Stycze„ / Luty 2015

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Stycze„ / Luty 2015

 • Dwumiesicznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Scz

  Zdrowia, pomylnoci oraz sukcesw w yciu osobistym, rodzinnym i caej gminnej spoecznoci w Nowym Roku 2015!

  Kazimierz Gizicki Ewa Zieliska Jacek Lelek Zastpca Burmistrza Przewodniczca Rady Miejskiej Burmistrz Starego Scza

  Budet na rok 2015 Podsumowanie wyborw

  Stycze - luty 2015nr 218

  Rok XXVIISSn 1508-9290

  egzemplarz bezpatny

 • UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SCZU

  fot. WoJCIECH WALISZEWSKI

 • Sowem naczelnegoW numerze m.in.

  Rok Kozy czy Owcy?Rada Miejska w Starym Sczu

  Budet na rok 2015 s. 4

  Informacje z regionu

  Prace kanalizacyjne s. 5

  Informacje z regionu

  Nowe Komisje

  Rady Miejskiej s. 5

  Informacje z regionu

  Akademia Modego

  Odkrywcy s. 6

  Informacje z regionu

  wito rodzin s. 7

  Informacje z regionu

  Podsumowanie

  wyborw s. 8

  Ekonomia i pienidze

  Nowy rok -

  nowe wyzwania s. 11

  Wydarzenia kulturalne

  Kampania wyborcza

  na wesoo s. 15

  Wydarzenia kulturalne

  Pomc potrzebujcym s. 16

  Wydarzenia kulturalne

  Spotkania z pasjami s. 17

  Wydarzenia kulturalne

  Bajlando w Barcicach s. 18

  Wydarzenia kulturalne

  Lodowy zamek

  Krlowej niegu s. 20

  Sport

  Sportowe emocje s. 21

  Po nocy sylwestrowej obudzilimy si w Nowym Roku, majc nadziej, i bdzie on lepszy od poprzedniego. Niektrzy z nas od razu starali si za-pomnie, co byo w roku 2014. Jake atwo jest wyrzuci z pamici ostat-nie 365 dni, gdy przecitne ycie czowieka trwa a 28 tysicy dni, a jed-noczenie rozbudzi ciekawo, co nas czeka w najbliszej przyszoci.

  Aby si upewni, sigamy do sprawdzonych rde, czyli do Internetu. I tak moemy si dowiedzie, e czeka nas rok Kozy (przez niektrych nazywanej Owc). Wedug chiskich wierze jest to symbol kultury, odnoszcy si do czasu relaksu, pielgnowania i zbierania si na nastpne lata. Rok 2015 ma by rokiem wiary w to, e dobro zwyciy nad siami, ktre chc zniszczy po-kojowy styl ycia. Natomiast wedug niektrych polskich wizjonerw, czeka nas zupenie co innego, czyli oglny chaos. Na szczcie, zima bdzie po-dobno bardzo agodna. Mamy nie zazna obfitych niegw, a mrozy skocz si ju w lutym. Z kolei lato nas nie rozpieci. W lipcu maj pojawi si obfi-te opady deszczu, a w sierpniu afrykaski ar z nieba. Dla tych nieco mniej sceptycznych jest jeszcze jedna dobra wiadomo w tym roku ma zosta wynaleziony jzyk, ktry pozwoli ludziom porozumiewa si ze zwierztami. Tak wic pozostaje wierzy, a wszystkim Czytelnikom yczy, by niezalenie od punktu widzenia, w Nowym Roku nie brakowao wiary w porozumienie si z najbliszymi, w tym rwnie z czworonogami. A co najwaniejsze, bymy umieli cieszy si kad chwil, niezalenie czy jest to rok Kozy czy czego innego.

  Wojciech Waliszewskired. naczelny Kuriera Starosdeckiego

  stycze - luty 2015 3

  nA WSTPIE

 • fot.

  RYSZ

  ARD

  KUM

  oR

  na trzecim posiedzeniu 30 grud-nia 2014 roku Rada Miejska w Starym Sczu jednogonie uchwa-lia przedoony przez burmistrza Jac-ka Lelka budet Gminy Stary Scz na rok 2015. Planowane wydatki majt-kowe (inwestycyjne) znw przekra-czaj rekordowe (w tym roku) ponad dwadziecia milionw zotych.

