravcima oko svoje osi. Direkcijske antene koncentriraju svoju energiju u užu zraku. Izra-čena energija dipol antene koncentrirana je u području koje izgle-da kao krafna s dipol elementom koji prolazi okomito kroz rupu od krafne. Signal s omni-direkcijske antene zrači u vodoravnoj zraci od 360 stupnjeva. Antene koje teoretski zrače u svim pravci-ma podjednako formirajući kuglu nazivaju se izotropni radijatori. Sunce je dobar primjer izotropnog radijatora. Nije moguće prak-tično napraviti antenu tipa izotropnog radijatora.Dipol antene zrače podjednako u svim pravcima oko svoje osi, ali ne zrače uzduž same žice, zbog čega se dobiva oblik krafne. Omni-direkcijske antene velikog dohvata nude više vodoravnih područja pokrivanja, ali okomito pokrivanje područja je smanjeno.

Slika 34. Područje pokrivanja omni-direkcijske antene

6.10.1.1. Korištenje

Omni-direkcijske antene koriste se kad se zahtijeva pokrivenost u svim pravcima oko vodoravne osi antene. Omni-direkcijske an-tene najdjelotvornije su kad su potrebne velika područja pokriva-nja oko središnje točke. Naprimjer, smještanje omni-direkcijske antene u sredinu velike prostorije osigurat će dobru pokrivenost. Omni-direkcijske antene često se koriste za dizajn tipa točka-više točaka sa zvjezdanom topologijom. Kad se koriste vani, omni-di-rekcijske antene bi trebale biti smještene na vrh građevine, u sre-dini područja pokrivanja. Omni-direkcijske antene su pogodne za skladišta i sajmove gdje se zahtijeva područje pokrivanja od jednog do drugog kraja.

Page 89: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

88

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.10.2. Semi-direkcijske antene

Semi-direkcijske antene se izrađuju u više različitih stilova i oblika. Neke od najčešće korištenih semi-direkcijskih antenskih tipova u bežičnim LAN-ovima su Patch, Panel i Yagi antene. Ove antene mnogo više usmjeruju energiju od predajnika prema jednom određe-nom smjeru, umjesto gotovo ravnomjerno u svim smjerovima, kao omni-direkcijske antene.

Slika 35. Područje pokrivanja semi-direkcijske antene

Slika 36. Uporaba semi-direkcijskih antena u točka-točka vezi

6.10.2.1. Korištenje

Semi-direkcijske antene su idealne za kratke i srednje razdaljine premošćivanja. Naprimjer, dva ureda u zgradama razdvojenih uli-com koji trebaju dijeliti mrežnu vezu su idealan scenarij u kojem se može implementirati semi-direkcijska antena. U nekim slučajevima semi-direkcijske antene imaju bočne i za-dnju stranu zračenja.

6.10.3. Direkcijske antene

Direkcijskse antene emitiraju najužu zraku signala od svih anten-skih tipova i imaju najveći dohvat od svih vrsta antena. Ove ante-ne su idealne za duga rastojanja i točka-točka bežične veze.

Page 90: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

89

6.10.3.1. Korištenje

Direkcijske antene koriste se za točka-točka komunikacijske veze i mogu odašiljati na velike razdaljine. Korištenjem direkcijskih antena mogli bismo bežično povezati dvije zgrade koje su kilo-metrima udaljene i nemaju prepreka u zračnoj liniji. Direkcijske antene imaju vrlo usku zraku i moraju biti precizno usmjerene jedna prema drugoj.

6.10.4. Polarizacija

Radio-valovi sastavljeni su od električnog i magnetskog pol-ja. Ova dva polja međusobno su upravna. Zajedno se nazivaju elektromagnetsko polje. Energija oscilira između njih. Površina paralelna s antenskim elementom označava se kao E-ravnina, a površina upravna s antenskim elementom označava se kao H-ra-vnina. Položaj i usmjerenje električnog polja s obzirom na površinu Zemlje određuje valnu polarizaciju. Antene koje nisu polarizirane na isti način nisu u mogućnosti međusobno dobro komunicirati.

6.10.5. Širina zrake

Širina zrake antene označava širinu zrake RF signala kojeg antena odašilje. Postoje dvije veličine koje se razmatraju kod rasprave o širini zrake antene: okomita i vodoravna. Okomita širina zrake se izražava u stupnjevima i upravna je s površinom zemlje. Vodoravna širina zrake izražava se u stupnjevima i paralelna je s površinom zemlje. Izbor antene odgovarajuće širine zrake bitan je radi osiguravanja željene pokrivenosti RF signalom.

Slika 37. Područje pokrivanja direkcijske antene

Page 91: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

90

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

6.10.6. Usmjerenost

Antene zrače bežičnu energiju, tj. antene prihvaćaju energiju be-žičnog signala s prijenosne linije spojene na predajnik i odašilju bežičnu energiju u prostor. Antene osiguravaju usmjeravanje izra-čene bežične energije. Ovisno o dizajnu, konstrukciji i orijentaciji, antene fokusiraju i zrače energiju više u jednom određenom smje-ru. Kod prijema, antene fokusiraju i skupljaju energiju iz određe-nog smjera, a ignoriraju većinu energije koja stiže iz svih ostalih smjerova.

6.10.7. Uzorak antenskog zračenja

Antene ostvaruju usmjeravanje zračenjem više energije u jednom određenom smjeru – smjeru glavnog krila antene. Samo mala ko-ličina energije zrači se u drugim smjerovima – smjerovima bočnih krila.Sve antene osiguravaju istu usmjerenost i za odašiljanje i za pri-jem. Kad odašilje, antena zrači energiju u određenom smjeru. Kad prima, antena skuplja signale koji dolaze iz tog smjera.Kad prima, antenska usmjerenost osigurava ne samo prikupljanje dolazećih signala iz određenog smjera već također umanjuje buku, interferenciju i neželjene signale koji dolaze iz drugih smjerova.

6.10.8. Dohvat antene

Mjerenje snage u glavnom krilu antene i uspoređivanje te snage sa snagom u glavnom krilu referentne antene određuje dohvat antene. Dohvat antene se izražava u decibelima, u dBi ili dBd. Ako je referentna antena dipol antena, dohvat antene se izražava u dBd. ’d’ znači da je dohvat izmjeren relativno u odnosu na doh-vat dipol referentne antene.Ako je referentna antena izotropna antena, dohvat antene se izražava u dBi. ’i’ znači da je dohvat izmjeren relativno u odnosu na dohvat izotropne referentne antene.

Page 92: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

91

6.10.9. Antensko presipanje

Bežična energija nikada se ne zaustavlja točno na zamišljenoj liniji koja na grafikonima predstavlja granice glavnog i bočnih krila. Snaga bežičnog signala smanjuje se postupno. I izvan glavnog i bočnih krila može se nalaziti dio izračene energije.

6.11. PoE

PoE (engl. Power Over Ethernet) tehnologija omogućuje pristupnim točkama bežičnog LAN-a da budu napajane električnom energi-jom i da primaju podatke preko istih postojećih LAN kablova, bez potrebe za modificiranjem postojeće Ethernet infrastrukture.

6.11.1. Što je to PoE?

U telekomunikacijskoj industriji već se dulje vrijeme mogu naći primjene prijenosa električne energije preko mrežnih veza. Do-stupnost telefonskih usluga i u slučaju prekida napajanja električ-nom energijom u domaćinstvu jedan je primjer takve primjene. Što je to, onda, što PoE čini jedinstvenim?

PoE tehnologija omogućuje integriranje podataka, glasa i energije preko standardne Ethernet infrastrukture. Ovo je prvi sustav na tržištu koji osigurava pouzdano, neprekinuto napajanje IP tele-fonima, pristupnim točkama bežičnog LAN-a i drugim Ethernet uređajima koji koriste postojeću CAT5 kablovsku infrastrukturu.

Ova tehnologija, korištena u suradnji s centraliziranim sustavom za neprekidno napajanje (engl. Uninterrupted Power Supply – UPS), osigurava neprekinuto napajanje tijekom prekida u elek-tronapojnom sustavu. PoE štedi vrijeme i novac jer nema potrebe za instaliranjem dodatnih napojnih kablova, napojnih utičnica, a uklanja se i potreba za UPS uređajima za svaki pojedinačni mrežni uređaj.

Page 93: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

92

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Kada se promatraju osnovna mrežna infrastruktura i specifikaci-je kablova, ne postoji razlika između standardne 802.3 Ethernet mreže s CAT5 kablovima i mreže koja zadovoljava IEEE 802.3af standard. Dvije su osnovne komponente PoE sustava: oprema koja osigurava energiju (engl. Power Sourcing Equipment – PSE), te uređaji koji se napajaju (engl. Powered Device – PD). Električ-na energija se prenosi preko dvije od četiri upredene parice kabla CAT5. Standard definira dvije mogućnosti za izbor parica za prije-nos energije. U jednoj metodi energija se prenosi preko nekorište-nih parica, tj. onih parica koje nisu korištene za prijenos podataka od strane 10BASE-T-a ili 100BASE-T-a. U drugoj metodi, parice s podacima su korištene (bez negativnog utjecaja na performanse prijenosa podataka). PSE može koristiti bilo koju od ovih metoda. Svi PD-i moraju podržavati obje metode.

Postoje dva tipa PSE uređaja: midspan i endspan. Midspan rješe-nja, koja su zastupljenija danas, implementiraju tehnologiju izvan mrežnih preklopnih uređaja. Endspan rješenja integriraju tehno-logiju unutar preklopnika.

Slika 38. Prijenos energije preko Etherneta korištenjem Endspan rješenja

Komponente postojećih mrežnih infastruktura imaju određena energetska ograničenja. CAT5 kablovi su sposobni za prijenos 1 do 2 A istosmjerne struje. Da bi se omogućila sigurnost rada, 802.3af specifikacija je predvidjela ograničenje od 350 mA (15,4 W @ 44 VDC do 57 VDC).

Također postoji određeni gubitak vezan uz otpor na kablovima.

Page 94: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

93

Sa CAT5 kablovima najveća snaga dostupna 802.3af kompati-bilnim uređajima, uz ograničenje rastojanja od 100 m, jest oko 12,95 W. Ovo možda ne izgleda mnogo, ali je iznenađujuće koliko mnogo uređaja može raditi uz ovo ograničenje. PSE isporučuje energiju preko parica 1-2, 3-6 ili 4-5, 7-8. PD na mrežnom kraju mora biti sposoban za prijem energije, bilo preko parica podataka ili preko nekorištenih parica.

Standard 802.3af uključuje i shemu otkrivanja signala koja treba osigurati da uređaji koji ne podržavaju PoE ili oni koji ga podrža-vaju na nestandardan način budu zaštićeni od oštećenja. Otkri-vanje signala omogućuje da PoE i ne-PoE uređaji budu dio iste infrastrukture bez potrebe za modifikacijama. IEEE shema detek-cije poznata je i kao Resistive Power Discovery, i počiva na 25 kΩ otporniku koji je integriran u uređaje koji podržavaju 802.3af. Prije nego PSE dovede puni 48 V DC na mrežu, on šalje signal male voltaže da bi izmjerio otpor uređaja priključenog na port. PSE nakon toga provodi drugi test koristeći nešto veći napon. Oba napona su dovoljno mala da ne izazovu oštećenje uređaja s otporom manjim od 25 kΩ. Nakon drugog testa, PSE ima dovolj-no informacija da dovede punu snagu na port na koji je spojen uređaj koji podržava 802.3af. PSE ne šalje punu snagu na bilo koji uređaj koji nije zadovoljio prvi ili drugi test.

Slika 39. Prijenos energije preko Etherneta korištenjem Endspan rješenja

Page 95: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

94

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Ako PD ne povlači minimalnu količinu energije, jer je iskopčan ili isključen, PSE isključuje napajanje na toj liniji. U nekim slučajevi-ma PD može signalizirati PSE-u koliko energije mu je potrebno.

6.11.2. Bežični LAN-ovi i PoE

Pristupne točke obično su instalirane na otvorenim višim točka-ma, kao što su stropovi u hodnicima, hale i slično. Dodavanje elektronapojne infrastrukture na takvim mjestima često je skupo i dugotrajno, te zahtijeva angažiranje električara, mijenjanje pla-nova zgrade i dobivanje niza odobrenja.

Kada jednom postane operativna, svaka pristupna točka poveza-na je na elektronapojnu mrežu. U slučaju ispada u elektronapoj-noj mreži pristupne točke su van funkcije te se pojavljuju rupe u pokrivenosti signalom.

PoE tehnologija osigurava pristupnim točkama bežičnih LAN-ova napajanje preko kablovske mrežne infrastrukture. Na ovaj način nema potrebe za odvojenom napojnom i mrežnom kablovskom infrastrukturom, te postavljanjem elektroutičnica i angažiranjem električara.

Instalacija pristupnih točaka na mjestima na kojima bi trebale biti po proračunu, smanjuje troškove implementacije bežičnih LAN-ova i povećava upotrebljivost istih.

6.11.2.1. Dodatne koristi PoE u bežičnim LAN-ovima

S vremena na vrijeme potrebno je resetirati pristupne točke. Pristupna točka koja je prestala funkcionirati treba biti locirana i resetirana. Korištenjem PoE ovo može biti obavljeno iz ureda, bez potrebe za fizičkim odlaskom do lokacije na kojoj je smještena pristupna točka.

Page 96: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

95

Promjena lokacije pristupne točke ne zahtijeva više promjene na elektronapojnim instalacijama. Moguće je eksperimentirati s ra-znim pozicijama u cilju dobivanja najbolje pokrivenosti.

Osiguranjem alternativnog napajanja korištenjem UPS-a, na jed-nom mjestu u komunikacijskoj sobi, cijela mreža postaje pouzda-nija, te nastavlja operaciju i u slučaju prekida elektronapajanja.

Kontrolom stanja na linijama moguće je otkriti nefunkcionirajuće pristupne točke i druge nepravilnosti i isključiti te linije u cilju sprečavanja oštećenja druge opreme.

Page 97: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

96

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

7. Rješavanje problema u bežičnim LAN-ovima

Kao što se i u tradicionalnim ožičenim mrežama pojavljuju pro-blemi tijekom instalacije i korištenja, tako isto i bežični LAN-ovi imaju određeni skup problema koji su većinom povezani s pona-šanjem radio-frekventnih (RF) signala. U nastavku ćemo opisati različite tipove ponašanja RF signala pod određenim okolnostima, a zatim razmotriti najčešće prepreke uspješnoj instalaciji i korište-nju bežičnih LAN-ova i načine na koje ih možemo riješiti.

7.1. Radio-frekvencija osnove

Razumijevanje ponašanja RF valova je bitno zbog razumijevanja načina funkcioniranja bežičnih LAN-ova, analize lokacija nami-jenjenih instalaciji bežičnih LAN-ova i rješavanju problema u be-žičnim LAN-ovima. RF signali se od predajnika prenose u obliku visokofrekventnih signala naizmjenične struje uzduž provodnika, a zatim odašilju u zrak preko antene. Antene pretvaraju električ-nu energiju u RF valove u slučaju antena odašiljača, ili RF valove u električnu energiju u slučaju antena prijemnika.

7.1.1. RF ponašanje

RF signali se ponašaju nepravilno i nepostojano pod određenim okolnostima. Neke sitnice, kao što su nedovoljno pričvršćen ko-nektor ili mala razlika u otporima na liniji veze, mogu uzrokovati

Page 98: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

97

nepravilno ponašanje i neželjene rezultate. U nastavku ćemo opisati različite tipove ponašanja RF signala pod određenim okolnostima.

7.1.1.1. Pojačavanje

Pojačavanjem opisujemo povećanje snage RF signala. Pojačava-nje je obično aktivan proces. To znači da se vanjski izvor energije, kao što je RF pojačivač, koristi za pojačavanje signala ili se antene visokog dometa koriste za povećanja amplitude signala usmjera-vanjem i sužavanjem zrake signala.I pasivni procesi mogu uzrokovati pojačanje. Naprimjer, reflek-tirani RF signali mogu se kombinirati s glavnim signalom i uzro-kovati povećanja amplitude glavnog signala. Povećanje snage RF signala može imati pozitivne ili negativne rezultate. Obično je više snage bolje, ali postoje slučajevi kada dodatna snaga može biti ozbiljan problem, npr. odašiljanje predajnika snagom koja je vrlo blizu zakonom propisanom ograničenju izlazne snage.

Slika 40. RF pojačavanje

7.1.1.2. Gubitak

Gubitkom opisujemo smanjivanje snage signala. Mnogo stvari može uzrokovati gubitak RF signala. Gubici se mogu pojaviti dok je signal još u kablu kao visokofrekventni signal naizmjenične struje ili kad je signal odaslan preko antene u zrak kao radio-val. Otpor u kablo-vima i konektorima uzrokuje gubitke zbog pretvaranja signala naiz-mjenične struje u toplotu. Razlike u otpornosti kablova i konektora

Page 99: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

98

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

mogu uzrokovati vraćanje snage natrag k izvoru, što može dovesti do degradacije signala. Objekti koji se nalaze na putu širenja odasla-nog vala mogu apsorbirati, reflektirati, oštetiti ili potpuno anulirati RF signale. Gubitak može biti i namjerno ubačen u kola korištenjem preciznih otpornika koji pretvaraju visokofrekventnu naizmjeničnu struju u toplinu s ciljem smanjivanja amplitude signala.Pojačavanja i smanjivanja moraju biti mjerljiva da bi mogla biti iskorištena tijekom implementacije bežičnih LAN-ova. Sposob-nost mjerenja i kompenzacije gubitaka je važna jer radio uređaji imaju odgovarajući prag osjetljivosti prijema. Prag osjetljivosti je definiran kao krajnja točka u kojoj radio može jasno razlikovati signal od pozadinskog šuma. S obzirom da je osjetljivost konačna, predajna stanica mora odašiljati signal snagom koja omogućuje njegovo prepoznavanje na prijemniku.

Slika 41. RF gubitak

7.1.1.3. Refleksija

Refleksija se pojavljuje kad šireći elektromagnetski val udari u objekt koji ima veoma velike dimenzije u odnosu na valnu du-ljinu širećeg vala. Refleksija može nastati na površini zemlje, na zgradama, zidovima i mnogim drugim preprekama. Refleksija RF signala može uzrokovati značajne probleme u bežičnim LAN-ovi-ma. Reflektiranje glavnog signala od mnogo objekata u području odašiljanja označava se kao višestruke staze. Negativni utjecaji vi-šestrukih staza na bežične LAN-ove mogu se ogledati u smanjiva-nju ili poništavanju glavnog signala ili stvaranju rupa ili procijepa u RF području pokrivanja.

Page 100: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

99

7.1.1.4. Refrakcija

Refrakcijom opisujemo savijanje radio-vala pri prolasku kroz me-dije različitih gustoća. Naprimjer, prilikom nailaska radio-vala na gušći medij dolazi do savijanja vala i promjene njegovog smje-ra. Pri nailasku radio-vala na takav medij, dio vala se reflektira i udaljava od namjeravane staze, a dio savija kroz medij u drugom smjeru. Refrakcija je posebno problematična za dugačke RF veze. Kad se atmosferske prilike mijenjaju, dolazi do skretanja signala od namjeravanog cilja.

Slika 42. Refleksija

Slika 43. Refrakcija

Page 101: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

100

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

7.1.1.5. Difrakcija

Difrakcijom opisujemo zakretanje radio-vala oko zapreke na stazi između predajnika i prijemnika. Pri visokim frekvencijama, di-frakcija ovisi o geometriji objekta zakrčenja, amplitudi, fazi i po-larizaciji vala u točki difrakcije. Difrakcija se često (nepravilno) poistovjećuje s refrakcijom. Difrakcijom opisujemo val koji se sa-vija oko zapreke, za razliku od refrakcije kojom opisujemo val koji se savija kroz medij.

Slika 44. Difrakcija

7.1.1.6. Raspršivanje

Raspršivanjem opisujemo istodobno reflektiranje valova u mno-go smjerova prilikom udara o neravnu površinu, male objekte ili druge grube površine koje se nalaze na stazi signala. Raspršivanje ovog tipa proizvodi mnogo refleksija malih amplituda i oštećuje glavni RF signal. Degradacija RF signala uslijed raspršivanja može dovesti do povremenog prekida komunikacije ili potpunog gubit-ka komunikacije.

Page 102: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

101

7.1.1.7. Apsorpcija

Apsorpcija se pojavljuje kad RF signal udari u objekt i biva ap-sorbiran u materijal objekta na način da ne prolazi kroz njega, ne reflektira se ili se ne savija oko objekta.

Slika 45. Raspršivanje

Slika 46. Apsorpcija

7.1.2. VSWR

VSWR (engl. Voltage Standing Wave Ratio) pojavljuje se uslijed razlike u otpornostima uređaja koji se nalaze u RF sustavu. Razlika podrazumijeva da jedan komad opreme ima veću ili manju otpor-nost nego komad opreme s kojim je povezan. VSWR je uzrokovan reflektiranim RF signalom u točki razlike otpornosti na putu signa-

Page 103: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

102

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

la. VSWR uzrokuje gubitak energije kroz sustav zbog energije koja se reflektira nazad prema odašiljaču. Kad je dio RF signala reflekti-ran nazad prema predajniku, razina signala na liniji varira umjesto da je stabilna. Variranje je pokazatelj VSWR-a. Da bismo izbjegli negativne učinke VSWR-a, svi kablovi, konektori i uređaji trebali bi imati otpornosti koje se poklapaju što je više moguće. Naprimjer, nikada ne treba koristiti 75-omski kabl s 50-omskim uređajem.

7.1.3. Linija pogleda

Linija pogleda (engl. Line of Sight – LOS) vidljive svjetlosti definira se kao ravna linija od objekta promatranja (predajnik) do promatrače-vog oka (prijemnik). I svjetlosni i RF valovi su oblici elektromagnet-skih valova. Premda postoje znatne razlike u veličini valnih duljina vidljive svjetlosti i RF valova, oni potpadaju pod iste zakone fizike.

7.1.3.1. Fresnel zona

Tijekom planiranja ili rješavanja problema s RF vezama moramo analizirati utjecaj Fresnel zone. Fresnel zona predstavlja područ-je oko LOS putanje koja, ukoliko je blokirana, može negativno utjecati na RF signal. Čistoća Fresnel zone važna je radi održava-nja stabilnosti RF veze. Objekti u Fresnel zoni, kao što su drveće, vrhovi brda i zgrade, mogu uzrokovati difrakciju ili reflektiranje glavnog signala. Ovi objekti mogu apsorbirati ili raspršiti glavni RF signal uzrokujući degradaciju ili potpun gubitak signala.

7.1.3.2. Prepreke

Tijekom razmatranja čistoće Fresnel zone važno je kvantificirati stupanj do kojeg Fresnel zona može biti blokirana. U literaturi se navodi da obično 20-40% blokade Fresnel zone predstavlja malo do nimalo problema za RF vezu. U većini unutarnjih instalacija, RF signal prolazi kroz, reflektira se i refraktira oko zidova, namještaja i drugih prepreka. Većina bežičnih

Page 104: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

103

korisnika je mobilna. U mobilnom okruženju Fresnel zona se stalno mijenja, tako da korisnici obično ne razmišljaju o njoj smatrajući da je pokrivenost jednostavno loša ondje gdje su oni locirani.

7.1.4. Dohvat antene

Antenski element bez pojačivača i filtera pasivan je uređaj. Nema podešavanja, pojačavanja ili manipuliranja samim antenskim ele-mentom. Antena može stvoriti učinak pojačavanja svojim obli-kom. Antensko pojačavanje rezultat je fokusiranja RF radijacije u užu zraku. Fokusiranost radijacije izražava se u stupnjevima oko-mite i vodoravne širine zrake. Snaga radijacije izravno je propor-cionalna jačini struje, fizičkoj duljini i frekvenciji.

7.1.5. Proračun bežične veze

Izračunavanje proračuna bežične veze obuhvaća zbrajanje dohva-ta signala, oduzimanje gubitaka signala te razmatranje je li razina signala koji stiže na prijemnik dovoljno velika da bi veza pouz-dano radila. Ako izračunom proračuna veze ustanovimo da veza neće pouzdano raditi, trebamo analizom ustanoviti koji element treba promijeniti (i koliko) da bi veza pouzdano radila. Bežične LAN veze operiraju u oba smjera, s prijemnikom i predaj-nikom na oba kraja. Dvosmjerna bežična veza ima dva proračuna veze – po jedan u svakom smjeru. Zbog razlike u snazi predajnika ili osjetljivosti prijemnika, proračun veze u svakom smjeru može biti različit.Elementi proračuna veze su:

• Snaga izlaza predajnika• Gubici u elementima povezivanja na predajnoj strani• Dohvat predajne antene• Gubitak u slobodnom prostoru• Dohvat prijemne antene• Gubici u elementima povezivanja na prijemnoj strani• Granica osjetljivosti prijemnika

Page 105: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

104

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

7.1.5.1. Izlazna snaga predajnika

Energija koju stvara predajnik isporučuje se na izlaznom konekto-ru. Snaga izlaza se specificira u dBm.

7.1.5.2. Gubici u elementima povezivanja na predajnoj strani

Sustav koaksijalnih kablova prenosi energiju od izlaznog konekto-ra predajnika do predajne anatene. Dio snage gubi se u kablovima i konektorima tijekom prijenosa. Što je manji presjek kabla i kraća valna duljina (viša frekvencija), gubi se više snage. Uvijek bi tre-balo praviti bežične sustave sa što kraćim kablovima.

