Click here to load reader

ODLUKA 0 IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH ISPITNIH

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODLUKA 0 IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH ISPITNIH

Akt-2021-03-01T145727ODLUKA
0 IMENOVANJU LANOVA STALNIH ISPITNIH POVJERENSTAVA
za obvezne predmete, izborne predmete, kao i za predmete obveznog i
izbornih smjerova na integriranom preddiplomskom i diplomskom
sveuilišnom studiju Kineziologija
Zagreb, oujak 2021. godine
Na temelju lanka 63. Zakona znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123103, 198/03, 105/04, 174/04., 2/07, 46/07. 45/09., 63/11, 94/13., 139/13., 101/14. 1 60/15 131/17.) i lanka 58. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, a na prijedlog Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja sa sastanka odranog dana 22. veljae 2021. godine Fakultetsko vijee Kineziološkog fakulteta na svojoj 4. elektronikoj sjednici odranoj u periodu od 23. veljae do 28. veljae 2021. godine, donosi
ODLUKA o imenovanju lanova stalnih ispitnih povjerenstava za obvezne predmete, izborne
predmete, kao i za predmete obveznog smjera i izbornih smjera na sveuilišnom studiju Kineziologija
l.
U skladu s lankom 91. Pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveuilišnom studiju Kineziologije (proišeni tekst), klasa: 012-02/18-01/002 urbroj: 251-75-03-18-07 od 28. oujka 2018. godine u stalna ispitna povjerenstva, pred kojima e studenti polagati komisijske ispite (etvrti odnosno osmi izlazak na ispit iz dotinog predmeta) iz obveznih predmeta, izbomih predmeta, kao i iz predmeta obveznog smjera i izbomih smjerova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveuilišnom studiju Kineziologija, imenuju se nastavnici Fakulteta kako slijedi:
I. OBVEZNI PREDMETI STUDIJSKOG PROGFtAMA
Red. br. N iv predmeta lanovi ispitnog
povjerenstva Zamjenski lan
ATLETIKA — hodanja i tranja dr. sc. V. Babi dr. sc. D. Harasin dr. sc. Lj. Antekolovi
mr. sc. I. Milinovi pred. dr. sc. D. Dizdar
ATLETIKA — bacanja i skokovi dr. sc. Lj. Antekolovi dr. sc. D. Harasin dr. sc. M. Bakovi
dr. sc. V. Babi dr. sc. V. Vueti
BIOLOŠKA KINANTROPOLOGIJA dr. sc. M. Mišigoj-Durakovi dr. sc. M. Sori dr. sc. L. Rui
dr. sc. Br. Matkovi dr. sc. D. Šentija
BIOMEHANIKA dr. sc. M. Kasovi dr. sc. L. Štefan dr. sc. Lj. Antekolovi
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. M. Mejovšek dr. sc. V. Cigrovski
DIDAKTIKA dr. sc. M. uranovi dr. sc. A. nidarec ukovi dr. sc. K. Ohnjec
dr.sc. M. Rakovac dr.sc. S. Bartoluci
EKONOMIKA I MENADMENT SPORTA dr. sc. S. Škori dr. sc. M. Bartoluci dr. sc. M. Andrijaševi
dr. sc. D. Omren dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
ELEMENTI PSIHOLOGIJE dr. sc. R. Bari dr. sc. D. Šentija dr. sc. S. Bartoluci
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. L. Rui
8. ENGLESKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI dr. sc. D. Omren dr. sc. S. Škorit dr. sc. P. Mikuli
dr. sc. K. Ohnjec dr. sc. D. Karaula
