Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  1/32

  SULIT 1249/2

  Sejarah

  Kertas 2

  Ogos 2013

  Kertas ini mengandungi 32 halaman bercetak

  1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah

  SULIT

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH

  DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

  SEJARAH

  Kertas 2

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  PERATURAN PEMARKAHAN

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  2/32

  SULIT 2 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  1 (a) (a) Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang politik.F1 Pengenalan institusi kesultanan

  F2 Sultan sebagai ketua negara

  F3 Mufti sebagai penasihat Sultan dalam hal ehwal agama Islam /pentadbiranF4 Wujud jawatan pegawai dan petugas seperti kadi/khatib/bilal/pemungut

  zakat/penyelia baitulmal/penjaga harta wakaf

  F5 Pemerintah menggunakan gelaran Sultan

  F6 Menggunakan gelaranKhalifatul Mukminin, iaitupemimpin orang mukmin

  F7 GelaranZillulah filAlam yang bermaksud bayangan Allah di dalam alam

  F8 Islam dijadikan agama rasmi

  F9 Sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah di Bumi

  F10 Sultan haruslah menunaikan amanah yang dikurniakan oleh Allah, iaitu

  memerintah dengan adil

  F11 Menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan bagi menggantikan

  konsep dewa-rajaF11 Penerapan unsur Islam pada nama negeri seperti Acheh Darus Salam

  F12 Pemerintah menggunakan nama Islam seperti Sultan Mansur Syah yang

  bermaksudpemerintah yang dibantu oleh Allah / Sultan Mahmud Shah

  yang bermaksudsultan terpuji

  F13 Memperkenalkan Undang-Undang Syariah

  F14 Di Acheh terdapat Kanun Mahkota Alam yang mempunyai ciri-ciri sebuah

  perlembagaan Islam

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  [2M]

  1 (b) (b) Berikan dua pengaruh Islam dalam bidang ekonomi.F1 Pengenalan institusi ekonomi seperti baitulmal

  F2 Menggalakkan sikap rajin bekerja

  F3 Mencari rezeki yang halal

  F4 Melarang perbuatan mengemis

  F5 Menggalakkan menceburi bidang perdagangan/perniagaan

  F6 Mengamalkan unsur-unsur yang halal ketika urus niaga

  F7 Melarang amalan riba/penindasan/penipuan dalam urus niaga

  F8 Sikap berjimat-cermat

  F9 Berusaha dengan bersungguh-sungguh

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2M]

  1 (c) (c) Apakah perubahan yang berlaku dalam aspek budaya hidup masyarakat AsiaTenggara selepas kedatangan Islam?

  F1 Cara hidup Islam telah diasimilasikan

  F2 Lahirnya cara hidup berorientasikan Islam seperti cara berpakaian, iaitu

  bertudung kepala/bersongkok

  F3 Islam dijadikan sebagai ad-din iaitu satu cara hidup yang menyeluruh

  F4 Perubahan sistem sosial masyarakat kepada konsep persaudaraan /

  persamaan taraf sesama manusia

  F5 Nilai-nilai akhlak Islam telah dijadikan panduan dalam kehidupan harian

  F6 Sifat tolong-menolong/hormat-menghormati/bekerjasama menjadi budaya

  masyarakat

  F7 Amalan gotong-royong dipraktikkan(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [2M]

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  3/32

  SULIT 3 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  1 (d) (d) Islam bersifat sarwajagat.

  Apakah nilai-nilai sarwajagat Islam yang boleh diamalkan untuk membentuk

  keharmonian masyarakat.

  F1 Persaudaraan sesama manusiaF2 Taat dan patuh pada perintah pemimpin

  F3 Menghormati antara satu sama lain

  F4 Penyelesaikan masalah secara bersama/rundingan

  F5 Mematuhi undang-undang

  F7 Mewujudkan perpaduan

  F8 Mengutamakan keamanan dan perdamaian

  F9 Mementingkan sikap kerjasama/saling membantu

  F10 Menghindarkan diri daripada gejala negatif

  F11 Menganjurkan amalan tolong-menolong/gotong-royong

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2M]1 (e) (e) Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita sehingga mendapat

  pengiktirafan dunia sebagai model negara Islam. Buktikan.

  F1 Mempelopori hab halal

  F2 Memajukan sistem perbankan Islam

  F3 Menghormati pelbagai agama

  F4 Menyelesaikan masalah melalui perundingan

  F5 Wujud saluran radio dan televisyen bercorak Islam

  F7 Mewujudkan perpaduan kaum

  F8 Menyediakan sistem pendidikan Islam

  F9 Penubuhan Tabung Haji

  F10 Penubuhan UIAM

  F11 Memartabatkan kaum wanita

  F12 Menyelesaikan konflik di negara Islam

  F13 Penganjuran tilawah al-Quran peringkat antarabangsa

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  soalan Butiran markah

  2(a) (a) Apakah maksud Zaman Gelap?

  F1 Zaman kemerosotan ilmu pengetahuan

  F2 Perdagangan tidak meluasF3 Kemerosotan hidup perbandaran

  F4 Tiada pentadbiran pusat yan berkesan

  F5 Gereja mengongkong kehidupan masyarakat

  F6 Kelembapan kegiatan ekonomi/ sara diri/tukar barang

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  11

  1

  1

  1

  (2m)

  2(b) (b) Senaraikan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap?

  F1 Kemerosotan ilmu pengetahuan

  F2 Kemerosotan kehidupan perbandaran

  F3 Ketiadan pentadbiran pusat yang berkesan

  F4 Kemunculan golongan baron (tuan tanah)

  F5 Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanahF6 Petani membayar cukai tinggi kepada tuan tanah

  F7 Petani yang tidak mampu menyerahkan tanah kepada tuan tanah

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  4/32

  SULIT 4 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F8 Petani menjadi hamba kepada tuan tanah

  F9 Golongan baron / tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja

  F10 Tuan tanah membayar cukai / memberi perkhidmatan kepada raja

  F11 Membentuk sistem feudal di Eropah

  F12 Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasaF13 Gereja Katolik memiliki hartanah yang banyak

  F14 Gereja memfokuskan kepada amalan agama / ilmu keakhiratan

  F15 Gereja mengongkong kehidupan manusia

  F16 Kegiatan ekonomi lembab

  F17 Kegiatan perdagangan tidak meluas

  F18 Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar/Viking/Mgyar

  F19 Perdagangan dikuasai oleh orang Islam

  F20 Menumpukan kepada ekonomi pertanian

  F21 Perniagaan hasil pertanian secara tukar barang

  F22 Penggunaan mata wang terhad

  (Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1(2m)

  2(c) (c) Bagaimanakah masyarakat Eropah berjaya keluar daripada Zaman Gelap?

  F1 Gereja sebagai agen penyatuan

  F2 Peningkatan ilmu pengetahuan

  F3 Kemajuan perdagangan

  F4 Kemunculan Bandar baru seperti Venice/Milan/Florence

  F5 Lahir golongan pertengahan seperti artisn/pedagang/ahli perbankan

  F6 Rakyat terlibat dalam urusan politik

  F7 Parlimen diwujudkan untuk memenuhi keperluan rakyat

  F8 Kemunculan zaman Renaissance

  F10 Lahir manusia Renaissance seperti Francesco Petrach/Niccolo

  Machieavelli.

  F11 Lahir aliran humanisme/ keupayaan manusia menyelesaikan masalah.

  F12 Semangat inkuiri/semangat ingin tahu/berani meneroka.

  F13 Berlaku pertembungan budaya

  F14 Berlaku gerakan Reformation

  F15 Lahir golongan petron/pedagang kaya

  F16 wujud persaingan antara Bandar dan luar Bandar

  F17 Muncul golongan saintis seperti Galileo Galilei

  F18 Penekanan kepada keupayaan individu

  F19 Kemunculan golongan monarkiF20 Kegiatan penerokaan dan penjelajahan

  F21 Perubahan pemikiran dan gaya hidup

  F22 Keyakinan diri yang tinggi/optimis/berani mengambil risiko

  F23 Menekankan pendidikan /ilmu.

  F24 Menggunakan sepenuhnya keupayaan minda untuk berfikir

  F25 Berlaku Revolusi Pertanian

  F26 Pemagaran tanah

  F27 Penanaman secara besar-besaran

  F28 Penciptaan teknologi baru dalam bidang pertanian

  F29 Berlaku Revolusi perindustrian

  F30 Pembinaan kilangF31 Pengkhususan pengeluaran

  F32 Kemunculan golongan buruh

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  5/32

  SULIT 5 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F33 Kemajuan system penggangkutan

  [Mana-mana jawapan yang munasabah]

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  (2m)

  2(d) (d) Apakah kejayaan masyarakat Eropah yang boleh dicontohi untuk

  kemajuan bangsa dan negara?

