Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  1/43

    FACULTATEA DE DREPT

    -LUCRARE DE LICENŢĂ-

    “PROCEDURA DIVORŢULUI”

  COORDONATOR STUDENT 

  1

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  2/43

    FACULTATEA DE DREPT

    -LUCRARE DE LICENŢĂ-

    “PROCEDURA DIVORŢULUI”

  COORDONATOR STUDENT

   

  2

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  3/43

    Cuprins

  Introducere………………………………………………………pag. 5

  Capitolul 1: Desacerea c!s!toriei" #o$iuni %i ele&ente 'enerale

  1.1. Noţiunea de dio!ţ "i #ediu$ no!%a&i 'n %a&e!ie…………..pag. (1.). Si#&e%e #au *on*epţii p!iind dio!ţu$……………………..pag. 11

  Capitolul (: For&ele desacerii c!s!toriei prin di)or$

  ).1. Dio!ţu$ p!in a*o!du$ #oţi$o! pe *a$e +udi*ia!,……………….pag. 1

  ).). Dio!ţu$ p!in a*o!du$ #oţi$o! pe *a$e ad%ini#&!a&i, #au p!in p!o*edu!a no&a!ia$,……………………………………………….pag. 1

  )./. Dio!ţu$ din *u$p,…………………………………………....pag. )0

  ).. Dio!ţu$ din *aua #&,!ii #an,&,ţii a unuia din&!e #oţi………..pag. )/

  Capitolul *: Instan$a co&petent! +n &ateria di)or$ului

  /.1. In#&anţa *o%pe&en&, 'n +ude*a!ea *aue$o! de dio!ţ………pag. )

  Capitolul ,: Procedura de -udecat!

  .1. 2a!&i*ipanţii $a p!o*e#u$ de dio!ţ…………………………..pag. )5

  .). Ce!e!ea de *3e%a!e 'n +ude*a&,…………………………….pag. )

  ./. Ce!e!ea !e*onenţiona$,……………………………………pag. /0

  3

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  4/43

  .. Ce!e!i$e a**e#o!ii…………………………………………..pag. /1

  .5. 2!o4e$e 'n p!o*e#u$ de dio!ţ………………………………pag. /)

  .(. o&,!6!ea de dio!ţ "i e7e*&e$e ei…………………………..pag. /.. C,i$e de a&a* 'n %a&e!ia dio!ţu$ui………………………...pag. /(

  Capitolul .: Procedura di)or$ului +n re'le&entarea #oului Cod de

  procedur! ci)il!

  5.1.Nou&,ţi$e adu#e de Nou$ Cod de 2!o*edu!, Cii$,……………pag. /8

  5.).O4$iga&ii&a&ea %edie!ii……………………………………….pag. 1

  Conclu/ii

  4

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  5/43

    Introducere

    Di)or ulț   !ep!ein&, un %i+$o* $ega$ pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei *a!e p!odu*e

  e7e*&e 'n ii&o! 1.

  2!in dio! #e 'n&e$ege de#7a*e!a *,#,&o!iei 'n &i%pu$ ie ii #o i$o!9 p!in 3o&,!6!e +ude*,&o!ea#*,9ț ț ț

   pen&!u %o&ie &e%eini*e9 i%pu&a4i$e a%4i$o! #o i9 #au nu%ai #o u$ui p6!6&9 *a!e 7a* i%po#i4i$,ț ț

  *on&inua!ea *,#,&o!iei pen&!u #o u$ *a!e *e!e de#7a*e!ea ei.ț

    2o&!ii& di#poi ii$o! a!&. / din Codu$ 7a%i$iei9 *,#,&o!ia 'n*e&ea, p!in %oa!&eaț

  unuia din&!e #o i #au p!in de*$a!a!ea +ude*,&o!ea#*, a %o! ii unuia din&!e #o i.ț ț ț

    In#&an a +ude*,&o!ea#*, poa&e de#7a*e *,#,&o!ia p!in dio! a&un*i *6nd da&o!i&,ț ț

  uno! %o&ie &e%eini*e9 !apo!&u!i$e din&!e #o i #un& g!a ,&,%a&e i *on&inua!ea *,#,&o!iei nu %aiț ș

  e#&e po#i4i$,.

    2!in e:*e$en a +udi*ia!,9 dio! u$9 7ie *, e#&e p!onun a& $a ini ia&ia unuia din&!e #o i9ț ț ț ț ț

  7ie pe &e%eiu$ *on#i% ,%6n&u$ui a%4i$o! #o i9 #&inge9 pe da&a !,%6ne!ii i!eo*a4i$e a 3o&,!6!iiț ț

  in#&an ei9 p!in*ipa$e$e e7e*&e a$e a*&u$ui +u!idi* a$ *,#,&o!iei 'n !apo!&u!i$e din&!e #o i9 'n #pe*ia$ț ț

  e7e*&e$e de na&u!, pe!#ona$,.

    Dio! u$ #e di7e!en ia, de;ț ț

    - 'n*e&a!ea *,#,&o!iei ț ț

    - de#7iin a!ea *,#,&o!iei ț

    - #epa!a ia de 7ap& ț ț

    - #epa!a ia de *o!p

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  6/43

  an&i*a%e!a dio! u$ui #au dio! u$ *a&o$i*i$o!=9 *on#&6nd 'n #u#penda!ea de *,&!e in#&an ,9 $aț ț ț

  *e!e!ea unuia #au a a%4i$o! #o i9 a o4$iga iei de *onie ui!e9 pa!&a+a!ea 4unu!i$o! *o%une iț ț ț ș

  'n*!edin a!ea *opii$o! %ino!i #p!e *!e &e!e i edu*a!e9 *,#,&o!ia !,%6n6nd a$a4i$,. Bn d!ep&u$ț ș ș

  7!an*e9 da*, #epa!a ia de *o!p a du!a& *e$ pu in / ani9 $a *e!e!ea unui #o 9 3o&,!6!eaț ț ț

   +ude*,&o!ea#*, de #epa!a ie de *o!p #e *one!&e &e de d!ep& 'n 3o&,!6!e de dio! .ț ș ț

    2!in u!%a!e9 pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in dio! e#&e ne*e#a!, 'n&!uni!eaț

  *u%u$a&i, a u!%,&oa!e$o! *ondi ii;ț

  e:i#&en a uno! %o&ie &e%eini*e pe *a!e in#&an a de +ude*a&, e#&e *o%pe&en&, #, $eț ț

  ana$iee *u a&en ie>ț

  i%po#i4i$i&a&ea *on&inu,!ii *,#,&o!iei>

  de&e!io!a!ea g!a, a !e$a ii$o! de *,#,&o!ie9 d!ep& *on#e*in , a %o&ie$o! &e%eini*e.ț ț

  $

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  7/43

    Capitolul I

    Desacerea c!s!toriei" #o$iuni %i ele&ente 'enerale

  1.1.Noţiunea de divorţ şi sediul normativ în materie

    A a *u% o!i*e pe!#oan, a!e $i4e!&a&ea de a #e *,#,&o!i #au nu

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  8/43

  C,#,&o!ia 7iind 'n*3eia&, in&ui&u pe!#onae9 %oa!&ea *on#&a&a&, 7ii* a unuia din&!e #o i *ondu*e $aț

  'n*3eie!ea ei.

   4= de*$a!a!ea +ude*,&o!ea#*, a %o! ii unuia din&!e #o i.ț ț

    C,#,&o!ia #e 'n*3eie 'n *au$ de*$a!,!ii +ude*,&o!e &i a de*e#u$ui unuia din&!e #o i9 da&aș ț

  %o! ii 7iind *ea #&a4i$i&, p!in 3o&,!6!ea i!eo*a4i$, de*$a!a&i, de %oa!&e.ț

  A#&7e$9 po&!ii& Nou$ui Cod Cii$ #un& p!e,u&e u!%,&oa!e$e #i&ua iiț ;

  *e$ de*$a!a& %o!& #e p!e#upune *, a 'n*e&a& din ia , $a da&a pe *a!e 3o&,!6!ea !,%a#, de7ini&i, aț

  #&a4i$i&-o *a 7iind a*eea a %o! ii. Da*, 3o&,!6!ea nu a!a&, i o!a %o! ii9 #e *on#ide!, *, *e$ț ș ț

  de*$a!a& %o!& a 'n*e&a& din ia , 'n u$&i%a o!, a i$ei #&a4i$i&e *a 7iind a*eea a %o! ii>ț ț

  - 'n $ip#a uno! indi*ii 'nde#&u$,&oa!e9 #e a #&a4i$i *, *e$ de*$a!a& %o!& a 'n*e&a& din ia , 'n u$&i%aț

  o!, a *e$ei din u!%, i$e a &e!%enu$ui p!e,u& de $ege>

   - in#&an a +ude*,&o!ea#*, poa&e !e*&i7i*a da&a %o! ii #&a4i$i&, p!in $ege9 da*, #e doede &e *, nuț ț ș

  e!a po#i4i$ *a pe!#oana de*$a!a&, %oa!&, #, 7i de*eda& $a a*ea da&,. Bn a*e#& *a9 da&a %o! ii e#&eț

  *ea #&a4i$i&, p!in 3o&,!6!e de !e*&i7i*a!e. De a#e%enea9 da*, *e$ de*$a!a& %o!& e#&e 'n ia a9 #eț

   poa&e *e!e9 o!i*6nd9 anu$a!ea 3o&,!6!ii p!in *a!e #-a de*$a!a& %oa!&ea. Ce$ *a!e a 7o#& de*$a!a& %o!&

   poa&e *e!e9 dup, anu$a!ea 3o&,!6!ii de*$a!a&ie de %oa!&e9 'napoie!ea 4unu!i$o! #a$e 'n na&u!,9 ia!

  da*, a*ea#&a nu e#&e *u pu&in ,9 !e#&i&ui!ea $o! p!in e*3ia$en&. Cu &oa&e a*e#&ea9 do46ndi&o!u$ *uț

  &i&$u one!o# nu e#&e o4$iga& #, $e 'napoiee de*6& da*,9 #u4 !ee!a di#poi ii$o! 'n %a&e!ie deț

  *a!&e 7un*ia!,9 #e a 7a*e doada *, $a da&a do46ndi!ii &ia o!i &!e4uia #, &ie *, pe!#oana de*$a!a&,ș ș

  %oa!&, e#&e 'n ia ,.ț

    Da*, 'n *au$ 'n *a!e #o u$ unei pe!#oane de*$a!a&e %oa!&e #-a !e*,#,&o!i& i9 dup,ț ș

  a*ea#&a9 3o&,!6!ea de*$a!a&i, de %oa!&e e#&e anu$a&,9 noua *,#,&o!ie !,%6ne a$a4i$,9 da*, #o u$ț

  *e$ui de*$a!a& %o!& a 7o#& de 4un,-*!edin ,. 2!i%a *,#,&o!ie #e *on#ide!, de#7,*u&, pe da&aț

  'n*3eie!ii noii *,#,&o!ii. O4#e!,% *, $egiui&o!u$ p!eede e:p!e# *ondi ia 4unei-*!edin e a #o u$uiț ț ț

  *e$ui de*$a!a& %o!& p!in 3o&,!6!e +ude*,&o!ea#*,.

    A*eea i #o$u ie e#&e a$a4i$, i 'n *au$ 'n *a!e9 dup, !e*,#,&o!i!ea #o u$ui de*$a!a&ș ț ș ț

   +ude*,&o!e &e %o!&9 #e !e*&i7i*, da&a %o! ii9 noua da&, 7iind u$&e!ioa!, !e*,#,&o!i!ii.ș ț

  *

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  9/43

    Da*, #o u$ *a!e #-a !e*,#,&o!i& a 7o#& de !ea *!edin ,9 &iind *, pe!#oana de*$a!a&, %oa!&,ț ț ș

  #e a7$, 'n ia ,9 noua *,#,&o!ie #e *on#ide!, 'n*3eia&, p!in 7!aud,9 7iind $oi&, de nu$i&a&e a4#o$u&,.ț

    De#7a*e!ea *,#,&o!iei dio! u$ e#&e #ingu!a %oda$i&a&e de di#o$u ie a *,#,&o!ieiț ț

  a$a4i$ 'n*3eia&e. Ea !ep!ein&, %,#u!a +ude*,&o!ea#*, de #epa!a!e de7ini&i, a #o i$o!9 p!onun a&,ț ț'n *ondi ii$e $egii. Dio! u$ #au de#p,! i!ea p!oine din *u6n&u$ 7!an*e dio!*eț ț ț .

    2!in dio! 'n e$ege% de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 'n &i%pu$ ie ii #o i$o!9 p!in 3o&,!6!eț ț ț ț

   +ude*,&o!ea#*,9 din *aua uno! %o&ie &e%eini*e *a!e 7a* i%po#i4i$, *on&inua!ea *,#,&o!iei9 o!i

   pe 4aa a*o!du$ui de oin , din&!e #o i.ț ț

   De#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in dio! e#&e #ingu!a %oda$i&a&e de 'n*e&a!e a unei *,#,&o!iiț

  a$a4i$ 'n*3eia&e. Din %o%en&u$ !a%6ne!ii i!eo*a4i$e a 3o&,!6!ii +ude*,&o!e &i *a!e a p!onun a&ș ț

  dio! u$ 'n*e&ea, p!in*ipa$e$e e7e*&e a$e a*&u$ui +u!idi* a$ *,#,&o!iei 'n*3eia& 'n&!e #o i9 %ai a$e#ț ț

  e7e*&e$e de na&u!, pe!#ona$,.

    Bn #o*ie&a&ea *on&e%po!an,9 dio! u$ a deeni& un 7ap& ap!oape 4ana$ț > pe %a#u!, *e !a&a

  dio! u!i$o! #-a %,!i&9 7eno%enu$ a deeni& %ai u o! de pe!*epu& i &o$e!a&9 7iind a**ep&a& *aț ș ș

   po#i4i$, #o$u ie a uno! !e$a ii di#a!%oni*e. Dio! u$ nu e#&e o in#&i&u ie pe!7e*&,9 *i doa! unț ț ț ț “!,u

  ne*e#a!9 *,*i pune *ap,& unui !,u i %ai g!a.ș /

    2!in u!%a!e dio! u$ nu %ai a!e un *a!a&e! e:*ep iona$9 *i e#&e un %i+$o* de de7a*e!e aț ț

  *,#,&o!iei. Bn p!in*ipiu *,#,&o!ia #e 'n*3eie pe ia ,. Cu &oa&e a*e#&ea *,#,&o!ia 'n*e&ea, p!inț

  dio! da*, e:i#&, %o&ie &e%eini*e *a!e au d,una& g!a !apo!&u!i$e din&!e #o i i *,#,&o!ia nu %aiț ț ș

   poa&e *on&inua.

  0oti)ele actuale ale di)or ului"ț 2o&!ii& a*&ua$e$o! !eg$e%en&,!i9 dio! u$ poa&e aea $o*;ț

  1. p!in a*o!du$ #o i$o!9 $a *e!e!ea a%4i$o! #o i #au a unuia din&!e #o i a**ep&a&, de *e$,$a$&ț ț ț

  #o >ț

  ). a&un*i *6nd9 din *aua uno! %o&ie &e%eini*e9 !apo!&u!i$e din&!e #o i #un& g!a ,&,%a&e iț ș

  *on&inua!ea *,#,&o!iei nu %ai e#&e po#i4i$,>

  /. $a *e!e!ea unuia din&!e #o i9 dup, o #epa!a!e 'n 7ap& *a!e a du!a& *e$ pu in ) ani>ț ț

  3 I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familei, Ed. All+e(, 2000, . 311#

  -

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  10/43

  . $a *e!e!ea a*e$uia din&!e #o i a *,!ui #&a!e de #,n,&a&e 7a*e i%po#i4i$, *on&inua!eaț

  *,#,&o!iei.

    Bn %a&e!ia *au!i$o! i %o&ie$o! de dio! 9 p!e,u&e de a!&. // din Nou$ Cod Cii$ș ț

  in&!odu*e dou, #i&ua ii noi *a!e nu e!au 'n !eg$e%en&a!ea an&e!ioa!,. E#&e o!4a de dio! u$ p!inț ța*o!du$ #o i$o! *a!e poa&e aea $o* nu nu%ai $a *e!e!ea a%4i$o! #o i9 *a p6n, a*u%9 *i poa&e aeaț ț

  $o* i $a *e!e!ea unuia din&!e #o i9 a**ep&a&, u$&e!io! de *,&!e *e$,$a$& #o . De i9 pe 7ond9 a*e#&eș ț ț ș

   p!eede!i nu #*3i%4, #u4#&an ia$ *ondi ii$e *e!u&e de $ege pen&!u dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o!9 dinț ț ț ț

   pun*& de ede!e p!o*edu!a$ 'n#,9 noi$e p!eede!i in #, 7a*i$i&ee %odu$ de 'n&o*%i!e9 !eda*&a!e iș

  depune!e a *e!e!ii de dio! .ț

    Cea de-a doua #i&ua ie *a!e %odi7i*, *ad!u$ $egi#$a&i a$ %o&ie$o! de dio! #e !e7e!, $aț ț

   po#i4i$i&a&ea unuia din&!e #o i de a *e!e dio! u$9 dup, o #epa!a!e 'n 7ap& a #o i$o!9 *a!e a du!a& *e$ț ț ț

   pu in ) ani. De i nu e!a !eg$e%en&a&, 'n %od e:p!e# de $ege9 #epa!a!ea 'n 7ap& a #o i$o! *on#&i&uiaț ș ț

  'n %od 7!e*en&9 'n p!a*&i*a in#&an e$o!9 un i%po!&an& %o&i de dio! 9 'n#, o da&, *u in&!a!ea 'nț ț

  igoa!e a Nou$ui Cod Cii$9 a*e#&a a deeni& un &e%ei de d!ep& di#&in*& *e poa&e 7i ino*a& *a

  a&a!e 'n *e!e!i$e de de#7a*e!e a *,#,&o!iei #au 'n 3o&,!6!i$e p!onun a&e de in#&an e.ț ț

  Din a*e#&e di#poi ii !eie#e *, dio! u$ poa&e 7i p!onun a&;ț ț ț

  a= p!in a*o!du$ #o i$o! 9 $a *e!e!ea a%4i$o! #o i9 o!i $a *e!e!ea unuia din&!e #o i *a!e eț ț ț

  a**ep&a&, de *e$,$a$&>

   4= a&un*i *6nd9 din *aua uno! %o&ie &e%eini*e9 !apo!&u!i$e din&!e #o i #un& g!a ,&,%a&e iț ș

  *on&inua!ea *,#,&o!iei nu %ai e#&e po#i4i$,> in#&an a #&a4i$e &e *u$pa unuia din&!e #o i 'nț ș ț

  de#&!,%a!ea *,#,&o!iei #au *u$pa *o%un, a #o i$o!9 *3ia! da*, nu%ai unu$ din&!e ei a 7,*u&ț

  *e!e!e de dio! >ț

  *= dio! u$ #e poa&e p!onun a *3ia! da*, din *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui !e*$a%an&9 *u e:*ep iaț ț ț ț

  #i&ua iei 'n *a!e p6!6&u$ #e de*$a!, de a*o!d *u dio! u$9 *6nd a*e#&a #e a p!onun a 7,!, aț ț ț

  #e %en iona *u$pa #o i$o!>ț ț

  d= $a *e!e!ea unuia din&!e #o i9 dup, o #epa!a!e 'n 7ap& *a!e a du!a& *e$ pu in ) ani>ț ț

  10

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  11/43

  e= $a *e!e!ea a*e$uia din&!e #o i a *,!ui #&a!e de #,n,&a&e 7a*e i%po#i4i$, *on&inua!eaț

  *,#,&o!iei9 *a 'n *a!e de#7a*e!ea *,#,&o!iei #e p!onun , 7,!, a #e 7a*e %en iune de#p!eț ț

  *u$pa #o i$o!.ț

    ?o&ie$e de na&u!, #u4ie*&i, #un& $,#a&e $a ap!e*ie!ea in#&an ei. Legiui&o!u$ a p!e7e!a& #,ța*o!de +ude*,&o!u$ui $i4e!&a&e dep$in, 'n ap!e*ie!ea #o$idi&, ii %o&ie$o! ino*a&e9 in6nd #ea%aț ț

  de &oa&e *i!*u%#&an e$e *a!e pa!&i*u$a!iea, o #pe , de&e!%ina&,9 u!%6nd #, de*id, de#7a*e!eaț ț

  *,#,&o!iei nu%ai a&un*i *6nd %o&ie$e9 a *,!o! !ea$i&a&e a 7o#& doedi&,9 #un& *u ade,!a& #e!ioa#e

  i #ee!e9 p!in na&u!a i g!ai&a&ea $o! *o%p!o%i 6nd !e$a ii$e din&!e #o i.ș ș ț ț ț

  1.2 Sisteme sau concepţii privind divorţul 

  Procedura di)or ului +n Fran a"ț ț  Bn !an a9 din %o%en&u$ in&!,!ii 'n igoa!e a $egii din Fț

  ianua!ie 188/9 *o%pe&en a %a&e!ia$, 'n %a&e!ie de dio! e#&e a +ude*,&o!u$ui de$ega& pen&!uț ț

  a7a*e!i de 7a%i$ie din *ad!u$ &!i4una$u$ui de %a!e in#&an ,. A*e#& +ude*,&o! e#&e *e$ *3e%a& #,ț

  de*id, nu nu%ai a#up!a de#7a*e!ii *,#,&o!iei9 *i i a#up!a %,#u!i$o! a**e#o!ii de#7a*e!iiș

  *,#,&o!iei9 p!e*u% i o!i*,!o! *e!e!i u$&e!ioa!e dio! u$ui *e iea, e:e!*i&a!ea d!ep&u!i$o!ș ț

   p,!in&e &i9 do%i*i$iu$ %ino!i$o!9 pen#ia a$i%en&a!,ș . Bn !an a9 'n *ad!u$ +u!i#di* iei de d!ep&ț ț

  *o%un9 *a!e e#&e 'n opoi ie *u +u!i#di* ii$e #pe*ia$e9 &!i4una$e$e de %a!e in#&an a *on#&i&uieț ț ț

   p!i%u$ g!ad de +u!i#di* ie9 ia! *u! i$e de ape$ a$ doi$ea g!ad de +u!i#di* ieț ț ț 5.

    A* iunea de dio! #e in&!odu*e $a &!i4una$u$ de $a do%i*i$iu$ *o%un a$ #o i$o!9 da*, *e$ț ț ț

   pu in !e*$a%an&u$ %ai $o*uie &e 'n !aa a*e#&ei in#&an e. Da*, #o ii nu au au& do%i*i$iu *o%unț ș ț ț

  4 M. Chenevier, S. Pokora, Le Divorce, Ed. %e e(()i, /aris, 2001, . -#

  " G. Couchez, Procedure civile, Ed. %alloz, /aris, 1--*, . 21#

  11

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  12/43

  #au nu i-au de*$a!a& un do%i*i$iu *on+uga$ș (  i apa! ne6n e$ege!i *u p!ii!e $a *o%pe&en aș ț ț

  &e!i&o!ia$,9 +ude*,&o!u$ e#&e #ue!an 'n a ap!e*ia *,!ei in#&an e 'i !eine *o%pe&en a.ț ț

    Doa! #o ii po& in&!odu*e a* iunea de dio! 9 ia! 'n *au$ de*e#u$ui unuia din&!e ei 'nț ț ț

  &i%pu$ dio! u$ui nu poa&e 7i *on&inua&, de *,&!e %o &eni&o!i. 2en&!u in&en&a!ea a* iunii e#&eț ș țne*e#a! *a #o ii #, ai4, *apa*i&a&e dep$in, de e:e!*i iu. Bn $egi#$a ia 7!an*e, p!een aț ț ț ț

  !e*$a%an&u$ui nu e#&e o4$iga&o!ie pe pa!*u!#u$ p!o*e#u$ui9 ao*a&u$ pu&6nd #,-$ !ep!ein&e #au #,-$

  a#i#&e.

    Ce!e!ea de dio! a *up!inde &oa&e in7o!%a ii$e ne*e#a!e9 pen&!u a pe!%i&eț ț

  iden&i7i*a!ea p,! i$o! din p!o*e#ț ; nu%e9 p!enu%e9 da&a i $o*u$ na &e!ii9 na iona$i&a&ea9 p!o7e#ia iș ș ț ș

  ad!e#a9 da&a i $o*u$ 'n*3eie!ii *,#,&o!iei9 e:i#&en a #au nu a unui *on&!a*& de *,#,&o!ie9 nu%e$e9ș ț

   p!enu%e$e9 da&a i $o*u$ de na &e!e a *opii$o! p!oeni i din *,#,&o!ie9 *a#a de a#igu!,!i i *a#a deș ș ț ș

   pen#ii $a *a!e p,! i$e #un& a7i$ia&e9 p!e*u% i nu%,!u$ $o! de iden&i7i*a!e. La *e!e!ea de dio! #eț ș ț

  o! %ai ane:a i a*&e$e de #&a!e *ii$, a p,! i$o!9 !e#pe*&i *e!&i7i*a&e$e de na &e!e9 a*&e$e deș ț ș

  *,#,&o!ie i *opia $i!e&u$ui de 7a%i$ie #au a*&e$e de na &e!e a$e *opii$o!.ș ș

    Bn *ad!u$ p!o*e#u$ui de dio! a#*u$&a!ea %ino!u$ui e#&e pe!%i#, o!i de *6&e o!iț

   +ude*,&o!u$ a *on#ide!a ne*e#a!. Dup, in&!a!ea 'n igoa!e a $egii din F ianua!ie 188/ nu %ai e#&e

   p!e,u&, ni*io $i%i&, de 6!#&,9 u!%6nd a #e ine #ea%a de di#*e!n,%6n&u$ *opi$u$ui i deț ș

  %a&u!i&a&ea #a. ?ino!u$ poa&e *e!e #, 7ie audia& 'n p!een a unui ao*a&9 *e a 7i de#e%na& deț

  de*anu$ 4a!ou$ui i a 7i 'n %od o4$iga&o!iu di#&in*& de ao*a ii p,!in i$o!. ?ino!u$ a 7i audia&ș ț ț

  7,!, p!een a p,!in i$o!9 'n *a%e!a de *on#i$iu9 +ude*,&o!u$ u!%6nd #, ap!e*iee a#up!aț ț

   p!opune!i$o! 7,*u&e de e$ #au de ao*a&9 ne7iind 'n#a inu& de a*e#&eaț F.

    Bn d!ep&u$ 7!an*e #un& une$e !e#&!i* ii din pun*& de ede!e p!o4a&o! ț ; *opiii p,! i$o! nuț

   po& depune %,!&u!ie 'n 7aoa!ea unuia din&!e #o iț > #un& e:*$u#e *a p!o4e #*!i#o!i$e din&!e #o iț

  *,&!e un &e! o4 inu&e p!in 7!aud, #au io$en , o!i *on#&a&,!i$e uno! #&,!i de 7ap& !ea$ia&e *aț ț ț

  $ Art. 21" C. ro(. (iv. r. revede (ă se (onsideră doi(iliul (onual (el deterinat

  (a atare de (oun a(ord de (ei doi soți#

  ! R. M. Tri , o. (it., . 2!-#

  * M. Chenevier, S. Pokora, o. (it., . 2$#

  12

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  13/43

  u!%a!e a io$,!ii de do%i*i$iu #au a&en&a&u$ui $a in&i%i&a&ea o!i $a ia a p!ia&,. In&e!oga&o!iu e#&eț

  ad%i# *a p!o4, pen&!u doedi!ea %o&ie$o! de dio! ț8. Dup, 'n*3eie!ea p!o4a&o!iu$ui #e a 7i:a

  un &e!%en $a *a!e o! aea $o* de4a&e!i$e. Bn u!%a p$edoa!ii$o! ao*a i$o! #e a 7i:a un &e!%enț

   pen&!u de$i4e!a!e. Dup, a*e#&e &e!%ene #e a p!onun a 3o&,!6!ea apoi 3o&,!6!ea de dio! e#&eț ț

  #upu#, ape$u$ui i !e*u!#u$ui. Dup, !,%6ne!ea de7ini&i, a 3o&,!6!ii de dio! 9 pen&!u a p!odu*eș ț

  e7e*&e 7a , de &e! i9 e#&e neoie *a ea #, 7ie &!an#*!i#, pe %a!ginea a*&u$ui de *,#,&o!ie i a a*&e$o!ț ț ș

  de na &e!e a$e 7o &i$o! #o i.ș ș ț

    Procedura di)or ului +n Italia"ț  Bn*ep'nd *u anu$ 1809 *6nd a 7o#& in&!odu#, Legea n!.

  F8F din 1 de*e%4!ie 1809 *o%pe&en a %a&e!ia$, 'n #o$u iona!ea *e!e!i$o! de dio! apa! ineț ț ț ț

  &!i4una$u$ui. La 7e$ *a i 'n !an a9 &!i4una$u$ e#&e p!i%a in#&an ,. Co%pe&en a &e!i&o!ia$, o4i nui&,ș ț ț ț ș

  e#&e *ea a &!i4una$u$ui 'n !aa *,!uia #o ii au *oneni& #, ' i #&a4i$ea#*, !e edin a #au do%i*i$iu$.ț ș ș ț

  Da*, #o u$ p6!6& $o*uie &e 'n a7a!a ,!ii #au nu i #e *unoa &e do%i*i$iu$ o!i !e edin a9 *o%pe&en aț ș ț ș ș ț ț

  &e!i&o!ia$, a !eeni &!i4una$u$ui de $a do%i*i$iu$ #au !e edin a !e*$a%an&u$ui. C6nd a%4ii #o iș ț ț

  $o*uie#* 'n a7a!a ,!ii a 7i *o%pe&en& o!i*a!e &!i4una$ de pe &e!i&o!iu$ I&a$iei. Co%pe&en aț ț

  &e!i&o!ia$, e#&e gue!na&, de no!%e i%pe!a&ie10.

    Ce!e!ea de dio! pe *a!e #o ii o o! depune $a &!i4una$ a *on&ine indi*a!ea o!ganu$uiț ț

   +udi*ia! 'n 7a a *,!uia #e a de#7, u!a p!o*edu!a9 nu%e$e p,! i$o!9 !e edin a #au do%i*i$iu$ț ș ț ș ț

   p,! i$o!9 nu%e$e *opii$o! n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #au adop&a i ai a%4i$o! #o i9ț ț ț ț

  o4ie*&u$ *e!e!ii9 e:pune!ea 7ap&e$o! i 'n&e%eie!ea 'n d!ep& pe *a!e #e 4aea, *e!e!ea de dio! .ș ț

  La *e!e!e #e o! ane:a a*&u$ de *,#,&o!ie9 *e!&i7i*a&u$ de #&a!e 7a%i$ia$, a a%4i$o! #o i9 *e!&i7i*a&u$ț

  de !e edin a #au do%i*i$iu a$ 7ie*,!uia din&!e #o iș ț ț 11.

  - R. M. Tri , o. (it., . 2*$#

  10 !. M. "usca, Separazione e divorzio, Ed. %e e(()i, ilano, 2002, . $-#

  11 R. M. Tri , o. (it., . 2-"#

  13

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  14/43

  Desacerea c!s!toriei prin di)or +n dreptul interna ional pri)at"ț ț  2o&!ii& a!&. )) din Legea n!.

  105G188) 'n *eea *e p!ie &e !eg$e%en&a!ea !apo!&u!i$o! de d!ep& in&e!na iona$ p!ia&9 dio! u$ș ț ț

  e#&e ad%ini#&!a& de $egea ap$i*a4i$, e7e*&e$o! *,#,&o!iei dup, *u% u!%ea,;

  a= da*, #o ii nu au *e&, enie i ni*i do%i*i$iu *o%un9 a 7i ad%ini#&!a&, de $egea #&a&u$ui peț ț ș&e!i&o!iu$ *,!uia au o!i au au& !e edin a *o%un, #au *u *a!e 'n&!e in 'n *o%un *e$e %aiș ț ț

  !e#&!6n#e !apo!&u!i>

   4= da*, unu$ din&!e #o i9 dup, *,#,&o!ie9 ' i #*3i%4, *e&, enia #au do%i*i$iu$9 dio! u$ a 7iț ș ț ț

  ad%ini#&!a& de $egea $o! *o%un, #au $egea do%i*i$iu$ui *o%un>

  *= da*, #o ii au a*eea i *e&, enie9 dio! u$ a 7i #upu# $egii na iona$e *o%une>ț ș ț ț ț

  d= 'n *au$ 'n *a!e #o ii au *e&, enii di7e!i&e9 dio! u$ a 7i #upu# $egii do%i*i$iu$ui $o!ț ț ț*o%un.

    Capitolul II  For&ele desacerii c!s!toriei prin di)or$

  2.1. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

    Dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o!9 $a *e!e!ea a%4i$o! #o i9 o!i $a *e!e!ea unuia din&!e #o i *a!e eț ț ț ț

  a**ep&a&, de *e$,$a$&> 'n *au$ a*e#&a nu #e a !e ine *u$pa ni*i unui #o $a de#7a*e!ea *,#,&o!iei iț ț ș

  nu o! 7i ad%ini#&!a&e p!o4e9 *i a*ea#&a a 7i de#7,*u&, p!in e:i#&enţa *on#i% ,%6n&u$ui $i4e! iț ș

  nei*ia& a$ 7ie*a!ui #o .ț

  14

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  15/43

    Dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o! pe *a$e +udi*ia!, e#&e o 7o!%, de 'n*e&a!e a *,#,&o!iei9 indi7e!en&ț ț

  da*, #o i au #au nu *opii din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #au adop&a i.ț ț

    Bn *ad!u$ dio! u!i$o! pe *a$e +udi*ia!,9 #e po& #o$u iona *e!e!i$e de dio! pen&!u o!i*a!eț ț ț

  din&!e %o&ie$e a!,&a&e an&e!io!9 a&6& p!in a*o!du$ #o i$o!9 *6& i din *u$pa unuia din&!e #o i #au dinț ș ț*u$p, *o%un,9 da*, #o i #e ad!e#ea, di!e*& in#&an ei de +ude*a&, #au da*, dio! u$ ad%ini#&!a&iț ț ț

  #au no&a!ia$ a 7o#& !e#pin#. Co%pe&en&, e#&e in#&an a de &u&e$,9 ia! p6n, $a 'n7iin a!ea #a9ț ț

  *o%pe&en a apa! ine +ude*,&o!iei.ț ț

    2!i%ind *e!e!ea9 in#&an a de +ude*a&, 7i:ea, un &e!%en de +ude*a&, de ) $uni9 *a$*u$a& deț

  $a 'n!egi#&!a!ea *e!e!ii de dio! 9 $a '%p$ini!ea *,!uia +ude*,&o!u$ e!i7i*, da*, #o ii %ai #&,!uie 'nț ț

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei1).

    Bn *au$ 'n *a!e $a &e!%enu$ #&a4i$i& +ude*,&o!u$ *on#&a&, *, #o ii #-au '%p,*a&9 e$ a $ua a*&ț

  de '%p,*a!e9 $i&igiu$ u!%6nd #, #e #&ing,.

  Da*, +ude*,&o!u$ *on#&a&, *, #o ii in#i#&, 'n de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 +ude*,&o!u$ a p!onun a oț ț

  3o&,!6!e p!in *a!e a di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 7,!, a %ai ad%ini#&!a p!o4e 'n a*e#& #en#.

  A*ea#&, 3o&,!6!e e#&e de7ini&i, i i!eo*a4i$, 'n *eea *e p!ie &e dio! u$9 *eea *e 'n#ea%n, *,ș ș ț

  3o&,!6!ea nu poa&e 7i #upu#, !eunei *,i de a&a*. 2!in a*eea i 3o&,!6!e in#&an a de +ude*a&, aș ț

  di#pune i *u p!ii!e $a nu%e$e #o i$o!.ș ț

    Bn *au$ 'n *a!e $a &e!%enu$ de +ude*a&, 7i:a& pen&!u dio! #e p!ein&, nu%ai unu$ din&!eț

  #o i9 in#&an a nepu&6nd e!i7i*a #&,!uin a a%4i$o! #o i 'n dio! 9 a !e#pinge a* iunea.ț ț ț ț ț ț

    Da*, de#7a*e!ea *,#,&o!iei e#&e p!in a*o!du$ #o i$o! nu #e p!onun , din *u$pa !eunuiț ț

  #o .Dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o! poa&e 7i p!onun a& indi7e!en& de du!a&a *,#,&o!iei i da*, au #auț ț ț ț ș

  nu *opii !eu$&a i din *,#,&o!ie9 in#&an a 7iind o4$iga&, #, e!i7i*e e:i#&en a *on#i% ,%6n&u$uiț ț ț ț

  $i4e! i nei*ia& a$ 7ie*,!ui #o 9 dio! u$ nepu&6nd 7i p!onun a& da*, unu$ din ei e#&e pu# #u4ș ț ț ț

  in&e!di* ie.ț

  A*o!du$ #o i$o! &!e4uie #, %ai *on in, i;ț ț ș

  12 G. C. Fren#iu, ". $. Molo%an, Elemente de dreptul familiei și de procedură

  civilă, Ed. 5aaniu, 6u(urești, 200*, . -2#

  1"

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  16/43

  - nu%e$e de 7a%i$ie pe *a!e #, '$ poa!&e dup, dio! >ț

  - e:e!*i&a!ea au&o!i&, ii p,!in&e &i de *,&!e a%4ii p,!in i>ț ș ț

  - #&a4i$i!ea $o*uin ei *opii$o! dup, dio! >ț ț

  - %oda$i&a&ea de p,#&!a!e a $eg,&u!i$o! pe!#ona$e din&!e p,!in&e$e #epa!a& i 7ie*a!e din&!e *opii>ș

  - #&a4i$i!ea *on&!i4u iei p,!in i$o! $a *3e$&uie$i$e de *!e &e!e9 edu*a!e9 'n, ,&u!, i p!eg,&i!eț ț ș ț ș

   p!o7e#iona$, a *opii$o!.

    Bn *au$ dio! u$ui *u *opii9 $a a*o!d #e a a&a a i un !apo!& de an*3e&, #o*ia$, 'n&o*%i& deț ș ș

  *,&!e au&o!i&a&ea &u&e$a!,9 *a!e #, *on7i!%e *, 'n e$ege!ea #o i$o! e#&e 'n a*o!d *u in&e!e#u$ț ț

  #upe!io! a$ *opi$u$ui.

    A*o!du$ #o i$o! poa&e 7i i !eu$&a&u$ unei p!o*edu!i de %edie!eț ș 1/9 *a!e #, #e 7ina$iee p!in

  'n*3eie!ea unui a*o!d de %edie!e  p!iind de#7a*e!ea *,#,&o!iei. Bn a*e#& #en#9 di#poi ii$e Codu$uiț

  Cii$ #e *o%p$e&ea, *u di#poi ii$e a!&. 5F i a!&. 589 !e#pe*&i a!&. (-(( din Legea n!. 18)G)00(ț ș

   p!iind %edie!ea i o!gania!ea p!o7e#iei de %edia&o! ș 1.

    Dup, *u% p!e,d a*e#&e di#poi ii9 o!i*a!e din&!e ne'n e$ege!i din&!e #o i p!iind;ț ț ț

  *on&inua!ea *,#,&o!iei9 e:e!*i iu$ d!ep&u!i$o! p,!in&e &i9 #&a4i$i!ea $o*uin ei *opii$o!9 *on&!i4u iaț ș ț ț

   pa!in i$o! $a 'n&!e ine!ea9 edu*a!ea *opii$o!9 '%p,! i!ea 4unu!i$o!9 d!ep&u!i$e $ega&e de $o*uin , po&ț ț ț ț

  7i #o$u iona&e p!in ape$a!e $a un %edia&o! au&o!ia& 'n#*!i# 'n Ta4$ou$ %edia&o!i$o!9 a$ege!eaț

  %edia&o!u$ui 7iind 7,*u&, de *,&!e #o i.ț

    A*o!du$ de %edie!e poa&e 7i 'n*3eia& a&6& an&e!io! #e#i,!ii in#&an ei9 *6& i u$&e!io!9 'nț ș

  o!i*e 7a, a +ude*, ii9 *3ia! i 'n *au$ *,i$o! de a&a*.ț ș

    Bn #i&ua ia 'n *a!e #o ii au a+un# $a un a*o!d p!in %edie!e9 a*o!du$ a 7i !eda*&a& de *,&!eț ț

  %edia&o! da*, nu #-a *oneni& a$&7e$ p!in *on&!a*&u$ de %edie!e i9 po&!ii& p!eede!i$o! a!&. 58 dinș

  Legea n!. 18)G)00(9 e$ a 7i #upu# 7ie au&en&i7i*,!ii $a un no&a! pu4$i*9 7ie 'n*uiin ,!ii de *,&!eț

  in#&an a de +ude*a&,.ț

  13 %o(uent reda(tat de Consiliul de ediere#

  14 . &. nr. 441 din 22 ai 200$#

  1$

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  17/43

    Da*, a*o!du$ de %edie!e #-a 'n*3eia& dup, #e#ia!ea in#&an ei9 #o ii o! 4ene7i*ia deț ț

  !e#&i&ui!ea &a:ei de &i%4!u a*3i&a&e9 in*$u#i *e$e i6nd '%p,! i!ea 4unu!i$o!.ț

    Bn *au$ a*o!du$ui de %edie!e 'n*3eia& an&e!io! #e#i,!ii in#&an ei9 a*e#&a a 7i 'n#o i& de oț ț

  *e!e!e p!in *a!e #e a #o$i*i&a 'n*uiin a!ea $ui po&!ii& p!eede!i$o! a!&. )1 din Codu$ deț p!o*edu!, *ii$,9 ia! in#&an a *o%pe&en&, e#&e *ea de $a $o*u$ 'n*3eie!ii *,#,&o!iei #au u$&i%eiț

  $o*uin e *o%une a #o i$o!. U$&e!io! #e#i,!ii in#&an ei9 a*o!du$ de %edie!e #e depune $a &e!%enu$ț ț ț

  7i:a& de *,&!e in#&an , #au an&e!io! a*e#&uia9 *u po#i4i$i&a&ea #o$i*i&,!ii #*3i%4,!ii &e!%enu$ui deț

   +ude*a&,.

    So$u iona!ea de#7a*e!ii *,#,&o!iei p!in a*o!d !eu$&a& 'n u!%a p!o*edu!ii de %edie!e a+u&,ț

   pa! i$e ț

  - #, g,#ea#*, *e$e %ai po&!ii&e #o$u ii 'n *ondi ii$e de dep$in, *on7iden ia$i&a&e9 7a , de *a!a*&e!u$ț ț ț ț

   pu4$i* a$ unui p!o*e# de dio! >ț

  - #, 7ie #*u&i i de a a*3i&a &a:e$e de &i%4!u ne*e#a!e 'n *au$ unui p!o*e# *a!e in*$ude i a#pe*&eț ș

  $ega&e de *opii9 p!e*u% i '%p,! i!ea de 4unu!i #au #, $i #e !e#&i&uie &a:a de &i%4!u a*3i&a&,9 'nș ț

  *au$ 'n *a!e a*o!du$ #-a 'n*3eia& dup, #e#ia!ea in#&an ei.ț

    Bn *on*$uie9 'n *au$ 'n *a!e e:i#&, a*o!du$ #o i$o! pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 poa&e 7iț

  7o$o#i&,9 'n 7un* ie de 'ndep$ini!ea *ondi ii$o! ne*e#a!e9 o!i*a!e din&!e *e$e &!ei p!o*edu!i. iindț ț

  o!4a de dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o!9 a*e &ia &!e4uie #, a$eag, '%p!eun, una din&!e *e$e &!eiț ț ș

   p!o*edu!i de dio! p!in a*o!du$ #o i$o!. Oda&, a$ea#, una din&!e a*e#&e p!o*edu!i9 ea a 7i *ea #u4ț ț

  *a!e #e a !ea$ia de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 ne7iind ad%i#i4i$, ape$a!ea9 'n a*e$a &i%p9 i $a o a$&,ș ș

   p!o*edu!, de dio! p!in a*o!du$ #o i$o!. Nu%ai 'n *au$ 'n *a!e 'n &i%pu$ de!u$,!ii p!o*edu!iiț ț

  a$e#e 'n&!e *ei doi #o i in&e!in ne'n e$ege!i9 no&a!u$ pu4$i* #au9 'n 7un* ie de p!o*edu!a a$ea#,ț ț ț

  o7i e!u$ de #&a!e *ii$, a 'n*e&a de#7a#u!a!ea o!i*,!o! a*&e 'n do#a!u$ !e#pe*&i i a 'nd!u%a #o iiț ș ț

  1!

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  18/43

  #, #e ad!e#ee in#&an ei +ude*,&o!e &i9 deoa!e*e *ondi ii$e ini ia$e #-au #*3i%4a& oda&, *u apa!i iaț ș ț ț ț

  ne'n e$ege!ii din&!e #o i *u p!ii!e $a a#pe*&e $ega&e de dio! .ț ț ț

  2.2.Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin

   procedura notarială

    Bn *eea *e p!ie &e p!o*edu!i$e de dio! 9 po&!ii& Nou$ui Cod Cii$9 #o ii o! aeaș ț ț

   po#i4i$i&a&ea de a a$ege din&!e dou, p!o*edu!i; p!o*edu!a ad%ini#&!a&i,9 da&, 'n *o%pe&en aț

  o7i e!u$ui de #&a!e *ii$, de $a $o*u$ *,#,&o!iei #au de $a u$&i%a $o*uin , *o%un, a #o i$o! i *eaț ț ț ș

  no&a!ia$,9 da&, 'n *o%pe&en a no&a!u$ui de $a $o*u$ *,#,&o!iei #au a$ u$&i%ei $o*uin e *o%une aț ț

  #o i$o! ț 15.

    Dio! u$ pe *a$e ad%ini#&!a&i, poa&e 7i #o$u iona& p!in a*o!du$ a%4i$o! #o i $a de#7a*e!eaț ț ț

  *,#,&o!iei9 da*, #un& 'n&!uni&e u!%,&oa!e$e *ondi ii;ț

  - #o ii #,- i e:p!i%e $i4e! i nei*ia& *on#i% ,%6n&u$9 'n 7a a o7i e!u$ui de #&a!e *ii$, de $aț ș ș ț ț ț

  $o*u$ *,#,&o!iei #au a$ u$&i%ei $o*uin e *o%une a #o i$o!>ț ț

  - ni*i unu$ din&!e ei #, nu 7ie pu# #u4 in&e!di* ie +ude*,&o!ea#*,>ț

  - #, nu ai4, *opii %ino!i n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #au adop&a i.ț ț

  1" S. Pop, !. Savin, &. 'i(a, M. )rabie, G. Ilie Codul civil pe ințelesul tuturor  7

  6u(urești8 Adevarul 5oldin, 2011, . *"#

  1*

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  19/43

    Ce!e!ea de dio! #e depune de *,&!e #o i '%p!eun,9 ia! #o ii #e p!ein&, pe!#ona$ i9ț ț ț ș

  da*, a%4ii in#i#&, #, dio! ee9 o7i e!u$ de #&a!e *ii$,9 dup, *e e!i7i*, a$a4i$i&a&eaț ț

  *on#i% ,%6n&u$ui9 e$i4e!ea, *e!&i7i*a&u$ de dio! 7,!, !eo %en iune *u p!ii!e $a *u$pa #o i$o!.ț ț ț ț

    Da*, #o ii nu #un& de a*o!d *u p!ii!e $a nu%e$e de 7a%i$ie pe *a!e #, i$ poa!&e dup,țdio! 9 o7i e!u$ #&,!ii *ii$e poa&e e%i&e o di#poi ie de !e#pinge!e a *e!e!ii de dio! 9 u!%6nd *aț ț ț ț

  #o ii #, #e 'nd!ep&e *,&!e in#&an a de +ude*a&,.ț ț

    Bn *au$ 'n *a!e e:i#&, *opii %ino!i n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #auț

  adop&a i9 dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o! nu #e poa&e !ea$ia pe *a$e ad%ini#&!a&i,.ț ț ț

    Dio! u$ p!in p!o*edu!, no&a!ia$, poa&e 7i #o$u iona& p!in a*o!du$ a%4i$o! #o i $aț ț țde#7a*e!ea *,#,&o!iei9 da*, #un& 'n&!uni&e u!%,&oa!e$e *ondi ii;ț

  #o ii nu au *opii %ino!i #au au *opii %ino!i n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #auț ț

  adop&a i>ț

  #o ii *onin a#up!a &u&u!o! a#pe*&e$o! !e7e!i&oa!e $a nu%e$e de 7a%i$ie pe *a!e #,-$ poa!&eț

  dup, dio! >ț

   e:e!*i&a!ea au&o!i&, ii p,!in&e &i de *,&!e a%4ii p,!in i>ț ș ț

  $o*uin a *opii$o! dup, dio! >ț ț

  %oda$i&a&ea de p,#&!a!e a $eg,&u!i$o! pe!#ona$e din&!e p,!in&e$e #epa!a& i 7ie*a!e din&!eș

  *opii>

  #&a4i$i!ea *on&!i4u iei p,!in i$o! $a *3e$&uie$i$e de *!e &e!e9 edu*a!e9 'n, ,&u!, i p!eg,&i!eț ț ș ț ș

   p!o7e#iona$, a *opii$o!.

    Co%pe&en a 'i !eine no&a!u$ui de $a $o*u$ *,#,&o!iei #au a u$&i%ei $o*uin eț ț

  *o%une a #o i$o!. i 'n a*e#& *a9 ni*i unu$ din&!e #o i nu &!e4uie #, 7ie pu# #u4 in&e!di* ie9ț Ș ț ț

  ia! *on#i% ,%6n&u$ &!e4uie #, 7ie $i4e! i nei*ia&.ț ș

  1-

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  20/43

    Ce!e!ea de dio! #e depune de *,&!e #o i '%p!eun,9 da! poa&e 7i depu#, i p!inț ț ș

  %anda&a! *u p!o*u!, au&en&i*,. Dup, un &e!%en de g6ndi!e de /0 de i$e9 #o ii #e p!ein&,ț

   pe!#ona$9 i9 da*, in#i#&, #, dio! ee9 no&a!u$ pu4$i*9 dup, *e e!i7i*, a$a4i$i&a&eaș ț

  *on#i% ,%6n&u$ui9 e$i4e!ea, *e!&i7i*a&u$ de dio! 7,!, !eo %en iune *u p!ii!e $a *u$paț ț ț

  #o i$o!.ț

    Da*, #o ii nu #un& de a*o!d *u p!ii!e $a &oa&e a#pe*&e$e i%p$i*a&e de de#7a*e!eaț

  *,#,&o!iei9 no&a!u$ pu4$i* poa&e e%i&e o di#poi ie de !e#pinge!e a *e!e!ii de dio! 9ț ț

  u!%6nd *a #o ii #, #e 'nd!ep&e *,&!e in#&an a de +ude*a&,.ț ț

    Noua !eg$e%en&a!e p!e*iea, *, #o$u iona!ea *e!e!i$o! p!iind a$&e e7e*&e a$eț

  dio! u$ui a#up!a *,!o!a #o ii nu #e 'n e$eg e#&e de *o%pe&en a in#&an ei +ude*,&o!e &i.ț ț ț ț ț ș

    Bn #i&ua ia 'n *a!e *e!e!ea de dio! e#&e depu#, $a p!i%,!ia unde #-a 'n*3eia&ț ț

  *,#,&o!ia9 o7i e!u$ de #&a!e *ii$,9 dup, e%i&e!ea *e!&i7i*a&u$ui de dio! 9 7a*e *ueni&,ț ț

  %en iunea 'n a*&u$ de *,#,&o!ie. Da*, *e!e!ea #e depune $a p!i%,!ia 'n a *,!ei !a,ț

  &e!i&o!ia$, #o ii au au& u$&i%a $o*uin , *o%un,9 o7i e!u$ de #&a!e *ii$, e%i&e *e!&i7i*a&u$ț ț ț

  de dio! i 'nain&ea,9 de 'nda&,9 o *opie *e!&i7i*a&, de pe a*e#&a $a p!i%,!ia $o*u$ui undeț ș

  #-a 'n*3eia& *,#,&o!ia9 #p!e a #e 7a*e %en iune 'n a*&u$ de *,#,&o!ie. Bn *au$ *on#&a&,!iiț

  dio! u$ui de *,&!e no&a!u$ pu4$i*9 a*e#&a e%i&e *e!&i7i*a&u$ de dio! i 'nain&ea,9 deț ț ș

  'nda&,9 o *opie *e!&i7i*a&, $a p!i%,!ia $o*u$ui unde #-a 'n*3eia& *,#,&o!ia9 #p!e a #e 7a*e

  %en iune 'n a*&u$ de *,#,&o!ieț 1(.

    Con7o!% a!&. /F a$in.

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  21/43

  *e!&i7i*a&u$ de dio! 9 o!i*a!e din&!e #o i #e poa&e ad!e#a9 pe *a$e #epa!a&,9 in#&an eiț ț ț

  *o%pe&en&e.

  2.3. Divorţul din culpă

    2o&!ii& a!&. /8 din Nou$ Cod Cii$9 dio! u$ #e poa&e p!onun a da*, in#&an aț ț ț

  #&a4i$e &e *u$pa unuia din&!e #o i 'n de#&!,%a!ea *,#,&o!iei. Cu &oa&e a*e#&ea9 da*, dinș ț

   p!o4e$e ad%ini#&!a&e !eu$&, *u$pa a%4i$o! #o i9 in#&an a poa&e p!onun a dio! u$ din *u$paț ț ț ț

  $o! *o%un,9 *3ia! da*a nu%ai unu$ din&!e ei a 7,*u& *e!e!e de dio! . Da*, dio! u$ #eț ț

   p!onun , din *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui !e*$a%an&9 *u e:*ep ia #i&ua iei 'n *a!e p6!6&u$ #eț ț ț ț

  de*$a!, de a*o!d *u dio! u$9 *6nd a*e#&a #e p!onun , 7,!, a #e 7a*e %en iune de#p!e *u$paț ț ț

  #o i$o!.ț

    Bn #i&ua ia 'n *a!e #o u$ !e*$a%an& de*edea, 'n &i%pu$ p!o*e#u$ui9 %o &eni&o!iiț ț ș#,i po& *on&inua a* iunea de dio! . A* iunea *on&inua&, de %o &eni&o!i e#&e ad%i#, nu%aiț ț ț ș

  da*, in#&an a *on#&a&, *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui p6!6&.ț ț

    ?o&ie$e de na&u!, #u4ie*&i,19 eo*6nd !e#po#a4i$i&a&ea a *e$ pu in unuiaț

  din&!e #o i9 #un& $,#a&e $a ap!e*ie!ea in#&an ei> 'n $o* de a $e enu%e!a9 *3ia! e:e%p$i7i*a&i9ț ț

  $egiui&o!u$ a p!e7e!a& #, a*o!de +ude*,&o!u$ui $i4e!&a&e dep$in, 'n ap!e*ie!ea &e%eini*iei

  %o&ie$o! ino*a&e9 in6nd #ea%a de &oa&e *i!*un#&an e$e *a!e pa!&i*u$a!iea, o #pe ,ț ț ț

  de&e!%ina&,9 u!%6nd #, de*id, de#7a*e!ea *,#,&o!iei nu%ai a&un*i *6nd %o&ie$e9 a *,!o!!ea$i&a&e a 7o#& doedi&,9 #un& *u ade,!a& #e!ioa#e i #ee!e9 p!in na&u!a i g!ai&a&ea $o!ș ș

  *o%p!o%i 6nd !e$a ii$e din&!e #o i.ț ț ț

  1! M. !vra%, &. M. !ndrei, Instituția familiei !n noul Cod civil" #anual pentru uzul

  formatorilor  9. :. ;., 6u(urești, 2010, . 2-$

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  22/43

    Bn p!a*&i*a +udi*ia!, au 7o#& !e inu&e *a 7iind 'n&e%eia&e %o&ie p!e*u%;ț

  #u#&!age!ea 'nde$unga&, i ne+u#&i7i*a&, a #o u$ui p6!6& de $a o4$iga ia de a *onie ui9 da*,9ș ț ț ț

  'n !apo!& de '%p!e+u!,!i$e *auei9 #&a4i$i&e pe 4aa p!o4e$o! ad%ini#&!a&e9 in#&an a i-aț ș

  7o!%a& *oninge!ea *, de#p,! i!ea 7ap&i*, e#&e de7ini&i,9 ne7iind *u pu&in , !e$ua!ea ie iiț ț ț

  *on+uga$e> a*&e$e de io$en , 7ii*, #auG i e!4a$, a$e unuia din&!e #o i9 %ai *u #ea%, *6ndț ș ț

  nu e#&e o!4a de 99#i%p$e a**iden&e> in7ide$i&a&ea unuia din&!e #o i> e:i#&en a uno!ț ț

  nepo&!ii!i de o!din 7iio$ogi*1F.

    ?o&ie$e de dio! ino*a&e i doedi&e 'n *u!#u$ p!o*e#u$ui pe!%i& in#&an ei9ț ș ț

  'n p!een&9 #, #&a4i$ea#*, *u$pa unuia #au a a%4i$o! #o i 'n de#&!,%a!ea *,#ni*iei. Cu &oa&eț

  *, dio! u$ nu in&e!ine e:*$u#i *u &i&$u de #an* iune 'nd!ep&a&, '%po&!ia #o u$ui o!i aț ț ț

  #o i$o! inoa i9 *i9 deopo&!i,9 *a !e%ediu pen&!u o #&a!e de 7ap& *e a deeni& deț ț

  ne#upo!&a& pen&!u *e$ pu in unu$ din&!e #o i9 #&a4i$i!ea #au !epa!&ia!ea *u$pei e#&eț ț

  !e$ean&, #u4 a#pe*&u$ ad%i&e!ii *e!e!ii p!in*ipa$e9 p!e*u% i a *e$o! !e*onen iona$e.ș ț

    ?o&ie$e de na&u!, #u4ie*&i, #au o4ie*&i, a7i!%a&e i doedi&e 'n 7a aș ț

  in#&an ei o! *on#&i&ui &e%ei a$ de#7a*e!ii *,#,&o!iei nu%ai da*, #-au !,#7!6n& a#up!aț

  !e$a ii$o! din&!e #o i9 ,&,%6ndu-$e g!a.ț ț

    2!e*i,% *,9 #u4 a#pe*&u$ #o$u ion,!ii *e!e!ii de dio! 9 in&e!e#ea, e:*$u#iț ț

  !e$a ii$e din&!e #o i9 de a*eea9 een&ua$e$e di#*o!dii din&!e #o i i a$ i %e%4!ii ai 7a%i$ieiț ț ț ș ț

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  23/43

    Con#&a&a!ea *u$pei unuia din&!e #o i #au a a%4i$o! $a de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!ein&,ț

  in&e!e# 'n *eea *e p!ie &e une$e e7e*&e a$e dio! u$ui. A*e#&e e7e*&e #un&ș ț 18;

  o  pen#ia de 'n&!e ine!eț

    Con7o!% a!&. 1 a$in. din C. 7a%.9 #o u$ *a!e e#&e *u$pa4i$ de de#7a*e!ea *,#,&o!ieiț

  e#&e 'nd!ep&, i& #, p!i%ea#*, 'n&!e ine!e din pa!&ea *e$ui$a$& #o 9 dup, de#7a*e!eaț ț ț

  *,#,&o!iei9 nu%ai 'n de*u!# de un an de $a da&a a*e#&ei de#7a*e!i. Da*, #o u$ neinoa& #eț

  !e*,#,&o!e &e9 'n de*u!#u$ a*e#&ui an9 d!ep&u$ $a 'n&!e ine!e 'n*e&ea,. Bn *au$ 'n *a!eș ț

  a%4ii #o i #un& *u$pa4i$i de de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 a&un*i 7ie*a!e din&!e ei e#&e 'nd!ep&, i&ț ț

  #, *ea!, pen#ie de 'n&!e ine!e *e$ui$a$&>ț

  o *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui !e*$a%an&ț

    S&a4i$i!ea *u$pei 'n &o&a$i&a&e a !e*$a%an&u$ui9 da*, #o u$ p6!6& nu a #o$i*i&a& i e$ț ș

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 +u#&i7i*, !e#pinge!ea a* iunii de dio! . In#&an a *on#&a&, de#7a*e!eaț ț ț

  *,#,&o!iei9 7,!, a p!onun a dio! u$ din *u$p, *6nd #e #o$i*i&, pen&!u *on#&a&a!ea a$iena ieiț ț ț

  %in&a$e i de4i$i&, ii %in&a$e *!oni*e9 #au pen&!u o 4oa$, g!a, i in*u!a4i$,>ș ț ș

  o 'n*!edin a!ea *opii$o! %ino!iț

    S&a4i$i!ea inei unuia #au a a$&uia din&!e #o i nu *on#&i&uie i%po!&an , nu%ai p!inț țea 'n#, i pen&!u 'n*!edin a!ea *opi$u$ui %ino!. Copi$u$ %ino! poa&e 7i 'n*!edin a& i #o u$uiș ț ț ș ț

  din a *,!ui *u$p, #-a de#7,*u& *,#,&o!ia9 da*, in&e!e#e$e $ui #un& 'n a*e#& #en#9 deoa!e*e

  99un #o !,u nu e#&e neap,!a& i un p,!in&e !,u. Bn#,9 p!in&!e 7a*&o!ii *a!e o! 7i $ua i 'nț ș ț

  *on#ide!a!e pen&!u a de*ide p!ii&o! $a 'n*!edin a!ea *opi$u$ui %ino! a 7i ina #o u$ui>ț ț

  o e7e*&e de o!din %o!a$9 edu*a&i

    Ap!e*ie!ea *u$pei 'n dio! p!ein&, i%po!&an , i #u4 a#pe*& %o!a$. Re ine!ea9 'nț ț ș ț

  3o&,!6!ea de dio! 9 a 7ap&u$ui *, unu$ din&!e #o i e#&e inoa& de de#&!,%a!ea *,#,&o!ieiț ț

  'n#ea%n, a&i&udinea #o*ie&, ii 7a , de *ei *a!e9 p!in *o%po!&a%en&u$ $o!9 $ip#i& deț ț

  !e#pon#a4i$i&a&e 7a , de 7a%i$ie i #o*ie&a&e9 'n*a$*, !egu$i$e de *onie ui!e i *on#&i&uie unț ș ț ș

  1- '. $iaconu Le$ea aplica%ilă căsătoriei și divorțului cu element străin, Ed.

  =uina =ex, 6u(urești, 200* , .201

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  24/43

  e:e%p$u nega&i pen&!u *ei$a$ i *e&, eni. Opinia pu4$i*, #e %ani7e#&, p!in&!-o a&i&udine deț ț

  di#p!e '%po&!ia *e$o! *a!e dau doad, de u u!in , 'n !e$a ii$e de 7a%i$ie. 2!in u!%a!e9ț ș ț ț

  %en iona!ea 'n 3o&,!6!ea de dio! a #o u$ui inoa& p!ein&, i%po!&an , #u4 a#pe*& %o!a$9ț ț ț ț

  edu*a&i.

  2.4. Divorţul din cauza stării sanătăţii a unuia dintre soţi

    2o&!ii& p!eede!i$o! a*&ua$e de#7a*e!ea *,#,&o!iei #e p!onun , 7,!, a #e 7a*e %en iuneț ț

  de#p!e *u$pa #o i$o!.ț

  Bn *au$ 'n *a!e #&a!ea #,n,&, ii unuia din&!e #o i 7a*e i%po#i4i$, *on&inua!ea *,#,&o!iei9ț ț

  *e$,$a$& #o poa&e *e!e de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in dio! .ț ț )0.

  Bn $ip#a o!i*,!ei p!e*i,!i !e7e!i&oa!e $a na&u!a a7e* iunii *e poa&e #u# ine *e!e!ea de dio! ț ț ț

  i 'n&!u*6& de#7a*e!ea *,#,&o!iei pe %o&iu$ p!e*a!i&, ii #&,!ii de #,n,&a&e eo*, ideea dio! u$uiș ț ț

  !e%ediu *a #o$u ie pen&!u o #i&ua ie *e nu %ai poa&e d,inui9 ap!e*ie% *, #-au au& 'n ede!e a&6&ț ț

  a7e* iuni$e de na&u!, 7ii*,9 o!gani*,9 *6& i *e$e de na&u!, p#i3i*,. !ai&a&ea %a$adiei9 p!e*u% iț ș ș

  #ee!i&a&ea 7o!%e$o! #a$e de %ani7e#&a!e #un& !e$ean&e #u4 a#pe*&u$ ad%i#i4i$i&, ii a* iunii9ț ț

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei pu&6ndu-#e p!onun a9 *u% !eie#e din &e:&u$ *i&a&9 da*, 4oa$a 7a*e i%po#i4i$,ț*on&inua!ea *,#,&o!iei)1.

  20 G. C. Fren#iu, ". $. Molo%an, o. (it., . *3#

  21 M. !vra%, &. M. !ndrei, o. (it. . 303#

  24

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  25/43

    Capitolul *

    Instan$a co&petent! +n &ateria di)or$ului

    2!o*edu!a dio! u$ui e#&e !eg$e%en&a&, de a!&. (0-(18 C. p!o*. *i.9 ia! a* iunea deț ț

  dio! apa! ine nu%ai #o i$o!9 a6nd un *a!a*&e! #&!i*& pe!#ona$ nu poa&e 7i in&!odu#, de*6& deț ț ț

  *,&!e #o i.ț

    2!o*u!o!u$ nu poa&e in&!odu*e a* iunea de dio! 9 da& 7iind *a!a*&e!u$ ei pe!#ona$. Cuț ț

  &oa&e a*e#&ea e$ poa&e in&e!eni 'n p!o*e#9 'n o!i*e 7a, a a*e#&uia9 %ai a$e# da*, din *,#,&o!ie au

  !eu$&a& *opii)).

    Ni*i %o#&eni&o!ii #o u$ui nu po& in&!odu*e a* iunea de dio! i ni*i nu po& *on&inuaț ț ț ș

   p!o*edu!a dio! u$ui in&!odu#, de au&o!u$ $o! pen&!u *,9 *,#,&o!ia a 'n*e&a& p!in %oa!&ea unuiaț

  din&!e #o i.ț

   

  3.1. Instanţa competentă în judecarea cauzelor de divorţ 

    Con7o!% p!eede!i$o! din Codu$ de p!o*edu!, *ii$, *e!e!ea de dio! e#&e deț

  *o%pe&en a +ude*,&o!iei 'n *i!*u%#*!ip ia *,!eia #e a7$, a*e$ din u!%, do%i*i$iu *o%un a$ #o i$o!.ț ț ț

  Da*, #o ii nu au au& un do%i*i$iu *o%un #au da*, ni*i unu$ din #o i nu %ai $o*uie &e 'nț ț ș

  *i!*u%#*!ip ia +ude*,&o!iei 'n *a!e #e a7$, *e$ din u!%, do%i*i$iu *o%un9 +ude*,&o!ia *o%pe&en&,ț

  22 I. &e*, Tratat de drept procesual civil, Ed. All 6e(, 6u(urești, 2001, . 201#

  2"

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  26/43

  e#&e a*eea 'n *i!*u%#*!ip ia *,!eia ' i a!e do%i*i$iu$ p6!6&u$9 ia! *6nd p6!6&u$ nu a!e do%i*i$iu$ 'nț ș

  a!,9 e#&e *o%pe&en&, +ude*,&o!ia 'n *i!*u%#*!ip ia *,!eia ' i a!e do%i*i$iu$ !e*$a%an&u$ț ț ș .

    No!%e$e *a!e de&e!%in, *o%pe&en a &e!i&o!ia$, 'n %a&e!ie de dio! #un& i%pe!a&ie.ț ț

  !a ie *a!a*&e!u$ui i%pe!a&i a$ no!%e$o! din C. p!o*. *i.9 e:*ep ia de ne*o%pe&en , &e!i&o!ia$,ț ț ț

  'n %a&e!ie de dio! poa&e 7i !idi*a&, 'n &o& *u!#u$ p!o*e#u$ui9 a&6& 'n 7ond9 *6& i 'n ape$ i *3ia! inț ș ș

  7a a in#&an ei de !e*u!# da*, nu i%pune e!i7i*,!i a$e uno! 7ap&e din a7a!a do#a!u$uiț ț )/.

  E#&e o no!%, de!oga&o!ie de $a d!ep&u$ *o%un 'n *eea *e p!ie &e in#&an a *o%pe&en&, &e!i&o!ia$ș ț

  #, #o$u ionee o *e!e!e de pen#ie a$i%en&a!,9 %en ion6nd *, *e!e!ea #e a 7a*e $a +ude*,&o!iaț ț

  'ne#&i&, *u *e!e!ea de dio! 9 *3ia! da*, 'n&!e &i%p #-au ii& #*3i%4,!i *u p!ii!e $a do%i*i$iu$ț

   p,! i$o!. A*ea#&, p!eede!e e#&e 7i!ea#*, 'n *au$ 'n *a!e *e!e!ea de pen#ie a 7o#& 7o!%u$a&, *aț

  *e!e!e a**e#o!ie a dio! u$ui.ț

    Da*, *e!e!ea de pen#ie #e 7a*e #epa!a&9 dup, in&!odu*e!ea *e!e!ii de dio! p6n, $aț

  #o$u iona!ea a*e#&eia9 'n a7a!a do%i*i$iu$ui p6!6&u$ui e#&e *o%pe&en&, i in#&an a do%i*i$iu$uiț ș ț

  !e*$a%an&u$ui9 7iind o *ope&en , &e!i&o!ia$, a$&e!na&i,. Din %o%en&u$ po!ni!i a* iunii de dio! 9ț ț ț

  *e!e!i$e 7,*u&e de de#*enden i9 *,*i nu%ai de#p!e ei poa&e 7i o!4a 'n a*e#& *a9 nu %ai po& 7iț

  'nd!ep&a&e de*6& $a +ude*,&o!ia pe !o$u$ *,!eia #e a7$, a* iunea de dio! . Se *on#&i&uie a#&7e$ oț ț

  no!%, i%pe!a&i,9 in#&an a de $a do%i*i$iu$ !e*$a%an&u$ui nu %ai e#&e *o%pe&en&, 'n #o$u iona!eaț ț

  *auei.

    Capitolul IV

    Procedura de -udecat!

  4.1. articipanţii la procesul de divorţ 

  23 ). M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, vol, II, Ed. :ațional,

  6u(urești, 1--!, . "11

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  27/43

   

  Bn %a&e!ie de dio! 9 'n d!ep&u$ *o%un 7un* ionea, p!in*ipiu$ *on7o!% *,!uia pa! i$e po&ț ț ț

  #, ' i e:e!*i&e d!ep&u!i$e p!o*e#ua$e pe!#ona$ #au p!in in&e!%ediu$ unui %anda&a!.ș

    A ada!9 po&!ii& Codu$ui de p!o*edu!, *ii$, p,! i$e #un& o4$iga&e #, #e 'n7, i ee 'nș ț ț ș

   pe!#oan, 'n 7a a in#&an e$o! de 7ond9 *u e:*ep ia u!%,&oa!e$o! #i&ua iiț ț ț ț );

  unu$ din&!e #o i e#&e '%piedi*a& de o 4oa$, g!a,>ț

  unu$ din&!e #o i a!e !e edin a 'n #&!,in,&a&e>ț ș ț

  unu$ din&!e #o i e:e*u&, o pedeap#, p!ia&, de $i4e!&a&e>ț

  unu$ din&!e #o i e#&e pu# #u4 in&e!di* ie.ț ț

    2en&!u a#igu!a!ea 'n7, i ,!ii pe!#ona$e a p,! i$o! 'n a7a!a in#&an ei9 e#&e ne*e#a!,ț ș ț ț

   p!o*edu!a *i&,!ii9 in#&an e$e a6nd o4$iga ia de a e!i7i*a din o7i*iu 'ndep$ini!ea a*e#&eiț ț

   p!o*edu!i.

    Bn *eea *e p!ie &e p!i%u$ &e!%en de +ude*a&,9 'n 7a a in#&an ei #e *e!e p!een aș ț ț ț

  o4$iga&o!ie a !e*$a%an&u$ui. Da*, a*e#&a $ip#e &e ne+u#&i7i*a&9 da! p6!6&u$ #e 'n7, i ea,9ș ț ș

  *e!e!ea a 7i !e#pin#, *a ne#u# inu&,.ț

    Da*, $ip#e &e p6!6&u$9 a* iunea #e +ude*, *on7o!% !egu$i$o! de d!ep& *o%un. Bn *au$ș ț

  'n *a!e p6!6&u$ 7a*e o *e!e!e !e*onen iona$,9 e#&e ne*e#a! #, #e p!ein&e $a &e!%enu$ deț

   +ude*a&,9 #u4 a*eea i #an* iune p!iind *e!e!ea #a !e*onen iona$,. Bn *au$ 'n *a!e $aș ț ț

  &e!%enu$ #&a4i$i& $ip#e#* a%4e$e p,! i9 *e!e!ea a 7i !e#pin#, *a ne#u# inu&,.ț ț

    C6nd dio! u$ e#&e pe 4aa a*o!du$ui #o i$o!9 $a &e!%enu$ de +ude*a&, 'n p!i%,ț ț

  in#&an , #e *e!e p!een a a%4i$o! #o i pen&!u a p!o4a in#i#&en a $o! 'n de#7a*e!ea *,#,&o!ieiț ț ț ț

  dup, a*ea#&, p!o*edu!,. Dup, e!i7i*a!e #e 'n*epe +ude*a!ea *e!e!ii de dio! . Da*, nu #eț

   p!ein&, 'n 7a a in#&an ei a%4i #o i9 *e!e!ea de dio! #e !e#pinge.ț ț ț ț

  24 G. !ioanei, +. Poenaru, Căsătoria și divorțul, Ed. 5aaniu, 6u(urești, 200*,

  .131

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  28/43

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  29/43

   p,!in i. Con*$uia an*3e&ei #o*ia$e nu e#&e 3o&,!6&oa!e pen&!u in#&an a de +ude*a&,9 *i eaț ț

  e#&e *o!o4o!a&, *u *e$e$a$&e %i+$oa*e de p!o4, ad%ini#&!a&e.

  4.2. !ererea de c"emare în judecată

  Ce!e!ea de *3e%a!e 'n +ude*a&, &!e4uie #, *up!ind, u!%,&oa!e$e e$e%en&e)(;

  o nu%e$e9 do%i*i$iu$ #au !e edin a p,! i$o!. Nu%e$e 'n#e%n6nd nu%e$e de 7a%i$ie iș ț ț ș

   p!enu%e$e9 do46ndi&e de p,! i 'n u!%a *,#,&o!iei #au nu%e$e #*3i%4a& pe *a$eț

  ad%ini#&!a&i, 'n &i%pu$ *,#,&o!iei *u *on#i% ,%6n&u$ *e$ui$a$& #o 9 ia! p!in do%i*i$iuț țin e$ege% $o*u$ unde pe!#oana poa&e 7i g,#i&, #au $o*u$ unde u!%ea, #, i #e 7a*,ț

  *o%uni*,!i$e p!iind p!o*e#u$>

  o nu%e$e i *a$i&a&ea *e$ui *a!e !ep!ein&, 'n p!o*e#9 ia! da*, !ep!een&a!ea e#&e p!in ao*a&9ș

  nu%e$e a*e#&uia i #ediu$ p!o7e#iona$. So ii nu po& 7i !ep!een&a i 'n in#&an , de ao*a i9 *iș ț ț ț ț

  doa! a#i#&a i de a*e &ia. Dea#e%enea !ep!een&a!ea p,! ii poa&e 7i 7,*u&, 'n *au$ 'n *a!eț ș ț

  #o u$ e#&e pu# #u4 in&e!di* ie9 *i&a!ea &u&o!e$ui in&e!i#u$ui 7iind o4$iga&o!ie 'n *a$i&a&e deț ț

  !ep!een&an& $ega$ a$ a*e#&uia>

  o o4ie*&u$ *e!e!ii. Cap,&u$ p!in*ipa$ de *e!e!e a 7i *e$ !e7e!i&o! $a de#7a*e!ea *,#,&o!iei.

  O4ie*&u$ *e!e!ii de *3e%a!e 'n +ude*a&, poa&e 7i %odi7i*a& #au *o%p$e&a& pe &o& pa!*u!#u$

   p!o*e#u$ui p!in depune!ea de *e!e!i a**e#o!ii i6nd 'n*!edin a!ea *opii$o!9 pen#ia deț

  'n&!e ine!e da&o!a&, de a*e &ia9 p,#&!a!ea nu%e$ui au& pe pa!*u!#u$ *,#,&o!iei9 a&!i4ui!eaț ș

   4ene7i*iu$ui *on&!a*&u$ui de 'n*3i!ie!e9 ea*ua!ea #o u$ui p6!6& din $o*uin ,9 pen#ia deț ț

  'n&!e ine!e pe *a!e i-o da&o!ea, #o ii i '%p,! i!ea 4unu!i$o! *o%une>ț ș ț ș ț )

  2$ G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 12*

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  30/43

    In#&an a de dio! e#&e o4$iga&, #, #e p!onun e 'n *eea *e p!ie &e 'n*!edin a!ea *opii$o!ț ț ț ș ț

  %ino!i i pen#ia de 'n&!e ine!e da&o!a&, a*e#&o!a9 'n&!u*6& e$e o! 7i pu#e din o7i*iu 'n di#*u iaș ț ț

   p,!i i$o! i #o$u iona&e p!in 3o&,!6!e +ude*,&o!ea#*,ț ș ț ;

  o indi*a!ea %o&ie$o! de 7ap& i de d!ep& pe *a!e #e 'n&e%eia, *e!e!ea. Re*$a%an&u$ aș&!e4ui #, p!ein&e in#&an ei 7ap&e$e pe *a!e $e *on#ide!, !e$ean&e 'n *on#&i&ui!eaț

  %o&ie$o! de dio! 9 7,!, a-$ 'n*ad!a din pun*& de ede!e $ega$9 a*ea#&, o4$iga ieț ț

  !eenindu-i +ude*,&o!u$ui>

  o indi*a!ea doei$o! pe *a!e #e #p!i+in, 7ie*a!e *ap,& de *e!e!e pen&!u *a #, o7e!e

  in#&an ei po#i4i$i&a&ea de a p!o*eda $a ad%ini#&!a!ea p!o4e$o! 7,!, a #e p!e$ungiț

   +ude*a!ea p!o*e#u$ui i #, pun, p,! i$e 'n&!-o poi ie de ega$i&a&e +u!idi*,>ș ț ț

  o #e%n,&u!a9 *a!e *on7i!%, oin a p,! i$o! de a de*$an a p!o*e#u$ *ii$ da! i e:a*&i&a&eaț ț ș ș

  *on inu&u$ui *e!e!ii de *3e%a!e 'n +ude*a&,. Ce!e!ea a 7i #e%na&, pe!#ona$ de #o u$ț ț

  !e*$a%an&.

    La *e!e!ea pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 !eda*&a&, 'n dou, e:e%p$a!e9 !e*$a%an&u$

  ane:ea, o *opie $ega$ia&, a *e!&i7i*a&u$ui de *,#,&o!ie i9 da*, e#&e *au$9 a *e!&i7i*a&e$o! deș

  na &e!e a$e *opii$o! %ino!iș )F.

    Ce!e!ea de dio! 9 '%p!eun, *u 'n#*!i#u!i$e doedi&oa!e9 #e p!ein&, pe!#ona$ de !e*$a%an&ț

   p!e edin&e$ui +ude*,&o!iei9 *a!e-i d, #7a&u!i de '%p,*a!e9 ia! da*, in#i#&, 'n !eo$a!ea *auei9 aș

  7i:a &e!%en pen&!u +ude*a&,. 2en&!u *,9 !e*$a%an&u$ e#&e p!een&9 a*e#&uia i #e d, &e!%en de

   +ude*a&, 'n *uno &in ,9 *eea *e 'n#ea%n, *, nu a 7i *i&a& pen&!u a*e#& p!i% &e!%en i ni*i pen&!uș ț ș

  &e!%ene$e de +ude*a&, u$&e!ioa!e.

    Bn dio! u$ p!in a*o!du$ p,! i$o!9 *e!e!ea a 7i #e%na&, de a%4ii #o i9 'n#, p!een a $aț ț ț ț

   p!e edin&e$e in#&an ei poa&e 7i 7,*u&, de unu$ din&!e ei.ș ț

    2en&!u a* iunea de dio! #e pe!*epe o &a:, de &i%4!u 7i:,9 *a!e e#&e %i*, 'n #i&ua iaț ț ț

  dio! u$ui 'n&e%eia& $ega$ pe p!eede!i$e a!&. /F a$in./ din C. 7a%.9 da! i 'n #i&ua ia 'n *a!eț ș ț

  !e*$a%an&u$ nu a!e eni&u!i #au a*e#&ea #un& %ai %i*i de*6& #a$a!iu$ %ini% pe e*ono%ie.

  2* G. &upan, o. (it. . $0#

  30

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  31/43

  O4$iga&o!iu9 #e da&o!ea, un &i%4!u +udi*ia! a *,!ui a$oa!e e#&e 'n 7un* ie de *ape&e$e de *e!e!eț

  7o!%u$a&e.

  4.3. !ererea reconvenţională

   

  Legea p!o*e#ua$, po&!ii& di#poi ii$o! din Codu$ de p!o*edu!, *ii$,9 'i pe!%i&e #o u$uiț ț

   p6!6& #, #e ape!e #au #, #o$i*i&e i e$ de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 p!in in&e!%ediu$ *e!e!iiș

  !e*onen iona$eț "

    ?o%en&u$ p6n, $a *a!e *e!e!ea !e*onen iona$, poa&e 7i 7o!%u$a&,9 $egiui&o!u$ p!eede 'nț%od e:p!e# &!ei a#&7e$ de %o%en&e;

  1. Ce$ %ai &6!iu p6n, $a p!i%a i de 'n7, i a!e 'n edin , pu4$i*,9 pen&!u 7ap&e$eț ș ș ț

   pe&!e*u&e 'nain&e de a*ea#&, da&,. Ne!e#pe*&a!ea &e!%enu$ui p!iind p!o%oa!ea

  *e!e!ii !e*onen iona$e a&!age #an* iunea de*,de!ii p6!,&u$ui pen&!u %o&ie$e au&eț ț

   p6n, a&un*i. Cu &oa&e a#&ea9 da*, dup, da&a a%in&i&, %ai #u# apa! noi 7ap&e *e po&

  *on#&i&ui %o&ie de dio! 9 p6!6&u$ poa&e 7o!%u$a *e!e!ea !e*onen iona$,>ț ț

  ). 26n, $a 'n*epe!ea de4a&e!i$o! a#up!a 7ondu$ui 'n a* iunea p!in*ipa$,9 da! nu%aiț

  ino*6nd a*e$e 7ap&e *a!e au ap,!u& dup, p!i%a i de 'n7, i a!e>ț ș

  /. Bn *au$ 'n *a!e %o&ie$e dio! u$ui #-au ii& dup, 'n*epe!ea de4a&e!i$o! $a p!i%aț

  in#&an , i 'n &i%p *e +ude*a&a p!i%ei *e!e!i #e a7$, 'n ape$9 *e!e!ea p6!6&u$ui a 7iț ș

  7,*u&, di!e*& $a in#&an a 'ne#&i&, *u +ude*a!ea ape$u$ui9 a*ea#&, di#poi ie $ega$, e#&e oț ț

  e:*ep ie.ț

    Ne!e#pe*&a!ea &e!%ene$o! p!ii&oa!e $a depune!ea *e!e!ii !e*onen iona$e de *,&!e p6!6&ța&!age dup, #ine #an* iunea de*,de!ii din d!ep&u$ de a %ai #o$i*i&a dio! u$ din ina e:*$u#i, aț ț

  !e*$a%an&u$ui)8.

  2- G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 131#

  31

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  32/43

    2!in de!oga!ea de $a d!ep&u$ *o%un9 *e!e!ea !e*onen iona$, nu poa&e 7i di#+un#, deț

  a* iunea de dio! .ț ț

    Da*, *e!e!ea !e*onen iona$, $ip#e &e9 #e *on#&a&, ne&e%eini*ia %o&ie$o! de dio!ț ș ț

  ino*a&e de !e*$a%an&9 *,#,&o!ia nu #e a pu&ea de#7a*e9 *3ia! da*, din de4a&e!i !eu$&, ina#o u$ui !e*$a%an&.ț

  4.4. !ererile accesorii 

  So u$ !e*$a%an&9 'n a* iunea de dio! 9 #au #o u$ p6!6&9 'n *e!e!ea !e*onen iona$,9 poa&eț ț ț ț ț

  7o!%u$a o #e!ie de *e!e!i a**e#o!ii9 une$e a6nd *a!a*&e! o4$iga&o!iu9 i pe *a!e in#&an a9 'n $ip#aș ț

  'ne#&i!ii *u +ude*a!ea $o!9 $e ino*, din o7i*iu9 ia! a$&e$e a6nd *a!a*&e! 7a*u$&a&i/0.

    Ce!e!i$e a**e#o!ii *u *a!a*&e! o4$iga&o!iu #un& *e$e *a!e p!ie#* nu%e$e #o i$o! dup,ț

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 'n*!edin a!ea %ino!i$o! #p!e *!e &e!e i edu*a!e i #&a4i$i!ea *on&!i4u ieiț ș ș ș ț

  7ie*,!ui p,!in&e $a *3e$&uie$i$e pen&!u *!e &e!ea i edu*a!ea %ino!u$ui. Da*, una din&!e a*e#&eș ș

  *e!e!i a**e#o!ii nu e#&e 7o!%u$a&,9 +ude*,&o!u$ e#&e o4$iga& #, o ino*e din o7i*iu i #, oș

  #o$u ionee.ț

    Ce!e!i$e 7a*u$&a&ie #un& *e$e *a!e au d!ep& o4ie*& pa!&a+a!ea 4unu!i$o! *o%une9 a&!i4ui!ea

  $o*uin ei9 !ep!een&a!ea #au 'n*uiin a!ea a*&e$o! +u!idi*e a$e %ino!u$ui !eu$&a& din *,#,&o!iaț ț

  de#7,*u&,9 o4$iga ia de 'n&!e ine!e 'n&!e #o i9 ad%ini#&!a!ea 4unu!i$o! %ino!u$ui. A*e#&e *e!e!i9ț ț ț

  da*, nu au 7o#& 7o!%u$a&e 'n *up!in#u$ a* iunii de dio! 9 po& 7o!%a9 dup, de#7a*e!ea *,#,&o!iei9ț ț

  o4ie*&u$ uno! a* iuni p!in*ipa$e di#&in*&e.ț

  30 G. &up*an o. (it., . $1#

  32

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  33/43

  4.#. ro$ele în procesul de divorţ 

    2!o*edu!a dio! u$ui a!e une$e pa!&i*u$a!i&, i 'n %a&e!ia p!o4a iunii +udi*ia!e. De!og,!i$eț ț ț

  de $a d!ep&u$ *o%un #e !e7e!, $a dou, #i&ua ii di#&in*&e; p!een a uno! %i+$oa*e de doad, ad%i#eț ț

  'n d!ep&u$ *o%un9 da! in&e!i#e 'n p!o*e#e$e de dio! 9 i a$&e$e ad%i#e 'n p!o*e#u$ de dio! iț ș ț ș

  in&e!i#e 'n d!ep&u$ *o%un/1;

  %i+$oa*e de p!o4, ad%i#e 'n d!ep&u$ *o%un9 da! nead%i#e 'n %a&e!ia dio! u$ui.ț

  In&e!oga&o!iu$ nu #e poa&e 7o$o#i pen&!u doedi!ea %o&ie$o! de dio! 9 deoa!e*e9 pen&!u aț

  nu #e a+unge9 'n %od indi!e*&9 $a ad%i&e!ea dio! u$ui p!in *on#i% ,%6n&u$ %u&ua$>ț ț

  %i+$oa*e$e de p!o4, nead%i#e 'n d!ep&u$ *o%un da! ad%i#e 'n %a&e!ia dio! u$ui. in6ndț Ț

  *on& de 7ap&u$ *, 'n p!o*e#e$e de dio! #e di#*u&, *3e#&iuni de 7a%i$ie *a!e9 'n gene!a$9ț

  #un& *uno#*u&e de pe!#oane$e ap!opia&e9 $egea 'ng,duie audie!ea *a %a!&o!i i a !ude$o! iș ș

  a7ini$o! p6n, $a g!adu$ &!ei in*$u#i9 'n a7a!, de de#*enden i.ț

  2,! i$e #e po& 7o$o#i 'n p!o*e#u$ de dio! a&6& de 'n#*!i#u!i #u4 #e%n,&u!, p!ia&,9 *6& i deț ț ș

  'n#*!i#u!i au&en&i*e. Ce$e %ai u&i$ia&e #un& 'n#*!i#u!i$e #u4 #e%n,&u!, p!ia&,9 de o4i*ei #*!i#o!i$e

  *a!e #un& de $a unu$ din&!e #o i i *a!e #un& ad!e#a&e *e$ui$a$& #o #au uno! &e! e pe!#oane.ț ș ț ț

    De *u!6nd9 au 'n*epu& #, 7ie 7o$o#i&e 'n#*!i#u!i$e *a!e in de %i+$oa*e %ode!ne deț

  *o%uni*a!e9 *u% a! 7i e-%ai$-u!i$e #au &!an#*!ie!i$e uno! 'n!egi#&!,!i &e$e7oni*e pe 4eni

  %agne&i*e.

    Bn *eea *e p!ie &e e-%ai$-u!i$e9 po& 7i a**ep&a&e 'n#*!i#u!i$e #u4 #e%n,&u!, p!ia&, i o!ș ș

  7a*e doad, '%po&!ia *e$ui *e $e-a &!i%i# 'n %a#u!a 'n *a!e nu #e *on&e#&, *on inu&u$ $o! deț

   pa!&ea *,!uia i #e opun. Bn#*!i#u!i$e 'n 7o!%a& e$e*&!oni* 7a* o4ie*&u$ de !eg$e%n&a!e a$ Legii n!.55G)001 p!iind #e%n,&u!a e$e*&!oni*,9 ia! $egiui&o!u$ $e-a a#i%i$a&9 'n p!iin a *ondi ii$o! iț ț ș

  e7e*&e$o!9 *u 'n#*!i#u!i$e #u4 #e%n,&u!, p!ia&,.

  31 G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 133

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  34/43

    T!an#*!ie!ea 'n!egi#&!,!i$o! &e$e7oni*e a$e unui #o a 7o#& ad%i#, *a p!o4, 'n p!o*e#u$ deț

  dio! 9 7iind a#i%i$a&, 'n#*!i#u$ui #u4 #e%n,&u!, p!ia&,. 2a!&ea *a!e a u&i$ia o a#&7e$ de p!o4,ț

  a depune $a do#a! &!an#*!ie!ea 'n!egi#&!,!ii9 *6& i #upo!&u$ de pe *a!e a 7o#& 7a*u&, 'n!egi#&!a!ea9ș

  ia! o een&ua$, *on&e#&a!e a %odi7i*,!ii *on inu&u$ui *ono!4i!ii9 p!in &!un*3ie!ea #a #au a$&e!a!eaț

  o*ii9 o! pu&ea 7o!%a o4ie*&u$ unei e:pe!&ie &e3ni*e de #pe*ia$i&a&e.

    Bn p!o*e#u$ de dio! o p!o4, 7o$o#i&, 7oa!&e de# e#&e 7o&og!a7ia9 *a!e da&ea, de 7oa!&eț

  %u$& &i%p.

    Bn *ad!u$ p!o*e#u$ui de dio! po& 7i a#*u$&a i *a %a!&o!i !ude$e i a7inii p,! i$o!9 *uț ț ș ț

  e:*ep ia de#*enden i$o!.ț ț

    ?o&iu$ pen&!u *a!e !ude$e i a7inii p,! i$o! #un& ad%i i *a %a!&o!i 'n p!o*e#e$e deș ț ș

  dio! !eu$&, 'n 7ap&u$ *, a*e &ia #un&9 de o4i*ei9 *ei %ai 4uni *uno#*,&o!i ai !e$a ii$o! de 7a%i$ie.ț ș ț

  @inen e$e# *, de *e$e %ai %u$&e o!i a*e &i %a!&o!i po& 7i p,!&ini&o!i. ?,!&u!ia %a!&o!i$o! !udeț ș

  &!e4uie *o!o4o!a&, *u 'n&!egu$ %a&e!ia$ p!o4a&o! ad%ini#&!a& 'n *au,9 *u %,!&u!ii$e *e$o!$a$ iț

  %a!&o!i i *u 'n#*!i#u!i$e depu#e $a do#a!9 da*, a*e#&e doei e:i#&,.ș

    Bn %a&e!ia p!o4e$o! o a$&, de!oga!e de $a d!ep&u$ *o%un e#&e #&a4i$i&, de C. p!o*. *i.9

   po&!ii& a*e#&ei !eg$e%en&,!i9 $egiui&o!u$ a e:*$u# in&e!oga&o!iu$ *a %i+$o* de p!o4, 'n p!o*e#e$e de

  de#7a*e!e a *,#,&o!iei. In&e!oga&o!iu$ poa&e 7i 'n#, 7o$o#i& 'n p!o*e#e$e de dio! 'n $eg,&u!, *uț

  *e!e!i$e a**e#o!ii *e po& 7i 7o!%u$a&e de p,! i.ț

  4.%. &otăr'rea de divorţ şi e(ectele ei

  o&,!6!ea de dio! e#&e a*&u$ 7ina$ pe *a!e #e pune *ap,& +ude*, ii 'n*epu&e de !e*$a%an&.ț ț

   In#&an a de +ude*a&, 'n 7un* ie de p!o4a&o!iu ad%ini#&!a& poa&e p!onun a una dinț ț ț

  u!%,&oa!e$e #o$u iiț /);

  32 G. C. Fren#iu, ". $. Molo%an, Elemente de dreptul familiei și de procedură

  civilă, Ed. 5aaniu, 6u(urești, 200*, . -3

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  35/43

  a= !e#pinge a* iunea de dio! da*, p6!6&u$ #e opune de#7a*e!ii *,#,&o!iei9 nu 7o!%u$ea,ț ț

  *e!e!ea !e*onen iona$,9 ia! din p!o4e !eu$&, ina e:*$u#i, a !e*$a%an&u$ui. A*ea#&aț

   pen&!u *, ni%eni nu- i poa&e ino*a p!op!ia *u$p, pen&!u a o4 ine p!o&e* ia $egii>ș ț ț

   4= !e#pinge a* iunea de dio! *a ne#u# inu&, da*, !e*$a%an&u$ nu #e 'n7, i ea, pe!#ona$ ț

  *= ad%i&e a* iunea de dio! i di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in a*o!du$ p,! i$o!>ț ț ș țd= ad%i&e a* iunea de dio! i di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei din ina e:*$u#i, aț ț ș

  !e*$a%an&u$ui din ina e:*$u#i, a p6!6&u$ui din ina a%4e$o! p,! i

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  36/43

  ). *u p!ii!e $a #&a4i$i!ea pen#iei de 'n&!e ine!e 'n&!e #o i>ț ț/. *u p!ii!e $a '%p,! i!ea 4unu!i$o! *o%une>ț. *u p!ii!e $a a&!i4ui!ea $o*uin ei *o%une>ț5. *u p!ii!e $a p,!in&e$e *a!e a ad%ini#&!a 4unu!i$e %ino!u$ui9 '$ a !ep!een&a #au 'i a

  'n*uiin a a*&e$e> a#e%enea %en iune a 7i *up!in#, 'n 3o&,!6!ea de dio! *6nd *opi$u$ aț ț ț

  7o#& 'n*!edin a& unei a &!eia pe!#oane #au in#&i&u ii de o*!o&i!e.ț ț

    C,#,&o!ia #e *on#ide!, de#7,*u&, de $a da&a *6nd 3o&,!6!ea p!in *a!e #-a p!onun a& dio! u$ț ț

  a !,%a# i!eo*a4i$,.

    In#&an a &!e4uie #, %o&iee 3o&,!a!ea pe *a!e o d,9 'n#, da*, a%4e$e p,! i #o$i*i&,ț ț

  in#&an ei #, nu o %o&iee9 nu #e a %o&ia. A*e#& $u*!u e#&e a$a4i$ i 'n *au$ 'n *a!e dio! u$ #eț ș ț

   p!onun , pe 4aa a*o!du$ui p,! i$o!. Bn a*e#& *a9 in#&an a a di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei 7,!, aț ț ț

   p!onun a dio! u$ din ina unuia #au a a%4i$o! #o i.ț ț ț  o&,!6!ea de dio! 9 *a a*& 7ina$ a$ +ude*, ii9 p!odu*e a*e$ea i e7e*&e *a o!i*e 3o&,!6!eț ț ș

   +ude*,&o!ea#*,9 !e#pe*&i deine#&e &e in#&an a de #o$u iona!ea p!o*e#u$ui9 *on#&i&uie9 din pun*&ș ț ț

  de ede!e p!o4a&o!9 'n#*!i# au&en&i*9 *on#&i&uie &i&$u e:e*u&o!iu9 #e 4u*u!, de pu&e!e de $u*!u

   +ude*a&. O deo#e4i!e e#en ia$, 7a , de %a!ea pa!&e a 3o&,!6!i$o! +ude*,&o!e &i e#&e 7ap&u$ *,ț ț ș

  3o&,!6!ea de dio! e#&e o 3o&,!6!e *on#&i&u&i, de d!ep&u!i9 i nu de*$a!a&i,9 *eea *e 'n#ea%n, *,ț ș

  ea p!odu*e e7e*&e nu%ai pen&!u ii&o!.

    Dio! u$ nu a!e ni*i un e7e*& *u p!ii!e $a *e&, enia pe!#oanei9 ia! da*, a!e $o* %ai 'nain&eț ț

  de '%p$ini!ea 6!#&ei de 1F ani9 nu du*e $a pie!de!ea *apa*i&, ii de e:e!*i iu dep$ine9 do46ndi&, $aț ț

  'n*3eie!ea *,#,&o!iei.

  4.). !ăile de atac în materia divorţului

    Con7o!% $egii de o!gania!e +ude*,&o!ea#*,9 &!i4una$e$e i *u! i$e de ape$ #un&ș ț

  *o%pe&en&e9 'n *ondi ii$e $egii9 #, +ude*e ape$u!i$e i !e*u!#u!i$e9 e:i#&6nd de*i dou, g!ade deț ș

   +u!i#di* ie.ț

  3$

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  37/43

    Te!%enu$ de ape$ i de !e*u!# e#&e de /0 de i$e i *u!ge de $a *o%uni*a!ea 3o&,!6!ii. S-aș ș

  ap!e*ia& *, 3o&,!6!ea de dio! poa&e 7i a&a*a&, *u !e*u!# 'n &e!%en de /0 de i$e *3ia! da*,ț

  o4ie*&u$ !e*u!#u$ui nu p!ie &e dio! u$.ș ț

    o&,!6!i$e de dio! pe 4aa a*o!du$ui p,! i$o! nu po& 7i a&a*a&e *u ape$ o!i *u !e*u!# de*6&ț ț

   pen&!u *e!e!i$e a**e#o!ii dio! u$ui.ț

    O a$&, %oda$i&a&e de a&a* a! 7i *on&e#&a ia 'n anu$a!e9 !e#pe*&i nu%ai pen&!u 'n*,$*a!eaț

  di#poi ii$o! de o!dine pu4$i*, !e7e!i&oa!e $a *o%pe&en ,. Ce$e$a$&e %o&ie a$e *on&e#&a iei 'nț ț ț

  anu$a!e nu po& 7i 7o$o#i&e9 'n&!u*6& p!een a p,! i$o! e#&e o4$iga&o!ie $a +ude*a!ea p!i*inii pen&!uț ț

  e:p!i%a!ea *on#i% ,%6n&u$ui 'n 7a a in#&an ei i nu #e poa&e pune p!o4$e%a i*ie!ii *i&,!ii9 ia! ț ț ț ș

  *on&e#&a ia 'n anu$a!e #pe*ia$,9 #e !e7e!, $a 3o&,!6!i$e p!onun a&e 'n *a$ea de a&a* a !e*u!#u$ui9 ia! ț ț

  noi ne a7$,% 'n 7a a unei #en&in e a p!i%ei in#&an e.ț ț ț

    Su4ie*&e$e *,i$o! de a&a* nu po& 7i de*6& *ei doi #o i. O e:*ep ie poa&e ap,!ea 'n *au$ 'nț ț

  *a!e a* iunea de dio! a *up!in# d!ep& *ap,& a**e#o!iu pa!&a+u$ 4unu!i$o! *o%une #au a e:i#&a& oț ț

  *e!e!e !e*onen iona$, *up!in6nd a*ea#&, *e!e!e. Bn a*e#&e *au!i9 #e poa&e *a p!o%oa!ea uneiaț

  din&!e *,i$e de a&a* #, apa! in, unui in&e!enien& p!in*ipa$ #au a a$&ui &e! a&!a# 'n p!o*e#9 'n#, e$eț ț

  nu o! a7e*&a i #e o! pu&ea !e7e!i $a *e!e!i *e #un& #pe*i7i*e de#7a*e!ii *,#,&o!ieiș /.

