NATJECANJA IZ MATEMATIKE PRAKTIČNI - Naslovnicambasic/Strucni_skup_OS.pdf · NATJECANJA IZ MATEMATIKE – PRAKTIČNI SAVJETI Matija Bašić, PMF-MO Županijsko stručno vijeće učitelja

Embed Size (px)

Text of NATJECANJA IZ MATEMATIKE PRAKTIČNI - Naslovnicambasic/Strucni_skup_OS.pdf · NATJECANJA IZ...

 • NATJECANJA IZ

  MATEMATIKE PRAKTINI

  SAVJETI Matija Bai, PMF-MO

  upanijsko struno vijee uitelja

  matematike Grada Zagreba

  Zagreb, 13. 12. 2016.

 • NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  MATEMATIKA

  Domene

  brojevi

  algebra i funkcije

  oblik i prostor

  mjerenje

  podatci

  infinitezimalni raun

  Procesi

  prikazivanje i komunikacija

  povezivanje

  logiko miljenje, argumentiranje i zakljuivanje

  rjeavanje problema i matematiko modeliranje

  primjena tehnologija

 • GENERIKE KOMPETENCIJE (ONK)

  Rjeavanje problema i donoenje odluka

  Metakognicija

  Kritiko miljenje

  Kreativnost i inovativnost

  Oblici miljenja

  Upravljanje sobom

  Upravljanje obrazovnim i profesionalnim razvojem

  Povezivanje s drugima

  Aktivno graanstvo

  Osobni i socijalni razvoj

  Komunikacija

  Suradnja

  Informacijska pismenost

  Digitalna pismenost

  Oblici rada i koritenje alata

 • TO SU KOMPETENCIJE ZA 21. STOLJEE"?

  znanja, vjetine, sposobnosti i stavovi

  potrebe modernog drutva, zanimanja budunosti

  EU inicijativa: Lisabon Agenda (2000-2010) i Europe 2020

  odrivi ekonomski razvoj, drutvo temeljeno na znanju, promicanje aktivnog graanstva. ostvarivanje cjeloivotnog obrazovanja i mobilnosti, podrka dravama EU u razvoju vlastitih obrazovnih sustava i poboljavanju kvalitete i efikasnosti, poticanje kreativnosti, inovativnosti i poduzetnitva

  matematika kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji jedna od osam kljunih kompetencija Europskog referentnog okvira za cjeloivotno uenje

  Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable

  projekt sufinanciran u sklopu Erasmus+ programa

  PMF koordinator projekta, partneri iz Slovenije, Danske i Nizozemske

  www.meria-project. eu

 • REDOVNA I DODATNA NASTAVA

  Redovna nastava

  Natjecanja

  Dodatna nastava

 • NAELA I CILJEVI NATJECANJA IZ

  MATEMATIKE

  1. pravednost i transparentnost

  2. poticanje izvrsnosti

  3. promicanje znanosti kao pokretaa razvoja modernog drutva

  4. popularizacija matematike i ukljuivost svih uenika

  5. sinergijsko djelovanje svih sudionika

 • NAELO SINERGIJSKOG DJELOVANJA

  Roditelji

  Uenici

  Mentori Komisija

 • ULOGA MENTORA

  Uenik Mentor

  partnerski odnos, autoritet temeljen na znanju

  poticanje autonomnog uenja, preuzimanja odgovornosti i razvoj samopouzdanja

  poticanje individualnosti, razvoj vlastitog pristupa rjeavanju problema

  pomo u integraciji, zatita od ruganja

  podrka u noenju sa stresom i pritiskom

  prikaz pogreaka kao ishodite za uenje i kao sastavni dio ivota

  isticanje temeljne uloge matematike u razvoju drutva, veza sa svakodnevnim ivotom i primjenama

 • KAKO OSIGURATI SVA NAELA

  ISTOVREMENO?