  F1 Penjelajahan dan penerokaan

  F2 Kegiatan perdagangan antarabangsa

  F3 Revolusi Pertanian

  F4 Pengeluaran secara besar-besaran

  F5 Penciptaan kaedah baru dalam tanaman

  F6 Penciptaan teknologi moden/mesin/peralatan

  F7 Revolusi Perindustrian

  F8 Melakukan kegiataan keusahawanan

  F9 Penggunaan enjin berkuasa wap

  F10 Memajukan sistem pengangkutan dan perhubunganF11 Penjajahan/penaklukan ke atas negara-negara lain

  [Mana-mana jawapan munasabah]

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  (2m)

  2(e) (e) Beri cadangan anda, bagaimanakah kita dapat mengatasi dominasi kuasa

  Eropah pada hari ini.

  F1 Penguasaan ilmu pengetahuan

  F2 Mengukuhkan perpaduan rakyat

  F3 Memperkukuhkan kestabilan politik

  F4 Memajukan ekonomi negara

  F4 Meningkatkan taraf hidup rakyatF5 Mempertingkatkan daya kretiviti

  F6 Menggalakkan penyelidikan / R & D

  F7 Berusaha meningkatkan tenologi

  F8 Melahirkan tenaga kerja berkemahiran

  F9 Melahirka modal insan bertaraf dunia

  F10 Mampu bersaing secara positif

  F11 Memajukan sektor perindustran

  F12 Menjalin hubungan serantau

  F13 Berfikiran terbuka

  F14 Bijak menyelesai masalah

  F15 Bijak memanafaatkan peluangF16 Mengukuhkan pertahanan negara

  [Mana-mana jawapan munasabah]

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  (2m)

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  6/32

  SULIT 6 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  3 (a)

  (a) Senaraikan dua jawatan dalam Sistem Jemaah Menteri Kelantan.

  F1 Jemaah Menteri Penasihat RajaF2 Jemaah Menteri Istana

  F3 Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman

  F4 Jemaah Menteri Dalam Negeri

  F5 Jemaah Menteri Luar

  F6 Jemaah Menteri Perbendaharaan

  F7 Jemaah Menteri Peperangan

  F8 Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri

  [ Mana-mana 2 x 1m]

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  3 (b) (b) Nyatakan ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu.

  F1 Amalan sistem monarki/raja berperlembagaan

  F2 Islam sebagai agama negeriF3 Pemerintah mesti beragama Islam

  F4 Pemerintah mesti berbangsa Melayu

  F5 Pemerintah mesti lelaki

  F6 Pemerintah mesti waris Sultan yang memerintah Terengganu

  F7 Sultan dibantu Majlis Mesyuarat Kerajaan

  F8 Sultan juga dibantu Jemaah Menteri

  F9 Menteri mesti Islam

  F10 Menteri mesti Melayu

  F11 Menteri mesti rakyat Terengganu

  F12 Menteri wajib mengaku taat setia kepada Sultan/kerajaan

  F13 Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh Menteri Besar

  F14 Menteri Besar dilantik oleh Sultan

  F15 Jemaah Menteri memilih Naib Menteri Besar

  F16 Ahli Mesyuarat Kerajaan membantu Sultan

  F17 Ahli Mesyuarat Kerajaan juga menggubal Undang-undang

  F18 Ahli Mesyuarat Kerajaan menjaga kebajikan rakyat

  F19 Ahli Mesyuarat Kerajaan menjaga keamanan

  F20 Ahli Mesyuarat Kerajaan menjalinkan hubungan persahabatan

  F21 Waris Sultan/Menteri dilarang mengkhianati pemerintah

  F22 Waris Sultan juga ditegah serah negeri kepada kuasa lain

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2M]3 (c) (c) Apakah kepentingan pengenalan Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan

  Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu?

  F1 Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan

  F2 Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah

  F3 Benteng/tulang belakang mengekalkan kedaulatan negeri

  F4 Memastikan pembangunan sosial yang berterusan

  F5 Meningkatkan kemajuan ekonomi

  F6 Memastikan taat setia rakyat

  F7 Menjadi rujukan dan panduan kepada pemimpin untuk mentadbir

  F8 Menggalakkan perpaduan rakyat

  F9 Memastikan bakal pemimpin berjiwa patriotik[ Mana-mana jawapan munasabah]

  [ Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  7/32

  SULIT 7 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  [2M]

  3 (d) (d) Mengapakah transformasi tersebut dilakukan oleh pemimpin negara padahari ini?

  F1 Menyokong dasar-dasar kerajaan

  F2 Memberi idea untuk pembangunan negaraF3 Belajar bersungguh-sungguh

  F4 Mematuhi peraturan dan undang-undang negara

  F5 Menghormati kebebasan beragama

  F6 Mempraktikkan program-program dalam konsep 1Malaysia

  F7 Menjadikan institusi pendidikan bertaraf dunia

  F8 Menguasai ICT

  F9 Mahir berkomunikasi dengan masyaraka

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  3 (e) (e) Bagaimanakah anda boleh menjayakan program transformasi pentadbiran

  negara.

  F1 Memastikan ekonomi terus berkembang

  F2 Dasar-dasar kerajaan sentiasa relevan

  F3 Generasi muda dapat bersaing di peringkat global

  F4 Penguasaan ilmu pengetahuan yang berterusan

  F5 Melahirkan guna tenaga(buruh) yang mahir

  F6 Menjadi rujukan kepada negara luar

  F7 Pembangunan sosial dapat dipertingkatkan

  F8 Memastikan kesinambungan kepemim

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [ Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2M]

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  8/32

  SULIT 8 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  4 (a) Apakah peranan sistem Ahli dalam membawa Tanah Melayu ke arah

  kemerdekaan ?

  F1 Asas melatih orang tempatan berkerajaan sendiri

  F2 Sebagai satu proses perpaduan kaumF3 Menguruskan pentadbiran harian jabatan mengikut dasar yang sedia ada

  F4 Bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya

  F5 Asas menentukan kemerdekaan bakal dicapai mendapat sokongan penduduk

  F6 pendedahan kepada penduduk untuk mentadbir dan meneraju kerajaan

  [ Mana-mana 2 x 1m]

  1

  11

  1

  1

  1

  (2m)

  4(b) b) Senaraikan kejayaan pakatan murni dalam membentuk

  negara bangsa yang merdeka ?

  F1 Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC.

  F2 Wujudnya perundingan antara UMNO dan CLC

  F3 Pilihanraya diadakan pada masa yang sesuai.F4 Kerakyatan negeri diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan

  Tanah melayu dengan syarat ibu atau bapanya rakyat Tanah Melayu.

  F5 Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri desa (RIDA)

  F6 Untuk memajukan ekonomi dan pendidikan Melayu luar bandar.

  F7 Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu.

  F8 Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya/IMP

  F9 Penubuhan Persidangan Kebangsaan

  F10 Penganjuran Konvensyen Kebangsaan.

  F11 Penyertaan pelbagai parti dan persatuan politik

  F12 Pembentukan Parti Perikatan.

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  4(c) (c) Nyatakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

  F1 Membolehkan kerajaan demokrasi dan Raja Berperlembagaan dibentuk

  F2 Membina pembinaan Negara dan bangsa yang kukuh

  F3 Melahirkan perpaduan yang jitu antara kaum di Tanah Melayu

  F4 Menjadikan tanah Melayu sebuah Negara bebas merdeka dan berdaulat

  F5 Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka tanpa mengira warna

  kulit,budaya, bahasa dan agama.

