21
SULTT 4 Soalan 1 : Rumusan Pendahuluan Petikan membincangkan impak/implikasi/natijah/akibat penggunaen teknologi maklumat terhadap generasi muda kinilsekaranglpada masa ini/ pada zaman inil di MalaYsia. Petikan membincangkan impak/implikasi/natijah/akibat penggunaan teknologi maklumat terhadap generasi muda. Isi Tersurat [4 hingga 12 markah] S1. Tidak mampu melalcukan apa-apasahaja tanpa bantuan teknologi maklumat. Menjalankan aktiviti riadah hanya melalui atas talian. Menjadi unsur garyguan kepada remaja sehingga mampu mengubatr pemikiran, hasrat dan keupayaan seseorang dalam menekuni sesuatu perkara yang dilakukan. Aktiviti yang berbentuk proses pembelajaran akan terganggu. Melibatkan masa dan tenaga serta kos yang dibazirkan semasa menggunakannya. 56. Akan hilang nilai kemasyarakatan yang sebenarnya. S7. Nilai kekeluargaan6 semangat setia kawan dan hubungan sosial yang berkesan secara bersemuka, semakin pupus. 58. Mengganggu rutin kehidupan seseorang yang berhasrat memenuhi naluri kehidupan mereka secara fitrah atau semula jadi. 59. Mengganggu proses pembelajaran sosial remaja. S10. Remaja tidak lagi melakukan aktiviti secara bekerjasama atav berkumpulan. S 1 t. Mengganggu proses perkembangan fizikal dan mental remaja. s2. s3. s4. s5. 1103/2(PP) Markah [Lihat halaman sebela]r SULIT 2 7 2 2 2 ) 2 1103/2(PP) qzou MPSM cawanganNegeri Sembilan

NS Skema K2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 1/21

SULTT

4

Soalan

1 :

Rumusan

Pendahuluan

Petikan

membincangkan

impak/implikasi/natijah/akibat

penggunaen

teknologi

maklumat

terhadap

generasi

muda kinilsekaranglpada

masa

ini/

pada

zaman

inil

di

MalaYsia.

Petikan

membincangkan

impak/implikasi/natijah/akibat

penggunaan

teknologi

maklumat

terhadap

generasi

muda.

Isi

Tersurat

[4

hingga

12

markah]

S1.

Tidak

mampu melalcukan

apa-apasahaja

tanpa

bantuan

teknologi

maklumat.

Menjalankan

aktiviti

riadah

hanya

melalui

atas

talian.

Menjadi

unsur

garyguan

kepada remaja

sehingga

mampu

mengubatr

pemikiran,

hasrat

dan

keupayaan

seseorang

dalam

menekuni

sesuatu

perkara

yang

dilakukan.

Aktiviti

yang

berbentuk

proses

pembelajaran akan terganggu.

Melibatkan

masa

dan

tenaga

serta

kos yang dibazirkan

semasa

menggunakannya.

56.

Akan

hilang

nilai kemasyarakatan

yang

sebenarnya.

S7.

Nilai

kekeluargaan6

semangat

setia kawan

dan hubungan

sosial

yang

berkesan

secara

bersemuka,

semakin

pupus.

58.

Mengganggu

rutin

kehidupan

seseorang

yang

berhasrat

memenuhi

naluri

kehidupan

mereka

secara

fitrah

atau

semula

jadi.

59.

Mengganggu

proses

pembelajaran sosial

remaja.

S10.

Remaja

tidak

lagi melakukan

aktiviti

secara

bekerjasama

atav

berkumpulan.

S 1

t.

Mengganggu

proses

perkembangan

fizikal

dan

mental

remaja.

s2.

s3.

s4.

s5.

1103/2(PP)

Markah

[Lihat

halaman

sebela]r

SULIT

2

7

2

2

2

)

2

1103/2(PP)

qzou

MPSM

cawanganNegeri

Sembilan

Page 2: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 2/21

pihat

halaman

sebelah

.

SULIT

1 1

03/2

(PP)

g

zot

+

MPSM

cawangan

Negeri

Sembilan

Page 3: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 3/21

SULIT

,(

Soalan

2

(a):

Petikan

Umum

(r) Maksud:

o

manusia/

individr:/

orang

yang

leka/ asyik/

ralit

,

.

insan

yang

leka/asyik/ralit

,

o

manusia/individ.u/orang

yang

obsesi

:

Remaja

sepatutnya

mengisi

lapang mereka dengan:

.

aktiviti

berkumpulan

Pada

pendapat

saya,

kalangan

remaja

ialah:

*(Jawapan

lain

yang

sesuai

boleh

diterima)

(ii;,

1103/2(PP)

a

L

..,

1

1

[Maksimum

l2

markahl

[Maksimum:4

markahl

[Lihat

halaman

sebelah

.

:

,

SULIT

oaktivitiyangsesuaidengansifatsemu1ajadiremajayanggemarakancabaran

'^L^-.

'

o

sesuatu

yang

baharu

.