  Planowane dochody budetu na rok 2015 ustalono w wysokoci 69,2 mln z, planowane wydatki w wysoko-ci 83,3 mln z (w tym wydatki ma-jtkowe w kwocie 20,8 mln z). Pod-jcie uchway w sprawie uchwalenia budetu na przyszy rok poprzedzio przedstawienie uchway Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035, a nastpnie przedstawienie projektu budetu, przedstawienie opi-nii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie opinii Komisji Budetu i Rozwoju Gospodarczego. Za przy-jciem tych uchwa gosowali wszyscy radni biorcy udzia w obradach.

  - Idziemy dalej zgodnie z planem, nie tracimy energii na jaowe spory - mwi burmistrz Jacek Lelek. - Nie za-wiedziemy, najwaniejsze eby te pla-ny materializowa, mie satysfakcj z wasnej pracy i oceny mieszkacw.

  Przed uchwaleniem budetu bur-mistrz Jacek Lelek przedstawi ob-szerne sprawozdanie za rok biecy, w ktrym pokaza dobry stan finansw gminy, interesujce dane statystycz-ne pokazujce niektre aspekty pra-cy samorzdowej administracji oraz cay kalejdoskop wanych inwestycji i atrakcyjnych przedsiwzi spoecz-no-kulturalnych w roku 2014.

  Rada Miejska, oprcz uchwa bu-detowych (zmieniajcych zapisy bu-detu tegorocznego i przyjmujcych budet na rok 2015), podja na tej sesji uchway: w sprawie Gminne-

  go Programu Profilaktyki i Rozwizy-wania Problemw Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2015; w sprawie uchwalenia Programu wsppra-cy Gminy Stary Scz z organizacja-mi pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015; w spra-wie wyznaczenia trzech przedstawicie-li gminy w Zgromadzeniu Zwizku Mi-dzygminnego Pery Doliny Popradu; w sprawie zarzdzenia przeprowadze-nia do 28 lutego przyszego roku wy-borw Sotysw i Rad Soeckich oraz Przewodniczcych i Zarzdw Osiedli; w sprawie zatwierdzenia uchway Ze-brania Mieszkacw Soectwa Mosz-czenica Nina o przekazaniu jedne-mu mieszkacowi wsi drewna z lasu gminnego; w sprawie wstpnej loka-lizacji nowych przystankw dla auto-busowej komunikacji publicznej przy ul. Partyzantw w Starym Sczu oraz w Woli Kroguleckiej - ki; w sprawie zaliczenia dwch drg w Skrudzinie do kategorii drg gminnych i usta-lenia ich przebiegu; w sprawie wy-

  dzierawienia trzech nieruchomoci w Starym Sczu, w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesicznego - na po-ziomie poprzedniego roku - dla Burmi-strza Starego Scza; w sprawie usta-lenia czstotliwoci jarmarkw na Targowisku w Starym Sczu w ka-d rod; w sprawie doposaenia gminnych szk z oddziaami przed-szkolnymi w nowy sprzt i pomoce dydaktyczne.

  Na sesji gocili: radny sejmiku ma-opolskiego Stanisaw Paso, szef lo-kalnego PSL Stanisaw mierciak, prezes OSP w Moszczenicy Stanisaw Mardua i mali koldnicy. Obecni byli jak zwykle sotysi, przewodnicz-cy osiedli, kierownictwo urzdu i jed-nostek organizacyjnych. Po ostatnich w tym roku obradach skadano so-bie noworoczne yczenia, zbierali je take solenizanci w radzie: Ewy oraz Mieczysaw.

