Skema Percubaan Terengganu 2010 (STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN K2)

Embed Size (px)

Citation preview

SULIT*Skema Trengganu Kertas 1 1 (a)

2[BAHAGIAN A] [2]

Apakah tanggungjawab perniagaan kepada pihak kerajaan. Jalankan perniagaan ikut peraturan Daftar perniagaan- ada lessen Bayar cukai kepada kerajaan Membantu kerajaan dalam penyediaan infrastuktur, tajaan program kerajaan. [Mana-mana 2 fakta x 1m]

(b)

Nyatakan alasan anda mengapa persekitaran umum di Malaysia sesuai untuk melancarkan produk baharu dalam pasaran. 1. Politik dan perundangan - kestabilan politik Malaysia membolehkan perniagaan dijalankan dengan selamat / peraturan dan undang-undang yang tidak begitu menekan peniaga dalam menjalankan perniagaan. 2. Ekonomi - yang berkembang pesat, mewujudkan permintaan dalam pasaran. 3. Fizikal - kemudahan infrastruktur yang lengkap dan prasarana yang mencukupi, memudahkan pengguna membeli barang. 4. Teknologi - kepakaran dan kaedah terkini dalam proses pengeluaran produk baharu. 5. Persaingan dan jaringan persaingan meningkatkan daya saing / jaringan menguatkan strategi perniagaan produk baharu. 6. Sosio budaya - citarasa rakyat Malaysia yang mudah menerima perubahan produk baharu. [Mana-mana 3 fakta] [Fakta = , huraian = , Jumlah=3m]

[3]

(c)

Jelaskan maksud carta organisasi dan manual organisasi. Carta organisasi Merupakan gambarajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikut fungsifungsi, jabatan-jabatan dan posisi individu dalam sesesuatu organisasi. [1] Manual organisasi Menerangkan tiap-tiap fungsi fungsi-fungsi jawatan, skop jawatan, tanggungjawab, bidang kuasa dan had-had autoriti. Mengandungi falsafah kenyataan pengurusan, objektif firma, jabatan jabatan utama, tatanama organisasi dan prinsip-prinsip organisasi.[1]

[2]

(d)

Terangkan kebaikan menggunakan carta Gantt sebagai alat kawalan dalam pengurusan. Perkembangan sesuatu projek dapat diikuti dari mula sehingga tamat Dapat membandingkan anggaran masa bagi setiap aktiviti dengan anggaran masa sebenar Pengubahsuaian masa dapat dilaksanakan bila perlu Memastikan urutan aktiviti dijalankan mengikut jadual Membantu penggunaan sumber dengan cekap [mana-mana 3 x 1 = 3]

[3]

(e)

Berikan empat fungsi Kesatuan Sekerja. Menggalakkan perhubungan perindustrian Membaiki syarat pekerjaan ahli

[2]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT* (f)

3Memperbaiki status ekonomi dan sosial ahli Meningkatkan produktiviti pekerja [4 Pertama x = 2] Jelaskan tiga tujuan penyelidikan pemasaran. Meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah Menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran. Mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahui kesilapan Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. [3 pertama x 1m =3m] [3]

(g)

Berikan tiga prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh(TQM) Prinsip pengurusan kualiti menyeluruh Fokus kepada pelanggan Kepimpinan yang cekap dan berkesan Mengurus dengan fakta Penambahbaikan berterusan Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan Kerja berpasukan Pencegahan bukan penyelesaian masalah Melibatkan seluruh organisasi [3 pertama sahaja x 1m=3m]

[3]

(h)

Nyatakan faktor-faktor yang menentukan pembayaran gaji dan upah kepada seseorang pekerja. Jenis kerja yang dilakukan dan jawatan yang dipegang. Kemampuan syarikat atau kewangan syarikat. Permintaan dan penawaran buruh. Tawaran pesaing. Ekuiti dalaman dan luaran. Keperluan undang-undang. Kesatuan sekerja. Peranan Lokasi/geografi [Mana-mana 3 faktor x 1 m=3m]

[3]

(i)

Jelaskan dua kebaikan pengambilan keputusan melalui teknik Delphi. Idea yang banyak daripada pelbagai pihak diperolehi Idea dan pendapat diberi dengan merahsiakan identiti pemberi idea/pendapat. Amat sesuai untuk memberi idea kepada isu yang sensitif Pemberi idea diberi beberapa peluang atau pusingan untuk memberi idea. Idea dapat dijana dengan baik dan diperkemas menjadi idea yang matang dan sempurna. [Mana-mana 2 huraian x 1m=2m]

[2]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*(j)

4Jelaskan perbezaan antara kreativiti dan inovasi. Kreativiti [1m] 1. Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. [ ] 2. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama [ ] 3. Berfikir di luar kotak 4. Melihat sesuatu daripada perspektif baru. 5. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru. 6. Membuka minda dengan idea-idea baru. 7. Mencabar andaian. 8. Mencipta sesuatu yang baru. 9. Menghubungkan idea yang tidak berkaitan. 10. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil. 11. Berfikir secara fleksibel. 12. Penghasilan idea, penyelesaian, konsep dan produk yang asli (novel). 13. Membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi. Inovasi [1m] 1. Inovatif bermaksud kebolehan untuk membuat pembaharuan atau mengubahsuai sesuatu untuk menjadikannya lebih baik, elok, berkualiti dan sebagainya. [ ] 2. Satu cara memperkenalkan idea yang baru untuk membuat sesuatu atau mencipta sesuatu yang baru. [ ] 3. Melibatkan penghasilkan, penerimaan dan pelaksanaan idea baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 4. Satu proses mengeluarkan idea dan mengubahnya ke bentuk produk, perkhidmatan, sistem dan cara operasi yang baru [2]

2

(a)

Huraikan maksud pengurusan sumber manusia dan kepentingan jabatan ini kepada organisasi. Maksud: Aktiviti perancangan/pengorganisasian/kepimpinan dll berkaitan [1] atau melibatkan pembentukan falsafah, polisi, program dll berkaitan sumber manusia bagi mencapai matlamat organisasi.[1] [2 markah] Kepentingan jabatan sumber manusia: 1. Menarik sumber pekerja yang berkesan [1] Melalui proses perancangan sumber manusia yg berkesan [ ] Mendokumentasikan analisis kerja [ ] Menentukan calon yang layak mengisi jawatan Menganggar keperluan tenaga kerja dalam j/masa pendek & j/panjang Mengenalpasti dari mana sumber tenaga buruh yg terbaik akan diperolehi Menggunakan kaedah terbaik menarik minat calon pekerja Memilih tenaga kerja yang sesuai & layak 2. Membangunkan latihan & pembangunan pekerja & sistem penilaian yg berkesan Membantu tenaga kerja baru menyesuaikan diri Melatih kemahiran pekerja untuk keperluan kerja dalam j/masa pendek & panjang Merekabentuk sistem penilaian yg adil di dalam menilai prestasi

[8]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

5

3. Mengekalkan sistem faedah & ganjaran yang berkesan & hubungan industri yg harmonis antara majikan dan pekerja. Merekabentuk 5sistem faedah & ganjaran yang 5setanding dengan apa yang di tawarkan oleh sykt lain dalam 5industri yg sama Mengekalkan tenaga kerja serta kadar lantik henti ditahap yg rendah Mengekalkan keharmonian majikan-pekerja 4. Meningkatkan produktiviti Menjaga aspek kesihatan dan keselamatan di tempat kerja Mengelakkan kemalangan di tempat kerja Membentuk suasana tempat kerja yang disenangi oleh pekerja. [Mana-mana 3 Fakta ] [1 Fakta x 1m + 2 Huraian x m=2m ] [Jumlah=6m] (b) Jabatan Sumber Manusia merupakan bahagian yang penting dalam sesebuah organisasi. Jelaskan bagaimanakah langkah yang perlu diambil oleh jabatan ini dalam proses perancangan sumber manusia. Proses perancangan sumber manusia 1. Pengimbasan Persekitaran [1] Menilai persekitaran dalaman dan luaran organisasi [ ] Perubahan faktor luaran industri, persaingan, peraturan kerajaan dan teknologi [ ] Perubahan faktor dalaman gaya pengurusan, perancangan strategik dan matlamat organisasi 2. Pengunjuran permintaan buruh Keperluan tenaga kerja dalam organisasi Melalui dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif 3. Pengunjuran penawaran buruh Mengkaji kecukupan tenaga buruh di pasaran Melalui sumber dalaman dan sumber luaran 4. Analisis jurang penawaran dan permintaan buruh Mengkaji sama ada organisasi cukup buruh atau tidak Melalui perbezaan antara bilangan yang diminta dengan yang ditawar 5. Pelaksanaan Merancang/laksanakan program untuk mendapatkan tenaga buruh mengisi kekosongan Jika bilangan pekerja lebih, langkah mengurangkan kos buruh contoh 6. Penilaian dan kawalan Menilai semula tindakan/langkah yang telah diambil kaji kelemahan Buat tindakan pembetulan [Fakta 1m, + 2 Huraian x m =2m] [6 x 2m=12 markah] STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

[12]

SULIT*(c)

6Nyatakan lima sebab mengapa pekerja menyertai kesatuan sekerja. Lima sebab pekerja menyertai kesatuan sekerja: 1. Persepsi negatif terhadap persekitaran kerja 2. Jaminan kerja yang tidak memuaskan 3. Keinginan untuk meningkatkan pengaruh kerana sukar bertindak sendirian 4. Kepercayaan tentang kesatuan sekerja 5. Sebagai satu aktiviti sosial 6. Tekanan daripada rakan-rakan [mana-mana 5 pertama x 1m] [5]

[BAHAGIAN B] 3 (a) Persaingan adalah merupakan salah satu elemen dalam persekitaran umum. Struktur pasaran seperti pasaran monopoli, oligopoli, monopolistik dan tulen adalah merupakan cabaran yang dihadapi dalam setiap perniagaan yang beroperasi. i. Jelaskan maksud bagi setiap struktur pasaran tersebut. ii. Berikan contoh perniagaan yang sesuai bagi setiap jenis struktur pasaran dan terangkan cabaran persaingan yang dihadapi. Maksud bagi setiap Struktur Pasaran: 1. Pasaran monopoli Hanya sebuah syarikat yang menjual sesuatu jenis barang /perkhidmatan yang tidak mempunyai produk pengganti yang hampir.[1] 2. Pasaran oligopoli Terdapat hanya beberapa syarikat yang terdiri daripada syarikat2 besar yang menguasai sebahagian besar pasaran syarikat yang menyumbang kepada 70% - 80% daripada jumlah keseluruhan jualan industri.[1] 3. Pasaran monopolistik Terdapat banyak syarikat tetapi setiap satunya menawarkan produk atau keluaran yang unik untuk berbeza daripada syarikat pesaingnya dari segi harga dan bukan harga.[1] 4. Persaingan tulin Banyak syarikat menjual produk yang serupa dan setiap syarikat tidak dapat membentuk kelebihan atau perbezaan untuk produknya.[1] [Jumlah=4 markah]

[10]

Contoh dan cabaran bagi setiap stuktur persaingan 1. Persaingan monopoli Tenaga Nasional Berhad syarikat pengeluar tenaga elektrik [ ] Cabaran Perlu mengeluarkan barang pada kos seunit yang rendah kerana barang awam, supaya semua lapisan masyarakat mampu menikmatinya. [1] STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

72. Persaingan Oligopoli MAS syarikat penerbangan utama negara Cabaran Perlu sentiasa sensitif dengan keadaan pasaran kerana jika MAS menurunkan harga tiket ,syarikat pesaing juga akan menurunkan harga tiket tetapi jika MAS menaikkan harga, syarikat lain tidak akan turut serta. 3. Persaingan Monopolistik Kedai minyak kedai menjual petrol Cabaran Memerlukan promosi jualan serta memerlukan kreativiti dan inovasi dalam keluaran supaya berbeza daripada syarikat pesaing yang lain dan dengan itu harganya dapat ditingkatkan. 4. Persaingan tulin Restoran mempunyai banyak persaingan dari segi harga dan keluaran Cabaran promosi tidak diperlukan. Syarikat perlu melihat pada sasaran pasaran pesaing, imej dan kelebihan pesaing serta sejauh mana pengguna berpuas hati dengan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. [ Cth: m + cabaran:1m =1 m] [Jumlah=6m]

(b)

Jelaskan empat perbezaan antara perniagaan domestik dengan antarabangsa. Aspek Aktiviti Kesukaran Perniagaan Domestik Aktiviti perniagaan dijalankan dalam sesebuah negara[1] Aktivitinya mudah dan tidak kompleks Melibatkan penggunaan satu matawang sahaja Keluaran yang dihasilkan adalah seragam bagi memenuhi keperluan pengguna yang tidak jauh berbeza Melibatkan kos pengangkutan yang rendah

[8]

Tukaran wang Jenis keluaran/ produk

Kos pengangkutan

Perniagaan Antarabangsa Aktiviti dijalankan antara dua /lebih negara[1] Aktiviti kompleks kerana terikat dengan peraturan negara lain/bahasa/undang-undang dll Melibatkan pertukaran antara dua/lebih matawang Keluaran dihasilkan berbeza antara negara bagi memenuhi keperluan pengguna yang pelbagai -cth: kereta stering kanan, alat pemanas dalam kereta dll Kos pengangkutan tinggi

[4 aspek Perbezaan yang sama x 2m=8m] (c) Mengapakah terdapat lebih banyak perniagaan jenis perkongsian yang dipilih untuk ditubuhkan berbanding jenis syarikat? 1. Mudah ditubuhkan[1] Tidak perlu dokumen yg banyak [ ] Hanya mendaftar di Pejabat Pendaftar Perniagaan & perlu masa singkat o Syarikat perlu dokumen banyak spt tataurus & tatawujud sykt o Perlu daftar dgn Pendaftar Sykt & perlu masa lama [ ] 2. Modal perniagaan rendah [1] Mudah diperolehi dari rakan kongsi [ ] STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT* [7]

SULIT*

8Mudah membuat pinjaman kecil o Syarikat perlu modal besar kerana belanja besar [ ] o Modal diperolehi dari penerbitan saham, ini perlu masa lama & kos tinggi

3. Kurang pengawasan dari pihak kerajaan Tidak memberi kesan besar kepada ekonomi negara Kesukaran untuk mengancam kepentingan pengguna & pemilik o Syarikat tertakluk kepada pengawasan yg ketat demi menjaga pemilik minoriti drpd diseleweng oleh pihak pengurusan o Boleh menggugat keadaan ekonomi negara 4. Cukai yang rendah Tidak dikenakan cukai korporat tetapi hanya cukai pendapatan individu yg rendah. o Cukai syarikat tinggi & dikenakan dua kali iaitu cukai syarikat & individu 5. Penglibatan dalam pengurusan Semua pekongsi boleh terlibat dalam pengurusan perniagaan memberi idea untuk memajukan perniagaan Wujud rasa tanggungjawab terhadap perniagaan Penglibatan secara langsung dalam perjalanan perniagaan o Dalam syarikat hanya pemegang saham majoriti terlibat o Pengurusan terpisah dengan pemilik o Tidak mempunyai hubungan erat dengan perniagaan terutama pemegang saham minoriti. [Mana-mana 4 Fakta] [F=1m, Kebaikan Perkongsian= m, Kelemahan Syarikat= m] [Maksima 7 markah] Huraikan fungsi pengurusan di bawah ini i. Perancangan ii. Pengorganisasian iii. Kepimpinan iv. Pengawalan Kehendak soalan : Calon perlu menerangkan konsep fungsi pengurusan dan memberi isi-isi penting sahaja. Maksud fungsi pengurusan ialah: i. Perancangan Fungsi utama dalam pengurusan dan yang pertama perlu dibuat [ ] Mengenalpasti matlamat, objektif, alternatif dan tindakan-tindakan[ ] Perancangan melibatkan tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat atasan, pertengahan dan bawahan. [mana-mana 2 huraian x m = 1m] Pengorganisasian Pengumpulan sumber-sumber yang ada untuk mencapai objektif Mewujudkan hubungan dan interaksi bahagian-bahagian lain Melakukan penyelarasan, autoriti dan senarai tugas [Lihat sebelah SULIT*

4

(a)

[4]

ii.

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT*

9

iii.

[mana-mana 2 huraian x m = 1m] Kepimpinan Mempengaruhi staf ke arah menyumbang pencapaian objektif dan matlamat organisasi Menggerakkan dalam melakukan satu tindakan yang diharapkan Terdapat daya kepimpinan yang boleh mempengaruhi manusia [mana-mana 2 huraian x m = 1m]

iv.

Pengawalan Menetapkan standard untuk mengukur prestasi Mencegah masalah, bila dan tindakan diambil Membetulkan setiap penyelewengan yang berlaku Memastikan hasil tercapai mengikut perancangan

(b)

[mana-mana 2 huraian x m = 1m] [4 x 1m = 4 markah] Dbachok Bhd adalah syarikat tempatan yang menghasilkan keluaran barangan konsumer yang berasaskan kelapa sawit. Syarikat ini bercadang untuk meluaskan pasaran keluaran mereka ke seluruh Malaysia dan juga ke seluruh rantau Asia Tenggara sekiranya pulangan yang akan diperolehi nanti sangat baik. Selaku Pengurus syarikat Dbachok Bhd, En Adnan perlu menyediakan satu proses perancangan yang teliti bagi merealisasikan matlamat syarikat tersebut. Lukis dan huraikan dengan ringkas langkah-langkah dalam proses perancangan yang terlibat dan kaitkan setiap proses perancangan dengan contoh tindakan yang sesuai bagi syarikat tersebut.