:, ,.,

..

:l

'

o

sesuatu

yang

mampu

menguji

keupayaan

fizikal

dan mental

mereka.

(iii)

.

..

,t

I

_

purca-punca

penyalahgunaan

teknologi"-haklumat

dalam

'

I

"'l'r'

""':"':'":

''

...

..

:,_

r.

:r,lj::.:ijl

:::

:

t-:"

_

:

,-'i-.';

..i.rt**i

l

o

tiada

bimbingan/ kawalan

longgar

daripada

ibu

bapa

o

sesuatu

yang

mampu

menguji

keupayaan

fizikal

dan mental

mereka

.

banyak aplikasi

permainan

mayal

aplikasi

permainan

percuma

o

mudah

akses

-

tL03l2(PP)

6

zoi+

rneSM

CawanganNegeri sembilan

Page 4: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 4/21

(ii)

Pendapat:

.

menjaga

hati/perasaan

mereka

r

bercakap

dengan

nada dan

suara

yang

sopan/menghormati

mereka

.

menjaga

mereka

ketika

mereka

sakit

.

mendoakan

kesihatan/kesejahteraan

hidup

mereka

r

belajar

bersungguh-sungguh

.

membawa

mereka

pergi

bercuti/menghantar

mereka

ke

Mekah

SULIT

Soalan

2(b)

: Petikan

Prosa

Moden

(i)

Dua

pesanan

emak

:

o

meugembalikan

buku

simpanan

mereka

.

menyemek

baki

dalam

buku simpanan

.

mengambil

duit

mereka

kembali

.

mengucapkan

berbanyak-banyak

terima

kasih

.

menyuruh

mereka

balik

ke

tempat

rnasing-masing

*(Jawapan

lain

yang

sesuai boleh

diterima)

1103/2(PP)

[Maksimum

z2

markahl

[Maksimum

z

3

markahl

[Lihat

halaman

sebelah

SULIT

i

1

1103/2(PP)

gzot+

MPSM

cawangan

Negeri

sembilan

Page 5: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 5/21

SULIT

1103/2[PP)

(iil) Satu

persoalan dalam

petikan drama

o

Kesetiaan

seorang

isteri

Cth

: Jimah

setia

menunggu

kepulangan

suaminya

di

tepi

pantai.

1

.

Jujur

menyampaikan

amanah

Cth

:

Sani

dengan

jujur

telah menyampaikan

pesanan

emaknya

kepada

abang

dankakaknya.

1

o

Kata-kata

lebih

tajam

daripada

mata

pedang

Cth

: Sabariah

dan

adik-beradiknya

amat

terasa akan kata-kata Pak

Man.

1

'

ffi:"3#ffiffi1l"XJfl]J.?ffitknya

teiah mengabaikan

ibu bapa mereka.

1

Satu

persoatan dalam

keseluruhan

drama

.

Sikap

anak-anak

yang

terlalu

mementingkan

kerjaya

Cth

:

Shahrul

mahu kembali

ke tempat

kerjanya

walaupun

ayahnya

masih

belum

dijumpai.

1

o

Ketentuan

qadak dan

qadar

Tuhan

Cth

:

Pak

Jumaat

y*g

trit*g

di

laut

akibat

tsunami

telah

dijumpai

selamat.

1

o

Ketabahan menghadapi

dugaan

hidup

Cth:

Jimah

tabah menghadapi

dugaan hidup

apabila suaminya

hilang

di

laut

semasa

kejadian tsunami.

1

o

Kepincangan

masyarakat

yang

mengambil

kesempatan

atas

kesusahan

orang

lain

/

Cth:

Wahid

dan Senin

mengambil

kesempatan

menipu

dan mencuri

1

barangan

mangsa

tsunami.

[Maksimum

t

4

markahl

*(Jawapan

lain yang

sesuai

boleh

diterima)

[Lihat

haiaman

sebelah

SI]LIT

103/2(PP)

6zov

MPSM cawanganNegeri Sembilan

Page 6: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 6/21

SULIT

10

Soaltn

2(c)

:

Petikan

Prosa

Tradisional

(i) Maksud:

anat

sangat/sun

g

guh

cantiUme nawan/menari

k

terlalu

cantik/menawan/menarik

amat/sangat/sungguh

indah

(ir) Tiga

keistimewaan

burung

bayan

o

mata

bayan

itu

daripada

pusparagam

.

kaki

bayan

daripada

emas

.

suara

bayan

sungguh

merdu

.

rupa

bayan

terlalu

cantik

(iii)

Tujuan

Penyamaran

(Isi cukup

-

2

tujuan)

o

untuk

menjamin

keselamatan

dirinya

r

untuk

memudahkannya

melaksanakan

tugasan/strategi

.

untuk

melindungi

identiti

dirinya

o

unhrk

mengelirukan

musuhnya

*(Jawapan

lain

yang

sesuai

boleh

tliterima)

1103/2(PP)