FIZIOLOGIJA SPORTA I VJEBANJA dr. sc. L. Rui dr. sc. Br. Matkovi . dr. sc. M. Sori
dr. sc. S. Jankovi dr. sc. D. Šentija
FUNKCIONALNA ANATOMIJA dr. sc. D. Šentija dr. sc. M. Rakovac dr. sc. L. Rui
dr. sc. M. Mišigoj- Durakovi dr. sc. D. Dizdar
HRVANJE dr. sc. M. Bai dr. sc. I. Segedi dr. sc. H. Serli
dr. sc. S. Vuk dr. sc. C. Gregov
2
JUDO dr. sc. H. Serti dr. sc. I. Segedi dr. sc. M. Bai
dr. sc. D. Bok dr. sc. C. Gregov dr. sc. T. Vidranski
KINEZIOLOŠKA METODIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU dr. sc. H. Podnar dr. sc. D. Novak dr. sc. P. Barbaros
dr. sc. P. Mikuli dr. sc. D. Juraki
KINEZIOLOŠKA METODIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
dr. sc. V. Horvat dr. sc. D. Novak dr. sc. H. Podnar
dr. sc. P. Mikuli dr. sc. P. Barbaros dr. sc. D. Juraki
KINEZIOLOŠKA METODIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU dr. sc. D. Novak dr. sc. H. Podnar dr. sc. D. Juraki
dr. sc. P. Mikuli dr. sc. P. Barbaros
KINEZIOLOŠKA METODIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU dr. sc. R. Caput-Jogunica dr. sc. D. Novak dr. sc. H. Podnar
dr. sc. P. Mikuli dr.sc. P. Barbaros dr.sc. D. Juraki
KINEZIOLOŠKA REKREACIJA dr. sc. M. Andrijaševi dr. sc. D. Trkulja-Petkovi dr. sc. D. Juraki
dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. D. Harasin
KINEZIOLOŠKA SOCIOLOGIJA dr. sc. S. Bartoluci dr. sc. B. Perasovi dr. sc. R. Bari
dr. sc. D. Škegro dr. sc. M. Andrijaševi
KINEZITERAPIJA dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. T. Trošt-Bobi dr. sc. M. Rakovac
dr. sc. D. Trkulja-Petkovi dr. sc. M. Horvatin
KOŠARKA dr. sc. D. Knjaz dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. T. Rupit
dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. N. Mareli
KVANTITATIVNE METODE dr. sc. D. Dizdar dr. sc. D. Šentija dr. sc. V. Babi
dr. sc. G. Markovi
METODOLOGIJA KINEZIOLOGIJSKIH ISTRAIVANJA
dr. sc. G. Sporiš d V V r. sc. V. ueti dr. sc. M. Kasovi
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. P. Mikuli
METODIKA POUAVANJA PLIVANJA dr. sc. D. Karaula dr. sc'. G. Leko dr. sc. K. Šiljeg
dr. sc. V. Babi dr. sc. M. Horvatin
MOTORIKA KONTROLA dr. sc. P. Mikuli dr. sc. G. Markovi dr. sc. M. Rakovac
dr. sc. S. Vuk dr. sc. C. Gregov dr. sc. D. Šentija
NOGOMET dr. sc. V. Bariši dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. N. Mareli
dr. sc. T. Kristievi dr. sc. D. Vuleta
NJEMAKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI dr. sc. D. Omren , dr. sc. L. Rui dr. sc. N. PrIenda
dr. sc. D. Karaula
ODBOJKA dr. sc. N. Mareli dr. sc. T. urkovi dr. sc. T. Rešetar
dr. sc. D. Knjaz dr. sc. V. Bariši
OPA KINEZIOLOŠKA METODIKA dr.sc. H. Podnar dr.sc. D. Novak dr.sc. P. Mikuli
dr.sc. P. Barbaros dr.sc. D. Juraki
OSNOVNE KINEZIOLOšKE TRANSFORMACIJE 1 dr. sc. M. Horvatin dr. sc. S. Vuk dr. sc. J. Naki
dr. sc. L. Milanovi dr. sc. G. Fuljan-Mandi
OSNOVNE KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE 2 dr. sc. L. Milanovi dr. sc. I. Juki dr. sc. C. Gregov
