Pelan Strategik Kt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  1/18

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  2/18

  VISI

  Menjadi sekolah yangunggul dan berprestij

  menjelang 2010

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  3/18

  Meningkatkan kecemerlangan warga

  sekolah dalam bidang kurikulum,

  kokurikulum dan sahsiah menerusipengurusan dan pentadbiran

  berkualiti, pengajaran yang efektif

  serta iklim sekolah yang kondusif.

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  4/18

  PELAN STRATEGIK PANITIA

  KAJIAN TEMPATAN

  Isu

  Strategik

  Matlamat

  Strategik

  Objektif KPI

  Sasaran Jangka Panjang

  Nilai

  Mula

  2007 2008 2009 2010

  Kurang

  Pengetahuan

  Am

  Memastikan

  murid

  mengamalkan

  amalan

  membaca

  Pada akhir Jun2007, % murid

  yang

  mengamalkan

  amalan

  membaca dapat

  meningkat

  sehingga 70%.Pada akhir

  Oktober 2007,

  % murid yang

  mengamalkan

  amalan

  membaca dapat

  meningkat

  sehingga 80%.

  Perlaksanaan

  Kempen

  Membaca

  dengan

  membudayakan

  amalan

  membawa dan

  membaca bukusetiap waktu

  sebelum

  perhimpunan

  dan semasa

  rehat

  70 80 88 92 98

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  5/18

  ANALISIS SWOC PANITIA KAJIAN TEMPATAN

  ANALISIS SWOC PANITIA KAJIAN TEMPATAN

  STRENGTH [S] WEAKNESSES [W]

  S1- Kebanyakan guru terlatih Maktabdan guru lepasan ijazah

  S2- Semua guru bersedia dalam sistempenggunaan ICT

  S3- Visi dan misi sekolah dihayati dandifahami

  S4- Guru-guru terdiri daripada guru

  berpendidikan dan komited dalam tugasS4- Komitmen masyarakat setempatterhadap sekolah amat baik

  S5- Kemudahan infrastruktur asaslengkap dan kondusif untuk P&P

  S6- Pengurusan pentadbir cekap danberwawasan tinggi

  W2- Kebanyakan guru yang terlibatmengajar Kajian Tempatan adalah guruyang bukan opsyen Kajian Tempatan

  W2- Penggunaan ICT tidak digunakansemaksimumnya

  W3- Kurang Alat Bantu Mengajar untuksubjek Kajian Tempatan di sekolah dan dikedai-kedai buku

  W4- Tenaga pengajar yang mengajarKajian Tempatan sentiasa bertukar-tukarsetiap tahun

  W5- Tiada peluang untuk tenaga pengajarKajian Tempatan untuk mengikuti kursusuntuk memperdalamkan ilmu dalamKajian Tempatan

  W6- Terdapat murid pemulihan yangmasih tidak dapat menguasai 3M

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  6/18

  OPPORTUNITIES [O] CHALLENGES[C]]

  O1- Guru-guru yang pakar ICT danbidang lain memantapkan lagi prosesP&P.

  O2-Ada wakil UMNO dalam masyarakat

  setempatO3- Cetusan idea PIBG merancangkecemerlangan sekolah

  O4- Aktiviti tahunan sekolah membuatlawatan ke sesebuah tempatmengembangkan minda pelajar

  O5-Ramai ibu bapa yang berkemahiran

  tinggiO6- Latar belakang keluargaberpendidikan tinggi melahirkan murid-murid cemerlang dalam akademik

  C1-Tekanan sukatan pelajaran yangsentiasa berubah-ubah

  C2- Subjek Kajian Tempatan menjadisubjek bukan pilihan oleh murid untuk

  lulus kerana bukan subjek terasC3- Guru-guru sentiasa bertukar-tukarsekolah menyebabkan kekurangan guruberpengalaman

  C4- Guru-guru dibebani tugas birokrasidan jadual waktu yang padat

  C5- Latar belakang murid yang kurang

  berpendapatan tidak mampu untukmembeli buku aktiviti tambahan untukKajian Tempatan yang disyorkan olehsekolah

  C6-Harapan masyarakat setempatterhadap pencapaian akademik cemerlang

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  7/18

  BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMATSTRATEGIK

  KPI SASARAN / OBJEKTIF

  TOV 07 08 09 2010

  KajianTempatan

  KurangPengetahuan

  Am

  Memastikan

  muridmengamalkanamalan

  membaca

  .

  PerlaksanaanKempenMembacadengan

  membudayakan amalan

  membawadan membacabuku setiap

  waktusebelum

  perhimpunandan semasa

  rehat

  70 80 88 92 98

  Objektif jangka panjang : 98% murid dapat mengamalkan amalan membaca

  Objektif jangka pendek : 70% murid dapat mengamalkan amalan membaca

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  8/18

  DALAM

  LUAR

  S- Strength

  S1- Kebanyakan guru terlatih Maktab dan guru lepasanijazah

  S2- Semua guru bersedia dalam sistem penggunaan ICT

  S3- Visi dan misi sekolah dihayati dan difahamiS4- Guru-guru terdiri daripada guru berpendidikan dankomited dalam tugas

  S4- Komitmen masyarakat setempat terhadap sekolahamat baik

  S5- Kemudahan infrastruktur asas lengkap dan kondusifuntuk P&P

  S6- Pengurusan pentadbir cekap dan berwawasan tinggi

  .

  O- Opportunities

  O1- Guru-guru yang pakar ICT dan bidang lainmemantapkan lagi proses P&P.

  O2-Ada wakil UMNO dalam masyarakat setempat

  O3- Cetusan idea PIBG merancang kecemerlangan sekolah

  O4- Aktiviti tahunan sekolah membuat lawatan kesesebuah tempat mengembangkan minda pelajar

  O5-Ramai ibu bapa yang berkemahiran tinggi

  O6- Latar belakang keluarga berpendidikan tinggimelahirkan murid-murid cemerlang dalam akademik

  S - O

  1. ( S4+ S5+ S6+02 + 03 )

  Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi

  meningkatkan keberkesanan aktiviti penerapan amalan membaca

  2. ( S3 + S8 + O1 + O4 )

  Menggembeling tenaga dalam perlaksanaan program-programyang dapat menerapkankan amalan membaca

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  9/18

  DALAM

  LUAR

  W- Weakness

  W2- Kebanyakan guru yang terlibat mengajar KajianTempatan adalah guru yang bukan opsyen KajianTempatan

  W2- Penggunaan ICT tidak digunakan semaksimumnya

  W3- Kurang Alat Bantu Mengajar untuk subjek KajianTempatan di sekolah dan di kedai-kedai buku

  W4- Tenaga pengajar yang mengajar Kajian Tempatansentiasa bertukar-tukar setiap tahun

  W5- Tiada peluang untuk tenaga pengajar KajianTempatan untuk mengikuti kursus untukmemperdalamkan ilmu dalam Kajian Tempatan

  W6- Terdapat murid pemulihan yang masih tidak dapatmenguasai 3M

  O- Opportunities

  O1- Guru-guru yang pakar ICT dan bidang lainmemantapkan lagi proses P&P.

  O2-Ada wakil UMNO dalam masyarakat setempat

  O3- Cetusan idea PIBG merancang kecemerlangan sekolah

  O4- Aktiviti tahunan sekolah membuat lawatan kesesebuah tempat mengembangkan minda pelajar

  O5-Ramai ibu bapa yang berkemahiran tinggi

  O6- Latar belakang keluarga berpendidikan tinggi

  melahirkan murid-murid cemerlang dalam akademik

  W - O

  1. ( W6 + O1 + O3 + O4 )

  Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG

  untuk meniingkatkan keberkesanan aktiviti penerapan amalanmembaca

  2. ( W2 + W4 + O1 + O2)

  Mempelbagaikan aktiviti yang mampu meningkatkan minat membaca

  dan sahsiah murid.

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  10/18

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  11/18

  DALAM

  LUAR

  W- Weakness

  W2- Kebanyakan guru yang terlibat mengajar KajianTempatan adalah guru yang bukan opsyen KajianTempatan

  W2- Penggunaan ICT tidak digunakan semaksimumnya

  W3- Kurang Alat Bantu Mengajar untuk subjek KajianTempatan di sekolah dan di kedai-kedai buku

  W4- Tenaga pengajar yang mengajar Kajian Tempatansentiasa bertukar-tukar setiap tahun

  W5- Tiada peluang untuk tenaga pengajar KajianTempatan untuk mengikuti kursus untukmemperdalamkan ilmu dalam Kajian Tempatan

  W6- Terdapat murid pemulihan yang masih tidak dapatmenguasai 3M

  C- Challenges

  C1-Tekanan sukatan pelajaran yang sentiasa berubah-ubah

  C2- Subjek Kajian Tempatan menjadi subjek bukan pilihanoleh murid untuk lulus kerana bukan subjek teras

  C3- Guru-guru sentiasa bertukar-tukar sekolahmenyebabkan kekurangan guru berpengalaman

  C4- Guru-guru dibebani tugas birokrasi dan jadual waktuyang padat

  C5- Latar belakang murid yang kurang berpendapatantidak mampu untuk membeli buku aktiviti tambahan untukKajian Tempatan yang disyorkan oleh sekolah

  C6-Harapan masyarakat setempat terhadap pencapaianakademik cemerlang

  W - C

  1. ( W3 +W4 + C2 + C3 )

  Memupuk amalan membaca melalui penglibatan

  dalam program yang dijalankan.

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  12/18

  BIL TOWC STRATEGI

  1 S-O (1)

  S-O (2)

  1. ( S4+ S5+ S6+02 + 03 )

  Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi

  meningkatkan keberkesanan aktiviti penerapan amalan membaca.

  2. ( S3 + S8 + O1 + O4 )

  Menggembeling tenaga dalam perlaksanaan program-program yang dapatmenerapkankan minat membaca.

  2 O-W (1)

  O-W (2)

  3. ( W6 + O1 + O3 + O4 )

  Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG

  untuk meniingkatkan keberkesanan aktiviti penerapan amalan membaca.

