Click here to load reader

Edukacja Pomorska nr 68 (19), styczeń-luty 2015

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Text of Edukacja Pomorska nr 68 (19), styczeń-luty 2015

 • ISSN 2084-9508Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdaskunr specjalny 68 (19) stycze-luty 2015 r.

  III ForumPomorskiej

  Edukacji

  Fot.

  B. K

  wa

  niew

  ska

 • Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdasku

  2

  Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli

  w GdaskuOrgan prowadzcy:

  Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego

  Placwka posiada akredytacj decyzja

  Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdasku nr 17/2006

  z dnia 27.03.2006 r.

  Placwka wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych

  Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Gdasku

  pod nr ewidencyjnym2.22/00057/2007

  WYDAWCA PISMA:Centrum Edukacji Nauczycieliw Gdasku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdasktel.: (58) 34 04 100 (centrala); (58) 34 04 110 (sekretariat)fax: (58) 34 10 763, www.cen.gda.ple-mail: [email protected]

  ZESP REDAKCYJNY :Beata Symbor redaktor naczelnaMagorzata Bukowska-Ulatowska z-ca redaktor naczelnej Ewa Kaliska Joanna AleksandrowiczKamila OchdzanMagdalena UrbaPROJEKT GRAFICZNY Beata KwaniewskaDRUK Dorota Gmerek KOLPORTA Anna SzabowskaWSPPRACA:Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzkaw Gdasku

  PUBLIKUJ W EDUKACJI POMORSKIEJRedakcja czasopisma serdecznie zaprasza do wsppracy partne-

  rw indywidualnych i instytucje, podejmujcych aktywne dziaania na rzecz rodowiska owiatowego regionu oraz zachca do nadsyania ciekawych artykuw do Edukacji Pomorskiej na adres: [email protected]

  Szczegowe informacje dot. zasad publikacji dostpne s na: www.cen.gda.pl

  W NASTPNYM NUMERZE m.in.2015-Rokiem Matematyki

  na Pomorzu

  Fot.

  B. K

  wa

  niew

  ska

  Na okadce: podpisanie porozumienia o wsppracy midzy Samorzdem Wojewdztwa Pomorskiego, reprezentowanym przez marszaka Mieczysawa Struka, a Michaem Federowiczem, dyrektorem Instytutu Bada Edukacyjnych

 • EDUKACJA POMORSKAnr specjalny 68 (19) stycze-luty 2015 r.

  3

  sowo wstpne

  Szanowni Pastwo,

  w nowym 2015 roku mamy przyjemno odda w Pastwa rce numer specjalny Edukacji Pomorskiej. Chcielibymy, by zawarta w nim relacja z wydarze zwizanych z III Forum Pomorskiej Edukacji dostarczya wiedzy tym wszystkim, ktrzy nie mieli okazji wzi w nim udziau, ale rwnie stanowia pewnego rodzaju omwienie i podsumowanie najistotniejszych faktw dla jego uczestnikw.

  Mamy nadziej, e na amach aktualnego wydania Edukacji Pomorskiej znajdziecie Pastwo wiele inspiracji do wprowadzania trwaych zmian jakociowych w swoich szkoach, a tym samym w pomorskiej owiacie. Gorco zachcamy do przemyle i budowania lokalnych koalicji na rzecz poprawy jakoci oferty edukacyjnej. Wierzymy, e zaangaowanie i wsppraca wielu podmiotw na rzecz rozwoju owiaty w rodowisku lokalnym zaowocuje przykadami cennych praktyk, ktrymi bdzie okazja podzieli si podczas kolejnego, IV Forum Pomorskiej Edukacji.

  Planujc zmiany, prosimy pamita, e Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdasku oferuje m.in. zupenie nowy system doskonalenia nauczycieli, oparty na kompleksowym wspomaganiu rozwoju szk. Polecamy nasze usugi i zapraszamy do wsppracy.