7.1.5.3. Dohvat predajne antene

Predajna antena dobiva energiju s predajne linije. Antena fokusi-ra i zrači energiju prema udaljenom prijemniku. Sposobnost foku-siranja rezultira djelotvornijim dohvatom u smjeru glavnog krila antene.

7.1.5.4. Gubitak u slobodnom prostoru

Veći dio bežične energije koja napusti predajnu antenu zauvijek je izgubljen. Samo mali dio predane energije dolazi do prijemne antene. Energija koja je izgubljena naziva se gubitak u slobodnom prostoru. Što je duža bežična staza i kraća valna duljina bežičnog signala, to je veći gubitak u slobodnom prostoru.

7.1.5.5. Dohvat prijemne antene

Prijemna antena skuplja i koncentrira malu količinu energije koja dođe do kraja bežične veze. Što je veća prijemna antena, lakše je uhvatiti dolazni signal, i više signala se može uhvatiti.

Page 106: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

105

7.1.5.6. Gubici u elementima povezivanja na prijemnoj strani

Prijenosni sustav prijemne antene prenosi energiju od prijemne antene do ulaza prijemnika. Slično kao kod prijenosne linije pre-dajne antene, dio energije se tijekom ovog procesa gubi u kablo-vima i konektorima.

7.1.5.7. Granica osjetljivosti prijemnika

Svaki prijemnik ima određenu razinu osjetljivosti, tj. minimalnu razinu signala pri kojem prijemnik počinje operirati. Prijemnik ne može otkriti signal ispod ove granične vrijednosti. Sustav prije-mne antene mora prijemniku isporučiti signal koji je na ili iznad granične vrijednosti. Pri poređenju osjetljivosti dva različita prije-mnika treba porediti sustave s istim postavkama brzina prijenosa.

7.1.5.8. Margina slabljenja

Izračunavanje proračuna bežične veze obavlja se radi dizajniranja i izgradnje pouzdane bežične veze. RF signali su u međudjelovanju s mnogim objektima u svom okruženju. Slabljenje je uobičajeno za sve RF veze. Da bi se spriječili negativni učinci slabljenja i osigurala pouzdana usluga, svaka RF veza treba određenu količinu dodat-nog signala iznad razine minimalne osjetljivosti prijemnika. Ovaj dodatni signal naziva se margina slabljenja. Izračunavanjem mar-gine slabljenja možemo predvidjeti pouzdanost bežične veze. Vrlo je bitno izmjeriti marginu slabljenja za svaku vezu koju instalira-mo. Čak iako je izračunata margina slabljenja jednaka ili viša od preporučene, moguće je da instalacijske pogreške ili lokalni šumovi smanje snagu veze.

7.1.5.9. Povećanje duljine veze

Snaga bežičnog signala opada s kvadratom rastojanja. Naprimjer, dupliranje duljine bežične veze zahtijeva četiri puta (+6 dB) više snage.

Page 107: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

106

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Nakon što izmjerimo marginu slabljenja veze možemo predvidje-ti koliko veza može biti produljena. Ako izračunamo ili izmjerimo marginu slabljenja koja je manja od vrijednosti margine slabljenja koju proizvođač preporučuje, trebamo povećati snagu ili smanjiti gubitke na jednom ili više elemenata sustava. Možemo povećati snagu odašiljanja, smanjiti gubitke na liniji prijenosa, koristiti veće antene ili koristiti osjetljivije prijemnike. Bilo koje od ovih poboljša-nja povećat će marginu slabljenja i poboljšati pouzdanost veze.

7.2. Višestruke staze

Kako smo već naveli, postoje dva tipa LOS-a. Prvi je vizualni LOS. Ako možemo vidjeti RF prijemnik s instalacijske točke RF predajni-ka, onda imamo vizualni LOS. Drugi, i različit od vizualnog LOS-a, je RF LOS. RF LOS je ono što RF uređaj može „vidjeti”. RF signal tijekom širenja može naići na objekte koji mogu uzokovati refleksiju, difrakciju ili na drugi način interferirati sa signalom. Kad se RF val reflektira od objekta tijekom kretanja prema prijemni-ku, stvaraju se višestruki valni frontovi. Sada postoje valovi koji se kreću u mnogo različitih smjerova, ali mnogi od ovih reflektiranih valova još uvijek idu prema prijemniku. Ovakvo ponašanje uzroku-je višestruke staze. Višestruke staze su definirane kao kompozicija glavnog signala i dupliciranih ili eho valnih frontova uzrokovanih refleksijom valova od objekta između predajnika i prijemnika.

Slika 47. Višestruke staze

Page 108: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

107

7.2.1. Učinci viseštrukih staza

Višestruke staze mogu uzrokovati: smanjenje amplitude signala, oštećenje signala, anuliranje signala, povećanje amplitude signala.

7.2.1.1. Smanjenje amplitude signala

Uslijed pojave višestrukih staza mnogi reflektirani valovi mogu stići u isto vrijeme iz različitih smjerova na prijemnik kao i glavni val. Ovi valovi se kombiniraju s glavnim valom. Ako su pristigli reflektirani valovi izvan faze s glavnim valom, može doći do sma-njivanja amplitude signala na prijemniku.

7.2.1.2. Oštećenje signala

Oštećenje signala zbog višestrukih staza pojavljuje se kao rezultat iste pojave koja uzrokuje smanjenje amplitude, ali u većem stup-nju. Kad reflektirani valovi stignu na prijemnik izvan faze s glav-nim valom, oni mogu uzrokovati značajno smanjivanje amplitude vala. Smanjivanje amplitude može biti takvog obima da prijemnik ne detektira sve poslane podatke. U takvim slučajevima odnos signal/šum vrlo je nizak. Prijemnik nije u stanju jasno protumači-ti razliku između korisnog signala i šuma, što uzrokuje djelimični prijem podataka. Predajnik mora ponovno slati podatke, čime po-većava opterećenje i smanjuje propusnost bežičnog LAN-a.

7.2.1.3. Anuliranje signala

Anuliranje signala pojavljuju se kad jedan ili više reflektiranih va-lova stigne na prijemnik izvan faze s glavnim valom i s takvom amplitudom da se amplituda glavnog vala poništi. Kod pojave anuliranja, ponovno slanje podataka ne rješava problem. Predaj-nik, prijemnik ili objekt refleksije moraju se pomjeriti.

7.2.1.4. Povećanje amplitude signala

Uslijed pojave višestrukih staza ponekad može doći i do poveća-nja amplitude prijemnog signala u odnosu na onu koja bi bila bez postojanja reflektiranih valova. Povećanje amplitude događa se

Page 109: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

108

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

kad reflektirani valovi stignu na prijemnik u fazi s glavnim signa-lom. Ovi valovi se dodaju glavnom signalu.

7.2.2. Detektiranje višestrukih staza

S obzirom da ni RF valovi u fazi a ni RF valovi van faze nisu vid-ljivi, moramo tražiti učinke višestrukih staza da bismo otkrili nji-hovo prisustvo. Tijekom izrade kalkulacije proračuna veze izraču-navamo vrijednost izlazne snage koju trebamo za uspješnu vezu. Ako izračunata izlazna snaga nije dovoljna, možemo posumnjati na postojanje višestrukih staza. Druga metoda nalaženja višestru-kih staza je traženje rupa u RF pokrivenosti tijekom analiziranja lokacije. Ove rupe mogu se stvoriti i zbog nedostatka pokrivenosti i zbog višestruke staze refleksija koje uzrokuju anuliranje glavnog signala. Razumijevanje izvora višestrukih staza vrlo je bitno radi uklanjanja njihovog utjecaja.Višestruke staze uzrokovane su reflektiranim RF valovima, tako da bi objekti koji lakše reflektiraju RF valove trebali biti, ako je moguće, uklonjeni ili izbjegnuti u putanji signala.

7.2.3. Rješenja za višestruke staze

Antenska raličitost predstavlja korištenje višestrukih antena, ula-za ili prijemnika, s ciljem kompenziranja utjecaja višestrukih staza. Postoji više tipova prijemne antenske različitosti, od kojih jedan prevladava u bežičnim LAN-ovima. Primjer funkcioniranja antenske različitosti: • Višestruke antene na višestrukim ulazima koriste se radi dovo-

đenja signala prijemniku. Ulazni RF signal prima se preko samo jedne antene u datom vremenskom trenutku. Prijemni radio cije-lo vrijeme analizira ulazne signale s obje antene radi određivanja signala veće kvalitete. Prijemni radio izabire kvalitetniji signal;

• Radio odašilje sljedeći signal preko antene koja je posljednja korištena za prijem dolaznog signala jer je prijemni signal bio veće kvalitete nego oni s drugih antena. Ako radio mora pono-

Page 110: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

109

vo poslati signal, on će izmjenjivati antene dok prijenos ne bude uspješno obavljen;

• Svaka antena može biti korištena za slanje ili prijem, ali ne oboje u isto vrijeme. Samo jedna antena može biti korištena u datom trenutku, i ta antena može samo slati ili primati, ali ne oboje istovremeno.

7.3. Skriveni čvor

Problem skrivenog čvora javlja se u bežičnim LAN-ovima kad naj-manje jedan čvor nije u stanju čuti da su jedan ili više drugih čvo-rova spojeni na bežičnu mrežu. U ovoj situaciji čvor može vidjeti pristupnu točku, ali ne može vidjeti druge klijente zbog neke pre-preke ili većeg rastojanja između čvorova. Ova situacija uzrokuje povećanje broja kolizija između čvorova. Ove kolizije mogu rezulti-rati značajnim smanjivanjem propusnosti bežičnih LAN-ova.

7.3.1. Rješavanje problema skrivenog čvora

Osnovni simptom skrivenog čvora je smanjena propusnost bežič-nog LAN-a. Propusnost se može smanjiti i do 40% zbog problema skrivenog čvora. S obzirom da bežični LAN-ovi koriste CSMA/

Slika 48. Skriveni čvor

Page 111: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

110

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

CA protokol, oni već imaju prosječnu propusnost od oko 50%, ali zbog problema skrivenog čvora može se izgubiti gotovo pola od preostale propusnosti sustava.S obzirom da bežični LAN-ovi povećavaju mobilnost korisnika, pro-blem skrivenog čvora može se pojaviti u svakom trenutku unatoč dobroj izradi bežičnog LAN-a. Ako korisnik pomjeri svoje računalo u salu za konferencije ili drugi ured, nova lokacija čvora može poten-cijalno biti skrivena za ostatak čvorova spojenih na bežični LAN.Da bi proaktivno rješavali problem skrivenog čvora potrebno je testirati smanjenje propusnosti te naći potencijalne lokacije za skrivene čvorove, ukoliko je moguće tijekom inicijalnog i kasnijih analiza lokacija.

7.3.2. Rješenja za skriveni čvor

Kad se otkrije da postoji problem skrivenog čvora, problematični čvor treba locirati. Nalaženje čvora/čvorova će uključivati ruč-no traženje čvorova koji mogu biti van dohvata glavne skupine čvorova. Kad se čvorovi lociraju, postoji nekoliko rješenja za pro-blem: korištenje RTS/CTS-a, povećanje snage čvora, pomicanje prepreke, pomicanje čvora.

7.3.2.1. Korištenje RTS/CTS-a

RTS/CTS ne rješava u potpunosti problem skrivenog čvora. On smanjuje negativni utjecaj kojeg skriveni čvor ima na mreži. Skrive-ni čvor uzrokuje značajno povećanje kolizija, čime utječe na smanji-vanje ukupne propusnosti na mreži. Korištenjem RTS/CTS-a klijent pokušava rezervirati medij koristeći posebni kontrolni okvir poznat kao RTS okvir. RTS okvir se šalje pristupnoj točki te naznačuje pri-stupnoj točki (i svim stanicama koje su u dosegu klijenta) očekiva-no trajanje klijentove razmjene okvira. Razmjena okvira uključuje okvire koji se žele inicijalno poslati, a također i očekivane okvire potvrde. Pristupna točka prima klijentov RTS okvir i odgovara CTS kontrolnim okvirom. CTS okvir sadrži vrijednost polja trajanja do-

Page 112: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

111

voljno dugu da dozvoli kompletiranje klijentove razmjene okvira. Sve stanice u dohvatu pristupne točke primaju CTS okvir i osvježa-vaju svoje NAV-ove. Na ovaj način, okolne stanice su obaviještene da će podaci biti poslani te da trebaju odgoditi svoja slanja. RTS/CTS može uzrokovati značajno mrežno preopterećenje. Iz ovog razloga RTS/CTS je, po pretpostavci, isključen na većini be-žičnih LAN-ova. Ako se na mreži osjeti neuobičajeno velika količi-na kolizija, korištenjem RTS/CTS-a može se povećati mrežna pro-pusnost. RTS/CTS treba biti konfiguriran nakon pažljive analize.

7.3.2.2. Povećanje snage čvora

Povećanjem snage čvorova može se riješiti problem skrivenog čvora na način da se područje djelovanja svakog čvora poveća to-liko da obuhvaća sve ostale čvorove. Ovakva konfiguracija omo-gućuje svim čvorovima da čuju skriveni čvor.

7.3.2.3. Pomicanje prepreka

Povećanje snage mobilnog čvora možda neće riješiti problem ako je razlog zbog kojeg je čvor skriven betonski ili čelični zid koji sprečava komunikaciju s drugim čvorovima. Pomicanje prepreke rješenje je problema skrivenog čvora ako je moguće pomaći prepreku. Treba obratiti pažnju na ovu vrstu prepreka tijekom analize lokacije.

7.3.2.4. Pomicanje čvora

Druga metoda rješavanja problema skrivenog čvora je pomicanje čvora, tako da se svi čvorovi mogu međusobno čuti. Alternativa ovome je proširenje bežičnog LAN-a dodavanjem odgovarajuće pokrivenosti skrivenog područja korištenjem npr. dodatnih pri-stupnih točaka.

7.4. Blizu/daleko

Problem tipa blizu/daleko kod implementacija bežičnih LAN-ova nastaje u situacijama kad postoje brojni klijentski čvorovi koji su vrlo blizu pristupne točke i imaju visoke energetske postavke te najmanje jedan klijent koji je mnogo dalje od pristupne toč-

Page 113: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

112

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

ke nego prethodno spomenuti klijentski čvorovi, te koji koristi znatno manje snage odašiljanja nego drugi klijentski čvorovi. U ovakvim situacijama, klijenti koji su udaljeniji od pristupne točke i koriste manje snage jednostavno se ne mogu čuti od prometa kojeg stvaraju bliži i energetski jači klijenti.

7.4.1. Rješavanje problema tipa blizu/daleko

Rješavanje problema tipa blizu/daleko obuhvaća detaljno anali-ziranje mrežnog dizajna, lokaciju stanica na bežičnoj mreži i pri-jenosne snage svakog čvora. S obzirom da problem blizu/daleko uzrokuje nemogućnost čvorova da komuniciraju, administrator bi trebao prvo ustanoviti da li stanice imaju odgovarajuće drajvere za bežične radio-kartice te jesu li stanice asocirane s pristupnom točkom.Sljedeći korak u rješavanju problema blizu/daleko je analiziranje bežičnog mrežnog prometa korištenjem odgovarajućih alata. Ovi alati će analizirati prijenos sa svih stanica koje se čuju. Jednostav-na metoda nalaženja čvorova čiji signal se ne čuje od strane pri-stupne točke je kretanje naokolo po mreži i traženje stanica koje

Slika 49. Problem tipa blizu/daleko

Page 114: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

113

imaju slab signal. Vrijeme potrebno za lociranje takvog čvora će ovisiti o veličini mreže i složenosti strukture građevine. Locira-njem ovog čvora i uspoređivanjem snage signala s čvorovima u blizini pristupne točke možemo problem blizu/daleko brzo riješiti.

7.4.2. Rješenja za blizu/daleko

Blizu/daleko je problem koji se može riješiti relativno lako u veći-ni situacija. CSMA/CA protokol rješava većinu problema blizu/daleko bez intervencije administratora. Ako čvor može čuti slanje okvira s drugog čvora on će prestati sa slanjem prilagođavajući se pravilima pristupa dijeljenom mediju koje postavlja CSMA/CA. Ako CSMA/CA ne riješi problem blizu/daleko, moguće je koristi-ti i sljedeća rješenja:• Povećanje snage udaljenog čvora (onoga koji je prigušen)• Smanjivanje snage lokalnog čvora (onoga koji je blizu, glasnoga)• Pomicanje udaljenog čvora bliže pristupnoj točki

Drugo rješenje je pomicanje pristupne točke s kojom je udaljeni čvor asociran. Ovo rješenje treba promatrati kao posljednju opciju. Potre-ba za pomicanjem pristupne točke najčešće otkriva loše obavljenu analizu lokacije ili loš mrežni dizajn, što je znatno veći problem.

7.5. Sistemska propusnost

Propusnost bežičnih LAN-ova ovisna je o mnogo elemenata. Na-primjer, veličina i vrsta interferencije mogu utjecati na količinu podataka koji se mogu uspješno prenijeti. Implementacija dodatnih sigurnosnih rješenja unosi dodatno op-terećenje enkriptiranja i dekriptiranja podataka, čime utječe na smanjivanje propusnosti. Veća rastojanja između predajnika i prijemnika također će uzro-kovati smanjenje propusnosti. I hardverska ograničenja diktiraju brzinu prijenosa. Ako IEEE 802.11 uređaj komunicira s IEEE 802.11b uređajem, brzina prijeno-

Page 115: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

114

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

sa ne može biti veća od 2 Mbps unatoč sposobnosti 802.11b uređa-ja da komunicira na 11 Mbps. Kod razmatranja hardvera bežičnih LAN-ova treba uzeti u obzir i CPU snagu pristupne točke. Tip kori-štene tehnologije raspršenog spektra također utječe na propusnost. Na propusnost bežičnih LAN-ova utječu i vlasnički protokoli slo-ja veze, korištenje fragmentacije i veličina paketa. RTS/CTS protokol korišten u nekim implementacijama bežičnih LAN-ova će značajno povećati preopterećenje.Povećenje broja korisnika koji istovremeno pokušavaju pristupiti mediju će smanjiti propusnost.Korištenjem PCF moda rada na pristupnoj točki dolazi do manje propusnosti zbog dodatnog preopterećenja mehanizma prozivanja i obaveznog odgovora s bežičnih stanica čak i kada s ovih stanica ne trebaju biti poslani nikakvi podaci.

7.5.1. Kolokacija

Kolokacija je česta implementacijska tehnika u bežičnim LAN-ovima, koja se koristi radi osiguravanja veće propusnosti korisni-cima u nekom području. FCC propisi u SAD-u omogućuju najviše tri nepreklapajuća RF kanala. Ova tri kanala mogu biti korištena radi kolokacije 3 pristupne točke u okviru istog fizičkog područja korištenjem 802.11b/g opreme.Kad se kolociraju višestruke pristupne točke preporučuje se:• Korištenje iste tehnologije raspršenog spektra za sve pristupne

točke• Korištenje opreme istog proizvođača za sve pristupne točke

7.5.1.1. Teorija – Šta bi se trebalo dogoditi

Radi jednostavnijeg objašnjenja, pretpostavimo da se u ovom sce-nariju koriste 802.11b 11 Mbps pristupne točke. Prilikom kori-štenja jedne pristupne točke u jednostavnom bežičnom LAN-u trebali bismo osjetiti propusnost između 4,5 Mbps i 5,5 Mbps. Nikada nećemo osjetiti punu 11 Mbps brzinu zbog poluduplek-

Page 116: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

115

sne prirode RF radija i zahtjeva preopterećenja koje postavljaju bežični protokoli kao što je CSMA/CA.RF teorija o tri nepreklapajuća kanala trebala bi dozvoliti korište-nje jedne pristupne točke na kanalu 1, jedne pristupne točke na kanalu 6 i jedne pristupne točke na kanalu 11 bez preklapanja RF opsega pristupnih točaka. Trebali bi osjetiti propusnost od oko 5 Mbps na svim kolociranim pristupnim točkama.

7.5.1.2. Stvarnost – Što se događa

U stvarnosti, kanali 1 i 6 imaju malu količinu preklapanja, kao i kanali 6 i 11. Na sve tri pristupne točke stoga dolazi do umanji-vanja propusnosti. Propusnost može biti umanjena i do 4 Mbps ili čak i manje na sve tri pristupne točke ili može biti neravnomjerno raspoređena. Osjetit ćemo smanjenu propusnost koja je značajno manja od očekivane propusnosti od 5 Mbps po pristupnoj točki osim ako ne vodimo računa da je izlazna snaga smanjena i pristu-pne točke raspoređene preko većeg fizičkog prostora.

Slika 50. Kolokacija

Page 117: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

116

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Susjedni kanali (npr. 1, 2, 3, 4 i 5) imaju značajno preklapanje do razine kad korištenje pristupne točke na, recimo, kanalu 1 i pristupne točke na kanalu 3 može rezultirati čak i manjom propu-snošću (2 Mbps ili manje) na obje pristupne točke.

7.5.2. Rješenja kolokacijskih problema s propusnošću

Možemo prihvatiti smanjenu propusnost ili pokušati naći neko drugo rješenje. Prihvaćanjem činjenice da korisnici neće imati 5 Mbps stvarne propusnosti na mrežnoj osnovici svake pristupne točke može biti prihvatljiv scenarij. U ovom slučaju moramo biti sigurni da korisnici koji se spajaju na mrežu mogu i dalje biti pro-duktivni te da ne trebaju potpunu propusnost od 5 Mbps. Druge opcije administratora opisujemo u nastavku.

7.5.2.1. Korištenje dvije pristupne točke

Najlakša opcija je korištenje kanala 1 i 11 sa samo dvije pristupne točke. Korištenja samo ova dva kanala će osigurati da nema pre-klapanja između kanala bez obzira na udaljenosti između sustava te stoga nema ni narušavajućeg utjecaja na propusnost svake od pristupnih točaka.

7.5.2.2. Korištenje 802.11a opreme

Kao drugu opciju možemo koristiti 802.11a kompatibilnu opre-mu koja radi u 5 GHz UNII opsegu. 5 GHz UNII opseg ima tri opsega dostupna za korištenje, od kojih svaki opseg dozvoljava četiri nepreklapajuća kanala. Korištenjem kombinacije 802.11b/g i 802.11a opreme, više sustava može biti kolocirano u istom pro-storu bez bojazni od interferencije između sustava. 802.11a uređa-ji i 802.11b/g uređaji nisu kompatibilni. Ovi uređaji se ne vide, ne čuju i ne komuniciraju međusobno jer koriste različite frekvencij-ske opsege i različite modulacijske tehnike.

Page 118: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

117

7.6. Tipovi interferencije

Tijekom implementacije i upravljanja bežičnim LAN-ovima tre-bamo uzeti u obzir različite vrste RF interferencija. Najčešći tipovi interferencija koji se pojavljuju tijekom implementacije bežičnih LAN-ova su uskopojasna, širokopojasna, susjedne i kokanalne interferencije.

7.6.1 Uskopojasna interferencija

Strani uskopojasni signali, ovisno o izlaznoj snazi, širini frekvencij-skog spektra i učestalosti, mogu privremeno prekinuti ili čak pot-puno narušiti korisni RF signal. Uskopojasni signali ne narušavaju RF signal preko cijelog RF opsega. Vrlo je vjerojatno da će samo mali dio kanala biti narušen uskopojasnom interferencijom. Ako se pojavi ovaj vid interferencije, tehnologija raspršenog spektra će najvjerojatnije naći načina da riješi ovaj problem bez dodatne administracije ili konfiguracije.U cilju rješavanja problema s uskopojasnom RF interferencijom prvo moramo korištenjem spektralnog analizatora naći odakle in-terferencija potječe. Izvor interefencije možemo ukloniti, izolirati ili konfigurirati bežični LAN za učinkovit rad s uskopojasnom in-terferencijom.

7.6.2 Širokopojasna interferencija

Širokopojasna interferencija je uzrokovana signalima koji interferi-raju s korisnim RF signalom preko cijelog opsega kojeg pokušavamo koristiti bez obzira na frekvenciju. Naprimjer, tehnologija kao što je Bluetooth (koja skače preko cijelog 2,4 GHz opsega mnogo puta u sekundi) može značajno interferirati s 802.11 RF signalima.Mogući izvor širokopojasne interferencije možemo naći u kućama i uredima u vidu mikrovalnih pećnica. Starije mikrovalne pećnice velike snage mogu odašiljati i do 1 W snage u RF spektrum. 1 W curenja nije mnogo za 1000-vatnu mikrovalnu pećnicu, ali je mno-go puta više od snage koju emitira tipična pristupna točka.

Page 119: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

118

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Ako je širokopojasna interferencija prisutna, najbolje rješenje je promjena tehnologije, naprimjer izmjena s 802.11b/g (koji koristi 2,4 GHz opseg) na 802.11a (koji koristi 5 GHz opseg). Ako izmje-na tehnologije nije moguća zbog troškova ili implementacijskih problema, sljedeće rješenje bi bilo nalaženje izvora širokopojasne interferencije i, ako je moguće, njegovo uklanjanje. Nalaženje izvora širokopojasne interferencije mnogo je složenije od nalaže-nja izvora uskopojasne interferencije jer ne tražimo jedan signal već opseg različitih frekvencija.

