195
KERTAS 1 dan KERTAS 2 Serta Jawapan SEJARAH SPM 2013 KERTAS 1 dan KERTAS 2 Serta SKEMA JAWAPAN

Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 1/195

KERTAS 1 dan KERTAS 2

Serta Jawapan

SEJARAHSPM 2013

KERTAS 1 dan KERTAS 2

Serta SKEMA JAWAPAN

Page 2: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 2/195

 

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SOALAN OBJEKTIF

1. Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2)

A Manusia masih belum mempunyai kepercayaan

B Manusia masih belum mengenali sistem tulisan 

C Manusia masih belum mengenali alat batuD Manusia masih belum mempunyai petempatan

2. Ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Paleolitik ialah (Hlm.2)

I Hidup secara nomad 

II Berdagang secara sistem barter III Membuat peralatan daripada logamIV Bergantung kepada sumber makanan yang tumbuh liar 

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV 

3. Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Paleolitik? (Hlm.2)

A Memburu binatangB Menanam padi humaC Menjual hasil-hasil hutanD Membuat barangan tembikar 

Manusia pada zaman Paleolitik berpindah randah

4. Berdasarkan pernyataan di atas, kenapakah mereka berpindah randah? (Hlm.2)

A Mereka berpegang teguh kepada kepercayaan

B Mereka bergantung kepada binatang buruanC Mereka tidak tahu bercucuk tanamD Mereka tidak mempunyai tanah

5. Apakah ciri yang membezakan masyarakat Neolitik daripada masyarakat sebelumnya?(Hlm.2)

I Bercucuk tanamII Hidup bermasyarakatIII Tinggal di gua batu kapur IV. Tahu menghasilkan tembikar 

A I, II dan III

B I, II dan IV 

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 3: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 3/195

 

6. Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat Neolitik? (Hlm.2)

A Alat KayuB Alat Batu

C Alat logamD Alat tembikar  

‘Civilization’ berasal daripada bahasa Greek danmempunyai kaitan dengan makna tamadun

7. Apakah makna sebenar ‘ civilization’ ? (Hlm.4)

A Bandar B Daerah

C KawasanD Perkampungan

8. Menurut masyarakat Barat tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah.Apakah unsur-unsur lahiriah yang dititikberatkan? (Hlm.5)

I Penulisan

II KesenianIII KepercayaanIV Pembandaran

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

9. Mengapakah pandangan Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh ?(Hlm.5)

A Berasaskan ilmu logik 

B Menggalakkan persaingan ilmuC Mengutamakan pembangunan lahiriahD Mengimbangi pembangunan rohaniah dan fizikal

10. Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang sesebuah masyarakat yang bertamadun ?(Hlm.5)

I Keunikan senibinaII Ketinggian tatasusilaIII Keluhuran kebudayaanIV Kemajuan perkampungan

A I dan II

B II dan IIIC III dan IV

D I dan IV

Page 4: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 4/195

 

11. Kawasan yang dipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan…. (Hlm.6)

A kestabilan politik B keluasan kawasan

C kepakaran penduduk D kelangsungan bekalan makanan

12. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun? (Hlm.8)

A Mengelakkan ancaman binatangB Menyediakan sumber pengangkutanC Kelangsungan bekalan makananD Mengalakkan perdagangan antarabangsa

Tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai

13. Manusia memilih kawasan lembah sungai kerana sungai (Hlm.8)

I dianggap keramatII dijadikan jalan perhubunganIII digunakan untuk pertanianIV digunakan untuk penternakan

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

14. Antara berikut yang manakah ciri-ciri penting untuk mencapai ketamadunan? (Hlm.5-8)

I Persamaan taraf sosialII Petempatan kekal

III Peningkatan ekonomiIV. Kehidupan berorganisasi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 5: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 5/195

 

Peningkatan penduduk membawa kepada pembentukan masyarakat yang lebih

 besar 

15. Apakah yang diperlukan dalam mengendalikan masyarakat besar yang dimaksudkan di

atas ? (Hlm.6)

A PetaniB PendetaC ArtisanD Pemimpin

.Sumeria . Assyria

.Akkad . Chaldea

16. Apakah persamaan senarai di atas ? (Hlm.11)

A Tamadun awal duniaB Kerajaan MesopotamiaC Negara kota Mesopotamia

D Pelabuhan antarabangsa

17. Setiap Negara kota di Mesopotamia mempunyai kerajaan yang berasingan tetapi merekasaling bersatu tenaga untuk (Hlm.11)

A menentang musuh dari luar B membina sistem pengairan

C memajukan perdaganganD mengukuhkan kedudukan raja

Kish Nippur Lagash Ur 

18. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada Negara kota di atas ? (Hlm.11)

I Kawasan utama mempunyai pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan

II Di dalam istana terdapat istana, rumah kediaman dan rumah kedaiIII Rumah ibadat menjadi lambang kekayaan negara kotaIV Setiap Negara kota mempunyai kubu pertahanan

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 6: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 6/195

 

19.  Mengapakah Raja Naramsin dari kerajaan Akkad mengisytiharkan dirinya sebagai ‘Raja

Empat Penjuru Alam’ (Hlm.13)

A Baginda wakil tuhan di bumiB Baginda berjaya membina ziggurat

C Baginda berjaya menguasai wilayah yang luasD Baginda berjaya membina Taman Tergantung Babylon

20. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan epik Gilgamesh ? (Hlm.15)

A Falsafah hidupB Kemajuan ekonomiC Ramuan perubatanD Kesan peperangan

Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia berbentuk teokrasi

21. Apakah yang dimaksudkan dengan teokrasi ? (Hlm.12)

A Raja berkuasa mutlak B Raja dianggap sebagai tuhanC Raja dilantik secara warisanD Raja dibantu oleh golongan bangsawan

22. Apakah prinsip utama Undang-undang Hammurabi ? (Hlm.14)

A Hukuman yang sama untuk semua lapisan masyarakatB Hukuman yang dikenakan setimpal dengan kesalahan

C Hukuman yang keras untuk mengawal tingkah laku manusiaD Hukuman dikenakan tanpa bukti yang sah

23. Apakah fungsi ziggurat ? (Hlm.13)

I Pusat ibadat

II Pusat perdaganganIII Pusat petempatan kerabat diraja

IV Pusat menyimpan khazanah Negara

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

Zigurat Piramid

24. Apakah persamaan kedua-dua senarai di atas ? (Hlm.13)

A Kubu pertahanan

B Tempat tinggal rajaC Tempat pemujaan tuhan

D Tempat menyimpan khazanah Negara

Page 7: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 7/195

 

25. Antara yang berikut ,manakah berkaitan dengan firaun ? (Hlm.19)

I Mempunyai kuasa mutlak II Merupakan anak Tuhan Matahari

III Memegang jawatan di ziguratIV Mewarisi jawatan secara turun temurun

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV 

26. Bagaimanakah perkembangan ilmu matematik dan astronomi membantu

masyarakat Mesir mengendalikan Sungai Nil ? (Hlm.22) 

A Mengawal pelayaran kapal

B Meramalkan arah tiupan anginC Dapat meramalkan kejadian banjir D Membantu meningkatkan peningkatan petani

27. Mengapakah makam mayat orang Mesir purba dipenuhi dengan peralatan dan kelengkapanharian ? (Hlm.20)

A Percaya akan kekuasaan firaunB Percaya akan kata-kata pendetaC Percaya kehidupan selepas matiD Percaya kewujudan banyak tuhan

Masyarakat Lembah Indus telah menjalinHubungan perdagangan dengan Mesopotamia

28. Bukti pernyataan di atas ialah penemuan (Hlm26)

A cap mohor 

B gading gajahC barangan logam

D barangan tembikar 

29. Golongan atasan di Lembah Indus terdiri daripada (Hlm.25)

I pujanggaII petaniIII pendetaIV pedagang

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Page 8: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 8/195

 

30. Penemuan apakah yang membuktikan bahawa masyarakat tamadun Indus mempunyai

amalan agama ? (Hlm.26)

A Cap mohor B Gading gajah

C Barangan logamD Patung proto-Siva

31. Bagaimanakah masyarakat Indus menghasilkan batu bata? (Hlm.27)

A Menggunakan ceper B Menggunakan tanah liatC Membakar dengan suhu tinggiD Dijemur dengan panas matahari

32. Penempatan awal penduduk Hwang Ho bermula di tapak (Hlm.29)

A BanpoB LoyangC Teluk Bo Hai

D Selatan Sungai Kuning

33. Mengapakah Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok? (Hlm.29)

A Mengawal banjir B Menghalang pencerobohan musuhC Menjadikan kawasan kediaman rajaD Mengasingkan kawasan kediaman dengan kawasan pertanian

34. Golongan hamba dalam dinasti Shang berfungsi sebagai (Hlm.30)

I pemilik kotaII pekerja buruhIII tentera paksaanIV korban upacara penyembahan

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

35. Mengapakah raja-raja Shang tidak perlu mendapat pengesahan politik untuk memerintah?(Hlm.31)

A Berkuasa mutlak B Bersikap adilC Berkebolehan memerintahD Berketurunan pemerintah agama

Page 9: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 9/195

 

36. Apakah cara yang dilakukan oleh raja Dinasti Chou untuk memastikan pembesar setiakepadanya ? (Hlm.31)

I Ikrar taat setiaII Pemberian hadiah

III Pengecualian cukaiIV Hak sebagai ketua agama

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Bandar X

  Bandar awal di China  Wujud di tanah tinggi Sungai Huan

37. Apakah kepentingan Bandar X kepada Dinasti Shang ? (Hlm.29)

A Menjadi pusat ibadat

B Menjadi pusat kerajaanC Menjadi kota pertahanan

D Merupakan tempat permulaan Tembok Besar 

Dinasti Shang

Dinasti Chou

38. Dinasti Shang digantikan oleh Dinasti Chou. Menurut kepercayaan orang China penggantian dinasti tersebut adalah berasaskan kepada (Hlm.31)

A kekuatan dan pengaruh seseorang rajaB sokongan rakyatC sokongan para bangsawanD mandat tuhan

39. Fungsi tulang oracle ialah untuk (Hlm.31)

A mengubati penyakitB menjamin kedaulatan raja

C meramal sesuatu keadaanD menghasilkan barangan kayu

Page 10: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 10/195

 

Falsafah perang Sun Tzu diamalkan sehingga hari ini

40. Falsafah yang dimaksudkan diaplikasikansebagai taktik dalam urusan (Hlm.33)

A perniagaanB pengiraan tahunC pemburuan binatangD upacara perkahwinan

Page 11: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 11/195

 

SOALAN STRUKTUR

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah ?

………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ](b) Nyatakan empat zaman prasejarah

(i)…………………………………………..

(ii)………………………………………….

(iii)………………………………………….

(iv)………………………………………….

[ 4 markah ]

( c ) Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Paleolitik 

(i)…………………………………………….

(ii)…………………………………………….

(iii)……………………………………………[ 3 markah ]

(d) Di manakah petempatan masyarakat Paleolitik ?

(i)………………………………………………….

(ii)…………………………………………………[ 2 markah ]

Page 12: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 12/195

 

2 (a) Maksud tamadun mengikut

(i) bahasa Arab……………………………………………………..

(ii)bahasa Greek…………………………………………………….

(iii) pandangan sarjana Barat……………………………………………….

(iv)pandangan Islam………………………………………………………………[ 4 markah ]

(b) Nyatakan ciri-ciri tamadun

(i)……………………………………………………………………………………

(ii)…………………………………………………………………………………

(iii)…………………………………………………………………………………

(iv)…………………………………………………………………………………

(v)……………………………………………………………………………………

(vi)…………………………………………………………………………………

[ 6 markah ]

Page 13: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 13/195

 

3. (a) Terangkan peranan raja Mesopotamia

(i)……………………………………………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………

(iv) …………………………………………………………………………………[ 4 markah ]

(b) Apakah sumbangan penting tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia ?

(i)…………………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………………

(iii) …………………………………………………………………………………

(iv) …………………………………………………………………………………

(v) …………………………………………………………………………………

(vi) …………………………………………………………………………………

[ 6 markah ]

Page 14: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 14/195

 

4. (a) Di manakah lahirnya tamadun Mesir Purba

……………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

(b) Nyatakan empat pembahagian zaman dalam tamadun Mesir Purba

(i)……………………………………………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………………………

(iii) …………………………………………………………………………………

(iv) …………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(b) Nyatakan sumbangan tamadun Mesir Purba

(i)………………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………………

(iii) ……………………………………………………………………………………

(iv) ……………………………………………………………………………………

(v)………………………………………………………………………………………[ 5 markah ]

Page 15: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 15/195

 

SOALAN ESEI 

1. (a) Nyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia[ 10 markah ]

(b)  Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses

 pembentukantamadun ?

[ 10 markah ]

2. (a) Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia ?

[ 8 markah ]

(b) Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi.

[ 12 markah ]

3. (a) Jelaskan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama[ 8 markah ]

(b)  Apakah keistimewaan Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadunIndus ?

[ 12 markah ]

4. (a) Nyatakan fungsi tulisan ideogram

[ 8 markah ]

(b) Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian[ 8 markah ]

(c ) Mengapakah Dinasti Shang mengalami kejatuhan ?

[ 4 markah ]

Page 16: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 16/195

BAB 1- KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SKEMA SOALAN OBJEKTIF.

 NO SOALAN JAWAPAN NO SOALAN JAWAPAN

1 B 21 B

2 D 22 B

3 A 23 B

4 C 24 D

5 B 25 B

6 D 26 C

7 A 27 C

8 B 28 A

9 D 29 C

10 B 30 D11 D 31 C

12 C 32 A

13 D 33 B

14 D 34 D

15 D 35 D

16 C 36 A

17 A 37 B

18 D 38 D

19 C 39 C

20  A 40 A

SKEMA SOALAN STRUKTUR.

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah ?

Zaman manusia belum mengenali sistem tulisan.

[ 1 markah ](b) Nyatakan empat zaman prasejarah

(i) Zaman Paleolitik 

(ii) Zaman Mesolitik 

(iii) Zaman Neolitik 

(iv) Zaman Logam.

[ 4 markah ]

(c) Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Paleolitik 

(i) Memungut hasil hutan

(ii) Memburu binatang

(iii) Menangkap ikan

[ 3 markah ]

Page 17: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 17/195

 

(d) Di manakah petempatan masyarakat Paleolitik ?

(i) Di tepi tasik 

(ii) Di tepi sungai[ 2 markah ]

2 (a) Maksud tamadun mengikut

(i) bahasa Arab : madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar 

(ii)bahasa Greek : civitas bermaksud bandar.

(iii) pandangan sarjana Barat : dikaitkan dengan pembangunan lahiriah

(iv)pandangan Islam : merangkumi lahiriah dan rohaniah

[ 4 markah ]

(b) Nyatakan ciri-ciri tamadun

(i) Petempatan kekal

(ii) kehidupan berorganisasi

(iii) Sistem pemerintahan

(iv) Pengkhususan pekerjaan

(v) Agama dan kepercayaan..

(vi) Bahasa dan tulisan[ 6 markah ]

3. (a) Terangkan peranan raja Mesopotamia

(i) Raja dianggap sebagai wakil tuhan

(ii) Raja pemilik Negara kota

(iii) Raja sebagai ketua petadbir,ketua tentera dan ketua pendeta

(iv) Raja berkuasa dalam soal tanah,cukai, hasil pertanian dan perniagaan.[ 4 markah ]

Page 18: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 18/195

(b) Apakah sumbangan penting tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia ?

(i) Memperkenalkan Kod undang-undang Hammurabi

(ii) Mengembangkan bidang astronomi dan matematik 

(iii) Menghasilkan kalendar 

(iv) Mengembangkan ilmu perubatan

(v) Mencipta roda

(vi) Mencipta kapal layer 

[ 6 markah ]

4. (a) Di manakah lahirnya tamadun Mesir Purba

Di tebing sungai Nil[ 1 markah ]

(b) Nyatakan empat pembahagian zaman dalam tamadun Mesir Purba

(i) Zaman Awal

(ii) Zaman Pertengahan

(iii) Zaman Empayar 

(iv) Zaman Keruntuhan

[ 4 markah ]

(b) Nyatakan sumbangan tamadun Mesir Purba

(i) Seni bina

(ii) Penghasilan kertas

(iii) Tulisan terpahat

(iv) Ilmu perubatan

(v) Kalendar.[ 5 markah ]

Page 19: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 19/195

SKEMA SOALAN ESEI.

1. (a) Nyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia

TEMA HURAIAN

Petempatan kekal Membawa kepada kehidupan yang sistematik 

Kehidupan berorganisasi Memastikan kestabilan dan kemakmuran

Sistem pemerintahan Untuk menjadi panduan dalam menjamin kesejahteraan

Pengkhususan pekerjaan Membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi

Agama dan kepercayaanManusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupandengan alam sekeliling

Bahasa dan sistem tulisan Penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pentadbiran

[6 x 2 = max 10 markah]

(b)  Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan

tamadun ?

TEMA HURAIAN

Langkah

Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan

 pertanian, peternakan struktur pemerintahan yang lebih teratur 

Dorong

Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan

hubungan dengan kawasan lain

MasaMembolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagimenyesuaikan kehidupan mereka

MenciptaManusia boleh mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harianmereka.

Membina Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda dan sebagainya

[5 x 2 = 10 markah]

2. (a) Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia ?[ 8 markah ]

TEMA HURAIAN

Raja Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan

Pemilik Raja pemilik negara kota

Ketua Raja sebagai ketua pentadbir, ketua pendetaAgama Raja berkuasa dalam hal-hal keagamaan

Melantik Raja berkuasa melantik ahli keluarga untuk memegang jawatan di zigurat

Bentuk Raja berkuasa menentukan bentuk pentadbiran.

Berkuasa Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan

Menyembah Raja wakil tuhan tapi masyarakat Mesopotamia tidak meyembah raja

[8 x 2 = max 8 markah]

Page 20: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 20/195

(b) Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi. [ 12 markah ]

TEMA HURAIAN

Digubal Digubal semasa pemerintahan Raja HammurabiTeras Undand-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan

Setimpal Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza berbeza mengikut susun lapis masyarakat

Mengandungi Kod mengandungi 282 undang-undang

Dipahat Undang-undang di pahat pada tembok serta tiang besar 

Berjaya Undang-undang berjaya mewujudkan perpaduan

Membantu Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan lama

[7 x 2 = max 12 markah]

3. (a) Jelaskan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama [ 8 markah ]

TEMA HURAIAN

Mutlak Raja berkuasa mutlak dan dianggap suci

Ketua Ketua pendeta,pemilik semua tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan

Diwarisi Jawatan firaun diwarisi turun temurun

Dianggap Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus

Digelar Dianggap sebagai Raja Matahari kerana dipercayai anak tuhan matahari

[5 x 2 = max 8 markah]

(b) Apakah keistimewaan Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus

[ 12 markah ]

TEMA HURAIAN

Terbahagi Bandar terbahagi kepada dua bahagian

Utama Bahagian utama merupakan pusat keagaman dan pentadbiran

Kedua Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan

Tembok Dikelilingi oleh tembok-tembok 

Disusun Bandar disusun rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat

Blok Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus

Kumbahan Sistem kumbahan yang terancang

Dihubungkan Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan

Batu-bata Menggunakan batu-bata daripada tanah liat

Pengetahuan Pengetahuan mendalam dari aspek geometri, matematik dan kesenian

[10 x 2 = 12 markah]

Page 21: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 21/195

4. (a) Nyatakan fungsi tulisan ideogram. [ 8 markah ]

TEMA HURAIANBentuk Bentuk tulisan awal di China

Penilikan Pada awal digunakan dalam penilikan nasib

Asal Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk symbol

Gambar Dengan gambar seperti kanak-kanak, bulan , matahari dan sungai

Berubah Tulisan ini berubah bentuk seperti yang terdapat pada hari ini

Diguna Digunakan dalam bidang tulisan harian

[6 x 2 = max 8 markah]

(b) Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian [ 8 markah ]

TEMA HURAIAN

Pengairan Membina sistem pengairan

Banjir Sistem kawalan banjir diperkenalkan

Terusan Sebuah terusan dibina di Szechuan untuk mengairi kawasan pertanian

Teknologi Petani menggunakan teknologi pembajakan

Cipta Mencipta cangkul dan sabit, batas-batas untuk pertanian mula digunakan

Peralatan Peralatan pertanian dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu

[2 x 6 = max 8 markah]

(c ) Mengapakah Dinasti Shang mengalami kejatuhan ? [ 4 markah ]

TEMA HURAIAN

Pemberontakan Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba

Hamba Hamba tidak puas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang

Suku Suku kaum Chou mengambil kesempatan menjatuhan Dinasti Shang

[2 x 3 = max 4 markah] 

Page 22: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 22/195

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN.

SOALAN OBJEKTIF.

1.  Tokoh sastera Yunani yang terkenal ialah Homer dan Hesiod. Apakah judulepik terkenal yang dihasilkan oleh Homer? (Hlm 61)

A History of Persian War B Theology dan Work and DaysC Iliad dan OdysseyD Mahabrata dan Ramayana

2.  Pendidikan semasa Tamadun Yunani, khususnya di Athens sangat dipentingkan.Apakah teknik pengajaran yang digunakan untuk melahirkan pelajar yang petah

 bercakap? (Hlm 53)

A Seni berpidatoB Mewarisi bahasa YunaniC Mengadakan perbahasan umumD Penghasilan karya bermutu

3.  Berbanding sistem sosial di India, kelas sosial dalam masyarakat China lebih bersifatfleksibel kerana... (Hlm 63)

A Peluang pendidikan mengubah status sosialB Kerjaya politik tidak terhad C Perkahwinan mengubah status individu

D Rakyat bebas membantah penindasan sosial

4.  Salah satu ajaran penting dalam tamadun China ialah Taoisme. Siapakah pengasasajaran tersebut? (Hlm 67)

A ConfuciusB Lao Tze

C Shih Huang TiD Siddharta Gautama

5.  Sistem peperiksaan awam di China adalah yang tertua di dunia dan dikawal seliasecara ketat. Mengapa? (Hlm 55)

A Menggalakkan rakyatnya berdisiplinB Untuk mengekalkan mandat pemerintahanC Persaingan antara wilayah di ChinaD Melahirkan pegawai kerajaan yang berwibawa

6.  Kewujudan masyarakat pagan di Eropah mendorong perkembangan meluas agama Kristian.Mengapa? (Hlm 66)

A Membuat petempatan disekitar tempat ibadatB Membantu membina tempat ibadat di EropahC Menjalankan aktiviti penjelajahan untuk menyebar agama

D Merupakan masyarakat yang belum menganut sebarang agama

Page 23: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 23/195

7.  Athens, Sparta dan Corinth merupakan tiga kota yang penting dalam tamadunYunani.Apakah bentuk pemerintahan yang diberi penekanan di kota Sparta?(Hlm 43)

A Masyarakat bersatu paduB Kewujudan masyarakat monumenC Persaingan ekonomi

D Pemerintahan tentera

8.  Jalan sutera membuktikan hubungan erat diantara Tamadun India, dengan Alam Melayu, China,Timur Tengah dan Barat. Hubungan ini terjalin melalui… (Hlm 52)

A Hubungan perdaganganB Hubungan diplomasi yang diwarisi

C Penyebaran agama BuddhaD Hubungan penjajah dengan tanah jajahan

9. Sistem pemerintahan tamadun Yunani sering bertukar ganti., sistem pemerintahanmanakah yang memberi penguasaan kepada konsul di Yunani? (Hlm 42)

A Sistem oligarki

B Sistem teokrasiC Sistem monarkiD Sistem antokrasi

9.  Bagaimanakah kod undang-undang Hammurabi dan Hukum Kanun 12 dapat difahamiumum? (Hlm 46)

A Melalui pendidikan sekolahB Dipamerkan ditempat awamC Memaksa rakyat menghafalnya

D Memasukkan nya kedalam ajaran agama

11. Pemerintahan Rom pada abad ke 2M telah mewujudkan majlis x yang menjalankan pentadbiran dan kewujudannya membawa kemajuan dan keselesaan hidup. ApakahMajlis x ? (Hlm 39)

A Majlis PerundanganB Majlis Daerah

C Majlis PembandaranD Majlis bandaraya

12. Tahap baru ini telah diperkenalkan oleh orang Aryan kepada masyarakat Indus

yang telah melahirkan agama Hindu .Tahap ini dikenali sebagai (Hlm 40)

A Zaman Vedik B Zaman Batu

C Zaman GelapD Zaman Empayar 

Page 24: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 24/195

13. Pengasas Dinasti Chin yang telah berjaya membentuk sebuah empayar melalui perluasan jajahantakluknya ialah.. (Hlm 41)

A Maharaja Han Wu Ti

B Maharaja Min ChihC Maharaja Shih Huang TiD Maharaja Han Fei Tzu

14. Dalam tamadun Yunani, terdapat sebuah badan yang membantu raja menjalankan pentadbiran. Badanini dipanggil...(Hlm 42)

A KehakimanB KetenteraanC Keagamaan

D Konsul

15. Semua warga negara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunanantara enam bulan hingga setahun. Sistem ini ialah.... (Hlm 43)

A Beraja mutlak B Monarki

C Republik D Demokrasi

16. Nama buku yang ditulis oleh Plato yang mengutarakan tentang kepentingan undang-undang. Tajuk  buku tersebut ialah….. (Hlm.46)

A Democratics

B RepublicC VedaD Dictator 

17. Nama undang-undang pertama yang dikenali sebagai Papan 12 dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat ialah...(Hlm.46)

A . Hukum Kanun 12B. Hukum Kanun Rom

C. Undang-undang JustinianD. Kod Undang-undang Rom

18. Nama tiang batu yang di letakkan di tepi jalan terukir segala titah perintah di raja pada zaman Dinasti Mourya ialah ... (Hlm 46-47)

A. Gurkha

B. AsokaC. MauryaD. Dharma sastra

Page 25: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 25/195

19. Ahli falsafah Han Fei Tzu pada Zaman dinasti Chin telah memperkenalkan undang-undang yangdapat mengawal tingkah laku manusia. Undang-undang ini dipengaruhi oleh falsafah. (Hlm 47)

A Legalisme

B LiberalismeC SosialismeD Demokrasi

20. Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin menghapuskan golongan bangsawan dan melantik gabenor dan panglima untuk mentadbir.Beliau menjalankan pemerintahan secara (Hlm 49)

A MonarkiB DemokrasiC Auatokratik 

D Birokrasi

21. Tertubuhnya Persatuan Perdagangan dan Perusahaan disebabkan oleh perkembengan sektor ekonomiyang pesat dalam tamadun Indus.Persatuan ini dipanggil (Hlm 51)

A LethinB Sresthin

C LegalismaD Liberalisme

22. Medium jual beli yang digunakan pada Zaman Dinasti Maurya dan Gupta ialah (Hlm 51)

A. Cukai

B Mata wang

C SuteraD Logam

23. Pada Zaman Gupta perdagangan Maritim antara India dengan alam Melayu berkembang dan

meningkat.Hasil yang diperolehi daripada alam Melayu ialah … (Hlm 52)

I. rempahII. SuteraIII. bedak wangi

IV. emas

A I dan II

B I dan IIIC II dan IIID III dan IV

24. Dalam tamadun China, diperingkat sekolah rendah tertumpu kepada kegiatan mengenal danmenghafal tulisan …. (Hlm 55)

A Ideogram

B Hiegrolif C. CuneiformD Hieratik 

Page 26: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 26/195

25. Pada abad ke-4M. lahir sebuah universiti agama Buddha iaitu…… (Hlm 54)

A NalandaB Kolej Brahman

C Parishad D Taxila

26. “Negara harus diperintah oleh ahli falsafah kerana mereka cekap , terbaik dan berupaya menggubalundang –undang “Petikan di atas menceritakan megenai kepentigan undang-undang. Siapakah yang mengutarakan haltersebut ? (Hlm 56)

A Maharaja JustinianB Plato

C Augustus Caesar D Asoka

27. Bermula pada tahun 27 s.m , empayar Rom semakin meluas berikutan kejayaan pemerintahanAugustus Caeser. Berikut adalah kawasan-kawasan di bawah empayar Rom kecuali. (Hlm 49)

A Britian

B SepanyolC TurkistanD Macedonia

28. Aspek sosial yang terkandung dalam sesebuah tamadun meliputi pekara seperti pendidikan, falsafah,kesenian, kesusasteraan, senibina serta sains dan teknologi. Antara aspek-aspek tersebut yang

manakah menjadi asas kepada peningkatan sosial dikalangan rakyat? (Hlm 53)

A KesenianB Senibina

C Kesusasteraan

D Pendidikan

  Herodotus

  Socrates

  Aristotle

  Plato

29. Nama-nama di atas menunjukkan ahli-ahli falsafah yang dimiliki oleh tamadun (Hlm 55)

A Tamadun YunaniB Tamadun RomC Tamadun IndiaD Tamadun China

Page 27: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 27/195

 

30. Pembinaan bangunan di atas oleh manusia tamadun awal membuktikan bahawa (Hlm 59)

A Mereka sangat mementingkan seni binaB Mereka mempunyai tamadun yang paling majuC Mereka mahir dalam bidang pembinaan dan kejuruteraan

D Mereka mempunyai satu sistem kepercayaan dan upacara yang teratur 

31. Acropolis, aqueduct, colloseum, Parthenon,dan Tembok Besar China. Perkara-perkara di atas

menggambarkan peningkatan sosial sesebuah tamadun dalam bidang (Hlm 59)

A Sains dan teknologiB Seni binaC Bahasa dan kesusasteraanD Pendidikan

32. “Epik Mahabharata mencerita peperangan antara dua tentera iaitu yang baik dan yang jahat manakalaepik Ramayana pula menceritakan inkarnasi Dewa Vishnu sahaja. Rama dan pergaduhannya denganraja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita.”. Kedua-dua epik tesebut merupakan Sastera agama

Hindu dan Buddha yang dimiliki oleh tamadun (Hlm 61)

A Tamadun Rom

B Tamadun India

C Tamadun YunaniD Tamadun China

33. Prinsip demokrasi yang telah diperkenalkan oleh Tamadun Yunani dari segi politik adalah

(Hlm 42-43)

A. Rakyat asing dibenarkan bergiat aktif dalam politik YunaniB. Hanya rakyat lelaki yang berhak mengambil bahagian dalam politik C. Semua rakyat lelaki dan wanita diberikan hak untuk mengambil bahagian politik 

D. Penduduk di sesebuah empayar dibenarkan menyuarakan pendapat dan tentanganmereka terhadap raja.

34. Dalam sistem pemerintahan Rom,dua orang konsul dilantik untuk mengetuai sistem pentadbiran .Iniadalah untuk (Hlm.43-44)

I. menjamion kedaulatan

II. menjaga kebajikan rakyatIII mengelakkan pemusatan kuasa mutlak IV mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur 

A I,II,dan IIIB I,II,dan IVC I,III dan IV

D II,IIIdan IV

  Pembinaan Piramid di Mesir 

  Pembinaan Ziggurat di Mesopotamia 

Page 28: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 28/195

 

35. Tokoh Y dimaksudkan ialah (Hlm.56)

A PlatoB Sulon

C AristotleD Archimedes

36. Antara berikut , yang manakah merupakan cirri-ciri kegunaan Colloseum? (Hlm.59)

I Gelaggangnya besar bagi pelbagai jenis permainan .II Memuatkan peninton lebih daripada 45,000 orang.