  Z powaaniem

  Renata Ropeladyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli

  w Gdasku

 • 4Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w GdaskuSowo wstpne

  Pomorska edukacja w perspektywie 2020

  Osignicia lat 2007-2013W ostatnich latach w wojewdztwie pomorskim zosta zrealizowany szereg inwestycji, ktre bd stanowi fundament przyszego rozwoju gospodarczego naszego regionu: nowe drogi, nowa infrastruktura, zrewitalizowane dzielnice. Wielu podjtych dziaa nie mona jednak do-strzec tak atwo. Mam na myli projekty skierowane do mieszkacw, w tym zwaszcza przedsi-wzicia z zakresu edukacji dzieci, modziey, ale take osb dorosych i seniorw. Jestem przekona-ny, e te dziaania s najwaniejsze, bo na rozwj Pomorza w najbliszych latach bd wpywa przede wszystkim ludzie ich aktywno, przedsibiorczo, gotowo do zmiany.

  Strategia Rozwoju Wojewdztwa Pomorskiego 2020W Strategii Rozwoju Wojewdztwa Pomorskiego owiata stanowi element priorytetowy, wpy-

  wajcy na moliwe scenariusze, wedug ktrych jak zakadamy nasz region bdzie si rozwija w kolejnych latach.

  W Strategii podjlimy wiele ambitnych zobowiza dotyczcych edukacji, midzy innymi zwizanych ze wspieraniem uczniw uzdolnionych czy rozwijaniem dialogu edukacyjnego.

  Edukacja w perspektywie 2014-2020 inne akcentyrodki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej uatwiaj realizacj wie-

  lu dziaa na rzecz rozwoju naszego wojewdztwa. W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 dokonalimy istotnego przesunicia akcentw: poniewa dostrzegamy rol ka-pitau ludzkiego, na dziaania zwizane z edukacj zaplanowalimy niemal 20% wicej rodkw ni w latach 2007-2013, cznie bdzie to okoo 200 mln euro.

  W najbliszych latach bdziemy wspiera midzy innymi rozwj uczniw szczeglnie uzdolnio-nych, kontynuujc wczeniejsze dziaania podejmowane w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

  Planujemy rwnie inicjatywy umoliwiajce zwikszenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej. Dostpno przedszkoli uatwi podejmowanie pracy zawodowej rodzicom najmodszych mieszka-cw Pomorza. Nie jest to jednak jedyny argument na rzecz przedszkoli - wyniki bada naukowych pokazuj, e udzia we wczesnej edukacji wspiera pniejszy rozwj modego czowieka i znaczco wpywa na osigane przez niego wyniki nauczania oraz sukces yciowy.

  Szczegln trosk otoczymy take szkolnictwo zawodowe. W ostatnich latach przechodzio ono coraz bardziej widoczny kryzys. Jednoczenie widzimy, e istnieje due zapotrzebowanie na do-brze przygotowanych do pracy fachowcw. Naszym celem jest walka ze stereotypem negatywne-go wyboru w ksztaceniu zawodowym z bdnym przewiadczeniem, e szkoy przygotowujce do zawodu s przeznaczone dla sabszych uczniw.

  Dwa fundamenty pomorskiego systemu jakoci edukacjiMylc o edukacji na Pomorzu, powinnimy patrze na ni w sposb caociowy. Dla mnie

  zmiany zaplanowane na kolejne lata maj na celu zbudowanie wieloelementowego systemu za-pewnienia jakoci pomorskiej edukacji. System ten bdzie opiera si na dwch fundamentach:

  1. odpowiedzialnoci organw prowadzcych szkoy i placwki owiatowe za jako edukacji (dotyczy to zwaszcza jednostek samorzdu terytorialnego),

  2. dialogu edukacyjnym debaty, na przykad prowadzone w ramach Pomorskiej Rady Owiatowej, maj ogromne znaczenie dla zmian w edukacji na Pomorzu.

  Jako edukacji wpywa na poziom ycia mieszkacw, na ich aktywno zawodow i spoeczn, a w konsekwencji na potencja gospodarczy. Jako marszaek wojewdztwa pomorskiego jestem odpowiedzialny za rozwj regionu. W moim przekonaniu inwestowanie w edukacj jest jednym z waniejszych elementw przyczyniajcych si do rozwoju naszego wojewdztwa.