dr. sc. D. Bok dr. sc. V. Vueti
PEDAGOGIJA dr. sc. M. uranovi dr. sc. A. nidarec ukovi dr. sc. K. Ohnjec
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. S. Bartoluci
3
PLES dr. sc. J. Vlaši dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. M. Horvatin
dr. sc. K. ivi dr. sc. J. Radaš
POVIJEST SPORTA dr. sc. Z. ustonja dr. sc. D. Škegro dr. sc. S. Bartoluci
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. I. Juki
PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNOG VJEBANJA dr. sc. R. Bari dr. sc. D. Šentija dr. sc. S. Bartoluci
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. L. Rui
RITMIKA GIMNASTIKA dr. sc. G. Fulan-Mandi dr. sc. J. Radaš dr. sc. K. ivi
dr. sc. . Hraski d r. sc. J. Vlaši
RUKOMET dr. sc. D. Vuleta dr. sc. K Ohnjec dr. sc. V. Bariši
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. H. Serti
SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA dr. sc. G. Sporiš dr. sc. V. Vueti dr. sc. M. Kasovi
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. P. Mikuli
SKIJANJE dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. L. Ru
dr. sc. T. Kristievi dr. sc. P. Barbaros
SPORTSKO PLIVANJE dr. sc. G. Leko dr. sc. K. Šiljeg dr. sc. D. Karaula
dr. sc. V. Babi dr. sc. J. Vlaši
SPORTOVI NA VODI dr. sc. N. Prienda dr. sc. V. Cigrovsid dr. sc. N. Mareli
dr. sc. G. Leko dr. sc. Lj. Antekolovi
SPORTOVI S REKETOM dr. sc. P. Barbaros dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. Bo. Matkovi
dr. sc. D. Knjaz dr. sc. D. Novak
SPORTSKA GIMNASTKA 1 dr. sc. K. ivi dr. sc. T. Kristievi dr. sc. M. Horvatin
dr. sc. . Hraski dr. sc. G. Furjan-Mandi
SPORTSKA GIMNASTKA 2 dr. sc. . Hraski dr. sc. T. Kristievi dr. sc. G. Furjan-Mandi
dr. sc. K. ivi dr. sc. M. Horvatin
SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA dr. sc. S. Jankovi dr. sc. L. Rui dr. sc. Br. Matkovi
dr. sc. M. Mišigoj-Durakovi dr. sc. D. Šentija
TEORIJA TREN INGA dr. sc. I. Juki dr. sc. S. Šalaj dr. sc. C. Gregov
dr. sc. D. Bok dr. sc. L. Milanovi
TJELESNA AKTIVNOST I ZDRAVLJE dr. sc. M. Sori dr. sc. D. Juraki dr. sc. M. Rakovac
dr. sc. L. Rui dr. sc. D. Bok
IVOT U PRIRODI I VJEŠTINA PREIVLJAVANJA dr. sc. D. Harasin dr. sc. M. Andrijaševi dr. sc. H. Serti
dr. sc. D. Trkulja-Petkovi dr. sc. D. Juraki
4
ATLETIKA ANTROPOLOŠKA ANALIZA U ATLETICI
dr. sc. V. Babi, dr. sc. Lj. Antekolovi dr. sc. D. Harasin
dr. sc. M. Bakovic dr. sc. V. Vueti
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U ATLETICI KONTROLA TRENIRANOSTI U ATLETICI METODIKA TRENINGA U ATLETICI I METODIKA TRENINGA U ATLETICI II PROGRAMIRANJE TRENINGA U ATLETICI
FITNES GRUPNI FITNES PROGRAMI I
dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. S. Vuk dr. sc. J. Naki
dr. sc. M. Horvatin dr. sc. G. Markovi
MJERENJE I PROCJENJIVANJE FITNESA METODIKA TRENINGA FITNESA I METODIKA TRENINGA FITNESA II ZDRAVSTVENI ASPEKTI TRENINGA I PREHRANE U FITNESU
HRVANJE ANTROPOLOŠKA ANALIZA U HRVANJU
dr. sc. M. Bai dr. sc. H. Serti dr. sc. I. Segedi
dr. sc. S. Vuk dr. sc. C. Gregov