III Mementaskan pertunjukan seperti pertandingan di antara pahlawan Rom.IV Tempat persidangan peminpin kerajaan Rom untuk menyelesaikan masalah

Kerajaan .

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Setiap penganut agama Hindu berusaha mencapai Moksha

37. Apakah yang akan berlaku kepada mereka yang telah mencapai tahap persebut ? (Hlm.65)

A Akan bebas daripada system kasta .

B Tindakan lahir semula selepas kematian.C Akan menikmati kehidupan yang selesa du akhirat.D Berkelayakan menjadi sami dan menduduki pangkat yang paling tinggi .

38. “Masyarakat China dibahagikan kepada 4 kelas utama. Kelas tertinggi ialah golongan sarjana, kelaskedua ialah golongan petani, kelas ketiga ialah tukang dan kelas paling bawah ialah pedagang”.Siapakah yang membahagikannya (Hlm. 63)

A Confucius.B PlatoC AristotleD. Tu-Fu

Tokoh Y

  Karya utama beliau adalah Politics  Beliau telah mendalami bidang sains dan

falsafah

Page 29: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 29/195

39. Apakah sumbangan tamadun Yunani dari segi politik kepada dunia secara umum, dan Malaysiakhususnya? (Hlm. 42)

A Prinsip demokrasi Confucius.

B Perancangan negara kotaC Penggubalan perlembagaanD. Pembentukan jemaah menteri

40. Seni bina yang teragung dalam sejarah ialah Tembok Besar China. Pembinaan tembok tersebut bertujuan (Hlm. 59)

A Menunjukan keagungan seni bina China.B Sebagai hukuman kepada pesalah-pesalah .C Sebagai tembok pertahanan yang menjamin keamanan China

D Sebagai sempadan yang memisahkan China dengan Manchuria

Page 30: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 30/195

SOALAN STRUKTUR

1. Peningkatan tamadun merupakan kemampuan manusia menggunakan pemikiran mengawal danmenggunakan alam persekitaran untuk membentuk kehidupan yang lebih maju dan kompleks.

a. Nyatakan 4 kemudahan yang disediakan dalam pembinaan Bandar bagi tamadun rom

i. …………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………………

iv. ………………………………………………………………………………………………….

[ 4 markah ] b. Namakan 2 bentuk kerajaan dalam tamadun India.

i. …………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

c. Nyatakan 2 keistimewaan sistem saliran di bandar Pompei?

i. ………………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………….[ 4 markah ]

Page 31: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 31/195

2. Aspek-aspek dalam peningkatan tamadun merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial.

demokrasi

a) Berdasarkan sistem perubahan perintahan diatas, nyatakan tamadun yang melalui perubahan tahap-

tahap berikut.

……………………………………………………………………………………………………….[1 markah ]

 b) Apakah yang dimaksudkan dengan republic?

………………………………………………………………………………………………………

[1 markah ]

(c) Nyatakan 2 buah benua di bawah pemerintahan Augustus bagi tamadun Rom.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[2 markah ]

(d) Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi di Athens.

i. …………………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………………….

iii. ……………………………………………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………………………………………[4 markah ]

(e) Nyatakan 2 prinsip undang-undang Rom.

i. …………………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………………….[2 markah ]

  Monarki  Oligarki

  Aristokrasi

  Ditaktor (tirani)

  Demokrasi

Page 32: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 32/195

 3. a) Dalam tamadun China, masyarakatnya menghargai pendidikan, perniagaan dan

kesusasteraan dengan matlamat utama pendidikannya adalah untuk lulus peperiksaanawam kerajaan. Terdapat tiga peringkat pendidikan iaitu:

i. ……………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………[6 markah ]

 b) Kitab Veda di India terdiri daripada:

i. …………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………….

iii. …………………………………………………………………………………………………..

iv. …………………………………………………………………………………………………..

[ 4 markah ]

Page 33: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 33/195

 4. a) Sumbangan tamadun daru segi politik yang paling keatas ialah sistem pemerintahan tersebut ialah:

i. ……………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………( 4 markah )

 b) Jelaskan maksud hukum karma dalam agama Hindu.

………………………………………………………………………………………………………( 2 markah )

c) Antara asas ajaran Buddha termasuklah empat kebenaran mulia yang dapat dicapai melalui LapanJalan.Empat kebenaran mulia tersebut ialah:

i. ………………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………………………….

iv. …………………………………………………………………………………………………( 4 markah )

Page 34: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 34/195

SOALAN ESEI 

1. Majlis perbandaraan Rom telah wujud pada abad ke 2 masihi

a) Jelaskan peranan majlis perbandaraan dalam tamadun Rom. (10 markah)

 b) Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens (10 markah)

2. a).Jelaskan perbezaan prisip undang-undang berasaskan Falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confuciis dalam tamadun china . (10 markah)

 b).Bincangkan kepentigan sistem undang-undang Rom (10 markah)

3. a) Bincangkan perkembangan sistem perundangan dalam zaman Dinasti Chin. (10 markah)

 b) Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. (10 markah)

4. a) Apakah kepentigan bahasa Sanskrit pada zaman vedik dalam tamadun India (5 markah)

 b).Jelaskan maksud Hukum karma dalam agama Hindu. (5 markah)

c).Mengapakah berlakunya keruntuhan Dinasti Muarya . (10 markah)

Page 35: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 35/195

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

 JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF.

1 C  11 C  21  B 31  B

2  A 12  A 22  B 32  B

3  A 13 C  23  B 33  B

4  B 14  B 24  A 34 C 

5  D 15  D 25  A 35 C 

6  D 16  B 26  B 36  A

7  D 17  A 27 C  37  B

8  A 18  B 28  D 38  A

9  A 19  A 29  A 39  A

10  B 20 C  30  D 40 C 

 JAWAPAN SOALAN STRUKTUR.

1. a) i. Bekalan air ii. Sistem pemanasiii.  Rumah ibadat

iv.  Teater v.  Sarkas

vi.  Tempat dialog

vii.  Rumah mandi awamviii.  Istana (Hlm 40)

 b) i. Janapada atau kerajaan kecil

ii. mahajanapada atau kerajaan besar (Hlm 40-41)

c) i. sistem saliran bawah tanah yang menyalurkan air melalui paip sejauh 165km yang

melibat 14 buah saliran terusan.ii.   bekalan air dapat diberikan kepada penduduk pada waktu aman dan semasa

 peperangan selain untuk tujuan perindustrian dan pengangkutan. (Hlm 40)

2. a) i. Tamadun Yunani (Hlm 42)

 b) Negara yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya dan diketuai

oleh presiden (Hlm 43)

c) i. Asiaii. Afrika

iii. Eropah (Hlm 44)

Page 36: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 36/195

d) i. Terdapat dewan perhimpunan dan majlis.

ii. Semua warga negara lelaki diberi peluang menjadi anggota dewan perhimpunanantara 6 bulan hingga 1 tahun

iii. Dewan perhimpunan bersidang 3 kali sebulaniv. Keputusan dewan dikendalikan oleh majlis

v. Ahli majlis, mejistret dan juri dilantik oleh dewan (Hlm 43)

e) i. Semua manusia sama di sisi undang-undangii. Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah

iii. keadilan terhadap setiap individuiv. hukum berasakan bukti yang kukuh (Hlm 46)

3. a) i. Pendidikan rendahii. Pendidikan menengah

iii. Pemdidikan tinggi (Hlm 5)

 b) i. Rig veda

ii. Yajur vedaiii. Sama veda

iv. Atharra veda (Hlm 56)

4. a) i. Sistem pemerintahan demokrasi

ii. Sistem pemerintahan republic (Hlm 63)

 b) kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati (Hlm 65)

c) i. Dukka atau penderitaan.ii. Samudaya atau sebab penderitaan.iii. Nirodha-nafsu yang membawa penderitaan.

iv. Marga-cara memadamkan nafsu dan keinginan. (Hlm 66)

 JAWAPAN ESEI 

1. (a)

Kuasa Majlis mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran

tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom.

Selesa Memberi kehidupan yang lebih selesa kepda penduduk Bandar.

Terancang Memastikan pengurusan dan perancangan Bandar yang lebih terancang dansistematik 

Sedia Menyediakan kemudahan bekalan air, sistem pemanas, rumah Ibadat, sarkas,

rumah mandi awam dan istana.

Majlis perbandaran

Segala keperluan penduduk Bandar disediakan oleh Majlis Perbandaran bagimemberikan keselesaan kepada penduduk bandar.

(5 x 2 = 10 markah)

Page 37: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 37/195

1. (b)

Dewan Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis.

Lelaki Semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota

Dewan Perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun.Bersidang Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak 3 kali dalam sebulan.

Kemuka Setiap ahli Dewan Perhimpunan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.

Keputusan Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis.

Dilantik Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan.

Kuasa penuh Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis , Majistret danJuri.

(7 x 2 = 10 markah)

2. (a)

Penguatkuasaan Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagimenjamin keharmonian .

Kawal Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah lakumanusia.

Pelihara Undang-undang dan penguasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan.

Menekankan Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti.

Jaga Menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkankekerasan.

(5 x 2 = 10 markah )

2. (b)

Seragam Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yangaman dan sejahtera.

Jamin Menjalin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom.

Hukuman Hukuman berasaskan bukti yang kukuh .

Mengetahui Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang kuatkuasakan dan diketahui di tempat awam untuk tatapan rakyat.

Rujukan Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukankepada hadirin-hadirin.

(5 x 2 = 10 markah)3. (a)

Kawal Mengawal tingkah laku manusia.

Teras Hukuman berteraskan 2 prinsip iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif.

Falsafah Undang-undang berteraskan falsafah legalisme.Gubal Digubal dan diperkenalkan oleh alhi falsafah Han Fei Tzu di zaman Dinasti

Chin

Tekan Menekankan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi mengawal

tindak tinduk manusia dan tidak harus menjadi belas kasihan.

Belas Dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan

Undang-undang

Undang-undang confucius tekankan raja perlu menpunyai pekerti yang baik  bagi menjaga keharmonian masyarakat.

Pelihara Penguatkuasaan undang-undang harus dipelihara dalam apa juga keadaan.

Utuh Raja harus memiliki kuasa yang utuh dalam melaksanakan undang-undang.

(9 x 2 = 10 markah)

Page 38: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 38/195

3. (b)

Hapus Golongan bangsawan telah dihapuskan

Ganti Diganti 2 orang pegawai kerajaan dilantik untuk mentadbir wilayah dalam

empayar Sistem feudal Sistem feudal cuba dihapuskan dan sokongan bangsawan dilumpuhkan.

Mantap kuasa pusat semakin mantap.

Bakar Buku-buku Confusius dibakar kerana bertentangan dengan amalanlegalisme.

Bendung Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan tegas bagi membendung

kebangkitan rakyat.

Lantik Melantik pemerintah diraja.

Ancaman Membina Tembok Besar China bagi menghalang ancaman luar.

Perkenal Memperkenalkan sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik sertasistem peperiksaan awam .

Bantu Maharaja dibantu oleh kaunselor Marshall.

(10 x 2 = 10 markah)

4. (a)

Pengaruh Mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan.(Kitab Veda, Epik, Sejarah , Sajak)

Sastera Menpengaruhi sistem agama hindu dan Buddha (Epik Ramayana ,Mahabrata.)

lahir melahirkan bahasa lain seperti Hindi, Urdu, Punjabi dan Kasmiri.

(3 x 2 = 5 markah)

4. (b)

Kait Berkaitan dengan kelakuan manusiasemasa hidup dan kelahiran semula

selepas mati.

Karma Kelahiran semula bergantung kepada karma.

Moksya Tujuan hidup adalah untuk mencapai moksya (kebebasan Mutlak)

Bersatu Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan

lahir ke dunia.

Buat baik seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai moksya.

(5 x 2 = 5 markah)4. (c)

Kematian Merosak selepas kematian Asoka tahun 232 sebelum masihi masyarakat

 berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah dan perebutan kuasa.Bebas Wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan membebaskan diri

daripada penguasaan kerajaan pusat.

Pemberontakan Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan.

Brahmin Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar  pemerintan Asoka.

Kacau Berlaku kekacauan akibat kelemahan kerajaan pusat.

Cukai Kerajaan pusat tidak memperoleh cukai dari wilayah-wilayah.

Pembunuhan Empayar Maurya berakhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha

(7 x 2 = 10 markah)

Page 39: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 39/195

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

SOALAN OBJEKTIF

1. Manakah antara berikut BENAR berkaitan dengan kewujudan tamadun awal AsiaTenggara. (Hlm 72)

I G.Coedes – Funan kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara

II Sumber China – raja Funan ialah Houen-TienIII G.Coedes – Champa wujud tanpa kerajaan sebelum Funan

IV Sumber China – lawatan utusan China tidak diterima di Funan

A I dan II

A I dan IV

C II dan IIID III dan IV

2. Antara berikut manakah kenyataan yang berkaitan dengan seni arca di Amaravati.

(Hlm. 73)

I Seni pahat arcanya berkembang di India.

II Sukar diterima seni arcanya di Asia Tenggara

III Seni arca di sini tidak sama dengan alam MelayuIV Menumpukan arca agama Buddha

A I dan IIB I danIVC II dan III

D III dan IV

X diperbuat daripada batu, tulang ikan dan kac. Ia menjadi hiasan,

lambang dan status. Ia juga berperanan untuk tujuan agama dansosial.

3. Apakah yang paling sesuai dengan X. (Hlm 74)

A Arca

B Tembikar 

C Mata wang

D Manik 

Page 40: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 40/195

 4. Antara berikut manakah petempatan awal yang wujud di sungai-sungai utama

Asia Tenggara semenjak Zaman Logam. (Hlm 75)

I Beikhtha-noII Chasen

III Lembah Sungai MusiIV Lembah Bernam

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

5. Di manakah sekam dan bijian padi Zaman Neolitik di Asia Tenggara ditemui olehahli arkeologi. (Hlm 75)

I Ban Kao dan Spirit Cave di Thailand 

II Lembah Tembeling dan Gua Cha di Semenanjung Malaysia

III Gua sireh di Sabah

IV Dongson di Vietnam

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III daqn IV

6. Kegiatan tanaman padi kerajaan agraria terbahagi kepada dua iaitu tanaman padi

sawah dan padi huma. Mengapakah tanaman padi huma di tanah tinggi dan bukitdibuat teres dan relung. (Hlm 75)

A Mengekalkan kesuburan tanah

B Kekurangan bekalan air C Menambahkan kepelbagaian nutrien tanah

D Arahan pakar pertanian

7. Letakan berikut paling tepat berkait rapat dengan kerajaan maritim di AsiaTenggara. (Hlm 75)

A Pesisiran pantai dan kepulauan

B Delta dan tasik C Pedalaman dan hutan

D Tanjung dan selat

Page 41: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 41/195

8. Kegiatan ekonomi kerajaan agraria ialah. (Hlm 75)

I pertanian

II penternakanIII perdagangan di lautIV pemungutan hasil hutan

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

Petempatan agraria

Kawasan Lembah Kawasan

Sungai X

9. Pada pendapat kamu, apakah kegiatan ekonomi masyarakat kawasan X(Hlm 75)

A Memungut hasil lautB Memungut hasil hutanC Menangkap ikan di laut

D Menjalankan perdagangan

10. Antara berikut kerajaan yang manakah tergolong dalam kerajaan maritim?

(Hlm 75)

I Kerajaan Srivijaya di Sungai MusiII Kerajaan Tiumah di Pulau Tioman

III Kerajaan Dvaravati di Sungai MenomIV Kerajaan Kedah Tua di Sungai Merbok 

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 42: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 42/195

11. Apakah faktor utama Funan berubah daripada kerajaan agraria dan kemudiannya berkembangmenjadi kerajaan maritim. (Hlm 76)

A Perkembangan pelabuhan Oc-EoB Makanan yang mencukupiC Usaha pihak kerajaan

D Desakan pedagang antarabangsa

12. Ekonomi pertanian kerajaan agraria bermula dengan ekonomi sara diri,

kemudiannya terdapat lebihan hasil pertanian untuk perdagangan. Siapakah pembeli utama hasil lebihan tersebut. (Hlm 76)

A Pedagang asing

B KerajaanC Orang tengah

D Penduduk bandar 

Perkembangan kerajaan agraria disebabkan

Terdapatnya sistem pengairan

13. Mengapakah sistem pengairan dapat dilaksanakan dengan baik. (Hlm 76)

I Bomoh mmemainkan peranan menjampi

II Raja terlibat dalam pembinaan sistem pengairanIII Kerajaan terlibat dalam pengurusan sistemIV Rakyat mempunyai kemahiran membina tasik 

A I dan II

B II dan IIIC II dan IV

D IIIdan IV

14. Kegiatan pertanian kerajaan Angkor pesat berkembang dengan adanya usaha-usaha berikut (Hlm 76-77)

I Meningkatkan perdagangan hasil pertanian

II Mengutamakan ekonomi sara diriIII Membina dan mengurus baray

IV Menambah hasil padi untuk keperluan makanan

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

Page 43: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 43/195

 15. Apakah peranan utama Tasik Tople Sap sehingga ia menjadi nadi perkembangan

ekonomi kerajaan Angkor. (Hlm 77)

I Pusat rekreasi dan lawatanII Sumber bekalan air minuman

III Membekalkan lumpur lanar subur IV Menampung bekalan air untuk tanaman padi

A I,II dan III

B I,II dan IVC I,III dan IV

D II,III dan IV

16.  Manakah antara berikut paling tepat mengenai pelabuhan kerajaan awal.(Hlm 78-79)

I Pelabuhan pembekal-membekalkan bahan logam tempatan

II Pelabuhan kerajaan-berkembang dan menjadi sebuah negeri

III Pelabuhan entreport-membekalkan hasil tempatan dan membeli barangan

antarabangsa

IV Pelabuhan sungai-menjadi pembekal hasil-hasil dari sungai

A I,II dan III

B I,II dan IV

C I,III dan IVD II,III dan IV

17. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa Lingua franca. (Hlm 79)

A Dituturkan oleh golongan istanaB Dituturkan secara meluas dalam pelbagai urusan

C Dituturkan dengan penuh protokol dan adat istiadatD Dituturkan oleh pedagang antarabangsa

18. Pelabuhan entreport muncul kerana kedudukannya strategik contohnya kedah Tua

dan Srivijaya yang terletak di Selat Melaka dan Selat Sunda. Mengapakah tempatini dikatakan strategik. (Hlm 79)

A Menjadi pusat pertahanan penting

B Menjadi laluan perdagangan antara China dan IndiaC Menjadi tempat pedagang berehat

D Menjadi lokasi tamadun awal

Page 44: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 44/195

19. Antara berikut yang manakah merupakan pelabuhan pembekal (Hlm 79)

I Srivijaya

II Kuala BerangIII Jenderam Hilir IV Kuala Selinsing

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

Semenanjung Tanah Melayu danSumatera dikenali sebagai Suvarnadvipa

Dan Suvarnabhumi.

20. Barang apakah yang dikaitkan dengan pernyataan di atas (Hlm 79)

I Emas

II Timah

III Hasil lautIV Hasil hutan

A I dan IIB I dan IIIC II dan IV

D III dan IV

21. Sekiranya kamu ingin mengembangkan kerajaan maritim, kemahiran apakah yangsangat diperlukan di kawasan kamu? (Hlm 80)

I Membuat perahu

II Membuat kapal layar III Mampu belayar ke kawasan lain

IV Mampu membina sistem pengairan

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

Page 45: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 45/195

 Tinggalan perahu layar dipamerkan di

muzium-muzium seperti muzium negeri

Pekan Pahang

22. Unsur apakah yang ingin diserapkan kepada generasi sekarang melalui pameranini? (Hlm 80)

A Berbangga diri

B Semangat gigihC Bersikap berani

D Semangat meneroka

. Kerajaan Agrari mendapat

 barangan mewah negara luar 

daripada kerajaan Maritim.

. Kerajan Maritim mendapat

keperluan makanan daripada

kerajaan Agraria

23. Pada pendapat kamu, apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai kerajaanAgraria dan Maritim. (Hlm 83)

A Saling melengkapi

B Bantu membantuC Berusaha menghasilkan barangan

D Bergantung pada kegiatan perikanan

Pendapat sejarawan berbeza

mengenai

Kedatangan pengaruh agama Hindudan Buddha ke Asia Tenggara

24. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah ada yang berpendapat bahawa pengaruh India dibawa oleh golongan Ksyatria?(Hlm 84)

A Golongan ini berpengaruh dalam agama

B Golongan ini mengamalkan kebudayaan Asia TenggaraC Golongan ini mempunyai kaitan dengan golongan Brahmin

D Golongan ini telah membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara

Page 46: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 46/195

 25. Manakah antara candi berikut hasil campuran ciri tempatan dan pengaruh India

yang ditemui di Jawa. (Hlm. 84)

A Candi PrambananB Candi Angkor Wat

C Candi Lembah BujangD Candi Padang Lawas

26. Mengapakah raja memegang kepercayaan yang disebutkan di atas. (Hlm. 86)

A untuk mengatur kesejahteraan negara dan rakyat

B untuk menindas pemimpin negara dan rakyat

C untuk menjaga sistem sosial negara dan rakyat

D untuk membina garis pemisah antar pemerintah negara dan rakyat

27. Apakah peranan golongan Brahmin dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di

Asia Tenggara? (Hlm. 86)

A Menjaga keamananB Menggubal undang-undang

C Memutuskan jenis hukumanD Mengetuai upacara keagamaan

Dalam upacara angkat sumpah di Srivijaya,Datu akan meminum air yang disiram pada

Batu bersurat.

28. Apakah tujuan utama upacara di atas? (Hlm. 86)

A Menguji kekuatan pembesar 

B Menghapuskan dosa-dosa pembesar C Menanam nilai taat setia pembesar terhadap raja

D Menekan nilai ketahanan diri dikalangan pembesar 

Raja yang terpengaruh sistem Hindu/Buddha membina kompleks kota

yang melambangkan alam semesta (orde kosmos ). Negara dianggap

alam semesta, raja dan ibu kota ialah pusat alam ( pusat pemerintahan ).

Page 47: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 47/195

 29. Antara berikut siapakah yang tidak boleh dilantik menjadi raja Srivijaya?

(Hlm. 87)

A YuvarajaB Raja Putra

C Raja KumaraD Pratiyuvaraya

30. Maklumat berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu Buddha di Sumatera.(Hlm. 87)

I Telaga Batu

II Inskripsi SrivijayaIII Candi Prambanan

IV Candi Lembah Bujang

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

31. Apakah ciri yang terdapat dalam arca Budhha yang ditemui di tapak 16A

Lembah Bujang? (Hlm.89)

A Campuran adunan tiga agamaB Campuran unsur agama

C Campuran antara seni China dengan IndiaD Campuran tamadun India dengan tempatan

32. Apakah bukti Candi Borobodor dibina untuk agama Buddha Mahayana.

(Hlm. 90)

I Mempunyai menara pada setiap sudutII Tahap kehidupan seperti agama Buddha

III Setiap tingkat mempunyai patung BuddhaIV Mempunyai ukiran cerita Gautama Buddha

A.  I, II dan III

B.  I, II dan IVC.  I,III dan IV

D.  II, III dan IV

Page 48: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 48/195

33. Andaikan kamu hidup pada abad ke-3 Masihi dan ingin membuat sebuah patungHindu. Patung yang dihasilkan akan mempunyai pengaruh apa? (Hlm. 90)

A SailendraB AmaravatiC Ramayana

D Mahabrata

34. Candi Borobodur dibina untuk agama Buddha Mahayaana. Bukti kepada

 pernyataan di atas ialah (Hlm. 90)

I Sila

II Panna

III SamadhiIV Ramayana

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III daan IV

35. Apakah agama yang berkaitan dengan tiga konsep di atas. (Hlm. 90)

A Hindu

B SikhC Bahai

D Buddha

36. Muzium Arkeologi Lembah Bujang dibina untuk (Hlm. 91)

A Menyimpan rekod pemerintahanB Mempamerkan patung-patung keagamaan

C Menyimpan bahan tinggalan lamaD Memperkenalkan negeri Kedah kepada orang ramai

Panna

SamadhiSila

Page 49: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 49/195

 

37. Dimanakah candi-candi yang tersebut di atas telah ditemui. (Hlm.92)

A Kuala SelinsingB Borobudur 

C Lembah BujangD Angkor Wat

38. Candi-candi di Lembah Bujang dinamai berdasarkan (Hlm. 92)

A Penomboran

B Kepentingan

C Masa kewujudan

D Zaman keruntuhan

39. Bahasa Sanskrit banyak digunakan dalam kosa kata Bahasa Melayu. Antara

 berikut perkataan bahasa Melayu yang manakah berasal daripada bahasa Sanskrit?

(Hlm. 93)

I Dosa

II DukaIII GarpuIV Pahala

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II , III dan IV

40. Kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara bergantung kepadahubungan yang terjalin dengan tamadun yang lebih besar seperti tamadun India

dan China. Mengapa ? (Hlm.94)

A Menggalakkan perkahwinan politik B Mengelakkan acaman daripada kuasa luar 

C Mengelakkan dasar monopoli perdaganganD Membantu meningkatkan hubungan perdagangan

Candi Bukit Batu Pahat

Candi Kampung PandiatCandi Permatang Pasir 

Page 50: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 50/195

SOALAN STRUKTUR

1.  (a) Berikan maksud kerajaan Maritim

…………………………………………………………………………….[ 1 markah ]

(b)  Di manakah letaknya kerajaan maritime ?

i.  …………………………………………………………………….

ii.  …………………………………………………………………….

iii …………………………………………………………………….

[ 3 markah ]

(c)  Senaraikan DUA contoh kerajaan Maritim.

i.  ……………………………………………………………………

ii ……………………………………………………………………

[2 markah]

(d)   Nyatakan DUA ciri pelabuhan pembekal?

i.  ……………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………….......

[2 markah]

(e) Nyatakan DUA faktor perkembangan kerajaan maritim.

i.  ……………………………………………………………………

ii ……………………………………………………………………[ 2 markah ]

Page 51: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 51/195

 2.  (a) Dari segi geografi, Asia Tenggara terbahagi kepada dua iaitu

i. …………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………….

[2 markah]

(b) Apakah kepentingan sumber bertulis dan artifak arkeologi kepadasejarawan tempatan.

……………………………………………………………………………

[1 markah ]

(c)   Nyatakan DUA bukti kewujudan kerajaan Funan pada abad ke-3 M.

i.  …………………………………………………………………….

ii .………………………………………………………………........

[ 2 markah ]

(d)  Senaraikan DUA buah Negara yang telah menjalin hubungan perdagangan

dengan kerajaan awal.

i.  ……………………………………………………………………

ii ……………………………………………………………………[2 markah ]

(e)   Nyatakan TIGA kerajaan awal di Tanah Melayu.

i.  …………………………………………………………………..

ii …………………………………………………………………..

iii …………………………………………………………………..

[ 3 markah ]

Page 52: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 52/195

 3. (a) Senaraikan EMPAT pendapat berhubung kedatangan agama Hindu dan

Buddha ke Asia Tenggara.

i. ……………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………[4 markah ]

(b)  Senaraikan EMPAT pengaruh Hindu dalam sistem pemerintahan.

i.  ……………………………………………………………………

ii.  ……………………………………………………………………

iii.  ……………………………………………………………………

iv.  ……………………………………………………………………[ 3 markah ]

(c)  Siapakah golongan Brahmin?

i.  ……………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………[ 3 markah ]

Page 53: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 53/195

 4. Terdapat banyak warisan keseniaan yang ditinggalkan kerajaan awal di seluruh

Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu terutama dalam kesusasteraan

dan bahasa Sanskrit.

(a)  Apakah TIGA maklumat yang terdapat pada batu bersurat di tapak-

tapak sejarah awal Asia Tenggara.

i.  …………………………………………………………………….

ii.  …………………………………………………………………….

iii.  …………………………………………………………………….

[3 markah]

 b) Senaraikan DUA karya epik kesusasteraan India yang menyumbang

kepada unsur mitos kesusasteraan klasik Asia Tenggara.

i. ……………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………...

[2 markah]

c) Nyatakan DUA contoh karya puisi dan prosa Jawa yang dipengaruhi hasil

kesusasteraan India.

i. …………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………..[2 markah]

d) Namakan DUA karya unsur tempatan yang dipengaruhi oleh epik 

Mahabrata.

i. …………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………..[2 markah]

e) Namakan karya tempatan yang dipengaruhi epik Ramayana.

…………………………………………………………………………….

[1 markah]

Page 54: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 54/195

 

SOALAN  ESEI  

Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut.

1.  (a) Huraikan perkembangan petempatan dalam kerajaan maritim

(8 markah)

(b) Apakah yang anda faham dengan pelabuhan kerajaan dalam kontek kerajaan awal Asia Tenggara ? (12 markah)

2.  (a) Huraikan bukti-bukti kewujudan kerajaan Kedah Tua.

(12 markah)

(c) Anda sebagai pengkaji kerajaan Kedah Tua. Anda dapati

 pelabuhannya berkembang pesat. Mengapa ? (8 markah)

3.  Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan.

(a) Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah.

(12 markah)

(b) Huraikan bagaimanakah kerajaan Angkor menjadi kerajaan agraria yangkuat dan agung.

(8 markah)

4.  (a) Huraikan cara-cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke AsiaTenggara.

(8 markah)

(b)   Nyatakan kesan kedatangan agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. (12 markah)

Page 55: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 55/195

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA.

SKEMA SOALAN OBJEKTIF

1. A 11. A 21. A 31. D

2. B 12. D 22. D 32. D

3. D 13. B 23. A 33. B

4. B 14. D 24. D 34. A

5. A 15. D 25. A 35. D

6. B 16. A 26. A 36. C

7. A 17. D 27. D 37. C

8. B 18. B 28. C 38. A

9. B 19. D 29. B 39. B

10. B 20. B 30. A 40. D

SKEMA SOALAN STRUKTUR

1. a. Maksud kerajaan maritimkerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan

kelautan

 b. Letak kerajaan maritimi)   pesisiran pantai

ii) 

lembah sungaiiii)  kepulauan

c. Senarai dua contoh kerajaan maritim

i)  Srivijaya

ii)  Kedah Tua

d. Ciri pelabuhan pembekal

i)  disinggahi pedagang pelbagai keturunan

ii)  mendapat bekalan hasil tempatan

e. Faktor perkembangan kerajaan maritim

i)  semangat untuk meneroka

ii)   pandai menggunakan kapal layar 

2. a Dari segi greografi, Asia Tenggara terbahagi kepadai)  Tanah Besar Asia Tenggara

ii)  Kepulauan Asia Tenggara

Page 56: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 56/195

b. Apakah kepentingan sumber bertulis dan artifak arkeologi kepada sejarawantempatan.

i)  membuktikan jangka masa kemunculan kerajaan-kerajan awal.

c. Dua bukti kewujudan kerajaan Funan pada abad ke-3 Mi)  sumber dari China

ii)  data arkeologi

d. Kerajaan awal telah menjalin hubungan dengani)  China

ii)  India

e. Senarai kerajaan awal di Tanah Melayu

i)  Kedah Tua

ii)  Gangga Negaraiii)  Langkasuka

3.a. Empat pendapat berhubung kedatangan agama Hindu dan Buddha.

i)  dibawa oleh golongan Ksyatria

ii)  dibawa oleh golongan Vaisya

iii)  dibawa oleh golongan Brahmin

iv)  melalui asimilasi amalan aspek-aspek kebudayaan India

 b. Senarai tiga pengaruh Hindu dalam sistem pemerintahan

i)  raja sebagai ketua

ii)  raja dianggap dewa rajaiii)  raja berkuasa mutlak iv)  upacara pertabalan

c. Golongan Brahmin

i)  upacaraq keagamaanii)  memimpin upacara pertabalan

iii)   berperanan menonjol kesaktian raja melalui cerita mitos

4. Warisan kesenian di Asia Tenggara.

a. i) rajaii)   pemerintahan

iii)  agama

 b. i) Ramayanaiii)  Mahabrata

c. i) Sutasomo

ii)  Arjunwiwaha

iii)  Kunjarkarna

iv)   Negarakertagama

Page 57: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 57/195

d. i) Hikayat Pendawa Limaii)  Hikayat Pendawa Jaya

iii)  Hikayat Sang Samba

e. i) Hikayat Seri Rama

SKEMA SOALAN ESEI  Soalan 1 (a)

Tema Huraian

Kegiatan menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut

Perkampungan   petempatan berkembang menjadi perkampungan nelayan 

Bijih ada petempatan berfungsi sebagai pengeluar bijih timah dan emas

Ekonomi aktiviti ekonomi membawa lebihan hasil dan ini didagangkan

Perdagangan petempatan telah berkembang sebagai tempat berdagang

Pelabuhan

 pembekal

seterusnya menjadi pelabuhan pembekal

[6 X 2 = maksimum 8 markah]

Soalan 1 (b) 

Tema Huraian

MajuPelabuhan pembekal berkembang maju dan mendapat Status pelabuhankerajaan, contoh Champa, Kedah Tua, Langkasuka dan Srivijaya

Peranan berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat berdagang

Luar 

 pelabuhan ini dikunjungi pedagang dari pesisir pantaiTeluk Siam,

Kemboja, Vietnam, China Selatan, India dan Barat.

Strategik berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat berdagang

laluan kedudukan di laluan perdagangan antara India dan China

Berjaya Berjaya muncul sebagai pelabuhan entreport

Hasil

memperdagangkan hasil bumi seperti logam, hasil hutan, dan hasil laut

serta hasil dari kerajaan sekitar.

Tertarik 

 pedagang asing tertarik untuk datang ke pelabuhan kerana galian logam

dan emas.

Terkenal

semenanjung Tanah Melayu terkenal dengan emas sehingga digelar bumi

emas oleh orang India dan Golden Khersonse oleh Ptolemy

[9 X 2 = mak 12 markah]

Page 58: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 58/195

Soalan 2 (a)

Tema Huraian

China

sumber China mengenali sebagai Chieh-cha, sumber dari India

menyebut sebagai Kataha

Terletak terletak dilembah Bujang

Perkembangan berlaku sekitar abad 5 hingga 13 masihi

Kemunculan kemunculan berkait dengan Srivijaya

Pelabuhan pelabuhan berperanan sebagai pelabuhan entreport sebelum Kerajaan

Melaka

Jumpaan jumpaan seperti pelita tembaga dan tembikar dari Timur Tengah

abad ke 9 dan 10 Masihi

Manik Pelbagai jenis manik dari India, Sri Lanka dan Burma

Agama Penduduk Kedah Tua menganut agama Hindu dan Buddha denganterjumpanya 9 buah candi berunsur Hindu dan Buddha

[7 X 2 = mak 12 markah] Soalan 2(b)

Tema Huraian

Gunung Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang 

Strategik kedudukan strategic di laluan Selat Melaka terlindung daripada tiupan

angin monsun barat daya dan timur laut

Kemudahan kemudahan yang lengkap seperti mernyimpan barang, tempat

 berniaga dan sebagainyaKaya kaya dengan hasil hutan seperti damar, rotan, kapur barus, bijih timah

dan emas

Barang barang dagangan diperolehi dari luar seperti kain kapas, sutera,tembikar, kaca dan manik.

[5 X 2 = maksimum 8 markah]

Page 59: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 59/195

Soalan 3 (a)

Tema Huraian

Sistem

Membina sistem pengairan yang baik untuk membekalkan air ke

kawasan pertanian

Pemerintah peranan pemerintah yang cekap- memastikan tanah yangsubur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum 

Lebihan Memastikan lebihan tanaman dieksport ke kawasan lain 

Bangun

Mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi

yang lebih luas

Petani

Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan

menggunakan benih padi yang bermutu /mengeluarkan hasil lebih banyak 

Berterusan

Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang

tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk tanam padi 

BantuanMemberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya pengeluaran dapat dipertingkat 

Baja Menggunakan baja organik/semulajadi yang sesuai untuk tanaman Padi

[8 X 2 = maksimum 12 markah]

Soalan 3 (b)

Tema Huraian

Kedudukan Kedudukannya yang berhampiran dengan Tasik Tonle SapSubur Tanah di sekitar sangat subur 

Iklim Mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun

Sumber Sumber ikan air tawar yang banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap

Mengairi Tasik Tonle Sap menjadi punca air utama untuk mengairi

sawah

Minuman Menjadi punca bekalan air minuman

[6 x 2 = maksimun 8 markah]

Page 60: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 60/195

Soalan 4 (a)

Tema Huraian

Ksyatria disebarkan oleh golongan Ksyatria atau tentera semasa penaklukan

Vaisya penyebaran oleh vaisya atau pedagang semasa aktiviti perdagangan

Brahmin penyebaran oleh golongan Brahmin atau pendeta

Sesuai

 penyesuaian budaya India yang menarik sahaja dengan budaya tempatan

(Kedah Tua Buddha), Dieng di Indonesia (Hindu)

Serentak pengaruh Hindu / Buddha berlaku serentak dengan perdagangan

HentiRom menghentikan perdagangan emas dengan India maka India beralihke Asia Tenggara

[6 X 2 = maksimum 8 markah]

Soalan 4 (b)

Tema Huraian

Gelaran gelaran raja bermula selepas kedatangan pengaruh sistem beraja di India

Mutlak Raja berkuasa mutlak dalam semua hal 

Perintah semua perintah raja adalah undang-undang 

Derhaka rakyat yang engkar dianggap penderhaka 

Konsep konsep dewa-raja iaitu raja mempunyai kuasa sakti

Kukuhunsur mitos dan lagenda digunakan untuk memperkuatkedudukan

Pertabalan

upacara pertabalan dipimpin oleh golongan Brahmin

 bertujuan membezakan kedudukan raja dan rakyat

Alam semestaraja membina kompleks kota yang melambangkan alamsemesta (orde kosmos)

Pusat

raja, ibu kota raja adalah pusat alam, maka raja perlu

mengatur kesejahteraan rakyat

[9 x 2 = maksimun 12]

Page 61: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 61/195

1

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

SOALAN OBJEKTIF

 

1. Keadaan ini berlaku kerana …..(hlm. 99)

A.  kekuatan angkatan tentera.B.  Penggunaan konsep dewa-raja.

C.  Pembinaan monumen dan kota pertahanan.D.  Kemantapan pemikiran dan ajaran agama.

2. Mengapakah keruntuhan Empangan Maarib dianggap simbolik kepada gambaran masyarakat

Jahiliah di Tanah Arab?

A.  Kegagalan mewarisi kepentingan ilmu.

B.  Kesibukan dalam urusan perdagangan.C.  Kelalaian membaiki empanganD.  Perebutan dalam menguasai empangan.

3. Apakah faktor utama yang menyebabkan masyarakat Zaman Jahiliah gagal membina semula

Empangan Maarib yang telah pecah? (hlm. 101)

A.  Kehidupan mereka tidak bersatuB.  Tiada kemahiran yang mencukupi.C.  Terlalu sibuk dengan perdagangan

D.  Gagal membiayai kos pembinaan yang tinggi.

4.  Antara berikut pernyataan manakah berkaitan dengan maksud Zaman Jahiliah?

I.  Zaman kegelapan, kejahilan, dan kebodohan.

II.  Masyarakat Arab yang tidak menerima kebenaran.III.  Tiada kitab suci untuk panduan hidup.

IV.   Nabi Muhammad s.a.w. belum menyebarkan Islam.

A. I, II, dan IIIB. I, II, dan IVC. I, III, dan IV

D. II, III, dan IV

Perkembangan tamadun Islam tidak bergantung

kepada potensi lembah sungai seperti tamadun lain.

Page 62: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 62/195

2

5. Antara berikut manakah ciri-ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliah? (Hlm. 101) 

I. Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.

II Wanita hanya mewarisi harta peninggalan ibunya.III Jual beli dilakukan dengan cara sistem tukar barang.IV Merompak merupakan satu kewajipan dalam kabilah.

A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IV

D. I dan IV

6. Mengapakah wujud diskriminasi yang jelas terhadap golongan wanita pada Zaman

Jahiliah? (Hlm. 101) 

I.  Bayi perempuan ditanam hidup-hidup.II.  Harta pusaka tidak boleh diwarisi.

III.  Wanita menjatuhkan maruah keluarga.IV.  Perkahwinan sesama kabilah dihalang.

A.  I, II, dan III

B.  I, II, dan IV

C.  I, III, dan IVD.  II, III, dan IV

7. Apakah kesan daripada situasi ini? (Hlm. 101)

A.  Amalan riba tidak dibenarkan.B.  Masalah kemiskinan dapat diatasi.

C.  Ramai golongan Quraisy menjadi kaya.D.  Rompakan tidak menjadi satu kesalahan.

8. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan sistem Kabilah dengan semangat assabiah.Apakah yang dimaksudkan dengan semangat assabiah? (Hlm. 102)

A Sifat sayangkan ahli keluarga.B Perasaan kesukuan yang menebal.C Semangat bantu-membantu antara ahli.D Wujud kerjasama yang erat antara suku.

Kegiatan ekonomi bagi masyarakat Jahiliah mementingkankeuntungan dan kekayaan semata-mata.

Page 63: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 63/195

3

9. Mengapakah amalan sistem kabilah memberi implikasi yang buruk kepada kehidupan

masyarakat Arab Jahiliah? (Hlm. 102)

I Ahli kabilah terpaksa tinggal dalam kelompok masing-masing.II Budaya amalan masyarakat tradisi masyarakat Jahiliah terhapus.

III Berlaku peperangan yang berlanjutan walaupun sebab kecil.IV Wujud semangat kesukuan yang menebal di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.

A. I dan IIB. II dan II

C. III dan IVD. I dan IV

 10.

10. Bagaimanakah sistem kabilah berjaya memupuk semangat tersebut di kalangan ahli?

(Hlm 102)

A Terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh kabilahnya.B Berpeluang mendapat ganjaran yang besar jika setia.C Mementingkan semangat persaudaraan antara kabilah.

D Mengenakan hukuman bunuh kepada ahli yang keluar kabilah.

11.  Apakah kesan peperangan al-Basus yang berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar?(Hlm. 102)

A Berlaku perdamaian selama 10 tahunB Kejatuhan kerajaan Arab Zaman Jahiliah.

C Pertikaian berlarutan sehingga 40 tahun.D Tertubuhnya pasukan tentera yang kuat.

12.  Apakah faktor kemunculan semangat assabiah? (Hlm 102)

I Struktur sistem kabilah yang berasaskan kesukuan.II Kehidupan mereka terasing daripada kabilah yang lain.

III Semangat ingin memajukan kawasan masing-masing.

IV Keadaan geografi dan tempat tinggal mereka yang kering-kontang.

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

13. Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. mengakhiri zaman kegelapan masyarakat Arab.Mengapakah kelahiran nabi atau rasul penting ketika itu?

A Memberi petunjuk kehidupan.B Membina semula Empangan Maarib.C Meningkatkan hak dan status wanita.

D Menjadi ketua kabilah kaum Quraisy.

Sistem kabilah berjaya menanamkan semangat kesukuan yang

menebal di kalangan ahlnya semasa Zaman Jahiliah.

Page 64: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 64/195

4

 

14. Tokoh yang disenaraikan di atas merupakan (hlm. 103)

A bapa saudara Nabi Muhammad s.a..w. yang memelihara baginda.

B sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang membantu dalam penyebaran Islam.C keluarga Nabi Muhammad s.a.w. yang pernah memimpin kota Makkah.D orang Quraisy yang menentang ajaran Islam dengan hebatnya.

15. Antara berikut pernyataan manakah mengenai latar belakang Nabi Muhammad s.a.w.?(Hlm.104)

I Disusui dan dibela oleh Halimatus Sa’diyah.

II Dilahirkan pada Tahun Gajah sempena serangan tentera bergajah.

III Mengikuti rombongan perniagaan datuknya ke Syam ketika berusia 12 tahun.IV Mengembala kambing kepunyaan Abdul Muttalib ketika masih kecil.

A. I dan IIB II dan III

C. III dan IVD. I dan IV

16. Pendeta Nasrani, Buhaira pernah menasihati Abu Talib menyelamatkan Nabi Muhammad 

s.a.w. daripada ancaman bunuh orang Yahudi ketika masih kecil.

Bagaimanakah hal ini berlaku? (Hlm. 104)

A Pendeta melihat tanda kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.B Abu Talib mendapat maklumat daripada ketua suku Quraisy Arab.

C Abu Lahab menyuruh Buhaira membunuh Nabi Muhammad s.a.w.D Nabi Muhammad s.a.w. menjadi ancaman Yahudi sejak dari kecil.

17.  Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. digelar ‘al- Amin’? (Hlm. 104)

A Pemaaf dan pengampunB Suka membantu golongan miskinC Bersifat amanah dan dipercayai

D Bergaul dengan semua orang.

  Abdul Manaf 

  Qusai  Hashim

  Abdul Muttalib

Page 65: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 65/195

5

18.  Perletakan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya oleh Nabi Muhammad s.a.w.

menunjukkan kebijaksanaan dan kepimpinan baginda dalam menangani masalah yangtimbul.

Apakah kesan daripada tindakan baginda itu?. (Hlm. 106)

A Mengukuhkan perpaduan masyarakat Makkah.B Masyarakat Makkah menerima ajaran Islam.

C Makkah menjadi tempat pertemuan penyair.D Masjidil Haram mula diasaskan.

19.  Surah al-Alaq ayat 1-5 memerintahkan umat Islam supaya membaca. Mengapakah membacadiwajibkan kepada umat Islam? (Hlm. 109)

A Menjadi asas pembentukan tamadun manusia.B Menyaingi pencapaian tamadun Rom dan Yunani.

C Menamatkan kehidupan Jahiliah masyarakat Arab.D Membolehkan masyarakat Arab membaca al-Quran.

 

20.  Apakah kesimpulan daripada ayat di atas?

I Pensel dan pena penting ketika menuntut ilmu.II Pertumpahan darah diharamkan dalam Islam.

III Amalan membaca penting dan digalakkan dalam Islam.

IV Membuat kajian dan penyelidikan dituntut dalam Islam.

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

21.  Mengapakah perisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasulullah melalui surahal-Muddasir memberi rahmat kepada semua umat? (Hlm.108)

A Menyeru manusia supaya menunaikan haji di Makkah.B Mewajibkan ajaran Islam disampaikan kepada manusia.C Menggalakkan manusia mencari rezeki dengan perniagaan.D Mewajibkan sembahyang fardu lima waktu kepada umat Islam.

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan

segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajardengan pena. Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui”.

Surah al-Alaq: ayat 1 – 5

Page 66: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 66/195

6

 

22. Apakah yang berlaku di Gua Hirak seperti yang dinyatakan di atas? (hlm. 107)

I Tempat Nabi Muhammad s.a.w. bertahannuth.II Turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w.

III Nabi bersembunyi daripada buruan orang Arab Quraisy.IV Termeterai perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan orang Quraisy.

A. I dan IIB. II dan III

C III dan IVD I dan IV

23. Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu kedua daripada Allah di Makkah.Antara berikut manakah perintah wahyu tersebut kepada baginda?

A Membasmi kejahilan.B Menyebarkan ilmu pengetahuan untuk membina kemajuanC Menyebarkan ajaran Islam termasuk memperluaskan ajaran al-Quran

D Mewujudkan kerjasama dengan orang bukan Islam

 

24. Apakah kaitan tokoh di atas dengan dakwah Islamiah di Makkah?

A Membantu Nabi s.a.w. berlindung di Gua Hirak B Memberi sokongan awal kepada Nabi Muhammad s.a.w.

C Menolong Nabi s.a.w. melakukan Hijrah di Habsyah.D Memberi modal kepada perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

Gua Hirak -  Terletak di puncak Bukit Nur, utara Makkah

-  Jarak dengan kota Makkah kira-kira 6 km

-  Uthman bin Affan

-  Zubair bin Awam

-  Al-Arqam bin Abu Arqam

Page 67: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 67/195

7

 

25. Mengapakah pendekatan dakwah Islam secara rahsia peringkat awal Nabi Muhammad sangat

 penting? (Hlm.109)

A Menghindari kewujudan nabi-nabi palsu

B Menjaga hati ketua-ketua kabilahC Mengelakkan ancaman bunuh kaum Quraisy

D Mendapatkan sokongan daripada sahabat karib

26.  Mengapakah dakwah Islamiah pada peringkat awal di Makkah dilakukan secara rahsia?

(Hlm. 110)

I Bilangan umat Islam masih kecil.II Ajaran Islam masih belum lengkap

III Orang ramai tidak dapat mengetahuinya.

IV Satu strategi dalam penyebaran Islam.

A. I dan IIB. II dan IIIC III dan IV

D. I dan IV

27.  Apakah peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad s.a.w. ketika dakwah

Islamiah disampaikan di Bukit Safa? (Hlm. 109)

A Semua pembesar Quraisy memeluk Islam

B Pemuda Quraisy mengepung daan ingin membunuh Nabi s.a.w.C Abu Lahab menghina baginda sehingga terganggu dakwah yang disampaikan.

D Sekumpulan orang Islam dibunuh dengan kejam oleh pemuda Quraisy Makkah.

28.  Bagaimanakah cara Nabi menjalankan dakwah kepada golongan Quraisy dengan berkesanmelalui pendekatan secara hikmah? (Hlm. 110)

A Menggunakan akal secara bijak 

B Memujuk rayu supaya memeluk IslamC Memberi layanan sekiranya memeluk IslamD Merobohkan tempat-tempat penyembahan berhala.

Dakwah secara rahsia dan terbuka

Page 68: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 68/195

8

 

29. Apakah persamaan tokoh di atas? (hlm. 110)

A Pembesar Quraisy yang kaya.

B Penentang kepada penyebaran Islam.C Pernah diseksa oleh orang Arab Quraisy.

D Panglima tentera Islam yang terkemuka.

29.  Antara yang berikut, pendekatan manakah yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

ketika menyebarkan Islam? (hlm.111)

I Menunjukkan teladan yang baik II Membaca ayat al Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat.

III Memberi ganjaran lumayan kepada sesiapa yang memeluk Islam.

IV Membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

31. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada mereka? (Hlm. 111)

I Menggugat pengaruh dan kedudukan mereka.II Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf.

III Sikap dan peribadi Nabi s.a.w. tidak disenangi.IV Ajaran Islam menggugat perusahaan mengukir patung.

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

32.  Mengapakah konsep persamaan taraf sesama manusia dalam ajaran Islam ditentang keras oleh

masyarakat Arab Jahiliah? (Hlm. 111)

A Bertentangan dengan sistem sosial jahiliah.

B Melenyapkan sistem politik berasaskan kabilah.C Menjejaskan sumber pendapatan pengukir patung.D Persamaan hak terhadap kaum wanita tidak wajar.

-  Bilal bin Rabah-  Amir bin Fuhairah

-  Zunainah

Page 69: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 69/195

9

33. Bagaimanakah suruhan menyembah Allah Yang Maha Esa telah menggugat ekonomi orang

Quraisy? (Hlm.112)

A Menghalang amalan riba.B Menutup ekonomi pengukir patung.

C Mengharamkan perniagaaan dalam Islam.D Menyekat kegiatan rompakan sebagai sumber rezeki.

34.  Pelbagai usaha dilakukan oleh Arab Quraisy untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad s.a.w

tetapi gagal. Antara pernyataan berikut yang manakah cara dakwah yang dilakukan oleh Nabis.a.w.? (Hlm. 112)

A Menunjukkan sifat sedia berkorban dan bantu-membantu .B Menanamkan keimanan yang kukuh di jiwa umat Islam.

C Mempunyai sabar ketika menghadapi cabaran dan halangan.D Menjanjikan tempat tinggal dan kedudukan ekonomi yang baik.

 

35. Bentuk-bentuk penentangan di atas dilancarkan oleh orang Quraisy terhadap Islam.

Mengapakah tindakan pemulauan tidak berjaya sepenuhnya? (Hlm.112)

A Orang Quraisy yang tidak mematuhi peraturan.B Bekalan makanan orang Islam mencukupi.C Semangat kabilah menggalakkan kerjasama.

D Orang Islam bertindak memerangi orang Quraisy.

36. Semasa berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad dan keluarga baginda pernah dipulaukan.Antara pernyataan berikut manakah bentuk pemulauan yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w.? (Hlm.112)

I melarang jual beli dengan keluarga baginda.

II menegah berkahwin dengan anggota keluarga baginda.

III menghalau baginda bersama keluarga keluar dari kota Makkah.

IV menghalang sebarang pertolongan diberikan kepada keluarga baginda.

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

-  Ejekan

-  Ugutan

-  Pemulauan

Page 70: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 70/195

10

 

37.  Apakah keistimewaan yang terdapat pada Aisyah binti Abu Bakar? (Hlm. 112)

I merupakan wanita yang bijak dan kuat ingatan.

II menjadi sumber rujukan hukum-hukum Islam.III mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam.

IV menjalankan perniagaan bersama Nabi Muhammad s.a.w.

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D. II, III dan IV

38.  Apakah strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyebarkan Islam

setelah menerima tentangan daripada orang Quraisy Makkah? (Hlm. 113)

I meminta orang Islam berhijrah ke Habsyah.II mengarahkan sekumpulan orang Islam berhijrah ke Taif.III memberi latihan ketenteraan yang secukupnya kepada orang Islam.

IV melakukan penghijrahan ke Madinah selepas mendapat keizinan daripada Allah.

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

39.  Tindakan Nabi Muhammad s.a.w tidak bersama pengikutnya ketik penghijrahan ke Habsyahmencerminkan rasa tanggungjawab baginda kepada pengikutnya. (Hlm.113)

Buktikan pernyataan ini.

A Khuatir akan kehilangan pengaruh di Makkah

B Menjamin keselamatan pengikutnya di Makkah.C Bimbang ancaman bunuh oleh kaum Quraisy terhadapnya.

D Mengelakkan kebencian masyarakat Habsyah terhadap ajaran Islam.

40.  Apakah faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam berhijrah keMadinah pada tahun 622 Masihi? (Hlm.113)

I.  Desakan para sahabatII.  Perintah dari Allah.III.  Jemputan suku Aus dan Khazraj.

IV.  Kedudukan Madinah yang strategik.

A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IV

D. I dan IV

Aisyah binti Abu Bakar merupakan Srikandi Islam yang ulung

dalam sejarah perkembangan Islam.

Page 71: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 71/195

11

SOALAN STRUKTUR

1. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai masyarakat Jahiliah. Zaman ini

dianggap sebagai Zaman Kegelapan.

a. Apakah yang dimaksudkan dengan Jahiliah?

………………………………………………………………………………………………….

(1 markah)

 b. Nyatakan sebab-sebab zaman ini dianggap sebagai Zaman Kegelapan.

i. ………………………..…………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………..

iii. ………………………………………………………………………………………….

iv. …………………………………………………………………………………………(4 markah)

c. Senaraikan ciri-ciri kegiatan ekonomi masyarakat zaman Jahiliah.

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………

iii. ………… ……………………………………………………………………………….

(3 markah)

d. Apakah kesan amalan sistem kabilah?

i. …………………………………………………………………………………………...

ii. ……………………………………………………………………………………………

(2 markah)

Page 72: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 72/195

12

2.

a. Nyatakan 4 sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.

i. ………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………….

iii ………………………………………………………………………………………….

iv. ………………………………………………………………………………………….

(4 markah)

 b. Nyatakan peristiwa penting yang membuktikan Nabi Muhammad digelar al- Amin.

i. ………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

c. Senaraikan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai

 pemimpin yang unggul sebelum dilantik menjadi rasul.

i. ………………………………………………………………………………………….(2 markah)

d. Nyatakan sifat-sifat kepimpinan yang ada pada Rasulullah yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain.

i. ………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………(2 markah)

 Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai budi pekerti

yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

Page 73: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 73/195

13

3. Penyebaran Islam di Makkah dilakukan secara rahsia dan kemudiannya secara terbuka.

a. Siapakah sasaran utama dakwah Islamiah secara sulit?

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………...(2 markah)

 b. Namakan tokoh-tokoh yang berjaya diislamkan oleh Rasulullah di peringkat awal.

i. ………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………………………...

iv. ……………………………………………………………………………………………

(4 markah)

c. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan strategi secara rahsia di peringkat awalsemasa menyebarkan dakwah Islamiah?

i. ……………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………..(2 markah)

d. Apakah peristiwa yang menyebabkan Nabi menjalankan dakwah Islamiah secara terbuka?

i. ……………………………………………………………………………………………(2 markah)

Page 74: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 74/195

14

4. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. ialah Surah

al-Alaq dan wahyu kedua pula adalah Surah al-Muddasir.

a. Apakah kepentingan Surah al Alaq ayat 1 – 5 kepada umat Islam?

i. ………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………..

(4 markah)

 b. Mengapakah Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian?

i. ……………………………………………………………………………………………...

(2 markah)

c. Apakah kepentingan Surah al-Muddasir ayat 1-7?

i. ……………………………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………………………….

(2 markah)

d. Nyatakan perkara utama yang diberi penekanan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam

menyebarkan syiar Islam pada tahap awal?

i. ……………………………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………………………….(2 markah)

Page 75: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 75/195

15

SOALAN ESEI 

1. Masyarakat Arab Jahiliah wujud antara tahun 300 M hingga hingga turunnya wahyu pertama

kepada Nabi Muhammad s.a.w.

a) Huraikan cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. (10 markah)

 b) Jelaskan keperibadian Nabi Muhammas sebelum dilantik menjadi rasul. (10 markah)

2. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya.Ada yang menerima Islam dan ada yang menolaknya.

a) Mengapakah dakwah Islamiah dapat diterima oleh orang ramai pada peringkat awal?(10 markah)

 b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam?

(10 markah)

3. Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang pemimpin yang bijaksana, malah seorang pedagang yang berjaya.

a) Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam menyebarkan

Islamiah kepada orang ramai.(10 markah)

 b) Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perdagangan.(10 markah)

4. Pelbagai tentangan telah dilakukan oleh orang Arab Quraisy termasuk pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarganya.

a) Apakah bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap NabiMuhammad s.a.w. dan keluarga baginda?

(6 markah)

 b) Mengapakah pemulauan ini tidak bertahan lama?(8 markah)

c) Jelaskan langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengurangkan tekanandan penindasan orang-orang kafir Quraisy.

(6 markah)

Page 76: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 76/195

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN BERKEMBANGNYA DI MAKKAH

SKEMA SOALAN OBJEKTIF

SKEMA SOALAN STRUKTUR

1. a) Maksud Jahiliah

Jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan

 b) Sebab-sebab dianggap zaman gelapi. Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa.

ii.  Menyembah berhala dan mempercayai animisme.iii.  Tiada Nabi dan rasuliv.  Tiada kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk.

v.  Berakhlak rendah seperti kejam, angkuh dan degil.

c) Ciri-ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliah

i.  Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan.ii.  Mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata.iii.  Merompak dan merampas barangan daripada kafilah.

iv.  Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.

d) Kesan amalan sistem kabilah

i.  Muncul amalan assabiah/ kesukuan yang melampau.ii.  Tercetus peperangan walaupun sebab yang kecil.

iii.  Tiada perpaduan di kalangan masyarakat arab.iv.  Kehidupan tidak aman.

1 D 11 C 21 A 31 B

2 A 12 D 22 B 32 A

3 A 13 A 23 C 33 B

4 A 14 C 24 B 34 B

5 D 15 A 25 D 35 A

6 A 16 A 26 D 36 B

7 D 17 C 27 C 37 A

8 B 18 A 28 A 38 D

9 C 19 A 29 C 39 B

10 A 20 C 30 B 40 B

Page 77: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 77/195

2. a) 4 sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.

i. Siddiq (berkata benar)

ii Amanah (dipercayai)iii Tabliq (menyampaikan)

iv Fatanah (bijaksana)

 b) Peristiwa penting membuktikan Nabi digelar al-Amin

i.  Siti Khadijah bt Khuwailid menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk 

diperniagakan.ii.  Menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi

 pelbagai rintangan.

c) Peristiwa menunjukkan kewibawaan kepimpinan Nabi s.a.w. sebelum jadi rasul.

i.  Peristiwa perletakan Hajarul Aswad / menyelesaikan masalah persengketaan di

kalangan kabilah Quraisy.

d) Sifat kepimpinan Nabi s.a.w. yang patut dicontohi.

i. Ketua keluarga yang pengasih

ii. Bertimbang rasaiii.  Mengamalkan cara hidup yang sederhana

iv.  Merendah diri.v.  Bersifat penyayang kepada orang tua dan kanak-kanak 

vi.  Pemaaf vii.  Bijaksana dalam menyelesaikan masalahviii.  Sabar dan tabah

3. a) Sasaran utama dakwah secara sulit

i.  ahli keluarga

ii.  sahabat yang rapatiii.  kaum kerabat

 b) Tokoh yang berjaya diislamkan oleh Rsulullah peringkat awal.

i.  Khadijah bt Khuwailid ii.  Ali bin Abi Talibiii.  Zaid bin Harithah

iv.  Abu Bakar al-Siddiq 

c) Sebab stategi dakwah secara rahsia di peringkat awal

i.  Islam masih baru diperkenalkan.ii. Bilangan penganut Islam masih sedikit.iii.  Mengelakkan penentangan yang membolehkan asas Islam hancur.

Page 78: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 78/195

 

d) Sebab Nabi menjalankan dakwah secara terbuka

i.  Turunnya wahyu yang memerintahkan Rasulullah brbuat demikian iaitu Surah al-Hijr ayat 94.

4.a) Kepentingan Surah al-Alaq 

i.  Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.ii.  Memerintah umat Islam supaya membaca.

iii.  Menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam/ menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun masyarakat Jahiliah dengan umat Islam.

iv.  Islam mementingkan membaca dan membuat kajian tentang sesuatu.

 b)  Sebab Islam menggalakkan umatnya membaca.

i.  Sesuatu bangsa akan berilmu dan dengan ilmu dapat mencapai kejayaan yang

cemerlang.

ii.  Meningkatkan tamadunnya.

c)  Kepentingan Surah al-Muddasir.

i.  Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah.

ii Mewajibkan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.iii Ajaran Islam disampaikan dengan bijaksana dan terancang.

d)  Perkara utama yang diberi penekanan oleh Rasulullah

i.  Membetulkan akidah masyarakat Arab.

ii.  Menanamkan keimanan kepada Allah Taala.iii.  Menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji.

Page 79: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 79/195

SKEMA SOALAN ESEI 

1. a) Ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah

Tema Huraian

Golongan Dapat dibahagikan kepada dua golongan iaitu golongan Hadari dan golonganBadwi

Amalan Mengamalkan amalan yang tidak bermoral seperti judi, minum arak dan berzina.

Wanita Golongan wanita dipandang rendah dan menjatuhkan maruah.

Tanam Bayi perempuan ditanam hidup-hidup.

Berkahwin Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita yang disukai sekaligus.

rompak Merompak adalah stu kegiatan ekonomi.

Riba Perniagaan yang dijalankan adalah berasaskan riba dan penindasan

Eksploitasi Berlaku eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.

Kepercayaan Mengamalkan beberapa kepercayaan seperti menyembah berhala, pokok dantilik nasib.

Agama Ada 4 bentuk kepercayaan agama iaitu wathani, animisme, samawi dankepercayaan.

Hanif Sebilangan kecil menganut agama Hanif.

Kabilah Hidup alam sistem kabilah / berpuak-puak / bersuku-suku.

Assabiah Semangat assabiah / kesukuan yang tinggi.

Perang Sering berperang antara kabilah / suku kerana semangat assabiah.

(14 isi x 2m=10markah)

 b) Keperibadian nabi Muhammad s.a.w. sebelum menjadi rasul

Tema HuraianSifat Mempunyai empat sifat terpuji iaitu benar, dipercayai, menyampaikan dan

 bijaksana.

Al-Amin Digelar al-Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong.

Amanah Amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan seperti mengendalikan perniagaan Siti Khadijah.

Kepimpinan Mempunyai sifat kepimpinan seperti menyelesaikan peristiwa Hajarul Aswad.

Ketua Ketua keluarga yang boleh dicontohi seperti membantu isteri.

Teladan Menjadi teladan kepada anak-anak seperti dalam soal pendidikan agama.

Merendah Sikap merendah diri seperti suka bergaul dengan semua orang.

Sederhana Mengamalkan cara hidup yang sederhana

Usaha Berusaha mencari cara untuk mengubah corak hidup masyarakatnya yang terikat

dengan cirri-ciri Jahiliah.Sabar Sabar dan tabah dalam pekerjaan seperti mendaki Bukit Nur untuk mencari

tempat beribadah.

Berserah Sentiasa berserah sepenuh jiwa dan raga kepada Allah s.w.t.

Penyayang Bersifat penyayang kepada kanak-kanak dan orang tua.

Bertahannuth Suka bertahannuth (mengasingkan diri unruk beribadat)

(13 isi x 2m=10markah)

Page 80: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 80/195

2. a) Sebab Islam dapat diterima.

Tema Huraian

Murni Kemurnian ajaran IslamSama Konsep persamaan taraf yang dianjurkan oleh ajaran Islam

Bijaksana Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah, misalnya tidak memaksaorang ramai memelik Islam.

Peribadi Sifat dan keperibadian Nabi s.a.w. yang terpuji / ketinggian akhlak Nabi s.a.w.

Pembaharuan Pembaharuan-pembaharuan yang diperkenalkan oleh Islam.

(5 isi x 2m = 10 markah)

 b. Sebab masyarakat Arab menentang ajaran Islam.

Tema Huraian

Kepercayaan Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam.

Taraf Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia, sedangkan mereka

mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat.

Persaudaraan Islam memekankan konsep persaudaraan sedangkan masyarakat arab pentingkan

konsep assabiah.

Akhlak Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadikebiasaan mereka dilarang sama sekali dalam Islam.

Tanggapan Beranggapan sekiranya menerima Islam, mereka mesti menerima Nabi s.a.w.sebagai pemimpin masyarakat Arab sedangkan mereka sering bersaing untuk 

menjadi ketua / tanggapan salah terhadap tugas Nabi s.a.w.

Gugat Islam menggugat ekonomi orang Arab- menjejaskan perniagaan pengukir patung

 berhala kerana Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah Yang Esa.

( 6 isi x 2m = 10 markah)

3. a) Bukti kebijaksanaan Nabi s.a.w. menyebarkan Islam.

Tema Huraian

Lembut Baginda menyampaikan dakwah secara lemah-lembut dan berhikmah.

Memaksa Tidak memaksa/ memujuk dengan menggunakan akal.

Banding Menggunakan pendekatan membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab

Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam.

Baca Membacakan ayat al-Quran semasa menjawab prtanyaan para sahabat.

Teladan Beri penerangan / penjelasan dan menunjukkan contoh teladan yang baik.

(5 isi x 2m = 10 markah)

Page 81: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 81/195

 

 b) Pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam perdagangan.

Tema HuraianKongsi Baginda pernah menjalankan perniagaan secara perseorangan dan berkongsi

dengan teman baginda.

Abu Talib Semasa berumur 12 tahun, baginda telah mengikuti rombongan perniagaan bapa

saudara baginda, Abu Talib ke Syam.

Khadijah Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah dengan memperoleh

keuntungan yang berlipat ganda.

Cara Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur, tutur kata yang baik dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan.

Contoh Seorang pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat

(5 isi x 2m = 10 markah)

4. a) Bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy.

Tema Huraian

Jual Orang Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi .

Tolong Tidak memberi sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi.

Kahwin Tidak berkahwin dengan ahli keluarga Nabi.

(3 isi x 2m = 6 markah)

 b) Sebab pemulauan tidak bertahan lama.

Tema Huraian

Pelindung Abu Talib (bapa saudara Nabi sentiasa memberi perlindungan kepada baginda.

Bantuan Terdapat orang Quraisy yang tidak mematuhi peraturan pemulauan denganmemberikan bantuan kepada orang Islam.

Mampu Golongan Islam yang berkemampuan membantu golongan kurang berada.

Khadijah Pengorbanan kaum wanita seperti Khadijah, Aisyah dan Ummu Salamah banyak membantu seperti korbankan harta.

(4 isi x 2m = 8 markah)

c) Langkah yang diambil oleh Nabi untuk mengurangkan tekanan dan penindasan.

Tema Huraian

Benar Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapat pelindung.

Rancang Baginda dan Zaid bin Harithah mrancang ke Taif untuk menyebarkan Islam.

Tidak 

 berputus asa

Tidak berputus asa terhadap dugaan dan rintangan yang ditempuhi.

Sabar Bersabar, cekal hati dansifat tidak pernah mengalah.

Hijrah Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah setelah mendapat perintah dari

Allah.

((5 isi x 2 m = 6 markah)

Page 82: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 82/195

 

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

SOALAN OBJEKTIF

 Arahan : Tiap-tiap soalan atau pernyataan yang berikut diikuti oleh empat jawapan pilihaniaitu A, B, C, dan D. pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1. Apakah persamaan golongan di atas? (Hlm. 118)

A Golongan Nasrani di Madinah

B Golongan Yahudi di Madinah

C Golongan Arab di MadinahD Golongan umat Islam di Madinah

2. Apakah nama Madinah sebelum tahun 622 M.? (Hlm.118)

A Taif B Syam

C Yathrib

D Madain

3. Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w.dalam Perjanjian Aqabah Pertama? (Hlm.118)

I.  Beriman kepada Allah dan Rasul.

II.  Taat setia kepada Rasulullah sepenuhnya.III.  Sanggup berperang dengan orang Arab Quraisy.IV.  Tidak melakukan amalan-amalan jahiliah.

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

  Bani Quraizah

  Bani Nadir 

  Bani Qainuqa’ 

Page 83: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 83/195

 Soalan 4 dan 5 berdasarkan pernyataan di atas.

4. Apakah tujuan utama perjanjian tersebut diadakan? (Hlm. 118)

I Pengakuan golongan Muhajirin sebagai saudara.

II Pengakuan Madinah sebagai kerajaan Islam.III Pengakuan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.IV Pengakuan kepercayaan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam.

A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

D I dan IV

5. Apakah kesan penting perjanjian ini? (Hlm. 118)

A Madinah menjadi pusat perdagangan.B Madinah diserahkan kepada orang Islam

C Madinah diiktiraf oleh QuraisyD Madinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru.

.

6. Janji-janji di atas telah dilafaz di satu tempat yang bernama Aqabah.

Siapakah yang melafazkan janji-janji tersebut? (Hlm 118)

I Orang Aus

II Orang KhazrajIII Orang YahudiIV Orang Nasrani

A I dan II

B II dan IIIC III dan IV

D I dan IV

Perjanjian Aqabah Pertama danKedua ditandatangani antara Nabi

Muhammad s.a.w. dengan pemimpin

kaum Aus dan Khazraj.

  Kami berjanji akan beriman

kepada Allah dan rasul.

  Kami berjanji tidak akan mencuri,

minum arak atau membunuh bayi

 perempuan.

  Kami berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad  s.a.w.

Page 84: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 84/195

 

7. Mengapakah kedua-dua perjanjian di atas penting kepada sejarah Islam? (Hlm 119)

A Berlakunya gencatan senjata di antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan kaum QuraisyB Kota Makkah ditawan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

C Agama Islam diterima oleh masyarakat ArabD Kerajaan Islam yang pertama diasaskan

8. Mengapakah keadaan di Madinah tidak aman sebelum peristiwa Hijrah? (Hlm.118)

A Penyerangan orang QuraisyB Pencerobohan orang Yahudi

C Penguasaan ekonomi orang Yahudi

D Pergaduhan suku Arab dan Yahudi

9. Maksud Hijrah dalam konteks tamadun Islam ialah………(Hlm 119)

A pembentukan negara Islam

B perpindahan Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah.C perjuangan untuk menguatkan kedudukan Islam

D persetujuan dan jemputan penduduk Madinah

10. Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. mengetahui niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda? (Hlm121)

A Melalui orang Aus dan Khazraj

B Melalui Abu Bakar al-Siddiq C Melalui wahyuD Melalui umat Islam Makkah

11. Faktor yang mendorong Nabi Muhammad s.a.w. dan Pengikut-pengikut baginda berhijrah ke

Madinah? (Hlm 121)

I Penentangan Kaum QuraisyII Ancaman penduduk Taif III Jemputan kaum Aus dan Khazraj

IV Bimbingan wahyu

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

  Perjanjian Aqabah pertama – 621 M

  Perjanjian Aqabah Kedua –622 M

Page 85: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 85/195

12. Apakah sebab penduduk Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah untuk 

memimpin mereka? (Hlm 118)

A Untuk mempertahankan Madinah daripada serang musuh.B Untuk mengamankan masyarakat Madinah yang sentiasa bermusuhan

C Untuk menghapuskan orang YahudiD Untuk meredakan permusuhan mereka dengan orang Quraisy

13. Apakah faktor yang menyebabkan orang Islam Makkah berhijrah ke Habsyah? (Hlm 121)

A Jemputan dan sokongan penduduk Habsyah terhadap merekaB Nabi ingin berdakwah ke luar MakkahC Raja Habsyah ialah muslim yang baik 

D Penindasan orang Arab Quraisy terhadap Islam

14. Apakah kepentingan Hijrah dalam perkembangan Islam? (Hlm 122)

I Penyebaran agama Islam dijalankan secara aman

II Penyebaran agama Islam dijalankan secara terbukaIII Penyebaran agama Islam dijalankan tanpa paksaan

IV Memberi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

15. Apakah ciri persamaan kedua-dua golongan di atas? (Hlm 122)

I Berasal dari Makkah

II Berasal dari MadinahIII Memeluk agama Islam

IV Memberi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.

A I dan IIB III dan IVC II dan III

D I dan IV

  Muhajirin

  Ansar 

Page 86: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 86/195

16. Apakah peranan orang Ansar terhadap Muhajirin di Madinah? Hhlm 122/123)

I Menyebarkan agama Islam kepada mereka

II Menjaga keselamatan merekaIII Menyediakan tempat tinggal

IV Menyediakan modal untuk berniaga

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

17. Hijrah telah membawa banyak perubahan penting.

Apakah perubahan penting yang berlaku? (Hlm.122)

I Masjid Quba’ didirikanII Agama Islam disebar tanpa halangan

III Masyarakat Islam disatukan di bawah satu akidah

IV Semenanjung Arab dikuasai oleh orang Madinah

A I dan IIB III dan IVC II dan III

D I dan IV

18.. Menurut pandangan Islam, apakah tujuan Hijrah? (Hlm.121)

A Memenuhi Perjanjian Aqabah Pertama dan KeduaB Membentuk kerajaan IslamC Mendirikan masjid yang pertama

D Meneruskan penyebaran Islam

19. Orientalis Barat mentakrifkan Hijrah sebagai suatu pelarian. (Hlm 120)Mengapakah takrifan ini tidak dipersetujui oleh umat Islam?

I Kerana penghijrahan berlaku berdasarkan jemputan dan persetujuan orang MadinahII Kerana Nabi Muhammad s.a.w. dan pengikutnya dari Makkah diberi tempat istimewa di

Madinah

III Kerana Nabi Muhammad s.a.w dan pengikutnya pergi ke Madinah secara terbuka

IV Kerana Nabi Muhammad s.a.w. ingin menyebarkan agama Islam di Madinah

A I dan II

B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

Page 87: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 87/195

20. Di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. telah membentuk sebuah kerajaan Islam. Apakah peranan

 Nabi Muhammad s.a.w.? (kbkk)

I Ketua pentadbir II Ketua tentera

III Ketua pendidik IV Ketua agama

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

21. Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam peristiwa Hijrah? (Hlm.120)

A Mewakili orang Aus dan Khazraj dalam perjanjian Aqabah

B Bersembunyi di Gua Thur bersama-sama Nabi Muhammad s.a.w.C Memberi bantuan kepada Nabi Muhammad s.a.w. semasa baginda bersembunyi di Gua

Thur D Mengiringi Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah

22. Mengapakah perkara di atas penting kepada kerajaan Madinah? (Hlm 122)

I Membentuk masyarakat yang harmoni

II Memakmurkan kehidupan masyarakat

III Mewujudkan kesejahteraan hidup

IV Melahirkan budaya kebangsaan

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Abdullah bin Abu Bakar 

  Asma binti Abu Bakar 

  Amir bin Fuhairah 

Hijrah telah menyatu-padukan penduduk 

Madinah yang terdiri daripada pelbagai

kaum, budaya dan agama.

Page 88: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 88/195

23. Masjid Al Nabawi merupakan masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad s.a.w. di

Madinah. Apakah peranan masjid tersebut pada masa itu? (Hlm 123)

I Tempat ibadatII Tempat belajar 

III Tempat pertemuan dan perbincangan umat IslamIV Tempat berurus niaga

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

24. Pada setiap tahun negara kita menyambut “Maal Hijrah”.Apakah tujuan diadakan sambutan ini? (Hlm 123)

A Mengingati kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.

B Mengingati perjuangan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.

C Mengingati permulaan pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.D Mengingati kejayaan pembentukan kerajaan Islam yang pertama

Soalan 25 dan 26 berdasarkan maklumat yang berikut.

25. Antara berikut, pernyataan manakah dapat menerangkan maksud kota tersebut? (Hlm 123)

A Kota perdaganganB Kota pentadbiran Islam

C Kota bercahayaD Kota bertamadun

26. Apakah tujuan Nabi Muhammad s.a.w mengubah nama tersebut? (Hlm 123)

A Menjadikan Madinah

B Menjadikan Madinah pusat tamadun IslamC Menjadikan Islam agama rasmi di MadinahD Mengukuhkan kedudukannya di Madinah

Selepas Hijrah, Nabi Muhammad s.a.w. menukarkan nama Yathrib

kepada Madinah al-Munawarah.

Page 89: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 89/195

Soalan 27 dan 28 berdasarkan maklumat yang berikut.

27. Berdasarkan maklumat di atas, siapakah golongan X? (Hlm 122)A Orang Ansar 

B Orang MuhajirinC Orang YahudiD Orang Quraisy

28. Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh golongan X? (kbkk)

I BertoleransiII Bekerjasama

III Berhemah tinggiIV Sedia berkorban

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

29. Tokoh-tokoh di atas telah banyak membantu Nabi Muhammad s. a.w. dalam usaha menyebarkan

agama Islam. Apakah sumbangan Abdul Rahman bin Auf? (Hlm 123)

A Sanggup tidur di katil Nabi Muhammad s.a.w. pada malam penghijrahan.

B Sanggup menyamar diri sebagai Nabi Muhammad s.a.w. semasa rumah bagindadikepung oleh orang Quraisy

C Sanggup mengiringi Nabi Muhammad s.a.w. semasa berhijrahD Sanggup menyumbangkan harta benda untuk membantu umat Islam.

  Mereka memberikan

tempat tinggal untuk umatIslam Makkah.

  Mereka menyediakan

makanan dan keperluanasas untuk umat IslamMakkah

  Mereka menerima umat

Islam Makkah sebagai

saudara

Abu Bakar al-Siddiq 

Ali bin Abu talib

Abdul Rahman bin Auf 

Golongan X

Page 90: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 90/195

 

30. Antara berikut, siapakah yang telah membantu Nabi Muhammad s.a.w. seperti di atas semasa baginda bersembunyi di gua Thur sebelum bertolak ke Yathrib? (Hlm 120)

I Abu Bakar al-Siddiq II Amir bin Fuhairah

III Abdullah bin Abu Bakar IV Asma’ binti Abu Bakar 

A I,II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

31. Apakah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam perjalanan dari Makkahke Madinah? H(hlm 120)

I Gigih

II BijaksanaIII Tabah

IV Kepimpinan

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

32. Piagam Madinah merujuk kepada kanun, piagam atau perjanjian bertulis tentang hak dan

 bertanggungjawab pemerintah dengan orang yang diperintah.Mengapakah Piagam Madinah dibentuk? (Hlm 124)

I Untuk melahirkan sebuah pemerintahan yang stabil

II Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang adilIII Untuk melahirkan sebuah negara yang majuIV Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berbilang kaum

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III danIVD II, III dan IV

  Menghantar makanan

dan minuman

  Menyampaikan berita

tentang gerakan orangQuraisy

Page 91: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 91/195

33. Antara berikut, yang manakah benar tentang Piagam Madinah? (hlm 125)

I Mengandungi 47 fasal

II Isinya berdasarkan wahyuIII Dijadikan dasar undang-undang kerajaan Madinah

IV Semua anggota piagam beragama Islam

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

34. Antara berikut, prinsip yang manakah berkaitan dengan anggota Piagam Madinah yang bukanIslam? (Hlm 127)

I Mereka dianggap bersaudara

II Mereka diberi hak dan kebebasan beragama

III Mereka diberi jaminan keselamatan MadinahIV Mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan Madinah

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

35. Apakah kandungan Piagam Madinah dari aspek agama yang patut dipatuhi oleh semua penduduk 

Madinah? (Hlm 127)

A Menghormati agama orang lain

B Kepercayaan dan adat resam tradisi dihapuskanC Agama Islam tidak boleh disebar secara terbuka

D Semua penduduk mepertahankan Islam

36. Perlembagaan Madinah mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah dan

keselamatan mereka juga terpelihara. Apakah tanggungjawab orang Yahudi kepada kerajaanMadinah sebagai balasannya? (Hlm 126)

A Memeluk agama Islam

B Membantu dalam pentadbiran kerajaanC Meninggalkan adat tradisiD Mematuhi Piagam Madinah

Page 92: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 92/195

37. Antara berikut, apakah faktor-faktor Uthman bin Affan dipilih untuk ke Makkah setelah orang

Islam disekat di Hudaibiyah? (Hlm 132)

I Mempunyai harta kekayaan yang banyak II Mempuyai ramai saudara mara di Makkah

III Merupakan sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lainIV Sifatnya yang lemah lembut dan bertolak ansur 

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor penting pembukaan semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (Hlm 135)

I Pengislaman Abu Sufian dan Abbas.

II Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung

III Pembunuhan musuh IslamIV Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w.

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

39. Apakah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak akan menjadikan

manusia sesat? (Hlm137)

A Pembentukan kerajaan Islam Madinah

B Al-Quran dan sunnahC Sistem pemerintahan Islam

D Tamadun Islam

40. Mengapakah dikatakan sedemikian? (kbkk)

I Sistem pemerintahannya meletakkan Allah sebagai kuasa yang paling tinggi.

II Perlembagaan negara disusun terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaanIII Agama Islam dijadikan agama rasmi

IV Mengakui dirinya bersifat ketuhanan

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Cara Nabi Muhammad s.a.w.Mendirikan kerajaan berbeza

daripada cara yang dilakukan oleh

 pemimpin dunia yang lain

Page 93: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 93/195

 SOALAN STRUKTUR

1  Pertemuan antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah pada tahun621 M. telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah (hlm.118)

(a) Namakan dua suku orang Arab Madinah yang mengadakan perjanjian dengan Nabi

Muhammad s.a.w.

(i)……………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………….(2 Markah)

(b) Nyatakan TIGA isi perjanjian Aqabah Pertama

(i) ……………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………

(iii)  ……………………………………………………………………

(3 Markah)(c.) Nyatakan EMPAT isi perjanjian Aqabah Kedua

(i) ……………………………………………………………………

(ii)  ……………………………………………………………………

(iii)  ……………………………………………………………………

(iv)  ……………………………………………………………………

(4 markah)(d) Namakan suku Yahudi yang pertama berhijrah ke Madinah.

……………………………………………………………………………

(1 markah)

Page 94: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 94/195

2.  Peristiwa “Hijrah” sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam. (Hlm 119-124)

(a) Apakah maksud Hijrah ?

…………………………………………………………………………

(1 Markah)(b) Apakah maksud Hijrah dalam konteks tamadun Islam?

………………………………………………………………………….(1 Markah)

(c) Namakan gua yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad s.a.w sebelum berhijrah ke Madinah.

…………………………………………………………………………..(1 Markah)

(d) Nyatakan TIGA sebab berlakunya Hijrah.

(i) …………………………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………

(iii)  …………………………………………………………………(3 Markah)

(e) Nyatakan EMPAT kepentingan Hijrah dalam perkembangan masyarakat Islam.

(i)  …………………………………………………………………

(ii)  ....................................................................................................

(iii)  …………………………………………………………………

(iv) …………………………………………………………………(4 Markah)

Page 95: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 95/195

3.  Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada

masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. (Hlm 124-129)

(a) Apakah maksud Piagam Madinah?

……………………………………………………………………………..(1 Markah)

(b) Nyatakan Lima isi kandungan Piagam Madinah .

(i) ………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………

(iv) ………………………………………………………………………

(v) ………………………………………………………………………

(5 Markah)

(c) Nyatakan EMPAT kepentingan Piagam Madinah .

(i) ………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………

(iv)  ………………………………………………………………………

(v)  ………………………………………………………………………

(4 Markah)

Page 96: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 96/195

4.  Perjanjiann Hudaibiyah telah mewujudkan perdamaian dan misi perjuangan Islam dapatdilaksanakan. (Hlm 131-133)

(a) Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi Makkah pada tahun 628M?

…………………………………………………………………………….

(1 Markah)

(b) Nyatakan DUA Peristiwa penting ke arah termeterainya Perjanjian Hudaibiyah.

(i)  ……………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………

(2 Markah)

(c) Nyatakan EMPAT kandungan Perjanjian Hudaibiyah.

(i) ……………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………

(iii)  ……………………………………………………………………

(iv)  ……………………………………………………………………(4 Markah)

d) Nyatakan TIGA kepentingan Perjanjian Hudaibiyah.

(i) ……………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………

(iii) ……………………………………………………………………(3 markah)

Page 97: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 97/195

SOALAN ESEI

1. Peristiwa “Hijrah” sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam.

(a) Bincangkan sebab-sebab berlakunya peristiwa Hijrah

(10 markah)

(b) Pada pandangan anda, mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting

dalam sejarah perkembangan Islam?(10markah)

2. “Piagam Madinah lengkap, menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak”.

(a) Bincangkan kandungan Piagam Madinah.(10 markah)

(b) Apakah kepentingan Piagam Madinah kepada seluruh umat Islam?

(10 markah)

3. (a) “Islam tersebar berasaskan kekuatan dan dakwah Islamiah bukan kerana

 peperangan”, Berikan alasan-alasan anda.(10 markah)

(b) Apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah?(10 markah)

Page 98: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 98/195

 SOALAN OBJEKTIF

1.  B 11.  C 21.  C 31.  A

2.  C 12.  B 22.  A 32.  A

3.  B 13.  B 23.  A 33.  A

4.  C 14.  A 24.  B 34.  D

5.  D 15.  B 25.  C 35.  A

6.  A 16.  D 26.  B 36.  D

7.  C 17.  C 27.  A 37.  D

8.  D 18.  D 28.  B 38.  B

9.  B 19.  A 29.  D 39.  B

10.  C 20.  B 30.  D 40.  A

SOALAN STRUKTUR

1. a) i) Ausii) Khazraj

 b) i) Beriman kepada Allah dan Rasulii) Berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

iii) Tidak akan melakukan amalan jahiliah

c) i) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam

ii) Mengukuh taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.iii) Menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinahiv) Menyediakan tempat tinggalv) Menjanjikan keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah

vi) Bersedia mempertahankan Islam

d) Yahudi Qainuqa’

2. a) Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

 b) Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah.

c) Gua Thur 

d) i) Perintah Allah menerusi wahyu

ii) Ancaman orang Arab Quraisy Makkah

iii) Jemputan masyarakat Arab Madinahiv) Meneruskan penyebaran Islam

Page 99: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 99/195

e) i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman.

ii)Mendamaikan suku Arab Madinah yang sering bersengketa.iii) Menjalin hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan Madinah

iv) Menyatupadukan penduduk Madinah.v) Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

vi) Dapat menunjukkan sikap toleransi kaum

3. a) Perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622 M,

 berpandukan wahyu Allah.

 b) i) Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin di Madinahii) Bebas mengamalkan agama masing-masingiii)Masyarakat Madinah dianggap sebagi satu ummah dan mempunyai tanggungjawab

yang sama.iv) Undang-undang Islam diguna secara menyeluruh.

v) Penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan.vi) Menjamin keselamatan orang bukan Islam.

vi) Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri

c) i) Model kerajaan Islam yang unggul sebagai panduan.ii) Kepintaran Nabi Muhammad s.a.w. dikagumi.iii) Amalan riba, penipuan, rasuah tidak dibenarkan.

iv) Masyarakat hidup bersatu padu dan aman.v) Perundangan ini boleh diikuti oleh semua masyarakat.

vi) Sistem pemerintahan meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi.vii) Menyusun kehidupan masyarakat lebih sistematik.

4. a) i) Kerana di situ letaknya kaabah yang menjadi pusat ibadat orang Islamii)Mekah merupakan tempat asal orang muhajirin

 b) i) Pada tahun 628 M, rombongan orang Islam pergi ke Makkah untuk menunaikan

umrah.ii) Disekat di Hudaibiyah dan Nabi Muhammad menghantar Uthman bin Affan sebagaiutusan

menerangkan tujuan mereka.iii) Orang Islam bersumpah setia “Baiah al-ridwan”.

iv) Nabi Muhammad s.a.w bersedia mengadakan perjanjian

c) i) Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahunii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atauorang

Quraisy Makkah.iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak 

 perlu

dipulangkan.iv) Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu

dipulangkan semula.v) Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H)

Page 100: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 100/195

d) i) Orang Islam boleh mengerjakan haji pada tahun berikutnya.

ii) Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.a.w. merangka program dakwah.iii)Islam dapat tersebar dengan aman.

iv) Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi.v) Orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah.

SOALAN ESEI

1. (a) Bincangkan sebab-sebab berlakunya peristiwa Hijrah 

Tema Huraian

Wahyu Perintah Allah menerusi wahyu Allah s.w.t.

Penentangan Penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap

Islam.

Strategi Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam.

Jemputan Jemputan orang Arab madinah terhadap Nabi Muhammad s.a.w. danorang Islam

Sesuai Mencari tempat baru dan sesuai untuk menyebarkan Islam

Seksaan Menyelamatkan orang Islam daripada seksaan orang Arab Quraisy.

Keamanan Ingin mewujudkan keamanan dan keharmonian.

Kerajaan Untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam

(b) Pada pandangan anda, mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting

dalam sejarah perkembangan Islam?

Tema Huraian

Dakwah Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung

lagi

Bersengketa Mendamaikan suku arab di Madinah yang sering bersengketa iaituAus dan Khazraj.

Penduduk Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagaikaum, budaya dan agama

Membina Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat untuk beribadat, belajar dan berbincang

Takwim Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam

 Nama Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-MunawarahTolong-menolong Hijrah membuktikan sikap tolong menolong dalam sebuah NegaraIslam perlu diamalkan

Peranan Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan dalam

kemajuan sesebuah neagara.

Page 101: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 101/195

 

2 (a) Bincangkan kandungan Piagam Madinah.

Tema HuraianPemimpin Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin di Madinah

Agama Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing

Tanggungjawab Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah dan

mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara

Menyeluruh Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh

Ekonomi Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukanekonomi Negara.

Ancaman Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan

Madinah daripada ancaman luar 

Terjamin Keselamatan orang bukan Islam (Yahudi) terjamin selagi merekamematuhi perlembagaan Madinah.

(b) Apakah kepentingan Piagam Madinah kepada seluruh umat Islam

Tema Huraian

Model Kerajaan Islam di Madinah merupakan model kerajaan Islam yang

unggul.

Dikagumi Kepintaran Nabi Muhammad s.a.w menggubal satu piagam sangat

dikagumi kerana berjaya mengatur sebuah pemerintahan yang

lengkap.

Ekonomi Ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan.

Ummah Berjaya membentuk masyarakat baru berdasarkan ummah, iaitu

masyarakat yang hidup bersatu padu dan aman.

Perundangan Masyarakat Madinah daripada pelbagai keturunan, budaya danagama dapat mendiami negara yang mempunyai perundangan

yang lengkap dan sempurna.

Tertinggi Sistem pemerintahan diasaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yangmeletakkan Allah sebagai kuasa yang tetinggi.

Kehidupan Piagam Madinah berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang

sistematik.

Page 102: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 102/195

 

3 (a) “Islam tersebar berasaskan kekuatan dan dakwah Islamiah bukan keranapeperangan”, Berikan alasan-alasan anda.

Tema Huraian

Memeluk Nabi Muhammad s.a.w. tidak memaksa mereka memeluk Islam

Diplomasi Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik 

Peperangan Dalam Islam peperangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri, agama dan bangsa

Wahyu Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah setelah

wahyu diturunkan oleh Allah

Perdamaian Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian, oleh itu orangIslam harus memilih perdamaian

Toleransi Islam berkembang secara sukarela dan toleransi, misalnya dalamPerang Badar, walaupun Islam beroleh kemenangan, NabiMuhammad s.a.w. mengamalkan dasar pengampunan kepadatawanan Arab Quraisy.

Membunuh Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarangmembunuh sesuka hati.

Aman Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam

tersebar dengan aman

(b) Apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah?

Tema Huraian

Haji Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya(629M)

Kebebasan Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah

dan melakukan ibadat di Kaabah

Dakwah Nabi Muhammad s.a.w. dapat merangka program dakwah Islamiahke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman

Penganut Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimeterai, bilangan

 penganut Islam bertambah

Pengislaman Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quarisy seperti Khalid binal-Walid, Amru bin al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan

kepada orang Arab Quraisy yang lain

Dikagumi Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang dikagumi.

Mengiktiraf Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di

Madinah

Page 103: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 103/195

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMMBANGANNYA

SOALAN OBJEKTIF.

1.  Dalam bahasa Arab, perkataan khalifah membawa erti (Hlm 143)

A rajaB pemerintah

C penggantiD pentadbir 

2.  Dalam konteks agama, perkataan khalifah bermaksud (Hlm.143)

A bertanggungjawab mengawal dan menjaga keamanan NegaraB bertanggungjawab menjaga kemurnian agama Islam

C pegawai yang cekap mentadbir dan memelihara agamaD pegawai yang bertanggungjawab menjaga hal-ehwal politik dan ekonomi negara

3.  Antara yang berikut, yang manakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calonkhalifah? (Hlm.143)

I Lelaki yang merdekaII Beragama Islam

III Berkeluarga dan rupa paras yang baik IV Mempunyai akhlak yang baik 

A I,II dan III

B I,III dan IVC I,II dan IVD II,III dan IV

4.  Bagaimanakah cara pemilihan khulafa al Rasyidin? ( Hlm.143)

I Secara musyawarahII Pemilihan daripada beberapa calon

III Warisan daripada ibu bapaIV Pencalonan oleh sekelompok masyarakat

A I,II dan III

B I,II dan IVC I,III dan IVD II,III dan IV

Page 104: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 104/195

 

Calon Khalifah

Syura

X

5.  Dalam rajah di atas, X ialah upacara (Hlm 143)

A pengundianB perlantikan

C baiah

D kesepakatan

6.  Mengapakah syura dan baiah dijalankan? (Hlm.143)

A Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat

B Menjamin bakal pentadbir dari keturunan baik-baik C Menjamin pegawai tersebut menjaga hal ehwal ekonomi dan politik 

D Menjamin bakal pentadbir mempunyai wawasan

Seorang khalifah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan dan politik,ekonomi dan kehidupan sosial secara bersepadu

7.  Mengapakah mereka perlu bersifat sedemikian? (Hlm.144)

A Untuk menjaga kepentingan, kedudukan dan status sebagai pemimpin berwibawaB Supaya dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat

C Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmaniD Supaya sistem pemerintahan dan perundangan Islam dapat dimantapkan

Khalifah Abu Bakar al Siddiq terkenal

sebagai penyelamat umat Islam

8.  Mengapakah beliau digelar sedemikian? (Hlm 145)

I Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsuII Menyelesaikan masalah pelantikan khalifah

III Membasmi golongan murtad IV Menyelamatkan negara daripada bencana alam

A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IV

D II,III dan IV

Page 105: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 105/195

 

Golongan Nabi Palsu, golongan murtad dan mereka yang enggan membayar zakat.

9.  Golongan ini dikenali juga sebagai (Hlm.145)

A al RiddahB al Ridwan

C al BaiahD al Mudharabah

10.  Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan alQuran dan menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? (Hlm.145/146)

A Kehilangan ramai hafiz al Quran

B Banyak catatan al Quran dipindaC Catatan al Quran musnah akibat perang

D Bimbang pengaruh kitab Bible dalam Kristian

MusyawarahSyura

11.  Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah adalah berasaskan kepada kaedah di atasMengapakah kaedah ini wajar dipraktikkan? (Hlm.143)

A Menekankan pemuafakatan

B Mementingkan pewarisan jawatanC Menuruti wasiat oleh Nabi Muhammad S.A.WD Mengutamakan hubungan dengan Nabi Muhammad S.A.W

12.  Mengapakah Abu Bakar as Siddiq membahagikan daerah-daerah yang dikuasainya

kepada sepuluh wilayah? (Hlm 145)

A Untuk menentang musuh-musuh Islam yang terdapat di daerah tersebut

B Untuk mengekalkan tradisi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAWC Untuk melicinkan pentadbiran dan pengurusan kerajaan

D Untuk meletakkan sepuluh pasukan tentera yang terdiri daripada pelbagai kaum

13.  Pelantikan Khalifah Umar al Khattab sebagai khalifah al Rasyidin kedua dilakukanmelalui

(Hlm 146)

A pesanan dan wasiat Nabi Muhammad SAW

B cadangan Ali bin Abu TalibC dicadangkan oleh sekelompok umat Islam

D cadangan Khalifah Abu Bakar as Siddiq yang sedang sakit

Page 106: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 106/195

 

14.  Pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar al Khattab dalam bidang ketenteraanialah

(Hlm 146)

I membentuk pasukan tentera tetap dan tentera sukarelaII tentera tetap memakai pakaian seragamIII pasukan tentera tetap diberi gaji

IV membeli senjata canggih dari Negara barat

A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IV

D II,III dan IV

15.  Pembinaan angkatan tentera laut Islam yang pertama dalam sejarah pemerintahan

Islam ditubuhkan oleh khalifah (Hlm 147)

A Ali bin Abu talib

B Abu Bakar asSiddiq C Uthman bin AffanD Umar al Khattab

Ketahuilah bahawa dunia ini dipenuhi oleh tipu daya. Maka janganlahkamu tertipu oleh kemewahan hidup dan tipu daya manusia

16.  Ucapan di atas diucapkan selepas pelantikan beliau sebagai khalifah. Beliau yangdimaksudkan ialah (Hlm 147)

A Khalifah Abu Bakar asSiddiq 

B Khalifah Umar al KhattabC Khalifah Uthman bin AffanD Khalifah Ali bin Abu talib

17. Khalifah Ali bin Abu Talib merupakan khulafa al Rasyidin yang keempat. Kelebihan

yang terdapat pada beliau ialah (Hlm 148)

I bersifat tegas dan beraniII hartawan yang sering membantu umat Islam

III berhijrah ke Madinah bersama-sama Nabi Muhammad SAWIV berpengetahuan luas dalam perundangan Islam

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Page 107: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 107/195

 

Dalam Peperangan Siffin, tentera Syaidina Ali bin Abu Talib hampir mencapai kemenangan.Oleh kerana pihak musuh mengangkat al Quran,

Ali telah menghentikan peperangan tersebut

18.  Mengapakah beliau bertindak sedemikian? (Hlm 148)

A Merupakan helah dan strategi peperanganB Sentiasa mengekalkan keamanan dan ketenteraman negaraC Ingin mengambil hati Muawiyah iaitu bakal pemimpin Islam

D Khuatir tenteranya akan berpihak kepada Muawiyah

19.  Selepas pemerintahan Khulafa al Rasyidin, pelantikan ketua kerajaan Islam dilakukan berdasarkan (Hlm 150)

A pengundianB Syura

C pewarisanD baiah

20.  Sistem pemerintahan monarki mula diperkenalkan ketika pengasasan kerajaan BaniUmaiyyah oleh Muawiyyah bin Sufian

Mengapakah sistem ini dilaksanakan? (Hlm 150)

A Sistem musyawarah tidak praktikalB menerima pengaruh system politik YunaniC perebutan kuasa di kalngan bani berpengaruh

D mementingkan pemerintahan berasaskan warisan

Sistem Hijabah

21.  Mengapakah system pemerintahan Bani Umaiyyah dapat disamakan dengan langkah

keselamatan masa kini dalam menghadapi keganasan? (Hlm 151)

A Mengelakkan serangan berani matiB Menghindari pertikaian antara kabilahC Menjaga keselamatan pemimpin Negara

D Menjamin perbendaharaan negara selamat

Page 108: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 108/195

 

22. Pilih pernyataan yang tepat bagi pernyataan di atas (Hlm 152)

I pembinaan hospital pertama di Damsyik 

II pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah Umar bin Abdul AzizIII pakar bedah Ibn al Nafis menghasilkan buku berkaitan dengan teknik pembedahan

IV pakar bedah wanita dan pakar bedah lelaki saling bekerjasama

A I,II dan III

B I,II dan IVC I,III dan IV

D II,III dan IV

23. Bagaimanakah sumber pendapatan kerajaan diperolehi? (Hlm 153/154)

I KharajII Jizyah

III GhanimahIV Cukai pendapatan

A I,II dan IIIB I,II dan IV

C I,III dan IVD II,IIIdan IV

24.  Apakah kegiatan ekonomi tersebut? (Hlm 154)

I Membuat tembikar II Perhiasan emas dan perak 

III Membuat senjataIV Perdagangan rempah

A I,II dan IIIB I,II dan IV

C I,III dan IVD II,IIIdan IV

Perkembangan bidang kesihatan pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah

sangat menggalakkan 

Baitulmal telah ditubuhkan untuk mengimbangi

pendapatan dan perbelanjaan negara

Cordova, selain menjadi pusat ilmu, juga menjadi pusat

kegiatan ekonomi dan perdagangan ntarabangsa

Page 109: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 109/195

 

25. Mengapakah perundangan islam mementingkan eleman di atas apabila mengenakan

hukuman? (Hlm 152)

A Hukuman berdasarkan balasan

B Hukuman berdasarkan ijtihad C Hukuman keras amat bersesuaian

D Hukuman berteraskan pemikiran logik 

CordovaSeville

ToledoGranada

26.  Bandar-bandar diatas dianggap berpengaruh kepada perkembangan keilmuan semasa

ketamadunan islam kerana (Hlm 153)

A pusat penyebaran ilmu Islam di Eropah

B pusat pendidikan tinggi Islam di Tanah ArabC bandar dengan kemudahan bercirikan Islam

D tumpuan pedagang Arab memasarkan karya Islam

27.  Bagi memperkemaskan sistem pentadbiran, kerajaan Bani Umaiyyah telahmenubuhkan empat buah jabatan.Antara berikut, yang manakah jabatan tersebut? (Hlm 151)

I Jabatan Cukai

II Jabatan PenulisanIII Jabatan Urusan AmIV Jabatan Surat Menyurat

A I,II dan III

B I,II dan IV

C I,IIIdan IV

D II,III dan IV

Golongan Mawali

28.  Golongan di atas menyertai Gerakan Abbasiyyah bagi menentang Bani Umaiyyah

kerana didorong oleh (Hlm 155)

A mobiliti sosial tidak berlakuB ditindas kerana kemiskinanC diketepikan jawatan sewajarnya

D sering menimbulkan pertikaian dalam politik 

Memanfaatkan keupayaan berfikir untuk menetapkan sesuatu hukum syarak

berdasarkan kaedah-kaedah tertentu

Page 110: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 110/195

29. Pada zaman Bani Abbasiyah banyak ulama telah menyusun hadis dan menghasilkan

tulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya (Hlm 157)

Ulama yang dimaksudkan ialah

I Imam Malik II Ibn Ishaq III Imam Abu Hanifah

IV Al Makmun

A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,IIIdan IV

D II,III dan IV

30. Kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah meluaskan wilayahnya banyak dibantu olehgolongan Ghazi

Mengapakah golongan ini penting? (Hlm 162)

A Mengahwini penduduk tempatanB Terdiri daripada pahlawan tenteraC Golongan dermawan membantu ekonomi Islam

D menyebarkan Islam kepada penduduk setempat

Kumpulan Janissari

31.  Kerajaan Islam yang menggunakan factor di atas untuk meningkatkan perluasan

empayarnya di Eropah ialah (Hlm 162)

A Kerajaan Jahiliah

B Kerajaan UmaiyyahC Kerajaan Abbasiyah

D Kerajaan Turki Uthmaniah

32.  Pemerintahan kerajaan Uthmaniah di bawah Sultan Selim I sangat berwibawa sehingga

kerajaan ini digelar Pelindung kepada Umat Islam Seluruh DuniaMengapa? (Hlm.160)

A Memonopoli perdagangan Eropah

B Menguasai Bandar suci Makkah dan MadinahC Melahirkan ramai golongan cendikiawan Islam

D Menumpukan kegiatan kesenian dan sastera Islam

Page 111: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 111/195

 

33.  Perkembangan Islam di rantau Balkan banyak didorong sikap toleransi dan asimilasiajaran Islam terhadap orang kristian yang didorong oleh (Hlm.163)

A kumpulan sufi

B para falsafah IslamC golongan mualaf IslamD golongan tempatan yang bersimpati

34.  Bagaimanakah pengenalan undang-undang Kanun Suleiman mempengaruhikewibawaan Sultan Selim I membina empayar kerajaan Turki Uthmaniah sehingga keEropah? (Hlm.161)

A Melarang sistem pewarisan takhta

B Melahirkan sistem kerajaan berasaskan hukumanC Mempertahankan kehormatan setiap individu

D Menghalang golongan bukan Arab menjadi pentadbir 

35.  Kerajaan Uthmaniah berperanan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan

 pendidikan’Antara berikut manakah sumbangan tersebut? (Hlm.161)

I Penulisan ensiklopediaII Sistem Madrasah

III Kolej PerubatanIV Maktab Perundangan

A I,II dan IIIB I,II dan IV

C I,III dan IVD II,III dan IV

36.  Islam telah bertembung dengan tamadun lain di dunia dengan pelbagai cara.

Bagaimanakah pertembungan itu berlaku? (Hlm. 164)

I Perdagangan dan perniagaan

II Hubungan diplomatik 

III Melalui penaklukan dan ketenteraanIV Melalui kegiatan berdakwah

A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IV

D II,III dan IV

Page 112: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 112/195

 

37.  Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah memberi manfaat yang besar 

kepada perkembangan intelektual Islam.Mengapa? (Hlm.156)

A Menerbitkan karya terjemahan bahasa ArabB Mengambil ilmu bagi kepentingan pedagang

C Mendalami ilmu berteraskan perspektif IslamD Menghimpunkan karya Eropah di pusat kebudayaan Islam

Perkembangan Zaman Renaissance di Eropah turut dipengaruhi oleh peranan yang

dimainkan oleh golongan Mudejar 38. Mengapakah golongan ini penting? (Hlm.166)

A Kumpulan mubaligh yang berdakwah

B Menubuhkan institusi pendidikan Islam di Eropah

C Menyebarkan budaya islam sesame masyarakat kristianD Menggalakkan usaha penterjemahan karya Eropah ke dalam bahasa Arab

39. Perdagangan dan perniagaan menjadi cara yang paling penting terhadap pertembungan

tamadun Islam dengan tamadun lain di duniaMengapakah hal ini berlaku? (Hlm.164)

A Perdagangan monopoli digalakkan

B Wujud interaksi dan asimilasi budayaC Orang Islam mempelopori perdagangan lautD Sistem ekonomi Islam diterima tamadun lain

40. Perkembangan tamadun Islam di Kota Baghdad, Cordova dan kota lain di Eropahmendorong pemulihan budaya keilmuan di Eropah hingga mencetuskan era…(Hlm.167)

A Zaman Gelap

B Zaman Renaissance

C Zaman Reformation

D Zaman Pembaharuan Agama Kristian

Kaum Baba – Melaka

Kaum Mozarab - Cordova

Page 113: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 113/195

 

41.  Perkembangan Islam di Sepanyol melahirkan kaum Mozarab di Bandar Cordova.Apakah

 persamaan di atas? (Hlm.67)

A Wujud hasil asimilasi budayaB Meningkatkan sentiment keagamaanC Penguasaan ekonomi golongan imigran

D Menimbulkan konflik budaya dan adat resam

Page 114: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 114/195

 

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

SKEMA SOALAN OBJEKTIF

1 C 11 A 21 C 31 D

2 B 12 C 22 A 32 B

3 C 13 D 23 A 33 A

4 C 14 A 24 A 34 C

5 C 15 C 25 B 35 A

6 C 16 C 26 A 36 A

7 D 17 D 27 D 37 C

8 A 18 B 28 C 38 C

9 A 19 C 29 A 39 B

10 A 20 D 30 B 40 B

41 A

42 C

SKEMA SOALAN STRUKTUR.

1. a) i) Sistem Khalifah

ii) Sistem Wazarahiii) Sistem Urus Setiaiv) Sistem Hijabah

 b) i) Kebijaksanaan pemerintah mentadbirnyaii) Pembangunan ekonomi yang pesatiii) Sumbangan tenaga dan kepakaran oleh rakyat

iv) Perpaduan rakyat menyumbang kepada perpaduanv) Rakyat mengamalkan budaya cintai ilmu

c) i) Pusat perkembangan ilmu pengetahuanii) Pusat perdagangan antara bangsaiii) Pusat perkembangan seni bina

2. a) Baghdad 

 b) i) Abu Abbas al Saffah

ii) Abu Jaafar al Mansur iii) Harun al Rasyid iv) Abdullah al Makmun

c) i) Diskriminasi iaitu tidak mendapat jawatan dalam pentadbiranii) Dikenakan cukai yang tinggi berbanding orang Arab Islam

d) Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al Rasyid 

e) i) Melahirkan zaman Pemulihan Budaya ( Renaissance )

ii)  Meninggalkan warisan kepada generasi kemudianiii) Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman

Page 115: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 115/195

 

3. a)

i) Uthman b.Ertughrul b. Sulaiman Shahii)  Sepanyol

 b) i Uthman b. Ertughrulii)  Urkhaniii)  Muhammad II

iv) Sulaiman IIv) Murad I

iv Bayazid 

c) I Marmaraii)  Ankara

iii) Istanbuliv) Sofia

v) Utara Bulgaria

* Terima mana-mana jawapan yang terdapat dalam buku teks.

d) I Pemimpin yang lemah

ii)  Keruntuhan sistem pungutan cukaiiii)  Pemberontakan

iv) Pertambahan penduduk yang sukar dikawal

4. a) i) Akidah dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islamii) Semangat kepahlawanan ( semangat ghazi)

 b) i) Perdagangan dan perniagaan

ii) Diplomatik iii)  Penaklukan dan ketenteraaniv)  Kebudayaan

v)  Pertembungan intelektual

c) i) Keagamaan iaitu berdasarkan satu akidah

ii) Mempunyai perundangan berdasarkan al Quran dan Hadis

iii) Penguasaan ekonomiiv) Perluasan kuasa dan wilayah Islamv) Proses urbanisasi dan organisasi sosial

vi) Perkembangan intelektual

d) i) Bersifat sarwajagat

ii) Tidak terbatas kepada kaum atau bangsaiii) Tidak menghapuskan cara hidup masyarakat setempat

Page 116: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 116/195

 

SKEMA SOALAN ESEI 

1. a) Kriteria yang perlu ada pada seseorang calon untuk membolehkan dirinya

dilantik sebagai khalifah

Lelaki Calon mestilah lelaki yang merdeka

Agama Calon juga mestilah beragama Islam

Pengetahuan Memiliki pengetahuan tentang Islam

Perintah Seorang yang mematuhi perintah Allah

Hukum Sanggup melaksanakan hokum Allah

Adil Bersifat adilempunyai akhlak yang baik 

Sihat Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna

Fikiran Berfikiran cerdas

Tadbir Calon mestilah warak dan pandai mentadbir kerajaan

[9 x 2 = maksimun 10 markah]

a)  Sumbangan Khalifah Abu Bakar al Siddiq 

Atasi Berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi

Muhammad SAW

Ancam Beliau berupaya mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar iaitu Parsi

dan Rom

Hantar Beliau telah menghantar panglima perang, Khalid bin Al Walid dan Usamah bin

Zaid 

Bahagi Pentadbiran kerajaan Tanah Arab dibahagikan kepada 10 wilayah

Amir Amir dilantik sebagai ketua untuk tadbir wilayah

Gaji Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera

Kumpul Sumbangan terbesar beliau termasuklah usaha mengumpulkan tulisan al-Quran

Penyelamat Sebagai pengiktirafan kepada kejayaan dan sumbangan beliau, Khalifah Abu Bakar digelar penyelamat umat Islam

[8 x 2 = maksimun 10 markah]

2. a) Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan

Wilayah Berjaya meluaskan wilayah Islam ke Afghanistan Samarkhand, Cyprus dan Tripoli

Pertahanan Bertanggungjawab mengukuhkan pertahanan negara dengan dengan membina

angkatan tentera laut IslamIsytihar Mengisytiharkan sebuah naskah al-Quran dikenali sebagai Mushaf Uthmani

Bina Membina jalanraya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan pengembara

Ekonomi Mempertingkatkan ekonomi dengan mengukuhkan peranan baitulmal untuk membiayai pembangunan negara

Tentera Membiayai dan memperkuat angkatan tentera laut Islam seperti membeli senjata

dan kapal

Jiziah Jiziah dikenakan kepada penduduk bukan Islam

[7 x 2 = maksimun 8 markah]

Page 117: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 117/195

 

 b)  Bukti zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sebagai zamankeemasan Kerajaan Islam di Madinah.

Syura Menubuhkan Majlis Syura

Bahagi Membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan melantik Gabenor atauWali sebagai pentadbir 

Jabatan Menubuhkan jabatan seperti tentera, polis, percukaian, dan hakim yang diketuai

oleh Khatib

Gaji Membayar gaji kepada jabatan kehakiman untuk mengelak salah laku

Pendidikan Mengajar pendidikan al-Quran di masjid 

Hantar Menghantar guru agama ke wilayah seperti Abu Sufian untuk mengajar orang-orang

Badwi

Kalendar Memperkenalkan kalendar Hijrah

Susun Menyusun sistem ketenteraan seperti tentera tetap dan sukarela

Tetap Tentera tetap diberi gaji dan pakaian seragam

Bina Membina terusan dan tali air 

Teroka Menggalakkan rakyat meneroka tanah dan mengusahakan tanah terbiar 

Cukai Memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jiziah dan kharaj

Baitulmal Menubuhkan baitulmal untuk mengawal pendapatan negara

[13 x 2 = maksimun 12 markah]

3. a) Peranan Baitulmal dalam pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah

Badan Merupakan badan kewangan yang mengumpul sumber pendapatan

Tumbuh Mendorong pertumbuhan ekonomi

Sedia Menyediakan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuanRancang Merancang pelaburan sosial dan ekonomi bangi menangani masalah sosial

Kebajikan Pendapatannya dibelanjakan untuk kebajikan

Kukuh Mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Bani Umaiyyah

Makmur Wujud konsep Perkongsian Makmur melalui Baitulmal seperti zaman nabi

Bantu Kutipan cukai dapat membantu Negara dan umat Islam dalam bidang-bidanglain

[8 x 2 = maksimun 10 markah]

 b) Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang keilmuan.

Pusat Kota Basrah muncul sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dalam

 pelbagai bidangIlmuan Muncul tokoh-tokoh ilmuan terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa

dan fisiologi Arab]

Sastera Ramai sasterwan muncul seperti al Farazdaq, Jarir, Umar bin Rabiah

Bahasa Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan bahasa rasmi Negara

Agama Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat semasa era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Bidang Muncul tokoh-tokoh tertentu dengan bidang masing-masing seperti Ibn Jarih

 bidang tafsir al Quran, Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata dalam bidangUsuluddin

[6 x 2 = maksimun 10 markah]

Page 118: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 118/195

 

4. a) Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah.

Asas Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M selepas RevolusiAbbasiyah berjaya menumbangkan Kerajaan Umaiyah.

Gerakan Gerakan ini ditaja oleh Ali b.Abdullah secara sulit. Namun, bermula dari zamanKhalifah Abd. Aziz, gerakan ini dikenali secara terbuka.

Kempen Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (Keluarga Nabi Muhammad 

SAW) untuk mendapatkan sokongan.

Pusat operasi Khurasan, Kufah dan Humaimah dijadikan pusat operasi.

Pahlawan Gerakan ini diperkukuhkan dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar, AbuSalamah al-Khallal dan Abu Muslim al-Khurasani.

 Nama Kerajaan Bani Abbasiyah ini mengambil sempena nama al-Abbas iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad SAW.

[6 x 2 = Maksimum 8 markah]

 b) Peranan Kota Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan.

Pusat Kota Baghdad memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaranilmu

Baitul Hikmah Sebuah institiut keilmuan telah diasaskan oleh Khalifah Harun al Rasyid iaitu

Baitul Hikmah

Terjemah Kegiatan penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa

Yunani, Sanskrit dan Suriani

Tulis Kegiatan penulisan dilakukan mengikut 3 tahap . Iaitu pertama mencatat segala

idea dan percakapan, kedua mengumpulkan idea yang serupa ataumengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah buku dan yang

ke tiga mengarang.

Ulama Penglibatan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis,menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah, Tafsir, Sejarah dan lain-lain

Cipta Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab

Pelihara Memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasilitu semasa Eropah dilanda Zaman Gelap

Selidik Penubuhan dan peranan pusat pengajian tinggi telah mempertingkatkan kegiatan penyelidikan sehingga hasil kajian sarjana islam sampai ke Eropah

[8 x 2 = Maksimun 12M]

Page 119: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 119/195

 

5. a) Sistem pentadbiran Kerajaan Turki Uthmaniah

Monarki Mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki ( warisan ),

 pemerintahnya adalah dari keturunan yang samaSultan Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan, ketua tentera

darat dan laut, ketua agama dan hakim tertinggi

Wazir Di bawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung ( Perdana Menteri). Wazir 

 bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh

menteri-menteri

Gubal Dewan Kebangsaan Turki bertanggungjawab menggubal undang-undang negara

Agama Pengarah Urusan Agama bertanggungjawab berkaitan akidah dan ibadat

Kadi Jawatan kadi dan mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan

menyelesaikan maslah fatwa

Gabenor Di peringkat daerah / kawasan terdapat komander tentera, gabenor 

Pusat Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung diikuti dengan menteri dan jabatan

tertentu8x2=Maksimun 8 markah

 b) Faktor-faktor kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah menjadi sebuah kerajaan

Islam yang cemerlang

Giat Giat memerangi tentera Byzantin

Seljuk Mengadakan hubungan erat dengan Kerajaan Seljuk di Konya

Sokong Sokongan kuat daripada pendatang baru kaum Turki dari Asia Tengah

Kuat Sifat berani dan kuatJihad Semangat jihad yang tinggi

Pemimpin Pemimpin-pemimpin berkebolehan seperti Uthman, Urkhan, Muhammad II , Sulaiman

II , Murad I dan Bayazid 

Empayar Peluasan empayar merangkumi kawasan Saqarya dan Yani serta bandar-bandar Yunani

Eropah Berjaya menawan benua Eropah, menawan Bandar-bandar seperti Gallipoli,

keseluruhan kawasan barat, Constantinople (Istanbul ) & menyatukan kawasan Balkandalam wilayah Rumelia

Hubungan Menjalin hubungan erat dengan penduduk Kristian

Islam Menyebabkan banyak bangsa Rropah memeluk Islam

Unit Menubuhkan unit tentera khas dikenali Janissari / Yeni Cheri

Luas Memililiki jajahan takluk yang luas

Cekap Mempunyai tentera yang cekap dan berkebolehan dalam medan peperangan

Senjata Mempunyai peralatan senjata yang mencukupi

Laut Mempunyai tentera laut yang kuat

Disiplin Memiliki tentera yang berdisiplin

Taktik Mempunyai pemimpin yang cekap dalam mengatur taktik dan strategi peperangan

18 X 2= maksima 12 markah

Page 120: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 120/195

 

6. a) Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain

Perniagaan Orang Islam terkenal dalam bidang perniagaan dan berlaku interaksi denganmasyarakat bukan Islam.

Kebudayaan Pertembungan kebudayaan berlaku apabila pedagang, para intelek dan tokohagama berulang alik antara negeri.

Peperangan Berlaku peperangan Salib

Pengetahuan Terdirinya pusat ilmu pengetahuan, menterjemah karya Yunani ke bahasa

Arab

Pendidikan Institusi pendidikan dan perpustakaan penuh dengan karya tokoh Islam

Mudejar Penduduk Islam dipanggil Mudejar di bawah pemeritahan Kristian di Eropah.

Memindahkan pengetahuan Islam kepada Barat

6 x 2 = Maksimum 10 markah

 b) Kesan kemasukan Islam ke Sepanyol

Pusat Penubuhan pusat pengajian tinggi dan perpusatkaan di Andalusia menjadikanCordova sebagai pusat ilmu pengetahuan.

Terjemah Cordova sebagai pusat penterjemahan karya tokoh Yunani ke dalam bahasa

Arab

Jambatan Cordova menjadi jambatan ilmu antara Islam dan Eropah

Seni Masjid Cordova adalah lambang kegemilangan seni bina Islam

Ekonomi Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa.Contohnya pembuatan barangan tembikar, perak dan emas.

Pertanian Berlaku perkembangan dalam sektor pertanian. Contohnya pembinaan sistem

saliran dan penyelidikan

Seimbang Mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangi pendapatan dan

 perbelanjaan negara

7 x 2 = Maksimum 10 markah

Page 121: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 121/195

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

SOALAN OBJEKTIF

1.  Apakah faktor penting yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat pertemuan

 pedagang secara tetap mengikut jangka waktu tertentu? (hlm. 174)

A.  Tiupan angin monsun mengikut musimB.  Kedudukannya di tengah-tengah jalan perdaganganC.  Menyediakan kemudahan perdagangan yang mencukupiD.  Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan semua kawasan

2.  Tiupan angin monsun memberi manfaat kepada kemakmuran pelabuhan Asia Tenggara

kerana (hlm. 174)

A.  Mengelakkan ancaman lanun

B. 

Mengelakkan bencana di lautC.  Menentukan waktu kedatangan pedagangD.  Menggalakkan kemudahan membaiki kapal

3.  Selat Melaka berperanan penting sebagai jalan penghubung antara China dan India. Initelah membangunkan bandar pelabuhan lain seperti (hlm. 174)

I.  SrivijayaII.  CheribonIII.  PattaniIV.  Jambi

A.  I, II dan IV

B.  I, III dan IVC.  I, II dan IIID.  II, III dan IV

4.  Sebelum kemunculan agama Islam, masyarakat Asia Tenggara menganut agama (hlm.

174)

I.  ConfuciusII.  Buddha

III.  HinduIV.  Kristian

A.  I dan IIB.  III dan IVC.  I dan IVD.  II dan III

Page 122: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 122/195

 

5.

Apakah persamaan pandangan kedua-dua tokoh di atas mengenai teori kedatangan

Islam ke Asia Tenggara? (hlm. 175)

A.  Islam datang dari IndiaB.  Islam datang dari ChinaC.  Islam datang dari Tanah ArabD.  Islam datang dari Asia Tengah

6. Pendapat John Crawford diperkukuhkan oleh bukti (hlm. 174)

A. 

Catatan ChinaB.  Catatan Ibn BattutaC.  Sumber senibina Arab

D.  Kesusasteraaan Nusantara

7. Pendapat sejarawan mengatakan Islam telah sampai ke Asia Tenggara menerusi Tanah Arab

Antara berikut manakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas? (hlm. 176)

I. Alat Tarian ZapinII. Amalan menghormati tetamuIII. Persamaan bahan penulisan sastera

IV. Jumpaan batu nisan di Asia Tenggara

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II,III dan IV

8.  X merujuk kepada

A.  AnnamB.  Yunnan

C.  PattaniD.  Champa

  John Crawford

  Professor Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Canton

dan

Amoy

Asia TenggaraX

Page 123: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 123/195

 

9. Pendapat bahawa Islam datang dari China dikemukakan oleh (hlm. 177)

I.  S.Q. FatimiII.  John Crawford 

III.  Snouck HurgronjeIV.  Emanuel Gadinho Eredia

A.  I dan IIB.  II dan IIIC.  III dan IVD.  I dan IV

10. Emanuel Gadinho Eredia telah mengemukan pendapat bahawa Islam datang ke AsiaTenggara menerusi China. Apakah bukti kukuh yang terdapat di dalam teori tersebut (hlm.

177)

A.  Batu Bersurat TerengganuB.  Beijing adalah pusat perdagangan

C.  Wujudnya ramai ulama di Negeri ChinaD.  Terdapat sebuah kerajaan Islam di China

11.

Sumber utama di atas membuktikan? (hlm. 177)

A.  Ramai pedagang China-Islam berpindah ke Asia Tenggara

B.  Menetapkan bahawa Canton adalah pusat perdagangan pentingC.  Menunjukkan bahawa Islam sampai ke Terengganu pada abad ke 13D.  Sebuah kerajaan tua yang bergantung kepada perdagangan telahpun muncul di

Terengganu.

12. Antara berikut manakah hujah dan bukti dikemukakan untuk menyokong teori Islam datangdari India? (hlm.178)

I.  Batu nisan di Gerisik dan Pasai yang mirip dengan batu nisan India

II.  Hubungan kebudayaan antara masyarakat Asia Tenggara dengan IndiaIII. Perkampungan India Muslim di Sumatera dan Pantai Barat Tanah MelayuIV. Perdagangan antara India dengan Asia Tenggara sudah lama wujud sejak abad ke-13

A.  I, II, IIIB.  I, II dan IVC.  I , III dan IV

D.  II, III dan IV

Batu Bersurat Terengganu

Page 124: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 124/195

 

13.

Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai menyebut tokoh di atas memberikan sumbangan yang

 besar terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara.

Apakah sumbangan beliau? (hlm. 176)

A.  Tokoh yang mengIslamkan rajaB.  Dimakamkan di dalam Istana PasaiC.  Berperanaan sebagai ulama berpengaruhD.  Banyak Menghasilkan karya Islam di Pasai

14.

Arab

dari China

Teori Kedatangan

Islam

India

Apakah persamaan ketiga-tiga teori di atas?

A.  Dilakukan melalui usaha penaklukanB.  Disebarkan melalui kegiatan perdagangan

C.  Raja menjadi penyebar utama dalam negaranyaD.  Peranan mubaligh dan ahli sufi sebagai penyebar utama

15. Antara berikut manakah unsur membolehkan pedagang Islam menyebarkan agama Islamdengan berkesan? (hlm.179)

I.  Sifat mahmudah (terpuji) yang dimilikiII.  Kebanyakan mereka terdiri daripada ulama

III.  Pembinaan perkampungan perdagangan IslamIV.  Hubungan baik mereka dengan pemerintah tempatan

A.  I ,II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, III dan IV

D.  II, III dan IV

Syeikh Ismail

Page 125: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 125/195

 

16. Bagaimanakah sifat mahmudah (terpuji) yang dimiliki pedagang memberi kesan ke atas penyebaran agama Islam di Asia Tenggara? (hlm.179)

A.  Pedagang berhemah dan lemah lembut

B.  Agama Islam tersebar ke negara ChinaC.  Islam menjadi agama rasmi di Asia Tenggara

D.  Ramai pemerintah tempatan menolak agama Islam

17. Para pedagang Islam yang berada di Asia Tenggara diberikan beberapa keistmewaan oleh pemerintahan tempatan.Apakah keistimewaan tersebut? (hlm.180)

A.  Dilantik sebagai pembantu rajaB.  Diberi jawatan sebagai syahbandar C.  Diberi pangkat dan hadiah yang banyak 

D. 

Dikahwinkan dengan anak raja tempatan

18.  Antara cara agama Islam tersebar luas di rantau Asia Tenggara adalah melalui proses perkahwinan siasah.Perkahwinan siasah tersebut biasanya melibatkan (hlm.180)

A.  Kerabat diraja dengan rakyat biasa yang berpengaruhB.  Pedagang Islam dari Arab dan India dengan kerabat dirajaC.  Ulama Islam dari India dan Arab dengan penduduk tempatanD.  Kerabat diraja negara Islam dengan kerabat diraja negara lain

19.  Mengapakan pengislaman raja dan golongan bangsawan memainkan peranan penting

dalam proses penyebaran Agama Islam di Asia Tenggara? (hlm.180)

A.  Rakyat dikongkong oleh konsep dewarajaB.  Kuasa mutlak yang dimiliki oleh golongan pemerintah

C.  Masyarakat Asia Tenggara amat mentaati golongan pemerintahD.  Kehidupan harian elaun sumber ekonomi dikuasai oleh golongan pemerintah.

20. Penyebaran agama Islam di kepulauan Melayu turut mendapat saingan dari agamaKristian. Bagaimanakah sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Aceh menanganinya?(hlm.181)

I.  Menakluki kerajaan Johor – RiauII.  Menakluki negeri-negeri di Tanah MelayuIII. Menaungi negeri-negeri kecil di Sumatera UtaraIV. Melancarkan peperangan terhadap penganut Kristian

A.  I dan II

B.  II dan IIIC.  III dan IV

D.  I dan IV

Page 126: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 126/195

 

21. Apakah perkara yang dibincangkan dalam kitab ini. (hlm.183)

A.  Membincangkan budaya MelayuB.  Membincangkan sifat-sifat AllahC.  Membincangkan keindahan kerajaan

D.  Membincangkan asal-usul orang Melayu

22 Antara sumbangan terbesar Hamzah Fansuri ialah mengarang prosa dan puisi tentang?(hlm.183)

A.   pemikiran IslamB.  tokoh ilmuan IslamC.  keistimewaan IslamD.  kedatangan Islam ke Asia Tenggara

  Pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu

  Ulamanya menjadi pakar rujuk kepada Melaka

23. Tempat yang dimaksudkan ialah (hlm.183)

A.  AchehB.  Perlak C.  Riau LinggaD.  Samudera-Pasai

  Pusat kebudayaan Islam pada abad ke-18

  Menghasilkan kitab Tuhfat al-Nafis 

24. Pernyataan-pernyataan di atas merujuk kepada (hlm.183)

A.  Kesultanan AchehB.  Kesultanan Demak C.  Kesultanan Johor-Riau

D.  Kesultanan Samudera-Pasai

Kitab X

  dikarang oleh Abu Ishaq

  dihantar ke Pasai untuk diterjemahkan

  Makhdum Patakan bertanggungjawab menterjemahkannya

Page 127: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 127/195

 

25. Antara berikut, manakah tokoh mubaligh, ulama dan ahli sufi yang memainkan peranansecara langsung dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara? (hlm.183)

I.  Syeikh Ismail, Fakir Muhammad – Asia Tenggara

II.  Malik Al-Salleh, Sheikh Syamsudin al-Sumaterani – SumateraIII. Syarif Amir, Sayyid al-Syirazi, Tajuddin al-Asfahami – Pasai

IV. Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Maulana Yusof – Melaka

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

26. Antara tokoh-tokoh ulama Islam terkenal di Acheh yang menghasilkan banyak karya puisiseperti syair dan juga tulisan bentuk prosa ialah (hlm.184)

I.  Hamzah al-Fansuri

II.  Abdul Rauf SingkelIII.  Tajuddin al-Asfahani

IV.  Syeikh Nurudin al-Raniri

A.  I, II, dan IIIB.  I, II dan IV

C.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

27. Cara berdakwah yang digunakan oleh Wali Songo di Jawa ialah (hlm.184)

A.  Menghapuskan penduduk bukan IslamB.  Menggembara untuk menyebarkan Islam

C.  Menimbulkan kesedaran dan menanam semangat IslamD.  Bertolak ansur terhadap golongan yang malas dan hidup mewah

28. Institusi Kesultanan telah diperkenalkan di Asia Tenggara setelah kedatangan agama Islam.

Penggunaan gelaran sultan penting kerana ia boleh (hlm.186)

I.  memastikan taat setia yang sepenuhnya daripada rakyat

II.  mengukuhkan kedudukan dan menjamin kewibawaan rajaIII.  memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat IslamIV.  meletakkan mereka setaraf dengan pemerintah kerajaan Islam yang lain

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IV

C.  I, II dan IVD.  II, III dan IV

Page 128: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 128/195

 

  Khalifatul Mukminin

  Zillulah Fil’Alam

29. Gelaran-gelaran di atas digunakan oleh sultan untuk menonjolkan konsep raja sebagai(hlm.186)

A.   jelmaan tuhan di muka bumiB.   pemimpin yang berkuasa mutlak 

C.  wakil dan pemegang amanah AllahD.  ulama yang bertanggungjawab menyebarkan Islam

  menerangkan tanggungjawab raja sebagai pemerintah

  mencatat adat istiadat dan peraturan tradisi Acheh

30. Pernyataan di atas berkaitan dengan (hlm.186)

A.  Kanun Wali SongoB.  Kanun Mahkota AlamC.  Undang-undang KanunD.  Kitab Al-Dur Al-Manzum

31. Menurut agama Islam, semangat jihad merangkumi (hlm.186)

I.  usaha menentang kemiskinanII.   penentangan terhadap penjajah barat

III.   penentangan terhadap orang bukan IslamIV.  usaha untuk mencapai kehidupan yang sempurna

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  II, III dan IVD.  I, III dan IV

32. Syeikh Daud al-Pattani banyak menulis tentang kelebihan berjihad dalam karya-karya beliau. Antara usaha beliau ialah (hlm.187)

A.  menggalakkan penduduk Siam menentang penjajahan Barat

B.  menulis surat kepada pelajarnya di Pattani supaya menentang SiamC.  meningkatkan pendidikan penduduk Siam untuk membasmi kemiskinanD.  memimpin gerakan menghalau penjajah Portugis dan Belanda dari Pattani

Page 129: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 129/195

 

33. Aspek pendidikan merupakan kesan utama kemunculan Islam di Asia Tenggara. Ini kerana(hlm.187)

A.   peluang pendidikan terbuka kepada semua golongan masyarakat

B.  kemajuan pendidikan dicapai oleh golongan raja dan bangsawanC.  istana menjadi pusat pendidikan utaman di rantau Asia Tenggara

D.  tertubuhnya Universiti Islam dengan tumpuan kepada pendidikan agama

34. Senarai maklumat di atas merujuk kepada (hlm.187)

A.  Pusat dakwahB.  Institusi pendidikan formalC.  Pusat penterjemahan karya agamaD.  Tumpuan gerakan jihad di Asia Tenggara

35. Apakah yang anda faham tentang sistem pendidikan pondok berdasarkan pernyataan diatas? (hlm.187)

I.  Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

II.  Mengajar mata pelajaran fekah, usuluddin, tasauf, hadis dan tafsir III.  P elajar menyediakan sendiri keperluan asas seperti makan dan minum

IV.  Pelajarnya terdiri daripada masyarakat tempatan dan pelajar negeri-negeri lain

A.  I, II dan III

B.  I, II dan IVC.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

  Istana

  Pondok

  Pesantren

  Madrasah

  Surau

  Dayah Bukit Ce Breek di Pasai

  Dibina abad ke-9 Masihi

Page 130: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 130/195

36. Antara pernyataan berikut, manakah yang berkaitan dengan Acheh? (hlm.188)

I.  Acheh seringkali disebut sebagai serambi Makkah

II.  Sistem pendidikan di Acheh terbahagi kepada tiga peringkatIII.  Institusi pendidikan pondok di Acheh dikenali sebagai Pesantren

IV.  Jamiah Bait al-Rahman merupakan pusat pengajian tinggi di Acheh

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

37. Senarai maklumat di atas menerangkan kedudukan wanita di Acheh pada zaman pemerintahan (hlm.188)

A.  Sultanah SafiafudinB.  Sultan Iskandar Thani

C.  Permaisuri Mahkota AlamD.  Sultan Iskandar Mahkota Alam

38. Antara berikut manakah yang menunjukkan pengaruh tulisan jawi dalam kehidupanmasyarakat Asia Tenggara? (hlm.188)

I.  Menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiranII.  Melahirkan istilah bahasa Arab dalam bahasa MelayuIII.  Menggunakan huruf jawi untuk membaca dan menulis

IV.  Kesemua pedagang di pelabuhan Asia Tenggara menggunakan tulisan jawi

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, II dan IVD.  II, III dan IV

  Terdapat tulisan syair puisi

  Permukaannya dilukis dengan pola hiasan daun

39. Pernyataan di atas merujuk kepada makam (hlm.190)

A.  Malik IbrahimB.  Malik al SallehC.   Naina Hisham al-Din

D.  Sultan Iskandar Mahkota Alam

  Seramai 22 orang wanita menganggotai Majlis Rakyat

  Mempunyai 73 orang ahli

Kedatangan Islam ke Asia Tenggara dapat meningkatkan

lagi mutu bahasa dan tulisan masyarakat rantau ini

khususnya kewujudan tulisan jawi.

Sejarah Tingkatan 4

Page 131: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 131/195

 

40. Antara berikut manakah merupakan sumber-sumber Baitulmal? (hlm.191)

I.  Harta sumber kekayaan alam

II.  Hasil kutipan derma dan sedekahIII.  Pelaburan saham kepada umat IslamIV.  Harta yang diperolehi daripada zakat

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, III dan IV

D.  II, II dan IV

Baitulmal berfungsi sebagai Perbendaharaan Negara

Page 132: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 132/195

SOALAN STRUKTUR

1 (a) Peta di atas berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Namakan wilayah

X ?

………………………………………………………………………

(1markah)

(b) Siapakah pengasas teori ini ?

……………………………………………………………………….(1 markah)

(c) Apakah bukti yang menyokong teori di atas?

i. …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(4 markah)

(d) Siapakah yang memerintah pada masa wilayah X menjadi wilayah yang penting?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(2 markah)

(e) Apakah persamaan pendapat para sarjana Barat tentang kedatangan Islam keAsia Tenggara?

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

(2 markah)

Page 133: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 133/195

2. (a) Sebutkan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara?

i.  ……………………………………………………………….

ii.  ……………………………………………………………….

iii.  ………………………………………………………………

(3 markah)

(b) Islam mudah diterima oleh masyarakat tempatan kerana?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(2 markah)

(c) Siapakah nama pentadbir pelabuhan yang memainkan peranan dalam penyebaranIslam?

………………………………………………………………………...(1 markah)

(d) Namakan 2 tokoh dalam bidang kesusasteraan di Acheh?

i.  …………………………………………………………………

ii.  …………………………………………………………………

(2 markah)

(e) Mengapakah Acheh terkenal sebagai “Serambi Mekah”?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(2 markah)

Page 134: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 134/195

 

Sikap terhadap kepentingan ilmu mula ditanam

dalam jiwa golongan masyarakat selepas kedatangan Islam.

3. (a) Nyatakan 3 aspek berkenaan sistem pendidikan pondok di Acheh?

i.  ……………………………………………………………………

ii.  ……………………………………………………………………

iii.  …………………………………………………………………...

(3 markah)

(b) Jelaskan peranan institusi-institusi pendidikan di bawah

i.  Istana - …………………………………………………………..

ii.  Surau - …………………………………………………………...

iii.  Madrasah - ……………………………………………………..

(3markah)

Kedatangan agama Islam telah mempengaruhi

aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara

(c) Nyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(2 markah)

(d) Apakah yang dianjurkan oleh Islam untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran

ekonomi negara?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(2 markah)

Page 135: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 135/195

 

4 (a) Nyatakan 3 teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan tokoh yang mengemukakan

teori tersebut

i.  ……………………………………………………………………

ii.  ……………………………………………………………………

iii.  ……………………………………………………………………

(3 markah)

(b) Berikan 2 bukti menunjukkan Islam datang dari Tanah Arab.

i. ………………………………………………………………………..

ii.…………………………………………………………………………

(2 markah)

(c) Nyatakan 3 cara digunakan pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara

i.  …………………………………………………………………..

ii.  …………………………………………………………………..

iii.  …………………………………………………………………..

(3 markah)

(d) Namakan pusat kerajaan Islam yang bertanda W, X, Y dan Z 

i.  W- …………………………………………………………………

ii.  X - …………………………………………………………………

iii.  Y - …………………………………………………………………

iv.  Z - …………………………………………………………………

(2 markah)

Page 136: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 136/195

SOALAN   ESEI  

1. a. Huraikan bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui China

(12 markah)

 b. Bagaimanakah faktor perdagangan mempengaruhi penyebaran Agama Islam di AsiaTenggara

( 8 markah)

2. Kelahiran kerajaan-kerajaan Islam seperti Melaka, Acheh, Demak dan lain-lain telahmenambahkan penguasaan kerajaan Islam di Asia Tenggara.

a.  Terangkan bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh Tun Perak dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara

(10 markah)

 b.   Nyatakan usaha-usaha yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda MahkotaAlam untuk menjadi kuasa yang kuat di Asia Tenggara

(10 markah)

3 a. Huraikan pengaruh Islam dalam bidang politik dan pemerintahan di Asia Tenggara.(12 markah)

 b. Bincangkan konsep “Islam sebagai ad-Din” (Cara hidup yang lengkap dan menyeluruh)ialah

salah satu perubahan yang dibawa oleh Islam dalam kehidupan masyarakat.(8 markah)

4. a. Pendidikan di rantau Asia Tenggara berkembang maju dengan kedatangan Islam.Setujukah anda dengan pernyataan ini?

(10 markah)

 b. Kesenian Islam telah meresap dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara khususnya

dalam seni khat dan seni bina. Bincangkan.(10 markah)

Teori Kedua mengatakan bahawa Islam tersebar ke Asia Tenggara

menerusi China – Emanuel Gadinho Eredia dan S. Q. Fatimi

Kedatangan Islam telah mencorakkan kehidupan baru yang berbeza daripada zaman sebelumnya

Page 137: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 137/195

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM SEBELUM KEDATRANGAN

BARAT

SKEMA SOALAN OBJEKTIF

1 A  11 A  21 B  31 B 2 B  12 C  22 A  32 C 3 A  13 D  23 A  33 A 4 A  14 C  24 B  34 A 5 B  15 A  25 D  35 D 6 A  16 D  26 B  36 C 7 C  17 A  27 A  37 D 8 A  18 D  28 B  38 C 9 C  19 A  29 C  39 C 10 A  20 B  30 C  40 A 

SKEMA SOALAN STRUKTUR

1.  (a) i. Undang-undang bertulisii. Undang-undang tidak bertulis

(b) i. Adat Perpatih digunakan oleh orang melayu Minangkabau di Negeri

Sembilanii. Adat Temenggung digunakan oleh orang Melayu di negeri-negeri lain

(c)  i. Mewujudkan keamananii. Mengawal tingkah laku

(d)  Tanggungjawab raja :i. Undang-undang keluarga

ii. Hukuman jenayahiii. Masalah ibadat

2. (a) i. Kelakuan

ii. Adat resam agamaiii. Sopan santuniv. Menjaga maruah

v. Cara berkawan

(b)  i. Melalui perundanganii. Melalui penglihatan

iii. Melalui pemerhatianiv.  Melalui percakapan

(c)  i. Pondok Pulau Condong, Kelantan

ii. Pondok Pulau Manis, Terengganuiii. Pondok Langgar, Kedah

Page 138: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 138/195

Page 139: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 139/195

2.  (a)

TEMA HURAIAN

IstanaSejarah Melayu mencatatkan peranan istana Melaka sebagai pusat pengajianagama

PerananSultan Mansor Shah menerima pendidikan Islam daripada Maulana AbuBakar 

Ramai pendakwah dan ulama’ asing dari Arab, Parsi dan Gujarat menetap diMelaka.

Pemerintah

Pemerintah Melaka menaruh minat kepada ilmu pengetahuan. SultanMahmud Shah berminat kepada Pengajian Tasawuf.Istana menjadi tempat menyimpan buku Hikayat Amir Hamzah & HikayatMuhammad Ali Hanafiah

(b)

TEMA HURAIAN

Masjid &Surau

Tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Tempat mengajar ilmu lebih formal seperti Fiqah,Tajwid, dan sembahyangkepada kanak-kanak.

MadrasahMelaksanakan pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran yang tertentu

didalam kelas pendidikan merangkumi tahap pelajar.Mudir bertindak sebagai guru besar Madrasah

3.  (a) Pendidikan tidak formal yang berlaku di peringkat keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral serta pembelajaran melalaui pendengaran, penglihatan dan

 pemerhatian.

(b)

TEMA HURAIAN

DefinisiPendidikan yang berkaitan dengan keagamaan secara langsung melalui

institusi yang tertentu

GolonganAtasan

Pendidikan formal hanya diberikan kepada golongan istana dan golonganatasan kerana istana menjadi pusat pengajian

PengajaranTenaga pengajar terdiri daripada pendeta dan guru yang bertugas memberi

 pengajaran kepada pemerintah dan pembesar negeri

4.

TEMA HURAIAN

KekeluargaanHubungan antara individu dengan keluarga yang rapat dengan panggilantertentu seperti Pak Long dan Mak Long.

Adabmenziarah

Islam menyanjungkan orang yang berziarah memberi salam kepada tuanrumah manakala tuan rumah menjawab salam.Para tetamu diberikan hidangan dengan makanan dan minuman.

Hormat/kesopanan

Orang muda becakap dengan suara lemah lembut dan suara rendah.Ketika bersalam kanak-kanak dikehendaki mencium tangan yang lebih tua.

Bismillah Membaca bismillah mestilah di baca semasa hendak makan dan minum.

Bergotong-royong

Dalam majlis perkahwinan dan berkhatan semangat bergotong-royong dikalangan anggota masyarakat.

Page 140: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 140/195

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM SEBELUM KEDATANGAN

BARAT

SOALAN OBJEKTIF

1. 

Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14. PengaruhIslam dalam ekonomi, politik dan sosial menjadi lebih ketara pada zaman kerajaan (hlm.

196) 

A.  Melaka

B.  Perlak C.  PasaiD.  Aceh

2.  Institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi unsur Hindu-Buddha merupakan sistem

 pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali dengan

konsep (hlm. 196) 

A.  maha-rajaB.  dewa-rajaC.  maha-dewa

D.  maha-rani

3.  Apakah istilah yang digunakan oleh institusi beraja kesan daripada penerimaan Islam?

(hlm. 197) 

A.  Zillullah fil-Alam

B.  Zillullah fil-NajahC.  Zillullah al-Muslim

D.  Zillullah al-Mukminin

4.  Undang-undang tidak bertulis dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai (hlm.

198) 

A.  hukum adat

B.  kitab peganganC.   jurai keturunanD.  kebudayaan rakyat

5.  Masyarakat Melayu Minangkabau mengamalkan Adat Pepatih yang mengutamakan nasab

keturunan sebelah ibu. Hal ini berlaku kerana anak perempuan diberi hak (hlm. 198) 

A.  menjadi ketuaB.  mewarisi hartaC.  menentu wasiat

D.  memilih pasangan

Page 141: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 141/195

 

6.  Hukuman denda atau ganti rugi dibayar dalam bentuk harta yang dikenakan kepada

 pembunuh tanpa sengaja dinamakan (hlm. 198) 

A.  diat

B. 

qisasC.  tulah

D.  hudud 

7.  Konsep daulat dalam masyarakat Melayu bertujuan untuk (hlm. 197-98) 

I.  menzahirkan kesaktian rajaII.  mendewa-dewakan seorang raja

III.  mengangkat kedudukan seorang rajaIV.  menimbulkan penghormatan rakyat terhadap raja

A.  I dan II

B.  II dan IIIC.  III dan IV

D.  I dan IV

8.  Antara berikut, manakah kitab perundangan yang menentukan corak pemerintahan dan pentadbiran kerajaan kesan daripada kedatangan Islam? (hlm. 200)

I.  Undang-Undang PahangII.  Hukum Kanun Melaka

III.  Undang-Undang Perak IV.  Hukum Kanun Johor 

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IV

D. II, III dan IV

  Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan sebagai imam

  Anak buah kapal sebagai makmun

9.  Pernyataan di atas merujuk kepada (hlm. 202)

A.  Undang-Undang Johor B.  Undang-Undang Perak 

C.  Undang-Undang Laut MelakaD.  Undang-Undang Pelabuhan Kedah

Page 142: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 142/195

10.  Perkembangan pesat bidang pendidikan Islam di Melaka dipengaruhi kewujudan ramai

(hlm. 202) 

A.  ulamaB.  mualaf 

C.  musafir D.   pedagang

Kitab al-Dur al-Manzun (Mutiara Tersusun) 

11.  Kitab Tasawuf di atas adalah hasil karangan (hlm. 202)

A.  Maulana Abu Bakar B.  Maulana Abdul Aziz

C. 

Maulana Sadar JahanD.  Maulana Ahmad Jailani

12.  Antara berikut, manakah karya yang disimpan di istana Melaka? (hlm. 202)

I.  Hikayat Seri RamaII.  Hikayat Abu Nawas

III.  Hikayat Amir HamzahIV.  Hikayat Muhamad Ali Hanafiah

A.  I dan IIB.  II dan III

C.  III dan IVD.  I dan IV

  Masjid

  Surau

13.  Senarai tempat di atas dijadikan pusat pendidikan fomal kerana kedua-duanya merupakan(hlm. 203)

A.  tempat selesa dan bersih

B.   pusat akitiviti keagamaanC.  tersedia semua kemudahan

D.   pusat perkumpulan masyarakat

Page 143: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 143/195

Page 144: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 144/195

 

18.  Pengaruh Islam yang paling ketara dalam bidang bahasa dan kesusateraan Melayu ialah(hlm. 204)

A.  kata bidalan

B.  tulisan jawiC.  tulisan rumi

D.  karya jenaka

19.  Antara berikut, manakah perbendaharaan kata bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Arab? (hlm. 204) 

I.  adil

II.  daulatIII.  hakimIV.   puasa

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IV

C.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

20.  Apakah persamaan senarai karya di atas? (hlm. 204-05)

A.  Berbentuk syair B.  Berbentuk prosa

C.  Berbentuk selokaD.  Berbentuk gurindam

21.  Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hassan Damsyik merupakan hasil karya saduran dari(hlm. 205)

A.  India-ArabB.  Arab-ParsiC.  Rom-Mesir D.  Mesir-Parsi

22.  Avalokitesvara ialah hasil seni yang berkaitan dengan (hlm. 205)

A.  arcaB.  candi

C.  tampak D.   piramid 

  Hikayat Nur Muhammad

  Hikayat Bulan Berbelah

  Hikayat Amir Hamzah 

Page 145: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 145/195

23.  Berdasarkan kepada beberapa kajian, manakah masjid tertua di Tanah Melayu (hlm. 206)

I.  Masjid Peringgit

II. Masjid TengkeraIII. Masjid Kampung Laut

IV.Masjid Kampung Keling

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

24.  Setelah kedatangan Islam, motif pada seni ukiran Melayu kebanyakannya berasaskan(hlm. 204)

I.  geometriII.   bunga-bungaan

III.  binatang-binatangIV.  tumbuh-tumbuhan

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IVC.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

  Batu bersurat

  Batu nisan

Senarai di atas ialah satu bentuk kesenian (hlm. 206)

A.  kufiB.  arcaC.  gambus

D.  epigrafi

25.  Seni tulisan Islam yang banyak digunakan sebagai hiasan di masjid ialah ( hlm. 206)

A. 

demotik B.  kaligrafi

C.  hieroglif D.  ideogram

27.  Tarian dabus terkenal di Perak mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan

kepahlawanan (hlm. 207)

A.  Saidina AliB.  Saidina Umar C.  Amir HamzahD.  Saidina Hamzah

Page 146: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 146/195

Page 147: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 147/195

 

  Diperbuat daripada emas

  Digunakan pada abad ke-16 di Kedah dan Johor

33.  Berdasarkan pernyataan di atas, nama gelaran Islam yang tercatat di bahagian belakangmata wang ini dimaksudkan kepada (hlm. 210)

A.  sultan

B.   jajahanC.  kerajaanD.  syahbandar 

34.  Pedagang-pedagang dari China, India, dan Arab kebanyakannya menggunakan mata wang

yang diperbuat daripada (hlm. 210)

A.  emasB.  timahC.   perak D.  tembaga

  Disebut mata wang Kijang 

  Diperbuat daripada emas

35.   Negeri manakah yang menggunakan mata wang di atas? (hlm. 210)

A.  Johor B.  Kedah

C.  MelakaD.  Kelantan

36.  Aktitiviti perdagangan yang pesat turut memperkembangkan bidang percukaian di Melaka.Sebanyak 6 peratus cukai dikenakan kepada pedagang dari (hlm. 211)

I.  SiamII.  JepunIII.  Ceylon

IV.  Tanah Arab

A.  I, II dan IIIB.  I, II dan IV

C.  I, III dan IVD.  II, III dan IV

Page 148: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 148/195

37.  Terdapat beberapa jenis barang yang dikecualikan cukai oleh kerajaan Melaka iaitu (hlm.

211)

A.  teh dan tembikar B.   beras dan senjata

C.  rempah dan suteraD.  makanan dan beras

38.  Tempat yang disediakan untuk urusan jual beli dijalankan di sepanjang sungai Melakadikenali (hlm. 211)

A.  gudangB.   pasar C.   bazar 

D.  kedai

39.  Apakah jenis cukai dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka? (hlm. 211)

A.  cukai kepalaB.  cukai tetap

C.  cukai dirajaD.  cukai labuh batu

40.  Golongan berada dan berkemampuan dikehendaki membayar zakat dan hasil kutipan ini

akan di simpan di (hlm. 211)

A.   baitulmalB.   balairungC.  masjid 

D.  istana

Page 149: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 149/195

Page 150: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 150/195

Page 151: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 151/195

 

3.  Kedatangan Islam membawa kesan terhadap bahasa dan kesenian Melayu.

(a) Namakan hasil karya yang mendapat pengaruh Islam dalam bahasa Melayu.

(i)  ..........................................................................................................................

(ii)  ..........................................................................................................................

(iii)  .........................................................................................................................

(3 markah)

(b)   Nyatakan bahagian pada binaan masjid yang bercirikan Islam.

(i)  ..........................................................................................................................

(ii)  ..........................................................................................................................

(iii)  ..........................................................................................................................

(3 markah)

(c) Apakah fungsi surau dan masjid.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(2 markah)

(d) Apakah maksud pondok?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(2 markah)

Page 152: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 152/195

 

4.  Islam membawa kesan kepada sistem ekonomi di Tanah Melayu.

(a) Terangkan ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor.

(i)  ..........................................................................................................................

(1 markah)

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep cukai dalam sistem ekonomi di TanahMelayu sebelum kedatangan British?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(2 markah)

(c) Nyatakan jenis cukai yang wujud dalam sistem ekonomi tradisional Melayu.

(i)  .........................................................................................................................

(ii)  .........................................................................................................................

(iii)  ..........................................................................................................................

(3 markah)

(d) Nyatakan peranan baitulmal.

.........................................................................................................................

(2 markah)

(e) Nyatakan maksud riba.

..........................................................................................................................

(2 markah)

Page 153: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 153/195

Page 154: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 154/195

Page 155: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 155/195

 

Soalan 3

a) i. Dinamakan dayahii. Terbahagi kepada 3 peringkat iaitu rendah, menengah dan tinggi

iii. Wanita juga digalakkan belajar di dayah

 b) i. Istana- tempat ulama berbicara hukum Islam dengan sultan dan

 pembesar 

ii. Surau- tempat pengajaran al-Quran secara tidak fomal dan guru mengajar 

tidak tetap

iii. Madrasah- tempat melaksanakan sistem pendidikan formal

c) i. Wujudnya institusi kesultanan

ii. Mufti dilantik sebagai penasihat sultan

iii. Undang-undang syariah diamalkan

iv. Kadi dan pemungut zakat dilantik 

v. Islam sebagai agama rasmi kerajaan Islam

d) i. Rajin bekerja

ii. Mencari rezeki yang halal

iii. Mengelakkan ribaiv. Berjimat-cermat

v. Amalan zakat dan sedekah

Soalan 4

a)  i. Islam datang dari Arab oleh John Crawford 

ii. Islam datang dari China oleh Emanuel Gadinho Eredia

iii. Islam datang dari Arab oleh Snouck Hurgronje

 b)  i. Pedagang Arab singgah di pelabuhan Asia Tenggara dalam

 perjalanan ke China

ii. Wujudnya perkampungan Arab di Sumatera Utara

iii. Orang Arab berkahwin dengan penduduk tempatan

iv. Adat resam dan kebudayaan Melayu terpengaruh dengan budaya Arab

v. Persamaan bahan penulisan kesusasteraan Asia Tenggara dengan yang

terdapat di Arab

c)  i. Pedagang berdagang ketika menjalankan perdagangan

ii. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik iii. Pedagang berhubung baik dengan pemerintah tempatan

iv. Pedagang berkahwin dengan gadis tempatan

d)  W- Patani

X- Acheh

Y- Brunai

Z- Demak 

Page 156: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 156/195

SKEMA SOALAN   ESEI  1. (a)

Tokoh Teori ini dikemukakan oleh tokohnya iaitu Emanuel Godinho Eredia dan S. Q.Fatimi

Pusat Peniaga Arab mula mengunjungi Canton sebagai pusat perniagaan sejak abad ke19 Masihi

Peniaga Peniaga China yang berdagang ke Asia Tenggara menyebarkan Islam kepadamasyarakat Asia Tenggara

Pindah Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton ke

Asia Tenggara sekitar 876 Masihi

BBT Penemuan Batu Bersurat Terengganu mengukuhkan dakwaan teori ini

 Nisan Sepasang batu nisan bertarikh 1928M ditemui di Pekan, Pahang menunjukkan

Islam dibawa oleh mubaligh Cina Islam menerusi Laut China Selatan ke IndoChina sebelum sampai ke Pahang

Senibina Terdapat persamaan unsur senibina di China dengan unsur senibina pada masjid-masjid di Nusantara seperti Kelntan, Melaka dan Pulau Jawa

( 7 X 2 = 12 markah)1. (b)

Perdagangan Pedagang dari Arab, China dan India berperanan menyebarkan Islam di AsiaTenggara melalui kegiatan perdagangan di pelabuhan utama di Asia Tenggaraseperti pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam dan Indo-China

Amalan Kepercayaan dan amalan baru oleh golongan pedagang menjadi ikutan

masyarakat setempat

Bincang Perkampungan pedagang Islam dijadika pusat perbincangan tentang AgamaIslam di kalangan pedagang yang tinggal di situ

Dakwah Kedatangan ulama yang menjalankan kegiatan dakwah di bandar pelabuhan

Asia Tenggara

Mahmudah Sifat mahmudah di kalangan pedagang menarik lebih ramai penduduk memeluk Islam

Hubungan Hubungan baik pedagang dengan pemerintah tempatan memudahkan kegiatandakwah kepada masyarakat tempatan

Kejujuran Pedagang menyandang jawatan syahbandar dibeberapa pelabuhan AsiaTenggara kerana sifat jujur dan amanah

(2 X 7 = 8 m)2. (a)

BerpengaruhPeranan yang dimainkan oleh Tun Perak sebagai bendahara Melaka amat

 berpengaruh sekali

MenguasaiBeliau telah berjaya menguasai beberapa kawasan baru seperti kawasan pesisir pantai Sumatera Utara iaitu Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri

menerusi penaklukan

IstimewaRakyat yang ingin mendapat keistimewaan dari raja Melaka telah mendorongmereka memeluk Agama Islam

UlamaBeberapa ulama telah dihantar ke kewasan tersebut untuk mengajar mereka

tentang Agama Islam

Sebar Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal

LuasTun Perak telah meluaskan kuasa dan penyebaran Islam di kawasan-kawasan baru

(6 X 2 = 10 m)

Page 157: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 157/195

2. (b)

SekatKerajaan Acheh semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam berusaha menyekat kehadiran barat dan pengaruh Kristian

Kristian Agar Agama Kristian tidak berkembang di Asia Tenggara

Menaungi Menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara

Takluk Menakluki negeri-negeri di Tanah MelayuKukuh Menjadikan kerajaan Acheh sebagai sebuah kerajaan yang kukuh

Perdagangan Merupakan sebuah pusat perdagangan yang terpenting di Asia Tenggara

SerambiMakkah

Telah digelar sebagai Serambi Makkah kerana kebanyakan Orang Islam dariAsia Tenggara akan singgah di Acheh dalam perjalanan ke Makkah untuk menunaikan haji

(7 X 2 = 10 m)3. (a)

Sultan Sistem pemerintahan berasaskan Islam, institusi kesulatanan diperkenalkan

Waris Institusi kesultanan diwarisi daripada kerajaan Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah

Gelaran Gelaran seperti “Zillulah Fil’Alam” atau “Bayangan Allah di dalam alam dan

“Pemimpin Orang Mukmin” diberi kepada raja-raja Melaka

Wakil Sultan dianggap khalifah Allah / wakil Allah di bumiGanti Unsur-unsur Islam telah menggantikan sistem pemerintahan beraja Hindu /

konsep dewaraja

Mufti Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran negara

Pegawai Pegawai dan petugas lain dalam pentadbiran negara Islam seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat

Rasmi Islam dijadikan agama rasmi

Kerajaan Unsur-unsur Islam terdapat pada nama kerajaan seperti Acheh

 Nama Nama raja menggunakan Islam seperti Sultan Mansur Syah

Undang-

undang

Undang-undang Syariah diperkenalkan

(11 X 2 mak = 12m)

3. (b)

Asimilasi Cara hidup Islam telah diasimilasikan ke dalam budaya masyarakat Asia

Tenggara

Pakaian Lahirnya cara hidup yang berorientasikan Islam seperti cara berpakaian iaitu bertudung kepala dan bersongkok 

Sama Islam telah mengubah sistem sosial masyarakat daripada sistem kelas kepada

konsep persaudaraan dan persamaan taraf 

Akhlak Nilai-nilai akhlak Islam telah dijadikan panduan dalam kehidupan harian

Kerjsama Sifat tolong menolong , hormat-menghormati dan bekerjasama menjadi budayamasyarakat

Gotong-royong

Cara hidup Islam diamalkan seperti amalan gotong-royong di kampung-kampung

Bersatu- padu

Siap dan amalan bersatu-padu di kalangan masyarakat kampung dapat dipupuk dan diperkukuh

(7 X 2 mak 8 m)

Page 158: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 158/195

4. (a)

Terhad Sebelum Islam, pendidikan terhad kepada golongan bangsawan sahaja

Peluang Orang awam tidak berpeluang mendapat pendidikan khususnya pendidikanformal

Penting Sikap mementingkan ilmu ditanam di dalam jiwa semua ahli masyarakat

Wajib Setiap orang Islam wajib menuntut ilmuFormal Wujud institusi pendidikan formal seperti istana, pondok, madrasah, surau

Perlak Pusat pendidikan Islam formal yang terawal di Asia Tenggara ialah di Perlak,

Sumatera Utara

Pusat Sebuah pusat penterjemahan karya agama muncul di Samudera – Pasai

Luas Pendidikan pondok yang bermula di Perlak berkembang meluas ke negara-negara Asia Tenggara lain

Peringkat Pendidikan Di Acheh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu rendah,menengah dan tinggi

Makkah Pada abad ke 16 dan 17, ramai pelajar bertumpu di Acheh untuk mendalamiilmu pengetahuan dan digelar serambi Makkah

(10 X 2 mak 10m)

4. (b)Seni khat

Khat Antara jenis khat termasuklah khat thuluth, diwani, kufi, faris dan sebagainya.

Guna Digunakan sebagai hiasan di masjid dan madrasah, batu nisan, barang tembikar,mata wang, pakaian dan sebagainya

Quran Kebanyakan tulisan khat ini merupakan petikan ayat Al-Quran

Sukai Jenis tulisan khat yang disukai oleh orang Melayu adalah jenis kufi dan nasakh

Seni bina

Kegunaan Menonjolkan wajah binaan yang sesuai dengan kegunaannya contohnya masjid untuk solat dan aktiviti sosial

Berbeza Sesuatu binaan berbeza dengan binaan lain. Contohnya masjid dibina berbezadengan binaan lain melambangkan rasa seni yang tinggi

Indah Binaan seperti istana raja dibina dengan indah dilengkapi balairung, tempat bersemayam dan sebagainya

Hiasan Setiap binaan dilengkapi hiasan ukiran

Motif Hiasan bermotifkan tumbuh-tumbuhan, bunga dan geometri

Jenis Binaan rumah orang Melayu dibahagikan kepada beberapa jebis seperti rumah perabung panjang, rumah tiang 12, rumah perabung 5, rumah Melaka, rumahMinangkabau dan rumah limas

(10 X 2 mak 10 m)

Page 159: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 159/195

Page 160: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 160/195

 

4. Apakah peranan utama golongan tersebut? (hlm. 218)

A Menggalakkan pelayaran awal di kalangan orang EropahB Menjadi penaung kepada pelukis, sains, penulis dan pemuzik 

C Menyediakan modal pembangunan ekonomiD Menjadikan Itali pusat perdagangan antarabangsa

5. Berdasarkan rajah di atas, apakah yang menyebabkan seseorang petani menjadi hamba

 pada zaman pertengahan? (hlm. 215)

A Berkelakuan buruk terhadap majikan

B Tidak mampu membayar cukai kepada baronC Tidak mempelajari ilmu amalan keagamaan

D Berupaya menderhaka kepada raja

6. Pada Zaman Pertengahan di Eropah, Gereja katolik merupakan institusi yang amat

 berkuasa dan memiliki hartanah yang banyak.Apakah fokus kegiatan institusi tersebut? (hlm. 216)

A Kegiatan amalan keagamaan

B Kegiatan pembelajaran ilmu keduniaanC Kegiatan perdagangan

D Kegiatan politik pemerintahan

 Aktiviti perdagangan di Itali telah membawa kepada kemunculan pedagang kaya

 Masyarakat

 Feudal   Bangsawan Hamba Petani

Page 161: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 161/195

 

7. Antara berikut yang manakah merujuk tentang ciri-ciri zaman gelap di Eropah?

(hlm. 216)

I Kegiatan ekonomi yang meluasII Kuasa pemerintahan yang lemah

III Kegiatan masyarakat dikongkong gerejaIV Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

 

8. Apakah perubahan politik yang berlaku pada zaman kemuncak pertengahan?(hlm. 216)

A Parlimen mula diwujudkan

B Pembesar berkuasa mutlak 

C Pentadbiran dikuasai oleh raja

D Pusat pentadbiran dimansuhkan

9. Pada Zaman Kemuncak Pertengahan, perubahan ekonomi sangat ketara disebabkan

oleh…. (hlm. 216)

A Penggunaan sistem barter 

B Pertambahan bilangan penduduk C Peranan serangan orang gasar 

D Pembelajaran ilmu keakhiratan

10. Mengapakah dikatakan sedemikian ? (hlm. 220)

A Kemunculan pengajar berkebolehanB Kebebasan menulis karya

C Kewangan negara bertambah kukuh

D Kekuasaan raja mulai berkurangan

Pada zaman Renaissance masyarakat Eropah menjadi masyarakat berfikir dan bersedia

untuk meneroka bidang-bidang baru….

Page 162: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 162/195

Page 163: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 163/195

 

15. Antara berikut, manakah yang dapat dikaitkan dengan zaman Renaissance? (hlm. 217)

I Penekanan unsur humanisme

II Penumpuan penghargaan semula ilmuIII Keupayaan mencari penyelesaiaan masalah

IV Kemunculan institusi Gereja sebagai institusi yang universal

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

16.  Apakah kesan dari pencapaian Renaissance yang didorong oleh kesediaan masyarakat

meneroka bidang baru? (hlm.219)

I Perkembangan keseniaan

II Perkembangan IlmuIII Perkembangan perdagangan

IV Perkembangan agama

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

17. Antara berikut yang manakah merupakan kritikan beliau ? (hlm. 221)

A Perlaksanaan cukaiB Penggunaan Bible

C Penyalahgunaan kuasa oleh PausD Penyelewengan oleh Counter Reformation

Kegemilangan tamadun Yunani dan Rom muncul kembali pada zaman Renaissance antara

kurun ke 14 hingga kurun ke 17.

 Martin Luther, seorang profesor ilmu teologi, telah mengkritik amalan dan penyelewengan

mazhab Katolik 

Page 164: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 164/195

 

18. Agama Kristian terpecah dua akibat gerakan Reformation. Mengapakah hal ini berlaku?(hlm. 222)

A Kepincangan dalam pentadbiran gereja katolik B Kegagalan paderi menghapuskan penyembahan berhalaC Penjualan indulgences secara terbuka kepada orang bukan kkristian

D Pengamalan riba dalam perniagaan

19. Gerakan Reformation di Jerman berpunca daripada …….. (hlm. 221)

A Perkembangan universiti

B Perkembangan inkuiri

C Perkembangan ekonomi

D Perkembangan mesin cetak 

20. Berdasarkan nama-nama tokoh di atas, apakah yang diperjuangkan oleh mereka?(hlm. 222)

A. Kebajikan rakyatB. Kekuasaan rajaC Kewibawaan gereja

D Kesatuan sekerja

21. Mengapakah orang Eropah hanya berjaya keluar dari benua Eropah selepas kurun ke 15?

(hlm. 223)

A Galakan kerajaanB Kemajuan perkapalan

C Peningkatan ilmu geografiD Peningkatan semangat inkuiri

22. Apakah yang disarankan oleh Martin Luther dalam gerkan reformation? (hlm. 221)

A Amalan riba digalakkan jika berpatutan

B Amalan penyembahan keramat adalah baik 

C Mengamalkan gaya hidup pemerintah

D Merujuk bible sebagai ajaran mutlak 

  John Calvin  Zwingli

Page 165: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 165/195

 

23. Faktor manakah yang mendorong penjelajahan oleh kuasa-kuasa Eropah di atas?(hlm. 224)

I Kestabilan politik 

II Semangat pelayar Islam

III Semangat inkuiri yang meningkat

IV Keadaan ekonomi yang berkembang maju

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

24. Pada tahun 1453, Istanbul telah jatuh ke tangan kuasa Islam Turki. Apakah implikasinya

terhadap orang Eropah? (hlm. 223)

A Hubungan perdagangan orang Islam dengan saudagar Islam terputusB Kuasa-kuasa Eropah mulai bersatu padu untuk menentang kerajaan Turki

C Mereka terpaksa mencari jalan laut ke timur kerana jalan melalui Istanbul tidak selamat bagi mereka

D Orang Eropah terpaksa membeli barang dagangan daripada Kerajaan Turkidengan harga yang tinggi

25. Faktor utama orang Eropah memulakan penjelajahan ke Timur adalah untuk ……(hlm. 223)

A Menyebarkan agama Kristian

B Menghapuskan agama IslamC Meluaskan kawasan taklukan

D Mendapatkan barangan rempah ratus

Penjelajahan   Portugal

  Peranchis

  Sepanyol  Britain

  Belanda 

Page 166: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 166/195

Page 167: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 167/195

 

30. Mengapakah sistem tanaman bergilir yang diperkenalkan pada akhir kurun ke 18mendapat sambutan baik? (hlm.228)

I Mineral tanah dapat dikekalkanII Pembaziran tanah dapat dielakkanIII Pertanian campur dapat dijalankan

IV Tenaga manusia tidak perlu digunakan

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

31. Peralatan di atas banyak membantu dalam bidang pertanian. Apakah keistimewaannya ?

(hlm. 229)

A Membolehkan tanah digunakan secara maksimumB Membolehkan penanaman bijih benih dilakukan dengan pantas

C Mengelakkan pembaziran tanahD Menjadikan tanaman lebih subur 

32. Antara berikut, faktor manakah yang mencetuskan revolusi perindusterian di Britain?(hlm.230)

I Perkembangan bilangan pekerja

II Perkembangan revolusi pertanianIII Perkembangan sains dan teknologi

IV Perkembangan sistem pengangkutan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Revolusi Pertanian

Page 168: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 168/195

 

33. Antara berikut, pernyataan manakah yang menjadi kesan Revolusi Perindustrian ke atasEropah? (hlm.234)

I Penindasan golongan pekerjaII Penghidupan masyarakat yag mewahIII Kesihatan bertambah baik 

IV Kemunculan bandar- bandar dan institusi kewangan

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

34. Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian (hlm. 230)

Merintis usaha tanaman dagangan

A Merintis usaha tanaman daganganB Membolehkan penciptaan alatan Industri

C Menyediakan bahan mentah bagi keperluan industri

D Menampung keperluan makanan pekerja

35. Akta anti penggabungan diperkenalkan bagi menghalang para pekerja (hlm. 230)

A Bekerjasama dalam penghasilan baranganB Bermuafakat dalam tuntutan gaji

C Berganding bahu dalam bidang pertanianD Bergabung dalam pengeluaran modal

36. Kuasa-kuasa barat menggunakan slogan di atas sebagai alasan untuk….(hlm. 238)

A Meluaskan tanah jajahan

B Memperadabkan masyarakat Asia

C Membangunkan negara-negara asia

D Menyebarkan ilmu pengetahuan

Revolusi Perindusterian

  The white Man’s burden –Inggeris

   Mission civilisatrice – Peranchis

  The blessings of anglo-saxon protection - Amerika

Revolusi Pertanian

Page 169: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 169/195

 

37. Mengapakah Asia Tenggara menjadi sasaran kuasa-kuasa Eropah untuk menguasainya

 pada kurun ke 19? (hlm. 239)

A Kekayaan bahan mentahB Keramaian tenaga buruh

C Kemunduran sebilangan besar penduduk D Ketamadunan yang dicapai oleh masyarakatnya

38. Apakah yang telah dilakukan oleh kuasa barat bagi mengatasi masalah kekurangantenaga pekerja di negara yang dijajah? (hlm. 239)

A Menaikkan gaji pekerja

B Menggunakan lebih banyak mesinC Memperbaiki keadaan hidup pekerja

D Mengimport buruh dari negara lain

39. Mengapakah kegiatan penanaman getah di Tanah Melayu dikomersialkan semasa

 penjajahan British? (hlm. 239)

A Membantu kilang tempatan berkembangB Memberi pekerjaan kepada penduduk asing

C Memenuhi keperluan industri di Britain

D Mengatasi masalah pengimportan buruh

40. Pada masa penjajahan barat di Tanah Melayu, sistem pendidikan Inggeris adalah bertujuan untuk….. (hlm. 239)

A Memajukan ekonomi negara yang dijajah

B Melatih pentadbir rendahan untuk pentadbiranC Memberi pendidikan kepada semua rakyat

D Memberi latihan ke arah bekerajaan sendiri

Page 170: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 170/195

Page 171: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 171/195

 

Soalan 2

a)  Bagaimanakah Akta Pemagaran Tanah dapat mempengaruhi bermulanya Revolusi

Pertanian di Eropah ?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

 b)   Nyatakan kesan daripada Akta Pemagaran Tanah kepada petani kecil ?

i.  ……………………………………………………………………………

ii.  ……………………………………………………………………………

iii.  ……………………………………………………………………………

(3 markah)

c) Nyatakan TIGA faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian di Eropah ?

i. …………………………………………………………………………………

ii.  …………………………………………………………………………………

iii.  …………………………………………………………………………………

(3 markah)

d)  Berikan DUA pengajaran penting pengenalan Akta Pemagaran Tanah ?

i. …………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………

(2 markah)

 Antara tahun 1761 hingga 1792 hampir 500,000 ekar tanah telah dipagarimelalui Akta Pemagaran Tanah setelah akta diluluskan oleh Parlimen Britain

Page 172: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 172/195

Page 173: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 173/195

 

Soalan 4

Peta: Penjelajahan orang-orang Eropah

a) Nyatakan DUA sebab berlakunya penerokaan dan penjelajahan ?

i. ……………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………

(2 markah)

 b) Senaraikan kesan-kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat

setempat berdasarkan aspek berikut:Politik :

i. ……………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………

Ekonomi

i. ……………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………

Sosial

i. ………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

(6 markah)

c) Apakah ikhtibar yang dapat diperolehi melalui perkembangan yang

 berlaku pada zaman penjelajahan dan penerokaan ?

i. …………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………. …………………………..

(2 markah)

Page 174: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 174/195

 

SOALAN ESEI 

Soalan 1

a) Jelaskan pengertian Zaman Renaissance dan kemunculannya di Eropah ?

(6 markah)

 b)  Huraikan bukti-bukti bagi menyokong pendapat yang menyatakan Zaman Renaissance

 berpusat di Itali ?

(6markah)

c) Jelaskan perubahan-perubahan yang berlaku kesan dari kemunculan Zaman Renaissance?

(8 markah)

Soalan 2

a)  Apakah yang anda faham mengenai Revolusi Perindustrian ?(3markah)

 b)  Terangkan sumbangan revolusi-revolusi di atas kepada bidang pertanian sebagai punca

ekonomi negara ?(7 markah)

c)  Jelaskan sebab-sebab Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada

abad ke 18 dan ke 19 ?(10 markah)

PerubahanMasyarakatEropah

Zaman

Gelap 

ZamanPertengahan

awal 

ZamanKemuncakPertengahan

Zaman

Renaissance

Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian telah membawa perubahan

yang besar kepada mesyarakat Eropah

Page 175: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 175/195

 

Soalan 3

a) Pada pandangan anda, apakah matlamat imperialisme Barat di Asia Tenggara?

(10 markah)

 b)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan kesan-kesan imperialisme Barat di Asia

Tenggara?

(10 markah)

Soalan 4

 Martin Luther John Calvin Raja Henry VIII 

a)  Pada pendapat anda, mengapakah muncul gerakan Reformation di Eropah?

(5 markah)

 b) Huraikan gerakan Reformation yang diketuai oleh ketiga-tiga tokoh di atas ?(15 markah)

Imperialisme Barat ke atas negara-negara di Timur telah pun berlaku pada kurun ke 15 dan ke 16.Kegiatan telah dipergiatkan lagi pada kurun ke 19 dan ke 20. Imperialisme telah meninggalkan

kesan terhadap politik, sosial dan ekonomi Asia Tenggara

Gerakan Reformation

Page 176: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 176/195

 

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

SKEMA SOALAN OBJEKTIF

1 B 11 C 21 C 31 B

2 A 12 A 22 D 32 D

3 D 13 A 23 C 33 D

4 B 14 B 24 C 34 D

5 B 15 A 25 D 35 B

6 A 16 A 26 A 36 A

7 D 17 C 27 C 37 D

8 A 18 A 28 B 38 D

9 B 19 D 29 D 39 C

10 B 20 C 30 A 40 B

SKEMA SOALAN STRUKTUR

Soalan 1a) i. Eropah mengalami zaman kemunduran.

i.  Zaman selepas kejatuhan tamadun Rom di Eropah

ii.  Peringkat awal zaman pertengahan(3 x 1m = 1 markah)

 b) i. Kemunculan sistem feudal di Eropahii. kemerosotan ilmu pengetahuan.

iii.  kemerosotan perdagangan

iv.  kemerosotan kehidupan bandar v.  kongkongan gereja

vi.  Kehidupan yang penuh kacau bilau dan peperanganvii.  Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh

viii Ekonomi dan kehidupan masyarakat meroso t (8 x 1m = maksimum 3 markah)

c) i. petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah sebagai tukarankepada perlindungan.

ii.   petani yang tidak mampu membayar cukai tanah terpaksa menyerahkan tanah

kepada tuan tanah.

iii.   petani menjadi hamba kepada tuan tanah (3 x 2m = maksimum 4 markah)

d) i. Gereja menjadi institusi universal dan ejen penyatuanii.  Pertambahan penduduk iii.  Peningkatan aktiviti pertanian

iv.  Perkembangan perdaganganv.  Kemunculan bandar-bandar 

vi.  Lahir golongan kelas menengah (6 x 1m = maksimum 2 markah)

Page 177: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 177/195

 

Soalan 2

a) i. Membolehkan tuan tanah membeli dan memiliki tanah yang luas

ii. Wujudnya ladang-ladang besar membolehkan teknik pertanian baru dan berkesandigunakan

(1 x 2m = 2 markah)

 b) i. Petani mengalami kerugian

ii. Menjual tanah kepada golongan kaya.viii.  Menjadi pekerja ladang atau buruh kilang

ix.  Kumpulan petani kecil telah pupus(4 x 1m = maksimum 3 markah)

c) i. petani tidak mampu mengusahakan tanah secara besar-besaran.iii.  Ciptaan alatan baru yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga manusia

iv.  Teknik pertanian baru seperti sistem penggiliran tanamanv.  Penggunaan baja tiruan

vi.  Sistem saliran dibina dan dibaiki

vii.  Wujud pengkhususan kerja di ladang-ladang.(6x1M=maksimum 3 markah)

d) i. Kegiatan pertanian mesti dijalankan secara besar-besaran bagi memaksimumkankeuntungan

iv.  setiap perubahan mesti mengakibatkan perubahan sosial(2 x 2m = maksimum 2 markah)

Soalan 3

a) i. Satu perubahan yang besar, luas dan menyeluruh

ii. Perubahan besar-besaran dalam sektor pertanian yang merangkumi aspek  penggunaan tanah, pemilikan tanah, teknik pertanian dan kaedah pemasaran.

i.  Perubahan dalam sektor perindustrian seperti ciptaan baru yang dapatmempercepatkan pemasaran.

(3 x 2m = maksimum 3 markah)

 b) eksport - import

(2 x 1m = maksimum 2 markah)

c) i. Pengkhususan dalam pengeluaranii.  Sistem pengangkutan

iii.  Rekaan baru dalam perindustrian(3 x 1m = maksimum 2 markah)

d) i. Sistem pengangkutan moden seperti keretapiii.  Kapal berkuasa wap menggantikan kapal layar 

iii.  Akta digubal untuk melindungi pekerjaiv.  Perjuangan menuntut hak v.  Eksport modal ke seberang laut

(5 x 1m = maksimum 3 markah)

Page 178: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 178/195

 

Soalan 4

a) i. Mendapatkan rempah ratus, emas dan suteraii.  Galakan raja sepanyol dan raja Portugal

iii.  Menyebarkan agama kristianiv.  Semangat kebanggaan bangsa yang dirumus sebagai gold, glory dan gospel.

(4 x 1m = maksimum 2 markah)

 b) Politik:

i.  Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil kuasa eropahii.  Syarikat berpiagam telah ditubuhkan seperti VOC dan SHTIEkonomi:

i.   barangan yang dibawa dari Timur memperkayakan ekonomi dan gaya hidupmasyarakat

ii.  Portugal menguasai jalan perdagangan di lautan Hindi dan Asia TenggaraSosial:

i.  ramai masyarakat tempatan telah terpengaruh dengan gaya hidup Eropah

ii.  Kewujudan masyarakat baru akibat penghijrahaniii.  Masyarakat pribumi telah menerima ajaran kristian yang disebarkan mubaligh

kristianiv.  Eksploitasi buruh dari masyarakat pribumi.

(8 x 1m = maksimum 6 markah)

c) i. Mesti berani mencetuskan idea baruii. Kesediaan menghadapi cabaran dan rintangan untuk mencapai tahap negara maju.

Iii lain-lain yang difikirkan munasabah diterima.(3 x 1m = maksimum 2 markah)

SKEMA SOALAN ESEI 

1(a)

Tema Huraian

Itali berasal dari perkataan Itali ‘renisciment’ yang bermaksud kelahiran semula

Tamadun penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendikiawan dan pejuang senidalam tamadun Rom dan Yunani

Inkuiri - Mengetengahkan sikap inkuiri tentang sesuatu perkara berasaskan ilmuEropah ulai dikesan di Itali pada abad ke 14 dan berkembang ke Eropah hingga abad ke 17.

Pedagang emunculan pedagang kaya yang menjadi penaung kepada golongan cendikiawan dan

seniman

Pulih pemulihan dan pembaharuan pencapaian dalam tamadun Rom dan Yunani

[6x2 markah= maksimum 6 markah]

Page 179: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 179/195

 

1 (b)

Tema Huraian

strategik Kedudukan Itali yang strategik antara jalan perdagangan Barat dan Timur 

 pusat

dikelilingi laut Mediterranean yang merupakan persimpangan utama

 pusat perdagangan

Pelabuhan Kemunculan bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa

membolehkan Itali maju sebagai Pusat perdagangan

Idea

Menjadi pusat perkembangan idea baru dan budaya ini tersebar 

melalui pertembungan budaya dan agama

Bandar Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice, Genoa, Florence, Rom dan Milansebagai Pusat Perdagangan

Penaungkemajuan yang dicapai Itali membolehkan golongan pedagang kaya menjadi penaungkepada cendikiawan

[6 x 2M = Maksimum 6 Markah]

1 (c )

Tema Huraian

Monarki Kemunculan monarki baru

Sara diri Kegiatan ekonomi berasaskan sara diri semakin merosot

Dagang Sistem perdagangan antarabangsa semakin berkembang

Jelajah Berlaku kegiatan penjelajahan dan penerokaan hasil dari kemajuan bidang matematik,

goegrafi. Kartografi dan astronomi

Gaya Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia dan bersediamenzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan dan ukiran

Yakin Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri

Pendidikan Melahirkan masyarakat yang mementingkan pendidikan yang menekankan pemikiran

logik, saintifik, falsafah dan metafizik Rintis Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti

 biologi, fizik, kimia dan perubatan

Bidang Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru

[9 x 2M = maksimum 8 markah]2 (a)

Tema Huraian

Teknik Perubahan dalam teknik pengeluaran

Skala Skala pengeluaran bertambah besar 

Ganti Penggantian aktiviti ekonomi yang bergantung kepada tenaga manusia kepada mesin

[3 x 2 M = maksimum 3 markah]

2 (b)

Tema HuraianKomersial Kegiatan pertanian dikomersialkan pada zaman Revolusi pertanian

Eksport Lebihan produk pertanian yang dihasilkan telah dieksport

Peladang Para peladang besar telah menjadi pedagang antarabangsa

Makanan Revolusi pertanian telah menyediakan bahan makanan yang mencukupi

Import Dengan bekalan mencukupi, mengelakkan pergantungan kepada import bahan luar 

Dana Dana yang diselamatkan dapat dilaburkan bagi membantu pertumbuhan dan

 perkembangan industri dalam negara

[6 x 2M = maksimum 7 markah]

Page 180: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 180/195

 

2 ( c )

Tema Huraian

Lebihan Lebihan produk hasil daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian tidak 

dapat dipasarkan semuanya dalam negaraDagang Lebihan produk didagangkan

Untung Keuntungan dapat dimaksimumkan

Britain Aktiviti perdagangan agak mudah kerana Britain menjadi kuasa maritim yang ulungdan negara penjajah utama

Antara

 bangsa

Perdagangan antara bangsa mempunyai dua komponen yang saling melengkapi iaitu

eksport dan import

Bahan Bahan mentah diperolehi dari tanah jajahan di asia Tenggara

Sistem

Sistem pengangkutan dalam negara dan antarabangsa dipertingkat dan

diperkembangkan

Modal Modal dieksport ke seberang laut untuk kegiatan ekonomi

[8 x 2M = maksimum 10 markah]

3 (a)

Tema Huraian

Mewah Untuk menguasai barangan dagangan mewah seperti rempah ratus, teh, sutera dantembikar 

Tinggi barangan mewah mendapat permintaan tinggi di Eropah

Untung Penguasaan barang dagangan tersebut membawa keuntungan yang lumayankepadakuasa Eropah seperti Portugis dan Sepanyol

Sebar Menyebarkan agama kristian kepada masyarakat di Timur 

Mentah Untuk mendapatkan bahan mentah yang sangat diperlukan dalam bidang perindustrian

seperti bijih timah, getah, tebu dan kopi

Pasar mendapatkan pasaran bagi memasarkan hasil keluaran kilangLuas Ingin meluaskan pengaruh dan empayar mereka

Imej Untuk menaikkan imej mereka sebagai kuasa besar dunia

[8 x 2M = maksimum 10 markah]

3 (b)

Wang Perkembangan ekonomi wang

Sistem Perkembangan sistem perhubungan dan perdagangan antarabangsa

Sungai landasan kertapi dan jalanraya dibina menggantikan sungai dan laut

Ekonomi 

imperialis mewujudkan sistem ekonomi dual

Tradisi Sistem ekonomi tradisi yang dijalankan oleh petani dan nelayan berasaskan ekonomi

sara diriBandar Bandar baru yang berkaitan dengan perlombongan, pentadbiran, penemuan minyak 

dan tanaman diwujudkan

Perubatan 

 pusat penyelidikan perubatan didirikan seperti di Saigon dan Hanoi oleh Peranchis

Barat Memperkenalkan pendidikan barat

[8 x 2M = 10 markah maksimum]

Page 181: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 181/195

 

4 (a)

Kritik Perasaan tidak puas hati dan kritikan tentang kepincangan dalam pentadbiran danamalan gereja

Gaya Menentang cara dan gaya hidup penguasa gereja yang tidak mencerminkankeagamaan

Intelek Perkembangan intelektual menyebabkan golongan terpelajar bersedia menggunakan

daya intelek dan berani menyoal kepercayaan dan cara pemikiran lama

Cabaran Kesan dari semangat inkuiri menyebabkan mereka berani menghadapi cabaran

[4 x 2M = maksimum 5 markah]

(b)

1) Martin Luther 

Indulgences Menentang amalan penjualan indulgences atau surat pengampunan dosa

Tentang Menentang kekolotan, rasuah dan penyelewengan pemimpin gereja katolik 

Paus Menentang penyalahgunaan kuasa oleh Paus di Rom

Keramat Menentang penyembahan keramat

Rujukan

 

Menegaskan bahawa hanya  Bible sahaja wajar dirujuk sebagai sumber ajaran bagi

orangKristian

Antara Seseorang kristian tidak memerlukan perantaraan untuk berhubung dengan Tuhan

Pecah Perjuangannya memecahkan dunia kristian kepada dua mazhab

[7 x 2M = maksimum 8 markah]

2) John Calvin

Kenal Mengenal tuhan melalui  Bible dan kejadian alam semesta

Dekat

Mendekati tuhan dengan cara hidup yang berdisiplin dan menolak segala yang

memberi keseronokkan semata mata, menggalakkan sifat rajin, berjimat cermat danwaras

Riba Amalan riba boleh diamalkan jika berpatutan

Rasional

 

Pendekatannya yang rasional telah berjaya menyesuaikan etika kristian dengan arus

 perkembangan masyarakat semasa

Peniagaan Ajarannya menggalakkan pertumbuhan perniagaan kerana amalan riba dibenarkan

[5 x 2M = maksimum 5 markah]

3) Raja Henry VIII

Putus

Memutuskan hubungan dengan Gereja di Rom kerana Paus menolak 

 permohonannya menceraikan isterinya dan berkahwin lain

Isytihar 

Mengisytiharkan Raja Inggeris sebagai Ketua Gereja Inggeris dan disebut

Gereja Protestan Anglican

[2 x 2M = maksimum 2 markah]

Page 182: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 182/195

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI

NEGARA

 LATIHAN OBJEKTIF

1. Antara berikut, manakah menghuraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu sebelumkedatangan Britsh? (Hlm 244)

I Modal yang kecilII Buruh yang terhad III Teknologi yang moden

IV Pasaran yang kecil

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

2. Ciri-ciri ekonomi dagangan ialah (Hm 246)

I pemasaran yang luas

II teknologi yang tinggiIII modal yang besar IV hasil yang terhad 

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

3. Antara tanaman komersial yang telah digalakkan oleh British di Tanah Melayu ialah

(Hlm l247 )I padiII kopi

III ubi kayuIV tembakau

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

Page 183: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 183/195

Sistem Y

* Setiap ladang dikenali sebagaikangkar 

* Saiz setiap satu kangkar ialah sekitar 2500 ekar hingga 20,000 ekar 

4. Sistem Y mula diusahakan di negeri (Hlm 247)

A Perak B SabahC Selangor D Johor 

5. Pengenalan sistem torehan ibidem yang diperkenalkan oleh H.N. Ridley telah membawa perkembangan dalam perusahaan (Hlm 248)

A mengetinB perkilanganC getah

D bijih timah

6. Antara galakan yang diberikan oleh Britsh kepada peladang yang mengusahakan tanaman

getah ialah (Hlm 249)

I pemberian hadiah

II tariff cukai yang rendahIII kadar sewa tanah yang rendah

IV pengecualian cukai pendapatan

A I dan IIB II dan IIIC II dan IV

D I dan IV

7. Tujuan utama Rancangan Sekatan Stevenson ialah (Hlm 250)

A menjaga kebajikan penoreh getahB menghadkan pengeluaran getahC menghalang peananaman getah

D memusnahkan ladang getah

8. Tanah Melayu digelar sebagai Suvarnabhumi oleh (Hlm 250)

A IndiaB Arab

C SiamD China

Page 184: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 184/195

9. Apakah tindakan yang diambil oleh pembesar Melayu untuk memperolehi keuntungan

dalam pelombongan bijih timah? (Hlm 251)

A Membawa ramai buruh asingB Menggunakan teknologi moden

C Memajak lombong kepada saudagar CinaD Menjadikan pemodal British sebagai orang tengah

10. Peratusan pengeluaran bijih timah

Tahun Pemodal Cina

1910 78%

1925 56%

1937 32%

Mengapakah peratusan pengeluaran bijih timah oleh pemodal Cina merosot? (Hlm 252)

A Kekurangan lombong bijih timahB Kekurangan buruh

C Pengenalan kapal korek D Kejatuhan harga

11. Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu adalah melalui (Hlm 253)

I sistem tiket kredit

II sistem kontrak III sistem pengambilan kakitangan

IV sistem pengambilan rumah kongsi

A I, II dan IIIB I, III san IVC I, II dan IV

D II, III dan IV

12. Bagaimanakah majikan menjamin kesetiaan sin keh ? (Hlm 254)

A Mengenakan hukuman beratB Mengikat dengan perjanjian hutangC Membayar gaji yang lumayanD Melindungi dari ancaman musuh

Sin Keh merujuk imigran Cina

yang dibawa masuk ke Tanah

Melayu

Page 185: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 185/195

13. Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow secara berkumpulan ke Sarawak berjaya

dilaksanakan kerana (Hlm 254)

A peranan kheh-tauB perlaksanaan sistem tiket kredit

C persetujuan ketua Foochow dengan Charles BrookeD pengenalan sistem pengambilan rumah kongsi

14. Imigran Foochow diperlukan untuk membangunkan sektor pertanian dalam penanaman(Hlm 254)

I TembakauII Lada hitam

III Gambir IV kopi

A I dan II

B II dan III

C III dan IVD I dan IV

15. Maklumat di atas berkaitan (Hlm 254)

A kemasukan buruh Cina ke Tanah MelayuB kemasukan buruh India ke Tanah Melayu

C kemasukan imigran Foochow ke Sarawak D kemasukan imigran Foochow ke Tanah Melayu

16. Mengapakah sistem kontrak digantikan engan sistem kangani pada tahun 1907?(Hlm 255) 

A Penindasan terhadap buruh

B Majikan kekurangan modalC Kekurangan buruh di IndiaD Penyelewengan oleh majikan

17. Fungsi seorang kangani adalah seperti (Hlm 255)

A pemilik ladangB pengurus agensi

C pemodalD ketua kampung

  Sistem buruh bebas

  Sistem kontrak 

  Sistem kangani

Page 186: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 186/195

Page 187: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 187/195

23. Bank-bank yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan ialah (Hlm 257)

I Kwong Yik Bank 

II Bank of MalayaIII The Chartered Bank 

IV Ban Hin Lee Bank 

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

24. Insurans Maritim yang diperkenalkan oleh Brtish bertujuan melindungi (Hlm 257)

A kapal pedagang

B harta bendaC nyawa

D kedai

25. Antara berikut, manakah syarikat insurans milik tempatan? (Hlm 258)

I Boustead and CompanyII Straits Insurans Limited 

III Royal Insurance CompanyIV Khean Guan Insurance Limited 

A I dan II

B I dan IIIC II dan IIID II dan IV

26. Apakah faktor yang diambil kira oleh Residen dalam menentukan jumlah konsesi tanah

untuk diberikan kepada pemodal?

I kekuatan fizikal

II Jumlah modalIII Jenis teknologi

IV Bilangan tenaga

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV (m/s 260)

27. Dalam Tanah Simpanan Melayu, orang yang berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan

tanah milik orang Melayu ialah (Hlms 260)

A Komprador B SultanC Residen

D Gabenor 

Page 188: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 188/195

 

28. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu diperkenalkan pada tahun 1913? (Hlm 260)

A Membolehkan orang Melayu menanam tanaman komersial

B Melindungi orang Melayu daripada penindasan penjual tanahC Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asingD Mempastikan tanah dibahagi secara adil

29. Mengikut Land Order 1948, tanah di Sarawak dibahagikan kepada tiga kawasan iaitu

(Hlm 261)I kawasan tanah campuranII kawasan tanah simpanan

III kawasan tanah tetapIV kawasan tanah pedalaman

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

30. Apakah tindakan British untuk mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani?(Hlm 261)

I Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917

II Memperkenalkan Rancangan Sekatan StevensonIII Menaikkan premium pemohonan tanah baru

IV Melarang pembukaan tanah baru untuk tujuan penanaman getah

A I, II dan III

B I, II dan IVC I, III dan IV

D II, III dan IV

31. Bandar Taiping dan Seremban muncul hasil perekmbangan (Hlm 263)

A penanaman getah

B penanaman lada hitam

C perlombongan bijih timah

D perlombongan petroleum

32. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan vernakular? (Hlm 265)

A Sistem pendidikan yang wujud di pedalamanB Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda

C Sitem pendidikan yang mempunyai pelbagai bahasaD Sistem pendidikan yang memberi tumpuan kepada aktiviti ekonomi

Page 189: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 189/195

33. Sekolah Tamil di kawasan ladang biasanya dibiayai oleh (Hlm 265)

A pengurus ladang

B kerajaan BritishC badan sukarela

D golongan pendeta

34. Mengapakah British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920? (Hlm 265)

A Menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina

B Mengawal pembinaan sekolah CinaC Menghalang penggunaan dialek Cina di Sekolah CinaD Mengawasi pentadbiran sekolah Cina

35. Perusahaan mengetin nanas di Tanah Melayu di asaskan oleh bangsa (Hlm 266)

A Peranchis

B Cina

C InggerisD Belanda

36. Jalan keretapi pertama di Tanah Melayu telah dibina pada 1885, menghubungkan (Hlm 267)

A Kuala Lumpur dengan Port SwettenhamB Taiping dengan Port Weld 

C Seremban dengan Port DiksonD Tapah Road dengan Telok Anson

37. Mengapakah berlakunya keadaan sedemikian? (Hlm 269)

A Penjajah kekurangan modalB Penjajah mementingkan ekonomi

C Penjajah terikat dengan perjanjian

D Penjajah tidak mempuyai pengaruh

38.

Mengapakah institut ini didirikan? (Hlm 269)

A Mengkaji punca penyakitB Memberi latihan kejururawatanC Menyelidik tahap kesihatan awam

D Menyediakan peluang pekerjaan

Institut Penyelidikan Perubatantelah didirikan pada 1900 di Kuala

Lumpur 

Pembangunan negeri-negeri di

Pantai Timur tidaklah sepesat

negeri-negeri di Pantai Barat

Page 190: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 190/195

 

39. Apakah peranan utama Sanitary Board? (Hlm 270)

A Merawat penyakit berjangkitB Mengawal wabak penyakit

C Menjaga kebersihan bandar D Mengkaji punca penyakit

40. Penang Free School di anggap sekolah elit pada zaman penjajah kerana (Hlm 265) 

A di bina dikawasan bandar 

B dipelopori oleh golongan atasanC diajar oleh guru dari barat

D dibina oleh golongan kaya

Page 191: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 191/195

Page 192: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 192/195

 

SOALAN 2 ( Hlm 247 – 250)

a) Dimanakah pokok getah mula di tanam di Tanah Melayu?

i. …………………………………………………………………………………..

(1 markah)

 b) Nyatakan lima faktor yang menggalakkan perkembangan perusahaan getah di Tanah

Melayu?

i.  …………………………………………………………………………………..

ii.  ………………………………………………………………………………….iii.  …………………………………………………………………………………iv.  ………………………………………………………………………………….

v.  ………………………………………………………………………………….(5 markah)

c) Siapakah yang dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada 1888?

Apakah usaha-usaha beliau untuk memperkembangkan perusahaan getah?

i.  …………………………………………………………………………………….

ii.  ……………………………………………………………………………………iii.  ……………………………………………………………………………………

(3 markah)

d) Bagaimanakah tindakan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah?

…………………………………………………………………………………………….

(1 markah)

Tanaman getah mula diperkenalkan sebagai tanaman

komersial di Tanah Melayu pada awal abad ke-20

Page 193: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 193/195

 

SOALAN 3 (Hlm 253 – 255)

a) Apakah faktor-faktor yang mendorong imigran Cina dan India ke Tanah Melayu?

i.  ……………………………………………………………………………………

ii.  ……………………………………………………………………………………( 2M)

 b) Nyatakan dua cara kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu?

i.  ……………………………………………………………………………………ii.  ……………………………………………………………………………………

( 2M)

c) Nyatakan maksud bagi konsep berikut:

i. Kheh- thau : …………………………………………………………………………

ii Sin Keh : …………………………………………………………………………( 2M)

d) Senaraikan dua cara kemasukan imigran India ke Tanah Melayu?

i.  …………………………………………………………………………………..ii.  …………………………………………………………………………………..

( 2M)

e) Berdasarkan maklumat sejarah, apakah yang anda faham tentang “Kangani”?

i.  …………………………………………………………………………………..

ii.  ………………………………………………………………………………….(2M)

IMIGRAN CINA

IMIGRAN INDIA

PERLOMBONGAN

BIJIH TIMAH

PERUSAHAAN

GETAH

Page 194: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 194/195

SOALAN 4 ( m/s260 –261)

a) Apakah X dan Y

X ialah: ………………………………………………………………………….

Y ialah: …………………………………………………………………………(2 markah)

 b) Berikan dua alasan X diwujudkan oleh kerajaan British?

i.  ………………………………………………………………………………….ii.  ………………………………………………………………………………….

(2 markah)

c) Senaraikan cara pembahagian kawasan tanah yang diperkenalkan melalui Land Order 1948?

i.  ………………………………………………………………………………….ii.  ………………………………………………………………………………….

(2 markah)

d) Apakah kepentingan hak milik tanah peribumi seperti yang ditetapkan dalam Y?

i.  ………………………………………………………………………………….

ii.  …………………………………………………………………………………

(2 markah)

e) Adakah anda bersetuju dengan dasar undang-undang tanah oleh Kerajaan British?Berikan alasan anda.

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

Undang-undang

berkaitan Tanah

Tanah Melayu

Sarawak

Sabah

X

Land Order

Land Settlement

Order 

Y

Page 195: Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

7/27/2019 Sejarah K1 K2 T4 SPM serta Skema Jawapan.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k1-k2-t4-spm-serta-skema-jawapanpdf 195/195

SOALAN ESEI 

Soalan 1

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? ( 6 markah )

 b) Huraikan peranan pembesar Melayu dalam kegiatan perlombongan bijih timah

di Tanah Melayu? ( 6 markah )

c) Mengapakah pada awal kurun ke-20, penguasaan pembesar Melayu terhadap sektor 

 perlombongan mulai berubah kepada pemodal barat? ( 8 markah )

Soalan 2

a) Jelaskan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu ( 12 markah )

 b) Huraikan kesan perkembangan perusahaan getah ke atas orang-orang Melayu ( 8 markah)