7.6.3. Interferencija susjednih kanala

Susjedni kanali su oni kanali u okviru RF opsega koji se nalaze je-dan pored drugoga. Naprimjer, kanal 1 je susjedan kanalu 2, koji je susjedan kanalu 3 itd.. Susjedni kanali se preklapaju jer je svaki kanal širine 22 MHz, a njihove centralne frekvencije udaljene su samo 5 MHz. Interferencija susjednih kanala se događa kad dvije ili više pristupnih točaka koriste preklapajuće kanale a pristupne toč-ke se ne nalaze dovoljno daleko jedna od druge, tako da se njihova područja djelovanja fizički preklapaju. Interferencija susjednih ka-nala može značajno smanjiti propusnost u bežičnim LAN-ovima. Postoje dva rješenja problema interferencije susjednih kanala. Prvo je da pomjerimo pristupne točke koje koriste susjedne ka-nale dovoljno daleko jedne od drugih tako da se njihove ćelije ne preklapaju ili da smanjimo snagu svake pristupne točke do razine kad se ćelije ne preklapaju. Drugo rješenje je da koristimo samo kanale koji se ne preklapaju. Naprimjer, korištenjem kanala 1 i 11 u DSSS sustavima riješit ćemo ovaj problem.

7.6.4. Kokanalna interferencija

Da ilustriramo kokanalnu interferenciju zamislimo 3-katnu zgradu s bežičnim LAN-om na svakom katu. Svaki bežični LAN koristi kanal 1. Dohvati signala s pristupnih točaka u ovoj će se situaciji najvjerojatnije preklapati. Kako je svaka pristupna točka na istom kanalu, one će međusobno interferirati. Ovaj tip interferencije

Page 120: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

119

poznat je kao kokanalna interferencija.Postoje dva rješenja za kokanalnu interferenciju. Prvo rješenje je korištenje različitih ne-preklapajućih kanala za svaki od bežičnih LAN-ova, dok je drugo rješenje pomicanje bežičnih LAN-ova međusobno dovoljno daleko ili smanjenje snage odašiljanja tako da se ćelije pristupnih točaka ne preklapaju. Ova rješenja su ista kao i rješenja za interferenciju susjednih kanala.

7.7. Vrijeme

Zemljina atmosfera dinamično je okruženje koje se sastoji od po-dručja stalno promjenjive temperature, tlaka, vodene pare i vje-tra. Ove promjene utječu na prolazak i širenje RF valova. Premda RF signale ne možemo vidjeti oni su u međudjelovanju sa svime pored čega ili kroz što prolaze. Što bolje poznajemo ove utjecaje, lakše i uspješnije ćemo biti u stanju postaviti i održavati pouzdane bežične LAN-ove.

7.7.1. Kiša, snijeg, grad

Valna duljina bežičnog signala frekvencije 2,45 GHz je oko 12 cm, a valna duljina bežičnog signala frekvencije 5,7 GHz je oko 5 cm. Bežični signali su znatno veći čak i od velikih kišnih kapi tijekom pljuskova. Kišne kapi ne umanjuju značajno ove signale. Na vi-šim bežičnim frekvencijama (10 GHz i više) gdje se valna duljina signala smanjuje na manje od 3cm, kiša, susnježica i grad počinju uzrokovati značajnije smanjivanje bežičnih signala.Kiša može imati i druge negativne utjecaje na rad bežičnih susta-va. Ukoliko bilo gdje u antenskom sustavu postoji mala rupica, kiša je obično pronalazi i prodire u sustav. Nakon što kiša nađe put unutar sustava, voda uzrokuje smanjenje performansi sustava. Može se dogoditi da sustav potpuno padne i da se antenski kablo-vi moraju zamijeniti. Kiša također može učiniti površine zgrada ili lišće reflektivnijima, povećavajući slabljenje signala uslijed pojave višestrukih staza.

Page 121: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

120

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

7.7.2. Led

Nakupine leda na antenskim sustavima utječu na rad bežičnih LAN-ova na dva različita načina: smanjujući performanse susta-va i fizički oštećujući antenski sustav.Debele nakupine leda na antenama mijenjaju performanse ante-ne pa performanse bežične veze opadaju.Nakupine leda predstavljaju dodatni teret na antenama, čime se povećava mogućnost pada antene, naročito tijekom vjetrovitih dana. Antene se mogu saviti pod utjecajem dodatne težine ili mogu čak i pasti s antenskog postolja. Led također može pasti s viših ante-na na niže, oštećujući niže antene i antenske kablove.U krajevima s dosta snijega i leda antene se često zaštićuju po-sebnim kućištima. Neka od kućišta imaju i grijače radi topljenja nakupina leda.

7.7.3. Vjetar

Vjetar može imati značajnog utjecaja na pouzdanost operacija be-žičnih LAN-ova. Pod utjecajem snažanog vjetra koji djeluje na antenu ili antenski stup može se dogoditi sljedeće:• Antena se može okrenuti na stupu, uzrokujući promjenu usmje-

renja antene i slabljenje signala veze• Stup se može saviti mijenjajući usmjerenje antene, čime se sma-

njuje razina signala veze ili on varira• Antena ili stup koji nije dobro izrađen, instaliran, učvršćen i

održavan može pasti pod utjecajem jakog vjetra, uzrokujući fi-zičke povrede i materijalne gubitke

Page 122: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

121

7.7.4. Uslojavanje

Kod pojave vrlo guste magle ili smoga, zrak unutar magle počinje se dijeliti u slojeve. Uslojavanje zraka unutar magle uzrokuje difrakciju RF signala. Kad RF signal ide kroz ove slojeve on se savija.

7.7.5. Munja

Munja može utjecati na bežične LAN-ove na dva načina. Prvo, munja može pogoditi ili komponente bežičnog LAN-a kao što je antena ili može pogoditi obližnji objekt. Udar munje u obližnji objekt također može oštetiti komponente bežičnog LAN-a. Drugi način na koji grom može utjecati na bežične LAN-ove je elek-trično nabijanje zraka kroz koji RF valovi moraju putovati, nakon udara munje u objekt koji leži između predajnika i prijemnika.

Slika 51. Utjecaj vjetra

Page 123: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

122

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

8. WLAN sigurnost

Prijetnje bežičnoj sigurnosti su brojne. Mnogi korisnici bežičnih mreža nisu svjesni prijetnji kojima se izlažu jednostavnim spa-janjem bežične pristupne točke na mrežu. Educiranje onih koji implementiraju, održavaju i koriste bežične LAN-ove ključno je u stvaranju i održavanju sigurnih bežičnih LAN-ova. U ovom poglavlju predstavljene su slabosti bežičnih LAN-ova i dostupna rješenja za ove slabosti.

8.1. Uvod

Zamislite dug Ethernet kabl postavljen od vaše kompanijske ra-čunalne mreže do parking prostora. Svatko tko bi želio koristiti usluge vaše mreže mogao bi to učiniti jednostavnim spajanjem tim mrežnim kablom. Spajanje neosiguranog bežičnog LAN-a na kompanijsku mrežu može imati sličan učinak.

Bežične tehnologije zadnjih godina zauzimaju sve više mjesta u svakodnevnom životu i radu. Ustanove, poduzeća i pojedinci koji koriste bežične uređaje trebali bi se upoznati sa sigurnosnim rizici-ma koje ta tehnologija nosi. Bežične tehnologije se brzo mijenja-ju. Novi proizvodi i svojstva uvode se neprekidno. Mnogi od tih proizvoda posjeduju sigurnosna svojstva osmišljena za rješavanje postojećih nedostataka. Ali, s novim mogućnostima pojavljuju se nove prijetnje i ranjivosti. Zbog brzog razvoja bežičnih tehnologija

Page 124: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

123

bitno je pratiti trendove u tehnologiji i sigurnosti tih tehnologija. Edukacija o osnovnim i naprednim sigurnosnim procedurama za bežične LAN-ove ključna je za sprečavanje sigurnosnih upada u bežične LAN-ove.

8.2. Ugrađeni sigurnosni mehanizmi 802.11 standarda

IEEE 802.11 standard sadrži nekoliko sigurnosnih mehanizama. Ugrađeni sigurnosni mehanizmi 802.11 standarda su: Servis set identifikator (engl. Service Set Identifier – SSID)Autentikacija otvorenog sustava i dijeljeni ključ autentikacija Statički WEP ključevi

U nastavku ćemo predstaviti svaki od ovih mehanizama.

8.2.1. SSID

Servis set identifikator je jedinstvena, znakovno osjetljiva, alfanu-merička vrijednost koja se koristi od strane bežičnih LAN-ova kao mrežno ime. Imenovanje se koristi u svrhu segmentiranja mreža, kao najjednostavnija sigurnosna mjera te u procesu pridruživanja mreži.

SSID filtriranje bi trebalo biti korišteno samo za najosnovniju kontrolu pristupa. Da bi se klijent mogao autenticirati i asocirati sa servis setom, SSID bežične stanice mora se poklapati sa SSID-om pristupne točke (infrastrukturni mod) ili SSID-om drugih sta-nica (ad hoc mod). S obzirom da se SSID odašilje u čistom obliku u svakom beaconu, kojeg pristupna točka (ili set stanica) odašilje, vrlo je jednostavno korištenjem snifera naći SSID mreže. Pristu-pne točke nekih proizvođača imaju sposobnost ukloniti SSID iz beacona ili odgovora na sondiranje. U ovom slučaju stanica mora imati ručno konfiguriran SSID da bi se mogla pridružiti servis setu. Sustav konfiguriran na ovaj način naziva se zatvoreni sustav.

Page 125: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

124

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

SSID filtriranje ne smatra se pouzdanom sigurnosnom metodom.Neke od najčešćih grešaka vezanih uz korištenje SSID-a u bežič-nim LAN-ovima su:Korištenje pretpostavljenog SSID-a. Na bežičnim LAN-ovima korištenjem snifera se vrlo lako mogu naći MAC adrese pristu-pnih točaka. OUI (engl. Organizationally Unique Identifier) tablica, koja sadrži jedinstvene identifikatore MAC adresa dodi-jeljene svakom proizvođaču, javno je dostupna. Pretraživanjem tablice napadač može naći informaciju o proizvođaču pristupne točke. Svaki proizvođač opreme za bežične LAN-ove koristi vla-stite pretpostavljene SSID-ove. Oni se obično mogu naći na web lokaciji proizvođača. Postoje aplikacije koje ovaj zadatak izvode automatski;Korištenje SSID imena povezanog s podacima o kompaniji. Ovaj tip postavki predstavlja sigurnosni rizik, jer napadaču pojed-nostavljuje nalaženje fizičke lokacije kompanije. Čak i nakon de-tektiranja bežičnog LAN-a, korištenjem alata kao što je Netstum-bler, nalaženje izvora signala u mnogo slučajeva može zahtijevati dosta vremena i napora. Uvijek treba koristiti SSID ime nevezano uz podatke o kompaniji;Korištenje SSID-a kao jedine sigurnosne mjere u bežičnoj mreži. Ova je vrlo loša praksa, s obzirom da korisnik samo treba izmijeniti SSID u konfiguracijskim postavkama svoje radne stani-ce da bi se mogao pridružiti mreži. SSID bi trebao biti korišten za segmentiranje mreže, a ne kao jedina sigurnosna mjera;Nepotrebno odašiljanje SSID-a. Ako je pristupna točka sposob-na ukloniti SSID iz beacona i odgovora sondiranja potrebno je ko-ristiti tu njenu karakteristiku. Ovakva konfiguracija pomaže u od-vraćanju slučajnih prisluškivača od upada u bežične LAN-ove.

8.2.2. Autentikacija

Prvi korak pri spajanju na bežični LAN je autentikacija. Autentikaci-ja je proces kroz koji se identitet bežičnih čvorova verificira od strane mreže na koju se čvor pokušava povezati. Pristupna točka na koju

Page 126: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

125

se klijent povezuje verificira da je klijent onaj kojim se predstavlja. Ponekad je autentikacijski proces nepostojeći (null), što znači da ne postoji posebni identitet zahtijevan za odobrenje asocijacije.

8.2.2.1. Autentikacija otvorenog sustava

802.11 standard specificira autentikaciju otvorenog sustava kao pretpostavljenu u postavkama opreme za bežične LAN-ove. Au-tentikacija otvorenog sustava vrlo je jednostavan proces. Korište-njem ove autentikacijske metode, stanica se može asocirati s bilo kojom pristupnom točkom koja koristi autentikaciju otvorenog sustava, ukoliko posjeduje pravi servis set identifikator. SSID-i pristupne točke i klijenta moraju se poklapati prije nego što kli-jentu bude dozvoljeno da završi autentikacijski proces. WEP (engl. Wired Equivalent Privacy) enkripcija može biti ko-rištena u autentikaciji otvorenog sustava. U situacijama kad se WEP koristi u autentikaciji otvorenog sustava, WEP ključ se ne verificira tijekom autentikacije. WEP se koristi samo za enkripti-ranje podataka, nakon što je klijent autenticiran i asociran.

8.2.2.1.1. Ranjivosti autentikacije otvorenog sustava

Autentikacija otvorenog sustava ne osigurava način na koji pri-stupna točka može odrediti je li klijent valjan. Ovaj nedostatak je posebna sigurnosna ranjivost ukoliko WEP enkripcija nije imple-mentirana na bežičnom LAN-u. Čak i s implementiranim statič-kim WEP-om, na klijentu i pristupnoj točki, autentikacija otvo-renog sustava ne osigurava način za provjeru korisnika WLAN uređaja. U ovom slučaju, autorizirani uređaj u rukama neautorizi-ranog korisnika predstavlja sigurnosnu prijetnju.

8.2.2.2. Autentikacija dijeljenog ključa

Procesi autentikacije dijeljenog ključa su:1. Klijent zahtijeva asocijaciju s pristupnom točkom – ovaj korak

Page 127: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

126

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

je isti kao i u autentikaciji otvorenog sustava;2. Pristupna točka šalje izazov (engl. challenge) klijentu – izazov

je nasumce generirani tekst, kojeg pristupna točka šalje u či-stom obliku;

3. Klijent odgovara na izazov – klijent enkriptira tekst izazova, korištenjem klijentskog WEP ključa, i šalje ga natrag pristupnoj točki;

4. Pristupna točka odgovara na klijentski odgovor – pristupna točka dekriptira enkriptirani klijentski odgovor. Na ovaj na-čin pristupna točka može ustanoviti ima li klijent odgovarajući WEP ključ. Ako je klijentski WEP ključ odgovarajući, pristu-pna točka će odgovoriti pozitivno i autenticirati klijenta. Ako klijentski WEP ključ nije odgovarajući, pristupna točka će od-govoriti negativno i neće autenticirati klijenta, te klijent ostaje neautenticiran i neasociran.

8.2.2.2.1. Ranjivosti autentikacije dijeljenog ključa

Proces razmjene teksta izazova u čistom i enkriptiranom obliku odvija se preko bežične veze i može biti uhvaćen od strane napa-dača. Ranjivost autentikacije dijeljenog ključa proizlazi iz korište-nja određene matematičke operacije u procesu enkripcije. Proces enkripcije se, u ovom slučaju, definira kao kombiniranje čistog teksta sa sekvencom ključeva u cilju dobivanja enkriptiranog teksta. Operacija kombiniranja je binarna matematička funkci-ja, poznata kao XOR (exclusive OR). Jednostavnim propuštanjem vrijednosti čistog teksta izazova i enkriptiranog teksta odgovora kroz XOR funkciju, prisluskivač može dobiti sekvencu ključeva. Napadač može koristiti sekvencu ključeva za dekriptiranje odre-đenih okvira.

Kao i kod autentikacije otvorenog sustava, autentikacija dijelje-nog ključa ne osigurava način za provjeru korisnika WLAN ure-đaja. Autorizirani uređaj u rukama neautoriziranog korisnika je sigurnosna prijetnja i kod ovog tipa autentikacije.

Page 128: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

127

8.2.3. WEP

U 802.11 standardu se navodi da je svrha WEP algoritama omo-gućavanje sigurnosti prijenosa podataka preko bežičnih LAN-ova, s jednakom sigurnosti prijenosa osiguranoj fizičkim sigurno-snim elementima u uobičajenim ožičenim medijima. U početku je WEP često bio spominjan kao potpuno sigurnosno rješenje za bežične LAN-ove, ali tijekom vremena otkriveni su nedostaci u njegovoj izradi. Da bismo lakše razumjeli WEP i njegov utjecaj na sigurnost mreža, na početku ćemo predstaviti njegove osnove a zatim ukazati na njegove nedostatke.

8.2.3.1. WEP teorija operacija

Proces prikrivanja podataka, s ciljem sakrivanja informacijskog sa-držaja, naziva se enkripcija (engl. Encryption, označit ćemo je sa E). Podaci koji nisu enkriptirani nazivaju se otvoreni tekst (engl. Plaintext, označit ćemo ga sa P). Podaci koji su enkriptirani naziva-ju se enkriptirani ili šifrirani tekst (engl. Ciphertext, označit ćemo ga sa C). Proces pretvorbe enkriptiranog teksta natrag u otvore-ni tekst naziva se dekripcija (engl. Decryption, označit ćemo je sa D). Kriptografski algoritam je matematička funkcija koja se koristi za enkriptiranje ili dekriptiranje podataka. Određeni kriptografski algoritmi koriste sekvencu ključeva (engl. Key sequence, označit ćemo je sa k), radi modificiranja ulaznih podataka.

Enkripcijska funkcija E obrađuje P i proizvodi C: Ek(P) = C.

U obrnutom procesu, dekripcijska funkcija D obrađuje C i proi-zvodi P: Dk(C) = P.

Ako isti ključ može biti korišten za enkripciju i dekripciju, onda je Dk(Ek(P)) = P.

Page 129: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

128

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Enkriptiranje započinje distribucijom tajnog ključa stanicama. WEP je simetrični algoritam u kojem se isti ključ koristi za en-kriptiranje i dekriptiranje.Tajni ključ se spaja s inicijalizacijskim vektorom (engl. Initializa-tion Vector – IV). Vrijednost koju dobijemo kao rezultat te rad-nje, tzv. sjeme (engl. seed), ubacuje se u pseudoslučajni generator brojeva (engl. Pseudo-Random Number Generator – PRNG). WEP koristi RSA Data Security, Inc. RC4 PRNG algoritam. Izla-zna vrijednost PRNG-a je sekvenca „k” ključa, koja se sastoji od pseudoslučajnih okteta, čija je dužina jednaka broju okteta po-dataka plus ICV. Vrijednost provjere integriteta (engl. Integrity Check Value – ICV) dobiva se iz algoritama integriteta, koji se izvodi nad otvorenim tekstom. ICV se koristi za zaštitu od nea-utorizirane modifikacije podataka. Enkriptiranje se zatim obavlja matematičkim kombiniranjem (XOR funkcija) sekvence ključeva i otvorenog teksta spojenog s ICV-om. Konačni izlaz procesa je poruka koja sadrži IV i enkriptirani tekst.

Slika 52. Povjerljivi kanal podataka

Page 130: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

129

Podaci Sekvenca ključeva

Enkripti-rani tekst

Sekvenca ključeva Podaci

010110001

XOR

111001010

101111011

XOR

111001010

010110001

Slika 53. XOR operacije

WEP PRNG je kritična komponenta ovog procesa, jer on tran-sformira relativno kratak tajni ključ u odgovarajuće dugu sekven-cu ključeva. Ovo uveliko pojednostavljuje zadatak distribucije ključa, jer samo tajni ključ treba biti komuniciran između stanica. IV proširuje korisni životni vijek tajnog ključa i osigurava samo-sinkronizirajuću osobinu algoritma. Tajni ključ ostaje nepromije-njen, dok se IV mijenja periodično. Svaki novi IV rezultira novim sjemenom i sekvencom ključeva, te stoga postoji odnos jedan na jedan između IV i k. IV se može mijenjati sa svakim okvirom

Slika 54. Blok dijagram WEP enkriptiranja

Page 131: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

130

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

podataka. Budući da on putuje zajedno s porukom, prijemnik će uvijek biti u stanju dekriptirati poruke. IV se šalje u čistom obliku, s obzirom da on ne osigurava napadaču informaciju o tajnom klju-ču i s obzirom da njegova vrijednost mora biti poznata prijemniku da bi mogao obaviti dekriptiranje

Prilikom izbora učestalosti promjene IV vrijednosti trebali bismo uzeti u obzir činjenicu da su sadržaj nekih polja u zaglavljima pro-tokola viših slojeva, a također i određene druge informacije viših slojeva, nepromjenjivi ili visoko predvidivi. Kad se takva infor-macija šalje enkriptirana, korištenjem određenog ključa i IV-a, prisluškivač može lako odrediti sekvencu ključeva. Ako bi se isti par ključ/IV koristio za naredne okvire podataka, moglo bi doći do značajnog smanjenja razine privatnosti osiguranog WEP algo-ritmom. Prisluškivač može obnoviti dio korisničkih podataka bez poznavanja tajnog ključa. Mijenjanje IV-a nakon svakog okvira podataka jednostavna je metoda očuvanja učinkovitosti WEP-a u ovoj situaciji. Ovaj trio (IV, podaci, ICV) formira stvarni okvir podataka koji se šalje.

Slika 55. WEP format okvira

Dekriptiranje započinje prijemom poruke. IV dolazne poruke ko-risti se za generiranje sekvence ključeva, potrebne za dekriptiranje dolazne poruke. Kombiniranjem enkriptiranog teksta s odgova-rajućom sekvencom ključa dobivamo originalni čisti tekst i ICV. Nad obnovljenim čistim tekstom se nakon toga izvodi algoritam

Page 132: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

131

provjere integriteta, i njegov rezultat se uspoređuje s ICV-om pre-nesenim u poruci. Ako ova dva ICV-a nisu jednaka, došlo je do greške u prijenosu i pokazatelj greške se šalje MAC upravljaču.

Slika 56. WEP dešifriranje

802.11 standard podržava WEP kriptografske ključeve od 40 bita, ali neki proizvođači opreme implementiraju proizvode sa 104-bit-nim i 128-bitnim ključevima. U dobro dizajniranim kriptografskim sustavima, dodatna sigurnost postiže se korištenjem dužih ključeva. Svaki dodatni bit povećava broj potencijalnih ključeva i teoretski povećava vrijeme potrebno za uspješan napad. Dužina RC4 ključa dobiva se zbrajanjem dužina tajnog ključa i 24-bitnog IV-a. Neki proizvođači nazivaju 128-bitne RC4 ključeve „128-bitni WEP klju-čevi”, mada je WEP tajni ključ dug samo 104 bita. WEP ključevi duljine 128 bita tvore RC4 ključ duljine 152 bita (128 + 24).

Za zaštitu prometa od napada dekriptiranja korištenjem sile, WEP koristi skup od četiri inicijalna ključa. Zaglavlje okvira sadrži iden-tifikator tajnog ključa. Identifikator je duljine dva bita, te je zbog toga moguće koristiti četiri različita tajna ključa. Ukoliko se u

Page 133: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

132

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

mreži koristi više ključeva bitno je da na svim uređajima isti tajni ključevi budu pridruženi istim identifikatorima. Mogu se upotri-jebiti i ključevi parova, poznati i kao mapirani ključevi, kad je ta opcija omogućena. Inicijalni ključevi se dijele između svih stanica u podmreži. Nakon što stanica dobije inicijalni ključ za svoju pod-mrežu ona može početi komunicirati koristeći WEP.

8.2.3.2. Ranjivosti WEP enkripcije

8.2.3.2.1. Distribucija ključa

Kao i mnogi drugi kriptografski protokoli simetričnog ključa, WEP ima slabu točku povezanu s distribucijom ključeva. WEP ključevi moraju biti distribuirani svim stanicama, koje su uklju-čene u 802.11 servis set osiguran WEP-om. 802.11 standard ne specificira mehanizam za distribuciju ključeva. Obično je potre-ban ručni unos ključeva u klijentske uređaje i pristupne točke. Nažalost, ručna konfiguracija od strane sistemskog administratora nije najučinkovitije rješenje.U nastavku ćemo navesti neke od poteškoća povezanih s ručnom distribucijom ključeva:• 802.11 autentikacija autenticira uređaj, a ne korisnika uređaja.

Gubitak ili krađa bežičnog adaptera predstavlja sigurnosni pro-blem na mreži. Problem postavlja pred administratore mreža te-žak zadatak ponovnog ručnog unosa ključeva na svim bežičnim uređajima na mreži. Rizik može biti prihvatljiv za mala mrežna okruženja, kad je upravljanje korisničkim uređajima jednosta-van zadatak. Ovo nije pogodno za srednja i velika mrežna okru-ženja, u kojima broj bežičnih korisnika može porasti i do 1000;

• WEP ne može biti zaštita od autoriziranih korisnika, s malici-oznim namjerama, koji također imaju ključ. Poznavanje WEP ključa dozvoljava korisniku da pasivno motri i dekriptira en-kriptirani promet na mreži;

• Organizacije s velikim brojem autoriziranih korisnika imaju naj-više problema s očuvanjem tajnosti ključa, tijekom distribucije ključeva do svih korisnika.

Page 134: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

133

8.2.3.2.2. Implementacijske ranjivosti

Kriptografi su identificirali mnoge slabe točke WEP algoritma. Osim toga, napadači nisu ograničeni samo na frontalni napad na kriptografski algoritam, već mogu napasti bilo koju njegovu slabu točku. Naprimjer, jedan proizvođač je isporučivao pristupne točke koje su izlagale WEP ključeve preko SNMP-a. To je omogućavalo napadačima da jednostavno pitaju za ključ.