2

I

I

[Maksimum

z2 markahl

[Maksimum

z 3

markahl

[Maksimum:3

markah\

ll,ihat

halaman

sebelatr

SULIT

103/28P)

qzou

MPSM cawangan

Negeri

sembilan

Page 7: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 7/21

SUI,IT

11

1103/2(PP}

*(Jawapan

lain

yang

sesuai

boleh

diterima)

tlihat

halaman

sebelatr

. ...:

SIJLIT

1103/2(PP)

6

zot+

tmsM

cawangan

Negeri sembilan

Page 8: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 8/21

SULIT

Jawapan

3

(a)

(i)

menataP

meratap

(ii) menempa

menempah

mentafsir

mentaksir

1103/2(PP)

memerhatikan

dengan

teliti, memandang

dengan

bersungguh-sungguh

memandang, merenung,

merenungi

menangis

sambil mengeluarkan

kata-kata,

mengeluh

(sambit

menjerit,

menangis

d11)

memukul

besi

dll untuk dijadikan

alat

(pisau

d11),

menitik

membuat

(keris,

pilmg,

d-11) daripada

logam

membentuk

(bata,

wffig, d11), mencetak

kiasan

-

mencipta, membuat

-

(Tidak

diterima

sebagai

jawapan)

memesan dengan

memberi wang

tempah, membeli

atau

menyatakan

tujuan

hendak

membeli

(barang,

pakaian,

d11)

denganmembayarcengkeram

I

,,

,

,.,,,

menyuruh membuat

(pakaian

d11)

dengan

ukuran

yang

tertentu

kiasan

-

sengaja

mencari

(bahaya

dU)

-

(Tidak

diterima

sebagai

jawapan)

keterangan

dan

penjelasan

berkenaan

ayat-ayat

Quran

:

tafsiran keterangan

dan

penjelasan

(maksud

ayat

d11),

kupasarl

ulasan

.

,":-."

,

::

mengira

atau menghitung

banyaknya

sesuatu

Qrarga

dll)

menyangka,

menelah, mengagak, mengla

memberi

penghargaan

(dengan

sewaj

amya),

menghargai,

menilai

:

naksir

ingin

memiliki

(mempunyai)

sesuatu,

menghendaki,

berkeinginan

untuk,

ada

keinginan

hendak

[Malcsimum:

6

markah]

pihat

halaman

sebelah

SULIT

13

(iii)

:1a::

::--:,

:i:i

1 1 03

/2

(PP)

@

zo

|

4

MPSM Cawangan

Negeri

Sembilan

Page 9: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 9/21

sul,rT

14

1103/2(PP)

Jawapan

3

(b)

(i) Saya

akan memikul

tanggungfawab

menyara

keluarga

setelah

ayah

meninggal

dunia.

(ii)

Pihak

Jabatan

Kerja Raya

sedang

giat

menjalankan

kerja-kerja

pengukuhan

cerun

bukit

yang

sering

berlaku tanahruntuh.

(iiD

Semenjak

kerajaan

melancarkan

program

kitar

semula,

tahap

kesedaran

orang

ramai terhadap

penjagaan

alam

sekitar

semakin

meningkat.

Tahap

kesedaran

orang

ramai

terhadap

penjagaan

alam sekitar

semakin

meningkat,

semenjak

kerajaan melancarkan

program

kitar

semula.

[Mataimum

:

6

markah]

Jawapan

3

(c)

(i)

Sastra

cermin

(ii) merekod

motorsikal

(iii)

merialisasikan

utamakan

Jawapan

3

(d)

(i)

jual

beli

(ii) sentimen

(iiD

di

antara

(iv)

Jika

sekiranya

(v) memberkas

(vi) daripada

[Maksimum:

6

markah]

[Maksimum

: 6

markah]

[Lihat

halaman

sebelah

SULIT

Sastera

cerminan

merekodkan

motosikal

merealisasikan

mengutamakan

pemerdagangan

komitmen

antara

Jika/Sekiranya

membanteras

dari

1103/2(PP)

6

zot+

ursv

cawangan Negeri Sembilan

Page 10: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 10/21

1103/2(PP)

Jawapan

3

(e)

(1)

Masuk

telinga

kanan

(.1,r*

telinga

kiri/Mencurah

gararn

ke

laut

,

(ii)

,

Alang-alang

mandibiar

basah/Alang-alang

berdakwat

biar

hitam/

'

Al***iilE

"t*ytf"ftpekasam'

biar

sampai

ke

pangkal

lengan

,

.