  poticanje izvrsnosti

  popularizacija

 • PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST

  Hrvatska matematika

  olimpijada

  revizija upanijskog natjecanja

 • VREDNOVANJE NATJECATELJA

  Dodatna nastava

  formativno vrednovanje (vrednovanje kao uenje i vrednovanje za uenje)

  samovrednovanje

  Natjecanje

  sumativno vrednovanje (vrednovanje nauenog)

  vanjsko vrednovanje normativno vrednovanje

 • SMJERNICE ZA IZRADU BODOVNE SHEME

  Idealna situacija: prvo vidjeti sve testove, a onda izraditi kriterije bodovanja

  Samostalno rijeiti zadatak

  Prikupiti to vie razliitih rjeenja

  Odrediti kljune korake lake napraviti shemu s manjim rasponom bodova

  Revidirati i usporediti bodovanja razliitih rjeenja

  Pojasniti specifine situacije napomenama

 • NATJECANJA IZ MATEMATIKE I KOMPETENCIJE

  Mane klasinog pristupa poduavanja (nastavnik prezentira rjeenja zadataka

  kao ilustraciju odreene metode):

  nedostatak vremena da se pokriju sve

  metode

  uenici su pasivni i ne usvajaju nain

  razmiljanja

  nedostaje izgradnja samopouzdanja i

  samostalnosti uenika

  uenik ne prepoznaje kljune elemente i nema

  povratnu informaciju o svom znanju kako bi mogao izgraditi

  realistina oekivanja

 • NATJECANJA IZ MATEMATIKE I KOMPETENCIJE

  Aktivirajui pristup:

  uenje istraivanjem (minimalne intervencije nastavnika)

  nastavnik s uenikom

  rjeava zadatke koje nije prije vidio (istraivaki

  pristup)

  pokazivanje strategija rjeavanja

  umjesto metoda

  uenik samostalno pronalazi i

  grupira zadatke

  pokazati emocije

  (prenoenje interesa)

  postizanje aha-efekta

 • DODATNA NASTAVA ISHODI UENJA

  Uenik... koristi matematike metode i alate s razumijevanjem

  koristi matematiki jezik, uvodi vlastite oznake i pomone elemente sa svrhom;

  pristupa zadacima koje nije prije vidio sa samopouzdanjem da ih moe rijeiti;

  uspjeno artikulira i prenosi svoje misli drugima (pismeno i usmeno);

  koristi tehnologiju u rjeavanju problema i uenju

  samostalno ui i trai materijale vezane za odreenu temu

  svjesno koristi strategije rjeavanja problema

  kritiki pristupa svom radu

  slijedi svoju prirodnu znatielju i pokazuje elju za uenjem

  preuzima odgovornost za svoje uenje i napredovanje

  ima realistina oekivanja

  prepoznaje ulogu matematike u razvoju modernog drutva

 • RJEAVANJE PROBLEMA

  Strategije

  prisjeanje relevantnih situacija, informacija i metoda

  samostalno ispitivanje posebnih sluajeva

  otkrivanje uzorka koristei vlastite logiku

  postavljanje hipoteze

  dokazivanje i opovrgavanje hipoteze

  konstrukcija primjera i kontraprimjera za svoje slutnje

  kombinirana primjena razmiljanja unatrag i unaprijed

  formuliranje kreativnih alternativa

  stvaranje i izvravanje plana rjeavanja problema

  kritiko evaluiranje ideja

 • TEMA ZA O: TO JE DOKAZ?

 • ZADATAK: DOKAI DA JE RAZLIKA

  KVADRATA DVA UZASTOPNA NEPARNA

  CIJELA BROJA DJELJIVA S 8.

 • ZADATAK: UNJEVI

  (DRAVNO 2014. 1. R. S A VAR.)

  Na poetku su svi uenici u unju.

  U k-tom koraku svaki k-ti uenik mijenja poloaj iz unja stane iz

  stajanja une.

  Tko e ostati stajati nakon svih koraka?

  Zadatak je na DN rijeilo otprilike 10 uenika, prosjek bodova: 4,3.