8.2.3.2.3. Ranjivosti uzrokovane WEP dizajnom

Tekuće šifiriranje, u koje spada i WEP, ranjivo je na napade analizi-ranjem prometa u situacijama kad se sekvence ključeva korištene za enkriptiranje ponavljaju. Ranjivost WEP-a potječe od malog broja različitih 24-bitnih inicijalizacijskih vektora. 16.777.216 različitih vrijednosti IV-a je mali broj različitih vrijednosti u kriptografiji. Mali broj različitih IV-a može uzrokovati ponavljanje vrijednosti IV-a, te stoga i ponavljanje sekvenci ključeva. Slabost predstavlja i to što sve vrijednosti IV-a, od ovih oko 16 milijuna mogućih vrijednosti, nisu podjednako dobre. Sve ovo daje napadačima mogućnosti za napad. S obzirom da se i 64-bitna i 128-bitna enkripcija zasnivaju na istom 24-bitnom IV-u, možemo reći da ranjivosti povezane s IV-om čine oba tipa enkripcije podjednako ranjivima.Problem postaje još i veći u slučaju loše implementacije. Napri-mjer, tijekom jedne analize koju je obavila ISAAC grupa s Kalifor-nijskog sveučilišta u Berkeleyju, identificirana je implementacija koja je započinjala mijenjanje IV-a od 0, a zatim jednostavno po-većavala vrijednost IV-a za po jedan za svaki okvir. Kako je ukupan broj mogućih IV-ova mali, ponavljanja na mrežama s puno prometa su zajamčena. Rijetke izmjene ključeva dozvolja-vaju napadačima sakupljanje tzv. dekripcijskih riječnika, tj. velikih kolekcija okvira enkriptiranih s istom sekvencom ključeva.U kolovozu 2001. godine Scott Fluhrer, Itsik Mantin i Adi Shamir objavili su rad pod nazivom „Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4”, u kojem su objasnili slabosti RC4 algoritma

Page 135: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

134

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

na kojem se zasniva WEP. Na kraju rada su opisali i teoretske mo-gućnosti napada na WEP. Bit napada je u iskorištavanju slabosti načina na koji RC4 generira sekvencu ključeva.Koristeći se ovim radom, Adam Stubblefield, John Ioannidis i Avi Rubin su pripremili eksperimentalni napad. Trebalo im je manje od tjedan dana za pripremu izvođenja napada. Vrlo lako su izveli uspješan napad. Završni udarac WEP-u zadalo je pojavljivanje AirSnorta, javno dostupnog alata, s kojim se može probiti WEP ključ.

8.2.4. Autentikacija MAC adrese

Autentikacija MAC adrese nije specificirana 802.11 standardom, ali je podržana od strane mnogih proizvođača. Autentikacija MAC adrese verificira klijentske MAC adrese u odnosu na lokalno kon-figuriranu listu dozvoljenih adresa ili u odnosu na vanjski autenti-kacijski server. Autentikacija MAC adrese proširuje autentikaciju otvorenog sustava i autentikaciju dijeljenog ključa. Ona potencijal-no smanjuje vjerojatnost da neautorizirani uređaji pristupe mreži. Naprimjer, mrežni administrator želi ograničiti pristup određenoj pristupnoj točki na samo tri specifična uređaja. Ako sve stanice i pristupna točka u BSS-i imaju iste WEP ključeve teško je korište-njem otvorene autentikacije ili one dijeljenog ključa omogućiti ovaj scenarij. Administrator može, u ovom slučaju, konfigurirati auten-tikaciju MAC adrese radi proširenja 802.11 autentikacije.

8.2.4.1. Ranjivosti autentikacije MAC adrese

MAC adrese se šalju nekriptane u svim 802.11 okvirima, čak i kada je WEP implementiran. Napadači koji osluškuju mrežni promet mogu brzo naći većinu MAC adresa koje su dozvoljene na mreži. Iz tog razloga autentikacija MAC adrese je ranjiva na napad lažiranjem valjanih MAC adresa. Neke bežične PC kartice dozvoljavaju softversku izmjenu MAC adresa. Jednom kad napa-dač posjeduje listu dozvoljenih MAC adresa, on može izmijeniti

Page 136: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

135

MAC adresu svoje PC kartice tako da se poklapa s jednom od dozvoljenih MAC adresa na mreži, te tako dobiti pristup bežič-nom LAN-u. S obzirom da dvije stanice s istim MAC adresama ne mogu miroljubivo koegzistirati u LAN-u, napadač mora naći MAC adresu mobilne stanice koja se ne nalazi na mreži nekoliko dana. Tijekom tog vremena napadač može dobiti pristup mreži. MAC filteri trebaju biti korišteni kad je to praktično, ali ne kao jedini sigurnosni mehanizam na bežičnoj mreži.Sigurnosnu prijetnju i u slučaju autentikacije MAC adrese pred-stavlja mogućnost da se autorizirani uređaj nađe u rukama neau-toriziranog korisnika.

8.3. Sigurni 802.11 WLAN-ovi

WLAN industrija priznaje postojanje slabosti u 802.11 autentikaciji i privatnosti podataka. Da bi osigurao korisnicima sigurna WLAN rješenja, koja su nadogradiva i upravljiva, IEEE je razvio poboljšanja u 802.11 autentikaciji i enkripciji. Promjene su uključene u 802.11i standard. 802.11i standard je usvojen 2004. godine. Wi-Fi alijan-sa je predložila, do usvajanja standarda, korištenje podseta kom-ponenti 802.11i standarda, zvanog WPA (engl. Wi-Fi Protected Access). Wi-Fi Alliance obavlja certificiranje proizvoda koji koriste novi sigurnosni standard, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2). WPA2 uključuje AES (engl. Advanced Encryption Standard), a nudi i 128-bitne, 192-bitne i 256-bitne ključeve za enkripciju. Novi standard je kompatibilan unatrag s WPA. Dijelovi WPA2 su uključeni u 802.11i standard. U nastavku predstavljamo i objašnjavamo 802.11i i WPA komponente.

8.3.1. Autentikacijski okvir

802.11 nedostaju neke ključne komponente potrebne za osigura-nje sigurne autentikacije:• Centaralizirana, korisnički bazirana autentikacija• Dinamički enkripcijski ključevi

Page 137: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

136

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

• Upravljanje enkripcijskim ključevima• Obostrana autentikacija

Korisnički bazirana autentikacija ključna je za mrežnu sigurnost. Na uređaj bazirana autentikacija, kao što je autentikacija otvore-nog sustava ili autentikacija dijeljenog ključa, ne sprečava neau-toriziranog korisnika od korištenja autoriziranog uređaja na mreži. Centralizirano, korisnički bazirano upravljanje preko AAA (engl. Authentication, Authorization and Accounting) servera, kao što je RADIUS, omogućuje da dozvole ili zabrane dodjeljujemo kori-snicima, bez obzira na specifični uređaj kojeg koriste.Zahtjev za korisnički baziranom autentikacijom ima pozitivan učinak i u stvaranju korisnički specifičnih enkripcijskih ključeva. Autentikacijski tip koji podržava stvaranje dinamičkih enkripcij-skih ključeva uklapa se dobro u WLAN sigurnosni i upravljački model. Dinamički ključevi oslobađaju mrežnog administratora od teškog statičkog upravljanja ključevima. Enkripcijski ključevi dinamički se dodjeljuju i povlače kako se korisnici autenticiraju i odlaze s mreže. Ako je potrebno ukloniti korisnika s mreže, do-voljno je samo onemogućiti njegov račun, radi zabrane pristupa.Obostrana autentikacija je dvosmjerna autentikacija, što znači da mreža autenticira klijenta ali i klijent autenticira mrežu. U 802.11 mrežama ne postoji definiran mehanizam koji bi omogućio kli-jentu da autenticira mrežu. Klijent ne zna je li pristupna točka ili mreža valjana. Kao rezultat toga uljezi na pristupnoj točki mogu se lažno predstaviti i narušiti sigurnost klijenta.

8.3.2. 802.1x/EAP

IEEE je adresirala nedostatke 802.11 autentikacije uključivanjem 802.1x autentikacijskog okvira. 802.1x je IEEE standard koji adre-sira sigurnost na razini porta. Namjena ovog standarda je prvobitno bila u standardizaciji sigurnosti na ožičenim mrežnim portovima, ali došlo se do spoznaje da je on primjenjiv i na bežično umrežavanje. EAP (engl. Extensible Authentication Protocol) je sloj 2 sigurnosni

Page 138: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

137

protokol koji se koristi u autentikacijskoj fazi sigurnosnog procesa. 802.11i uključuje 802.1x autentikacijski okvir i zahtijeva njegovo korištenje za korisnički baziranu autentikaciju.

802.1x autentikacija zahtijeva postojanje tri entiteta:• Molitelj (engl. Supplicant) – nalazi se na WLAN klijentu• Autentikator (engl. Authenticator) – nalazi se na pristupnoj

točki• Autentikacijski server (engl. Authentication server) – nalazi se

na RADIUS serveru

Ovi entiteti su logičke softverske komponente na mrežnim ure-đajima. Autentikator stvara logički port po klijentskom uređaju. Svaki ovaj logički port ima dvije staze podataka: nekontroliranu i kontroliranu. Nekontrolirana staza podataka dozvoljava sav 802.1x autentikacijski promet preko mreže. Kontrolirana staza podataka blokira normalni mrežni promet, dok se ne obavi uspješ-na autentikacija klijenta.

802.1x razmjena poruka se razlikuje ovisno o autentikacijskom algoritmu, ali razmjena podataka uglavnom izgleda ovako:

• Klijent molitelj postaje aktivan na mediju i šalje zahtjev za asocijacijom pristupnoj točki autentikatoru;

• Autentikator detektira klijentski zahtjev za asocijacijom i omogućava moliteljev port. On postavlja port u neautorizi-rano stanje, tako da se samo 802.1x promet prosljeđuje. Sav drugi promet je blokiran;

• Klijent može poslati EAP-Start poruku, premda klijentska inicijacija nije zahtijevana;

• Autentikator odgovara s EAP-Request Identity porukom na-zad ka molitelju, tražeći podatke o klijentovom identitetu;

• EAP-Response paket dobiven od molitelja, koji sadrži podat-ke o klijentovom identitetu, prosljeđuje se autentikacijskom serveru;

• Autentikacijski server je konfiguriran za autenticiranje klijenta sa specifičnim autentikacijskim algoritmom. 802.1x za 802.11 LAN-ove ne propisuje korištenje određenog algoritma;

Page 139: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

138

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

• Ovisno o EAP autentikacijski algoritam specifičnim akrediti-vima tijekom razmjene, posljednja 802.1x specifična poruka je RADIUS-ACCEPT ili RADIUS-REJECT paket poslan od strane autentikacijskog servera ka pristupnoj točki;

• Nakon prijema ACCEPT paketa, autentikator prebacuje klijentski port u autorizirano stanje i promet može biti pro-slijeđen.

Ni 802.11i ni WPA ne uslovljavaju korištenje određenog autenti-kacijskog algoritma, ali oba preporučuju korištenje algoritma koji podržava obostranu autentikaciju, dinamičko stvaranje enkripcij-skih ključeva i korištenje korisnički bazirane autentikacije.

Najčešće korištene EAP metode su:EAP-MD5EAP-Cisco Wireless (poznat i kao LEAP)EAP-TLSEAP-TTLSPEAP

8.3.3. Privatnost podataka

Enkripcijske ranjivosti otkrivene u WEP-u postavile su pred IEEE i 802.11 proizvođače zadatak poboljšanja 802.11 enkripcije, uz mogućnost iskorištenja dijela postojećeg hardvera pristupnih to-čaka i klijentskih NIC-ova.IEEE je odgovorio na ovaj zadatak predstavljanjem TKIP protokola (engl. Temporal Key Integrity Protocol). Ovaj protokol uključen je u 802.11i standard. TKIP koristi mnoge ključne funkcije WEP-a s ciljem iskorištavanja postojećih ulaganja klijenata u 802.11 opremu i infrastrukturu. On popravlja neke od nedostataka WEP-a, čime osigurava djelotvornu enkripciju okvira podataka. Ključna proširenja sadržana u TKIP-u su:Izmjena ključeva za svaki okvir – WEP ključ se mijenja sa svakim okvirom

Page 140: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

139

MIC (engl. Message Integrity Check) – osigurava učinkovite kon-trole integriteta okvira podataka, radi sprečavanja neovlaštene iz-mjene i ponavljanja okvira

Rad Fluhrera, Mantina i Shamira opisuje RC4 ranjivosti WEP-a. Napadi koji iskorištavaju slabe IV-ove, kao što je AirSnort napad, zasnivaju se na sakupljanju određenog broja okvira podataka koji su enkriptirani korištenjem slabih IV-ova. Najlakši način za izbje-gavanje ovih napada je izmjena ključa, korištenog između klijenta i pristupne točke, prije nego napadač sakupi dovoljno okvira za probitačan napad.IEEE je prihvatio shemu poznatu kao izmjena ključeva za svaki okvir (engl. per-frame keying). Zamisao ove sheme je da se IV, pošiljateljeva MAC adresa i WEP ključ obrađuju zajedno kroz dvofaznu funkciju miješanja. Izlazna funkcija odgovara standar-dnom 104-bitnom WEP ključu i 24-bitnom IV-u. IEEE je također predložio povećanje s 24-bitnog IV-a na 48-bitni IV. Ovaj algoritam donosi poboljšanja u WEP-u do razine na kojoj je većina poznatih napada izbjegnuta, a bez potrebe za zamjenom postojećeg hardvera. Važno je uočiti da je ovaj algoritam (i TKIP u cjelini) zamišljen s ciljem krpanja rupa u WEP-u i 802.11 au-tentikaciji. Nove generacije 802.11 opreme trebale bi podržavati TKIP. WEP/TKIP bi trebao biti zamijenjen u korist algoritama s višim razinama kriptografske snage, kao što je AES.

U nekim radovima navodi se teoretska mogućnost napada iskori-štavanjem slabosti ICV-a. Kod ove vrste napada koristi se poznati otvoreni tekst i odgovarajući enkriptirani tekst, da bi se dobila sekvenca ključeva. U bežičnim LAN-ovima u kojima se ne ko-risti autentikacija dijeljenog ključa, ova vrsta napada dozvoljava napadačima da u kratkom vremenu skupe veliki broj sekvenci ključeva.

MIC se koristi za popravku neučinkovitog ICV-a. MIC rješava ranjivosti kao što su neovlaštena izmjena okvira (napad tipa pre-

Page 141: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

140

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

mještanja bitova). IEEE je predložio specifični algoritam poznat kao Michael radi proširenja ICV funkcije.

8.3.4. AES enkripcija

WEP enkripcija i 802.11 autentikacija imaju slabosti. IEEE i WPA su poboljšali WEP sa TKIP-om, te osigurali robusnu au-tentikacijsku opciju s 802.11x radi povećanja sigurnosti 802.11 baziranih LAN-ova. IEEE je tražio i snažniji enkripcijski mehani-zam. IEEE je prihvatio AES enkripciju za privatnost podataka u 802.11i standardu. AES je sljedeća generacija enkripcijskih funkcija odobrena od NIST-a (engl. National Institute of Standards and Technology). NIST je tražio od kriptografske zajednice novi enkripcijski algo-ritam. Algoritam je morao biti potpuno otvoren i slobodan za ko-rištenje. Kandidati su ocjenjivani ne samo po kriptografskoj snazi već i po praktičnosti implementacije. Prihvaćeni model je poznat i kao Rijndael algoritam.

Page 142: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

141

9. Organizacije i standardi

S ogromnim rastom broja bežičnih tehnologija, proizvođača i ure-đaja, uloga organizacija koje propisuju pravila i standarde vrlo je bitna u omogućavanju međusobne komunikacije svih ovih ure-đaja. Standardi omogućuju proizvodima različitih proizvođača međusobno komuniciranje. U ovom ćemo poglavlju dati pregled najznačajnijih organizacija i standarda iz svijeta bežičnih mreža.

9.1. IEEE 802.11

IEEE (engl. Institute of Electrical and Electronic Engineers) ra-zvio je najznačajnije standarde za bežične LAN operacije. Naj-značajnija četiri IEEE standarda za bežične LAN-ove su: 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g.

9.1.1. 802.11

802.11 standard bio je prvi standard koji je opisivao operacije bežičnih LAN-ova. Ovaj standard je uključivao sve postojeće transmisijske tehnologije uključujući DSSS (engl. Direct Sequ-ence Spread Spectrum), FSSS (engl. Frequency Hopping Spre-ad Spectrum) i infracrvenu tehnologiju. 802.11 standard opisuje DSSS i FSSS sustave koji operiraju brzinama prijenosa od 1 Mbps i 2 Mbps. 802.11 proizvodi operiraju striktno u 2,4 GHz ISM fre-kvencijskom opsegu između 2,4000 i 2,4835 GHz. Infracrveni su-stavi, obuhvaćeni ovim standardom, koriste svjetlosno baziranu tehnologiju i ne spadaju u frekvencijski opseg od 2,4 GHz.

Page 143: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

142

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

9.1.2. 802.11b

Premda je 802.11 standard bio uspješan, ukoliko govorimo o DSSS i FSSS sustavima, razvoj tehnologije ga je prerastao. Usko-ro nakon implementacije 802.11 standarda, DSSS bežični LAN-ovi su razmjenjivali podatke brzinama i do 11 Mbps. Bez standar-da koji bi služio kao vodič za izradu ovakvih uređaja problemi su se pojavili u interoperabilnosti i implementaciji. Proizvođači su razriješili većinu implementacijskih problema, te je posao IEEE-a bio relativno jednostavan: stvaranje standarda koji bi pokrivao općenito prihvaćene operacije u bežičnom svijetu prisutne na tr-žištu. Nije neuobičajeno da standard slijedi tehnologiju u ovom smislu, pogotovo kada je riječ o brzo razvijajućoj tehnologiji. IEEE 802.11b specificira DSSS sustave koji operiraju na 1, 2, 5,5 i 11 Mbps. 802.11b standard ne predstavlja FSSS sustave. 802.11b su-stavi su kompatibilni unatrag s 802.11 sustavima koji operiraju na 1 i 2 Mbps. 802.11b proizvodi operiraju samo u 2,4 GHz ISM frekvencijskom opsegu između 2,4000 i 2,4835 GHz.

9.1.3. 802.11a

802.11a standard predstavlja bežične LAN uređaje koji operiraju u 5 GHz UNII frekvencijskom opsegu. Operacije u UNII frekvencij-skom opsegu automatski čine 802.11a uređaje nekompatibilnim sa svim ostalim uređajima koji zadovoljavaju druge 802.11 standarde. Razlog nekompatibilnosti je jednostavan: sustavi koji koriste 5 GHz frekvencije neće moći komunicirati sa sustavima koji koriste 2,4 GHz. Korištenjem UNII opsega većina uređaja može postići brzine prijenosa od 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbps. Neki uređaji koji koriste UNII opseg sposobni su za postizanje i većih brzina prijenosa podataka (108 Mbps), no oni uglavnom mogu komunicirati samo s uređajima istog prozvođača. Najveća brzina prijenosa specificirana 802.11a standardom je 54 Mbps. 802.11a oprema je dosta popular-na u Americi i u nekim dijelovima Azije, no u Europi se ne koristi mnogo. Razlog za to je vrlo jednostavan: 802.11a tehnologija radi

Page 144: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

143

na frekvencijskom opsegu od 5 GHz kojeg u nekim europskim ze-mljama koriste vojska i neki operateri satelitske televizije. Ovo je europske regulatore nagnalo da zabrane 802.11a standard dok se ne obave potrebna ispitivanja i utvrdi stvarna opasnost od interfe-rencije s postojećim mrežama. U nekim europskim državama ispiti-vanje je privedeno kraju te je dozvoljena uporaba 802.11a opreme pod uvjetom da se ne koriste neki od 5 GHz kanala.

9.1.4. 802.11g

802.11g omogućuje maksimalnu brzinu prijenosa jednaku onoj kod 802.11a, uz kompatibilnost unatrag s 802.11b uređajima. Ova kom-patibilnost unatrag čini nadogradnju bežičnih mreža jednostavnijom i jeftinijom. 802.11g specificira operacije u 2,4 GHz ISM opsegu. Do-stizanje viših brzina prijenosa jednakih onima kod 802.11a uređaja, 802.11g uređaji postižu korištenjem OFDM-a (engl. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulacijske tehnologije.

9.1.5. 802.11F

Preporučena praksa kod 802.11F-a rješava problem roaminga u 802.11 mrežama definiranjem IAPP protokola (engl. Inter-Acce-ss-Point Protocol). Koriste se preporučene metode koje:

a) omogućuju pristupnim točkama da se međusobno otkriju;b) razmjenjuju informacije o klijentima koji prelaze sa jedne

točke na drugu, a klijenti bi trebali biti u mogućnosti obaviti roaming između pristupnih točaka, koje podržavaju 802.11F, bez gubitka veze.

802.11F je ratificiran 2003. godine i danas se na tržištu mogu naći uređaji koji podržavaju preporučene prakse. No, rješenje proble-ma roaminga primjenom 802.11F preporučenih praksi, zbog svoje „sporosti” u razmjeni podataka između pristupnih točaka nije steklo veliku popularnost u okruženjima koja koriste vremenski osjetljive aplikacije kao što je prijenos glasa preko WLAN-a (VoWLAN).

Page 145: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

144

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Zbog toga su u ovakvim okruženjima u primjeni znatno brža vla-snička rješenja, što, s druge strane, stvara probleme u komunikaciji uređaja različitih proizvođača.

9.1.6. 802.11e

802.11e definira set QoS (engl. Quality of Service) proširenja 802.11 MAC podsloja, koji su dizajnirani na način da osiguravaju višu kvalitetu i postojanije prenošenje audio i video signala preko bežičnih računalnih mreža. Wi-Fi Alliance obavlja opcijsko certificiranje uređaja usklađenih sa standardom 802.11e. Prije usvajanja standarda 802.11e, Wi-Fi Alliance je započela s certificiranjem uređaja usklađenih s nacr-tom ovog standarda – tzv. WMM (engl. Wi-Fi Multimedia) certi-fikacijskim programom.

9.1.7. 802.11d

802.11d modificira 802.11 MAC podsloj kako bi omogućio stani-cama fino podešavanje parametara s ciljem usklađivanja s pravili-ma zemlje u kojoj se koriste.

9.1.8. 802.11s

802.11s u nacrtu definira standard za automatsko formiranje mesh mreža s bežičnim pristupnim točkama.

Na tržištu je već sada moguće naći proizvode koji omogućuju stva-ranje bežičnih mesh mreža preko širih područja, npr. cijelih grado-va, no ovi WLAN mesh usmjerivači koriste vlasničke protokole za usmjeravanje prometa podataka između mesh usmjerivača.

9.1.9. 802.11h

802.11h standard omogućuje 802.11a uređajima usklađivanje s regulatornim ograničenjima 5 GHz opsega u Evropi.

Page 146: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

145

9.1.10. 802.11j

802.11j standard odobren 2004. godine omogućuje 802.11 mreža-ma usklađivanje s regulatornim ograničenjima u 4,9 GHz i 5 GHz opsezima u Japanu.

9.1.11. 802.11i

802.11i standard usvojen 2004. godine definira sigurnosna po-boljšanja u 802.11 autentikaciji i enkripciji.

9.1.12. 802.11n

U ožujku 2007. godine, IEEE 802.11n radna skupina usvojila je nacrt standarda pod nazivom 802.11n 2.0. Standard IEEE 802.11n zasniva se na principu MIMO (Multiple input – multiple output). Takav sustav karakterizira korištenje više antena kod prijemnika i predajnika kako bi se poboljšala pouzdanost i brzina prijenosa.

Prema IEEE nacrtu standarda 802.11n, uređaji bi trebali podr-žavati brzine prijenosa od 100+ Mbps. No, već sada „draft 1” ili „pre-11n” uređaji koji se nalaze na tržištu podržavaju brzine prije-nosa od 140-160 Mbps. U okviru radne skupine bilo je i prijedloga o dizajnu koji bi podržavao brzine prijenosa od 540 Mbps.

U svibnju 2007. godine Wi-Fi Alliance je najavila početak certifi-ciranja uređaja usklađenih s nacrtom standarda 802.11n 2.0.

9.2. Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Alliance promiče i testira na interoperabilnost bežične LAN uređaje koji zadovoljavaju 802.11b/g i 802.11a standarde. Misija Wi-Fi Alliance-a je da certificira interoperabilnost Wi-Fi (802.11) proizvoda i promiče Wi-Fi kao globalni standard za be-žične LAN-ove na svim segmentima tržista. Administratori be-

Page 147: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

146

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

žičnih mreža moraju riješiti konflikte koji postoje između bežičnih uređaja a tiču se interferencije, nekompatibilnosti ili drugih pro-blema. Kada proizvod ispuni zahtjeve postavljene Wi-Fi Alliance testnom matricom, Wi-Fi Alliance dodjeljuje proizvodu certifikat interoperabilnosti, koji dozvoljava proizvođaču korištenje Wi-Fi loga. Ovaj logo bi trebao biti jamstvo sposobnosti uređaja da ko-municira s drugim Wi-Fi uređajima.

9.3. FCC

FCC (engl. Federal Communications Commision) je agencija vlade SAD-a. FCC je u SAD-u uspostavio pravila koja definiraju koje se frekvencije bežične mreže smiju koristiti, te izlaznu snagu na svakom od ovih frekvencijskih opsega. FCC je specificirao da be-žični LAN-ovi mogu koristiti ISM (engl. Industrial, Scientific, and Medical) frekvencijske opsege, koji su slobodni od plaćanja licenci. ISM opsezi su locirani počevši od 902 MHz, 2,4 GHz i 5,8 GHz, te širina od 26 MHz do 150 MHz. Uz ISM opsege, FCC specificira tri UNII (engl. Unlicensed National Information Infrastructure) opse-ga. Svaki od njih je u 5 GHz opsegu i širine 100 MHz.

9.4. ETSI

ETSI (engl. European Telecommunication Standard Institute) ima ulogu donošenja komunikacijskih standarda u Europi. Na-primjer, standard HiperLAN/2 kojeg je uspostavio ETSI ima slič-nu namjenu kao standard 802.11a kojeg je donio IEEE. Postoje intenzivni razgovori o usklađivanju standarda iz oblasti bežičnih tehnologija između IEEE-a i ETSI-a. Ovo je polučilo i rad na „5UP” inicijativi za 5 GHz unificirani protokol. IEEE standard 802.11h je namijenjen interoperabilnosti s ETSI HiperLAN/2 standardom. Originalni ETSI HiperLAN standard za bežične mreže, HiperLAN/1, podržavao je brzine prijenosa do 24 Mbps koristeći DSSS tehnologiju s dohvatom od oko 46 m. HiperLAN/1 koristi donje i srednje UNII opsege, kao i HiperLAN/2, 802.11a i

Page 148: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

147

802.11h. HiperLAN/2 standard podržava brzine prijenosa do 54 Mbps na sva tri UNII opsega.

9.5. WLANA

Misija WLANA-e (engl. Wireless LAN Association) je da edu-cira i promiče bežične LAN tehnologije i bežičnu industriju op-ćenito. WLANA je edukacijski izvor za sve one koji o bežičnim LAN-ovima žele naučiti više. WLANA također može pomoći u traženju određenog proizvoda ili servisa za bežične LAN-ove. WLANA ima mnogo partnera u industriji koji doprinose nado-gradnji WLANA direktorija informacija.

Page 149: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

148

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

10. Poslovne koristi WLAN rješenja

10.1. Uvod

Svaka organizacija ima za cilj stvaranje neke dobiti. Proces stva-ranja dobiti može imati različite oblike. Naprimjer, u proizvodnim djelatnostima dobit se stvara proizvodnjom dobara i materijala, u zdravstvenoj industriji brigom o pacijentima, u obrazovanju pre-nošenjem znanja itd.

Da bi bile učinkovite u stvaranju dobiti, organizacije moraju ula-gati u alate koji izravno ili posredno podržavaju proces stvaranja dobiti. IT infrastrukturna dobra jesu takva vrsta alata.

Tijekom zadnjih godina sve veći broj organizacija razmišlja o iz-gradnji lokalne IT mrežne infrastrukture djelomično ili u potpu-nosti zasnovane na WLAN tehnologiji.

Utvrđivanje i razumijevanje kvantitativnih i kvalitativnih koristi ulaganja ključan je preduvjet za odluku o ulaganju. Ovo je točno bez obzira o kojoj se vrsti ulaganja radi. Ista logika vrijedi i za ula-ganje u WLAN.

U ovom ćemo poglavlju govoriti o načinima na koje organizacije mogu procijeniti poslovne koristi ulaganja u WLAN tehnologiju.

Page 150: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

149

10.2. Razmatranja uvođenja WLAN rješenja

Prilikom razmatranja uvođenja WLAN rješenja u organizaciji, ključno pitanje na koje treba odgovoriti je: Na koji način WLAN može pomoći organizaciji u procesu stvaranja dobiti?

Da bi se dao pravi odgovor na ovo pitanje potrebno je, kao prvo, u potpunosti razumjeti ekonomsko okruženje organizacije. Nakon toga potrebno je definirati problem kojeg se želi riješiti uporabom WLAN rješenja, te definirati WLAN omogućeno rješenje.

Naprimjer, u ljeto 2001. godine je Starbucks Corporation, kompa-nija poznata širom svijeta po usluzi posluživanja kave u Starbucks kafićima, odlučila implementirati WLAN u svojim maloprodajnim objektima. Omogućivši klijentima lak pristup Internetu u svojim maloprodajnim objektima, Starbucks se nadao povećanju zado-voljstva klijenata s jasnim ciljem serviranja više kave. Vrijednost instaliranja WLAN rješenja za Starbucks se ogledala u povećanju prihoda: postavši zadovoljniji, klijenti bi se vraćali Starbucksu i duže bi ostajali tj. više bi naručivali. Problem kojeg je Starbucks Corporation željela riješiti primje-nom WLAN rješenja bio je: Kako Starbucks može povećati zadovolj-stvo korisnika svojih usluga a da bi se ovi što više vraćali i konzumirali više Starbucks proizvoda?

10.3. Ukupna cijena vlasništva

Prilikom razmatranja ulaganja u IT, često korišteni izraz je ukupna cijena vlasništva (eng. Total Cost of Ownership – TCO) IT doba-

Slika 57. Starbucks klijent pretražuje Internet korištenjem Starbucks WLAN

rješenja

Page 151: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

150

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

ra. Ukupna cijena vlasništva predstavlja vrijednost svih troškova nekog IT dobra tijekom njegovog životnog vijeka.

Tehnološki životni ciklus WLAN rješenja sastoji se od sljedećih faza: priprema, planiranje, dizajn, implementacija, operacija i op-timizacija.

Neki od WLAN troškovnih elemenata navedeni su u nastavku. Zbroj ovih elemenata čini WLAN TCO.

a) Hardverski elementi: Pristupna točka LAN preklopnik Upravljačke konzole WLAN NIC Kablovi za napajanje Kablovi Autentikacijski server Alati za mrežnu administraciju/sigurnost …

b) Softverski elementi: AP softverske licence LAN preklopnik OS licence Licence upravljačke konzole Korisničke licence WLAN upravljački alati Softver autentikacijskog servera …

c) Troškovi ljudskih resursa angažiranih tijekom pripreme, plani-ranja, dizajna, implementacije, operacije i optimizacije WLAN rješenja.

d) Troškovi povezani s analizom lokacije WLAN rješenja.

e) Troškovi obuke krajnjih korisnika i osoblja koje je zaduženo za održavanje WLAN rješenja.

Page 152: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

151

f) Troškovi nadogradnji itd.

Prema nekim analizama, trenutno je TCO po korisniku WLAN rješenja veći u odnosu na TCO po korisniku odgovarajućeg ožiče-nog rješenja. Razlika se pojavljuje zbog operativnih i administra-tivnih troškova WLAN rješenja, koji su obično dva do tri puta veći kod WLAN rješenja u odnosu na odgovarajuće ožičeno rje-šenje. Tijekom vremena ova razlika bi se trebala smanjiti. Zbog trenutno veće vrijednosti TCO WLAN rješenja iznimno je važno da se utvrde koristi koje WLAN rješenje može donijeti.

Prilikom utvrđivanja koristi koje organizacija može imati od im-plementacije WLAN rješenja treba pokušati dati odgovor na slje-deća pitanja:

Gdje u organizacijskom sustavu WLAN rješenje može imati po-zitivnog učinka? Na koji način će WLAN rješenje pozitivno utjecati na utvrđena područja organizacijskog sustava?

10.4. Poslovne koristi

Utvrđivanje i razumijevanje kvantitativnih i kvalitativnih koristi ulaganja je ključni preduvjet za odluku o nekom ulaganju. Ovo je točno bez obzira o kojoj se vrsti ulaganja radi. Ista logika vrijedi i za WLAN. Prilikom izrade poslovnog slučaja za WLAN potrebno je razmotriti sljedeće:

Kvantitative koristi Kvalitativne koristi

10.4.1. Kvantitativne koristi

Kvantitativne koristi se ponekad označavaju kao čvrste, opipljive ili mjerljive koristi koje relativno lako mogu biti prevedene u nov-

Page 153: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

152

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

čanu vrijednost. Financijske koristi ostvaruju se smanjivanjem izravnih troškova, neizravnim izbjegavanjem troškova i poveća-njem produktivnosti krajnjih korisnika. Primjeri kvantitativnih koristi uključuju:

• Smanjivanje troškova opreme zbog zamjene preklopnika pristupnim točkama

• Smanjivanje troškova kabeliranja• Smanjivanje troškova korištenjem WLAN mostova za

povezivanje zgrada• Koristi povezane s povećanjem produktivnosti uposlenika,

jer pristup mreži slijedi korisnika a ne obrnuto• Koristi povezane s mogućnošću povezivanja na javnu

WLAN infrastrukturu (kafići, hoteli, zračne luke …)

Kao što smo već napomenuli, trenutno je TCO po korisniku WLAN ili hibridnog rješenja obično dva do tri puta veći od odgovaraju-ćeg isključivo ožičenog rješenja. No, u situacijama kada spajanje na mrežu treba biti osigurano u povremeno korištenim područji-ma, kao što su sale za sastanke, privremene lokacije, ili lokacije na kojima je velik stupanj izmjene broja korisnika, trošak po krajnjem korisniku uporabom WLAN rješenja može biti niži od rješenja koja su izgrađena korištenjem tradicionalnih LAN preklopnika.

Osim toga, WLAN omogućuje smanjivanje troškova kabeliranja na privremenim lokacijama na kojima se kabeliranje ne može isplatiti tijekom vremena korištenja lokacije. U ovim situacijama WLAN osigurava troškovno učinkovito rješenje za umrežavanje, čak i ako su troškovi povezani s operacijom i upravljanjem WLAN rješenjem veći. Isto vrijedi za okruženja koja su posebno teška za implementiranje kablovskog rješenja.

Korištenje direkcijskih antena omogućuje izgradnju WLAN mo-stova između zgrada. Ovim se rješenjem možemo poslužiti kada želimo relativno jeftino povezati zgrade koje su razdvojene jav-

Page 154: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

153

nom infrastrukturom, i čije bi povezivanje u suprotnom zahtijeva-lo plaćanje skupih usluga telekom operaterima.

Mobilnost osoblja i povećanje produktivnosti najveće su dobiti povezane s WLAN rješenjima. Mogućnost da se ostane povezan na mrežu neovisno od fizičke lokacije korisnika smanjuje troškove izgubljenih prilika tj. nemogućnosti da se pristupi online aplikaci-jama i informacijama. Ovo rezultira povećanjem obima produk-tivnog rada koje korisnik može obaviti, te omogućuje veću brzinu odgovora na izazove koje korisnik može imati u poslovanju.

10.4.1.1. Povećanje produktivnosti uredskog osoblja

Da bi procijenili ukupne kvantitativne koristi povećanja produk-tivnosti koje su omogućene WLAN rješenjima, možemo koristiti sljedeći pristup:

Prvo je potrebno utvrditi ukupnu korisničku bazu na koju se ko-risti mogu odnositi. Nakon toga uspostavljamo monetarnu vri-jednost koristi za svakog krajnjeg korisnika. Množenjem ova dva elementa dobivamo ukupnu korist povećanja produktivnosti pro-isteklu korištenjem WLAN rješenja u organizaciji.

Ukupan broj korisnika koji mogu imati koristi od povećanja pro-duktivnosti zbog korištenja WLAN rješenja dobijamo iz sljedećih elemenata:

• Ukupan broj uposlenika• Postotak uposlenika koji koriste računala• Postotak računala koja su mobilna• Postotak mobilnih uređaja koji su WLAN omogućeni

Množenjem ovih elemenata dobivamo ukupan broj korisnika koji imaju mogućnost korištenja WLAN rješenja, te potencijal-no mogu imati povećanu produktivnost povezanu s korištenjem WLAN rješenja.

Page 155: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

154

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Ukupan broj uposlenika koji mogu imati koristi od korištenja WLAN rješenja treba se odnositi samo na one korisnike koji stvar-no budu u mogućnosti koristiti WLAN. Naprimjer, ukoliko WLAN bude dostupan na lokaciji A, ali se svi potencijalni korisnici nalaze na lokaciji B, tada neće biti moguće ostvariti bilo kakve koristi.

Sljedeći korak je određivanje novčane vrijednosti povećanja pro-duktivnosti. Ova vrijednost je određena ukupnim troškovima prosječnog korisnika koji koristi WLAN i utvrđuje koliko je vre-mena pretvoreno iz neproduktivnog (uzrokovano nedostupnošću mreže) u produktivno (uzrokovano dostupnošću mreže). Ova računica pretpostavlja da je nedostupnost pristupa mreži uzrok neproduktivnosti korisnika.

Određivanje novčanih koristi zasniva se na sljedećem: ukoliko pretpostavimo da krajnji korisnik zahtijeva pristup online infor-macijama da bi obavljao svoje poslovne zadatke, tada je vrijeme tijekom kojeg su ove informacije nedostupne uzrok gubitaka – tj. tijekom ovog vremena krajnji korisnik ne doprinosi stvaranju do-biti za svoju organizaciju.

Određivanje novčanih koristi povećanja produktivnosti po jednom WLAN korisniku možemo dobiti na osnovu sljedećih elemenata:

• Ukupni godišnji troškovi WLAN korisnika (Troškovi uposleni-ka – TU)

• Broj radnih dana u godini – BRDG• Broj radnih sati u radnom danu – BRSRD• Broj minuta u satu – BMS• Broj minuta pretvoren iz neproduktivnog u produktivno radno

vrijeme (Broj pretvorenih minuta – BKM)

Dnevni trošak po uposleniku koji je izbjegnut pretvorbom nepro-duktivnog vremena u produktivno vrijeme dobiva se množenjem ovih elemenata:

Page 156: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

155

U ukupne godišnje troškove WLAN korisnika spadaju plaća, do-daci, namještaj i oprema potrebna za rad itd.

Broj radnih dana u godini razlikuje se od mjesta do mjesta, kao i broj radnih sati u radnom danu.

Broj minuta pretvoren iz neproduktivnog u produktivno kao re-zultat korištenja WLAN rješenja tijekom radnog dana kranjeg korsnika je najteži element za procjenu. Ovaj element može imati najveća kolebanja te stoga i najveći utjecaj na krajnji rezultat.

Nakon što smo odredili broj korisnika koji mogu imati koristi usli-jed povećanja produktivnosti zbog korištenja WLAN rješenja i dnevnu korist po korisniku uslijed pretvorbe neproduktivnog u produktivno vrijeme, ukupna dnevna korist uslijed povećanja produktivnosti zbog korištenja WLAN rješenja dobiva se množe-njem ova dva elementa:

Dnevna korist organizacije zbog korištenja WLAN rješenja = (Ukupan broj korisnika koji mogu imati koristi od povećanja pro-duktivnosti) x (Ukupna dnevna korist od povećanja produktiv-nosti korisnika)

Godišnja dobit može se izračunati množenjem dnevne koristi s brojem radnih dana u godini.

10.4.1.2. Povećanje produktivnosti putujućeg osoblja

Neizravne materijalne koristi mogu se ostvariti omogućavanjem povezivanja korisnika na javnu WLAN infrastrukturu. Ove mreže mogu se naći na velikom broju javnih lokacija u razvijenim zemlja-ma, npr. u kafićima, zračnim lukama, hotelima ili čak i avionima.

Page 157: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

156

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Poslovni ljudi koji često putuju mogu se spojiti na kompanijski in-tranet preko javne infrastrukture ukoliko posjeduju odgovarajuće alate. Virtualne privatne mreže (engl. Virtual Private Networks – VPN) omogućuju stvaranje sigurnog tunela preko Interneta. E-mail, intranet web stranice i online aplikacije na ovaj način postaju dostupni poslovnim korisnicima tijekom putovanja.

Slika 58. Spajanje korisnika na kompanijski intranet preko javne infrastrukture

Povećanje dobiti zbog korištenja WLAN rješenja moguće je ostva-riti i u ovom slučaju. Vrijeme koje bi inače bilo potrošeno nepro-duktivno tijekom putovanja sada se može pretvoriti u vrijeme po-trošeno na primarne i sekundarne aktivnosti poslovnih korisnika.

Naprimjer, tijekom čekanja na polazak aviona, poslovni korisnici u čekaonici zračne luke mogu provjeravati i odgovarati na poslovne e-mail poruke. Ili, prije početka sastanka u obližnjem kafiću, poslov-ni korisnik može provjeriti stanje na tržištu i stanje odnosa s konku-rencijom koje je postavljeno na lokalnoj intranet web stranici.

Page 158: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

157

Prethodno navedeni algoritam može biti iskorišten i u ovom slu-čaju za kvantificiranje dobiti zbog povećanja produktivnosti. Prvi korak je određivanje broja korisnika koji imaju roaming profil. Na-kon toga je potrebno odrediti koristi po korisniku. Radi lakšeg izračunavanja predlaže se određivanje ove vrijednosti po mjesecu i njena pretvorba u godišnju vrijednost, jer je prilično teško odre-diti broj minuta u danu koji može biti pretvoren iz neproduktiv-nog u produktivno vrijeme korištenjem javnih WLAN rješenja. Utvrđivanje broja minuta po mjesecu bi trebalo biti lakše.

Ukoliko smo izvršili procjenu broja mjesečno pretvorenih minu-ta iz neproduktivnog u produktivno vrijeme spajanjem na javne WLAN-ove, dnevna vrijednost sačuvanog vremena može se do-biti na sljedeći način:

Formule koje se koriste u ovoj računici gotovo su istovjetne onima koje su korištene za izračunavanje koristi „neputujućih” korisnika. Dodatni element koji treba biti korišten je broj WLAN korisnika koji putuju. Na ovaj način dobivamo formulu za izračunavanje ukupnog broja uposlenika koji putuju, a koji mogu imati koristi od korištenja WLAN rješenja tijekom putovanja:

(Ukupan broj korisnika koji mogu imati koristi od WLAN rješe-nja tijekom putovanja) = (Ukupno uposlenika) x (Broj računala) x (Broj mobilnih računala) x (WLAN mobilnih računala) x (Broj WLAN korisnika koji putuju)

Novčana korist WLAN putujućih korisnika može biti izražena kao:

Page 159: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

158

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Gdje su:

Tršokovi uposlenika – TUBroj radnih sati u radnom danu – BRSRDBroj radnih dana u godini – BRDGBroj pretvorenih minuta – BKM

Ukupne dnevne koristi organizacije zbog pretvaranja neproduk-tivnog vremena u produktivno vrijeme su:

Dnevne koristi putujućih korisnika = (Ukupan broj WLAN kori-snika koji mogu osjetiti koristi) x (Koristi putujućih korisnika)

Nakon određivanja svih elemenata koji utječu na novčane koristi, jednostavnim zbrajanjem dobivamo ukupne godišnje koristi koje se mogu dobiti korištenjem WLAN rješenja. Ukupne koristi su:

+

Smanjivanje troškova opreme

Smanjivanje troškova kabeliranja

Izbjegavanje telekom troškova

Koristi povećane produktivnosti uredskog osoblja

Koristi povećane produktivnosti putujućeg osoblja

Ukupno

10.4.2. Kvalitativne koristi

Kvalitativne koristi često se označavaju kao nematerijalne dobiti. Čak i uz činjenicu da je vrlo teško izraziti ove koristi novčanom vrijednošću, one su od vrlo velikog značaja za organizaciju.

Ranije smo naveli primjer Starbucks kompanije, koja je odluči-la omogućiti WLAN rješenje u svojim kafe-barovima. Razlog za pokretanje ovog projekta bilo je povećanje zadovoljstva klijenata uslugom u Starbucksovim kafićima. Na ovaj način povećana je

Page 160: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

159

lojalnost klijenata, što je rezultiralo ponovnim dolascima klijena-ta u Starbucks kafe-barove. Omogućavanjem Internet pristupa klijentima, prosječno zadržavanje klijenata postalo je dulje, i po-tencijalno je rezultiralo većim brojem narudžbi.

Kvalitativne tj. nematerijalne koristi trebaju uvijek biti analizira-ne, dokumentirane i uključene u WLAN poslovni plan.

10.5. ROI

Prilikom razmatranja neke investicije gotovo uvijek se govori o ROI. No, šta je to ROI? ROI je ključni pokazatelj vrijednosti ula-ganja. On izražava ukupnu relativnu dobit projekta u usporedbi s ukupnim troškovima. Njegovo izračunavanje je jednostavno i obavlja se dijeljenjem ukupne očekivane koristi s ukupnim troš-kovima tijekom analiziranog razdoblja WLAN projekta.

Izračunavanje ROI ćemo pokazati na sljedećem primjeru nekog 5-godišnjeg WLAN projekta:

Godina 0.

Godina 1.

Godina 2.

Godina 3.

Godina 4.

Godina 5. Ukupno

Ukupni troškovi 500 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 1500 $

Ukupne koristi 0 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 2000 $

Neto koristi -500 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 500 $

Tabela 3. Primjer protoka novca u 5-godišnjem WLAN projektu

ROI formula je:

ROI = Ukupne koristi / Ukupni troškovi

Formula izražava neto povrat svake potrošene novčane jedinice. Za primjer iz tablice ROI je:

Page 161: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

160

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

ROI = 2000 $ / 1500 $ = 133 % . Drugim riječima, za svaki po-trošeni dolar postoji neto povrat od 1,33 $.

Jednostavnost izračunavanja ROI je njegova prednost. ROI od-nos je jednostavan za razumjeti. ROI osigurava zadovoljavajuću metodu za procjenu ulaganja u kraćem razdoblju. No on ima i neke nedostatke. ROI ne uzima u obzir vremensku dimenziju vri-jednosti novca. Zlatno pravilo ekonomije kaže da je dolar danas vredniji od dolara sutra. Drugi nedostatak ROI je relativna vri-jednost ukupnog protoka novca. Investicija od 100.000 USD koja vraća 133.000 USD ima ROI 133%. Usporedimo to s investicijom od 100.000.000 USD koja vraća monetarnu dobit od 133.000.000 USD. Opet nalazimo da je ROI 133%, no jasno je da se ova dva slučaja značajno razlikuju.

10.6. Potencijalni rizici

Da bi se pravilno vrednovale poslovne koristi za poduzeće koje uvodi WLAN potrebno je spomenuti i potencijalne rizike, što se prvenstveno odnosi na sigurnost. 802.11 autentikacija i enkripcija definirane 802.11 standardom duboko su narušene. TKIP pred-stavlja kratkoročno rješenje sigurnosnih problema s WEP-om i au-tentikacijom. 802.1x i AES bi trebali biti dugoročnija rješenja za bežičnu sigurnost. Zbog brzog razvoja bežičnih tehnologija bitno je pratiti trendove u tehnologiji i sigurnosti tih tehnologija. Edukaci-ja o osnovnim i naprednim sigurnosnim procedurama za bežične LAN-ove ključna je za sprečavanje sigurnosnih upada u bežične LAN-ove.

Da bi WLAN rješenje donijelo poslovne dobiti poduzeću potrebno je prilikom razmatranja uporabe WLAN-ova uzeti u obzir moguć-nosti i ograničenja WLAN tehnologije, te dobro procijeniti tekuće i buduće potrebe poduzeća koje se žele namiriti ovim rješenjima.

Page 162: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

161

11. Wi-Fi hotspot

Suvremeni korisnici koji sve više vremena provode izvan ureda, putuju poslovno ili privatno zahvaljujući Wi-Fi hotspot lokacija-ma, mogu jednostavnije digitalno komunicirati. Na sve brojnijim hotspot lokacijama (u marinama, zračnim lukama, hotelima…) korisnici mogu spojiti ugodno s korisnim te pristupiti Internetu i kompanijskoj mreži jednostavno, pouzdano i bez žice. U ovom poglavlju vas upoznajemo s Wi-Fi hotspot rješenjima.

11.1. Što je to Wi-Fi hotspot?

Wi-Fi hotspot je naziv za bežične lokalne računalne mreže po-stavljene na javnim lokacijama, putem kojih korisnici mogu pri-stupati Internetu koristeći Wi-Fi laptop računala ili druge uređaje s Wi-Fi mogućnostima. Wi-Fi hotspot lokacije najčešće se nalaze u kafićima, hotelima, zračnim lukama, marinama, željezničkim stanicama, kongresnim centrima i drugim javnim mjestima. Po-duzeća i sveučilišta često uvode Wi-Fi hotspot uslugu kako bi svojim posjetiteljima i gostima ponudili bežični pristup Internetu. Ovakve usluge su ponekad dostupne i u avionima, vlakovima i brodovima. Sam izraz Wi-Fi u opticaj je uvela Wi-Fi Alliance, da bi opisala proizvode za lokalne bežične računalne mreže koji su zasnovani na IEEE 802.11 standardima.

Page 163: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

162

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

11.2. Brzina pristupa

Brzina pristupa Internetu putem Wi-Fi hotspota znatno je veća od brzine tradicionalnog dial-up Internet pristupa koji se ostvaruje korištenjem telefonskog modema. No, brzina pristupa Internetu koju korisnik osjeća dok je spojen na Wi-Fi hotspot se mijenja. Ona ovisi o mnogo elemenata, uključujući:

• Veličinu i konfiguraciju hotspota• Broj korisnika koji istovremeno pristupaju Wi-Fi hotspotu• Aktivnosti koje korisnici obavljaju na mreži

Naprimjer, brzina pristupa Internetu pojedinačnog korisnika hots-pota znatno je veća ukoliko mali broj korisnika hotspota sinkro-nizira e-mail, u odnosu na slučaj kada veliki broj korisnika skida velike datoteke ili gleda streaming video s neke web lokacije.