:

(iii)

Harapkan

pagar,pagar

makan

padi/}Iarapkan

pegar,

pegar

makan

padi

...]

llvlaKsEluflr

;

tMaksrmum

',

6

markahl

15

[Lihat

haiaman

sebelatr

ST'LIT

1

1

03/2

(PP)

@

zot

MPSM

cawangan

Negeri

Sembilan

Page 11: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 11/21

SULIT

l6

Soalan

4

Markah

penuh

i5 markah

1103/2(PP)

Panduan

pemarkahan

bagi

Soalan

4

4(a)

i)

Jawapan

mesti

berdasarkan

sebuah

novel

yang

dipelajari.

ii)

Jawapan

hendaklah

dalam

ayat'ayat

yang lengkap.

iii)

Jawapan

mesti

meliputi

pernyataan

dan

huraian.

iv)

Berikan

1

markah

untuk

pernyataan

dan

1

markah

untuk

huraian

yang

lengkap/jelas.

v) Berikan

0

markah

untuk

huraian

yang

tidak

lengkap/tidak

jelas,

vi)

Huraian

tanpa

pernyataan 0

markah.

vii)

Markah

bagi?

isi

yang

lengkap

dengan

huraian -

maksimum

4

markah'

viii)

Maksirnum

rnarkah bahasa

3

markah.

ix)

Markah

bahasa

diberi secara

impression

seperti

berikut:

Baik

:

3

markah

Sederhana

:

2 markah

Lemah

:

I markah

x)

Jika

calon menjawab

dan

markah

isi

0, beri

i

markah

untuk

bahasa.

xi)

Calon

tidak

menjawab,

0 markah.

xii)

Jika

calon

menjawab

dalam

bentuk

poin, tolak

50%

daripada

markah

keseluruhan.

xiii)

Tuiiskan

di

bahagian

bawah

jawapan

calon

seperti

berikut

:

Contoh:

I =4

B

=3

7

[Maksimum:Tmarkah]

'

[Lihat

halaman

sebelah

SULIT

1103/2(PP)

6

zot+

vrsu cawangan

Negeri Sembilan

Page 12: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 12/21

SULIT

4(b)

i)

Jawapanmestiberfallkan

dua

buah

novel

yang

dipelajari'

I

:,:':',,

iii)

Beri

1

*Jrh,*1.,pi

iti

ii",*

masy4r4tqat

j

a*

1

mqrlqg ,y$u :oqtory

iv)

Isi

(

latar

masyarakat

)

tanpa

contoh'/huraian

-

1

:

'

..''t''rri ;ilh/h*ui*t*pntatar

masyarakat

-

0

markah'

1,:,.-:

vi)

Markah

#;

i;i'

iJo*tup

dengan

contoh

/huraian

-

*&,1-tf

6'.

markah'

',.'.,':,

vii)

Maksimummarkah

bahas-a

2

markatr

Markah

bahasa

tidakboleh"''

viii)

melebihmarkahisi.

,.

.-,.,,,'

,

.

,

Markah

bahasa

diberi

secara

impression

seperti

berikut:

Lematr

:

l

rnarkah

",'.r,...t

r,'.,

,

Jikacalonmenjawabdanmarkahisi0,berikanlmarkahrrntukbahasa

Catontidakmenjawab;

0

markah'

".'

'

'r'1r:

iiL"

Lr",,

**j;*j;dam

be,t

-uk

ioio,

totut

50%

daripada

markah

keseluruhan

Tuliskan

di

bahagian

bawah

jawapan

calon

seperti

bt'*tt,..,

;

:i:;;:,

ix)

x)

xl)

xii)

Contoh':

I:6

B =2

.

,,.8

::1.:l

.tt.l:i

::lt::

:':::r:l,

;t;

 

'

':1:"'

[Maks,imum

i

8,markahl

l1*

[Lihat

halaman

sebelah

SULIT

1

1

03/2(PP)

@

20

I

4 MPSM

cawangan

Negeri

sembilan

Page 13: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 13/21

SULIT

1103/2(PP)

Soalan

4(a)

Teknik

PIot

novel

Konserto

Terakhir

1.

Teknik

pemerian

(teknik

bercerita secara langsung

dalam novel.

Pengarang

berperanan

sebagai

tukang

cerita

atau

tukang lapor

secara

menyoluruh

tentang

watak,

penruatakan, latar tempat,

latar masq

latar

masyarakat

dan

lain-lain).

Contohnya,

Tujuh

belas

tahun lamanya

dia tidak kembali

ke kampungnya

itu. Sejak

bapanya

meninggal

dunia. Hari

bapanya

meninggal

dunia dia

hanya

kembali untuk

beberapa

jam

sahaja

dan kemudian

setelah

mayat bapanya

dikuburkan,

dia

pun

pulang

semula

ke Kuala LumPtr'

2.

Teknik

imbas

kembali

(

terkenang

apa-apaperkara/peristiwa

yang

telah

berlaku)

Contohnya,

a.

Hayati

teringat

akan malam

sebelum dia

bertolak

dari

London,

dia

bergaduh

besar

dengan

Mohsin.

Motrsin

menganggep

bahawa

perbuatan

Hayati

hendak

pulang ke

Kuala Lumpur

adalah

gila

dan sia-sia.

b.

Dahrk

Johari

teringat

akan

peristiwa

perkahwinannya

dengan

seorang

gadis

di

kampungnya.

Isterinya

itu

diceraikan

pada

malam

pertama

perkahwinannya

dan dia

bertolak

ke Kuala

LumPur.

3. Teknik

monolog

(bercakap

seorang-seorang

/

bersungut

bersendirian).

Contohnya,

a.

Hilmi

bercakap

dengan bunga

ros

yang

akan dipilih

untuk

menggantikan

Hayati

selama

Hayati

tiada.

4. Teknik

monolog

dalaman

(dalam

hati)

pengucapan

batin,

fikiran.

Contohnya,

a.

Hati

kecil

Hilmi

mengutuk-ngutuk

marah

ketika

berhadapan

dengan Datin

Salmah

yang

mencerca, menghinanya

setiap

kali

berjumpa.

b.

Monolog

dalam

diri

Datin

Salmah

yang

mengakui

akan

budi baik

orang

kampung

yang

sanggup berkorban

dengan

menyimpan

rahsia bahawa

Hilmi

ialah

anak

kandung

Datuk Johari

demi

kebahagiaan

rumah

tangga

Datuk

Johari

dengan

Datin

Salmah.

"

[Lihat

halaman

sebelah

ST]LIT

18

1103/2(PP)

6zov

MPSM cawangan

Negeri Sembilan

Page 14: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 14/21

SULIT

1103/2(PP)

5.

Teknik

dialog.

Teknik

ini dapat

mengembangkan

cerita

melalui

perbualan

antara

seorang

watak

dengan

watak

yang

lain.

a.

Dialog

Datin

Salmah

dengan Hilmi

:

.

Datin

Salmah

memberitahu

Hilmi

bahawa

mereka sekeluarga akan

bercuti

selama

satu bulan

dan

Hilmi

diarahkan

untuk

menjaga rumah kerana

pembantu

rumahnya

juga

diberi

cuti

dan

dia

akan balik

ke

kampung'

b

Dialog

Hilmi

dengan

Azizah

Hilmi

memberitahu

Lzizah

bahawa

dia

mahu

pulang

untuk

sembatryang

dan

brurga-bun

gany

abelum

disiram

lagi.

Teknik

saspens

a.

Antara

peristiwa

yang

mengandungi

unsur

saspens

termasuklah

rancangan

Hilmi

setelah

meninggalkan

rumah Datuk

Johari.

Apabiia Hilmi

sudah

tidak

tahan

dengan

kerenatrbatin

Salmah,

maka

Hilnd

menaiki

bas

unh:k

pulang

ke

karnpung.

Dalam

konteks

tersebut,

pembaca

tertanya-tanya

apakah

pekerjaan

yang akan

dilakukan

Hilmi

apabila

tiba

di

kamprurg.

Sebaliknya,

semasa di

Tanjung

Malim,

Hilrni

menaiki

teksi

ke

Kuala

Lumpur. Pembaca

tertanya-

tanya

sekali

lagi

tentang liku-liku

hidup

yang

akan

dilalui

oleh

Hilmi

apabila

dia

tiba

di Kuala

LumPur.

b.

Encik

Bakar

dipanggil

oleh

Persatuan

Pemain-pemain

Muzik

Nasional.

EnCik

Bakar

telatr

melanggar

arahan

Persatuan

Pemain-pemain

Muzik

Nasional

kerana

menggunakan

khidmat

Hilmi

untuk

mengadakan_persembahan.$

Hotel

Titiwangsa.

Pembaca

tertanya-tanya

sama

ada

Encik Bakar

akan

dikenakan

tindakan

tatatertib

oleh

jawatankuasa

persatuan itu

kerana

melanggar

arahan

mereka.

Teknik

kejutan

a.

Kemunculan

Hayati

dari

London

pada

malam

Pertunjukan

Orkes

Perdana

dan

b.

Pak

Karim memberitahu

Datuk

Johari

bahawa

Hilmi

ialah

anak kandung

Datuk

Johari.

pihat

halaman

sebelah

SULIT

19

8.

1103/2(PP)

@2014

MPSM

cawangan

Negeri

Sembilan

Page 15: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 15/21

SULIT

1103/2(PP)

Teknik

Plot

Novel

Papa

... (akhirnya

kau

tewas

jua )

1. Teknik

dialog

Contohnya:

Perbualan

Jefri

dengan

Rasylan tentang

latar

belakang Rasylan. Rasylan

memberitahu

Jefri

bahawa

dia

merupakan

anak

ang$at

Datuk

Mustakim

yang

diambil dari

Jabatan

Kebajikan

Masyarakat.

2.

Monolog

-

Tutur

kata

atau

pengucapan

oleh

watak

secara

sendirian.

Contoh:

Jefri

berkata

kepada

isterinya,

Intan

Maliana

yang

sedang

koma

bahawa

Intan

Julia telah

mendapat keputusan

SPM

yang

baik

dan

dia

hendak

memohon

kemasukan

ke

matrikulasi

universiti

Islam

Antarabangsa

untuk

anak

mereka

itu.

3.

Teknik saspens

a.

Ketika Intan

Maliana

berada

di

dalam

bilik

pembedahan

di

HUKM

untuk

melahirkan

anak

keduanya, pembaca

tertanya-tanya

tentang

keselamatan

Intan

Maliana

dan

bayi

yang

bakat

dilahhkannya.

Pembaca

juga

ingin

tahu

sama

ada

Intan

Maliana

akan

menghadapi

komplikasi

yang

sarna

ketika

melahirkan

Intan

Julia

atau sebaliknya.

b. Pembaca

tertanya-tanya

tentang

kesudahan

hubungan

papa

dan

Aisyah.

intan

Julia menentang

hubungan

itu

dan melihat

hubungan

mereka

itu

sebagai

tidak

elok

atau

curang

kerana

mama

masih

hidup.

4.

Teknik

pemerian

Contohnya: Petang

itu

cuaca

nyaman.

Angin

bertiup

beralun

lembut

dan

amat

menyegarkan.

Dengan

rambutku yang

ikal

dan

panjang

mencecah

bahu

dan

diikat

ekor kuda

denga.n

berseluar

panjang

dan

berkemeja

T,

aku

yang

tadinya

berbaring

sebentar

di

atas

tiiam

empuk

bilikku

turun

dari

tingkat

atas

menuju

ke

ruang

dapur

di

tingkat

bawah.

5.

Teknik

monolog

dalaman

Intan Julia

berkata

d{am

hati apakah

yang

akan

dirasakan

oleh

mama

sekiranya

mama tahu

semua

perkara yang

berlaku

6.

Teknik

imbas

kembali

Mak

Cik

Noraini teringat

keadaan

fizikal

Intan

Julia

sewaktu

dilahirkan

dan Intan

Juliana

tidak boleh

minum susu.

*(Jawapan

lain

yang

sesuai

boleh

diterima)

fl,ihat

halaman

sebelah

SULIT

 1

03/2

(PP)

@

zo t

t

MPSM

cawangan

Negeri

Semb

ilan

Page 16: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 16/21

SULIT

1103/2(PP)

Soalan

4(b)

Persamaan

dan

perbezaanlatar

masyarakat

daripada

dua

buah

novel

Persamaan

1.

MasYarakat

Yang

rajin

Konserto

Terakhir

Hilmi

rajin

rnengusahakan

taman

di

rumah

Datuk

Johari

sehing_ga

1u-3"

itu

menjadi

:"*tif.

rlrtu

n

.odapat

pujian

daripada

rakan-rakan

Datin

Salmah.

Dia

juga

rajin

mengusahakan

kebun

di

rumah

itu

sehingga

sayur-saywarulya

hidup

subur.

Hilmi

i"gu"t"tr"

dalam

usahanya

mempelajari

muzik

daripada

Encik Bakar

sehingga

barjaya

menjadi

seorang

pemuzik

terkenal.

Demikian

juga

dengan

Encik

Bakar

yang

rajin

dan

tekun

mengajar

Hilmi

hingga

Hilmi

berj

aya

rnenj

adi

seorang

pemuzik

terkenal'

Papa

...

(akhirnYa

kau

tewas

jua )

Intan

Julia

rajin

belajar

sehingga

berjaya

dengan

cemerlang

dalam

peperiksaan

SPM

seterusnya

dapat

rnelanjutkan

pelajaran ke

matrikuiasi

UIAM.

l

21

2.

Masyarakat

Yang

Prihatin

Konserto

Terakhir

Dr.

Nathan

memberikan

tanah

hitam

kepada

Hilmi

apabila

Hikni

bertanya

t."1Tg

t*rn

fritu*

yang

berlonggok

di

halaman

rumahnya.

Dr,

Nathln

bukan

$uj.u

enggan

*.rr.ii*i

w+ng

Out"t

Johari,

malatr

dia

sendiri

datang

ke

rumah

Datuk

lo[Iri

untuk

rnemuji'kerajinan

Hilmi

dan mencadangkan

kepada

Datuk

Johari

dan

Datin

Salmah

rupuyu

memberikan

gaji

yang

tinggi

kepada

Hilrni

atas

kerajinannya.

Hal

ini

telah

menunjukkan

keprihatinan

Dr.

Nathan

terhadap

Hifuni.

Papa

...

(akhirnYa

kau

tewas

jua )

Cikgu

Suzie

menunjukkan

keprihatinannya

terhadap

Intan

l4**1

apabila

dia

menasihati Intan

Maliana

supaya

tidak

mengandung

lagi.

Hal

ini

dikatakan

demikian

kerana

Cikgu

Suzie

*.rrg.iuhri

peristiwa

komplikasi

semasa

Intan

Maiiana

melahirkan

Intan

Julia

dan

tidak

menginginkan

rakannya

itu

mengalami

masalah

yang

sama.

ll,ihat

halaman

sebelah

SULIT

1103i2(PP)

@

2014

MPSM

cawangan

Negeri

Sembilan

Page 17: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 17/21

SULTT

1103/2(PP)

3. Masyarakat

yang

taat

akan

perintah

agama

Konserto

Terakhir

Hilmi

tidak

pernah

meninggalkan

solat

dan

sentiasa

mendirikan

solat apabila tiba

masanya.

Buktinya

ialah

Hilmi

berhenti

melakukan

kerja

perkebunan

di

belakang

rumah

Datuk

Johari untuk

menunaikan solat

asar.

Papa

.,.

(akhirnya

kau

tewas

juat)

Papa

merupakan

seorang

yang

taat

akan

ajaran agama dan

tidak

meninggalkan

solatrya.

Buktinya,

dia

dan

Intan Julia,

anaknya

pergi

menjenguk

Intan Maliana di

biliknya

selepas

menunaikan

solat

maghrib.

4, Masyarakat

yang

penyayang

Konserto

Terakhir

Hilmi

amat

menyayangi

tanamannya sehingga

dia

sanggup berjaga

malam

untuk

memastikan

tanamannya

tidak

dimakan

oleh

kumbang.

Selain

itu,

Hilmi akan

membunuh

kumbang

yang

telah

merosakkan

tanamannya

itu.

Papa

...

(akhirnya

kau

tewas

jua )

Jefri

amat meryayangi

isterinya walaupun terpaksa

berkorban masa

dan

tenaga

unhrk

menjaga

isterinya

Intan

Maliana

yang berada

dalam keadaan

koma.

Jefri

juga

sentiasa berkomunikasi

dengan

Intan Maliana

walaupun

Intan Maliana koma.

[Lihat

halaman

sebela]r

STILIT

103/2(PP)

@zott

MPSM cawangan

Negeri sembilan

Page 18: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 18/21

Hilmi

menunjukkan

sikap

bertanggungjawab

kepada

glgr_k

B**..yang

menjadi

**i*rin

,quartet'

di

Kelab

_M"1.-

Hotet

Titiwangsa.

Walaupun

dia

terlalu ingin

untuk

menghantar

Hayati

ke

lapangan

terbang

namun

llatnya

itrr d]abfkan

ke1a1a

dia

bermain

rnuzik

pada malam

itu.

tvtatatr,

dia

pergi

ke

tempat

kerjanya

sebaik

,Juju

selesai

pertemuan

dengan

Hayati

di

kebun

bunga

pada

malam

Hayati

hendak

ke

London.

Papa

...

(akhirnYa

kau

tewas

jua )

Jefri

bertanggungjawab

terhadap

isteri

dan

keluarganya-

Jefri

memberikan

sepenuh

t*if,

,"V^rU

kfrada

isterinya

Intan

Maliana

hingga

ygnjadikal

rytan

tangga

*"*t^

tutru'giu.

Dia

telah

memberikan

sokongan

moral

k:Pitu

isterinya

semasa

isterinya

mengandung

dan

pada

saat

Intan

Maliana

melahirkan

anak'

Semasa

isterinya

kom4

Jefri

sanggup

berkorban

masa

dan

tenaga.menjaga

isterinya'

Se-l1n

itu,

sebagai

bapa

yang

bertanggungjawab

beliau

mengamb.il"tl

menjaga

Intan

Julia

il;;;.nghaniar

i*

*."Eu*Uit

Intan

Julia

dari

sekolah

lelain lgrgambil

tahu

periembangan

pelajaran

Intan

Julia

sehinggalah

Intan

Julia

belajar

di UIAM

6.

Masyarakat

Yang

berani

Konserto

Terakhir

-

'

Hilmi

datang

dari

kawasan

kampung.

Dia

hanya

berpendidikT

lhgg3

daljah.?*- 1

sekolah

Melayu.

Walau

bagaimanaiun,

Hilmi

menunjukkan

keberanian

apabila'dia

membuat

keputusan

hendak

ke

bandar

untuk

mencari

pekerjaan

atas

permintaan

,bapa,nya,

puf.

f*i*.

Hilmi

tetap

bT1*

.

mengembara

fe

,baldar

dengan

kemamiuan

dan

kema/rilannya

yang

rendatr

dan

akhirnya,

dia

berjaya

menjadi

pemuzik

yang

terkenal

atas

keberaniannya'

Papa

...

(akhirnYa

kau

tewas

jua )

Intan

Maliana

merupakan

isteri

Jefri

dan

juga

ibu

kepada

Intan

Julia'

Walaupun

dia

pemah mengalami

iomplikasi

apabila melahirkan

lntan Julia,

s*

Maliana

tetap

ingin

meneruskan

'kandungannya

demi

kebahagiaan

suaminya,

Jefri'

Dia

memaparkan

keberaniannya

uputitu

masih

teg-as.

dengan

keputusannya

untuk

*.rgrobil

risiko

yang

besff

bagi

melahirk*

Tuk

kembar

tersebut

walaupun

telah

;tr.g*

dan

dinasihati]Akhirnya,

kedua-dua

anaknya

meninggal

dunia

dan

dia

pula

koma.

SULIT

23

5.