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U HRVANJU KONTROLA TRENIRANOSTI U HRVANJU I METODIKA TRENINGA U HRVANJU I METODIKA TRENINGA U HRVANJU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U HRVANJU
JEDRENJE IJEDRENJE NA DASKI ANTROPOLOŠKA ANALIZA U JEDRENJU / JEDRENJU NA DASKI
dr. sc. N. PrIenda dr. sc. N. Mareli dr. sc. G. Leko
dr. sc. Lj. Antekolovi dr. sc. V. Cigrovski
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U JEDRENJU /JEDRENJU NA DASKI KONTROLA TRENINGA U JEDRENJU /JEDRENJU NA DASKI METODIKA TRENINGA U JEDRENJU / JEDRENJU NA DASKI I METODIKA TRENINGA U JEDRENJU II /JEDRENJU NA DASKI II PROGRAMIRANJE TRENINGA U JEDRENJU / JEDRENJU NA DASKI
JUDO ANTROPOLOŠKA ANALIZA U JUDU
dr. sc. H. Serti, dr. sc. I. Segedi dr. sc. M. Bai
dr. sc. D. Bok dr. sc. C. Gregov dr. sc. T. Vidranski
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U JUDU KONTROLA TRENIRANOSTI U JUDU METODIKA TRENINGA U JUDU I METODIKA TRENINGA U JUDU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U JUDU
KINEZIOLOŠKA REKREACIJA METODIKA KINEZIOLOŠKE REKREACIJE U SLOBODNO VRIJEME I. i II. dr. sc. M. Andrijaševi
dr. sc. D. j
D a-Petkovi Trkul dr. sc. L. Petrinovi
dr. sc. D. Juraki dr. sc. T. Trošt Bobi METODIKA KINEZIOLOŠKE REKREACIJE U TURIZMU
PROGRAMIRANJE U KINEZIOLOŠKOJ REKREACIJI
MENADMENT SPORTA U TURIZMU dr. Sc. S. Škori dr. sc. M. Bartoluci dr. sc. M. Andrijaševi
dr. sc. D. Trkulja-Petkovi dr. sc. D. Harasin
SPORTSKO-REKREACIJSKA MEDICINA dr. sc. M. Mišigoj-Durakovi dr. sc. M. Andrijaševi dr. sc. Br. Matkovi
dr. sc. L. Rut, dr. sc. S. Jankovi
KINFZITERAPIJA
ODABRANA POGLAVLJA NEUROLOGIJE dr. sc. I. Zavoreo dr. sc. T. Trošt Bobi dr. sc. L. Petrinovi
dr. sc. L. RuM dr. sc. Br. Matkovi
ODABRANA POGLAVLJA INTERNE MEDICINE dr. sc. M. Mišigoj-Durakovi dr. sc. Br. Matkovi dr. sc. T. Trošt Bobi
dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. L. RuM
ODABRANA POGLAVLJA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
dr. sc. F. Grubiši dr. sc. Br. Mavi tko dr. sc. T. Trošt Bobi
dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. L. Rui
5
ODABRANA POGLAVLJA ZDRAVSTVENE PSIHOLOGIJE dr. sc. R. Bari dr. sc. D. Šentija dr. sc. L. Petrinovi
dr. sc. T. Trošt Bobi dr. sc. M. Rakovac
METODIKA I PROGRAMIRANJE KINEZITERAPIJSKIH POSTUPAKA I
dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. T. Trošt Bobi dr. sc. M. Rakovac
dr. sc. M. Andrijaševi dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
METODIKA I PROGRAMIRANJE KINEZITERAPIJSKIH POSTUPAKA II
dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. T. Trošt Bobi dr. sc. M. Andrijaševi
dr. sc. D. Trkulja-Petkovi ' dr. sc. M. Rakovac
METODIKA I PROGRAMIRANJE KINEZITERAPIJSKIH POSTUPAKA III
dr.sc. L. Petrinovi dr.sc. T. Trošt Bobi dr. sc. M. Rakovac
dr. sc. M. Andrijaševi dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
PRILAGODENE TJELESNE AKTIVNOST dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. T. Trošt Bobi dr. sc. M. Horvalin