11.3. Tipovi Wi-Fi hotspot mreža

Pristup na hotspot može biti besplatan ili uz naplatu. Na hotspot mrežama s besplatnim pristupom ponekad se od korisnika zahtije-va registracija i pregledavanje reklamnih poruka prije odobrava-nja Internet pristupa. Hotspotovi na kojima se naplaćuje usluga pristupa Internetu zahtijevaju od korisnika da se registriraju i pla-te vrijeme pristupa.

Wi-Fi hotspot može biti zaseban ili kao dio mreže.

11.4. Uobičajene Wi-Fi hotspot lokacije

Wi-Fi hotspot lokacije mogu se naći na mnogim javnim mjestima u tehnološki razvijenim zemljama. Navodimo nekoliko tipičnih mjesta gdje se mogu naći Wi-Fi hotspot mreže:

• Kafići, restorani i barovi• Hoteli, moteli i gostionice• Knjižare i knjižnice• Prijemni holovi• Zračne luke

Page 164: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

163

• Marine• Avioni• Klubovi i organizacije

Primjeri organizacija koje svojim klijentima omogućuju pristup Internetu putem Wi-Fi hotspot lokacija navedeni su u Tabeli 4. Kompanija Vrsta Hotspot mreža

Starbucks kafe-barovi Uz naplatu T-Mobile

McDonald’s restorani Uz naplatu Wayport (U.S.)

Panera Bread kafe-barovi Besplatno —

Marriot hoteli Uz naplatu Boingo

Tabela 4. Primjeri kompanija koje omogućuju pristup Internetu putem Wi-Fi hotspota

11.5. Wi-Fi aktivne zone

Wi-Fi aktivne zone (engl. Wi-Fi hot zones) omogućuju javni In-ternet pristup, slično kao i Wi-Fi hotspot lokacije, ali one pokriva-ju znatno šira područja. Wi-Fi aktivne zone mogu pokriti gradske četvrti, cijele gradove ili čak cijelu zemlju.

Prilikom stvaranja Wi-Fi aktivnih zona koristi se tehnologija pozna-ta kao mesh umrežavanje, za razliku od tradicionalne bežične LAN infrastrukture koja se koristi u izgradnji Wi-Fi hotspot lokacija.

11.6. Kako naći hotspot

Korisnici mogu naći hotspot lokacije na različite načine:

• Online direktoriji• Softverski direktoriji• Vidljive oznake

Page 165: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

164

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

• Wi-Fi tragači• Korištenje laptopa ili PDA uređaja

Korisnici koji žele imati Internet pristup tijekom putovanja, mogu naći hotspot lokacije u određenom području pretraživanjem on-line direktorija. U ovim direktorijima mogu se naći detaljnije in-formacije o dostupnim hotspot mrežama, kao što su SSID bežične mreže, te je li mreža besplatna ili uz naplatu.

Mnoge od velikih hotspot mreža i online direktorija nude besplat-ne softverske programe koji se mogu preuzeti s njihovih web loka-cija te instalirati na računalo korisnika. Ovi programi omogućuju putnicima brzo nalaženje hotspot lokacija u nekom području i bez uspostavljene Internet veze – offline pretraživanje.

Neke organizacije postavljaju oznake koje ukazuju na postojanje javne hotspot mreže na njihovoj lokaciji. Ove oznake mogu biti jednostavnog tipa kao npr. „Wi-Fi Hotspot Here” ili „Wireless In-ternet Access Available”.

Nalaženje dostupnih Wi-Fi hotspot mreža na nekoj lokaciji moguće je obaviti i korištenjem uređaja poznatih kao Wi-Fi tragači. Ovi ure-đaji obavještavaju korisnika o prisutnosti bežične mreže. Napredniji tipovi ove vrste uređaja daju korisnicima više detalja o nađenim Wi-Fi mrežama, kao što su SSID, sigurnosna razina i jačina signala. Treba imati na umu da Wi-Fi tragači obavještavaju korisnika o svakoj nađenoj bežičnoj mreži u blizini, bilo da je riječ o privatnoj ili javnoj hotspot mreži. Iako je pristup neosiguranim privatnim mrežama moguć, on nije zakonit.

Wi-Fi hotspot mreže mogu se tražiti i pomoću Wi-Fi laptop računala ili PDA uređaja s Wi-Fi mogućnostima i odgovarajućim softverom. I na ovaj

Slika 59. Wi-Fi tragač

Page 166: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

165

način moguće je detektirati osim javnih mreža i privatne mreže čije korištenje nije zakonski dozvoljeno. Korisnici bi trebali pristupati samo onim mrežama koje su jasno označene kao javne.

11.7. Koristi od postavljanja Wi-Fi hotspot mreža

Osnovni cilj postavljanja Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji je omogućavanje brzog pristupa Internetu na toj lokaciji. Uz za-dovoljavanje potreba klijenata i posjetitelja za Internet vezom, i uposlenici organizacije kojoj pripada Wi-Fi hotspot mogu koristiti prednosti lako dostupnog Internet pristupa.

Dodatne koristi od postavljanja Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lo-kaciji su:

• Privlačenje novih posjetitelja na lokaciju• Stvaranje dodatnih prihoda• Stvaranje privatne mreže za potrebe organizacije

11.7.1. Privlačenje novih posjetitelja na lokaciju

Postavljanje Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji trebalo bi pri-vući nove posjetitelje, te utjecati da se oni vraćaju i ostaju duže. Za maloprodajne objekte kao što su kafići ili restorani, ova vrsta usluge može pomoći da se popune prazne stolice. Za neke hotele postojanje Wi-Fi Internet pristupa za goste može biti od presud-nog utjecaja za sprečavanje gubitka potencijalnih klijenata.

11.7.2. Stvaranje dodatnih prihoda

Uz pružanje usluge Internet pristupa klijentima i posjetiteljima, vla-snici hotspot lokacija mogu ostvariti dodatne prihode i putem:

• Neizravne prodaje proizvoda ili usluga• Prihoda od članstva u hotspot mrežama • Prihoda od naplate korištenja hotspot usluge• Prihoda od reklamiranja

Page 167: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

166

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

11.7.2.1. Neizravna prodaja proizvoda i usluga

Kao što je spomenuto ranije, postavljanje Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji bi trebalo privući nove posjetitelje, te utjecati da se oni vraćaju i ostaju duže. Više ljudi u prodavaonici i njihovo duže zadržavanje obično znači i veću prodaju proizvoda ili usluga.

Procjenjivanje ove potencijalne neizravne dobiti je složeno, za bilo koju organizaciju. Prije započinjanja Wi-Fi hotspot biznisa treba razmotriti sljedeće:

• Jesu li trenutni klijenti ili posjetitelji tip ljudi koji bi sjedio na lokaciji organizacije s laptopom i provjeravao e-mail ili pretraži-vao Internet?

• Koliko mnogo ljudi bi hotspot mogao privući?• Hoće li korisnici hotspot usluge kupovati proizvode ili usluge?• Koliko će se povećati prihodi zbog postavljanja hotspota?

11.7.2.2. Prihodi od članstva u hotspot mrežama

Postavljanjem hotspot mreža uz naplatu, organizacije imaju više šansi ostvariti izravne dobiti od hotspot mreža, nego kada pružaju besplatan pristup. Ukoliko se vlasnik hotspota udruži s nekom od hotspot mreža, kao što je Boingo, primat će naknadu koja proi-stječe od članstva u mreži. Treba imati na umu i to da će hotspot čije se usluge naplaćuju imati manje korisnika nego u slučaju kada bi pristup hotspotu bio besplatan. Kada vlasnik hotspota ostvari suradnju s nekom od hotspot mreža, ona preuzima brigu o naplati usluga od strane korinika i prati sve ostalo.

11.7.2.3. Prihodi od neovisnih hotspot lokacija

Vlasnici hotspot lokacija koji žele naplaćivati usluge pristupa, bez pomoći hotspot mreže kao što je Boingo, trebaju formirati vlastite cijene usluga i uvjete korištenja. Traba imati na umu da korisnici neovisnih hotspotova neće uživati iste pogodnosti kao korisnici

Page 168: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

167

mreža hotspotova. Velike hotspot mreže imaju više lokacija na ko-jima korisnici mogu ostvariti vezu koristeći istu pretplatu.

11.7.2.4. Prihodi od oglašavanja

Izravni prihodi od postavljanja hotspota s besplatnim pristupom mogu se ostvariti prodajom oglasnog prostora. Oglasi mogu biti smješteni na splash screen web stranici, koju korisnik mora vidje-ti kada se prvi put spaja u nekoj sesiji. Ukoliko vlasnik hotspota planira prihvaćati ponude za oglašavanjem treba formirati cijene oglašavanja i uvjete korištenja.

11.7.3. Mogućnost stvaranja privatne mreže

Nakon uspostavljanja Wi-Fi hotspota, organizacije mogu, ukoli-ko već nemaju izgrađenu, izgraditi privatnu ožičenu ili bežičnu mrežu koja može dijeliti isti Internet priključak s javnom hotspot mrežom. Ukoliko su pravilno postavljene, privatna i javna mreža bit će neovisne jedna od druge, i privatna će mreža biti sigurna od neovlaštenog pristupa.

11.8. Hotspot rješenja

Postoji mnogo različitih hotspot rješenja. U nastavku ćemo pred-staviti neka od njih.

11.8.1. Jednostavni hotspot

Najjednostavnije i najjeftinije hotspot rješenje može se izgraditi korištenjem iste vrste opreme koja se koristi u kućnim bežičnim mrežama. Ovo rješenje u stvarnosti i nema prave hotspot zna-čajke, kao što su kontrola korisnika i upravljanje. Ovo rješenje je dobro ukoliko nema potrebe da se zna kada i koji korisnici se logiraju, te nema potrebe za prikazivanjem uvodnog splash scree-na. Sa ovim rješenjem, korisnicima se omogućuje jednostavan i besplatan bežični Internet pristup.

Page 169: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

168

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

11.8.2. Softversko hotspot rješenje

Korištenjem jeftinih bežičnih rutera i softverskih programa koji dje-luju kao bežični kontroleri ili hotspot gatewayi moguće je izgraditi jednostavno i jeftino hotspot rješenje. ZoneCD je primjer softver-skog paketa koji omogućuje brzu izgradnju hotspota za pružanje usluga besplatnog pristupa Internetu, ali koje ima fine hotspot ka-rakteristike. Za ovo rješenje potrebno je imati poseban PC. Softver koji obavlja posao besplatan je za korištenje. Korištenje osnovnih karakteristika ZoneCD softverskog hotspot rješenja je besplatno, u što spada splash screen i filtriranje sadržaja, dok se je za premium ili napredne hotspot karakteristike potrebno pretplatiti za service plan.

11.8.3. Hotspot mreža

Vlasnici hotspot lokacija koji žele biti dio velike mreže i omoguća-vati pristup uz naplatu mogu se priključiti hotspot mreži tipa Bo-ingo. Boingo je jedna od najvećih hotspot mreža, koja omogućuje pristup tisućama korisnika širom svijeta u zračnim lukama, kafi-ćima, hotelima, maloprodajnim objektima i drugdje. Postavljanje opreme prilično je jednostavno i ne zahtijeva mnogo tehničkog znanja. Rješenje se može izgraditi korištenjem uobičajenih komer-cijalnih proizvoda.

Slika 60. Jednostavni hotspot

Page 170: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

169

11.8.4. Hotspot gateway rješenje

Ovo rješenje je najskuplje, no ono omogućuje učinkovito dijelje-nje istog Internet priključka od strane hotspot mreže i privatne mreže organizacije. Korištenjem hotspot gateway rješenja, korisni-cima se može pružati besplatni pristup ili pristup uz naplatu. Hots-pot gateway rješenja omogućuju korištenje hotspot ticket printera koji pojednostavljuju naplatu usluga. Hotspot gateway rješenja omogućuju plug-and-play instalaciju i obično su pogodniji za veli-ka organizacijska okruženja.

Korištenjem open source firmwarea (npr. DD-WRT ili Sveasoft) u pojedinim jeftinim bežičnim ruterima s izmjenjivim firmwareima,

Slika 61. Softversko hotspot rješenje

Page 171: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

170

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

mogu se dobiti, besplatno ili uz vrlo malu cijenu, uređaji s velikim brojem korisnih značajki, kao što su splash screen (poznat i kao captive portal), višestruki SSID, VLAN, i repeater mod.

Slika 62. Hotspot gateway rješenje

11.9. Sigurnost

Prijetnje bežičnim računalnim mrežama su brojne. S obzirom da je korištenje jednostavno i da se na hotspot mrežama ne koriste en-kripcijske metode, sve osobe u dometu Wi-Fi hotspota potencijalno mogu uhvatiti osjetljive podatke koje se prenose preko ove mreže.

Jedna od osnovnih koristi umrežavanja je mogućnost dijeljenja datoteka između korisnika na mreži. No, ovo nije poželjna karak-teristika na javnim mrežama, jer korisnici vjerojatno ne žele da svako pretražuje njihove datoteke.

Hotspot administratori ili vlasnici moraju obavijestiti korisnike o rizicima povezanima s korištenjem neosiguranih bežičnih mreža kao što je hotspot. Neki od rizika su:

• Internet aktivnost može biti praćena• Informacije o logiranju na neosigurane Internet servise i web

stranice mogu se presresti • Sve dijeljene datoteke su dostupne svima na mreži

Page 172: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

171

Neki od sigurnosnih mehanizama koji mogu povećati sigurnost korisnika na hotspot mrežama su:

• Prilikom spajanja na kompanijske mreže posredstvom hotspota potrebno je uspostaviti VPN veze

• Koristiti web stranice osigurane SSL-om• Onemogućiti dijeljenje datoteka• Koristiti osobni vatrozid softver

Page 173: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

172

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

12. Primjer 1. – m0n0wall hotspot rješenje

U ovom poglavlju opisujemo kako se korištenjem m0n0wall open source rješenja, izgrađenog na FreeBSD platformi, može napraviti Wi-Fi hotspot captive portal koji od klijenata koji žele pristupiti Internetu putem Wi-Fi hotspota zahtijeva prethodnu autorizaciju kroz web preglednik.

12.1. Što je to m0n0wall?

m0n0wall je projekt čija je namjena stvaranje potpuno ugrađe-nog vatrozid softverskog paketa koji posjeduje sve bitne osobine komercijalnih vatrozid paketa, a uz to je i besplatan. m0n0wall je izgrađen na pojednostavljenoj verziji FreeBSD-a.

Jedna od funkcija m0n0wall softverskog paketa je i tzv. captive portal, koji od klijenata koji žele pristupiti Internetu putem Wi-Fi hotspota osiguranog m0n0wall rješenjem, zahtijeva prethodnu autorizaciju kroz web preglednik.

12.2. Potrebni uređaji

Za implementiranje Wi-Fi hotspot captive portal rješenja zasnova-nog na m0n0wallu potrebni su nam sljedeći uređaji:

• ADSL priključak• Usmjerivač

Page 174: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

173

• Računalo sljedećih karakteristika:• Intel kompatibilni procesor (minimalno klase 486)• Minimalno 64 MB RAM-a• Boot-abilni CD-ROM uređaj• Floppy uređaj• Dvije mrežne kartice

• Bežična pristupna točka• CD verzija m0n0wall distribucije, koja se može naći na web

lokaciji m0n0wall projekta

ADSL priključak dobivamo od davatelja Internet usluga.

Za usmjerivač i bežičnu pristpnu točku ne postoje neki posebni uvjeti.

Na Slici 63. predstavljen je način spajanja uređaja u Wi-Fi hots-pot rješenju zasnovanom na m0n0wallu.

Slika 63. Wi-Fi hotspot m0n0wall rješenje

Page 175: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

174

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

12.3. Podešavanje m0n0wall servera

Nakon podizanja serverskog sistema s boot-abilne verzije m0n0walla, pojavljuje se m0n0wall konzola:

*** This is m0n0wall, version 1.2 built on Sun Aug 22 11:41:15 CEST 2004 for WRAP Copyright (C) 2002-2005 by Manuel Kasper. All rights reserved. Visit http://m0n0.ch/wall for updates. LAN IP address: 192.168.1.1 Port configuration: LAN -> sis0 WAN -> sis1

m0n0wall console setup**********************1) Interfaces: assign network ports2) Set up LAN IP address3) Reset webGUI password4) Reset to factory defaults5) Reboot system

Izbor opcije 1 omogućuje nam da dodijelimo mrežna sučelja za LAN i WAN.

Enter a number: 1

Valid interfaces are:

sis0 00:0c:29:96:5e:desis1 00:0c:29:96:53:e8

Do you want to set up VLANs first?If you‘re not going to use VLANs, or only for optional interfaces, youshould say no here and use the webGUI to configure

Page 176: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

175

VLANs later, if required.

Do you want to set up VLANs now? (y/n)

U našem testnom primjeru nećemo konfigurirati VLAN, te ćemo stoga izabrati opciju „n”

If you don‘t know the names of your interfaces, you may choose to useauto-detection. In that case, disconnect all interfaces before you begin,and reconnect each one when prompted to do so.

Enter the LAN interface name or ‘a’ for auto-detection:

Sada ćemo unijeti ime željenog LAN sučelja (sis0 ili sis1) a zatim pritisnuti Enter, ili možemo unijeti „a” te slijediti upute za auto-detekciju sučelja.

Enter the WAN interface name or ‘a’ for auto-detection(or nothing if finished):

Nakon toga ćemo unijeti naziv preostalog sučelja i pritisnuti Enter.

U našem testnom primjeru nećemo dodijeljivati opcijsko sučelje, te ćemo nakon pojavljivanja naredne obavijesti samo pritisnuti Enter.

Enter the Optional 1 interface name or ‘a’ for auto-detection(or nothing if finished):

Sada možemo vidjeti kako su sučelja konfigurirana:

The interfaces will be assigned as follows:

LAN -> sis1

Page 177: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

176

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

WAN -> sis0

The firewall will reboot after saving the changes.

Do you want to proceed? (y/n)

Unesimo „y”, te pritisnimo Enter kako bi restartali vatrozid s no-vim postavkama.

12.4. Podešavanje captive portala

Uz pretpostavku da je m0n0wall na odgovarajući način prepo-znao mrežne kartice na našem stroju, spremni smo za podešavanje captive portala. Podešavanje ćemo obaviti preko web korisničkog sučelja, na sljedeći način:Spojimo klijentski PC na usmjerivač putem mrežnog ethernet kab-la. PC bi trebao biti omogućen za DHCP; Otvorimo web preglednik te unesimo kao URL LAN IP adresu. U našem testnom primjeru to je bila http://192.168.1.1. (Adresa koju trebamo pojavljuje se kod startanja m0n0walla); Nakon što dobijemo upit o korisničkom imenu i lozinci, unijet ćemo pretpostavlje-ne vrijed no sti admin i mono.

Nakon unošenja koris nič kog imena i lozinke ulazimo u grafički mod za konfi-guriranje m0n0walla.

Slika 64. Logiranje na m0n0wall

Page 178: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

177

Izborom stavke „General setup” otvara se prozor u kome je mogu-će izvršiti izmjenu zaporke, što je za prvo logiranje preporučljivo iz sigurnosnih razloga.

Slika 65. m0n0wall grafički mod za konfiguriranje

Slika 66. Izmjena zaporke

Page 179: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

178

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Izborom stav-ke „Captive

portal” otvara se prozor za

podešavanje captive portala.

Slika 67. Podešavanje

Captive portala

Izborom stavki „Portal page contents” i „Authentication error page contents” podešavamo izgled stranice na koju će korisnici biti usmjereni kad se prvi put probaju spojiti na Internet putem našeg hotspota, odnosno izgled stranice koju će vidjeti ukoliko ne unesu odgovarajuće korisničko ime i zaporku.

U našem testnom primjeru koristit ćemo:

<body><center>Welcome to the Caffe Tuzla Hotspot<br>Please enter your username and password. Visit the front desk to obtain this info.<form method=“post“ action=“$PORTAL_ACTION$“>Username: <input name=“auth_user“ type=“text“><br>Password: <input name=“auth_pass“ type=“password“><br> <input name=“redirurl“ type=“hidden“ value=“$PORTAL_REDIRURL$“> <input name=“accept“ type=“submit“ value=“Submit“>

Page 180: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

179

</form></center></body>

Odnosno:

<body><center>The username and password you provided are invalid. Please use the back button to try again.<br><a href=“javascript:history.go(-1)“ onMouseOver=“self.status=document.referrer;return true“>Go Back</a></center></body>

Izborom stavke „Users” otvara se prozor za unos podataka o auto-riziranim korisnicima.

Slika 68. Unos podataka o autoriziranim korisnicima

Naše hotspot rješenje zasnovano na m0n0wallu sada je spremno za korištenje.

Page 181: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

180

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Nakon što klijent, koji je korištenjem svog laptopa ili PDA ure-đaja našao naš Wi-Fi hotspot, pokuša otvoriti neku stranicu na Internetu bit će preusmjeren na stranicu za autorizaciju.

Slika 69. Wi-Fi hotspot m0n0wall rješenje u pogonu

Slika 70. Stranica za autorizaciju

Slika 71. Pogrešno korisničko ime ili zaporka

Ukoliko nije unio ispravno korisničko ime ili zaporku, m0n0wall mu neće dozvoliti pristup Internetu.

Page 182: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

181

13. Primjer 2 – WLAN/ADSL rješenje za kućne mreže

Velika brzina i stalna veza na Internet do sada su uglavnom bile privilegija srednjih i velikih poduzeća. Sa ADSL-om, i mala po-duzeća, profesionalci i zahtjevni kućni korisnici imaju se priliku povezati na Internet stalnom vezom velike brzine i tako uživa-ti u svim prednostima tzv. širokopojasnog pristupa. Korištenjem bežičnih računalnih mreža i ADSL-a korisnici mogu pretraživati Internet putem širokopojasne veze, ispisivati dokumente i zajed-nički koristiti datoteke s bilo kojeg računala u kućnoj mreži, bez obzira je li ono u istoj prostoriji ili na nekom drugom katu. Žice, postavljanje kablova i bušenje rupa u zidovima nisu neophodni da bi korisnici bili online bilo gdje u svojem domu.

Slika 72. Bežična kućna mreža sa širokopojasnim pristupom na Internet

Page 183: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

182

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Ovo poglavlje ima za cilj upoznati vas s mogućnostima koje WLAN/ADSL rješenje nudi kućnim korisnicima. WLAN/ADSL rješenje, osim za izgradnju kućnih mreža, može biti prihvatljivo rješenje i za male urede.

13.1. ADSL

Velika brzina i stalna veza na Internet do sada su uglavnom bile privilegija srednjih i velikih poduzeća. Sa ADSL-om, i mala po-duzeća, profesionalci i zahtjevni kućni korisnici imaju priliku po-vezati se na Internet stalnom vezom velike brzine i tako uživati u svim prednostima tzv. širokopojasnog pristupa.

13.1.1. ADSL osnove

Standardna telefonska instalacija sastoji se od para bakrenih žica koje telefonska kompanija dovodi do lokacije korisnika. Bakrene žice mogu prenositi mnogo veći opseg frekvencija od onog koji se zahtjeva za telefonski promet. ADSL koristi višak ovog kapaciteta za prijenos informacija preko žice bez ometanja telefonskog razgo-vora. Čitav mehanizam zasnovan je na tome da se odgovarajuće frekvencije koriste za određene zadatke.

ADSL tehnologija dijeli raspoloživi frekvencijski opseg obične bakrene parice na tri dijela. Govorna signalizacija zahtijeva ogra-ničen propusni opseg, jer ljudsko uho može registrirati jedino zvu-kove u opsegu koji predstavlja samo jedan dio raspoloživog propu-snog opsega bakrene parice.

Osnovni opseg predviđen za telefonski promet posebnim je fil-terom odvojen od ostalih opsega metodom koja omogućuje da se telefonski razgovor odvija i u slučaju da ADSL zakaže. Drugi opseg frekvencija prenosi signal podataka koji šalje informacije od korisnika. Treći propusni opseg je veza velike brzine ka korisniku.

Page 184: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

183

13.1.2. DSL mrežna oprema Postojeća telefonska infrastruktura stvorena je prvenstveno za prijenos glasa, tako da ova mreža nije izvorno prilagođena za pri-jenos podataka velikom brzinom.

Da bi se ostvarila mreža za brzi prijenos podataka baziran na DSL-u, potrebno je imati nekoliko vrsta mrežne opreme.

DSLAM (engl. Digital Subscriber Line Access Multiplexer) je uređaj na strani davatelja usluge čija je uloga da više DSL kori-sničkih linija povezuje na mrežu ISP-a preko jako brzih veza.

Splitter je uređaj koji se veže na oba kraja telefonske linije i služi za razdvajanje DSL signala od signala klasične telefonije ili ISDN-a. On omogućuje da bakrena parica bude istovremeno upotrebljena i za prijenos podataka velikim brzinama i za razgovor putem tele-fonske linije.

DSL terminalni uređaj (DSL Modem / DSL Router) koji se spa-ja na računalo i na DSL liniju, odnosno splitter, služi za prijenos podataka.

13.1.3. Podjela signala

Postoje dva konkurentska i nekompatibilna standarda za ADSL. Službeni ANSI standard za ADSL je sustav koji se zove DMT (eng. Discrete Multitone). Većina današnje instalirane ADSL opreme koristi DMT. Raniji standard zvao se CAP (Carrierless Amplitude/Phase) sustav, i koristio se na mnogim ranim instala-cijama ADSL-a.