Masyarakatyang

bertanggungjawab

Konserto

Terakhir

1103/2CP)

[Lihat

halaman

sebelah

SULIT

1103/2(PP)

@

2014lvIPSM

cawangan

Negeri

Sembilan

Page 19: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 19/21

SULIT 24

1103/2(PP)

7.

Masyarakatyangtabah

Konserto Terakhir

Hilmi

tabah

rnenghadapi

pelbagai

dugaan

hidup

semasa

tinggal

di

rumah

Datuk

Johari.

Dia

sering

dihina

dan

dicaci

oleh

Datin

Salmah,

lantaran

kemiskinannya

d,an

kurang

berpelajaran.

Papa

...

(akhirnya

kau

tewas

jua )

Intan

Julia

tabah

menghadapi dugaan

apabila

mamanya

koma dan pada

masa

itu

dia

sedang

bersedia untuk

menghadapi

peperiksaan

SPM.

Perbezaan

1.

Masyarakat

yang

patuh

terhadap

pegangan

&gama

Konserto Terakhir

Datuk Johari

seorang

yang

mengabaikan

tanggungjawabnya

sebagai

penganut

agama

Islam,

sebagai

contoh

dia

tidak

bersolat.

Papa

...

(akhirnya

kau

tewas

jua )

Papa merupakan

seorang

yang

taat

akan

ajaran

agama

dan

tidak

meninggalkan

solat. Buktinya,

dia

dan

Intan Julia,

anaknya

pergi

meqjenguk

Intan

Maliana

di

biliknya selepas

menunaikan

solat

maghrib.

"

[Lihat

halaman

sebelah

SUTIT

103/2(PP)

p

zor+ ursrut

cawangan

Negeri

Sembitan

Page 20: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 20/21

SULIT

1103/2(PP)

2.

Masyarakat

yang

mementingkan

ikatan

silaturahim

dalam

keluarga

Konserto

Terakhii

Datin

Salmah

merupakan

seorang

yang

mementingkan

status

daripada

tali

'

kekeluargaim.

Dia

berasa

malu

untuk

menerangkan

kepada

orang

lain bahawa

Hilmi

merupakan

anak saudara

suaminya

dan

bekerja sebagai

tukang

kebun

di

rumahnya.

Hal

ini

disebabkan

Hilmi

merupakan

seorang

pemuda

karnpung

dan

bersekoiah

setakat

darjah empat

sekolah

Melayu.

Papa

...

(akhirnya

kau

tewas

jua )

Papa

pula

seorang

yang

mementingkan

ikatan

kekeiuargaan.

Buktinya

ialah

papa

membawa

Mak

Cik

Noraini,

iaitu

sepupunya

tinggal

dengannya

selepas

kematian

suarni dan

anak-anaknya yang

terlibat

dalam kemalangan

jalan raya

pada

malam hari

raya

suatu ketika

dahulu.

Walaupun

Mak

Cik

Noraini

berkhidmat

di

rumah

keluarga

Jefri

sebagai

pembantu

rumah,

namun

papa

menganggapnya

sebagai

ahli

keluarganya.

3.

Masyarakat

yang

prihatin

Konserto

Terakhir

Datin

Salmah

tidak

prihatin

akan

minat dan

keinginan

Hilmi

yang

meminati

muzik.

Datin

Salmatr

bukan sahaja

memarahi

Hilmi

yang

pulang

lewat

kirana pergi

bet6jar

muzik

di

rumah

Encik

Bakar, malahan

dia

tidak

memberi

makan

*utu",

kepada

Hilmi

pada

malam

tersebut.

-

Papa ...

(akhirnya

kau

tewas

jual)

Papa seorang yang

pr{hatin.

Buktinya

ialah

papa

membawa

Mak

Cik

Noraini, iaitu

sepupunya

tinggal

dengannya

selepas

kematian

suami

dan anak-anaknya

yang

terlibat

dalam

kemalangan

jalan

raya

pada

malam

hari raya

suatu

ketika datrulu-.

Papa

dan

keiuarganya

amat

menghormati

Mak

Cik

Noraini

dan

dia

dianggap

sebagai

ahli keluarga

mereka.

[Lihat

halarnan

sebelah

SI]LIT

25

1103/2(PP)

Ezott

MPSM

Cawangan

Negeri

Sembitan

Page 21: NS Skema K2

8/11/2019 NS Skema K2

http://slidepdf.com/reader/full/ns-skema-k2 21/21

sul,rT

26

1103/2(PP)

4. Masyarkat

Yang

berpendidikan

Konserto

Terakhir

Hitmi

belajar

setakat

darjah

empat

sekolah Melayu.

Papa

...

(nkhirnYo kau

tewas

jua )

tntan

Julia

cemerlang

dalarn

SPM

dan melanjutkan

pelajaran

ke

ma*ikulasi

UIAM.

PERATURAN

PEIITTIRKAHAN

TAMAT

[Lihat

halaman

sebelah

SULIT

103/2(PP\

gzotd

MPSM cawangan

Negeri

Sembilan