  Uenicima je najvei problem bio razmiljati apstraktno.

 • ZADATAK: UNJEVI

  Na dodatnoj nastavi:

  Uenici provode igre i vide rezultat: 1, 4, 9, 16,...

  Uenici u parovima raspravljaju i ispunjavaju upitnik s pitanjima koja

  su grupirana: analiza pojedinog koraka, analiza pojedine osobe,

  izvoenje zakljuaka

 • PITANJA S RADNOG LISTIA ZA

  ZADATAK S UNJEVIMA 1. GRUPA

  Koje brojeve su imali uenici koji su promijenili poloaj u 5. koraku?

  Koje brojevi su imali uenici koji su promijenili poloaj u k-tom koraku?

  Dopunite reenicu:

  U k-tom koraku su promijenili poloaj oni uenici iji brojevi su

  ________________ brojem k.

  Komentar: uenici osnovne kole tek ue koristiti oznake, numeriki bez

  problema odgovaraju na ovakva pitanja i razumiju djeljivost, ali nije

  jasno kako na drugaiji nain zapisati odgovor na drugo pitanje

 • PITANJA S RADNOG LISTIA ZA

  ZADATAK S UNJEVIMA 2. GRUPA

  U kojim sve koracima je promijenio poloaj uenik koji ima broj 9?

  Koliko puta je promijenio poloaj uenik koji ima broj 12?

  Dopunite reenice:

  Uenik je promijenio poloaj onoliko puta koliko njegov broj ima

  ______________.

  Uenici koji su ostali stajati promijenili su poloaj ______________

  mnogo puta.

  Komentar: uenici bez problema odgovaraju na sva pitanja osim posljednjeg jer ono nije dovoljno jasno zadano potrebno je drugaije

  navoditi ih na parnost, intervencija predavaa

 • PITANJA S RADNOG LISTIA ZA

  ZADATAK S UNJEVIMA 3. GRUPA

  Koje brojeve su imali uenici koji su na kraju ostali stajati?

  Koliko uenika e stajati ako bi ukupno sudjelovalo 100 uenika?

  Dopunite reenicu:

  Brojevi uenika koji su na kraju ostali stajati imaju zajedniko svojstvo.

  Svi ti brojevi su _______________

  Napiite svoje zakljuke.

  Komentar: u ovoj grupi pitanja su primjerena, uenicima nisu prelagana i

  ostvaraju kljunu poveznicu izmeu kvadrata i broja djelitelja

 • ODGOVORI (ZAKLJUCI) UENIKA Kvadrati su ostali stajati (1, 4, 9,...)

  Kvadrati svih brojeva imaju neparan broj djelitelja. - 7. i 8. razred

  1) Svi kvadratni brojevi imaju neparan broj djelitelja. 2) Promijenili smo poloaj onoliko puta koliko na broj ima djelitelja. 6. razred

  Bilo je zabavno. 7. razred

  Ostali su stajati uenici s kvadratima nekog broja, a u 100 ima 10 kvadrata. 8. razred

  Ovo je bila zabavna igra. LOL! OMG!!! Promijenili smo poloaj koliko na broj ima djelitelja. 6. razred

  Kvadrati brojeva su ostali stajati. Promijenili smo poloaj onoliko puta koliko na broj ima djelitelja. Ostali su stajati oni uenici iji br. ima neparno djelitelja. Ako je broj kvadrat, onda ima neparno mnogo djelitelja. - 8. razred

 • DOKAZ NAIH TVRDNJI

  Prirodni broj je kvadrat ako i samo ako ima neparno mnogo djelitelja.

  Ideja sparivanja

  mogue povezati s Gaussovom dosjetkom

  Mogunosti za daljnji rad: formula za broj djelitelja

  12? direktno

  120? uparivanje, dovoljno je provjeriti do korijen

  360000? prebrojavanje

  izvod ope formule

 • HVALA NA PANJI

  kontakt: [email protected]

  web.math.pmf.unizg.hr/~mbasic/

  mailto:[email protected]