13.2. NAT

Prilikom spajanja računala na Internet pomoću ADSL modema, davatelj Internet usluge dodjeljuje tom računalu jedinstvenu IP adresu. Ta adresa je jedinstvena jer pripada samo tom računalu. Preko te IP adrese računalo može biti dostupno svim drugim raču-

Page 185: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

184

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

nalima na Internetu i on može s njima komunicirati korištenjem TCP/IP protokola. Ta adresa je globalna, jer bilo koje računalo u svijetu može komunicirati s našim računalom preko nje. No, kako korištenjem samo jedne javne IP adrese spojiti na Internet sva ra-čunala iz naše kućne mreže ili one iz malog ureda? Korištenje ADSL usmjerivača ili gatewaya s podrškom za NAT rješava ovaj problem.

NAT (engl. Network Address Translation) prvotno je osmišljen kao prijelazno rješenje za problem nestajanja IPv4 adresa, dozvolja-vajući globalno registriranim IP adresama da budu korištene pono-vo ili dijeljene između nekoliko čvorova. „Klasični” NAT, definiran s RFC 1631, mapira IP adrese iz jednog područja u drugo. Prem-da može biti korišten za prevođenje između dva adresna područja, NAT se znatno češće koristi za mapiranje IP adresa iz neusmjerava-jućeg privatnog adresnog prostora definiranog s RFC 1918:

10.0.0.0 - 10.255.255.255 172.16.0.0 - 172.31.255.255 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Ove adrese su određene za korištenje u privatnim mrežama koje ne zahtijevaju vanjski pristup ili zahtijevaju ograničen pristup vanjskim servisima. Organizacije mogu slobodno koristiti ove adrese kako bi izbjegle zahtjeve za registriranim globalnim adresama. No, s obzi-rom da privatne adrese mogu biti korištene od strane mnogih, unu-tar njihovih vlastitih područja, one nisu usmjerive preko zajedničke globalne infrastrukture. Kada je potrebna komunikacija između privatno adresiranih čvorova i javne mreže (kao što je Internet), zahtijeva se prevođenje adresa. Ovdje se primjenjuje NAT.

13.2.1. Statički NAT

NAT radi na način da stvara veze između adresa. U najedno-stavnijem slučaju jedan-na-jedan, mapiranje može biti definirano između javnih i privatnih adresa. Ova vrsta prevođenja adresa

Page 186: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

185

poznata je i kao statički NAT. Ona se može realizirati i na način prevođenja samo mrežnog dijela adrese, a ostavljanjem host dijela adrese nepromijenog.

13.2.2. Dinamički NAT

Znatno češće, skup javnih adresa se dijeli od strane cijele privatne IP podmreže (dinamički NAT). Rubni uređaji koji izvršavaju di-namički NAT, stvaraju veze „u letu”, gradeći NAT tablicu. Veza-ma iniciranim od strane privatnog čvora, dodjeljuje se javna adre-sa iz skupa javnih adresa. Nakon što se veza prekine (ili istekne), adresa se vraća u skup adresa za ponovno korištenje. Dinamički NAT je složeniji jer se stanje mora održavati, i povezivanje mora biti odbijeno u slučaju da su sve adrese iz skupa adresa zauzete. No, za razliku od statičkog NAT-a, dinamički NAT omogućuje ponovno korištenje adresa, smanjujući potrebu za legalno registri-ranim globalnim adresama.

13.2.3. PAT

Posebna vrsta dinamičkog NAT-a, poznata i kao NAPT (engl. Network Address Port Translation) ili PAT (engl. Port Addre-ss Translation), može biti korištena kako bi se dozvolilo da više čvorova dijeli jednu IP adresu, uz pravljenje razlike na osnovu korištenog TCP/UDP broja porta. Naprimjer, pretpostavimo da privatni čvorovi 192.168.0.2 i 192.168.0.3 šalju pakete s izvornog porta 1108. PAT usmjerivač bi mogao prevesti ovo u jedinstvenu IP adresu 206.245.160.1 i dva različita broja izvornog porta npr. 61001 i 61002. Promet odgovora primljen za port 61001 usmje-rava se natrag ka 192.168.0.2:1108, dok se promet za port 61002 usmjerava natrag na 192.168.0.3:1108.

PAT se često implementira u kućnim i malim uredskim (engl. Small Office/ Home Office – SOHO) usmjerivačima kako bi se omogućio dijeljeni pristup Internetu za cijeli LAN preko jedne javne adrese.

Page 187: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

186

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

S obzirom da PAT mapira individualne portove nije moguće „re-verzno mapiranje” dolazećih veza za druge portove izuzev ako nije konfigurirana druga tablica.

U nekim slučajevima, statički NAT, dinamički NAT i PAT mogu biti korišteni zajedno.

Prilikom razmatranja korištenja NAT-a treba voditi računa o NAT osjetljivim protokolima.

13.3. Implementacija kućnih bežičnih mreža spojenih na Internet

U nastavku ćemo predstaviti implementaciju jedne kućne bežič-ne mreže spojene na Internet putem ADSL-a.

13.3.1. Potrebni uređaji

Za implementiranje kućne bežične mreže spojene na Internet po-treban nam je ADSL priključak, središnja bežična pristupna jedi-nica, bežični adapter, te desktop ili prijenosno računalo.

13.3.1.1. ADSL priključak

ADSL priključak dobivamo od davatelja Internet usluga.

13.3.1.2. Središnja bežična pristupna jedinica

Kao središnju bežičnu pristupnu jedinicu u testnom primjeru ćemo koristiti Siemens Gigaset SE505 dsl/cable (Na tržištu postoji i bogat izbor opreme drugih proizvođača, istih ili sličnih značajki). Ovaj uređaj se može koristiti samo s ADSL modemom koji ima Ethernet priključak. Gigaset SE505 dsl/cable obavlja funkciju be-žične pristupne točke i usmjerivača.

Page 188: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

187

13.3.1.3. Bežični adapter

Za svako računalo potreban je jedan bežični adapter. U našem pri-mjeru ćemo koristiti Siemens Gigaset PC Card 54. Ovisno o vrsti računala koje želite bežično umrežiti, možete koristiti i Gigaset USB Adapter. Ukoliko se radi o desktop računalu, preporučuje se Gigaset USB Adapter. Gigaset PC Card 54 je namijenjen raču-nalima s PCMCIA utorom koji ima većina prijenosnih računala. (Na tržištu postoji i bogat izbor opreme drugih proizvođača, istih ili sličnih značajki).

U testnom primjeru korišten je operativni sustav Windows XP SP2.

13.3.2. IP adresni plan mreže

Računala u lokalnoj mreži mogu za međusobnu komunikaciju kori-stiti privatne IP adrese. Računala ne mogu koristiti privatne IP adre-se za komunikaciju s računalima koji se nalaze izvan lokalne mreže tj. na Internetu. Privatne IP adrese se zamjenjuju, korištenjem PAT-a, javnom IP adresom dobivenom od davatelja Internet usluga, a zatim se javna IP adresa koristi za daljnju komunikaciju.

Prije nego što počnemo s instalacijom mrežne opreme, dobro je utrošiti malo vremena na planiranje raspodjele adresa. Ukoliko bi se kućna ili poslovna mreža vremenom širila, dobro bi bilo da sva-ki novi uređaj lako dobije svoje mjesto u adresnom planu. Jednom postavljene adrese rijetko se mijenjaju, pa je preporučljivo da se stvari postave na zdrave temelje od početka.

13.3.3. Podešavanje sigurnosnih postavki bežične mreže

Za rad na bežičnoj mreži potrebno je podesiti istovjetne sigurno-sne postavke na središnjoj bežičnoj pristupnoj jedinici kao i na svim bežičnim mrežnim adapterima.

Page 189: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

188

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

U području sigurnosne postavke (engl. Security Setup) Gigaset SE505 dsl/cablea mogu se konfigurirati sljedeće postavke koje po-boljšavaju sigurnost bežične mreže:

Dodjeljivanje zaporke za konfiguriranje usmjerivačaPromjena predefiniranog SSID-aPodešavanje enkripcije radio-prometaMAC kontrola pristupa

Prilikom izbora oprema drugih proizvođača potrebno je voditi ra-čuna da su, kao minimum, sve prethodno navedene sigurnosne mjere podržane.

13.3.3.1. Dodjela zaporke za konfiguriranje usmjerivača

Nakon instalacije, konfiguracija usmjerivača nije standardno za-štićena zaporkom. Kako bismo onemogućili da netko neovlašteno izvrši promjene na konfiguraciji, iznimno je važno da postavimo zaporku i tu zaporku povremeno mijenjamo. Na Slici 73. je prika-zano dodjeljivanje zaporke za konfiguriranje Gigaset SE505 dsl/cable usmjerivača.

Slika 73. Dodjeljivanje

zaporke za konfiguriranje Gigaset SE505

dsl/cable usmjerivača

Page 190: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

189

13.3.3.2. Promjena predefiniranog SSID-a

Bežična mreža definira se tako da se svim komponentama dodijeli isti SSID. Kod novih uređaja, Gigaset SE505 dsl/cable SSID je ConnectionPoint. Da se netko ne bi mogao neprimjetno prijaviti u mrežu, treba promijeniti SSID. Također je preporučljivo sprije-čiti da SSID bude uključen u pakete koji se šalju putem mrežnog sustava. U suprotnom bi druge osobe mogle prisluškivati promet podataka i omogućiti si pristup bežičnoj mreži. Potrebno je izbje-gavati vlastita imena ili previše očigledne pojmove. Poželjno je kombiniranje slova i brojeva. Na Slici 74. prikazana je promjena predefiniranog SSID Gigaset SE505 dsl/cable usmjerivača.

Slika 74. Promjena prede-finiranog SSID-a

13.3.3.3. Podešavanje enkripcije radio prometa

Bežične mreže su u većoj opasnosti od prisluškivanja nego ožičene mreže. Uzevši u obzir tipični domet bežičnih mrežnih adaptera, osobi koja provaljuje u sustav potrebno je samo prijenosno raču-nalo ili PDA s odgovarajuće konfiguriranom bežičnom mrežnom karticom kako bi mogla prisluškivati svaku komunikaciju na ob-liž njoj bežičnoj mreži.

Page 191: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

190

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

13.3.3.4. WEP enkripcija

Kako bi se zatvorila sigurnosna rupa, IEEE 802.11 WLAN stan-dard specificirao je takozvani enkripcijski mehanizam WEP (engl. Wired Equivalent Privacy) za enkripciju podataka i identifikaciju uređaja na baznoj stanici.Potrebno je aktivirati barem WEP enkripciju na bežičnim mrež-nim komponentama.

Da bismo aktivirali WEP enkripciju na svojim bežičnim mrežnim komponentama moramoizvršiti sljedeće korake:• Aktivirati WEP enkripciju na Gigaset SE505 dsl/cable i generi-

rati jedan 64-bitni ili 128-bitni ključ• Aktivirati WEP enkripciju na bežičnim mrežnim adapterima i

unijeti ondje isti generirani 64-bitni ili 128-bitni ključ

S WEP-om se osiguravaju podaci, koji se prenose između bežičnih stanica. WEP ne štiti prijenose u ožičenoj mreži i na Internetu.

13.3.3.5. WPA enkripcija

WPA enkripcija je mnogo bolji način zaštite od WEP enkripcije. No, da bismo je koristili, trebamo imati i središnju bežičnu pristu-pnu jedinicu i bežični mrežni adapter koji je podržavaju.

Da bi koristili WPA s Gigaset PC Card 54, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

• Koristiti minimalno 1.11.00 verziju drajvera za PC Card 54• Potrebno je imati minimalno Windows XP sa Service Pack 1 i

odgovarajuću zakrpu za WPA

Na Slici 75. prikazano je podešavanje WPA enkripcije radio-pro-meta Gigaset SE505 dsl/cable usmjerivača.

Page 192: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

191

13.3.3.6. MAC kontrola pristupa

MAC kontrola pristupa vrši se putem MAC adresa računala. Standardno je kontrola pristupa deaktivirana. To znači da se sva računala koja koriste ispravni SSID mogu spojiti na bežičnu mre-žu. Preporučeno je aktiviranje MAC kontrole pristupa.Na Slici 76. prikazano je podešavanje MAC kontrola pristupa Gi-gaset SE505 dsl/cable usmjerivača.

Slika 75. Podešavanje WPA enkripcije

Slika 76. Podešavanje MAC kontrole pristupa

Page 193: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

192

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Na Slici 77. prikazano je podešavanje Gigaset PC Card 54 bežič-nog adaptera.

Slika 77. Podešavanje Gigaset PC Card 54 bežičnog

adaptera

13.4. Osnovna upustva za zaštitu računala

Prethodno navedene sigurnosne mjere štite podatke tijekom prije-nosa između bežičnih stanica, no ne štite podatke na računalima. Da bismo osigurali podatke na računalima, potrebno je poduzeti barem ove sigurnosne mjere:

• Koristiti vatrozid• Ažurirati računalo• Koristiti ažuran antivirusni softver• Voditi računa o sigurnosti prilikom pretraživanja i preuzimanja

s Interneta

Page 194: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

193

14. Druge bežične tehnologije

14.1. WiMAX

Standard 802.16, razvijen od strane IEEE (engl. Institute of Elec-trical and Electronical Engineers), predstavlja bežičnu tehnologiju dizajniranu i optimiziranu za tzv. gradske računalne mreže (engl. Metropolitan Area Networks – MAN). 802.16 tehnologija je kom-plementarna s bežičnom 802.11 tehnologijom dizajniranom i opti-miziranom za lokalne računalne mreže (engl. Local Area Networks – LAN). 802.16 omogućuje isporuku širokopojasnog pristupa tzv. „posljednjeg kilometra”, te predstavlja alternativu kablovskom i DSL širokopojasnom pristupu. U područjima gdje je gradnja žičane infrastrukture teška ili neisplativa, 802.16 je i jedino isplativo rje-šenje za širokopojasni pristup. U nastavku predstavljamo ukratko 802.16 standard koji omogućuje širokopojasni bežični pristup.

14.1.1. Razvoj standarda

IEEE je 2001. odobrio 802.16 standard, koji definira radio sustave u točka-više točaka (engl. point-to-multipoint) arhitekturi, koji operiraju u frekvencijskom opsegu 10 – 66 GHz, te koji zahtijeva postojanje linije vidljivosti (engl. line-of-sight) između pošiljatelja i primatelja podataka.

802.16a standard, odobren u siječnju 2003. godine, obuhvatio je i radio sustave u licenciranom i nelicenciranom opsegu frekvencija od 2 do 11 GHz. Frekvencije ispod 11 GHz omogućuju veze i bez

Page 195: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

194

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

postojanja linije vidljivosti, što je često zahtijevano u gradskim ili ruralnim mrežama.

Ubrzo nakon ratifikacije 802.16a standarda uspostavljen je Wi-MAX (engl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) Forum čija je funkcija promicanje 802.16 porodice standarda i omogućavanje certifikacijske procedure za osiguranje interopera-bilnosti između opreme različitih proizvođača. Funkcija WiMAX Foruma za 802.16 porodicu standarda slična je funkciji Wi-Fi Alliance za 802.11 porodicu standarda. U literaturi se izraz Wi-MAX često koristi kao sinonim za 802.16 standard.

802.16-2001, 802.16a-2003 i 802.16c-2003 specifikacije standar-da su kombinirane u specifikaciju standarda 802.16REVd koja se sada zove 802.16-2004. Taj 802.16-2004 standard namijenjen je nepokretnim bežičnim servisima, kao što je npr. širokopojasni pri-stup za kućne korisnike.

Novousvojena specifikacija standarda 802.16e omogućuje mobil-ni širokopojasni pristup.

14.1.2. Fizički sloj

802.16-2004 standard podržava tri moda fizičkog sloja:

* 256 FFT OFDM (engl. Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

* SC (engl. Single Carrier)* 2048 OFDMA (engl. Orthogonal Frequency Division Multiple

Access)

Europski standard ETSI HiperMAN definira jedan mod fizičkog sloja koji je istovjetan 256 OFDM modu 802.16-2004 standarda.

Cilj WiMAX Foruma je promicanje interoperabilnosti opreme te-meljene na oba ova standarda.

Page 196: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

195

14.1.3. Licenirane frekvencije

Licencirane frekvencije su važne za pružatelje usluga koji žele po-nuditi 802.16 usluge poslovnim korisnicima, jer samo u licencira-nom frekventnom opsegu kvalitet usluga (engl. Quality of Services – QoS) može biti planiran i kontroliran. U lipnju 2004. godine Wi-Max Forum je uspostavio regulatornu radnu grupu za koordinaciju rada na međunarodnom usaglašavanju licenciranih i nelicenciranih frekventnih opsega za širokopojasni bežični pristup.

14.1.4. Sigurnost

802.16 podržava AES (engl. Advanced Encryption Standard) i 3DES (engl. Triple Data Encryption Standard) za siguran prijenos podataka.

14.1.5. QoS

Širina 802.16 kanala nalazi se u rasponu 1,5 – 20 MHz, te stoga 802.16 mreže imaju fleksibilnost u podržavanju različitih brzina pri-jenosa podataka, npr. 802.16 podržava brzine prijenosa podataka klase T1 (1,5 Mbps) kao i više brzine prijenosa podataka od preko 70 Mbps. Ova fleksibilnost dozvoljava WiMAX-u da se prilagođava dostupnom spektru i širini kanala u različitim državama ili licenca-ma dodijeljenima različitim pružateljima usluga.

Vrlo bitno je i to da QoS karakteristike osiguravaju visoke perfor-mance za prijenos glasa i videa. Nekoliko karakteristika WiMAX protokola osigurava dobru zaštitu kvalitete usluga za servise kao što su audio i video. Korisnici WiMAX mreža dijele mrežne resur-se, no WiMAX QoS karakteristike omogućuju pružateljima uslu-ga da upravljaju prometom na temelju ugovora o uslugama koje je svaki korisnik potpisao.

WiMAX omogućuje optimizaciju brzine prijenosa podataka sva-kog korisnika dozvoljavajući baznim stanicama da postave mo-

Page 197: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

196

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

dulacijske sheme za svaki link posebno. Stanica korisnika koji je bliži baznoj stanici može npr. koristiti 64QAM modulaciju, dok slabiji signal od udaljenog korisnika može dozvoliti korištenje samo 16QAM ili QPSK. 802.16 MAC može čak koristiti različite modulacijske metode za downlink i uplink svakog korisnika.

14.2. Bluetooth

Bluetooth bežična tehnologija prvotno je razvijena kao tehnolo-gija za bežično povezivanje mobilnih aparata i njihovih ekstenzija. Danas se ova tehnologija koristi i kao zamjena za kabel, stvaranje privatnih ad hoc mreža te ostvarivanje pristupnih točaka za pove-zivanje korisničkih terminala na postojeće mreže za prijenos go-vora i podataka. Osnovne značajke ove tehnologije su robusnost te značajna troškovna učinkovitost i ekonomičnost u potrošnji energije. U nastavku opisujemo Bluetooth bežičnu tehnologiju.

14.2.1. Razvoj

Razvoj Bluetooth tehnologije započela je tvrtka Ericsson 1994. godine istraživanjima koja su imala za cilj realizirati troškovno i tehnološki učinkovito radio-sučelje, male potrošnje za mobilne uređaje namijenjeno radu na malim udaljenostima.

Naziv Bluetooth dat je prema imenu danskoga kralja Haralda Bluetootha (940. – 986.). Povijesno je poznat po tome što je uje-dinio Dansku i Norvešku.

Godine 1998. formirana je posebna grupa SIG (engl. Special Inte-rest Group) za razvoj i standardizaciju Bluetooth sučelja. Ta grupa danas ima više od 4000 članova, a predvode je kompanije Eri-csson, Nokia, Toshiba, Intel i IBM. Specifikacija Bluetooth teh-nologije objavljena je 1999. godine.

2002. godine IEEE (engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) usvojio je IEEE Std 802.15.1-2002 standard za bežične

Page 198: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

197

privatne mreže WPAN (engl. Wireless Personal Area Network standard) zasnovan na Bluetooth v1.1 specifikaciji.

Revizija Bluetooth specifikacije Bluetooth v1.2 prihvaćena je 2003. godine. Bluetooth v1.2 uređaji kompatibilni su s Bluetooth v1.1 uređajima. Osnovna poboljšanja ove specifikacije su:

• Adaptivna tehnologija frekvencijskoga preskakivanja (engl. Adaptive Frequency Hopping – AFH), koja poboljšava otpor-nost na greške radio sučelja, izbjegavanjem emitiranja na više-struko zauzetim frekvencijskim kanalima;

• Kvalitetniji prijenos glasa dobiven je boljim procesiranjem si-gnala i uporabom različitih metoda kodiranja;

• Vrijeme potrebno za pronalaženje Bluetooth uređaja i usposta-ve veze je smanjeno.

Grupa zadužena za razvoj Bluetooth specifikacije predstavila je 2004. godine novu reviziju Bluetooth specifikacije: Bluetooth v2.0 + EDR (engl. Enhanced Data Rate). Osnovna poboljšanja koja uvodi verzija 2.0 + EDR Bluetooth standarda su:

• Tri puta veća brzina prijenosa podataka• Manja potrošnja energije• Poboljšanje kvalitete prijenosa podataka

Uz postojeća poboljšanja, zadržana je i kompatibilnost s Bluetooth uređajima temeljenima na verzijama specifikacije 1.1 i 1.2.

Bluetooth Special Interest Group (SIG) je 2007. predstavila novu verziju Bluetooth specifikacije. Najvažnije novosti u Bluetooth Core Specification 2.1 + Enhanced Data Rate vezane su uz po-jednostavljeni proces sparivanja dvaju uređaja kroz smanjenje broja potrebnih koraka, smanjenje potrošnje energije do pet puta, te poboljšanu sigurnost.

Page 199: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

198

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Uređaji koji će imati implementiranu novu verziju specifikacija unazad su kompatibilni sa starijim verzijama specifikacija, a u Blu-etooth SIG-u naglašavaju i da surađuju s WiMedia Allianceom u razvoju tehnologije ultrawideband koja bi trebala biti uključena u novu veliku reviziju specifikacije Bluetootha, omogućujući znat-no veće brzine prijenosa podataka.

14.2.2. Način rada

Bluetooth uređaji rade u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz do 2,4835 GHz, tj. u tzv. industrijsko-znanstveno-medicinskom, ISM (engl. Industrial-Scientific-Medicine) pojasu. Kako je ISM pojas slobodan za korištenje, radio sustavi koji rade u ovom frekvencij-skom pojasu moraju biti tako projektirani da se mogu uspješno no-siti s problemima interferencije i fedinga (promjena jačine signa-la). Ovi su problemi riješeni uporabom tehnologije frekvencijskog preskakivanja s raspršenim spektrom (engl. Frequency Hopping Spread Spectrum – FHSS). Primjenom Bluetooth tehnologije di-jeli se raspoloživi spektar (83,5 MHz) u 79 komunikacijskih ka-nala širine 1 MHz. Tijekom komunikacije, radio-primopredajnici preskaču s kanala na kanal na pseudo-slučajni način.Drugim riječima, u Bluetooth kanalima se primjenjuju sheme frekvencijskoga preskakivanja i dvosmjernoga prijenosa s vre-menskom raspodjelom. Kanal je podijeljen u vremenske odsječke trajanja 625 ms, a za svaki pojedini odsječak određuje se drukčija frekvencija preskakivanja. To rezultira nominalnom frekvencijom od 1600 preskoka u sekundi.

Bluetooth uređaji mogu prenositi podatke brzinama 1 Mbps ili 3 Mbps. Ova dva načina rada su poznati kao osnovna brzina (engl. Basic Rate) i unaprijeđena brzina (engl. Enhanced Data Rate).

Standardom su definirane dvije vrste fizičkih veza koje podržavaju prijenos govora i podataka:

Page 200: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

199

• Sinkrona veza orijentirana na spajanje (engl. Synchronous Connection Oriented link – SCO link)

• Asinkrona veza bez spajanja (engl. Asynchronous Connection-less Link – ACL)

Bluetooth poznaje tri klase uređaja različite snage i dometa:

Klasa Maksimalna dozvo-ljena snaga (mW)

Maksimalna dozvo-ljena snaga (dBm) Domet

Klasa 1 100 mW 20 dBm ~100 meters

Klasa 2 2,5 mW 4 dBm ~10 meters

Klasa 3 1 mW 0 dBm ~1 meter

Tabela 5. Bluetooth klase uređaja

14.2.3. Umrežavanje

Dvije ili više jedinica koje dijele isti kanal tvore mrežu, nazva-nu piconet. U njoj se jedna jedinica ponaša kao nadređena (engl. master), kontrolirajući promet u piconet mreži. Ostale su jedinice podređene (engl. slave). Da bi uređaji mogli komunicirati moraju raditi sinkrono i upotrebljavati istu sekvencu preskakivanja. Blu-etooth uređaji u piconet mreži usklađuju svoj takt s generatorom takta nadređene jedinice. Sekvencu preskakivanja također odre-đuje nadređena jedinica. U svakom vremenskom odsječku mogu-ća je razmjena paketa između nadređene i podređenih jedinica.

Svi korisnici unutar jedne piconet mreže dijele isti kanal, pa porastom broja uređaja u toj mreži propusnost po korisniku brzo pada. Nekoli-ko piconet mreža, koje nisu međusobno sinkronizirane, čine scaternet mrežu. Veza između piconet mreža ostvaruje se uporabom jednog od Bluetooth uređaja uključenog u dvije ili više piconet mreža. Mak-simalni broj piconet mreža koje mogu tvoriti scaternet mrežu je 10. Važno je napomenuti da bilo koji uređaj može postati nadređenim. Uređaj koji uspostavlja vezu, prema definiciji, preuzima tu funkciju.