dr. sc. M. Andrijaševi dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA
ANTROPOLOŠKA ANALIZA U KPS-u dr. sc. V. Vueti dr. sc. I. Juki dr. sc. L. Milanovi
dr. sc. D. Harasin dr. sc. S. Vuk
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U KPS-u dr. sc. D. Bok dr. sc. C. Gregov dr. sc. V. Vueti
dr. sc. I. Juki dr. sc. L. Milanovi
KONTROLA TRENIRANOSTI dr. sc. L. Milanovi dr. sc. I. Juki dr. sc. C. Gregov
dr. sc. D. Bok dr. sc. S. Vuk METODIKA KONDICIJSKE PRIPREME I
METODIKA KONDICIJSKE PRIPREME II
PROGRAMIRANJE KONDICIJSKE PRIPREME dr. sc. C. Gregov dr. sc. I. Jukit dr. sc. D. Bok
dr. sc. S. Šalaj dr. sc. L. Milanovi
KOŠARKA ANTROPOLOŠKA ANALIZA U KOŠARCI
dr. sc. D. Knjaz dr. sc. . Matkovi Bo dr. sc. T. Rupi
dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. N. Mareli
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U KOŠARCI KONTROLA TRENIRANOSTI U KOŠARCI METODIKA TRENINGA U KOŠARCI I METODIKA TRENINGA U KOŠARCI II PROGRAMIRANJE TRENINGA U KOŠARCI
NOGOMET ANTROPOLOŠKA ANALIZA U NOGOMETU
dr. sc. V. Bariši dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. N. Mareli
dr. sc. T. Kristievi dr. sc. D. Vuleta
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U NOGOMETU KONTROLA TRENIRANOSTI U NOGOMETU METODIKA TRENINGA U NOGOMETU I METODIKA TRENINGA U NOGOMETU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U NOGOMETU
ODBOJKA ANTROPOLOŠKA ANALIZA U ODBOJCI
dr. sc. N. Mareli dr. sc. T. Durkovi dr. sc. T. Rešetar
dr. sc. D. Knjaz dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U ODBOJCI KONTROLA TRENIRANOSTI U ODBOJCI METODIKA TRENINGA U ODBOJCI I METODIKA TRENINGA U ODBOJCI II PROGRAMIRANJE TRENINGA U ODBOJCI
OKT ANTROPOLOŠKA ANALIZA U OKT-u
dr. sc. M. Horvalin dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. J. Vlaši
dr. sc. L. Milanovi dr. sc. K. lvi
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U OKT-u KONTROLA TRENIRANOSTI U OKT-u METODIKA TRENINGA U OKT-u I METODIKA TRENINGA U OKT-u II PROGRAMIRANJE TRENINGA U OKT-u
6
PLESOV1 ANTROPOLOŠKA ANALIZA U PLESU
dr. sc. J. Vlaši dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. M. Horvatin
dr. sc. K. vit dr. sc. J. Radaš
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U PLESU KONTROLA TRENIRANOSTI U PLESU METODIKA TRENINGA U PLESU I METODIKA TRENINGA U PLESU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U PLESU
PLIVANJE ANTROPOLOŠKA ANALIZA U PLIVANJU
dr. sc. G. Leko dr. sc. D. Karaula dr. sc. K. Šiljeg
dr. sc. V. Babi dr. sc. J. Vlaši
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U PLIVANJU KONTROLA TRENIRANOSTI U PLIVANJU METODIKA TRENINGA U PLIVANJU I METODIKA TRENINGA U PLIVANJU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U PLIVANJU
RITMIKA GIMNASTIKA ANTROPOLOŠKA ANALIZA U RG
dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. J. Radaš dr. sc. K. ivi
dr. sc. J. Vlaši dr. sc. . Hraski
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U RG KONTROLA TRENIRANOSTI U RG METODIKA TRENINGA U RG I METODIKA TRENINGA U RG II PROGRAMIRANJE TRENINGA U RG