  F6 Menjamin kedudukan orang Melayu

  F7 Orang Melayu diperuntukkan kedudukan istimewa dalam perlembagaan

  F8 Orang bukan Melayu pula mendapat kerakyatan secara Jus SoliF9 Menjaga hak-hak keutamaan Raja-raja Melayu

  F10 Melahirkan Perlembagaan Persekutuan yang menjadi panduan hingga kini

  F11 Menamatan kuasa Baginda Queen ataupun Parlimen Negeri United

  Kingdom dalam Negeri-negeri Selat

  F12 Memperkukuhkan sistem pentadbiran dan keselamatan Negara

  F13 Meningkatkan sistem ekonomi Negara

  F15 mewujudkan sistem social/pendidikan bertaraf dunia

  ( Mana-mana munasabah )

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  4(d) (d) Sebagai warganegara patriotik, bagaimanakah anda boleh berperanan

  mengisi kemerdekaan negara agar kekal berdaulat.F1 Membentuk sebuah masyarakat bersatu padu

  F2 Berusaha melahirkan warganegara berjiwa patriotik

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  9/32

  SULIT 9 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F3 Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara

  F4 Memantapkan pembinaan jati diri

  F5 Mematuhi peraturan/undang-undang negara

  F6 Menyokong perlaksanaan konsep 1Malaysia

  F7 Menyokong dasar-dasar kerajaanF8 Mengamalkan sikap saling hormat menghormati

  F9 Mengalakkan perkongsian ilmu

  F10 Mengelakkan konflik perkauman

  ( Mana-mana munasabah )

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  (2m)

  4(e) (e) Setelah mengecapi kemerdekaan selama 56 tahun, nama Malaysia harum

  di pentas dunia sebagai negara membangun yang maju dan stabil.

  Buktikan.

  H1 Peningkatan ekonomi Negara semakin kukuh

  H2 Perkembangan pembangunan infrastruktur yang pesatH3 Perpaduan semakin kukuh

  H4 Negara kekal aman dan damai

  H5 Rakyat hidup dalam suasana harmoni

  H6 Peningkatan dalam bidang pelaburan asing

  H7 Malaysia menjadi tarikan pelancong-pelancong luar negara

  H8 Kestabilan politik yang berterusan

  H9 Tidak berlaku rusuhan kaum

  H10 Tidak wujunya peperangan

  H11 Kecemerlangan dalam pendidikan

  H12 Pemantapan dalam bidang sukan yang bertaraf dunia

  ( Mana-mana munasabah )

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  Soalan Butiran Markah

  5(a) Jelaskan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek berikut :

  (i) pentadbiranTamadun Yunani

  F1 Bentuk pemerintahan diamalkan oleh sesebuah Negara kota

  F3 Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek

  pemerintahan dan pentadbiran

  F4 Athens mengamalkan sistem beraja

  H4a Raja dibantu oleh konsul

  H4b Raja sebagai ketua hakim,ketua tentera dan ketua agama

  F5 Sistem pemerintahan konsul dikenali sebagai oligarki

  F6 Wujudnya golongan aristokrat yang kuat

  H6a Memiliki kuasa yang besar

  H6b Golongan aristokrat ini dinamakan aristokrasi

  H6c Muncul rasa tidak puas hati rakyat terhadap aristokrasi

  H6d Muncul golongan yang menuntut hak

  H6e Membawa kepada rampasan kuasa

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  10/32

  SULIT 10 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F7 Wujudnya sistem pemerintahan tirani

  H6a Diketuai oleh diktator

  H6b Diktator adalah golongan kaya

  H6c Terdiri daripada golongan tentera

  H6d Rakyat biasa menyokong rampasan kuasaH6e Tindakan ini ditentang oleh golongan aristocrat

  F8 Wujudnya sistem demokrasi di Athens

  H8a Terdapat Dewan Perhimpunan dan majlis

  H8b Warganegara lelaki dewasa menjadi anggota Dewan Perhimpunan

  H8c Menjadi anggota antara 6 bulan hingga setahun

  H8d Dewan perhimpunan bersidang 3 kali sebulan

  H8e Ahli boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan

  H8d Keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.

  H8e Ahli Majlis,Majistret dan Juri dilantik oleh DewanPerhimpunan

  H8f Dewan Perhimpunan berkuasa penuh dalam Majlis,Majistret dan Juri.

  H8g Sistem demokrasi diwarisi oleh hampir seluruh negaraH8h Amalan demokrasi berbeza antara negara-negara

  F9 Sistem pemerintahan tentera diamalkan di Sparta

  H9a Sistem pertahanan diberikan perhatian penting

  H9b Anak lelaki dilatih untuk menjadi askar yang baik

  H9c Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik tinggi

  Tamadun Rom

  F10 Bermula dengan sistem beraja

  H10a Diperintah secara mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan.

  H10b Raja bukan berasal daripada masyarakat Latin tempatan

  H10c Raja tidak disenangi oleh masyarakat Latin

  H10d Golongan bangsawan dikenali sebagai patrician

  F12 Wujudnya sistem republik

  H12a Tiada pemerintah berkuasa mutlak

  H12b Kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul

  H12c Konsul oleh Dewan Senat

  H12d Perlantikan dua orang konsul

  H12e Konsul dibantu oleh Dewan Senat

  H12f Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan.H12g Bertindak membincangkan hal-hal pentadbiran Negara

  H12h Bertindak merangka perundangan

  H12i Di bawah Dewan Senat terdapat Dewan Perhimpunan

  H12j Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom

  H2k Keputusan Dewan Senat disampaikan kepada Dewan Perhimpunan

  H12l Untuk tujuan diluluskan

  H12m Sistem republic berubah apabila Rom mencapai taraf empayar

  H12n Dibawah pemerintahan Julius Caesar

  H12o Pemerintahan bercorak empayar telah meningkat.

  H12p Dengan wujudnya sistem pentadbiran berpusat.

  H12q Julius Caesar telah menamatkan sistem republic

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  11/32

  SULIT 11 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F13 Wujudnya sistem diktator

  H13a Julius Caesar menguasai angkatan tentera dan Senat

  H13b Menggunakan gelaran maharaja

  H13c Gelaran maharaja diteruskan oleh Augustus

  H13d Berjaya membawa keamanan dan keagungan RomH13e Keamanan ini dikekalkan selama 200 tahun

  H13f Zaman kegemilangan ini digelar Pax Ramona ( Keamanan Rom )

  Tamadun India

  F14 Mempunyai dua bentuk kerajaan

  H14a Iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar

  F15 Kerajaan kecil masih bersifat kepuakan

  H15a Kerajaan kecil ini juga tidak mempunyai raja

  F16 kerajaan besar diketuai oleh raja

  H16a seperti kerajaaanKashi,Kosala dan Magadha

  F17 Raja mempunyai kuasa mutlak

  H17a Kedudukan raja diperkukuhkan dengan upacara ritual

  H17b Ia berasaskan kepercayaan bahawa raja seorang suci

  H17d Seorang raja juga perlu dihormati

  H17e Golongan Brahmin bertindak sebagai penasihat

  H17f Dibantu oleh golongan Ksyatria

  H17g Golongan ini menjadi pemerintah tertinggi

  H17h Merupakan golongan yang dominan

  (ii) PerundanganTamadun Yunani

  F1 Dewan Perhimpunan menggubal undang-undang

  F2 Plato mengemukan bukuRepublic

  F3 Negara diperintah oleh ahli falsafah

  F4 Bersifat cekap/ terbaik/ berupaya menggubal undang-undang

  Tamadun Rom

  F5 Undang-undang Rom Hukum Kanun 12

  F6 Dipahat pada kayu

  F7 Dikenali sebagai Papan Dua Belas

  F8 Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat

  F9 Banyak undang-undang / rumit

  F10 Terdapat hakim-hakim yang mahir

  F11 Maharaja Justinian mengumpul, menyatu dan membukukan undang-undang

  F11 Lahir Kod Undang-Undang Rom

  F12 Dikenali sebagai Undang-Undang JustinianF13 Kekal sehingga kini

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  12/32

  SULIT 12 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  Tamadun India

  F14 KitabDharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu paling Tua

  F15 Dihasilkan antara abad ke-6 hingga abad ke-2 SM

  F16 Raja dipertanggungjawab memelihara kesucianF17 Dan kedaulatan undang-undang

  F18 Kesalahan akan dikenakan tindakan atau denda

  F19 Golongan Brahmin golongan yang dominan dalam perundangan

  F20 Mahir hukum-hakam dalam agama

  F21 Undang-undang sebagai titah dan perintah diraja

  F22 Undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan

  F23 Dapat dibaca oleh rakyat

  F24 Dikenali sebagai Tiang Asoka

  F25 Berpegang pada konsep kesejahteraan rakyat

  Tamadun ChinaF27 Sistem perundangan berteraskan dua prinsip utama

  F28 Hukuman berat dan bercorak kolektif

  F29 Teras undang-undang daripada falsafah legalisme

  F30 Diperkenalkan oleh Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin

  F31 Bertujuan mengawal tingkah laku manusia

  F32 Tiada belas kasihan dalam menjalankan undang-undang

  F33 Raja perlu memiliki kuasa yang utuh

  F34 Legalisme bertentangan dengan undang-undang ajaran Confucius

  F37 Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik

  F38 Menjaga keharmonian manusia dan masyarakat

  [Mana-mana 8 x 1 m]

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5(b) Berikan pandangan anda cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara

  kita sehingga boleh dimanfaatkan sebagai hub pendidikan dunia.

  F1 Dialog kajian semula sistem pendidikan kebangsaan

  F2 Semakan kurikulum/kurikulum yang memenuhi pasaran kerja

  F3 Memperkasa Sekolah Bestari

  F4 Memperbanyak Sekolah Wawasan

  F5 Memperkasa sekolah sukan/Sekolah Sukan Bukit Jalil/

  Sekolah Sukan Bandar Penawar

  F6 Sekolah Amanah

  F7 Penekanan aspek mental dan fizikalF8 Penguasaan ICT/komputer/internet

  F9 Pemantapan KSSR

  F10 Dasar MBMMBI

  F11 Pemantapan program LINUS

  F12 Dasar 1Murid 1Sukan 1Malaysia

  F13 Sekolah permata

  F14 Memperbanyak sekolah Seni

  F15 Kelengkapan prasarana ICT

  F16 Prasarana dalam bilik darjah yang lengkap/kelas kondusif

  F17 Memperbanyak institusi pengajian tinggi

  F18 Sistem sekolah satu sesiF19 Sistem persekolahan percuma

  F20 Nisbah murid dalam kelas yang kecil

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  13/32

  SULIT 13 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F21 Skim makanan percuma untuk pelajar

  F22 Kupon tuisyen yang menyeluruh untuk para pelajar

  F23 Kemudahan untuk menyediakan bahan P&P yang lengkap

  F24 Peningkatan profesion perguruan yang berterusan

  F25 Tranformasi pendidikan / pendidikan holistikF26 Pentaksiran Berasaskan Sekolah/PBS

  F27 Mempertingkat rundingan SEAMEO diperingkat Kementerian

  Pendidikan dan negara-negara serantau

  ( Mana-mana jawapan munasabah)

  [mana-mana 6 x 1 markah]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  (6m)

  5(c) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan

  negara?

  F1 Literasi ICT/internet/komputer

  F2 Latihan pemasangan peralatan ICT di sekolah

  F3 Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid

  F4 Berfikiran progresif/maju ke depanF5 Berfikir secara kritis dan kreatif /KBAT

  F6 Menyerap segala perubahan persekitarannya

  F7 Menguasai ilmu sains dan teknologi

  F8 Mengekalkan budaya ilmu

  F9 Inovatif

  F10 Pertukaran teknologi dengan negara-negara luar

  F11 Mahir menggunakan gajet-gajet terkini

  F12 Futuristik

  F13 Memudahkan urusan mempaten hak cipta

  F14 Institusi pendidikan berfokus kemahiran

  F15 Penyelidikan dan Pembangunan/R&D

  F16 Kempen hari inovasi negara

  F17 Sokongan daripada syarikat swasta

  F18 Bandar pintar/Putrajaya/cyberjaya/KLCC

  F19 Pertandingan reka cipta /robotic

  F20 Penyelidikan dan pembangunan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [mana-mana 6 x 1 markah]

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  14/32

  SULIT 14 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  soalan Butiran Markah

  6(a) Terangkan kepentingan hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah

  F1 Dakwah Islam dapat dilaksanakan

  H1a dengan aman /tenteramH1b dapat dilakukan dengan terbuka /tanpa berselindung

  F2 Terjalinnya hubungan silaturahim/persaudaraanH2a di antara orang Islam Makkah dengan penduduk Islam Madinah

  H2b Gelaran Muhajirin kepada penduduk Islam Makkah yang berhijrah

  H2c gelaran Ansar kepada penduduk madinah yang membantu

  H2d mereka memberi modal/tempat tinggal/makanan

  H2e sifat tolak ansur orang Islam Madinah/sedia berkorban/kerjasama

  H2f menimbulkan perasaan terima kasih orang Islam Makkah

  F3 Menyatupadukan penduduk MadinahH3a pelbagai suku/kaum/adat/budaya/agama

  H3b Suku Aus dan Khazraj didamaikan

  H3c kehidupan harmoni / tenteram/sejahtera

  H3d nikmati kemakmuran ekonomi

  H3e kebebasan beragama

  F4 Pembinaan masjid

  H4a Masjid Quba sebagai masjid pertama

  H4b disusuli Masjid Nabawi

  H4c masjid menjadi medan belajar/beribadat/bertemu/ berbincang

  H4d persekitaran masjid boleh dijadikan aktiviti jual beli

  F5 Penukaran nama YathribH5a kepada Madinah al-Munawarah/ kota bercahaya

  H5b pusat tamadun Islam

  F6 Takwim IslamH6a kiraan tahun hijrah dalam kalendar Islam

  H6b zaman Khalifah Umar Al- Khattab

  H6c digunakan oleh banyak negara Islam

  H6d Maal Hijrah disambut setiap tahun/mengingati perjuangan

  F7 Penubuhan negara Islam MadinahH7a Nabi Muhammad ketua negara

  H7b mentadbir mengikut Perlembagaan Madinah

  F8 Agama Islam menjadi ad-din/cara hidupH8a meliputi semua aspek kehidupan

  H8b politik/ekonomi/sosial

  F9 Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad

  H9a Abu Bakar Al-Sidiq melindungi NabiH9b Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur Nabi

  H9c Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan hartanya

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  15/32

  SULIT 15 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  soalan Butiran Markah

  H9d Abdullah bin Abu Bakar mengintip kegiatan Quraisy

  H9e Amir bin Fuhairah memberikan susu kambing semasa Nabi bersembunyi

  di Gua Thur

  H9f Abdullah bin Arqat selaku jurupandu

  F10 Peranan WanitaH10a Asma bin Abu bakar menghantar makanan

  F11 kebesaran/ketabahan jiwa RasulullahH11a sanggup berkorban

  H11b tidak pernah berputus asa

  F12 Kepintaran strategi NabiH12a tidak terus berangkat tetapi bersembunyi di Gua Thur

  H12b memilih jalan ke selatan / Tihamah berhampiran Laut Merah

  H12c berpandangan perjalanan menerusi jalan utara kurang selamat

  [mana-mana 6 x 1 markah]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1[6

  markah]

  6(b) Terangkan keunggulan kandungan Perlembagaan Madinah yang menjadi rujukan

  negara-negara di dunia.

  F1 PolitikH1a Nabi Muhammad menjadi ketua negara

  H1b Nabi juga menjadi ketua hakim

  H1c musyawarah

  F2 PerundanganH2a undang-undang Islam diguna secara menyeluruh

  H2b peraturan kekeluargaan diamalkan

  H2c hukuman adil/saksama

  F3 EkonomiH3a diskriminasi tidak dibenarkan

  H3b riba/penipuan/penindasan ditegah

  F4 Agama

  H4a kebebasan beragamaH4b menghormati sesama agama

  H4c sikap buruk sangka dalam beragama dilarang

  H4d tidak ada paksaan memeluk Islam

  F5 SosialH5a penduduk Madinah sebagai ummah

  H5b hidup bersatu/tolong-menolong/kerjasama

  H5c jauhi perasaan mementingkan diri

  H5d tidak boleh bertelagah/ bermusuhan

  F6 PertahananH6a tanggungjawab semua penduduk

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  16/32

  SULIT 16 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  soalan Butiran Markah

  F7 Kedudukan Yahudi

  H7a diakui rakyat Madinah

  H7b hak yang sama dengan orang lain

  H7c boleh tinggal di MadinahH7d menikmati keselamatan/kebebasan

  H7e kedudukan terpelihara/terjamin selagi patuh Piagam Madinah

  [mana-mana 6 x 1 markah]

  1

  1

  1

  11

  1

  (6m)

  6(c) Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang boleh dicontohi

  oleh rakyat Malaysia bagi menjamin keharmonian dalam negara?

  F1 Menghormati pemimpin/orang lain

  F2 Setia pada negara/semangat kebangsaan/rela berkorban

  F3 Menjunjung tinggi perlembagaan negara

  F4 Mematuhi undang-undang negaraF5 Berani mempertahankan kebenaran

  F6 Bersatu-padu

  F7 Toleransi/tolak-ansur

  F8 Mengamalkan budaya mencintai ilmu pengetahuan

  F9 Sabar menempuh dugaan

  F10 Melakukan penghijrahan/perubahan dalam diri sendiri

  F11 Tidak pernah berputus asa

  F12 Mengamalkan suruhan Tuhan/agama

  F13 Bijak rancang strategi

  F14 Perundangan yang adil

  F15 Ekonomi yang adil/saksama

  F16 Tolong-menolong/bekerjasama

  F17 Musyawarah/perbincangan/perundingan

  F18 Pemimpin yang berwibawa/ulung

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [ mana-mana 8 x 1 markah]

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (8m)

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  17/32

  SULIT 17 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  7(a) Jelaskan sistem pentadbiran tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu, Sarawak

  dan Sabah.

  F1 Tatacara hak pemilikan diubah

  H1a Sistem pemilikan sesuai dengan sistem tanah di barat

  H1b Tiada rekod dan catatan yang sempurna

  F2 Rekod bertulis penting

  H2a Menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah

  H2b Memudahkan urusan pentadbiran

  C2a Urusan cukai

  C2b Urus niaga tanah seperti pajakan/ sewa beli/ penjualan /pembelian.

  C2c Dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal.

  H2c Pemilikan tanah tunjang dalam sistem ekonomi penjajah

  F3 Pengenalan Undang-undang tanah Barat

  H3a Memudahkan kerja pentadbiran tanah

  H3b Memudahkan pembangunan ekonomi

  H3c Peraturan Tanah Perak 1879

  H3d Kanun Tanah Selangor 1891

  H3e Peraturan Tanah Sungai Ujong

  F4 Tanah dibahagikan mengikut kegunaan dan nilai komersialH4a Tanah ladang

  H4b Tanah peribumi

  H4c Tanah perlombongan

  H4d Kadar cukai tanah berdasarkan jenis tanah

  F5 Akta Tanah Simpanan Melayu tahun 1913

  H5a Menjamin masa depan ekonomi, sosial dan politik orang Melayu

  H5b Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing

  H5c Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai

  Tanah Simpanan Melayu.

  H5d Menyelamatkan tanah daripada dijual, dipajak dan ditukar

  milik oleh orang Melayu

  F6 Akta Tanah di SarawakH6a Akta Land Order diisytiharkan pada tahun 1931

  H6b Land Settlement Order telah dikuatkuasakan

  H6c Memberi perlindungan kepada tanah milik peribuni

  H6d Pemindahan hak milik tanah melalui pewarisan

  H6e Mengelakkan pajakan, pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar

  H6f Land Order 1948

  H6g Ada tanah campuran/ kawasan tanah simpanan /kawasan tanah pedalaman

  H6h Golongan imigran mempunyai hak kea atas tanah campuran sahaja

  F7 Akta tanah di SabahH7a Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  18/32

  SULIT 18 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  H7b Melindungi kepentingan peribumi

  H7c Hak milik tanah peribumi di bawah kuasa Pegawai Daerah

  H7d Urus niaga tanah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi

  H7e Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadaptanah yang dijual

  kepada orang asing.[Mana-mana 6 x1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  (6m)

  7(b) Apakah kesan dasar ekonomi British terhadap negara sebelum Perang Dunia

  Kedua?

  F1 Perkembangan pembandaran.

  H1a Pembandaran perubahan pekan kecil atau kampung kepada bandar.

  H1b Pembandaran cepat berlaku dikawasan pusat kegiatan ekonomipenjajah.

  H1c Pekan di kawasan perlombongan mempunyai penduduk yang bertambah

  H1d Menjadi pusat mengumpul hasil lombongH1e Pusat mendapatkan keperluan harian.

  H1f Pusat pentadbiran

  H1g Perbankan seperti Kuala Lumpur, Taiping.

  H1h Bandar Miri berkembang kerana petroleum.

  H1i Menjadi tumpuan penduduk

  H1j Sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran.

  H1k Mempunyai kemudahan infrastruktur.

  H1l Getah dan bijih timah mengembangkan bandar pelabuhan seperti

  pelabuhan Klang/Pulau Pinang.

  H1m Bandar Kuching muncul kerana kemajuan tanaman gambir /lada hitam.

  F2 Pembentukan masyarakat berbilang kaum.H2a Kedatangan imigran China dan India memenuhi keperluan tenaga

  H2b Pembentukkan masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu.

  H2c Petempatan dan kegiatan ekonomi berasaskan kaum.

  H2d Melayu bertani di luar Bandar.

  H2e Cina berniaga dan melombong di bandar dan kawasan perlombongan

  H2f India menoreh getah di ladang.

  H2g Bahasa pertuturan mengikut bahasa ibunda masing- masing.

  H2h Tiada interaksi dan perpaduan antara kaum.

  F3 Perkembangan sistem pendidikan vernakular.

  H3a Menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar.

  H3b Pendidikan Melayu terdiri sekolah Melayu dan pondok.

  H3c Sekolah Melayu seperti di Singapura/Seberang Prai//Kuala kangsar

  dijalankan di peringkat rendah

  H3d Menjadikan mereka petani yang lebih baik daripada bapanya.

  H3e Maktab Perguruan Sultan Idris melatih guru Sekolah Melayu.

  H3f Kolej Melayu Kuala Kangsar sekolah untuk golongan elit Melayu.

  H3g Sekolah Tamil di lading.

  H3h Berorientasikan negara India.

  H3i Sukatan, buku, guru dari India.H3j Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China.

  H3k Menggunakan sukatan, buku, guru dari negara China.

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  19/32

  SULIT 19 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  H3l Sekolah Inggeris diusahakan oleh mubaligh dan badan sukarela.

  H3m Sekolah untuk golongan bangsawan.

  H3n Kurikulumnya disusun mengikut sistem pendidikan di England.

  H3o Universiti Malaya diusahakan oleh British di Singapura.

  F4 Perkembangan sektor perkilangan.H4a British mengeksport getah dan bijih timah.

  H4b Barangan kilang yang diimport seperti pakaian telah bersaing hebat

  dengan perkilangan tradisional tempatan seperti batik, sutera.

  H4c Kasut getah dikeluarkan oleh kilang Syarikat Fung Keong / Syarikat Bata

  di Klang.

  H4d Kilang membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah.

  H4e Kilang mengetin nanas di Johor.

  F5 Sistem pengangkutan dan perhubungan.

  H5a Jalan kereta api dibina ke pelabuhan seperti Taiping ke Port Weld,Seremban ke Port Dickson, Kuala Lumpur ke Port Swettenham.

  H5b Jalan kereta api turut dihubungkan dari Seberang Perai hingga

  ke sempadan Siam.

  H5c Kemudiannya ke pantai timur dari gemas, Pahang, Kelantan

  ke sempadan Siam.

  H5d Seterusnya disambung ke selatan hingga ke Singapura.

  H5e Pengangkutan kereta api juga menggalakkan pembukaan tanah baru di

  pedalaman dengan tanaman getah.

  H5f Kereta api dapat membawa muatan yang banyak.

  H5g Jalan denai dan kereta lembu yang digunakan untuk mengangkut bijih

  timah dan getah ke pangkalan sungai telah digantikan dengan jalan raya.

  H5h Jalan raya terus berkembang khasnya apabila kenderaan

  bermotor diperkenalkan.

  H5i Beberapa rangkaian jalan raya disiapkan, contohnya dari Seberang Prai ke

  Melaka, Perlis ke Singapura, Kuala Lumpur ke Kuantan.

  H5j Sistem perhubungan seperti telegraf, telefon, pos.

  H5k Kemudahan pengangkutan dan perhubungan di Pantai Timur Tanah

  Melayu ketinggalan kerana kurangnya pembangunan ekonomi.

  F6 Perkhidmatan kesihatan.

  H6a Kedatangan imigran menyebabkan kesesakkan pendudukH6b Berlaku pelbagai penyakit berjangkit kerana temapt tinggal yang kotor

  dan air yang tidak bersih.

  H6c Penubuhan hospital kerajaan terawal dibina di Taiping dan Kuala

  Lumpur.

  H6c Pusat perubatan pula dibina di Batu Gajah, Kuala Kangsar

  dan Kuala Lumpur.

  H6d Pusat perubatan kecil pula di Pahang dan Negeri Sembilan.

  H6e Penubuhan hospital di Sabah seperti Jesselton, Sandakan, Tawau.

  H6f Perkhidmatan perubatan di Sarawak di Kuching dan pusat perubatan

  kecil di Sibu dan Sri Aman.

  H6g Hospital swasta seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur memberikhidmat khasnya kepada pelombong.

  H6h Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpurmengkaji punca

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  20/32

  SULIT 20 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  penyakit dan langkahlangkah pencegahannya.

  H6i Sanitary Boardlembaga yang menjaga kebersihan dan kesihatan awam

  di bandar Kuala Lumpur.

  H6j Terbahagi kepada dua bahagian iaitu Sanitary Board menjaga kebersihan

  bandar dan Jabatan kesihatan menjaga kesihatan.

  [Mana-mana 8 x1m]

  1

  1

  1

  (8m)

  7(c) (c) Nyatakan persediaan negara menghadapi cabaran k-ekonomi dalam era

  globalisasi masa kini. ?

  H1 Pembelajaran sepanjang hayat

  H2 Penguasaan teknologi terkini dan moden

  H3 Mempunyai sikap yang proaktif

  H4 Memantapkan daya kreativiti yang tinggi

  H5 Mempunyai daya saing yang tinggiH6 Meningkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang

  H7 Pasaran tempatan yang luas

  H8 Produktiviti pengeluaran yang cekap

  H9 Memperlengkapkan ilmu pengetahuan yang tinggi

  H10 Mengukuhkan ketaatan kepada negara

  H11 Menjadi warganegara yang bertanggungjawab

  H12 Berani merebut peluang di peringkat antarabangsa

  H13 Meningkatkan penyelidikan negara

  H14 Mengukuhkan sistem perundangan negara

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6x1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  21/32

  SULIT 21 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  8 (a) Jelaskan gerakan nasionalisme yang melibatkan tokoh-tokoh tersebut.

  Gerakan Islah

  F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan duniaF2 Menggesa orang Melayu memajukan ekonomi/pendidikan/politik / sosial

  F3 Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah

  F4 Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak memainkan peranan

  memajukan orang Melayu

  F5 Memberi peluang kepada orang Melayu untuk mendapatkan pendidikan

  melalui penubuhan madrasah

  F6 Menjalankan pendidikan yang merangkumi ilmu dunia dan akhirat

  F7 seperti pendidikan fardu ain, Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris

  Peranan akhbar dan majalah

  F8 Menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah dan novel untukmenyampaikan mesej

  F9 Hasil tulisan mereka yang bernas

  F10 Penulisan mereka berjaya membangkitkan kesedaran masyarakat untuk

  memajukan diri dan bersatu padu

  F11 Turut mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu melalui

  hasil penulisan

  F11 Membangkitkan persoalan tentang sosial atau pendidikan, ekonomi dan

  politikorang Melayu

  F12 Tema penulisan akhbar bertujuan menyedarkan /memajukan Orang Melayu

  F13 Menggunakan majalah untuk membangkitkan semangat kebangsaan

  F14 Menfokuskan persoalan memajukan bangsa melalui rencana dan puisi

  F15 Menyentuh isu kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa,

  sastera serta politik antipenjajahan dan orang asing

  F16 Mesej di dalam novel yang lebih berfokus kepada semangat kebangsaan

  yang patut dimiliki oleh generasi muda

  F17 Menekankan kepentingan sikap menentang penjajah dalam apa bentuk

  sekalipun untuk membela maruah bangsa

  F18 Menggalakkan wanita mempunyai sikap positif untuk memajukan diri bagi

  membentuk dan membangunkan bangsa

  Pertubuhan dan persatuanF19 Menjadikan persatuan-persatuan sebagai tempat membincangkan persoalan

  bangsa Melayu

  F20 Persoalan tertumpu kepada isu ekonomi, pendidikan, bahasa, sastera,

  perpaduan dan pembelaan politik bangsa

  F21 Menjadikan persatuan sebagai wadah untuk menjaga kepentingan

  sosioekonomi penduduk Melayu

  F22 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu

  F23 Menggalakkan ahli-ahli berkenalan dan bertukar pendapat bagi memajukan

  diri dan bangsa

  F24 Menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi Membincangk an nasib

  orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaanF25 Menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu

  F26 Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  22/32

  SULIT 22 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F27 Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu

  F28 Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun

  F29 Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan

  F30 Menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk

  menentang British[Mana-mana 8 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1(8m)

  8 (b) Ciri-ciri nasionalisme yang perlu anda amalkan sebagai warganegara yang patriotik.F1 Mengamalkan semangat cintakan negara

  F2 Menghormati pemimpin

  F3 Mematuhi undang-undang

  F4 Menjadi warganegara berilmu

  F5 Mengamalkan prinsip Rukun Negara

  F6 Mengutamakan perpaduan kaum

  F7 Mengukuhkan jati diri

  F9 Menghayati sejarah negara

  F10 Mencontohi tokoh negaraF11 Bijak berfikir dan menilai

  F12 Sentiasa bersyukur

  F13 Sedia berkorban

  F14 Mengutamakan kepentingan negara

  F15 Mengamalkan nilai murni

  F16 Memartabatkan bahasa kebangsaan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

  8 (c) Sebagai pemimpin generasi masa depan, berikan cadangan anda agar kedaulatan

  negara dapat dikekalkan?F1 Memerintah dengan adil dan saksama

  F2 Mentadbir negara dengan cekap

  F3 Mengutamakan perundingan dalam menyelesaikan masalah

  F4 Mengutamakan keharmonian antara kaum

  F5 Menjadi pemimpin yang mudah didampingi / mudah mesra

  F6 Sedia mendengar idea / pandangan orang lain

  F7 Mengukuhkan jati diri

  F8 Tidak mengamalkan diskriminasi dalam pentadbiran

  F9 Meningkatkan taraf hidup rakyat

  F10 Mementingkan aspek perpaduan dalam kalangan rakyat

  F11 Mengamalkan semangat cintakan negaraF12 Melahirkan masyarakat berilmu

  F13 Mengamalkan prinsip Rukun Negara

  F14 Berbaik-baik dengan semua negara/negara jiran

  F15 Tidak mencampuri urusan dalaman negara lain

  F16 Bekerjasama di peringkat antarabangsa/serantau

  F17 Menanam kesedaran pentingnya keamanan

  F18 Berwaspada dengan kuasa asing

  F19 Tidak melibatkan negara dalam perlumbaan senjata

  F20 Mematuhi matlamat Piagam PBB

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  23/32

  SULIT 23 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  9(a) Terangkan faktor pembentukan Persekutuan Malaysia tahun 963?

  F1 KeselamatanH1a Lee Kuan Yew berminat menyertai Malaysia

  H1b Pengaruh Barisan Sosialis di SingapuraH1c Ancaman komunis di Singapura

  H1d Pengalaman Tanah Melayu membenteras komunis

  H1e Ancaman komunis di Sarawak (CCO)

  H1f Benteng kukuh ancaman komunis

  F2 Kemerdekaan

  H2a Mempercepat kemerdekaan negara-negara kecil

  F3 DekolonisasiH3a Selari dengan dasar dekolonisasi British

  F4 PolitikH4a Kestabilan politik di Asia Tenggara

  F5 EkonomiH5a Mewujudkan pasaran yang luas

  H5b Menggalakan pelaburan

  H5c Perkembangan industri pertanian

  H5d Dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada

  H5e Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih timah

  H5f Sarawak dan Sabah kaya dengan kayu balak

  H5g Brunei kaya dengan sumber minyak

  H5h Menyatukan sumber tenaga manusia

  H5i Menghapus sekatan cukai dalam persekutuan

  H5j Mudah menarik pemodal luar

  H5k Memajukan taraf hidup rakyat

  F6 SosialH6a Dapat mengimbangi jumlah pertumbuhan kaum

  H6a Menyegerakan kemerdekaan Sarawak dan Sabah

  H6a Kesepakatan /semangat setiakawan

  [ mana-mana 8 x 1 markah]

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (8m)

  9(b) Pada pandangan anda, nyatakan kejayaan ke arah pembentukan Malaysia.

  F1 Penerangan konsep, tujuan dan matlamat

  F2 Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

  F3 Memberi penerangan kepada semua pemimpin.

  F4 Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK)H4a Penerangan kepada orang ramai

  H4b Mengumpul pandangan pendudukH4c Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia

  1

  1

  1

  1

  1

  11

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  24/32

  SULIT 24 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F5 Suruhanjaya CobboldH5a Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah

  H5b Menerima memorandum daripada pertubuhan

  H5c Mengemukakan laporan kepada British

  H5d Satu pertiga rakyat menyokong tanpa syaratH5e Satu pertiga menyokong dengan syarat

  H5f Satu pertiga menginginkan kemerdekaan dulu

  F6 Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)H6a Membincangkan hak dan kepentingan Sarawak dan Sabah

  H6b Tuntutan 20 perkara Sabah dan Sarawak

  H6c Asas perlembagaan adalah Persekutuan TM 1957

  H6d Kuasa imigresen ditentukan oleh Sarawak dan Sabah

  H6e Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

  H6f Jaminan hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah

  H6g Pemberian nama MalaysiaH6h Penentuan tarikh penubuhan Malaysia

  F7 Referendum SingapuraH7a Meninjau pendapat penduduk Singapura

  H7b Penduduk bersetuju menyertai Malaysia

  F8 Tentangan daripada Indonesia dan Filipina

  H8a Mengadakan sidang kemuncak tiga pemimpin negara

  H8b Hasil rundingan MAPHILINDO di tubuhkan.

  H8c Penyelesaian dengan bantuan PBB

  F9 Suruhanjaya PBBH9a Meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah

  H9b Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju

  H9c Tarikh pembentukan Malaysia ditunda

  H9d Kelewatan menghantar laporan daripada PBB

  H9e Penentangan daripada Indonesia dan Filipina

  H9f Brunei menarik diri pada saat akhir

  H9g Tentangan Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.Azahari

  H9h Mencadangkan penubuhan kerajaan Kalimantan Utara

  H9i Perkara berkaitan minyakH9j Isu mengenai kekananan Yang di Pertuan Agong

  [ mana-mana 6 x 1 markah]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  (6m)

  9(c) Dalam usaha Malaysia mencapai tahap negara maju, apakan inisiatif yang

  dilaksanakan oleh negara bagi melahirkan generasi berminda kelas pertama?

  F1 Pengusaan ilmu yang tinggi

  F2 Sikap proaktif

  F3 Kekayaan morality

  F4 Pembangunan yang bersifat holistic

  F5 Penguasaan ilmu ICTF6 Dasar pemikiran minda kelas pertama

  F7 Dasar kepimpinan minda kelas pertama

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  25/32

  SULIT 25 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F8 Menjana pemikiran yang dinamik

  F9 Penghasilan ilmu dalam wacana

  F10 Berfikiran terbuka

  F11 Berfikiran positif

  F12 Strategi yang mantapF13 Inovatif dan kreatif

  (Mana-mana munasabah)

  [ mana-mana 6 x 1 markah]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  (6m)

  Soalan Butiran Markah

  10 (a) Terangkan usaha memupuk perpaduan kaum bagi menjamin keharmonian negara.

  F1 Rukun Negara

  H1a Kepercayaan Kepada Tuhan

  H1b agama pegangan paling utama

  H1c rakyat beragama mudah diurus/baik

  H1d Islam ialah agama rasmi

  H1e agama lain bebas diamalkan

  F2 Kesetiaan Kepada raja dan negaraH2a YDPA ialah ketua negara/Raja Melayu ialah ketua negeri

  H2b Raja simbol penyatuan rakyat

  H2c raja pelindung hak istimewa peribumiH2d derhaka kepada raja bererti derhaka kepada negara

  F3 Keluhuran PerlembagaanH3a Perlembagaan adalah undang-undang utama

  H3b ia dianggap luhur/unggul/suci

  H3c rakyat harus terima/patuh/sanjung dan pertahankan Perlembagaan

  F4 kedaulatan undang-undang

  H4a rakyat harus hormati undang-undang

  H4b rakyat dapat hidup aman

  H4c rakyat harus pastikan undang-undang sentiasa didaulatkan

  F5 Kesopanan dan KesusilaanH5a ia adalah nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian

  H5b kesopanan dan kesusilaan jamin masyarakat penyayang

  F6 Dasar Pendidikan KebangsaanH6a Laporan Barnes 1950

  H6b semua sekolah vernakular dibubarkan

  H6c diganti satu jenis sekolah sahaja(sekolah kebangsaan)

  H6d bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah rendah

  H6e bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah menengah

  H6f cadangan ini ditentang orang cina kerana anggap bahasa ibunda mereka

  tergugat

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  26/32

  SULIT 26 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F7 Laporan Fenn-Wu 1951

  H7a sekolah vernakular cina terus kekal

  F8 Ordinan Pelajaran 1952H8a dua sistem persekolahan

  H8b dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu

  H8c pengajaran bahasa cina dan Tamil akan disediakan jika ada

  permintaan ibu bapa

  H8d bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris

  H8e bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu

  H8f Ordinan ini ditentang oleh masyarakat Cina dan India

  H8g Ia juga tidak dapat dijalankan kerana kekurangan kewangan

  H8h dan ancaman pengganas komunis

  F9 Penyata Razak 1956H9a sistem persekolahan sama

  H9b penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan

  H9c sekolah umum(rendah) yang menggunakan Bahasa Melayu

  sebagai bahasa pengantar

  H9d sekolah jenis umum(rendah) yang menggunakan

  Bahasa Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasa pengantar

  H9e sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu

  sebagai bahasa pengantar

  H9f sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris

  sebagai bahasa pengantar

  H9g bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajar di semua sekolah

  F10 Laporan Rahman Talib 1960H10a sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan

  H10b sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan

  H10c pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan

  H10d sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai

  bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu

  H10e bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah

  H10f pelajaran agama Islam di semua sekolah bantuan penuh

  kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar IslamH10g bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan

  sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar

  H10h semua peperiksaan awam menggunakan bahasa kebangsaan

  F11 Kajian Aminuddin BakiH11a sistem persekolahan aneka jurusan

  H11b menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah akademik

  H11c menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga

  berumur 15 tahun

  H11d pelbagai kursus kemahiran

  H11e perdagangan/sains

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  27/32

  SULIT 27 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  F12 Jawatankuasa Kabinet 1974H12a penekanan membaca, menulis dan mengira(3m)

  H12b kenaikan darjah secara automatik

  H12c sekolah vokasional

  H12d sukatan pelajaran sekolah swastaH12e bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan

  H12f kokurikulum

  H12g disiplin asas perpaduan

  F13 Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979H13a Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR)

  H13b Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM)

  H13c penekanan jasmani, emosi, rohani dan intelek

  F14 Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK)

  H14a memperkembangkan potensi individuH14b secara menyeluruh dan bersepadu

  H14c melahirkan insan seimbang dan harmonis

  H14d intelek

  H14e rohani

  H14f emosi

  H14g jasmani

  H14h berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan

  H14i melahirkan rakyat berilmu pengetahuan

  H14j berketerampilan/akhlak mulia

  H14k dapat memberi sumbangan(jasa/kebaikan) kepada kemakmuran

  negara/agama/masyarakat

  F15 Akta Bahasa KebangsaanH15a bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/ Fasal 152 perlembagaan H15b

  jamin perpaduan rakyat

  H15c penubuhan DBP

  H15d minggu bahasa

  H15e bulan bahasa

  H15f bahasa jiwa bangsa

  H15g Sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu sbg bahasa pengantar

  H15h Sekolah Alam Shah,KL/Sekolah Sri Puteri/Sekolah Sultan Abdul HalimH15i Akta Bahasa Kebangsaan (1967)

  H15j bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa

  kebangsaan secara berperingkat

  H15k UKM

  H15l mulai 1982,bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah

  H15m Mahkamah menggunakan bahasa Melayu (1990)

  F16 Dasar Kebudayaan Kebangsaan

  FH6a objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan untuk perkukuh perpaduan

  H16b memelihara keperibadian kebangsaan

  H16c memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan

  F16d tiga prinsip utama Dasar KebudayaanH16e kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang

  H16f Kebudayaan lain yang wajar diterima

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  28/32

  SULIT 28 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  H16g Islam sebagai unsur terpenting

  F17 Sukan Untuk PerpaduanH17a alat perpaduan

  H17b patriotikH17c tidak hadkan satu kaum sahaja

  H17d MSSS

  H17e daerah/negeri/kebangsaan

  H17f SUKMA (2 tahun sekali)

  ( mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 8 x 1]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  (8m)

  10 (b) Kejayaan Rukun Negara dalam merealisasikan perpaduan kaum di negara kita.

