G‚os Wojkowice Stycze„ - Luty

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Głos Wojkowic

Text of G‚os Wojkowice Stycze„ - Luty

 • Egzemplarz bezpatny

  PB

  Gos Wojkowic nr 1/2013 1Gos Wojkowic nr 1/2013

 • Elektroodpady26 marca 2013 roku mieszkacy miasta Wojkowice bd mogli bezpatnie pozby si zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, wystawiajc te uciliwe dla rodowiska odpady:- przed posesje w zabudowie mieszkaniowej, - przy boksach mietnikowych w zabudowie wielorodzinnej.

  Odpady naley wystawi najpniej do godziny 8:00 - w dniu zbirki, w przeciwnym razie nie zostan zabrane.

  Akcja organizowana jest przez Biosystem S.A. z siedzib w Krakowie (30-556), przy ul. Wodnej 4, ktrej pracownicy czuwa bd nad prawidowoci przebiegu zbirki.

  Zuyte opony8 i 9 kwietnia 2013 roku, na terenie miasta przeprowadzona take zostanie akcyjna zbirka zuytych opon. Odpady te mona bdzie przynie w godzinach od 9:00 do 15:00, do punktu zbirki zlokalizowanego na parkingu przy Urzdzie Miasta, ul. Sobieskiego 290A.

  Akcja organizowana jest przez AUTO-GALERI-BADUM Karol Kukla, z siedzib: w Jasienicy (43-385), Jasienica 1017, ktry odpowiada za prawidowo i sposb prowadzenia zbirki.

  Informacja o terminach bezpatnych, akcyjnych zbirek odpadw w Wojkowicach

  Pamitaj!Elektroodpady w postaci zuytych lodwek, pralek, monitorw, telewizorw, komputerw

  i innych urzdze zasilanych prdem lub bateriami, naley wystawi przed posesje lub przy boksach mietnikowych

  - 26 marca do godz. 8:00.Zuyte opony, mona przynie do punktu zbirki (parking przy urzdzie) w dniach 8-9 kwietnia,

  w godzinach: 9:00-15:00.

  Informacje

  2 Gos Wojkowic nr 1/2013 3Gos Wojkowic nr 1/2013

 • Penych spokoju i radociwit Wielkanocnych,

  dobrego wypoczynku w rodzinnym gronieoraz optymizmu i energii

  ycz

  Jerzy PodleyskiPrzewodniczcy Rady Miasta Wojkowice

  Zofia GajdzikBurmistrz Miasta Wojkowice

  Drodzy Mieszkacy,

  pragn gorco podzikowa licznemu gronu wyborcw, ktrzy w przedterminowych wyborach oddali na mnie swj gos. Niezmiernie cieszy mnie fakt, e obdarzyli mnie Pastwo tak duym zaufaniem udzielajc swego poparcia, za co serdecznie wszystkim dzikuj. Pragn rwnie podzikowa za wyrazy poparcia, serdecznoci i wielkiej sympatii, z ktr spotkaam si podczas kampanii.Zapewniam, e bd suy Pastwu swoj prac, wiedz i dowiadczeniem. Wybr na Burmistrza Miasta Wojkowice to dla mnie wielki zaszczyt i wyzwanie do wytonej pracy dla dobra i rozwoju naszej gminy.

  Z wyrazami szacunku Zofia Gajdzik

  Burmistrz Miasta Wojkowice

  Informacje

  Pismo lokalne Nr 1/2013, stycze - luty, Wydawca: Gmina Wojkowice

  Redaktor Naczelna:Karolina Ostrowskae-mail: redakcja@wojkowice.pltel: 32 769 50 66 wew. 15,fax: 32 769 50 73

  Adres RedakcjiUrzd Miastaul. Jana III Sobieskiego 290a42-580 Wojkowice

  Nakad: 2100 egz.Redakcja zastrzega sobie prawodo skracania i adiustacji tekstw

  Druk: Drukarnia TOP DRUKRyszard Zelkowski, omatel: 86 473 02 12e-mail: biuro@drukarniatop.pl

  Na okadce: Reprezentanci Wojkowic w slalomie gigancie o Puchar Starosty Bdziskiego

  2 Gos Wojkowic nr 1/2013 3Gos Wojkowic nr 1/2013

 • W zwizku z wdraaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, przypominamy o koniecznoci wypowiedzenia przez wacicieli nieruchomoci zamieszkaych - dotychczasowych, indywidualnych umw na odbieranie odpadw komunalnych, zawartych z przedsibiorcami, wiadczcymi te usugi. Umowy powinny zosta wypowiedziane ze skutkiem na dzie 30 czerwca 2013 r., pamita przy tym trzeba o zachowaniu terminu wypowiedzenia umowy.

  Wzr wypowiedzenia zamieszczamy poniej, dostpny jest rwnie na stronie internetowej miasta:

  www.wojkowice.pl, w zakadce gospodarka odpadami.(red)

  Wojkowice, dnia ..

  .

  .imi, nazwisko i adres waciciela nieruchomoci(osoby wystpujcej w umowie)

  nazwa i adres siedziby Przedsibiorcy

  Rozwizanie umowy

  o wiadczenie usug w zakresie odbioru odpadw komunalnych

  Niniejszym wypowiadam, ze skutkiem na dzie 30 czerwca 2013 r., umow na wiadczenie usug

  w zakresie odbioru odpadw komunalnych z terenu mojej nieruchomoci, pooonej w Wojkowicach przy ul.

  ..

  .podpis osoby bdcej stron umowy

  * owiadczenie o rozwizaniu umowy naley dorczy Przedsibiorcy (za potwierdzeniem odbioru) w terminie wczeniejszym ni okres wypowiedzenia przewidziany w umowie z Przedsibiorc

  Informacje

  4 Gos Wojkowic nr 1/2013 5Gos Wojkowic nr 1/2013

 • Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji Urzdu Miasta Wojkowice, uprzejmie informuje, e w zwizku z rozstrzygniciem przetargu na biec obsug sieci wodocigowo kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice od dnia 1 marca 2013 roku, wszelkie awarie wystpujce na sieci wodocigowo-kanalizacyjnej na terenie miasta prosimy zgasza do Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji w Bdzinie pod nastpujcy numer telefonu:

  - Dyspozytor MPWiK Bdzin - (32) 267-60-06 (czynny od poniedziaku do pitku po godzinie 15:00, sobota i niedziela

  caodobowo) oraz- Urzd Miasta Wojkowice - Referat

  Gospodarki Wodnej i Kanalizacji (32) 769-50-83 w. 24 lub 34

  (czynny w godzinach pracy urzdu).

  Wraz z nadejciem wiosny rozpocznie si pozimowe sprztanie. W miecie prace porzdkowe prowadzi bdzie brygada techniczna Referatu Gospodarki Komunal-nej Urzdu Miasta Wojkowice, ktra midzy innymi bdzie usuwaa zalegajcy po zimie piach z ulic i chodnikw gminnych, dokonywaa pielgnacji zieleni miejskiej czy likwidowaa dzikie wysypiska. Po zimie sukcesywnie naprawiane bd nawierzchnie drg gmin-nych, w kwestii drg powiatowych wystpilimy do zarzdcy tj. Powiatowego Zarzdu Drg w Bdzinie, aby rozpocz poczynania majce na celu popraw komfortu i bezpieczestwa jazdy na naszych drogach.

  Wiosenne porzdki wynikaj z ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminie oraz regulaminu utrzy-mania czystoci i porzdku na terenie miasta i dotycz kadego waciciela nieruchomoci. Wielu wacicieli posesji rozpoczo ju przedwiosenne porzdki w swoim otoczeniu. Pracy jest duo, bo jak zwykle wszdzie przez zim nagromadzio si mnstwo mieci. Im szybciej jednak znikn, tym przyjemniej bdzie nam czeka na wiosenne soce i ziele. Przy-pominamy o koniecznoci sprztania rwnie miejsc niezamieszkaych i nieuytkowanych na co dzie, puste place i ich otoczenie zwykle najduej strasz zalegajcymi mieciami.Zadbajmy wsplnie o czysto i estetyk naszej gminy.