RUKOMET ANTROPOLOŠKA ANALIZA U RUKOMETU
dr. sc. D. Vuleta dr. sc. K Ohnjec dr. sc. V. Bariši
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. H. Serti
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U RUKOMETU KONTROLA TRENIRANOSTI U RUKOMETU METODIKA TRENINGA U RUKOMETU I METODIKA TRENINGA U RUKOMETU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U RUKOMETU
SKIJAKIE
ANTROPOLOŠKA ANALIZA U SKIJANJU dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. L. Rui
dr. sc. M. Kasovi dr. sc. P. Barbaros
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U I SKIJANJU dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. P. Barbaros
dr. sc. H. Serti dr. sc. M. Kasovi
KONTROLA TRENIRANOSTI U SKIJANJU dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. L. Rui
dr. sc. H. Serti dr. sc. P. Barbaros
METODIKA TRENINGA U SKIJANJU I dr. sc. V. Cigrovski dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. M. Kasovi
dr. sc. H. Serti dr. sc. P. Barbaros METODIKA TRENINGA U SKIJANJU II
PROGRAMIRANJE TRENINGA U SKIJANJU
dr. sc. V. Cigrovski . dr. sc. Bo. Matkovi dr. sc. H. Serti
dr. sc. M. Kasovi dr. sc. P. Barbaros
SPORTSKA GIMNASTIKA ANTROPOLOŠKA ANALIZA U SG
dr. sc. K. ivi dr. sc. T. Kristievi dr. sc. . Hraski
dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. M. Horvatin
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U SG KONTROLA TRENIRANOSTI U SG METODIKA TRENINGA U SG I METODIKA TRENINGA U SG II PROGRAMIRANJE TRENINGA U SG
SPORTSKI MENADIMENT
KOMUNIKACIJA U SPORTSKOM MENADMENTU dr. sc. D. Omren dr. sc. S. Škori dr. sc. M. Bartoluci
dr. sc. D. Trkulja-Petkovi dr. sc. M. Andrijaševi
MARKETING MENADMENT U SPORTU dr. sc. M. Fuduri dr. sc. J. Pavii dr. sc. S. škori
dr. sc. M. Bartoluci dr. sc. D. Omren
7
MENADMENT U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA dr. sc. S. Škori dr. sc. M. Bartoluci dr. sc. M. Andrijaševi
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
MENADMENT U SPORTU I TURIZMU dr. sc. S. Škori dr. sc. M. Bartoluci dr. sc. M. Andr4aševi
dr. sc. D. Omren dr. sc. D. Trkulja.Petkovi
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADMENTA dr. sc. I. Nainovi Braje dr. sc. L. Galeti dr. sc. S. Škori
dr. sc. M. Bartoluc i dr. sc. D. Omren
PODUZETNIŠTVO U SPORTU dr. sc. S. Škori dr. sc. M. Bartoluci dr. sc. M. Andrijaševi
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. D. Trkulja-Petkovi
20. TENIS ANTROPOLOšKA ANALIZA U TENISU
.
dr. sc. D. Knjaz dr. sc. D. Novak
KINEZIOLOŠKA ANALIZA U TENISU KONTROLA TRENIRANOSTI U TENISU METODIKA TRENINGA U TENISU I METODIKA TRENINGA U TENISU II PROGRAMIRANJE TRENINGA U TENISU
III. IZBORNI PREDMETI
Red. br. Naziv predmeta lanovi ispitnog povjerenstva Zamjenski lan
AEROBIKA dr. sc. G. Furjan-Mandi dr. sc. M. Horvatin. dr. sc. J. Vlaši
dr. sc. J. Radaš dr. sc. K. ivi
AKROBATIKA dr.sc. . Hraski dr. sc. T. Kristievi dr. sc. G. Furjan-Mandi
dr. sc. M. Horvatin dr. sc. Lj. Antekolovi .
