Click here to load reader

Outsourcing&More - numer 2 (styczeń-luty 2012)

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W drugim numerze Outsourcing&More omówiona została tematyka BPO, przedstawiająca zarówno opis branży, raporty jak również stanowiska ekspertów. Styczniowy numer magazynu przedstawia także kluczowe dla inwestorów informacje oraz raporty dotyczące woj. pomorskiego.

Text of Outsourcing&More - numer 2 (styczeń-luty 2012)

 • nr 1 (2) stycze / luty 2012 (dwumiesicznik) issn 2083-8867

  BPO - opis brany

  Outsourcing w Trjmiecie i na Pomorzu

  Profesjonalizacja w Call Center

  Podsumowanie roku 2011 z perspektywy przemysu outsourcingowego oraz prognozy na rok 2012

 • stycze / luty 20122

 • stycze / luty 2012 3

  Organizer: Main Media Partner:

  More information:www.roadshowpolska.pl [email protected]

  tel.: +48 22 357 09 77 +48 22 498 92 77

  2nd half of 2012

  VII AnnualOutsourcingForum

  VIIoutsourcing203x275-2.indd 1 1/11/12 1:27 PM

 • Od redakcji

 • stycze / luty 2012 5

  Od redakcji

  Bezpatny magazyn

  Redaktor naczelnyDymitr Doktr [email protected]

  Grafika/DTPJacek Cieliski

  Redaktor prowadzcyRadosaw Wroski [email protected]

  [email protected]

  WydawcaRIPOSTA Doktr S.J.ul. Dolna 21b/4000-773 Warszawawww.riposta.pl

  Adres redakcjiRIPOSTA Doktr S.J.ul. Dolna 21b/4000-773 WarszawaTel.: +48 22 213 02 45Fax: +48 22 213 02 [email protected] www.outsourcingandmore.pl

  Druk:Drukarnia Jantar

  Prenumerata i dystrybucja:Bezpatna prenumerata po uprzedniej rejestracji na stronie www.outsourcingandmore.pl

  Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody redakcji nie jest dozwolona.

  Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze.

  Nakad:3000 egz.

  Drogi Czytelniku,Na wstpie pragn yczy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, przede wszystkim sukcesw, korzystnych trans-akcji oraz rzetelnych partnerw bizneso-wych. Sobie, redakcji Outsourcing&More, a take OutsourcingPortal.pl ycz, aby brana outsourcingowa w Polsce wci si rozwijaa, co sprawi, e ten i kolejne lata bd coraz lepsze od poprzednich.

  Zainteresowanie pierwszym numerem pokazao, jak bardzo brakowao na rynku pisma o tak zawonej tematyce. Odbiorcami magazynu s zagraniczne przedsibiorstwa planujce inwestycje w Polsce, a take waciciele maych i rednich firm dziaajcy w sektorze outsourcingowym, studenci planujcy karier w brany jak rwnie przedstawiciele samorzdw rnych szczebli oraz organw administracji pastwowej, ktrzy coraz skuteczniej realizuj dziaania majce na celu przycignicie i zachcenie przedsibiorcw do inwestycji w ich regionie.

  Otrzymalimy od Czytelnikw wiele listw i e-maili dotyczcych pierwszego numeru. Jedne zawieray pochway, inne uwagi, jeszcze inne sugestie doty-czce kolejnych wyda. Znaczn cz z nich ju uwzgldnilimy. Do innych odniesiemy si w przyszoci. Poniewa zaley nam, aby Outsourcing&More dostarcza czytelnikom to, czego sami oczekuj, wszelkie sugestie i uwagi prosimy wysya na adres: [email protected]sourcingandmore.pl

  W drugim numerze omwiona zostaa tematyka BPO, przedstawiajca zarwno opis brany, raporty jak rwnie stanowiska ekspertw. Na otwarcie roku proponujemy artyku BPO w 2012 r., w ktrym przedstawiciele insty-tucji publicznych jak rwnie sektora prywatnego odpowiadaj na pytania, jaki ich zdaniem by dla brany BPO rok 2011, a jaki bdzie 2012. Ponadto gorco zachcam do przeczytania wywiadu z Jimem Costello, Prezesem SouthWestern osob z dwudziestoletnim dowiadczeniem w brany, awic dwukrotnie duszym ni outsourcing w Polsce.

  W drugim numerze skupilimy si na wojewdztwie pomorskim. Staralimy si take uwzgldni sugestie czytelnikw, aby poszczeglne regiony przed-stawiane byy w formie raportw oraz zawieray wicej informacji kluczowych dla inwestorw. Wierzymy, e obecna forma prezentacji treci spotka si z Pastwa uznaniem. W tym miejscu chciabym zwrci uwag na artyku dotyczcy Trjmiasta napisany przez ekspertw z PricewaterhouseCoopers wiodc firm doradcz w skali wiatowej. Cieszy nas fakt, e tej rangi organizacja chce publikowa na amach magazynu Outsourcing&More.

  Mio mi jest rwnie poinformowa, e Riposta wydawca magazynu Outsourcing&More oraz portalu OutsourcingPortal.pl zostaa Partnerem Medialnym GigaCon organizowanych w 2012 r.

  Na koniec chciabym naszych Czytelnikw zaprosi na organizowany przez Outsourcing&More i Okcie Tenis Club pierwszy Turniej Brany Outsourcingowej w kategoriach squash i tenis, ktry odbdzie si 2 czerwca 2012 r. w Warszawie.

  ycz ciekawej lektury.

  W imieniu Zespou Redakcyjnego Redaktor naczelny

  Dymitr Doktr

 • stycze / luty 20126

  Spis treci

  Docz do nas na Facebooku - www.facebook.com/outsourcingandmore

  Outs

  ourc

  ing

  & M

  ore

  Pas

  two

  a Ou

  tsou

  rcin

  gEd

  ukac

  ja a

  Out

  sour

  cing

  Kto

  jest

  kim

  w o

  utso

  urci

  ngu

  13 Profesjonalizacja kierunek rozwoju brany call center

  Nikt ju nie ma wtpliwoci, polska brana call center wchodzi w er profesjonalizacji. Rynek coraz skuteczniej weryfikuje prawo do istnienia organizacji nieskutecznych ale rwnie dziaajcych w sposb nieuczciwy i nieetyczny.

  43 Czy Trjmiasto doczy do Ekstraklasy brany?

  W Polsce ulokowano ju ponad 280 centrw usug nowoczesnych, zatrudniajcych obecnie prawie 70 tys. specjalistw. Wedug czsto pojawiajcych si opinii Prasowych Polsk Ekstraklas miast zwizanych z tym sektorem, jeeli wzi pod uwag liczb centrw oraz zatrudnienie stanowi Warszawa, Krakw, Wrocaw i d.

  52 BPO czym jest Outsourcing Procesw Biznesowych

  Jeli jest co, czego nie potrafimy zrobi wydajniej, taniej i lepiej ni konkurenci, nie ma sensu, ebymy to robili, powinnimy zatrudni do wykonania tej pracy kogo, kto zrobi to lepiej ni my.

  57 Wywiad z Jimem Costello Prezesem SouthWestern BPS Ltd (Irlandia) oraz SouthWestern BPS Poland Sp. z o.o. (Polska)

 • stycze / luty 2012 7

  8 Aktualnoci

  13 Profesjonalizacja kierunek rozwoju brany call center

  16 Zakupy mog przynie oszczdnoci

  17 International Outsourcing Forum

  18 Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa Bankowego wzakresie outsourcingu.Outsourcing w IT i operacjach bankowych

  19 Tenis i squash wsplne korzenie rne objawy

  21 Kalendarium

  23 Planowane konferencje na rok 2012

  24 Riposta Partnerem Medialnym dla konferencji GigaCon

  25 Optymizm umiarkowany

  27 VII Forum Outsourcingu najwiksze branowe wydarzenie 2012 roku

  28 Powierzchnie biurowe

  30 BPO w 2012 r.

  37 Kapita ludzki wojewdztwa pomorskiego

  41 Trjmiasto rynek biurowy czekajcy na bodziec

  43 Czy Trjmiasto doczy do Ekstraklasy brany?

  46 Atuty Trjmiasta

  48 Komentarz do raportu CBRE

  52 BPO czym jest Outsourcing Procesw Biznesowych

  57 Bibliografia Outsourcingu

  58 Wywiad z Jimem Costello

 • stycze / luty 20128

  Outsourcing & More | Aktualnoci

  d najlepsz lokalizacj dla BPO i ITNa pocztku grudnia 2011 r. Prezydent odzi Hanna Zda nowska przedstawia Strategi Zintegrowanego Rozwoju odzi 2020+. Brana BPO pozostaje prioryte-tow bran dla miasta. Inicjowane s kolejne programy zachcajce do lokowania i rozwoju inwestycji Business Process Out sourcing czy Shared Services Center takie jak d center of opportunities czy edukacyjne programy bd dziaania podnoszce kwalifikacje zawodowe stu-dentw w ramach Modzi w odzi. Wadze miasta kad nacisk nie tylko na zaprezentowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, ale rwnie na biece monitorowanie pro-cesu inwe stycyj nego i proaktywne rozwizywanie ewentu-alnych problemw. Zesp Obsugi Inwestorw dziaajcy w Urzdzie Miasta odzi ju od szeciu lat zapewnia meryto-ryczn opiek pojawiajcym si w odzi inwestorom.

  Kolejne firmy decyduj si lokowa swoje centra usug w naszym miecie. W ubiegym roku firma Tate & Lyle, dostawca pproduktw spoywczych otworzya centrum usug wsplnych w zakresie ksigowoci, finansw oraz IT. Dyrektor generalny Tate & Lyle Javed Ahmed powiedzia, e d przekonaa firm do inwestycji znakomit infrastruktur, zapewnieniem powierzchni biurowej o wysokim standardzie i relatywnie niskimi kosztami prowadzenia dziaalnoci. Klu-czowym czynnikiem bya dostpno wysoko wykwalifiko-wanych i dowiadczonych pracownikw z dobr znajo-moci jzykw obcych.

  Dziki silnemu zapleczu akademickiemu i naukowemu oraz dobrze wyksztaconym kadrom w czerwcu 2011 r. powstao dzkie Centrum Bada i Rozwoju Banku Citi Handlowy, jednostka, ktrej zadaniem jest tworzenie nowoczesnych produktw bankowych. Jest to pierwsza i miejmy nadziej, e nie ostatnia tego typu placwka w odzi, ktra zajmuje si poszukiwaniem innowacji w bankowoci. W Centrum pracuj eksperci, specjalici z wielu dziedzin, midzy innymi progra-mici, research managerowie, analitycy biznesowi, projek-tanci rozwiza. Jest to miejsce powstawania proto typw rozwiza dla zmieniajcych si upodoba klientw, ktre nastpnie s wdraane w banku. Centrum Citi Handlowy wsppracuje z Politechnik dzk oraz Uniwersytetem dzkim.

  Celem dalszych dziaa miasta d jest promocja oraz two-rzenie dogodnych warunkw dla rozwoju sektorw BPO iIT.

  rdo: Biuro Obsugi Inwestora, Urzd Miasta odzi.

  _________________________________________________________

  Aktualnoci z TrjmiastaIntel w Gdasku nagrodzony

  Podczas gali witeczno-noworocznej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych nagrodzia najbardziej znaczce projekty inwestycyjne w 2011 r. W kategorii Nowoczesne technologie nagrod otrzyma gdaski oddzia firmy Intel. Jest to najwiksze centrum R&D wEuropie.

  Obecnie w oddziale Intel w Gdasku ponad 800 wiatowej klasy inynierw pracuje nad specjalistycznym oprogramo-waniem wspierajcym ukady krzemowe w zakresie grafiki komputerowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnaw. Projekt o wartoci 1 mln euro, zakoczony w tym roku umoliwi utworzenie dodatkowych 60 miejsc pracy. Tego typu inwestycje pozwalaj na rozwijanie wsppracy rodzimych i zagranicznych zespow badawczych. Sukces Intela w Polsce to sukces absolwentw polskich uczelni technicznych wiadczcy o ich wy

Search related