  F1 Menyemai semangat patriotik

  F2 Amalan menghormati agamaF3 Taat setia kepada raja/negara

  F4 Percaya kepada tuhan

  F5 Menjunjung tinggi perlembagaan

  F6 Mendaulatkan undang-undang

  F7 Berbudaya ilmu

  F8 Disiplin

  F9 Mengutamakan nilai sopan/susi

  F10 Semangat bertolak-ansur

  F11 Menghargai/menghormati pandangan orang lain

  ( mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  29/32

  SULIT 29 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  10 (c ) Jelaskan cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan cita-cita Malaysia

  menjadi negara maju menjelang tahun 2020.

  F1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu

  H1a perpaduan dapat dicapai melalui pelbagai dasar yang diperkenalkanH1b Dasar Pembangunan Nasional/Dasar Bahasa kebangsaan

  H1c rakyat yang beridentitikan Malaysia dapat diwujudkan

  F2 Membina masyarakat berjiwa bebas/tenteram

  H2a bangga dengan apa yang dicapai

  H2b gagah hadapi masalah

  H2c bangsa yang gagah dapat mengangkat martabat negara

  H2d musuh negara dapat ditangkis

  F3 Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang

  H3a bebas pilih kerajaan

  H3b rakyat yang matang dapat menggunakan hak demokrasi

  H3c teguran kepada kerajaan disalurkan dalam suasana mesra

  F4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral

  H4a seimbang dengan kemajuan fizikal

  H4b patuh agama

  H4c amalan budaya dan tradisi cemerlang

  H4d sistem pendidikan berjaya/berkesan

  H4e keunggulan institusi kekeluargaan

  H4f mengikuti saranan FPK

  F5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi

  H5a rasional/tidak bertindak melulu

  H5b bebas daripada fahaman sempit

  H5c berfikiran terbuka menerima perubahan

  H5d banyak cara untuk mewujudkan masyarakat liberal seperti melalui

  perlembagaan negara

  H5e pengamalan sistem demokrasi

  H5f kewujudan pelbagai parti politik

  F6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik

  H6a menyerap perubahan persekitaran

  H6b penguasaan ilmuH6c ilmu sains dan teknologi

  H6d budaya ilmu yang kreatif dan inovatif

  H6e bijak mencipta teknologi

  F7 mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang

  H7a muafakat/memahami/menghormati

  H7b tidak individualistik/tidak melebihi kepentingan diri

  H7c asasnya melalui kepatuhan agama

  H7d nilai murni/kekeluargaan

  F8 Menjamin masyarakat yang adil/saksama ekonomiH8a pelbagai dasar untuk perkembangan ekonomi

  H8b Rancangan Pembangunan 5 Tahun/Dasar Ekonomi Baru/Pembangunan

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  30/32

  SULIT 30 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  Luar Bandar

  H8c kemajuan negara oleh kelompok tertentu akan mencetuskan rusuhan kaum

  H8d seperti peristiwa 13 Mei 1969

  F9 Memupuk dan membina masyarakat makmurH9a hidup mewah

  H9b taraf hidup tinggi

  H9c tiada ahli masyarakat hidup melarat/miskin

  H9d pendapatan isi rumah adalah tinggi

  H9e negara berpendapatan tinggi

  F10 Hubungan diplomatik yang kukuh

  F11 pelaburan terus asing

  F12 Program Transformasi Kerajaan (GTP)

  F13 Model Baru Ekonomi(MBE)

  F14 jaringan perhubungan dan pengangkutan

  H14a pengangkutan-MRT/LRT/Komuter/KTM/KLIA

  H14b perhubungan-telefon pintar/media sosial/ Facebook/twitter

  F15 Kebersihan alam sekitar/perumahan

  (mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1]

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

  Soalan Butiran Markah

  11(a) Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

  F1 Faktor sejarahHIa Hubungan luar terjalin sejak zaman KesultananMelayu Melaka

  H1b China/Arab/Siam/Kepulauan Melayu

  H1c Hubungan berbentuk perdagangan

  H1d Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu

  H1e Malaysia menyertai Komanwel selepas merdeka

  H1f Hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel

  H1g Ancaman Parti Komunis Malaya (PKM)H1h Komunis menggugat keselamatan negara

  H1i Mendorong mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis

  H1j Masih bergantung kepada kuasa Barat

  H1k Belum mempunyai keupayaan pertahan

  F2 Faktor ekonomiH2a Mengamalkan pasaran bebas

  H2b Menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk memajukan ekonomi

  H2c Merupakan pengeluar utama bijih timah dan getah sejak penjajahan British

  H2d Hubungan ekonomi telah terjalin dengan negara maju

  H2e Hubungan ekonomi terjalin dengan Britain dan Amerika SyarikatH2f Setelah merdeka, masih mengharapkan modal dan pasaran

  H2g Mengambil langkah menggalakkan pelaburan asing

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  31/32

  SULIT 31 1249/2

  1249/2 2013Hak Cipta BPSBPSK SULIT

  Soalan Butiran Markah

  H2h Menyediakan peluang pekerjaan

  H2i Menggalakkan pelaburan asing dari negara-negara di Timur seperti Jepun

  dan Korea melalui Dasar Pandang ke Timur

  H2j Menjalin hubungan baik dengan negara sedang membangun

  H2k Menjalin hubungan dengan negara IslamH2l Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia / mengadakan pelaburan

  F3 Faktor politikH3a Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen

  H3b Menentukan hala depan negara berdasarkan prinsip keamanan sejagat

  H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain

  H3d Menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat

  H3e Berpegang teguh pada prinsip dan Piagam PBB

  H3f Memelihara kemanan dunia

  H3g Menyokong resolusi PBB

  F4 Faktor geografiH4a Mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara

  H4b Bersempadan dengan hampir kebanyakan negara serantau

  H4c Seperti Singapura/Thailand/Indonesia/Filipina /Brunei

  H4d Perairan menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia

  H4e Keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap keselamatan

  Malaysia

  F5 Faktor Demografi

  H5a Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam

  H5b Sejajar dengan majority penduduk beragama Islam

  H5c Tidak mengadakan hubungan dengan Israel

  H5d Disebabkan dasarnya yang menceroboh dan menindas Palestin

  H5e Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama

  H5f Bebas mengamalkan budaya hidup dan agama masing- masing

  H5g Amalan konsep perpaduan

  H5h Sikap komited terhadap hak asasi manusia

  H5i Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan

  H5j Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan sehingga

  dasar aparteid dihapuskan

  [Mana-mana 8 x m1]

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (8m)11(b) Jelaskan langkah yang perlu diambil oleh negara kita bagi mengekalkan

  hubungan baik di peringkat antarabangsa?

  F1 Mengekalkan kedaulatan negara

  F2 Menjaga hubungan diplomatik

  F3 Mengadakan kerjasama ekonomi/dagang

  F4 Membentuk hubungan keselamatan/pertahanan

  F5 Memberi bantuan ketenteraan apabila diperlukan negara lain

  F6 Menghulurkan bantuan ketika ditimpa bencana

  F7 Membantu dari segi kewangan/membangunkan ekonomi negara yang

  memerlukanF8 Mengekalkan kestabilan politik

  F9 Meningkatkan daya saing rakyat/persaingan yang sihat

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

 • 7/29/2019 Trial SBP SPM 2013 SEJARAH SKEMA K2

  32/32

  SULIT 32 1249/2

  Soalan Butiran Markah

  F10 Memajukan pendidikan

  F11 Mewujudkan kerjasama dalam semua bidang

  F12 Mengekalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [Mana-mana 6 x m1]

  1

  1

  1

  (6m)

  11(c) Dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka hingga kini telah berjaya

  meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati.

  Buktikan.

  F1 Negara kekal aman

  F2 Masyarakat yang bersatu padu

  F3 Hubungan dengan negara jiran masih erat

  F4 Membantu negara lain yang ditimpa bencana

  F5 Bantuan kemanusiaan

  F6 Misi tentera pengaman/pasukan pendamai

  F7 Pengerusi dalam beberapa pertubuhan antarabangsa/serantauF8 Menentang keganasan/dasar apartheid/Israel

  F9 Kemajuan negara setanding dengan negara-negara lain di dunia

  F10 Kemajuan bidang pendidikan/peluang belajar di luar negara

  F11 Meningkatkan kerjasama ekonomi/teknikal

  F12 Hubungan erat sesama negara Islam

  F13 Menekankan bentuk hubungan dua hala yang erat

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [Mana-mana 6 x m1]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (6m)

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT