Skema k2 Soalan (Trial)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  1/12

   

  SKEMA JAWAPAN PERCUBAAN MATEMATIK TAMBAHAN

  KERTAS 2

  TINGKATAN 5 2015

  NOPENYELESAIAN

  SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  1Perimeter : y + 2x = 10

  Luas : 1311)2

  1(

  2

  1=+ x y   ATAU 8= xy  

   x y   210 !=   ATAU2

  10   y x

  !

  =  

  Menghapuskan x or y 

  8)210(   =!   x x   ATAU 8)2

  10(   =

  !

   y y

   

  Menyelesaikan persamaan kuadratik denganmenggunakan formula atau kaedah yang setara

  0452

  =+!   x x  

  !   !

  !!!!!!   !!!!! ! !   !   !!!

  !!!!

   

  ATAU

  016102

  =+!   y y  

  ! !!!!!"!!   !!!"!! ! !!!!!!"!

  !!!! 

  y = 8 , 2 OR x = 1 , 4

  x = 1 , 4 OR y = 8 , 2

  P1

  P1

  P1

  K1

  K1

   N1

   N1

  7 markah

  2  x x y   102+!=   OR  p x y   +=  2  

   x x p x   102  2

  +!=+  

  082

  =+!   p x x  

  ))(1(4)8(  2

   p!!

    ! 0

   p  ! 16

  K1

  K1

  K1

  K1

   N1 5 markah

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  2/12

  NOPENYELESAIAN

  SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  3

  (a)

  (b)

  (c)

  (a)

  (b)

  (c)

  a = 35 ATAU d = 5

  5)16(356   !+=T   

  = 60

  [ ]5)18()35(22

  88   !+=S   

  = 420

  [ ]5)112()35(22

  1212   !+=S   

  = 750

  ATAU

  Kaedah penyenaraian:

  35 , 40 , 45 , 50, 55, 60, 65, 70

  60

  35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 + 70

  420

  35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 + 70 + 75 + 80

  575

  P1

  K1

   N1

  K1

   N1

  K1

   N1

  P1 K1

   N1

  K1

   N1

  K1

   N1

  3 markah

  2 markah

  2 markah

  3 markah

  2 markah

  2 markah

  7 markah

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  3/12

  NOPENYELESAIAN

  SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  4

  (a)

  (b)

  87  !=

   x

   

  !   = 56 x  

  Kurang 4 , maka

  60  

  Min skor sebenar = 5.78

  60=  

  25.2)5.7(8

  2

  2

  =!"  x

   

  4682

  =! x  

  P1

  K1

  K1

   N1

  K1

   N1

  4 markah

  2 markah

  6 markah

  5

  3= papan

  m  

   x y   3=   dilihat 

  !"#$

  %&   ++=

  150330,

  15100110),(   y x  

  )22,14(=  

  3

  1!= sokongan papanm  

  803   +!=   x y  

  Kedudukan cimpanzi:

  80)3(3   +!=   x x  

  8= x  

  24= y  

  ( 8 , 24 )

  K1

  K1

  K1

   N1

  K1

   N1

  K1

   N1 8 markah

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  4/12

  3

  !   

  3

  2!   

  NOPENYELESAIAN

  SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  6

  (a)

  (b)

  1 kitaran lengkap

  Bentuk graf

  AmplitudAnjakan

  1322   +=!"  

   x xkos  

  !  

   x y   "=  2  

  Melukis garis!  

   x y   "=  2  

  6 bilangan penyelesaian

  P1

  P1

  P1P1

   N1

  K1

   N1

  4 markah

  3 markah

  7 markah

  7(a)

  (b) (i)

  (ii)

  x 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9

   y

  1

   

  0.86 1.06 1.26 1.66 1.86 2.26

  n x

  n

  m

   y

  21+=  

  Plot graf y

  1 melawan x , paksi yang betul dan skala

  seragam

  Semua titik diplot betul

  Garis penyuaian terbaik

  n

  2" 0.46 , n = 4.35

  24.09.0

  26.126.2=

  !

  !

  =

  n

  m

   

  m = 8.7 

   y

  1" 1.46

   y = 0.68

   N1

  P1

  K1

   N1 N1

   N1

  K1

   N1

  K1

   N1

  5 markah

  5 markah

  10 markah

  3

  !  

   

  3

  2!   

  !   

  #

  $

  %

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  5/12

  NO PENYELESAIAN SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  8(a)

  (b)

  (c)

   y = 3 x&

  Gantikan Q(1, 6) dan cari c

  c = 3

  Persamaan lengkung: 33   2 +=   x y  

  Kamirkan pada dua sebutan

  Mencari Luas ATAU luas di bawah lengkung

  1 x 6 ATAU dx x  331

  0

  2+ !   

  Luas - luas di bawah lengkung2

   2 unit   

  Kamirkan pada dua sebutan, dy y

   !   "6

  3 3

  3#    

  Gantikan y = 3 dan y = 6 ke dalam

  3

  2

  3unit 

  !   

  K1

  K1

   N1

  K1

  K1

  K1

   N1

  K1

  K1

   N1

  3 markah

  4 markah

  3 markah

  10 markah

  9

  (a)

  (b)

  EA = 6, OA = 3

  3

  6tan   =!   

  107.1=

  !   

  Menghitung panjang lengkok BC

  *1.107 x 9

  9.963

  Menghitung panjang lengkok BD

  6180

  142.390

  !"

  #$%

  &   ' 

  9.426

  Perimeter kawasan berlorek

  2.292 + BC* + BD*

  21.68 cm

  K1

   N1

  K1

  K1

  K1

   N1

  2 markah

  4 markah

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  6/12

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  7/12

  NOPENYELESAIAN

  SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  11

  (a)

  (b)

  P ( Z < z) = 0.75

  P (Z > z) = 0.25

  P !

  "

  #$

  %

  &   '>

  80

  400 x Z   = 0.25

  80

  400! x= 0.674

   x = 453.92

  500 > 453.92 !  Ali layak

  P !"

  #$%

  &   '

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  8/12

  NO PENYELESAIAN SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  (c)!!! 

  ! ! !"! ! ! !"

  !

  !  ATAU

  !   !!!!!

  !  ! !"! ! ! !"! 

  Pengamiran berlaku kepada sekurang-kurangnya 2

  sebutan

  !!!!

  !"!!

  !! !!

    !

  !  +

  * |  !!! ! !"!!

  !! !!

    !

  ! |

   Nilai mutlak kepada nilai * nya

  Melakukan penambahan

  136.5

  K1

  K1

  K1

   N1 4 markah

  10 markah

  13

  (a)

  (b)

  (c) ( i )

  ( ii )

  I : ! ! !! 

  II: ! !!

  !! 

  III: !"! ! !"!  ! !"##  or !! ! !!  ! !"# 

  Sekurang-kurangnya 1 garis dilukis dengan betul

  mengikut ketaksamaan yang yang melibatkan x dan y

  3 garis dari ketaksamaannya dilukis dengan betul

  Rantau dilorek dengan betul

  Apabila x = 30, y minimum = 8

  ( N0 jika beri jawapan 7.5 )

  25 y + 35 x

  Guna titik (15,30)

  25 (30) + 35 (15 )

  RM 1275

   N1

   N1

   N1

  K1

   N1

   N1

   N1

   N1

  K1

   N1 10 markah

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  9/12

  NO PENYELESAIAN SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  14

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  !  !

  !!!!!!"" 

  !!!!   !"!# 

  ! !!!!

  !"#!!""  ATAU

   !"!#  ! !!"#

  !""

  !! 

  !   ! !!"!!!   ! ! !" !!!!!  ! ! !" !!!! 

  !  !!!"!!   !   ! !"#   !   ! !"#   !   ! !"#!!!

  !! !! !! ! 

  128

  !!"#$

  !"!!!!!"" ! !"# 

  !!"#$   ! !" !"#!!" 

  !  ! !"#!!"#

  !"" 

  !"#!

  K1

   N1 N1 N1

  K1

   N1

  K1

   N1

  K1

   N1

  4 markah

  2 markah

  2 markah

  2 markah10 markah

  15

  (a) (i)

  (ii)

  14

  58.93sin

  11

  sin=

  ! ADB 

  !

  64.51=! ADB  

  )(2180   nya ADBCAD   !"=!  

  !

  72.76=!CAD  

  8

  64.51sin72.76sin=

  CD 

  CD = 9.93

  K1

   N1

   N1

  K1

  K1

   N1

  2 markah

  4 markah

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  10/12

  NO PENYELESAIAN SUB

  MARKAH

  MARKAH

  PENUH

  (b) (iii)Luas  )72.7658.93(sin)8()11(

  2

  1nya ABC    !="  

  = 12. 76

  nya BAE   !!

  72.7658.93   +=!  

  !

  3.170=! BAE   

  )(3.170)8()11(2811   222 nya sudut kos BE    !+=  

  = 18.93

  K1

  K1

  K1

   N1 3 markah

  10 markah 

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  11/12

   

  Question 15(b)

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45x

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  y

  R

 • 8/20/2019 Skema k2 Soalan (Trial)

  12/12