  4. ( W2 + W4 + O1 + O2)

  Mempelbagaikan aktiviti yang mampu meningkatkan minat membaca dan sahsiah murid.

  3 S-C (1)S-C (2)

  5. ( S1+ S3 + C3 + C5 )Meningkatkan kesedaran pentingnya amalan membaca.

  6. ( S4 + S5 + C3)

  Meningkatkan kesedaran kepentingan penglibatan murid, ibu bapa dan guru dalampelbagai aktiviti yang dijalankan.

  4 W-C(1) 7. ( W3 +W4 + C2 + C3 )

  Memupuk amalan membaca melalui penglibatan dalam program yang dijalankan.

  Objektif jangka panjang : 98% murid dapat mengamalkan amalan membaca.

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  13/18

  PENILAIAN STRATEGI

  KRITERIA PEMILIHAN STR

  1

  STR

  2

  STR3 STR

  4

  STR

  5

  STR

  6

  STR

  7

  a. Tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yangbertanggungjawab.

  b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab.

  c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat

  d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan.

  e. Andaian keupayaan yang mengatasi halangan.f. Andaian hasil yang dijangkakan/ impaknya untuk

  mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi.

  g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas.

  h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini.

  i. Akur/ kepatuhan dengan mandat dan arahan.

  1

  3

  5

  4

  24

  1

  1

  5

  4

  5

  5

  3

  03

  0

  4

  4

  0

  1

  5

  2

  24

  0

  1

  1

  0

  0

  2

  5

  14

  0

  5

  0

  1

  5

  0

  1

  14

  0

  1

  2

  5

  5

  1

  2

  34

  0

  2

  2

  0

  1

  1

  2

  53

  5

  1

  1

  Jumlah 29 28 16 17 15 24 19

  Kedudukan Strategi Mengikut Keutamaan 1 2 6 5 7 3 4

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  14/18

  1.Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti

  penerapan amalan membaca.

  2. Menggembeling tenaga dalam perlaksanaan program-program yang dapat menerapkan

  amalan membaca

  3. Meningkatkan kesedaran kepentingan penglibatan murid, ibu bapa dan guru dalam pelbagai

  aktiviti yang dijalankan.

  4. Memupuk amalan membaca melalui penglibatan dalam program yang dijalankan.

  5. Mempelbagaikan aktiviti yang mampu meningkatkan minat membaca dan sahsiah murid.

  6. Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meniingkatkankeberkesanan aktiviti penerapan amalan membaca.

  7. Meningkatkan kesedaran pentingnya amalan membaca.

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  15/18

  PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN

  BIDANG ISUSTRATEGIK MATLAMAT KPI

  SASARANSTRATEGI

  /INISIATIF

  TOV

  2006 07 08 09 2010

  KAJIAN

  TEMPATAN

  KurangPengetahuan

  Am

  Memastikanmurid

  mengamalkanamalan

  membaca

  .

  Perlaksanaan KempenMembacadengan

  membudayakan amalanmembawa

  danmembaca

  buku setiapwaktu

  sebelumperhimpuna

  n dansemasa

  rehat

  70 80 88 92 98

  Meningkatkan BilanganMurid yang

  berpengetahuan am yang

  tinggi

  Objektif jangka panjang 98 % murid dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek am

  Objektif jangka pendek 70 % murid dapat melaksanakan aktiviti amalan membaca

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  16/18

  PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN BAGI STRATEGI 1

  NAMA STRATEGI Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi meningkatkan keberkesananaktiviti amalan membaca murid.

  BIL PROGRAM/PROJEK

  T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

  KOS/SUMBER

  OUT- PUT KPI PELANKONTIGENS

  I

  1 Amalanmembaca

  SemuaGuru

  Setiaphari

  RM1000.00PIBG

  Murid dapatmeningkatkanpengetahuan

  am dalampelbagai aspek

  Bilanganmurid

  membacasetiap hari

  memuaskan

  BudayaMembaca

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  17/18

  NAMA PROGRAM Amalan Membaca

  OBJEKTIF J/Pendek 70% murid dapat mengamalkan amalan membaca

  J/Panjang 98% murid dapat mengamalkan amalan membaca

  KOSKERJA

  RM 1000.00

  LANGKAH PROSES KERJATANGGUNGJAWAB

  TEMPOHPLAN KONTIGENSI /

  STATUS

  1 Mesyuarat JK Amalan membaca

  -penetapan tarikh

  -agihan tugas

  -anggaran kos

  Guru Besar

  GPK HEM

  GPK Kokurikulum

  Semua guru

  1 hari Taklimat

  2 Urusan surat- menyuratkepada:-

  -ibu bapa

  Setiausaha 1 hari Pemberitahuankepada murid

  Edaran surat derma

  3 Taklimat pelaksanaan program GPK HEM

  AJK program

  2 hari Edaran memo

  4 Penyediaan Peralatan danKemudahan

  Jawatankuasakerja

  3 hari Bahan Bacaan

  5 Pelaksanaan program Warga Sekolahdan Ibu bapa

  7 bulan Pertandingan

 • 7/30/2019 Pelan Strategik Kt

  18/18