  Projekt budetu Gminy Stary Scz i uchwaa budetowa (po uprawo-mocnieniu) zwyczajowo dostpne s w Biuletynie Informacji Publicznej. (RK)

  Redaktor naczelny: Wojciech Waliszewski e-mail: naczelny@kurier.stary.sacz.pl

  REDAGUJE ZESP: WOJCIECH KnAPIK, JUSTYnA LISZKOWSKA

  WSPPRACA: RYSZARD KUMOR, KInGA BEDnARCZYK - ZBOROW-SKA, ROBERT DROBYSZ ORAZ InnI

  OPRACOWAnIE GRAfICZnE DTP: MEMOART, UL. LWOWSKA 41, 33-300 nOWY SCZ e-mail: info@memoart.pl

  Redakcja nie ponosi od-powiedzialnoci za tre zamieszczanych reklam. Materiaw niezamwio-nych redakcja nie zwraca.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadsya-nych materiaw.

  ZDJCIE nA PIERWSZEJ STROnIE WYKOnA WOJCIECH WALISZEWSKI

  WydaWca:Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sczu

  33-340 Stary Scz, Rynek 5

  tel. 18 4461641

  e-mail: kurier@stary.sacz.pl

  nAKAD 1.500 ezgemplarzy

  Liczba, ktra cieszy

  3.000.000 z

  tak kwot udao si pozyska na odbudow ulic Sobieskiego i Wgier-skiej w Starym Sczu z Narodowego Programu Odbudowy Drg Lokalnych.

  3. sesja Rady Miejskiej

  Budet na 2015 rok

  4 stycze - luty 2015

  RADA MIEJSKA W STARYM SCZU

 • InfORMACJE Z REGIOnU

  Gmina zakoczya rwnie realiza-cj kanalizacji w ramach Podsta-wowych Usug dla Ludnoci Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w miej-scowoci Barcice Dolne, Barcice (Podsapieniec) oraz czci Przysiet-nicy. cznie wykonano tam 13 km kanalizacji. W obecnej chwili trwaj odbiory techniczne urzdze, a tak-e prby cinieniowe. Po sprawdze-niu i uzyskaniu pozwolenia na uyt-kowanie urzdze kanalizacyjnych, nastpi wczenie mieszkacw do sieci kanalizacyjnej. Gmina przygoto-wuje program dofinansowania przy-czy, dziki ktremu mieszkacy

  otrzymaj pidziesicioprocentowe wsparcie finansowe na wykonanie przycza kanalizacyjnego do budyn-ku. - Kady mieszkaniec, ktry zoy wniosek w roku 2015 otrzyma dofi-nansowanie - podkrela burmistrz Kazimierz Gizicki. Obecnie rozpocz si II etap budowy kanalizacji w Przy-sietnicy. Inwestycja ta jest realizowa-na z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska przez spk Sdeckie Wodocigi, ktra wybuduje 15 km kanalizacji i 20 km wodocigw. Ter-min ukoczenia tego przedsiwzicia przewiduje si na czerwiec rok 2015. (WW)

  Prace kanalizacyjneDobiega koca budowa kanalizacji z Funduszu Spjnoci realizowa-nego przez spk Sdeckie Wodocigi. W ramach zadania zostao wykonane 38 km kanalizacji w Starym Sczu przy ul. Jana Pawa II oraz na osiedlu Cyganowice, Barcice i azy Biegonickie.

  Realizacja zada z funduszy europejskich

  fot.

  KAZI

  MIE

  RZ G

  IZIC

  KI

  Ato ciekawe...

  Hufiec Pracy zyczeniami W pitek 19 grudnia uczestnicyoraz samorzd modziey 6 34Hufca Pracy w Starym Sczu zo-yli yczenia witeczne praco-dawcom oraz instytucjom wsp-pracujcymzjednostknatereniemiastaigminyStaryScz.

  Gwnym celem realizowanych dzia-a jest rozwj pozytywnych postaw spoecznych oraz ksztatowanie mo-delu uczestnika aktywnego wrd wychowankw jednostki. Modzie uczy si odpowiedzialnoci, wa-ciwego zachowania oraz przede wszystkim kultywowania tradycji, zwaszcza zwyczaju skadania y-cze boonarodzeniowych. W ramach zaj koa plastycznego uczestnicy wasnorcznie przygoto-wali stroiki oraz kartki z yczeniami

  witecznymi. W tym roku przygoto-wane zostay papierowe choinki, pik-nie przyoz