Page 201: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

200

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

14.3. ZigBee

Od studenog 2006. godine na tržištu je moguće naći ZigBee certi-ficirane proizvode. Proizvodi kompanija MaxStream, NEC Engi-neering, S3C i Software Technologies Group postali su prvi proi-zvodi certificirani po ZigBee specifikaciji. ZigBee Alliance obavila je testiranje u labaratorijama National Technical Systems (NTS) i TUV Rheinland Group. No, što je to ZigBee i gdje ova nova tehnologija može naći svoju primjenu? U nastavku dajemo kratak pregled ZigBee tehnologije.

14.3.1. Razvoj

U travnju 2003. godine, IEEE (engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) odobrio je IEEE 802.15.4 standard, nami-jenjen za stvaranje bežičnih privatnih mreža s malom propusnošću LR-WPAN (engl. Low Rate Wireless Personal Area Networks). Ovaj standard ne određuje samo malu propusnost mreže, već i malu potrošnju energije te malu složenost. IEEE 802.15.4 stan-dard specificira DSSS (engl. Direct Sequence Spread Spectrum) rješenje, sa CSMA/CA (engl. Carrier Sense Multiple Access/Co-llision Avoidance) radi izbjegavanja kolizija. S obzirom da IEEE 802.15.4 standard specificira operacije na MAC i fizičkom slo-ju, formiran je konzorcijum kompanija koji za cilj ima proširenje IEEE 802.15.4 standarda na više slojeve OSI sustava. Naprimjer, 802.15.4 specificira 128-bit AES enkripciju, dok ZigBee specifici-ra na koji način treba obavljati razmjenu enkripcijskih ključeva. ZigBee kompatibilni uređaji se na fizičkom sloju pridržavaju u pot-punosti IEEE 802.15.4 bežičnog standarda.

ZigBee operacije odvijaju se u nelicenciranom opsegu frekvencija: 2,4 GHz (globalno), 915 MHz (Amerika) i 868 MHz (Europa). Pri-jenos podataka brzinama od 250 Kbs može se ostvariti na 2,4GHz (16 kanala), 40 Kbs na 915 MHz (10 kanala) i 20 Kbs na 868 MHz (1 kanal). ZigBee proizvodi mogu koristiti do 16 različitih kanala ši-

Page 202: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

201

rine 5 MHz u 2,4 GHz opsegu frekvencija. Nekoliko od ovih kanala se ne preklapa s američkim i europskim verzijama IEEE 802.11 stan-darda. Razdaljina na koju se podaci mogu prenijeti kreće se od 1 do 100 metara, ovisno o izlaznoj snazi i okolišnim karakteristikama.

Porijeklo imena nove bežične mrežne specifikacije potječe od en-gleskog naziva „ZigBee principle” kojim se označava tehnika koju rabe pčele kako bi obavijestile druge članove zajednice o novim izvorima hrane.

14.3.2. Primjena

Mogućnosti uporabe ZigBeeja su brojne: automatizacija zgrada, sigurnosni sustavi u kućama, senzorske mreže, industrijske mreže, daljinska mjerenja te povezivanje raznih periferija na osobna ra-čunala su samo neke od njih.

14.3.3. Kako ZigBee radi?

Na fizičkom su sloju definirana dva tipa uređaja: FFD (engl. Full Function Device) i RFD (engl. Reduced Function Device). Tipič-na ZigBee mreža sastoji se od tri vrste uređaja: ZigBee koordina-tor ZC (engl. ZigBee Coordinator), ZigBee ruter ZR (engl. ZigBee Router) i ZigBee krajnji uređaj ZED (engl. ZigBee End Device). ZigBee koordinator i ZigBee ruter moraju biti FFD uređaji, dok su krajnji uređaji obično RFD tipovi uređaja. Uređaji u mreži mogu imati ulogu „roditelja” ili „djeteta”, ovisno o tome da li se drugi uređaji spajaju na njih. ZC formira mrežu i djeluje kao koordina-tor za ZR i ZED. ZC može biti u ulozi rutera nakon što je mreža formirana. ZR usmjerava ZigBee poruke ka drugim ZR i ZED ure-đajima. ZED ne učestvuje u usmjeravanju poruka ili asocijaciji, ali može primiti i djelovati u skladu s primljenim ZigBee porukama.

U ZigBee mrežama postoje dva komunikacijska mehanizma: „be-acon” i „non-beacon”.

Page 203: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

202

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Peer-to-peer mreže mogu biti formirane ukoliko ne postoji ZigBee koordinator. ZigBee mreže mogu se sastojati od zvijezda i peer-to-peer mreža. ZigBee rješenja mogu biti formirana i u obliku klaste-ra. Klaster mreže mogu biti vrlo velike. One se mogu sastojati od maksimalno 255 klastera s 254 čvora po klasteru, što čini ukupno 64.770 čvorova.

Iako je teoretski ZigBee adresna shema sposobna podržavati pre-ko 64.000 čvorova, stvarna veličina ZigBee mreže će ovisiti o frekventnom opsegu na kojem se odvijaju operacije, frekvenciji komuniciranja između čvorova na mreži, te o stupnju tolerancije aplikacija na izgubljene podatke i ponovno slanje podataka.

14.4. IrDA

U suvremenim se domovima infracrvena tehnologija koristi gotovo svakodnevno. Daljinski upravljači, koje osim za uprav-ljanje televizorima, koristimo i za upravljanje čitavim nizom drugih elektroničkih uređaja, uglavnom šalju signale putem infracrvene svjetlosti. No, osim za upravljanje televizorima, DVD playerima, TV tunerima i drugim elektroničkim uređajima, infracrvena svje-tlost može se koristiti i za bežično povezivanje računala.

14.4.1. Otkriće infracrvenog zračenja

Za otkriće infracrvenog zračenja zaslužan je fizičar William Hers-chel (1738. – 1822.). Herschel je zapazio kako svjetlo koje prolazi kroz različito obojene filtere različito zagrijava stvari, pa je odlučio napraviti eksperiment kako bi testirao svoje zapažanje. Upotrijebio je prizmu da razluči bijelu svjetlost u boje spektra. Termometar je stavio na jednu od razlučenih boja spektra, dok su ostali termometri bili bez utjecaja svjetla. Oni su mu služili kao kontrolori eksperi-menta. Mjereno u jednakim vremenskim intervalima, primijetio je da su dobivene vrijednosti sve veće kako ide prema crvenoj svje-tlosti, npr. zelena svjetlost činila je termometar toplijim nego plava

Page 204: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

203

svjetlost, žuta svjetlost činila je termometar toplijim nego zelena svjetlost, dok je crvena svjetlost učinila termometar najtoplijim. Po-nukan tim rezultatom, odlučio je postaviti termometar izvan razlu-čenog spektra odmah uz crvenu boju. Postavljeni termometar po-stigao je maksimalnu vrijednost, a Herschel je zaključio da postoji još neko zračenje izvan oku vidljivog spektra, čija su narav i svojstva istovjetni svjetlosnima, i nazvao ga infracrveno zračenje.

14.4.2. Primjena infracrvenog zračenja

U današnje doba infracrveno zračenje ima brojne praktične pri-mjene u svakodnevnom životu. U nastavku navodimo primjenu u domovima i vatrogastvu.

Robert Adler je 1956. godine razvio Zenith Space Command, prvi moderni bežični upravljač. Bio je mehanički i koristio je ultrazvuk kako bi promijenio kanal i jačinu zvuka na televizoru. Izum tranzi-stora omogućio je jeftinije elektroničke daljinske upravljače s pie-zoelektričnim kristalom koji se „hranio” oscilirajućom električnom strujom pri frekvenciji blizu ili iznad gornje granice ljudskog sluha, ali još čujnu psima. Prijemnik je sadržavao mikrofon spojen na krug koje je bio podešen na istu frekvenciju. Problem je bio u tome što je prijemnik mogao biti aktiviran nekim prirodno pojavljivanim zvukovima. U 1980-ima, kada su razvijeni poluvodiči za emitiranje i primanje infracrvene svjetlosti, daljinski upravljači su postupno prešli na tu tehnologiju koja je još i danas u širokoj uporabi. Daljin-ski upravljači koji koriste radio-tehnologije također postoje.Toplozor ili infra-crvena kamera je uređaj koji toplinsku (infracr-venu) sliku naše okoline, nevidljivu ljudskom oku, uz pomoć sofi-sticirane tehnike pretvara u vidljivu sliku, koju u pravilu prikazuje na malom ekranu ili na drugi oku pogodan način. Toplozor zapravo nije kamera, jer sliku ne snima i ne bilježi. Po funkciji više sliči na dvogled. Kao što dvogled (teleskop) golom oku nevidljivu, udalje-nu sliku, „približava” odnosno povećava, tako i toplozor našem oku potpuno nevidljivu „toplinsku” sliku pretvara u vidljivu. Daleko

Page 205: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

204

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

najvažniji razlog primjene infracrvene tehnologije u vatrogastvu je taj što ona čovjeku omogućuje gledanje u dimu, problem koji se danas ni na koji drugi način ne može zadovoljavajuće riješiti.

14.4.3. IrDA

Godine 1994. formirana je asocijacija IrDA (engl. Infrared Data Association) s ciljem razvoja globalno prihvaćenih specifikacija za infracrveno bežično komuniciranje. Danas asocijacija ima neko-liko stotina članova.

U sklopu IrDA asocijacije djeluju posebne grupe (engl. Special Interest Groups – SIG), koje su odgovorne za razvoj protokola korištenih za definiranje načina na koje uređaji s podrškom za IrDA otkrivaju, pregovaraju i šalju podatke. Danas postoje SIG grupe koje razvijaju specifikacije za sigurno obavljanje plaćanja na POS terminalima putem bežične infracrvene veze (IrFM), rade na definiranju tehničkih i marketinških zahtjeva za komunicira-nje brzinama koje prelaze 100 Mbit/s (UFIR), rade na definiranju specifikacije za prijenos digitalnog sadržaja brzinama 100 Mbps ili više (IrBurst), rade na definiranju zajedničkog standarda sa susta-vima za naplatu putarine (IrTM) itd.

14.4.4. IrDA operacije

IrDA uređaji koriste RF spektar koji obuhvaća elektromagnetsko zračenje s valnim duljinama većim od valne duljine vidljive crvene svjetlosti, a manjim od valne duljine radio-valova. To je raspon od približno 750 nm do 1 mm. IrDA uređaji komuniciraju u point-to-point konfiguraciji na rastojanjima manjim od dva metra. Najbo-lja povezivost se ostvaruje na rastojanjima do jednog metra. IrDA tehnologija se obično koristi za sinkronizaciju podataka ili prijenos datoteka, ali nove IrDA specifikacije omogućuju i siguran prijenos financijskih informacija (IrFM). IrDA komunikacija je poluduplek-sna, tj. u istom trenutku samo jedan uređaj može „govoriti”.

Page 206: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

205

IrDA uređaji moraju biti na vidiku od 15 stupnjeva jedan od dru-gog kako bi mogli uspješno komunicirati.

Interferenciju tijekom IrDA komunikacije može izazvati izravna izloženost sunčevoj svjetlosti, fluorescentna svjetlost ili drugi IR uređaji koji odašilju signale. Kolizija tijekom prijenosa podataka mora biti otkrivena i riješena softverski.

Prilikom povezivanja, IrDA uređaji uspostavljaju primarno-se-kundarni odnos. Primarna stanica je odgovorna za iniciranje veze i uspostavljanje prijenosa putem komandnih okvira. Primarna sta-nica osim toga uspostavlja tijek podataka i rješava greške u vezi. Sekundarna stanica u osnovi čini što joj se kaže. Ona šalje okvire odgovora kojima ukazuje je li zadatak završen. Primarni uređaji mogu biti računala, PDA uređaji, kamere … Sekundarni uređaji su štampači ili drugi uređaji ograničenih resursa.

Tijekom IrDA komunikacijske sesije jedan uređaj je primarni dok je drugi sekundarni, čak i ako je taj uređaj sposoban da obavlja funkciju primarnog uređaja. Jedan uređaj „govori” maksimal-no 500 ms prije negoli se drugom dozvoli da odgovori. Početna komunikacija se uspostavlja brzinom 9600 bps. Nakon što je po-četno pregovaranje završeno uređaji usklađuju brzinu kojom će nastaviti komunicirati.

14.4.5. IrDA protokol stog

Osnovna tri sloja IrDA protokola stoga su IrPHY (engl. Infrared Phycal Layer), IrLAP (engl. Infrared Link Access Protocol) i IrLMP (engl. Infrared Link Management Protocol). Oni čine sâmo srce IrDA arhitekture, i svi su neophodni za njeno isprav-no funkcioniranje. Kao dodatak ovih osnovnih slojeva defini-rani su i dodatni, opcijski, slojevi: TinyTP, IrCOMM, IrOBEX, IrLAN…

Page 207: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

206

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

IrDA je definirala 5 tipova infracrvenih veza koje odlikuje različi-ta brzina prijenosa podataka:

• SIR (engl. Serial Infrared) brzine do 9,6 – 152,2 Kbps • MIR (engl. Medium Infrared) brzine 576 do 1,152 Mbps • FIR (engl. Fast Infrared) brzine do 4 Mbps • VFIR (engl. Very Fast Infrared) brzine do 16 Mbps • UFIR (engl. Ultra Fast Infrared) brzine do 100 Mbps – trenutno

u razvoju

14.5. RFID

RFID je kratica od Radio Frequency Identification, odnodno pre-poznavanje pomoću radio-valova. RFID se danas upotrebljava u kontroli pristupa, evidenciji prisutnosti, evidenciji masovnih prolazaka (autoceste, skijališta), evidenciji životinja, a sve veću primjenu nalazi u proizvodnji i skladištenju roba.

Prema predviđanjima stručnjaka kompanije Research and Mar-kets, do 2015. godine bi 900 milijardi prehrambenih proizvoda i više od 800 milijardi komada žive stoke trebalo biti označeno odgovarajućim RFID identifikacijskim čipovima.

14.5.1. Elementi RFID sustava

Osnovni RFID sustav se sastoji od tagova, čitača tagova i softvera za procesiranje. Podaci koje tag može slati o objektu na kojem se nalazi mogu biti beskonačne raznolikosti npr. cijena, boja, datum proizvodnje, datum kada proizvodi ističe rok trajanja itd.

Zavisno o napajanju, RFID tagovi se mogu podijeliti na:• pasivne• polupasivne• aktivne

Page 208: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

207

Pasivni tagovi ne trebaju nikakav izvor energije za funkcioniranje. Kada antena na pasivnom tagu primi signal od čitača koji traži od taga povratnu informaciju, primi i dovoljnu količinu energije za slanje povratnog signala s informacijom. Zbog toga što ne trebaju izvor energije, čipovi mogu biti vrlo mali i praktički mogu trajati vrlo dugo.

Polupasivni tagovi su slični pasivnim, s razlikom da posjeduju malu bateriju. Baterija se koristi za napajanje čipa energijom, dok se RF energija koja se dobije iz signala čitača koristi za odašiljanje. Doseg signala polupasivnog taga nešto je veći od dometa pasivnih tagova, s obzirom da ne moraju trošiti RF energiju za operacije čipa. U isto vrijeme, baterije polupasivnih tagova traju duže u od-nosu na baterije u aktivnim tagovima.

Aktivni tagovi posjeduju svoj interni izvor energije i u stanju su sami generirati izlazni signal. Zbog toga su pouzdaniji nego pasivni i polupasivni i mogu slati mnogo jači signal.

Informacije dobivene s taga RFID čitač može obrađivati interno ili ih slati središnjem uređaju na daljnju obradu.

14.5.2. Frekvencijska područja rada

Općenito, RFID sustavi se grupiraju u tri frekvencijska područja rada:

Low Frequency (LF): 125 – 134 KHz High Frequency (HF): 13,56 MHzUltra High Frequency (UHF): 902 – 928 MHz (SAD) ili 865,6 – 867,6 MHz (Europa)

Neki sustavi rade i u opsegu od 2,4 GHz.

Page 209: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

208

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

14.5.3. RFID i bar-kod sustavi

Neke od prednosti korištenja RFID sustava u odnosu na bar-kod sustave su:primjena u vlažnoj, prašnoj, prljavoj okoliniza očitavanje nije potrebna izravna optička vidljivost između či-tača i tagačitanje i pisanje podataka bez ikakvog kontakta s objektomtag može imati veliki kapacitet memorije za pohranu podataka …

Bez obzira na te značajke, RFID nije nužno „bolja” tehnologija od bar-koda. Ako za aplikaciju nijedna od specifičnih značajki RFID-a nije presudna, primjena bar-koda je logičan izbor. Bar-kod naljepnica je jeftinija, a općeprihvaćeni standardi na tom područ-ju čine je globalno upotrebljivom.

Razvoj RFID tehnologije rezultira sve jeftinijom proizvodnjom opreme (tagova, čitača), sve većom memorijom, širim dome-tom prijenosa signala i bržom obradom. Ipak, nije vjerojatno da će RFID u skorije vrijeme posve zamijeniti bar-kod. Svakako, uz uspješnu standardizaciju koja bi omogućila kompatibilnost RFID opreme različitih proizvođača i pad cijena, moglo bi se očekivati njegovo veliko širenje.

U nastavku ćemo predstaviti dvije bežične tehnologije koje se više ne razvijaju, no još je uvijek u praksi moguće naići i na dolje na-vedene uređaje.

14.6. HomeRF

HomeRF operira u 2,4 GHz frekvencijskom opsegu i koristi tehno-logiju preskakanja frekvencija. HomeRF uređaji obavljaju oko 50 skokova u sekundi, što je oko 5 do 20 puta brže od većine 802.11 FSSS uređaja. Ograničenje koje je postavljeno pred HomeRF ure-

Page 210: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

209

đaje u pogledu izlazne snage ograničava domet ovakvim mrežama od 46 do 92 m. Ovo ga čini pogodnim uglavnom za SOHO okru-ženja. HomeRF jedinice koriste Shared Wireless Access Protocol (SWAP), koji je kombinacija CSMA (korištenog u lokalnim raču-nalnim mrežama) i TDMA (korištenog u mobilnim telefonima) protokola. SWAP je hibrid između 802.11 i DECT standarda i razvijen je od strane HomeRF radne grupe. HomeRF uređaji se smatraju sigurnijima od 802.11 uređaja koji koriste WEP. Neke od osobina HomeRF 2.0 su: 50 skokova u sekundi, 2,4GHz ISM opseg, brzina prijenosa do 10 Mbps, kompatibilnost unatrag s OpenAir standardom, simultana host/client i peer/peer topologija, ugrađene sigurnosne mjere protiv prisluškivanja i onemogućava-nja servisa. Radna skupina zadužena za razvoj HomeRF specifika-cije prestala je s radom 2003. godine.

14.7. OpenAir

OpenAir standard osmišljen od strane Wireless LAN Interope-rability Forum (WLIF) foruma. Mnogi bežični sustavi izrađeni su s podrškom za ovaj standard kao alternativa 802.11 standardu. OpenAir je specificirao dvije brzine: 800 kbps i 1,6 Mbps. Ope-nAir i 802.11 sustavi nisu kompatibilni. U uporabi je još uvijek moguće naći uređaje koji zadovoljavaju ovaj standard, no oni nestaju sa scene. OpenAir je bio prvi pokušaj za stadardizaciju i interoperabilnost u svijetu bežičnih LAN-ova. OpenAir je bio fo-kusiran na FSSS uređaje koji rade na dvije brzine. Wireless LAN Interoperability Forum je prestao s radom 2001.godine.

Page 211: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

210

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Bibliografija

[1] Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj do 2008. godine, Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, 2006.

[2] Bridging the Broadband Gap, European Commision, 20. 03. 2006. [3] IP/03/418, European Commission, 20. 03. 2003. [4] Wireless LAN ROI, The Wireless LAN Association, 2001. [5] 2003 Wireless LAN Benefits Study, Conducted by NOP World

Technology on Behalf of Cisco Systems, 2003. [6] CIO Magazine Research Report „The Payoff of Wireless IT

Investments”, CIO Magazine, 2004. [7] The Business Case for Enterprise-Class Wireless LANs (Network

Business), David Castaneda, Oisin Mac Alasdair, Christopher Vinckier, Cisco Press, 2006.

[8] Improving the Wireless Network Infrastructure at Microsoft, Technical Case Study, Microsoft Corporation, 2005.

[9] Business Benefits of Wireless Computing, Intel Information Technology, 2004.

[10] IEEE Standard, IEEE 802.11, 1999 Edition[11] IEEE Standard, IEEE Std 802.11b-1999[12] IEEE Standard, IEEE Std 802.11g-2003[13] IEEE Standard, IEEE Std 802.11a-1999[14] IEEE Standard, IEEE Std 802.11d-2001[15] 802.11 Wireless LAN Fundamentals, Pejman Roshan, Jonathan

Leary, Cisco Press, 2003.[16] CWNA Certified Wireless Network Administrator Official

Study Guide (Exam PW0-100), Third Edition, Planet3 Wireless, McGraw-Hill Osborne Media, 2005.

[17] CWSP Certified Wireless Security Professional Official Study Guide (Exam PW0-200), 1 edition, Planet3 Wireless, McGraw-Hill Osborne Media, 2003.

[18] MCSE Training Kit: Networking Essentials Plus, Third Edition (IT Professional), Microsoft Corporation, Microsoft Press, 1999.

[19] 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide (O’Reilly Networking) 1 edition, Matthew Gast, O’Reilly, 2002.

[20] Network Security First-Step, Thomas M. Thomas, Cisco Press, 2004.

Page 212: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

211

[21] IEEE 802.11 Handbook – A Designer’s Companion Second Edition, Bob O’Hara and Al Petrick, IEEE Press, 2005.

[22] The Business Case for Enterprise-Class Wireless LANs (Network Business), David Castaneda, Oisin Mac Alasdair, Christopher Vinckier, Cisco Press, 2006.

[23] Improving the Wireless Network Infrastructure at Microsoft, Technical Case Study, Microsoft Corporation, 2005.

[24] Business Benefits of Wireless Computing, Intel Information Technology, 2004.

[25] Wi-Fi Hotspots, Eric Geier, Cisco Press, 2006.[26] RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets[27] RFC 1631 – The IP Network Address Translator (NAT)[28] Siemens Gigaset SE505 dsl/cable: Practical Tips and

Configuration Examples Manual Siemens[29] Siemens Gigaset PC Card 54 Manual, Siemens[30] WiMAX – Unwiring the Last Mile, Siemens AG, 2004.[31] WiMAX Technology and Deployment for Last-Mile Wireless

Broadband and Backhaul Applications, Fujitsu Microelectronics America, Inc., 2004.

[32] Understanding Wi-Fi and WiMAX as Metro-Access Solutions, Intel Corporation, 2004.

[33] Can WiMAX AddressYour Applications?, WiMAX Forum, 2005. [34] Introducing WiMAX: The Next Broadband Wireless Revolution,

Alvarion, 2004.[35] How Bluetooth Technology Works, Bluetooth SIG, Inc., 2007.[36] Bluetooth bežična tehnologija i njezine primjene, A. Restović, I.

Stojan, I. Ćubić, Ericsson Nikola Tesla REVIJA 18, 2005.[37] Wireless# Mega Guide, Joel Barrett, Jimmy Donahue, PrepLogic,

Inc, 2006.

Page 213: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

212

Haris Hamidović: WLAN Bežične lokalne računalne mreže

Page 214: Bezicne Lokalne Racunalne Mreze

Bilješka o autoru:

Haris Hamidović, diplomirani inženjer elektrotehni-ke, certificirani stručnjak najprestižnijih IT kompanija i organizacija, Microsoft, Cisco, CompTIA, EXIN i SANS Institute. U dosadašnjem profesionalnom angažma-nu bio je uspješan voditelj više projekata iz oblasti in-formacijskih tehnologija u domaćim i međunarodnim

kompanijama. Certificirani je ITIL konzultant. Suradnik je globalne analitičke kuće IDC u BiH. Stalno je angažiran kao stručnjak za informacijsku sigurnost u oblasti financija.

Autor je više stručnih radova iz oblasti informacijskih tehnologija i upravljanja pro-jektima objavljenih u stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Autor je knjiga „Zašto propadaju IT projekti (uzroci i rješenja)“ i “Standardi informacijske sigurnosti - Priručnik za brzi početak”.

Član je međunarodne udruge stručnjaka za reviziju, kontrolu i sigurnost informacij-skih sustava ISACA.

Recenzija:

Autor Haris Hamidović, u svojoj knjizi Bežične lokalne računarske mreže, daje opsežan pre-gled, kako načina i prednosti upotrebe, tako i tehničkih rješenja implementacije bežičnih računarskih mreža. U knjizi su uvedeni osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ove sve popularnije tehnologije, ali i tehnički opisi funkcioniranja ovih mreža koje je autor pre-uzeo iz relevantne literature.

Istovremeno, knjiga opisuje i glavne probleme bežičnih mreža kao što su sigurnost i inter-ferencija, za naprednije korisnike ali, također, daje i osnovna uputstva za postavljanje kuć-nih bežičnih mreža.

U vrijeme kada su mobilni telefoni postali dio bežičnih mreža, kada veliki broj korisnika u svojim uredima i domovima ima širokopojasni pristup a nove generacije kreiraju svoje identitete na Internetu, sigurno je da će ova knjiga biti dobar vodič za korištenje bežičnih mreža i usluga koje s njima dolaze.

dr. sc. Nermin Suljanović, docent Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli