Click here to load reader

Noul Cod de Procedura Civila 2016

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Noul Cod de Procedura Civila 2016

http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 1/10
Legislaie consolidat i index
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 2/10
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 3/10
Universul Juridic Bucureti
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 4/10
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2016, S.C. Universul Juridic S.R.L. 
Toate drepturile asupra prezentei ediii apar in S.C. Universul Juridic S.R.L. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat f r  acordul scris al S.C. Universul Juridic S.R.L.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României  ROMÂNIA [Legislaie]
Noul Cod de procedur civil - Ed. a 3-a, rev. - Bucureti : Universul
Juridic, 2016
e-mail: [email protected]
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 5/10
  Noul Cod de procedur  civil   15 
Titlul preliminar Domeniul de reglementare al Codului de procedur  civil 
i principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul I Domeniul de reglementare al Codului de procedur  civil 
Art. 1. Obiectul i scopul Codului de procedur   civil. (1) Codul de procedur  civil, denumit în continuare codul, stabilete regulile de competen  i de judecare a cauzelor civile, precum i cele de executare a hotrârilor instan- elor i a altor titluri executorii, în scopul înf ptuirii justiiei în materie civil. 
(2) În înf ptuirea justiiei, instanele judectoreti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertilor fundamentale, a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i persoanelor juridice, aplicarea legii i garantarea supremaiei acesteia. 
Art. 2. Aplicabilitatea general a Codului de procedur  civil. (1) Dispo- ziiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civil. 
(2) De asemenea, dispoziiile prezentului cod se aplic i în alte materii, în msura în care legile care le reglementeaz nu cuprind dispoziii contrare. 
Art. 3. Aplicarea prioritar  a tratatelor internaionale privitoare la drep- turile omului. (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privind drepturile i libertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate în concordan cu Constituia, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care România este parte. 
(2) Dac exist neconcordane între pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, i prezentul cod, au prio- ritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului în care prezentul cod con
ine dispozi
ii mai favorabile. 
Art. 4. Aplicarea prioritar   a dreptului Uniunii Europene.  În materiile re- glementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplic în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul pr ilor. 
Capitolul II Principiile fundamentale ale procesului civil
Art. 5. Îndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor. (1) Judectoriiau îndatorirea s  primeasc  i s  soluioneze orice cerere de competena instanelor judectoreti, potrivit legii. 
(2) Niciun judector nu poate refuza s judece pe motiv c legea nu prevede, este neclar  sau incomplet. 
(3) În cazul în care o pricin nu poate fi soluionat nici în baza legii, nici a uzanelor, iar în lipsa acestora din urm, nici în baza dispoziiilor legale privitoare la situaii asemntoare, ea va trebui judecat  în baza principiilor generale ale
8/18/2019 Noul Cod de Procedura Civila 2016
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 6/10
16 Noul Cod de procedur  civil  
dreptului, având în vedere toate circumstanele acesteia i inând seama de cerinele echitii. 
(4) Este interzis judectorului s stabileasc dispoziii general obligatorii prin hotrârile pe care le pronun în cauzele ce îi sunt supuse judecii. 
Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim i previzibil. (1) Orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim i previzibil, de ctre o instan  independent, impar ial  i stabilit  de lege. În acest scop, instana este datoare s dispun toate msurile permise de lege i s asigure desf urarea cu celeritate a judecii. 
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic în mod corespunztor i în faza executrii silite. 
Art. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desf oar  în conformitate cu dispo- ziiile legii. 
(2) Judectorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziiilor legii privind realizarea drepturilor i îndeplinirea obligaiilor pr ilor din proces. 
Art. 8. Egalitatea. În procesul civil pr ilor le este garantat exercitarea drep- turilor procesuale, în mod egal i f r  discriminri. 
Art. 9. Dreptul de dispoziie al pr ilor. (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevzute de lege, la cererea altei persoane, organizaii ori a unei autoriti sau instituii publice ori de interes public. 
(2) Obiectul i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i apr rile pr ilor. 
(3) În condiiile legii, partea poate, dup caz, renuna la judecarea cererii de chemare în judecat  sau la însui dreptul pretins, poate recunoate preteniile pr ii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capt, în tot sau în parte, procesului, poate renuna la exercitarea cilor de atac ori la executarea unei hotrâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege. 
Art. 10. Obligaiile pr ilor în desf urarea procesului. (1) Pr ile au obli-gaia s  îndeplineasc  actele de procedur   în condiiile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector, s-i probeze preteniile i apr rile, s contri- buie la desf urarea f r  întârziere a procesului, urmrind, tot astfel, finalizarea acestuia. 
(2) Dac  o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate, la cererea celeilalte pr i sau din oficiu, s  dispun  înf iarea acestuia, sub sanciunea plii unei amenzi judiciare. 
Art. 11. Obligaiile ter ilor în desf urarea procesului.  Orice persoan 
este obligat, în condiiile legii, s sprijine realizarea justiiei. Cel care, f r  motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei obligaii poate fi constrâns s  o execute sub sanciunea plii unei amenzi judiciare i, dac este cazul, a unor daune-interese. 
Art. 12. Buna-credin.  (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bun-credin, potrivit scopului în vederea cruia au fost recunoscute de lege i f r  a se înclca drepturile procesuale ale altei pr i. 
8/18/2019 Noul Cod de Procedura Civila 2016
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 7/10
  Noul Cod de procedur  civil   17 
(2) Partea care î i exercit  drepturile procesuale în mod abuziv r spunde pentru prejudiciile materiale i morale cauzate. Ea va putea fi obligat, potrivit legii, i la plata unei amenzi judiciare. 
(3) De asemenea, partea care nu î i îndeplinete cu bun-credin obligaiile
procesuale r spunde potrivit alin. (2). 
Art. 13. Dreptul la aprare. (1) Dreptul la aprare este garantat.  (2) Pr ile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dup 
caz, asistate în condiiile legii. În recurs, cererile i concluziile pr ilor nu pot fi formulate i susinute decât prin avocat sau, dup  caz, consilier juridic, cu excepia situaiei în care partea sau mandatarul acesteia, so ori rud  pân  la gradul al doilea inclusiv, este liceniat în drept. 
(3) Pr ilor li se asigur  posibilitatea de a participa la toate fazele de desf - urare a procesului. Ele pot s ia cunotin de cuprinsul dosarului, s propun  probe, s î i fac apr ri, s î i prezinte susinerile în scris i oral i s exercite cile legale de atac, cu respectarea condiiilor prevzute de lege. 
(4) Instana poate dispune înf iarea în persoan  a pr ilor, chiar atunci când acestea sunt reprezentate. 
  NECONSTITUIONALITATE. D.C.C. nr.  462/2014  (M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014): „(…) dispozi  iile NCPC cuprinse în art. 13 alin. (2) tz. II, art. 83 alin. (3), precum  i în art. 486 alin. (3) cu referire la men  iunile care decurg din obligativitatea formul rii  i sus  inerii cererii de recurs prin avocat sunt neconsti- tu  ionale”.
D.C.C. nr. 485/2015 (M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015): „dispozi  iile art. 13 alin. (2)tz. II, ale art. 84 alin. (2), precum  i ale art. 486 alin. (3) NCPC, cu referire la men  iunile care decurg din obligativitatea formul rii  i sus  inerii cererii de recurs de ctre persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt neconstitu-   ionale”.   DISPOZIII CONEXE.  L. nr. 2/2013  privind unele msuri pentru degrevarea instan  elor judectore ti, precum  i pentru pregtirea punerii în aplicare a NCPC (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013): „ Art. XI. În aplicarea dispozi  iilor art. 13 alin. (2) NCPC, în cazul instan  elor judectore ti  i parchetelor, în recurs, cererile  i concluziile pot fi formulate  i sus  inute de ctre pre edintele instan  ei sau de ctre
conductorul parchetului, de ctre consilierul juridic ori de ctre judectorul sau procurorul desemnat, în acest scop, de pre edintele instan  ei ori de conductorul  parchetului”.
Art. 14. Contradictorialitatea. (1) Instana nu poate hotrî asupra unei cereri decât dup citarea sau înf iarea pr ilor, dac legea nu prevede altfel. 
(2) Pr ile trebuie s î i fac cunoscute reciproc i în timp util, direct sau prin intermediul instanei, dup  caz, motivele de fapt i de drept pe care î i înte- meiaz preteniile i apr rile, precum i mijloacele de prob de care îneleg s  se foloseasc, astfel încât fiecare dintre ele s î i poat organiza aprarea. 
(3) Pr ile au obligaia de a expune situaia de fapt la care se refer   pre-teniile i apr rile lor în mod corect i complet, f r  a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Pr ile au obligaia de a expune un punct de vedere propriu fa de afirmaiile pr ii adverse cu privire la împrejur ri de fapt relevante  în cauz. 
(4) Pr ile au dreptul de a discuta i argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocat în cursul procesului de ctre orice participant la proces, inclusiv de ctre instan din oficiu. 
8/18/2019 Noul Cod de Procedura Civila 2016
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 8/10
18 Noul Cod de procedur  civil  
(5) Instana este obligat, în orice proces, s supun discuiei pr ilor toate cererile, excepiile i împrejur rile de fapt sau de drept invocate. 
(6) Instana î i va întemeia hotrârea numai pe motive de fapt i de drept, pe explicaii sau pe mijloace de prob care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii. 
Art. 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excepia cazului în care legea dispune altfel sau când pr ile solicit expres instanei ca judecata s se fac numai pe baza actelor depuse la dosar. 
Art. 16. Nemijlocirea.  Probele se administreaz  de ctre instana care  judec procesul, cu excepia cazurilor în care legea stabilete altfel. 
Art. 17. Publicitatea. edinele de judecat sunt publice, în afar  de cazurile
prevzute de lege. 
Art. 18. Limba desf ur rii procesului. (1) Procesul civil se desf oar  în limba român. 
(2) Cetenii români apar inând minoritilor naionale au dreptul s  se exprime în limba matern în faa instanelor de judecat, în condiiile legii. 
(3) Cetenii str ini i apatrizii care nu îneleg sau nu vorbesc limba român  au dreptul de a lua cunotin de toate actele i lucr rile dosarului, de a vorbi în instan i de a pune concluzii, prin traductor autorizat, dac legea nu prevede
altfel. (4) Cererile i actele procedurale se întocmesc numai în limba român. 
Art. 19. Continuitatea. Judectorul învestit cu soluionarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiiile legii. 
Art. 20. Respectarea principiilor fundamentale.  Judectorul are îndato- rirea s asigure respectarea i s respecte el însui principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanciunile prevzute de lege. 
Art. 21. Încercarea de împ care a p
r  ilor. (1) Judec
torul va recomanda
pr ilor soluionarea amiabil a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.  (2) În tot cursul procesului, judectorul va încerca împcarea pr ilor,
dându-le îndrumrile necesare, potrivit legii. 
Art. 22. Rolul judectorului în aflarea adevrului. (1) Judectorul soluio- neaz litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile. 
(2) Judectorul are îndatorirea s struie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greeal  privind aflarea adevrului în cauz, pe baza stabilirii faptelor i prin aplicarea corect a legii, în scopul pronunrii unei hotrâri temei-
nice i legale. În acest scop, cu privire la situaia de fapt i motivarea în drept pe care pr ile le invoc, judectorul este în drept s le cear  s prezinte explicaii, oral sau în scris, s pun în dezbaterea acestora orice împrejur ri de fapt sau de drept, chiar dac nu sunt menionate în cerere sau în întâmpinare, s dispun  administrarea probelor pe care le consider   necesare, precum i alte msuri prevzute de lege, chiar dac pr ile se împotrivesc. 
(3) Judectorul poate dispune introducerea în cauz a altor persoane, în con- diiile legii. Persoanele astfel introduse în cauz vor avea posibilitatea, dup caz,
8/18/2019 Noul Cod de Procedura Civila 2016
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 9/10
  Noul Cod de procedur  civil   19 
de a renuna la judecat sau la dreptul pretins, de a achiesa la preteniile recla- mantului ori de a pune capt procesului printr-o tranzacie. 
(4) Judectorul d  sau restabilete calificarea juridic  a actelor i faptelor deduse judecii, chiar dac  pr ile le-au dat o alt  denumire. În acest caz  judectorul este obligat s pun în discuia pr ilor calificarea juridic exact. 
(5) Cu toate acestea, judectorul nu poate schimba denumirea sau temeiul  juridic în cazul în care pr ile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridic i motivele de drept asupra crora au îneles s  limiteze dezbaterile, dac  astfel nu se încalc  drepturile sau interesele legitime ale altora. 
(6) Judectorul trebuie s se pronune asupra a tot ceea ce s-a cerut, f r    îns a depi limitele învestirii, în afar  de cazurile în care legea ar dispune altfel. 
(7) Ori de câte ori legea îi rezerv judectorului puterea de apreciere sau îi
cere s  in seama de toate circumstanele cauzei, judectorul va ine seama,  între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinele echitii i de buna-credin. 
Art. 23. Respectul cuvenit justiiei. (1) Cei prezeni la edina de judecat  sunt datori s manifeste respectul cuvenit fa de instan i s nu tulbure buna desf urare a edinei de judecat. 
(2) Preedintele vegheaz  ca ordinea i solemnitatea edinei s  fie respectate, putând lua în acest scop orice msur  prevzut de lege. 
Capitolul III Aplicarea legii de procedur  civil 
Art. 24. Legea aplicabil proceselor noi. Dispoziiile legii noi de procedur   se aplic numai proceselor i executrilor silite începute dup intrarea acesteia  în vigoare. 
  LPA (L. nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a NCPC).  Art. 3. (1)  Dispozi  iile NCPC se aplic  numai proceselor  i execut rilor silite începute dup 
intrarea acestuia în vigoare. (2) Procesele începute prin cereri depuse, în condi  iilelegii, la po t  , unit  i militare sau locuri de de  inere înainte de data intr rii în vigoare a NCPC r mân supuse legii vechi, chiar dac  sunt înregistrate la instan   dup aceast  dat . 
Art. 25. Legea aplicabil  proceselor în curs.  (1) Procesele în curs de  judecat, precum i executrile silite începute sub legea veche r mân supuse acelei legi. 
(2) Procesele în curs de judecat la data schimbrii competenei instanelor legal învestite vor continua s  fie judecate de acele instane, potrivit legii sub
care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoare la competen, în vigoare la data când a început procesul, r mân aplicabile. 
(3) În cazul în care instana învestit este desfiinat, dosarele se vor trimite din oficiu instanei competente potrivit legii noi. Dispoziiile alin. (1) r mân aplicabile. 
Art. 26. Legea aplicabil mijloacelor de prob. (1) Legea care guverneaz  condiiile de admisibilitate i puterea doveditoare a probelor preconstituite i a
8/18/2019 Noul Cod de Procedura Civila 2016
http://slidepdf.com/reader/full/noul-cod-de-procedura-civila-2016 10/10
20 Noul Cod de procedur  civil  
prezumiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, dup caz, a svâr- irii faptelor juridice care fac obiectul probaiunii. 
(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administr rii lor. 
Art. 27. Legea aplicabil  hotrârilor.  Hotrârile r mân supuse cilor de atac, motivelor i termenelor prevzute de legea sub care a început procesul. 
Art. 28. Teritorialitatea legii de procedur .  (1) Dispoziiile legii de pro- cedur  se aplic tuturor proceselor care se judec de ctre instanele române, sub rezerva unor dispoziii legale contrare.