29

Pelan Strategik KPM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pelan Strategik KPM. Pelan Strategik memenuhi 7 ciri : 1) Visi , 2) Misi ) 3) Teras Strategik 4) Strategi 5) Pelan tindakan 6) KPI/ Petunjuk Prestasi 7) Sasaran pencapaian . Tempoh Pelaksanaan Pelan Strategik : lebih dari 3 tahun cemerlang - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Pelan Strategik KPM
Page 2: Pelan Strategik KPM

Pelan Strategik KPM

• Pelan Strategik memenuhi 7 ciri: – 1) Visi, 2) Misi) 3) Teras Strategik 4) Strategi 5) Pelan tindakan 6)

KPI/Petunjuk Prestasi 7) Sasaran pencapaian. • Tempoh Pelaksanaan Pelan Strategik:– lebih dari 3 tahun cemerlang

• Apakah usaha hebahan program/aktiviti– cth: emel, banner, meja bulat, hari bertemu pelanggan, laman

web, perhimpunan bulanan, taklimat/mesyuarat, pengurusan, majlis pelancaran, gallery walk.

• Kajian Semula Pelan Strategik: – markah cemerlang-apabila Kajian telah dilaksanakan dan tindakan

susulan ke atas hasil kajian diambil

Page 3: Pelan Strategik KPM
Page 4: Pelan Strategik KPM

Pengetahuan

Kemahiran Kepimpinan

Profisiensi Dwibahasa

Etika dan Kerohania

n

Identiti Nasional

Kemahiran Berfikir

1 2 3

4 5 6

…selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

6 Ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid…………………..

Page 5: Pelan Strategik KPM

Kualiti

Akses

Ekuiti

Dalam kalangan negara satu pertiga ke atas dalam pentaksiran

seperti PISA, TIMSS dalam 15 tahun

100% enrolmen merentas semua tahap daripada prasekolah hingga ke menengah atas

menjelang 2020

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (antara bandar-luar bandar, jantina, sosioekonomi)

menjelang 2020Sistem yang memberi murid

nilai dan pengalaman bersama dengan

kepelbagaian Sistem yang

memaksimumkan keberhasilan murid dalam

bajet semasa

Perpaduan

Kecekapan

2

3

4

5

1

Page 6: Pelan Strategik KPM

Teras strategik Strategi (anjakan) Pelan Tindakan(inisiatif)

KPI Sasaran

Meningkatkan pebelajaran

murid

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Meningkatkan enrolmen sejagat menjelang 2020

Enrolmen prasekolah kerajaan meningkat. Enrolmen SK dan sekolah SM

Enrolmen di sekolah menengah atas.

88% enrolmen prasekolah kerajaan meningkat. 100% enrolmen di SK dan sekolah menengah rendah. 80% enrolmen di sekolah menengah atas.

Memastikan setiap murid menguasaiKemahiran dalam bahasa malaysia danBahasa inggeris danDigalakkan mempelajari bahasa tambahan

Meningkatkan kemahiran guru dalam BM dan BI

Sasaran Menjelang 2025: Murid mencapai minimum gred kepujian dalam BM peringkat SPM

Murid mencapai minimum gred kepujian yang setara dengan Cambridge 1119 dalam MP BI peringkat SPM.

90% murid mencapai minimum gred kepujian dalam BM peringkat SPM 70% murid mencapai minimum gred kepujian yang setara dengan Cambridge 1119 dalam MP BI peringkat SPM.

Page 7: Pelan Strategik KPM

Teras Strtegik Strategi (Anjakan) Pelan Tindakan (Inisiatif)

KPI Sasaran

Peluasan LINUS 2.0 untuk merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris

LINUS (BM) 2013: Penguasaan LINUS (BM) murid: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Sasaran LINUS (BM) 2013: Tahun 1- 90% Tahun 2 -95%Tahun 3 -100%

Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Melaksanakan program RIMUP

sekolah melaksanakan RIMUP setiap tahun (tertakluk kepada peruntukan kewangan)

20% sekolah melaksanakan RIMUP setiap tahun (tertakluk kepada peruntukan kewangan)

Page 8: Pelan Strategik KPM

Teras Strtegik

Strategi (Anjakan)

Pelan Tindakan (Inisiatif)

KPI Sasaran

Memperkukuh kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral ke arah perpaduan

Konsep perpaduan melalui kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral berdasarkan nilai murni sejagat dihasilkan 2013.Menjelang 2014 kurikulum yang disemak semula dilaksanakan di sekolah.

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran

Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah.

sekolah menggunakan VLE. sekolah dirangkaikan dengan 1BestariNet.

Menjelang 2013: 30% sekolah menggunakan VLE. 100% sekolah dirangkaikan dengan 1BestariNet.

Page 9: Pelan Strategik KPM

Teras Strtegik Strategi (Anjakan) Pelan Tindakan

KPI Sasaran

Memperkasa guru dan pemimpin

sekolah

Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan

Menyediakan Piagam guru (teacher charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi

Guru dinilai menggunakan Instrumen Bersepadu (Unified Instrument) untuk baseline 2013

100% guru dinilai menggunakan Instrumen Bersepadu (Unified Instrument) untuk baseline 2013

Pelaksanaan Pelan Induk CPD baharu dan Pangkalan Data Pengesahan CPD

Pelaksanaan Pelan Induk CPD

Guru baharu mengikut Program Pembangunan Guru Baharu Guru mentor diberi latihan Guru PITO (Program Intervensi Tambah Opsyen)

Pelan Induk CPD siap 2013 untuk dilaksanakan 450 guru baharu mengikut Program Pembangunan Guru Baharu 150 guru mentor diberi latihan 230 guru PITO (Program Intervensi Tambah Opsyen)

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

Menyediakan Piagam Pemimpin Sekolah (principal Charter) termasuk NPQEL, laluan kerjaya dan menambah baik tawaran Baharu

Latihan untuk Calon NPQEL Pengetua/Guru Besar baharu mengikuti PRIme (program residensi dan immersi)

1000 calon NPQEL dilatih 100 pengetua/Guru Besar baharu mengikuti PRIme (program residensi dan immersi)

Page 10: Pelan Strategik KPM

Teras Strtegik Strategi (Anjakan) Pelan Tindakan (inisiatif)

KPI Sasaran

Mentransformasi Kementerian

Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

Pelancaran Program Transformasi Daerah dan peluasan ke seluruh negara

Mengenal pasti SISC+ dan SI Partners+ di seluruh negara

Menjelang 2013 sebanyak:1278 SISC+ dan 339 SI Partners+ di seluruh negara dikenal pasti

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian

Menetapkan semula peranan dan fungsi JPN dan PPD

Menurunkan fungsi kritikal ke JPN dan PPD

Pelan Penggantian jawatan utama

Menjelang 2016: Menurunkan dua atau tiga fungsi kritikal ke JPN dan PPD Pelan Penggantian untuk 200 jawatan utama

Page 11: Pelan Strategik KPM

Teras Strtegik Strategi (Anjakan) Pelan Tindakan KPI Sasaran

Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung

Semua pihak mempunyai akses yang telus berkenaan kemajuan PPPM

Menerbitkan Laporan Tahunan Awam tentang kemajuan sasaran PPPM

Melaksanakan semakan PPPM secara komprehensif

Menerbitkan dua Laporan Tahunan Awam (pertengahan dan akhir tahun) tentang kemajuan sasaran PPPM mulai 2013 Melaksanakan semakan PPPM secara komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

Penjajaran Semula peruntukan kepada program yang diutamakan

program menjurus kepada keberhasilan murid

100% program menjurus kepada keberhasilan murid

Page 12: Pelan Strategik KPM

Teras Strtegik Strategi (Anjakan) Pelan Tindakan

KPI Sasaran

Mengupaya struktur sistem

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

Mempelbagaikan kolaborasi dengan industri (cth: Pengukuhan Pelan Transformasi Vokasional)

Mengadakan MOU antara KPM dengan rakan industri

100 MOU antara KPM dengan rakan industri ditandatangani

Meningkatkan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan

Melancarkan Sarana Ibu Bapa & Sekolah ke sekolah di seluruh negara

Sarana Ibu Bapa & Sekolah dilancarkan ke semua 10,087 sekolah di seluruh negara

Page 13: Pelan Strategik KPM

14

Page 14: Pelan Strategik KPM

▪ Melaksana kurikulum KSSR Bahasa Malaysia untuk murid yang bahasa ibundanya bukan BM di SJK

▪ Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6

▪ Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris dari 2013

▪ Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris

▪ Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025 2

MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN MEMPELAJARI BAHASA TAMBAHAN

ANJAKAN

Page 15: Pelan Strategik KPM

Menganjak ke arahkecemerlanganmelalui

peningkatantadbir-urus kendiri

Gelombang 3

Memacupeningkatansistem

Gelombang 2Mengubah sistem dengan

memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada

kemahiran utama

Gelombang 1

2025

13tahun

2013 20202015

Page 16: Pelan Strategik KPM

TERIMA KASIH

Page 17: Pelan Strategik KPM

Aspirasi Sistem Pendidikan

Page 18: Pelan Strategik KPM

Aspirasi Setiap Pelajar

Page 19: Pelan Strategik KPM

MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA

▪ Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard antarabangsa

▪ Melancarkan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) dan kurikulum baharu sekolah menengah (KSSM) pada 2017

▪ Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016

▪ Mengukuhkan pendidikan STEM

▪ Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100% menjelang 2020

▪ Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun pada 2020

▪ Mengukuhkan laluan pendidikan, bermula dengan latihan vokasional yang relevan dengan industri

▪ Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus 1ANJAKAN

Page 20: Pelan Strategik KPM

▪ Melaksana kurikulum KSSR Bahasa Malaysia untuk murid yang bahasa ibundanya bukan BM di SJK

▪ Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6

▪ Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris dari 2013

▪ Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris

▪ Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025 2

MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN MEMPELAJARI BAHASA TAMBAHAN

ANJAKAN

Page 21: Pelan Strategik KPM

▪ Memperkukuh pendidikan Sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk menamatkan persekolahan menjelang 2017

▪ Memperkukuh Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan memberi lebih fokus ke atas nilai-nilai perpaduan dan insaniah

▪ Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan1 Badan Beruniform

▪ Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosioekonomi 3

MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGANMENGHAYATI NILAI

ANJAKAN

Page 22: Pelan Strategik KPM

▪ Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratas

▪ Merombak IPG standard bertaraf dunia menjelang 2020

▪ Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah

▪ Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran

▪ Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016

▪ Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016

▪ Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan mulai 2025 4

MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUANSEBAGAI PROFESION PILIHAN

ANJAKAN

Page 23: Pelan Strategik KPM

▪ Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuh proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013

▪ Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua/ guru besar mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, perancangan kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap peningkatan keberhasilan murid

5

MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DI TEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH

ANJAKAN

Page 24: Pelan Strategik KPM

▪ Memacu peningkatan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014

▪ Meningkatkan autonomi dan pengurusan berasaskan sekolah, termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan sekolah yang berprestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar

▪ Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak

▪ Mewujudkan prinsip pembiayaan saksama bagi semua jenis sekolah menjelang 2015 6

MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKANPENYELESAIAN KHUSUSBERASASKAN KEPERLUAN

ANJAKAN

Page 25: Pelan Strategik KPM

▪ Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah menjelang 2013

▪ Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013

▪ Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus

7

MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

ANJAKAN

Page 26: Pelan Strategik KPM

▪ Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013

▪ Menempatkan hampir 2,500 lagi personel daripada KPM dan JPN di PPD untuk menyediakan sokongan yang lebih baik kepada sekolah menjelang 2014

▪ Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013

▪ Memperkukuh tugas utama dan merasionalisasi struktur Kementerian serta pelaksanaannya mulai 2016

8

MENTRANSFORMASI KEBOLEH-UPAYAAN DAN KAPASITI PENYAMPAIAN KEMENTERIAN

ANJAKAN

Page 27: Pelan Strategik KPM

▪ Melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS)

▪ Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016

▪ Mendapatkan 1 000 biasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa

▪ Memperluas model Sekolah Amanah kepada 500 buah menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penganjur

9

BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS

ANJAKAN

Page 28: Pelan Strategik KPM

▪ Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah OBB

▪ Memanfaatkan peluang meningkatkan kecekapan, dengan mengagihkan semula peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru

10

MEMAKSIMUMKANKEBERHASILAN MURID BAGISETIAP RINGGIT

ANJAKAN

Page 29: Pelan Strategik KPM

▪ Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013

▪ Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan kekal relevan dengan memasukkan maklum balas daripada pihak berkepentingan dan mengambil kira perkembangan persekitarannya

11

MENINGKATKAN KETELUSANUNTUK AKAUNTABILITI AWAMSECARA LANGSUNG

ANJAKAN