    Da*, 'n *u!#u$ +ude*,!ii p!o*e#u$ui 'n *,i$e de a&a* unu$ din #o i de*edea,9 7iind oț

  a* iune #&!i*& pe!#ona$, i %o &eni&o!ii nea6nd $egi&i%i&a&e p!o*e#u$,9 in#&an a a $ua a*& de a*e#&ț ș ș ț

  7ap& i a ad%i&e *a$ea de a&a* p!o%oa&, i a %odi7i*a 3o&,!6!ea +ude*,&o!ea#*, p!in *a!e #-aș ș

  ad%i# a* iunea9 'n #en#u$ 'n*3ide!ii do#a!u$ui.ț

    La 7e$ #e 'n&6%p$, i 'n *au$ 'n *a!e #o u$ de*edea, 'n pe!ioada de $a da&a p!onun ,!iiș ț ț

  #en&in ei #au de*iiei i p6n, $a da&a in&!odu*e!ii *,ii de a&a* de *,&!e a*e$a i #o .ț ș ș ț

    O a$&, p!o4$e%, !idi*a&, 'n $i&e!a&u!a +u!idi*, #e !e7e!, $a #o$u ia pe *a!e o poa&eț

   p!onun a in#&an a de ape$ 'n *au$ 'n *a!e #e a&a*, o #en&in , de dio! ne%o&ia&, i #e *on&e#&,ț ț ț ț ș

  *, #-a #o$i*i&a& ne%o&ia!ea. o&,!6!ea p!in *a!e #e p!onun , dio! u$ nu #e a %o&ia9 da*,ț ț

  a%4e$e p,! i #o$i*i&, in#&an ei a*e#& $u*!u. 2en&!u a o%i&e *on#ide!en&e$e in#&an ei de dio! 9ț ț ț ț

  in#&an a &!e4uie #, #e a7$e 'n 7a a %ani7e#&,!ii de oin , a a%4e$o! p,! i i%p$i*a&e 'n p!o*e#.ț ț ț ț

  ?ani7e#&a!ea $o! de oin , &!e4uie *on#e%na&, 'n&!-o 'n*3eie!e a in#&an ei9 de pe pa!*u!#u$ț ț

   p!o*e#u$ui9 'n p!a*&i*a 3o&,!6!ii #au 'n&!-o *e!e!e #epa!a&,9 #e%na&, de a%4e$e p,! i i depu#, $aț ș

  do#a!9 a#&7e$ 'n*6& #, !eu$&e indu4i&a4i$ oin a ne'ndoie$ni*, a p,! i$o! 'n a*e#& #en#. Bn *au$ 'nț ț

  34 G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 14!

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  38/43

  *a!e 3o&,!6!ii a&a*a&e 'i $ip#ea %o&ia!ea #au a*ea#&a e!a ne*o!e#pun,&oa!e9 'n #i&ua ia 'n *a!e dinț

  a*&e$e do#a!u$ui nu !eu$&, %ani7e#&a!ea de oin , a a%4e$o! p,! i 'n #en#u$ ne%o&i,!ii 3o&,!6!ii9ț ț

  in#&an a de ape$ a anu$a 3o&,!6!ea p!onun a&, i a !e ine p!o*e#u$ #p!e !e+ude*a!e.ț ț ș ț

  Bn *eea *e p!ie &e *e$e$a$&e *,i e:&!ao!dina!e de a&a*9 C. p!o*. *i. p!eede o #ingu!,ș

  de!oga!e de $a d!ep&u$ *o%un9 i anu%e *, 3o&,!6!ea de dio! nu poa&e 7i #upu#, !eiui!ii.ș ț

  Ce!e!ea de !eiui!e e#&e &o&u i ad%i#i4i$, i 'n a*e#& *a9 da! nu%ai da*, iea,ș ș

  !eo$a!ea da&, *e!e!i$o! a**e#o!ii dio! u$ui9 i nu *ap,&u$ui de *e!e!e p!ii&o! $a de#7a*e!eaț ș

  *,#,&o!iei.

    Capitolul V

  Procedura di)or$ului +n re'le&entarea #oului Cod de procedur!

  ci)il!

   Nou$ Cod de p!o*edu!, *ii$,9 p!in *a!e #e u!%a!e"&e a#igu!a!ea *e$e!i&,ţii #o$uţion,!ii

  *aue$o!9 *on*o%i&en& *u '%4un,&,ţi!ea *a$i&,ţii a*&u$ui de +u#&iţie9a in&!a& 'n igoa!e ine!i9 15

  7e4!ua!ie9 dup, %ai %u$&e %odi7i*,!i a$e &e!%enu$ui9 'n *on&e:&u$ p!eg,&i!i$o! pen&!u

  i%p$e%en&a!e.

    S*opu$ e#enţia$ a$ nou$ui *od e#&e K*!ea!ea 'n %a&e!ia p!o*e#u$ui *ii$ a unui *ad!u$egi#$a&i %ode!n *a!e #a !,#pund, pe dep$in i%pe!a&ie$o! 7un*ţion,!ii unei +u#&iţii %ode!ne9

  adap&a&e a"&ep&,!i$o! #o*ia$e9 p!e*u% "i ne*e#i&,ţii *!e"&e!ii *a$i&,ţii a*e#&ui #e!i*iu pu4$i*K9 dup,

  *u% #e a!,&a 'n e:pune!ea de %o&ie a p!oie*&u$ui de a*& no!%a&i. So$uţii$e $egi#$a&ie din nou$

  *od iea, a#&7e$ a#igu!a!ea *e$e!i&,ţii #o$uţion,!ii *aue$o!9 *on*o%i&en& *u '%4un,&,ţi!ea

  *a$i&,ţii a*&u$ui de +u#&iţie.

  3*

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  39/43

    To&oda&,9 'n #*opu$ deg!e,!ii in#&anţe$o! de +ude*a&,9 *eea *e a! aea *on#e*inţe

  ne%i+$o*i&e a#up!a du!a&ei de de#7,"u!a!e a p!o*edu!i$o! +udi*ia!e9 *odu$ p!eede 'n #a!*ina

   +ude*,&o!u$ui o4$igaţia de a 'nd!u%a p,!ţi$e din p!o*e# #p!e 7o$o#i!ea p!o*edu!ii %edie!ii9 *a

  %i+$o* a$&e!na&i de #o$uţiona!e a $i&igii$o!9 pe du!a&a de#7,"u!,!ii a*e#&ei p!o*edu!i +ude*a&a 7iind

  #u#penda&,.

    2o&!ii& iniţia&o!i$o!9 di#poiţii$e nou$ui Cod de p!o*edu!a *ii$, u!%,!e#* #, !,#pund,

  uno! deide!a&e a*&ua$e9 p!e*u% a**e#u$ +u#&iţia4i$i$o! $a %i+$oa*e "i 7o!%e p!o*edu!a$e %ai

  #i%p$e "i a**e#i4i$e "i a**e$e!a!ea p!o*edu!ii9 in*$u#i 'n 7aa e:e*u&,!ii #i$i&e.

  #.1.Noutăţile aduse de Noul !od de rocedură !ivilă

    Sun& o %u$ i%e de nou&, i *a!e 'n*ep *3ia! *u %oda$i&a&ea de a de#*3ide o a* iune deț ț ț

  dio! #i *on&inua *u p!o*edu!a dio! u$ui.ț ț

   Bn p!i%u$ !6nd dio! u$ #i *e$e$a$&e *e!e!i a**e#o!ii &!e4uie #upu#e p!o*edu!ii in7o!%,!iiț

  *u p!ii!e $a aan&a+e$e %edie!ii.

    Con*!e&9 a*ea#&a 'n#ea%n, *, 'nain&e de a po!ni un p!o*e# de dio! 9 pa!&a+9 #au o a* iuneț ț

   pen&!u #&a4i$i!ea do%i*i$iu$ui %ino!i$o! i e:e!*i&a!ea au&o!i&, ii p,!in&e &i &!e4uie #, ini&a iș ț ș ț

  *ea$a$&, pa!&e $a un %edia&o! *a!e #,-i e:p$i*e aan&a+e$e %edie!ii.

    2!een a *e$ei$a$&e p,! i nu e#&e o4$iga&o!ie9 ia! !eu$&a&u$ a*e#&ei p!o*edu!i #e aț ț

  *on#e%na 'n&!-un p!o*e# e!4a$ *a!e #e depune oda&, *u *e!e!ea de *3e%a!e 'n +ude*a&,.

    Se %odi7i*a "i p!o*edu!a de de#7, u!a!e a unui p!o*e#.ș

    2!a*&i* nu #e a %ai pu&ea &e!gie!#a de#7, u!a!ea a*e#&uia 'n&!u*6& e:i#&a o !eg$e%en&a!eș

  7oa!&e *$a!a a p!o*edu!i$o! a#&7e$ *a nu #e %ai po& *e!e &e!%ene de a%6na!e pen&!u %o&ie %ai

  %u$& #au %ai pu in inen&a&e.ț

    Cu p!ii!e $a 7o!%a *e!e!ii #e po& o4#e!a u!%,&oa!e$e %odi7i*,!i;

  3-

  http://www.ziare.com/stiri/proces/http://www.ziare.com/stiri/proces/http://www.ziare.com/stiri/proces/

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  40/43

    - 2o&!ii& a!&. 1F.

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  41/43

  *3e$&uia$a p,! ii *a!e aea a*ea#&, o4$iga ie.ț ț

    - Bn *au$ 'n *a!e *e!e!ea a 7o#& *o%uni*a&,9 po&!ii& $egii9 p!in 7a: #au p!in po"&,

  e$e*&!oni*,9 g!e7ie!u$ de edin , e#&e inu& #, 'n&o*%ea#*, din o7i*iu *opii de pe *e!e!e9 peș ț ț

  *3e$&uia$a p,! ii *a!e aea a*ea#&a o4$iga ie. Di#poi ii$e a!&. 15 a$in.

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  42/43

  di#*!eţie "i *on7idenţia$i&a&e "i9 nu 'n u$&i%u$ !6nd9 *o#&u!i$e dio!ţu$ui $a %edia&o! #un& %u$& %ai

  %i*i de*6& *e$e$a$&e %oda$i&,ţi de de#7a*e!e a *,#,&o!iei.

    Cu &oa&e a*e#&ea da*, p,!ţi$e nu do!e#* de#7a*e!ea *,#,&o!iei $a %edia&o! #au 'n *ad!u$

   p!o*edu!ii de %edie!e nu !eu"e#* #, a+ung, $a un a*o!d *u p!ii!e $a *ondiţii$e de#7a*e!ii*,#,&o!iei9 %edia&o!u$ e$i4e!ea, un *e!&i7i*a& de in7o!%a!e de#p!e aan&a+e$e %edie!ii *u *a!e

   p,!&i$e po& %e!ge $a +ude*,&o!ie '%p!eun, *u *e!e!ea de dio!ţ9 u!%6nd apoi &e!%ene$e9 audie!i$e

  de %a!&o!i9 an*3e&, p#i3o#o*ia$,9 #&a4i$i!ea p,!ţii inoa&e de de#7a*e!ea *,#,&o!iei "i dup,

  a*eea *e!&i7i*a&u$ de dio!ţ.

  5i2lio'raie

  1. 0" 7ar2!d!9 Dreptul (amiliei i starea civilăș 9 Ed. Unie!#i&, ii 99A$e:and!u Ioan Cua9țIa i>ș

  ). I"P" Filipescu9 ,ratat de dreptul (amilei9 Ed. A$$4e*H9 )000>/. 0" Cene)ier3 8" Po9ora9 -e Divorce9 Ed. De e**3i9 2a!i#>. 4" Couce/9 rocedure civile9 Ed. Da$$o9 2a!i#>5. A" 0" 5usca9 Separazione e divorzio9 Ed. De e**3i9 ?i$ano9 )00)>(. 4" C" Fren iu3 5" D" 0olo&anț 9 lemente de dreptul (amiliei i de procedură civilăș 9 Ed.

  a%angiu9 @u*u!e &i9 )00F>ș. Viorel 0iai Cio2anu3 4a2riel 5oroi: “D!ep& p!o*e#ua$ *ii$. Cu!# #e$e*&i.9 edi&ia 59

  Edi&u!a A$$ @e*H9 @u*u!e#&i9 )011.F. 0iaela T!26rc!: “D!ep& p!o*e#ua$ *ii$9 o$ 19 Edi&u!a Unie!#u$ Ju!idi*9 @u*u!e"&i9

  )00>

  8. 4" C" Fren iu3 5" D" 0olo&anț 9 lemente de dreptul (amiliei i de procedură civilăș 9 Ed.a%angiu9 @u*u!e &i9 )00F>ș10. I" Leș9 ,ratat de drept procesual civil 9 Ed. A$$ @e*H9 @u*u!e &i9 )001>ș11. 4" C" Fren iu3 5" D" 0olo&anț 9 lemente de dreptul (amiliei i de procedură civilăș 9 Ed.

  a%angiu9 @u*u!e &i9 )00F>ș1). #" Diaconu / -e+ea aplica$ilă căsătoriei i divor ului cu element străinș ț  9 Ed. Lu%ina Le:9

  @u*u!e &i9 )00F 9 p.)01-)0/.ș

  42

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  43/43