  (red)

  (red)

  Informacje

  4 Gos Wojkowic nr 1/2013 5Gos Wojkowic nr 1/2013

 • Informacja o skutkach uchylania si od obowizku selektywnej zbirki odpadw

  Jak ju Pastwa informowalimy w materiaach ukazujcych si na amach Gosu Wojkowic, na stronie internetowej urzdu oraz w rozpowszechnianych ulotkach i broszurach - nowe zasady gospodarowania odpadami komunalny-mi, kad szczeglny nacisk na obowizkow selektywn zbirk odpadw we wszystkich typach zabudowy. Ze wzgldu na fakt, e do urzdu zaczy wpywa deklaracje o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalny-mi, z ktrych wynika, e niektrzy waciciele nieruchomoci, nie zamierzaj segregowa swoich odpadw, a tym samym wypenia cicych na nich obowizkw informujemy, e: - uchylanie si od obowizku selektywnej zbir-ki odpadw, stanowi naruszenie przepisw i sprzeczne jest z postanowieniami regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Wojkowice,- uchylanie si od obowizku segregacji odpadw, skutkuje w pierwszym rzdzie stosowaniem wobec waciciela

  I. Obowizek przedszkolny dla piciolatkw:

  II . Edukacja szeciolatkw:

  Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) dziecko w wieku 5 lat jest obowizane odby roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. W Wojkowicach dzieci picioletnie mog realizowa obowizek przedszkolny w nastpujcych placwkach publicznych: w Przedszkolu im. Przyjaci Bajek oraz w oddziale przedszkolnym Szkoy Podstawowej nr 1.Jeeli dzieci (picio i szecioletnie) realizuj obowizek przedszkolny poza ww. placwkami owiatowymi rodzice zobowizani s do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoy podstawowej, w obwodzie ktrej dziecko mieszka. Dotyczy to rwnie rodzicw dzieci, ktre speniaj obowizek przez uczszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoy za granic.

  Zgodnie z art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) na wniosek rodzicw nauk w szkole podstawowej moe take rozpocz dziecko, ktre przed dniem 1 wrzenia koczy 6 lat, jeeli wykazuje psychofizyczn dojrzao do podjcia nauki szkolnej. Szczegowe informacje, ktre mog Pastwu by pomocne w podjciu decyzji czy od przyszego roku szkolnego posa dziecko szecioletnie do pierwszej klasy szkoy podstawowej znajduj si na stronie internetowej: www.men.gov.pl/mam6lat

  Informacje

  nieruchomoci wyszej stawki opaty z tytuu gospodarowa-nia odpadami,- uchylanie si od obowizku selektywnego zbierania odpadw, naraa waciciela nieruchomoci na dalsze kon-sekwencje - wynikajce z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzyma-niu czystoci i porzdku w gminach, w myl ktrego - kto nie wykonuje obowizkw okrelonych w regulaminie, podlega karze grzywny.W zwizku z powyszym, apelujemy o wnikliwe zapoznanie si z obowizkami cicymi na wacicielach nieruchomoci i stosowanie si do postanowie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Wojkowice.

  Segregacja odpadw jest obowizkiem kadego waciciela nieruchomoci.

  (red)

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, e od dnia 1 wrzenia 2014 r. wszystkie dzieci szecioletnie bd objte obowizkiem szkolnym. Zatem do klasy pierwszej szkoy podstawowej trafi dwa roczniki uczniw

  tj. dzieci siedmioletnie i szecioletnie.Boena Magaczewska

  Dyrektor Miejskiego Zespou Owiaty i Wychowania w Wojkowicach

  6 Gos Wojkowic nr 1/2013 7Gos Wojkowic nr 1/2013

 • Od