  Mieczysaw Struk, marszaek wojewdztwa pomorskiego

 • EDUKACJA POMORSKAnr specjalny 68 (19) stycze-luty 2015 r.

  5

  forum owiatowe

  Organizacja Forw Pomorskiej Edukacji jest jedn z form realizacji podjtego przez Samorzd Woje-wdztwa Pomorskiego zobowizania do uruchomie-nia sieci dialogu edukacyjnego w regionie. Zgodnie z zaoeniem, zawartym w Regionalnym Programie Strategicznym () Aktywni Pomorzanie 2020, rozwj dialogu edukacyjnego sprzyja bdzie poprawie spj-noci edukacyjnej na poziomie lokalnym i regional-nym. (Dziaanie 3.1.2. Fundamenty edukacji).

  29 padziernika 2014 r. odbya si trzecia edycja Fo-rum Pomorskiej Edukacji zainicjowana przez wadze samorzdowe naszego regionu. Na zaproszenie Mie-czysawa Struka marszaka wojewdztwa pomorskie-go do gmachu przepiknego Teatru Szekspirowskie-go przybyli gocie z caego regionu. Wrd nich byli pracownicy owiaty, przedstawiciele wadz samorz-dowych, naukowcy ze szk wyszych, dyrektorzy szk, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracodawcy oraz przedstawiciele organizacji pozarzdowych.

  Pierwsze Forum Pomorskiej Edukacji zainicjowao w regionie dyskusj o poprawie jakoci pomorskiej edukacji z uwzgldnieniem wynikw egzaminw ze-wntrznych. Podczas drugiego Forum dyskutowano o edukacji przedszkolnej i trudnociach wystpuj-cych w czasie pierwszego etapu edukacyjnego, czy-li zagadnieniach istotnych dla efektw ksztacenia na pniejszych etapach edukacyjnych.

  Tegoroczne III Forum Pomorskiej Edukacji po-przedziy cztery fora subregionalne, ktre odbyy si kolejno w: Starogardzie Gdaskim (26 wrze-nia), Wejherowie (30 wrzenia), Chojnicach (6 pa-dziernika) i Supsku (8 padziernika). W trakcie tych spotka zaprezentowana zostaa specyfika edukacji w danym subregionie, co pozwolio zauway rnice pomidzy poszczeglnymi subregionami. Zagadnie-nia, ktrym uczestnicy forw powicili szczegln uwag, to sprawy niezwykle istotne dla budowania wysokiej jakoci edukacji: wychowanie w szkole, kt-rego wanym aspektem jest troska o bezpieczestwo ucznia wspieranie rozwoju szkoy skuteczne oraz wykorzystanie wynikw egzaminw zewntrznych i bada ewaluacyjnych. Szukano odpowiedzi na py-tanie: co naley zrobi w naszej gminie, naszym po-wiecie aby ucze mg sie w peni rozwija. Eksper-

  Dialog edukacyjny szans rozwoju pomorskiej owiaty

  Ewa Furche wicedyrektor CEN

  I Forum Pomorskiej Edukacji (Urzd Marszakowski, 14 listopada 2012 r.)

  II Forum Pomorskiej Edukacji (Opera Batycka, 18 listopada 2013 r.)

  Fot.

  B. K

  wa

  niew

  ska

  Fot.

  B. K

  wa

  niew

  ska

  To, co nadaje prawd przedmiotom poznania a poznajcemu daje moc poznawania, nazywaj Ide Dobr.

  Platon

 • 6tami w poszczeglnych grupach tematycznych byli: dr Piotr Zamojski adiunkt w Zakadzie Dydakty-ki Instytutu Pedagogiki UG, Boena uk dyrektor ODN w Supsku i Dorota Granoszewska-Babiaska kierownik Referatu edukacji i aktywizacji zawodowej i spoecznej DES UMWP. Istotnym punktem kadego z czterech forw bya take debata powicona poten-cjaowi i ograniczeniom edukacji danego subregionu.

  Uwagi i spostrzeenia wypracowane w czasie fo-rw subregionalnych potraktowano jako punkt wyj-cia do rozwaa w

Search related