AUDIOVIZUALNA SREDSTVA U SPORTU dr.sc. Lj. Antekolovi dr. sc. N. Mareli dr. sc. T. Kristievi
dr. sc. M. Horvatin dr. sc. G. Leko
BADMINTON dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. P. Barbaros dr. sc. Lj. Antekolovi
dr.sc. Drena Trkulja Petkovi dr. sc. M. Horvatin
BIOMEHANIKA ANALIZA dr. sc. M. Kasovi dr. sc. L. štefan dr. sc. Lj. Antekolovi
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. M. Mejovšek dr. sc. V. Cigrovski
DJECA U SPORTU dr. sc. R. Bari dr. sc. M. Horvatin dr. sc. S Bartoluci
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. J. Vlaši
ELEMENTARNE IGRE dr.sc. M. Horvatin dr.sc. M. Bai dr.sc. J. Vlaši
dr. sc. V. Babi dr. sc. K. Ohnjec
EVALUACIJA KINEZIOLOŠKIH TRETMANA dr. sc. G. Sporiš dr. sc. V. Vueti dr. sc. M. Kasovi
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. P. Mikuli
FILOZOFIJA SPORTA dr. sc. J. Zovko dr. sc. B. Perasovi dr. sc. S. Bartoluci
dr. sc. R. Bari dr. sc. D. Dizdar
FIZIOLOGIJA VJEBANJA U EKSTREMNIM UVJETIMA dr. sc. L. Rufi dr. sc. Br. Matkovi dr. sc. S. Jankovi
dr. sc. D. Šentija dr. sc. M. Rakovac
GERONTOKINEZIOLOGIJA dr. sc. M. Kasovi dr. sc. L. Štefan dr. sc. Lj. Antekolovit
dr. sc. G. Sporiš dr. sc. J. Vlaši dr. sc. V. Cigrovski
8
INFORMATIKA TEHNOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI dr. sc. D. Dizdar dr. sc. V. Babi dr. sc. D. Šentija
dr. sc. G. Markovi dr. sc. D. Juraki
JEDRENJE NA DASCI dr. sc. N. PrIenda dr. sc. N. Mareli dr. sc. G. Leko
dr. sc. Lj. Antekolovi dr. sc. V. Cigrovski
JEDRENJE U MALIM KLASAMA dr. sc. N. PrIenda dr. sc. N. Mareli dr. sc. G. Leko
dr. sc. Lj. Antekolovi dr. sc. V. Cigrovski
K-1 dr. sc. H. Serti dr. sc. M. Bai dr. sc. I. Segedi
dr. sc. D. Bok dr. sc. C. Gregov dr. sc. T. Vidranski
KARATE dr. sc. H. Serti dr. sc. M. Bai dr. sc. I. Segedi
dr. sc. D. Bok dr. sc. C. Gregov dr. sc. T. Vidranski
KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA ZA KINEZIOLOGE dr. sc. Z. Babi dr. sc. M. Mišigoj-Durakovi dr. sc. M. Sori
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. D. Šentija
KINESKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI dr. sc. L. Petrinovi dr. sc. D. Omren dr. sc. . Hraski
dr. sc. P. Mikuli dr. sc. G. Sporiš
KINEZIOLOšKA KOMUNIKOLOGIJA dr. sc. S. Bartoluci dr. sc. B. Perasovi dr. sc. D. Tomi
dr. sc. D Škegro dr. sc. R. Bari
KINEZIOLOšKA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA dr. sc. G. Sporiš dr. sc. V. Vueti dr. sc. M. Kasovi
dr. sc. M. Rakovac dr. sc. P. Mikuli
KOMUNIKACIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU dr. sc. N. Maras dr. sc. S. Bartoluci dr. sc. A. nidarec ukovi
dr. sc. R. Bari dr. sc. P. Barbaros
KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE U SPORTU dr. sc. N. Svilii dr. sc. S. Bartoluci dr. sc. D. Tomi
dr. sc. A. nidarec ukovit dr. sc. R. Bari
KONDICIJSKA PRIPREMA DJECE I MLADIH SPORTAŠA dr. sc. L. Milanovi dr. sc. I. Juki dr. sc. A. Bradi
dr. sc. V. Vueti dr. sc. D. Harasin
KULTURA JAVNOG GOVORENJA dr. sc. B.…