Click here to load reader

Wiadomości Łąckie STYCZEŃ / LUTY 2011

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wiadomości Łąckie STYCZEŃ / LUTY 2011

 • GAZETA SAMORZDOWAStycze luty 2011

  Wszyscy niecierpliwie ju na ni czekamy... Przyjd wiosno!!!

  Ju niegi stopniay,Sonko lepiej grzeje,Ptaszki przyleciayCo si tutaj dzieje??

  Zima ju uchodziZa lasy i ki,A wiosna przychodzipiewaj skowronki.

  Krokiem wiosna zdaPolami ku chatom

  A u gr podnaZiemi wily kwiatom.

  Bo pczkw i kwiatw tylePrzecudn pachn woniA po nich siadaj przerne motyleZ uciechy po ce goni.

  Pszczki ze swych uliZ zimy bez robotyZe snu obudzoneNie trac ochoty.

  Zapylaj kwiatkiJakie im popadnieI kosmate apkiW kielich kad zgrabnie.

  Dzieci rozbawioneWybiegaj z chatyNacieszy si wiosnI pozrywa kwiaty.

  (r.1951)St. Wchaa

  PRZySOWIA Jaskka i pszczka lata, znakiem to wiosny dla wiata. Gdy dzika g w marcu przybywa, ciepa wiosna bywa. Jak drozdy piewaj na wierzchokach drzew, wiosna wnet; a jak midzy gaziami, to jeszcze het. Kiedy urawie wysoko lataj, prdkiej si wiosny ludzie spodziewaj. Wczesne kaczki z urawiami znaki wiosny i z ciepami. W marcu jak w garncu. Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha. Od 20 marca, soce zagrzewa nawet starca. Na w. Grzegorza, id niegi do morza.

  WIOSNA

 • WIADOMOCI CKIE2 Listopad Grudzie 2010

  Podpisanie umw partnerskich gmin cko i Szob (Wgry)

  Umowa partnerska z gmin Petrovany (Sowacja)

  2 lutego delegacja z gminy cko z wjtem Januszem Klagiem na czele pojecha-a z wizyt do Szob na Wgrzech. Spotkanie wadz samorzdowych odbyo si w tamtejszym Urzdzie Gminy, ktry w roku 2010 zosta w caoci wyremontowany i odnowio-ny z funduszy europejskich. Tam by czas na rozmow, zapoznanie si ze specyfik gminy, ale rwnie na wymian dowiadcze.

  Burmistrz Szob Istvan Szke za-proponowa rwnie spacer po Szob poczony ze zwiedzaniem tamtejszego Muzeum, zabytko-wego kocioa oraz ryneczku. Po powrocie do urzdu, gdzie oczekiwali ju radni Szob, miao miejsce uroczyste pod-pisanie umw partnerskich pomidzy gminami. Umowy

  te s kontynuacj wsppracy zawartej w 2005 r. obejmujc obszary kultury, sportu, edu-kacji, turystyki, ochrony ro-dowiska, a take wymian do-wiadcze pomidzy organami samorzdowymi oraz wsplne opracowywanie projektw fi-nansowych w ramach funduszy Unii Europejskiej.

  8 lutego w Urzdzie Gminy w cku gocia delegacja z gminy Petrovany na Sowacji.Celem tej wizyty byo podpisa-nie umw partnerskich. Jest to rwnie kontynuacja wsppracy zapocztkowanej w 2004 r., m-wicej w wsplnym dziaaniu we wszystkich najwaniejszych sfe-rach ycia spoecznego.Ze strony gminy Petrovany umowy podpisa Starosta Jan Lenko, za ze strony gminy cko Wjt Gmi-ny Janusz Klag i Przewodniczcy Rady Zdzisaw Warzecha.

  To kolejna zaprzyjaniona miejsco-wo, z ktrej zespoy regionalne i kapele rokrocznie uatrakcyjnia-j najwiksze imprezy kultural-ne, za w dziedzinie wsppracy midzyszkolnej partneruj Szkole Podstawowej w Maszkowicach. (b.g.)

 • GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  WIADOMOCI CKIE 3Stycze Luty 2011

  Koldnicy misyjni

  27 grudnia 2010 roku, w ponie-dziaek, domy naszych Parafian od-wiedziy grupy koldnikw misyj-nych zanoszc do nich rado Boego Narodzenia. Zewntrznym wyrazem tej radoci byy wypowiadane ycze-nia i umieszczane na drzwiach bo-gosawiestwo: C + M + B (litery te s skrtem bogosawiestwa zapi-sanego w jzyku aciskim: Christus mansionem benedicat, co moemy przetumaczy: Niech Chrystus bo-gosawi temu domowi). Ofiary ze-brane przez koldnikw misyjnych w caoci zostay przekazane misjo-narzom pracujcym w Republice rodkowoafrykaskiej, Republice Konga, Kamerunie, Ugandzie, Boli-wii, Brazylii iPeru. Za wszelkie ofia-

  Z ycia parafii cko

  ry na ten cel skadamy Wam, drodzy Parafianie, staropolskie: Bg zapa! Sowa wdzicznoci kierujemy take do samych koldnikw za ich trud ipowicenie swojego czasu na rzecz potrzebujcych z najuboszych za-ktkw wiata!

  Taiz 2010: Do zobaczenia za rok w Berlinie!

  W Rotterdamie dobiego koca 33. Europejskie Spotkanie Modych, wktrym wzio udzia ponad czter-dziestu naszych Parafian. Wsplno-ta z Taiz zgromadzia w tym roku blisko trzydzieci tysicy modych osb. Wostatni dzie zgromadzenia, zgodnie z tradycj, trwaa modlitwa w intencji pokoju na caym wiecie.

  Przeoony wsplnoty z Taiz poin-formowa wszystkich, e wprzyszym roku etapem pielgrzymki zaufania przez ziemi bdzie Berlin. Za rok, od 28 grudnia 2011 roku do 1 stycz-nia 2012 roku, odbdzie si nastp-ne spotkanie europejskie. Bdzie ono wmiecie, wktrym jeszcze nigdy nie byo takiego spotkania, a modzi lu-dzie czekaj tam na nas ju od daw-na. Zostalimy zaproszeni do Niemiec przez wszystkie Kocioy. Zostalimy zaproszeni do Niemiec przez wszystkie Kocioy iprzez burmistrza Berlina mwi brat Alois.

  Dzie ycia konsekrowa-nego

  W wito Ofiarowania Paskiego obchodzimy w Kociele Dzie ycia Konsekrowanego. Trzeba tu przypo-mnie nauczanie papiea Jana Pawa II, ktry mwi otym, e luby zakonne w wymiarze wiadectwa s rwnie prorock odpowiedzi na trzy gwne wyzwania i prowokacje wiata. I tak

  ks. Pawe Lewandowski

 • GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  WIADOMOCI CKIE4 Stycze Luty 2011

  radosna praktyka doskonaej czystoci jest bezporedni odpowiedzi na hedo-nistyczn kultur, czsto sprowadzajc pciowo do rangi zabawy, towaru lub kultu. Profesja ewangelicznego ubstwa, poczonego z solidarnoci i miosier-dziem, czyli ycie pracowite, wprostocie, umiarkowaniu iwyrzeczeniu oraz wza-lenoci od przeoonych jest czyteln odpowiedzi na prowokacje materiali-stycznej dzy posiadania, lekcewacej sabszych izasady spoecznej sprawiedli-woci. lub posuszestwa, czyli podpo-rzdkowanie przeoonym wasnej woli, jest skuteczn odpowiedzi na trzecie wyzwanie wiata, pojmujcego wol-no opacznie, oddzielajc j od prawdy inorm moralnych (por. adhortacja apo-stolska Vita consecrata).

  Naszym drogim Siostrom Sueb-niczkom Najwitszej Maryi Panny Niepokalanie Pocztej wyraamy wielk wdziczno za wiadectwo wiary, na-dziei imioci; za wierno Chrystusowi wyraon wlubach czystoci, ubstwa

  iposuszestwa. Dzikujemy za ukazy-wanie nam wszystkim, e ycie oddane w caej peni Chrystusowi jest yciem piknym; e warto jest Chrystusowi odda siebie samego. Drogie Siostry, yczymy Wam, abycie podejmoway i wypeniay z wielk radoci swoje posannictwo i swoje zadania; abycie dalej, zwoli Chrystusa, byy sol ziemi dla wspczesnego wiata. Szcz Boe!