[15]

Kehendak soalan: 1. Calon dikehendaki meLUKIS rajah langkah-langkah dalam proses perancangan secara TURUTAN 2. dan diikuti dengan huraian dan contoh tindakan yang sesuai bagi setiap langkah dalam proses tersebut. 3. Jawapan juga perlu dinyatakan nama syarikat/nama pengurus walaupun sekali tiada nama syarikat/nama pengurus jawapan tidak diterima.

Cara pemarkahan BAGI Proses/langkah/susur galur/urutan L L L L X L 1 1 1 2 1 L L X L L X 2 3 3 3 L L L L L X 3 3 4 4 2 L L L L L 4 4 5 5 4 L L L 5 5 5

L 3 L 2 L 4 L 5 X

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

10

PROSES PERANCANGAN L1 Menetapkan matlamat

L2

Menganalisis persekitaran perniagaan

L3

Menentukan tindakan alternatif

L4

Menilai tindakan alternatif

L5

Memilih dan melaksanakan tindakan alternatif terbaik

[5 Fakta x 1m = 5 markah] *{Jawapan/huraian tanpa rajah proses Perancangan = tiada markah keseluruhan} L1 Menetapkan Matlamat Tetapkan matlamat atau objektif yang ingin dicapai oleh organisasi. [1] Matlamat boleh merangkumi jangka masa panjang atau jangka masa pendek Skop perancangan boleh menyeluruh atau khusus kepada jabatan atau bahagian tertentu Kandungan matlamat boleh umum atau terperinci Matlamat harus jelas, realistik dan boleh diukur Contoh : Syarikat Dbachok Bhd menetapkan matlamat untuk menjadi pengedar utama keluaran produk pengguna berasaskan kelapa sawit di rantau Asia Tenggara dalam jangka masa 5 tahun. [mana-mana 1 Huraian x 1m, C x 1m = 2m] Menganalisis persekitaran perniagaan Analisis terhadap persekitaran dalaman dan luaran perniagaan Analisis persekitaran dalaman bertujuan menilai kedudukan perniagaan dan kemampuan perniagaan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang berlaku dalam persekitaran luaran perniagaan. Analisis persekitaran luaran pula dilakukan untuk mengenalpasti perubahan yang berlaku dalam persekitaran umum dan persekitaran tugas sesebuah perniagaan. Contoh : Syarikat Dbachok Bhd perlu melihat keadaan ekonomi semasa dan juga jangkaan pertumbuhan ekonomi masa depan bagi menentukan jumlah pelaburan yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi. [mana-mana 1 Huraian x 1m, C x 1m = 2m] [Lihat sebelah SULIT*

L2

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT*L3

11Menentukan tindakan alternatif Berasaskan analisis persekitaran dalaman dan luaran, pengurus perlu mengenalpasti tindakan-tindakan alternatif yang boleh dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Tindakan alternatif merujuk kepada aktiviti atau tugas yang perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu matlamat. Para pengurus dikehendaki menjana seberapa banyak tindakan alternatif yang mungkin. Contoh : Syarikat Dbachok Bhd perlu menambah modal dengan menarik pelabur melabur dalam syarikat atau melalui pinjaman bank untuk membolehkan mereka menerokai pasaran luar negara. [mana-mana 1 Huraian x 1m, C x 1m = 2m] L4 Menilai tindakan alternatif Pengurus harus menilai semua tindakan alternatif yang telah dikenalpasti bagi mengukur keupayaan setiap alternatif untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. [1] Setiap tindakan alternatif akan dinilai dari segi kelebihan dan kelemahannya. Kriteria yang boleh digunakan untuk menilai tindakan alternatif ialah hasil keputusan, risiko, dan kemampuan organisasi untuk melaksanakan setiap tindakan alternatif tersebut. Contoh : Syarikat membuat penilaian terhadap tindakan-tindakan alternatif berdasarkan risiko dan juga yang mana lebih efektif untuk mencapai matlamat organisasi. [mana-mana 1 Huraian x 1m, C x 1m = 2m] L5 Memilih dan melaksanakan tindakan alternatif terbaik Berdasarkan penilaian tindakan alternatif, pengurus harus memilih tindakan alternatif terbaik yang dapat membantu organisasi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tindakan alternatif terbaik merupakan alternatif yang mempunyai banyak kelebihan dan sedikit kelemahan berbanding dengan alternatif lain. Contoh : En Adnan perlu mengambil keputusan untuk menambah modal syarikat melalui penawaran saham kepada orang awam yang ingin melabur dalam syarikat mereka dan dengan ini peluang untuk menembusi pasaran rantau asia tenggara lebih cerah. [mana-mana 1 Huraian x 1m, C x 1m = 2m] [5 x 2m = 10m] *Jawapan juga perlu dinyatakan nama syarikat/nama pengurus walaupun sekali tiada nama syarikat/nama pengurus jawapan tidak diterima *Tiada rajah jawapan calaon tiada markah/tak perlu ditanda. *Penandaan soalan kes perlu rujuk jadual dibawah.FAKTA X/TIADA HURAIAN X MARKAH F= H= F= H=X F=X H=X

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*(c)

12Jelaskan empat maklumat penting yang boleh diketahui melalui carta organisasi. 1. Senarai tugas yang dilakukan dan dilaksanakan [1] Setiap kotak dalam carta organisasi mewakili sesuatu tugas yang perlu dilakukan dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.[ ] Menunjukkan hierarki atau tahap pengurusan [1] Carta organisasi menunjukkan hierarki atau tahap pengurusan yang bermula dari pihak pengurusan atasan iaitu pengerusi lembaga pengarah, hingga ke pihak pengurusan bawahan iaitu penyelia-penyelia. [ ] Subtugas pekerja Carta organisasi membolehkan kita ketahui subtugas yang ditetapkan oleh organisasi, kerana setiap jawatan yang dipegang mempunyai pelbagai tugas yang perlu dilakukan daripada tugas utama yang telah ditetapkan. Maka, ia harus bertanggungjawab kepada tugas yang diberikan. Rantaian arahan Rantaian arahan menunjukkan dengan jelas arahan akan bermula dari pihak atasan hingga pihak bawahan. Ia menjelaskan siapakah yang boleh mengarah bagi pihak lain dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab tersebut. Rantaian arahan terdapat fungsi lini dan fungsi staf [6]

2.

3.

4.

5

(a)

[mana-mana 1 huraian setiap fakta] [4 x 1 m = 6 markah] Terangkan perkaitan kaedah kawalan dengan proses pengeluaran. 1. Kawalan Awalan Fakta - Kawalan terhadap input-input pengeluaran[1] seperti bahan mentah,mesin,peralatan dan manusia, sebelum aktiviti pengeluaran dilakukan[1] Kaitan - Pengurus harus mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal bagi memastikan kelancaran dalam proses pengeluaran [1] 2. Kawalan Semasa Fakta - Kawalan semasa proses menambahnilai/tranformasi pengeluaran. Ianya melibatkan tindakan pemulihan, pembetulan dan pengubahsuaian.[1] Kaiatan - Pengurus harus memastikan perjalanan operasi pengeluaran berada dalam keadaan yang baik. Kegagalan dalam proses ini akan menghasilkan output yang tidak diingini/rosak.[1 3. Kawalan Selepas Fakta - Kawalan Selepas sesuatu proses tamat/kawalan terhadap output pengeluaran [1] Kaiatan - Pengurus hendaklah memastikan agar output disemak sebelum sampai ketangan pengguna.Kawalan selepas membolehkan tindakan pembetulan diambil terhadap proses pengawalan pada masa akan datang [1] (F=1, Kaitan =1, H=1 3 x 3=9)

[9]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*(b)

13Encik Khairil pemilik Syarikat Mas Niaga Sdn Bhd telah memulakan kegiatan penternakan ayam kampung di daerah Besut, Terengganu. Projek penternakan ini dijalankan di atas kawasan seluas 1 hektar. Berikut adalah perancangan projek dan pelaksanaannya. Jadual perancangan dan pelaksanaan projek tersebut seperti di bawah Bil Aktiviti Tempoh Tempoh Pelaksanaan Perancangan (minggu) (minggu) 1. Bersih kawasan 1 hingga 2 2 hingga 3 2.

Pembinaan reban 3 hingga 7 5 hingga 8 ayam 3. Penyediaan 8 hingga 10 9 hingga 11 infrastruktur 4. Perataan pasir di 11 12 dalam reban 5. Penyediaan kawasan 12 13 tambahan 6. Melepaskan anak 13 15 ayam Lakarkan sebuah carta gantt yang menunjukkan aliran perancangan dan pelaksanaan projek tersebut berdasarkan tempoh masa dalam bulan. [10] Kehendak soalan: 1. Calon dikehendaki meLUKIS carta gantt. 2. Tandakan aktiviti kerja mengikut tempoh yang telah dijalankan. Aktiviti / Bulan pertama Bulan Kedua Bulan Ketiga Bulan Keempat Tempoh masa m m m m Bersih kawasan m Pembinaan reban ayam m Penyediaan infrastruktur m Perataan pasir di dalam reban m Penyediaan kawasan tambahan m Melepaskan anak ayam m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

14[Maksima 10 m] Jika calon melakarkan carta gantt menggunakan tempoh masa selain bulan (contoh : minggu/hari/tahun) beri markah 0

(c)

Jelaskan penggunaan Analisis Pulang Modal sebagai alat perancangan dalam sesebuah organisasi. 1. Titik Pulang Modal (TPM) ialah tingkat / kuantiti / volum pengeluaran / jualan tidak mendapat untung atau rugi/hanya pulang modal sahaja [1] 2. Melibatkan dua kaedah analisis pulang modal iaitu kaedah algebra dan kaedah graf [1] 3. Jumlah keluaran / jualan yang kurang daripada titik pulang modal firma akan berada dalam kerugian [1] 4. Jumlah keluaran / jualan yang lebih daripada titik pulang modal firma akan berada dalam keuntungan [1] 5. Dapat digunakan untuk menentukan tingkat keluaran / jualan pada TPM dalam unit / ringgit, untung / rugi [1] 6. Sasaran tingkat jualan yang dijangka dan harga minimum yang perlu dikenakan untuk mencapai untung. [1] [6 fakta x 1m = 6m] Nor Fara Batik adalah sebuah syarikat pengeluar batik kraftangan khususnya sarung dan batik sutera di Terengganu. Syarikat ini baru sahaja beroperasi sejak setahun yang lalu dengan bilangan pekerja seramai 20 orang. Puan Farah, pemiliknya merancang untuk meluaskan pasarannya ke seluruh negara. Untuk tujuan ini, beliau merancang untuk menjalankan promosi dan membuat strategi pengagihan yang baik. i. Terangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan oleh Puan Farah dalam menentukan belanjawan promosinya.

[6]

6

(a)

[6]

1. Kaedah peratusan jualan [F= 1m + 2H= 1m] Ditetap berdasarkan peratusan dari jualan semasa/jangkaan jualan [ ] Ramalan berdasarkan pengalaman lepas/jangkaan masa depan Mudah dikira dan senang difahami serta diterima Lebih rasional kerana ikut saiz syer pasaran Peratusan jualan terdahulu dan jangkaan jualan masa hadapan Ditentukan berdasarkan pengalaman 2. Kaedah ikut kemampuan [F= 1m + 2H= 1m] Kaedah paling mudah [ ] Dibuat mengikut jumlah wang yang mampu disediakan syarikat Peruntukan diambil daripada baki pendapatan yang ada setelah ditolak semua belanja Digunakan oleh syarikat kecil Tiada pengiraan /analisis terhadap kos & kesan promosi yang dijalankan Kelemahan: objektif promosi sukar dicapai 3. Kaedah pesaing [F= 1m + 2H= 1m] Menetapkan belanjawan agar setanding dengan pesaing Berbelanja sama banyak seperti pesaing dapat mengelakkan perang promosi STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

15Tidak berkaitan dengan objektif promosi & keuntungan Memadankan dengan perbandingan pesaing Elak dari kehilangan pasaran

4. Kaedah objektif dan tugas [F= 1m + 2H= 1m] Dibuat berdasarkan penetapan objektif promosi/apa yang ingin dicapai dari promosi [ ] Penetapan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksana untuk capai objektif Menetapkan belanjawan berdasarkan anggaran belanja untuk semua aktiviti itu Senarai tugas / petugas yang terlibat semasa buat promosi [Mana-mana 3 fakta] [Jumlah=6 markah] Dalam memasarkan produknya yang terdiri daripada kain sarung, batik sutera lukis dan sutera ekslusif ke seluruh negara, Puan Farah akan mengedarkannya terus kepada peruncit-peruncit yang pelbagai. Terangkan tiga tahap liputan pasaran yang terdapat dalam pasaran dan cadangkan tahap liputan yang paling sesuai untuk dipilih oleh beliau mengikut jenis keluaran yang dihasilkan. 1. Pengedaran intensif [1] Kaedah pengedaran paling luas liputannya [ ] Ahli saluran terlibat perlu menyimpan stok yang banyak Sesuai untuk : memasarkan keluaran kain sarung Nor Fara Batik [ ] 2. Pengedaran selektif [1] Menghadkan pengedaran kepada beberapa ahli pengantara sahaja dalam satusatu kawasan geografi tertentu. [ ] Sesuai untuk keluaran: memasarkan kain batik sutera lukis. [ ] 3. Pengedaran eksklusif [1] Menghadkan pengedaran kepada satu outlet/kedai dalam satu kawasan geografi Produk istimewa/ekslusif/unik Tingkat pengeluaran yang sedikit Sesuai untuk: memasarkan sutera ekslusif [ ] [F=1m, H= m, Kaitan= m] [Jumlah=6 markah] iii. Puan Farah perlu menguruskan saluran agihan yang dipilih dengan baik bagi memastikan ianya mampu mencapai matlamat pemasarannya. Huraikan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam menguruskan saluran agihannya dengan baik. ii.

[6]

[6]

1. Memilih ahli saluran:[1] Lihat kepada pengalaman, rekod prestasinya, reputasi, kerjasama dll [ ] Bergantung juga kepada jenis/barisan produk yang hendak dipasarkan

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

162. Memotivasi ahli saluran:[1] Untuk mendorong mereka memberi khidmat terbaik/kerjasama [ ] Beri insentif seperti komisen tinggi,elaun,peraduan jualan dll Beri keyakinan/jaminan memperoleh pulangan lumayan 3. Menilai ahli saluran:[1] Memeriksa prestasi setiap ahli berdasarkan kuota jualan,perkhidmatan pelanggan dll Membantu ahli yang tidak cemerlang/ganti ahli lain [F=1, 2H x m=2m] [Jumlah=6m]

(b)

Jelaskan maksud risiko pelaburan dan perkaitannya dengan pulangan. Maksud risiko: Ketidakpastian dalam jumlah pendapatan yang diramal/ [1] Berbanding dengan pendapatan sebenar yang akan diperolehi oleh pelabur. Wujud disebabkan kitaran ekonomi,dasar kerajaan dll [1] Sumber berisiko-kenaikan kadar faedah/ [1] Kelemahan kadar pertukaran asing [1] Kemelesetan ekonomi [1] Kejatuhan permintaan barang dan perlhidmatan/ [1] Kenaikan kadar cukai [1] [5 huraian x 1m=5m] Kaitan dengan pulangan: Semakin tinggi risiko,semakin tinggi pulangan yang diperolehi [1] Semakin rendah risiko,semakin rendah pulangan diperolehi.[1] [2 markah]

[7]

7

(a)

Encik Hafiz baru sahaja memulakan tugas sebagai Pengarah Urusan di syarikat milik keluarganya. Selaku pengarah baru, banyak tanggungjawab penting yang perlu dilaksanakan demi kelancaran dan kemajuan syarikat. Justeru , Encik Hafiz haruslah memiliki kemahiran-kemahiran pengurusan yang tertentu bagi memastikannya dapat menjalankan tugas dengan baik. Jelaskan jenis-jenis kemahiran yang mesti dikuasainya dan berikan contoh sesuai berdasarkan tanggungjawab yang beliau perlu laksanakan. 1. Kemahiran konsep Huraian: Ialah keupayaan berfikir secara abstrak, kenalpasti dan analisis masalah serta melihat organisasi secara keseluruhan Aplikasi: Amat diperlukan kerana perlu buat keputusan dan perancangan yang melibatkan organisasi secara keseluruhan. Contoh perancangan pelaburan /produk/peluang baru/pasaran/strategi persaingan Perlu cekap dan peka kepada apa-apa perubahan di persekitaran dalaman dan luaran kerana ini akan mempengaruhi perjalanan organisasi.

[15]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

172. Kemahiran membuat keputusan Huraian: Ialah kebolehan membuat keputusan yang tepat/bijak dalam usaha menyelesaikan sesuatu masalah. Aplikasi: Penting kerana pengurus atasan perlu membuat keputusan dalam pelbagai aspek pada setiap masa. Keputusan tepat penting kerana akan memberi kesan kepada keseluruhan organisasi Melibatkan pembuatan keputusan-keputusan penting seperti penentuan pelaburan, produk dll 3. Kemahiran pengurusan manusia Huraian: Iaitu kebolehan untuk mewujudkan perhubungan yang baik sesama manusia dengan berkesan. Aplikasi: Banyak terlibat dalam aktiviti perhubungan dengan pihak luar seperti kerajaan, ahli-ahli perniagaan lain, lembaga pengarah syarikat dll Pengurus atasan perlu untuk memotivasi dan mendapatkan kerjasama pekerja-pekerja di bawahnya. Perlu dalam memimpin/menyelesaikan masalah/konflik di antara ahli-ahli dalam organisasi 4. Kemahiran pengurusan masa Huraian: Keupayaan menggunakan masa kerja secara berkesan /produktif Aplikasi: Untuk mencapai kualiti piawai Cth: memulakan mesyuarat tepat pada masa & memastikan semua perbincangan tidak tersasar daripada agenda 5. Kemahiran teknikal Huraian: Kemahiran teknikal ialah kemahiran yang diperlukan bagi melaksanakan tugasan-tugasan tertentu yang spesifik. Aplikasi: Pengetahuan khususnya dalam aplikasi kaedah, prosedur, teknik, alatan dalam membuat atau memasang sesuatu Cth: kemahiran teknikal membantu pengurus atasan untuk merangka polisi, dasar yang sesuai untuk sesuatu kerja/bidang tugas bagi kakitangannya Kejayaannpengurusan kualiti menyeluruh (TQM) memerlukan penglibatan semua kumpulan pengurusan termasuklah pengurus atasan. Menilai prestasi pekerja operasi [Fakta =1m, Huraian=1m & Aplikasi/contoh=1m] [Jumlah=15m]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*(b)

18Bincangkan pembuatan keputusan secara kualitatif dan pembuatan keputusan [10] secara kuantitatif. PEMBUATAN KEPUTUSAN PEMBUATAN KEPUTUSAN KUALITATIF KUANTITATIF Ciri-ciri Perlu menimbangkan faktor subjektif Buat keputusan berdasarkan sebab-akibat, budi bicara dan pengalaman,tanggapan dll Perlukan kreativiti dan berinovasi [2 ciri X =1] Penggunaan alat keputusan ini dapat membuat keputusan yang baik bagi kes yang perlu pemerhatian yang mendalam. [1] Alat keputusan kualitattif sesuai untuk membuat keputusan bagi keadaan baru atau tiada penggunaan keputusan yang berulang. [1] Sesuai digunakan bagi setiap keputusan yang menggunakan alat keputusan kualitatif untuk jangkapanjang. [1] [2 kelebihan x 1m=2] Sesuatu penyelesaian memerlukan masa yang panjang [1] Memerlukan kos yang tinggi kerana ia bukan masalah berulang dan perlu mencari kaedah baru [1] Tidak dapat menggunakan program komputer bagi membantu menyelesaikan masalah [1] Membuat keputusan secara objektif Berpandukan analisis data/angka Perlukan pengetahuan Menginterpretasi angka, graf yang dipersembahkan [2 ciri X =1] Keputusan yang dibuat di dalam bentuk objektif [1] Penggunaan alat kuantitatif lebih cepat di dalam membuat keputusan [1] Alat keputusan kuantitatif boleh menjimatkan kos pemprosesan kerana proses membuat keputusan boleh dibantu penggunaannya dengan komputer. [1] [2 kelebihan x 1m=2]

Kelebihan

Kelemahan

Tidak sesuai bagi bagi mengatasi masalah tidak berulang [1] Memerlukan satu program yang tersedia bagi memproses langkah-langkah menyelesai masalah [1] Tidak boleh digunakan untuk jangka masa panjang [1]

[2 kelemahan x 1m =2] 8 (a)

[2 kelemahan x 1m =2]

Setiap pekerja tidak terlepas dari mengalami ketegangan. Namun ketegangan yang memuncak dan tidak dapat dikawal akan memberi kesan yang tidak baik kepada organisasi. Jelaskan. 1. Peningkatan kos[1] Kos insurans kesihatan & rawatan[1] Pembaziran / kerosakan produk & peralatan Kos pengambilan pekerja baru Kos latihan pekerja baru 2. Prestasi pekerja & organisasi Menjejaskan operasi apabila pekerja sakit & cuti

[8]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT* 3.

19Menjejaskan pencetusan idea yang bernas/komitmen Keseronokan kerja tidak dirasai

Menjejaskan daya saing organisasi Produktiviti organisasi menurun Kualiti produk @ perkhidmatan menurun Menjejaskan hubungan antara majikan dan pekerja Pekerja akan rasa tidak gembira dan puashati dengan majikan Mengurangkan kerjasama antara pekerja dengan majikan Pengambilan pekerja baru Berlaku jika pekerja yang mengalami ketegangan gagal bertugas dan terpaksa berhenti kerja atau berpindah kerja ke tempat lain. [Pilih mana-mana 4 fakta, F=1, H=1] [Jumlah=8 markah]

4.

5.

(b)

Terangkan bagaimanakah bersikap proaktif boleh membentuk pengurus menjadi efektif. Tidak menunggu arahan ketua untuk memulakan kerja Bertindak sebelum sesuatu berlaku kepada organisasi Tidak bertindakbalas terhadap ransangan yang negatif Menjangka dan merancang kemungkinan yang berlaku pada masa depan Menilai pergerakan persekitaran yang positif pertumbuhan ekonomi, persaingan Sentiasa mencari idea baru tanpa diminta untuk memperbetulkan masalah Mempunyai lokus kawalan dalaman Berbeza dengan mereka yang bersikap reaktif [5 Huraian lengkap x 1M] [maksimum 5 markah] Nyatakan faktor-faktor kejayaan seimbang dan bincangkan penggunaannya oleh pihak pengurusan untuk menyelesaikan ketegangan di tempat kerja. Nyatakan [ ] Jasmani Huraian [1] Sihat, makanan seimbang, cergas dll Pengunaan [1 ] Senaman & teknik fisiologi Makanan sesuai di kantin Riadah, kelab rekreasi, pemeriksaan kesihatan Tidak tertekan / ikut Iklim, sokongan keluarga, perasaan sokongan sosial, kaunseling, jadual kerja, cuti Perlu santapan jiwa, Kaunseling, masa beribadat, muhasabah diri, ibadat, ceramah agama, acara penilaian diri dll keagamaan, cuti agama dll Mencari ilmu, Rekabentuk semula kerja,latihan pengalaman,pembacaan, & kursus, sudut pengetahuan membaca,seminar, mini perpustakaan.

[5]

(c)

[12]

Emosi

Rohani

Intelek

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*SULIT*

20

JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTPEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT STPM 2010 JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT PENGAJIAN PERNIAGAAN JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTKERTASJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT 2 JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT 3 jam JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNTJPNTJPNT

946/2

SKEMA PEMARKAHANDisediakan oleh: AKRAM NEGERI TERENGGANU JPNTJPNT JPNTJPNT JPNTJPNT Dibiayai oleh: KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

PERINGATAN : Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 16 halaman bercetak Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 2010

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

21Bahagian A

1. (a) Undang-undang kontrak melibatkan pihak memberi tawaran() , yang menerima tawaran() bergantung kepada syarat-syarat /terma yang dipersetujui()dan boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang()/sah disisi undang-undang. [2] (b) Tiga matlamat kawalan kewangan : 1. Penilaian / prestasi / asas pemantauan syarikat(1m) 2. Kaji kekuatan dan kelemahan 3. Merancang arah aliran kewangan 4. Memastikan penjagaan dan penggunaan aset serta ketepatan rekod perakaunan. [3]

(Pilih mana-mana 3 x 1m )(c) Tiga agensi kerajaan

1. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Skim Pinjaman Mara, Tabung Bantuan Teknikal Industri 2. Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia(CGC) Skim Jaminan Utama, Skim Jaminan Tabung Usahawan Baru, Tbung Pnjaman Penjaja dan Peniaga Kecil, Skim Pinjaman Bersepadu. 3. SIRIM Skim Pembangunan dan Rekabentuk, Skim Peningkatan Kualiti dan Produktiviti 4. PUNB Pilih mana-mana 2 Fakta = m Contoh = m [2] (d) Koperasi menengah: Keahlian - koperasi asas (1) Minimum ahli - sekurang-kurangnya 2 koperasi asas (1) Matlamat - memantapkan koperasi asas dalam menjalankan aktiviti-aktiviti mencapai kepentingan ekonomi ahli (1) [3] (e) Sebab syarikat memilih untuk mengeksport barangan berbanding kontrak pengeluaran: Memastikan pemindahan teknologi tidak berlaku. Menjamin pasaran kerja tempatan Menggunakan bahan mentah tempatan. Pasaran luar yang kecil. Mendapatkan insentif yang disediakan oleh kerajaan sendiri. Merendahkan risiko dimiliknegarakan. Memperoleh tukaran wang asing. [2]

[Pilih mana-mana 2, 2 x 1m = 2m] (f) i.

Operasi serah kunci, - ialah tindakan sebuah syarikat asing mereka bentuk, membina dan melengkapi sesuatu kemudahan disamping melatih tenaga kerja tempatan dalam mengendalikan operasi tersebut. (1) ii. Pelesenan, [Lihat sebelah SULIT*

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT* -

22

ialah pemberian hak oleh syarikat tempatan kepada syarikat luar untuk mengeluar/memasarkan sesuatu barangan di pasaran tempatan untuk satu tempoh masa tertentu. (1) [3] (g) Kepenggunaan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pengguna (1m) Matlamat Mewujudkan kuasa pengguna yang berkesan ntuk mengimbangi kuasa dan hak-hak firma pengeluar atau penjual barangan atau pekhidmatan.(1m) [2] (h) Faktor persekitaran yang mendorong jenayah kolar putih 1.Dorongan daripada sistem hidup dan masyarakat sekeliling 2. Amalan/budaya memberi token/hadiah. 3.Persaingan daripada kawan-kawan yang hidup mewah. 4.Amalan nepotisme-pilih kasih dan mengutamakan keluarga sendiri dalam urusan rasmi. 5.Dorongan mengejar kemewahan hidup yang tidak seimbang dengan dorongan mengejar kemurnian dan kemuliaan diri. (Mana-mana 3 fakta x 1 m)(i) Kelebihan komunikasi dua hala: - boleh bersemuka , - menyelami emosi masing-masing disulami dengan bahasa badan. - dapat memperoleh maklum balas dengan segera. - pihak terlibat boleh mengemukakan pertanyaan sekiranya ada kemusykilan. - kejujuran dapat dirasai (Pilih 2x1=2) (j) Maksud pembentangan ialah penyampaian maklumat penyelidikan/penemuan kepada sekumpulan individu/audiens. (2) dua alat bantu pembentangan i. LCD ii. papan putih iii. telesidang iv. mikrofon berkenaan [2] hasil sesuatu

[3]

(pilih 2 x m = 1m) [3]

[2+1=3m]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*2 (a) Pendekatan ekonomi: i.

23

menekankan kepada keuntungan dan kekayaan sebagai pendorong dalam melibatkan diri di bidang keusahawanan (1 m) ii. cuba mencari dan mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan (1 m) iii. pakar teori keusahawanan Joseph Schumpeter, Alfred Marshall, Israel Kirzner ( 2m ) * Sekiranya calon menjawab ketiga-tiga pelopor beserta idea masing-masing tanpa memberikan fakta (i) dan (ii) , hanya 2m sahaja diberikan. [5] (b) Empat sumber idea baru selain pelanggan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Produk Sedia ada/ Produk Pesaing Syarikat Sedia Ada/Syarikat Pesaing Saluran Pengedaran/Ahli Pengedaran Paten Penyelidikan dan Pembangunan Jururunding/Ahli Profesional Dasar Kerajaan

(pilih 4 jawapan calon yang pertama sahaja dan huraian yang bersesuaian, Fakta (m) + Huraian (1m) x 4 [6]

(c) Sifat-sifat peribadi usahawan - inisiatif yang tinggi - berani tanggung risiko/sanggup berkorban - kawalan diri yang tinggi/lokus kawalan dalaman - berani pikul tanggungjawab - berwawasan - kreatif dan inovatif - berkeyakinan - keupayaan memimpin - sanggup belajar dari kesilapan - berdaya saing - bijak merebut peluang-peluang perniagaan (pilih empat jawapan pertama sahaja, fakta (m) dan huraian (1m)

(d) Peranan usahawan: i. Memberi peluang pekerjaan ii. Penggunaan sumber tempatan iii. Penggerak ekonomi yang sihat iv. Membangunkan industri sokongan v. Meningkatkan taraf hidup masyarakat vi. Menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan vii. Model/inspirasi kepada masyarakat viii. Melaksanakan tanggungjawab sosial (pilih 4 yang pertama, Fakta (m) + Huraian (1 m) Dalam huraian mesti ada 2 fakta @ 1 fakta dan 1 contoh untuk mendapatkan 1 m [8] STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

24

Bahagian B

3

(a) (i) Pekerja merujuk kepada seseorang yang telah mencapai umur 16 tahun (1) yang bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan,samada kontrak itu dibuat secara bertulis atau lisan (1)dan sama ada secara nyata atau tersirat untuk bekerja dengan seseorang majikan.(1) 3 markah

Majikan pula merujuk kepada seseorang yang dengannya, (1) pekerja telah memasuki kesatuan perkhidmatan.Golongan majikan terdiri daripada pengurusan,ejen atau individu yang membayar gaji atau upah kepada pekerja(1), mana-mana kerajaan,jabatan kerajaan, badan berkanun atau badan lain dibawah akta(1). 3 markah [6] (ii) Pengeluaran caruman KWSP boleh dilakukan di bawah keadaan yang berikut: a) Ahli meninggal dunia. b) Ahli mencapai umur 55 tahun. c) Ahli hilang keupayaan fizikal atau mental (akal) untuk terus bekerja. d) Ahli berhasrat untuk meninggalkan Malaysia tanpa niat untuk kembali atau ingin bermastautin di Singapura. e) Ahli mencapai umur 50 tahun dan boleh mengeluarkan 1/3 darpada jumlah simpanan dalam akaun KWSP. f) Ahli membuat perjanjian untuk membeli atau membina rumah,tertakluk kepada syaratsyarat yang telah ditetapkan. g) Ahli ingin membeli atau membina rumah melalui pnjaman yang melibatkan cagaran atau gadaian terhadap rumah. Fakta = 1 markah x 5 [5]

b)

- Nisbah semasa adalah nisbah yang digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan sesebuah organisasi. (1m) - Ia diperolehi dengan membahagikan aset semasa dengan liabiliti semasa(1m) - Ia menunjukkan sejauhmana kemampuan firma untuk memenuhi obligasi jangka pendek/membayar hutangnya dalam jangkamasa pendek / semasa (1m) Maksimum 3m Nisbah hutang menilai keupayaan firma untuk menguruskan hutangnya sebagai satu sumber pembiayaan yang penting dalam menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan.(1) Diperolehi dengan membahagikan jumlah hutang dengan jumlah aset.(1)[Lihat sebelah SULIT*

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT* -

25 Membuat analisis kewangan tentang kekuatan firma perniagaan menguruskan hutang jangka panjang sebagai satu sumber pembiayaan/ Boleh mengukur pembiayaan aset melalui hutang berbanding dengan ekuiti. (1) Maksimum 3m [6]

c)

- Nisbah semasa yang tinggi menunjukkan firma berkemampuan membayar obligasi jangkapendek. (1m) - Nisbah semasa yang tinggi bermakna firma mempunyai tahap kecairan yang tinggi/ baik (1m) - Nisbah semasa yang terlalu tinggi bermakna tahap aset semasa terlalu tinggi / ketidakcekapan pengurusan aset semasa.(1m) - Tunai yang tinggi bermakna tiada pulangan atas pelaburan (1m) - Akaun Belum Terima yang tinggi bermakna polisi kredit yang lemah(1m) - Inventori adalah aset yang paling kurang tahap kecairan/pegangan inventori yang tinggi bermakna modal terikat pada inventori.(1m) Rumusan Tidak semestinya nisbah semasa yang tinggi itu menunjukkan kedudukan kewangan yang baik. (1m) Maksimum 8 m [8]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*4 (a) Rancangan Perniagaan -

26

dokumen bertulis secara terperinci () perniagaan yang akan dijalankan (), mengandungi maklumat tentang organisasi (), perlunjuran kewangan , pemasaran , pengeluaran dan pembiayaan. ( dan mana-mana 3 isi kandungan RP x m ) 3 markah

4 kumpulan yg memerlukan RP: i. Usahawan ii. Bank/pembiaya/institusi kewangan iii. Pelabur iv. Pelanggan v. Rakan kongsi vi. Pembekal vii. Pekerja (Mana-mana 4, 4 x m = 2m) (b) 5 faedah Rancangan Perniagaan: i. Garis panduan - perjalanan perniagaan utk mencapai matlamat ii. memahami perniagaan - secara menyeluruh iii. memahami secara terperinci keadaan ekonomi, persaingan, peraturan kerajaan dan factor pengeluaran iv. memahami strategi pemasaran, pengeluaran dan perniagaan v. kedudukan kewangan memahami kedudukan dan menyusun strategi kewangan pada tahuntahun akan datang vi. penilaian prestasi syarikat menjadi alat pengukur kemajuan perniagaan vii. memberi keyakinan kpd pihak luar - tanggapan positif pihak berkepentingan thdp organisasi viii. sebagai alat kawalan ix. memaksimumkan penggunaan sumber-sumber organisasi (Mana-mana 5 huraian lengkap, 5 x 1m = 5m) [5] [5]

(c) Draf Rancangan Perniagaan: 1. Ringkasan atau rumusan eksekutif () nama syarikat ,misi,matlamat ringkasan perniagaan, pasaran operasi, staf dan kewangan (1m) 2. Pengenalan () telefon, alamat, sejarah perniagaan, kedudukan sekarang, kekuatan syarikat, prosedur kawalan(1m) 3. Tujuan () matlamat jangka panjang dan pendek, membentuk misi dan halatuju(1m) 4. Latar belakang syarikat @ industri () jenis perniagaan, nama syarikat, inflasi, kadar pengangguran, pendapatan penduduk dll(1m)

-

-

-

-

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

27

-

5. Latar belakang pemilik @ rakan kongsi () nama pemilik @ rakan kongsi , biodata dll (1m) 6. Struktur organisasi () carta organisasi, tugas, gaji, latihan dll(1m) 7. Latar belakang projek/pelan strategik perniagaan ( ) strategik produk, harga, promosi, pelanggan dll(1) 8. Rancangan pemasaran() - strategi pemasaran perbandingan keluaran syarikat dengan keluaran pesaing, sasaran pasaran, pembungkusan, penjenamaan, dan pelabelan, pengiklanan dan promosi, strategi peletakan harga serta saluran pengedaran - Ramalan jualan saiz pasaran dalam unit dan ringgit serta strategi perletakan harga 9. Rancangan pengeluaran / operasi() - Proses pengeluaran menggariskan dan memberikan komen terhadap tahap-tahap pembangunan dan pengeluaran produk atau perkhidmatan. - Sumber-sumber diperlukan menganalisis sumber digunakan dalam proses pengeluaran. - jaminan kualiti membincangkan demensi kualiti 10. Rancangan kewangan() - penyata kewangan ringkasan prestasi lepas dengan mengira nisbah kewangan dan ramalan penyata kewangan untuk 5 tahun. - Sumber kewangan kos permulaan perniagaan . - Strategi kewangan sumber dan kegunaan dana serta kawalan dalaman dan sistem pengawasan [10 1 = maksimum 15; fakta, 1 huraian lengkap] [15]

-

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*5

28

(a) Perbezaan antara Koperasi Gemia Berhad dan Kelab Belia Gemia: Kelab Belia Gemia (1) Mengutamakan faedah ahli dan kepentingan masyarakat dan bukannya bermotif keuntungan Ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 Minimum 7 orang ahli dan tidak terhad jumlahnya Jawatankuasa dipilih dalam mesyuarat agung di mana ahli mempunyai hak untuk mengundi. Semua ahli berpeluang menjadi pemimpin dan ahli jawatankuasa Tiada dividen

Koperasi Gemia Berhad (1) Memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada ahli dari segi meningkatkan taraf sosioekonomi Kawalan undang- Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi undang 1948 (Pindaan 2007) Keahlian Minimum 100 orang ahli dan tidak terhad jumlah ahlinya Kawalan Di bawah tanggungjawab ahli lembaga Pengurusan koperasi yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan berdasarkan prinsip demokrasi iaitu satu undi tanpa mengira jumlah pegangan saham Dividen Dividen adalah terhad, 6% bagi koperasi kredit dan bank dan 10% bagi koperasi biasa kecuali mendapat kebenaran daripada Ketua Pendaftar Koperasi Sumber kewangan Daripada yuran ahli dan penjualan saham kepada ahli Pengurusan Tertumpu kepada aktiviti dan Pemasaran kepentingan yang dapat dinikmati oleh setiap ahli serta menambah bilangan ahli Tujuan

Daripada yuran ahli, derma dan hadiah yang disumbangkan oleh pihak tertentu Tertumpu kepada aktiviti untuk menambah bilangan ahli dan mencari penaja yang boleh memberi sumbangan kewangan kepada kelab [8]

[Mana-mana 4 ciri, 4 x 2m = 8m]

(b) Lima prinsip asas Kelab Belia Gemia: i. ii. iii. iv. v. vi. Keanggotaan secara sukarela Pengurusan secara demokrasi Pertubuhan faedah bersama/mempunyai matlamat yang dikongsi bersama Tidak mementingkan keuntungan Memberi kebajikan kepada masyarakat Tidak mempunyai pemilik [5]

[Setiap satu 1m, 5 x 1m = 5m]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*(c) Proses penubuhan Kelab Belia Gemia:

29

1. Mesyuarat Penubuhan (m ) - Keahlian minimum 7 orang (1m) - Mesti seorang belia tempatan berusia 18 hingga 40 tahun (1m ) - Tujuan mesyuarat: i. Persetujuan penubuhan (m ) ii. Nama dan alamat pertubuhan (m ) iii. Lantik Ahli Jawatankuasa (m ) iv. Menyediakan dan meluluskan undang- undang kecil (m ) 2. Pendaftaran (m ) - Daftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan di daerah atau negeri (1m ) - Dokumen pendaftaran perlu ditandatangani oleh dua orang pemegang jawatan utama (1m) - Yuran pendaftaran perlu dijelaskan kepada Pendaftaran Pertubuhan (1m ) - Dokumen diperlukan: i. Borang permohonan (m ) ii. Senarai jawtankuasa penaja (m ) iii. Undang-undang kecil (m ) iv. Minit Mesyuarat (m ) 3. Pertubuhan tidak akan menjalankan sebarang aktiniti sehinggalah permohonan penubuhan diluluskan. (1m) 4. Sijil perakuan pendaftaran akan dikeluarkan oleh Pendaftaran Pertubuhan sebagai pengesahan pendaftaran. (1m) [Langkah mestilah mengikut turutan] Kaitkan dengan Kelab Belia Gemia, walau sekali, jika tidak 0 markah. [12]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*6 (a) Kegiatan eksport menguntungkan:

30

-

Risiko paling rendah terutama risiko pemiliknegaraan. Modal mengeksport jauh lebih rendah berbanding membuat pelaburan di luar negara. Tidak perlu membina kilang diluar negara. Tidak perlu membuka cawangan di negara luar. Cara yang berkesan untuk meluaskan pasaran syarikat yang sedia ada. Memperoleh tukaran wang asing.

(Pilih 5x1=5) Kegiatan import yang menguntungkan:

-

Negara memperoleh barangan yang tidak dapat dihasilkan dalam negara. Penduduk negara dapat menikmati pilihan barang yang lebih luas. Kadang-kadang kos pengeluaran lebih rendah bila kita mengimport sesuatu barang. Mengimport mesin dan alat dapat membawa masuk inovasi dan idea baru . Melibatkan pengimportan pakar teknologi terutama dalam bidang industri.5+5=10 [10]

(Pilih 5x1=5) (b) Kemudahan dan insentif yang ditawarkan oleh kerajaan: i. ii. iii. iv. v.

Taraf perintis Pengecualian cukai Elaun pelaburan Subsidi Kemudahan prasarana seperti: - Pusat kewangan Pesisir Pantai-Labuan - Kawasan Segitiga Pertumbuhan IMT-GT, IMS-GS vi. Longgarkan peraturan dan undang-undang seperti: - undang-undang alam sekitar - piawaian kualiti - kurangkan kerenah birokrasi vii. Promosi dan galakkan pelaburan di luar negara: - Peranan MATRADE - membuat lawatan perdagangan

[Pilih mana-mana 5 teratas: F=1 H=1 2x5=10](c) Bil Muatan, -

[10]

-

ialah satu dokumen hak milik terhadap barang yang dieksport melalui pengangkutan laut. (1) dokumen yang mengandungi 3 perkara asas iaitu: i. resit-bukti pengangkut telah menerima barangan daripada pemilik. (1) ii. kontrak-obligasi pengangkut akan mengangkut barangan. (1) iii. dokumen hak milik-untuk menuntut barangan dan perlu dikemukakan. (1) merupakan satu dokumen yang boleh diniagakan (1) [5m]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

31

7

a)

1. Hubungan manusia dengan Tuhan Dalam pendekatan Islam, penjelasan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dalam menangani masalah jenayah kolar putih boleh dilihat dalam konsep iman dan amal. Jika seseorang itu beriman kepada Allah, nescaya amalan yang dilakukan akan menjurus kepada. yang diredhai Allah. Ini kerana Islam itu rnerangkumi semua cara hidup termasuk segala amalan jual beli, nikah kahwin, perundangan dan pengadilan, makanan dan penyembelihan, peperangan,pembahagian harta pusaka dan lain-lain amalan hidup manusia. Mereka yang mempunyai iman yang teguh terhadap Allah amat takut untuk melakukan kesalahan dan kemungkaran terhadap suruhan Allah yang pasti mendapat balasan dosa, manakala segala amal yang baik akan diberi pahala walaupun sesuatu kebaikan itu baru terdetik di hati dan belum dilaksanakan lagi, apatah lagi apabila telah dilaksanakan. Justeru itu, penghayatan iman yang teguh oleh semua peringkat di dalam sesebuah organisasi termasuk persekitaran (masyarakat sekeliling), pihak pengurusan dan pekerja itu sendiri yang akan mempastikan bidang dan tanggungjawab masing-masing diuruskan dengan baik dan sempurna mengikut landasan Allah maka ini akan menjamin tidak berlakunya jenayah kolar putih. Maksimum 4 markah 2. Hubungan manusia dengan manusia Di dalam Islam, hubungan antara manusia dan manusia sangat dititikberatkan. Hubungan sesama manusia akan sedia terurus selagi hubungan manusia dengari Tuhan tidak diabaikan. Rukun Islam dan Rukun Iman merupakan akar tunjang yang memperkukuhkan hubungan manusia dengan Allah dan juga dengan makhluk yang lain. Di dalam Islam, segala pekerjaan baik yang dilakukan adalah dikira ibadat dan mendapat pahala, manakala perbuatan yang buruk akan dikira dosa. Ini termasuklah hubungan antara manusia dan manusia. Sebagai contoh, Islam mewajibkan tolongmenolong dan saling bekerja sama antara sesama manusia dalam segala hal, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin dan sebagainya mengikut keupayaan masing-masing dan juga tidak menindas antara satu sama lain. Antara konsep-konsep yang memberi penekanan kepada hubungan manusia dengan manusia mengikut pendekatan Islam termasuklah Keadilan ciri utama keadilan ialah kekuatan rohani yang mempe kebaikan. Tujuannya ialah untuk mengawal nafsu dan keinginan serta membimbing mematuhi hukum Islam atau syariah. Dalam bidang pengurusan, keadilan ialah dalam pemilihan pekeija, Keseimbangan menekankan kepada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kebendaan dan kerohanian dan antara individu dan masyarakat di dalam urusan seharian. Ini akan menyedarkan betapa pentingnya mengejar kebaikan rohani dan mengutamakan perlakuan yang baik dan sifat-sifat yang rnurni di samping bekerja untuk mencari rezeki Ihsan merupakan satu tindakan yang benar, kebaikan dan kejujuran, kebajikan, kecekapan yang terbaik dan sebagainya. Ia adalah perasaan di hati rnanusia

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

32

yang melakukan sesuatu itu untuk mendapat keredhaan Allah. Contoh ciri ihsan ialah saling bantu dalam meningkatkan kesempurnaan dalam urusan yang dilakukan seperti penyempurnaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, mematuhi arahan dan prosedur kerja dan menjauhi segala laragan yang boleh merosakkan pengurusan dan hubungan baik sesama manusia. Ini akan mengelakkan dan berlakunya perbuatan seperti rasuah, penyelewengan, dan pecah amanah. Tanggungjawab sesama manusia juga merupakan tuntutan seperti yang diperuntukkan dalam surah Al-Hujurat: 13 yang bermaksud: Wahai umat manusia! Sesungguhnya kamu telah diciptakan dan lelaki dan perempuan dan kamu telah diciptakan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-puak, supaya kamu berkenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Maksimum 5 markah [9] (b)Warga korporat merujuk kepada mereka yang bertugas atau bekerja di sektor swasta ( ) dan membantu mencapai objektif korporat iaitu untuk memaksimumkan keuntungan( ) . Terdiri daripada golongan berikut : pemegang saham, lembaga pengarah dan pihak pengurusan syarikat.(1) 2 markah Tanggungjawab sosial pihak korporat boleh merangkumi aktiviti berikut : 1. Melaksanakan operasi perniagaan dengan nilai atau prinsip etika yang tinggi; 2. Memberikan sumbangan kepada masyarakat umum seperti sumbangan kepada badan amal,badan bukan kerajaan dan organisasi sivik serta kemudahan atau keselesaan hidup untuk masyarakat setempat seperti perhentian bas dan jambatan; 3. Menyediakan kemudahan atau faedah kepada pekerja dengan tujuan memberikan keselesaan hidup kepada mereka. Ini boleh menyelamatkan rasa keempunyaan terhadap syarikat dan akan meningkatkan motivasi untuk bekerja dengan lebih gigih lagi;dan 4. Membantu memelihara alam sekitar dengan menggunakan sumber korporat. Fakta = 1 m x 4 4 markah CONTOH SYARIKAT DI MALAYSIA YANG TELAH MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL Antara syarikat di Malaysia yang telah menjalankan tanggungjawab social termasuklah: 1. Syarikat korporat seperti Telekom,Petronas,Tenaga Nasional dan Lions Group yang menaja pelajar melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara melalui pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang; 2. Syarikat Takaful dan Maybank Finance menerusi rancangan teleisyen mengenal pasti insan yang kurang mampu dan memberikan bantuan bagi kos perubatan dan sumbangan modal untuk berniaga; 3. Syarikat Procter & Gamble yang menyumbangkan sebahagian hasil jualan produknya membantu pembelanjaran kanak-kanak cacat yang menhidap penyakit Down Sindrom dan sebagainya;danSTPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

33

4. Public Bank Berhad yang membiayai kos pembinaan pondok menunggu bas di sekitar ibu kota. Mana-mana satu contoh yang relevan boleh diterima. Contoh = markah

2 markah [8]

Pecah Amanah penyalahgunaan harta yang diamanahkan untuk kepentingan diri sendiri. Cth : penyalahgunaan duit syarikat, menggunakan kepakaran @ maklumat yang dimiliki dengan membeli saham/aset untuk diri sendiri. (c)2 markah

Jenis-jenis jenayah pecah amanah : 1. Penyalahgunaan duit syarikat. Penyalahgunaan ini biasanya dapat dikesan oleh firma apabila tugas-tugas eksekutif tersebut diambil alih oleh staf lain.Ini adalah antara sebab terdapat firma, terutama bank yang mengamalkan sistem pemusingan tugas (job rotation); 2. Merancang agar firma milikan sendiri mendapat projek-projek firma di mana ia menjadi eksekutif. Dalam keadaan ini,eksekutif berkenaan akan bertindak sebagai pembeli dan penjual projek atau perkhidmatan dan membuat tawaran yang memberikan kepentingan kepada syarikat milik sendiri 3. Menggunakan kepakaran atau maklumat yang dimiliki dengan membeli saham atau aset untuk diri sendiri dan menjualkannya kepada syarikat di mana ia bertugas sebagai eksekutif pada harga yang lebih tinggi dan mendapat keuntungan peribadi yang banyak. Contohnya eksekutif berkenaan akan menggunakan maklumat dalaman mengenai pembelian tanah atau barang lain yang perlu dibeli oleh firma untuk membelinya sendiri dan kemudian menjualkan kepada syarikat pada harga yang lebih tinggi.

Huraian = 2 markah x 3 [8]

6 markah

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*8 (a) Gambar rajah

34

Gambarajah :KETUA EKSEKUTIF

KETUA JABATAN A

KETUA JABATAN B

KETUA JABATAN C

PENYELIA A

PENYELIA B

PENYELIA C

MENDATAR

MENEGAK

MELINTANG

( Gambar rajah )

Komunikasi mendatar, - Komunikasi antara individu atau sekumpulan pekerja pada peringkatyang sama. - contoh komunikasi antara pengurus kewangan dengan pengurus pemasaran. Komunikasi melintang, - komunikasi yang tidak dikongkong oleh garis tanggungjawab autoriti. - komunikasi yang boleh berlaku antara mana-mana peringkat dalam organisasi. - contoh kerani kewangan berkomunikasi dengan pengurus pemasaran. Komunikasi menegak - komunikasi antara individu atau sekumpulan pekerja pada peringkat atau jawatan yang berbeza dalam jabatan yang sama. - contoh pengurus besar berkomunikasi dengan pengurus kewangan, dan pengurus kewangan menyampaikan pula kepada kerani kewangan. [Huraian setiap satu bentuk 2mx3=6m. Rajah 3m dengan anak panah dan label yang tepat] [9]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*(b) Tiga jenis media persendirian ialah: Media [] 1.Papan kenyataan

35

Bentuk Maklumat [] Umum

2.Telefon

Personal

3.Pekeliling

Formal

4.Buletin Dalaman

Umum

5.Intranet

Umum

6.Pengumuman

Umum

7.Memo

Formal/Khusus

8.Surat-menyurat

Umum/Formal

Huraian (Kesesuaian)[pilih 2 isi = 1m] -tempat strategic -bentuk tulisan -menyampaikan maklumat dengan jelas. -menggunakan bahasa yang menarik. -mempunyai daya tarikan/berwarna- warni. -bersifat segera/mudah -dapat maklum balas dengan segera. -mudah dibawa dan dialih. -liputan meluas. -terus kepada sasaran. -maklumat ringkas dan khusus. -berbentuk pemberitahuan. -perlukan tindakkan segera. -bahasa yang jelas. -berita semasa dan menyeluruh. -mengandungi aktiviti syarikat. -kos rendah. -reka bentuk menarik/grafik/warna. -media elektronik -komunikasi melalui email -cepat mudah dan menyeluruh. -banyak hala. -tak perlu bersemuka. -komunikasi lisan. -cepat. -menggunakan suara bahasa yang betul dan mudah difahami. -media yang sesuai . -ditujukan kepada individu tertentu. -memerlukan tindakan segera. -ringkas dan mudah difahami. -tidak terlalu terbuka. -Bertulis. -dihantar kepada seseorang/syarikat tertentu. -bahasa/istilah yang betul. -ringkas/tepat/dapat menerangkan maksud. [10]

[Pilih 5 teratas 5x2=10m] (c) Kaedah teknologi komunikasi terkini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Video conference/sidang video untuk khalayak yang berada di tempat berlainan. Sistem pesanan ringkas (sms) lebih personal dan rahsia. Email cepat, murah, boleh dicetak/didokumenkan. Internet/Intranet boleh komunikasi tanpa sempadan masa dan Negara. Mel suara lebih personal dan rahsia. LCD pandang dan dengar, lebih menarik. Multimedia projector pelbagai media (computer, CD, VCD, video tape dll)

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*8. Radio huraian 9. Televisyen Huraian 10. Faks Huraian [Pilih mana-mana 6 teratas f= H=

36

1x6=6m]

[6]

STPM 946/1 *Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*