  Dekanalne spotkanie modziey

  19 lutego 2011 roku, w Kamienicy, odbyo si kolejne ju spotkanie mo-dziey caego naszego dekanatu z oka-zji wspomnienia w. Walentego. Deka-nalne spotkanie modych rozpoczo si o godz. 16.00. Najpierw modzie wzia udzia w uroczystej Mszy wi-tej i wysuchaa okolicznociowego ka-zania, potem adorowaa jeszcze przez pewien czas Najwitszy Sakrament, by na koniec przej zkocioa do remizy

  miejscowej Ochotniczej Stray Poarnej iprzy dwikach kapeli Whisky bawi si do godz. 21.30. Zamwione autoka-ry rozwiozy nastpnie modzie do po-szczeglnych parafii naszego dekanatu. wity Walenty, patron osb zakocha-nych, odda ycie za wiar wChrystusa wroku 269. Ikonografia chrzecijaska przedstawia witego mczennika naj-czciej wstroju kapana, czasem bisku-pa, w momencie jak uzdrawia chopca zpadaczki. Niewielu wie, e w. Walenty odbiera cze take jako patron osb cierpicych na choroby nerwowe.

  Opus Dei ora et laboraks. Pawe Lewandowski

  Powoanie do Opus Dei oznacza zobowizanie do kroczenia szcze-gln drog miowania Boga po-nad wszystko i miowania bliniego ze wzgldu na Niego. Czonkowie Dziea Boego staraj si zatem przemienia swoj prac, ycie rodzinne, relacje zin-nymi ludmi wsub Bogu, Kocioowi

  iblinim. Rozpowszechniaj oni jedno-czenie radosne przesanie, e Bg po-wouje kadego czowieka do witoci. Osign j mona przepeniajc swoje codzienne ycie modlitw iprac.

  wito w yciu codziennym

  Charakterystyczn cech duchowo-ci Opus Dei jest przekonanie, e chrze-cijanin yjcy pord spraw tego wiata jest powoany do witoci iapostolstwa pozostajc wwiecie. Tak przedstawia t prawd w. Josemara Escriv: Kady niech pozostanie wtakim stanie wjakim zosta powoany aby prowadzi kade-go ku temu, by wypenia swoje zadania i obowizki waciwe jego stanowi, jego misji wKociele iwspoeczestwie wspo-sb jak najbardziej doskonay (Rozmowy z Praatem Escriv, 16). Mona powie-dzie, e chrzecijanie zostali umiesz-czeni wwiecie, wdanym miejscu icza-sie po to, by wanie tam nie wiato Ewangelii. Porzucie mrzonki, faszywe

  urojenia, zudzenia, to, co ja nazywam mistyk gdybania gdybym si nie oe-ni, gdybym mia inny zawd, gdybym by zdrowszy, gdybym by mody, gdybym by stary! awzamian roztropnie trzymaj-cie si rzeczywistoci bardziej materialnej ibezporedniej, bo wanie tam jest Pan (Rozmowy z Praatem Escriv, 116). Wanie tam oto jest miejsce kadego czowieka wwiecie, miejsce jego powo-ania. Mj wiat, moja rodzina zo-ona zkonkretnych osb, moje studia, moja praca wszystko to tworzy rze-czywisto dan przez Opatrzno Bo jako miejsce wypeniania chrzecija-skiego posannictwa do witoci.

  Dobrze pracowa dla Boga

  Praca nie jest kar, lecz zadaniem, ktre Pan Bg powierzy nam od pierw-szych chwil. Czowiek zosta umieszczo-ny w ogrodzie Eden, aby uprawia go idoglda (Rdz 2,15). Praca jest zatem elementem ludzkiej kondycji. Zaoy-

 • GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  WIADOMOCI CKIE 5Stycze Luty 2011

  ciel Opus Dei zachca chrzecijan nie tylko do pracy, ale rwnie do gbo-kiego jej umiowania. Pytae mnie, co moesz ofiarowa Bogu. Nie musz si zastanawia nad odpowiedzi: To samo, co czynisz zawsze, ale lepiej wykonywa-ne iukoronowane mioci, ktra by ci pobudzaa do mylenia bardziej o Nim, amniej osobie (Bruzda, 495). Zdaniem ks. Josemari kady chrzecijanin powi-nien widzie wpracy ogromn warto, wany rodek sucy godnoci osoby ludzkiej i spoecznemu postpowi. Po-winien traktowa prac jako zwyczaj-n drog do osobistego zjednoczenia z Chrystusem, poprzez naladowanie Jego ukrytego ycia w Nazarecie, ktre wypenione byo prac i sub innym. Poprzez codzienne wykonywanie swoich obowizkw chrzecijanin wsppracu-je zpen mioci prac Boga dzieem stworzenia i odkupienia wiata. w. Jo-semara

Search related