of 162 /162
scan by Krista za www.najnovije.net 

Kirigami praktični tečaj

 • Author
  rio72

 • View
  365

 • Download
  82

Embed Size (px)

Text of Kirigami praktični tečaj

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  1/162scan by Krista za www.najnovije.net

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  2/162

  KRIGMPwtdnuTEdu

  scan by Krista za www.najnovije.net

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  3/162

  Naziv izvornikaLaura Badalucco

  [email protected] 1997 RCS Libri S.p.A., Milano, ltalija

  @ Mosta,Zagreb 2002., Hrvatska(Za izdanje na hrvatskom jeziku)NakladaMOSTAZagreb, Majevicka 12a

  Za nakladnikaVladimir Vucur

  UrednikJosip LacalTisakOffset MARKULIN - Lukavec

  Naklada2000

  CIP - Katalogizacila u publikacijiNacionalna i sveucili5na knjiZnica - ZagrebUDK 7 45.54(035)BADALUCCO, Laura

  Kirigami I Laura Badalucco ; .Zagreb : Mosta, 2002.Prijevod djela: Corso rapido di kidgami.tsBN 953-226-009-91. Kirigami - Prirucnik4210241 10

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  4/162

  Laura Badalucco

  KRIPKIdMTECUS talijanskoga prevela

  Vesna Pavkovic

  nnmostaZagreb 2002.

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  5/162

  SADRT,LJUVOD

  TEHITIruPAPIR I KARTON. .PRIBORPribor za rezanje i savijanje . .Pribor za ukra5auanje .OSNOVNE TEHNIKE. .Papirno vlaknoSavijanje papira s vanjske i unutarnje straneZavje1bu.Zarezivanje i brazdanje papiraTIPOVI. PREGIBA. .Tip 90o Tip 0" - Tip tunela. .Tip Z - Tip 180" - Tip 180' s prorezima . .Usporedni pregibi - Konvergentni pregibi .Koljena - Model s viS e razina

  ,, ,'1 0.r rr' 14,rt, 14:, ,'i b,, .,'.. .1 6.,.,1' 6'.," 1B

  . ,20 KAKO SE UKRASAVA .. . 20 Prskanjem boje . .. . 21 Vodenim bojama. . 22 TuSem. .. 2.9, ,:,,,:Rbljefnim crteZima ,

  FM= IZRADEKako se prenosi crleL na kartonKako se oznacavaju pregilci .Kako se reZe . .

  ,', 24,t., 24.. ," 25,',2,6,rtrtZT, ,2.7,, l,28'.'lr'29.,.30'' ' 31,,: 32,:..,:

  tt,'

  , ,34:,, ;'i4.'.:341., .34' '. 3-5,.35., .36".36,.g7, ,,1:38

  ., 39

  V

  'i Kakosesavija...::.o Simetricni model od\'' Model od 90o s viSeKoljena. .I unelTip 180" . .Kako se stavlja

  tr

  podloga.IVALI TRIKOVI . . . .,, .:. . .Brisanjd tragova olovke . :,Rezanje ostrih uglova r. . .,Pogdesian rez ,:..,.', .1.Mrlje od ljepila . .' ., . , , .SavrSeni krugoviObrezivanje rubova

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  6/162

  APSTfiAKTNI M0$E.[ICik'cak od['i,,'.lrr po trt . :Valovi, .j r'rt,,,.;;',Lotosov cvijetZ#BIfiC AIT.E

  ZA1TAfMTASE

  ARHITTKTURAPro,2or--, s pog ledom na'P ariz

  , : :, ; a Njuldr5-ki .neb'oogr[ '.,'.. 'r;,''"'.' ' 43 Tower Bridge. .. . 44 Dvorac Fen-is . .. ,,'50 ',, B lixa$n [oienzo. ,":.i3fi wNIPfifiDilETI, , 5E ''t':dffinski im6nik. . . r . .. . 60 Sjenilo zasvj $ku: . ,.,,''i:,,,',;;,, ,, 4ouontb katgfidei . ; i:. . 66 Oznake za mjeSta;':loe..Anfu[.'.'..:'..I'.. iO, Malo'kazatlSte ,i,,: ,.:,,:: i.,,i,,,,i,,,.

  CRTTZI,, . 75 \-,r-ait+'i-'-fn,, r,: ",' t,',,t "',,t ":ii'.';,,';. .76 Tri po:trii ' Val0Vir , ; ,-';'f,,"J';.;'i ;i- ,."oi',Src.6--cvtet:tbio..sov*jet: . il Bozi6ne'de$til*6 j Boticni ,ugodai '' i"' -- tsoZicna oruCa'. :, :' . Bg Autici . ., . 90 DuPihi - Barka, s jedrima';4i;;;Za|IazaksuncanamorU...'..i96..Njujor'5kineboff':i.,,To,..rBridge'" . 98,,"'DVoiac FeniS,j B ili:kA'San't'Or6h2o, . ,: : , dnoeri _ oznake a;, i;,,.;.,,1 . ., ..'i 01 ' n *io zdsviet jxu. . . ;' i ,. ,' . ,. 1O2 Maske. .

  ..,,;,',1'06':'; 10'

  . ' ., lt1 o',',: ;::'Ii;|i2:;,,::', :,'.,lt.:,

  ....; 1:.1.5i',,.. ; 1 1'6',,;: rr,1,2 0),r.'' ,,:: 1f:122,,,, , Lti|r.;'. 1'26;',, '1 32,. . 1.3-4, o ,.1'36,

  :,;:,.: I;42:,i,.,,,,,,,. .,,,,,,,,.,,,

  ;t;-145'ri " I.46;;;;',, ;;1;I,,Ei:.,148';-:..{' 9ti;'ffi'.t;'15T',','r,r'{'$}'' . i53. ',' "1 54. . 155,'.156

  ,,,'., 1,58' '',i 5g.', " 160

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  7/162

  UV0D

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  8/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  9/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  10/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  11/162

  TEHNIKA

  tsijeli kartoni

  PAPIR I IGRTOI\Svi predmeti u ovoj knlizi izradeni su iskljucivo odpapira.lzradujuci ove modele birat cete oblik, boju,sastav, Ielinu i teksturu papira. Kad birate pojedinipapir, osim o njegovoj boji, vodite racuna i o tomekakav je na dodir, naime je li glatke ili grubepovr5ine, grubog ili sitnog zrnastog sastava, i omirisu , )er papir vrlo cesto, osobito ako je rucnoizraden i sadrli biljne tvari, ima svoj miris.NajvaZnije je pri paziti nalelinu (odnosno debljinu)papira koja se mjeri u gramima na cetvorni metar.Najprije pocnite izradivati predmete od krutog idvrstog kartona industrijske proizvodnje, teZine140-1 60 g/m2. Tako cete u ruci imati materijal kojise lako reZe jer nije previ5e debeo i ima vidljivavlakna (vidi str. 16), koji je osim toga podatan zasavijanje, ali i prilicno izdrZlliv.Ako je papir previ5e tanak, model ne ce zadrlatisavijeni pregib nego ce se iskriviti i izvinuti , a akoupotrijepite previ5e krut karton, ffe ce se datidobro.savljati ni savrSeno preklapati.U paptiniCama i prodavaonicama slikarskog igrafickd,g materijala pronaci cete velik izbor papirai kartona|;,Za pocetak kupite i nekoliko kartonakvalitetno$' industrijskog papi ra, a kasnije moZetebirati skuplii papir koji se IeZe re\e i savija.Upotrebljavffi,papir koji ne sadrZi kiselinu kako bise va5i modeltffi'e odrlali i kako ne bi posvijetliliili poZutjeliDa bi papir ostab,,,u.dobrom stanju, bez obzira nakvalitetu , drlihe ga podalje od izvora suncevesvjetlosti, na suhom mjestu i u ravnom obliku, a uroi, ga savijajte samo prilikom kraceg transporta.U nastavku dajemo pregled raznih vrsta papira ik'artonaBIJELI KARTONBffiXarton ima broj ne izr'Mdi*Q mogucnosti,OsffiltO ako ima ulogu poslCIZiti,'u igri svjetla isjene. Osim toga, on je osnovni materijal koji seupotrebljava kako zaizraOu pokusnih modela takoi konacnih predmeta. Ako niste odviSe vje5tirukovanju papirom u boji, i bijeli ce karton bitiCobar izbon Vrste papira za modele koji supredloheni u ovoj knjizi uglavnom sq,:tezi-ne izmedu160 1200 g/mt, glatke ili hrapave pG.Vr:Sine. Zaizradu jed nostavn ij i h modela mo;,2_e.-posluliti i kruti

  ,'o ' it t,/j." ,., ri'i.i:J

  _i"';l

  jf

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  12/162

  ili meki akvarel papir zrnastog uzorka ili vrlo mekanipapi r izraden od biljnih vlak ana.KARTONI U BOJIOni su vam najpotrebniji zaizradu predmeta iz oveknjige. Na nekim prodajnim mjestima mogu se naci ineke vrste karton a leline 1 60 g/mt, talijanske ilifrancuske proizvodnje; koji su s jedne strane $htki, as druge hrapavi. Ovom raznolikosiu papira mogu sepostici razliciti izraLEni efekti. Ovdje prikazan papirima tu prednost da je cvrst, da ne sadrZi kiselinu vecluZine, Sto jamci postojanost boja, 'U prodaji cete naci velik broj iaznih kartonap boji.lzaberite kartone teZine nalvise do 2SO g/m2.NajvaZnije je da je papir, obojen kao papirna masa ane po povr5ini, jer ce prilikom presavijanja ili kopiraniacrIela napuknuti i otkriti svoj bijeli dio, Sto u nekimslucajevima ne ce biti poZeljno.RECIKLIRANI KARTONReciklirani papir nije previ5e podatan za uporabu.Smjesa od koje 1e izraden cvrsto je zbijena i zbog togase prilikom rezanJa ili presavijanja kartona mogu javitiprepreke (grudice, niti, itd.) na najnezgodnijimmjestima. Stoga pri kupovini dobro promotrite papir ipripazite na mjesta na kojima nije savr5en.PAPIR OD ALGAVec godinama jedna tvornica papira u ltaliji vodiracuna o problemu okoli5a i proizvodi papir koji senajvecim dijelom dobiva od alga koje u velikimkolicinama rastu u Jadranskom moru. lako sadrZiveliki postotak biljnih vlakana, ovaj papir je vdopodatan za upotrebu i ima jedn u vaZnu osobinu: svremenom alge gube klorofil i povr5ina papira postajesvjetlijom ijo5 cjenjenijom . Osim ovog papira, uboljim trgovinama mogu se pronaci i druge zanimljivevrste papira, poput onoga koji se umjesto od drvenesmjese izraduje od vlakan a raznog bilja koje se svakegodine obnavlja.STRUKTURIRANI PAPIROvaj papir sadrli niz usporednih linija koje se mogulako uociti na njegovoj povr5ini i koje postaju joSvidljivije kad se gledaju naspram svjetla. Uzorak kojicine te linije moZe biti vrlo zadmljiv kod izradeapstraktnih modela.

  .:1.,.:tli:,';tl:;; ;i.i; ';: 'r:i:;

  Lin i ski' st,( |ktur'lyahi |:pap:i r

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  13/162

  -d.F:. i'b4r r' *@fu {

  PAPIR OD PAMUKA I RUCNO IZRADENI PAPIRZa razliku od industrijski proizvedenog papira oddrvenih vlakana koja su obicno kruta i cvrsta,vlakna pamuka su mekana. Ova osobina krasipapir proizveden na industrijskim strojevima, aosobito rudn o izradeni papir. Sto je papir mek5i, toce teze zadr1ati pregibe, zbog cega ovaj papirmoZete upotrebljavati tek nakon Sto ste steklimdo iskustva i samo u izradijednostavnijihmodela, osim ako i inace imate vrlo vjeste ruke.Tiud koji cete uloZiti u rad s ovim papirom isplatitce vam se.Na trZistu postoji velik izbor raznih vrsta ovakvogpapira; po mogucnosti nastojte kupiti kvalitetanplgir i pripazile kako se pona5a prilikom savijanjaprije nego Sto ga upotrijebite. Cijena ovakvogpapira obicno je mnogo vi5a od cijene industrijskiproizvedenog kartonskog papira , zbog cega jebolje najprije model isku5ati na nekom jeftinijemmaterijalu i zatim kupiti kvalitetan papir manjihdimenzila.PAPIR S BILJNIN/ UMETCIMAAko ste ikad poku5ali rucn o izraditi papir, znale daje smjesi moguce dodati bilo koju vrstu vlakana.Zbog toga postoji mnogo vrsta papira s raznimbiljnim umetcima koji daju razlicite uzorke. Nastranici u dnu prikazan je moZda najljep5i uzoraktakve vrste, papir s laticama cvijeca i paprati, Ovajpapir proizvodi jedna francuska tvornica papirakoja se u proizvodnji sluZi tehnikama i priboromkoji potjecu iz srednjovjekovne tradicije. Buduci dase izraduje od bilja, ovaj papir je vrlo mekan ipogod an za izradu modela s vrlo sloZenimrezoviffi?, ali s malo pregiba. lznad njegaprikazane su ostale moguce kombinacijematerijala: papir s cvjetnim laticama, sa sitnimraslinjem, s vlatima trave, sa p5enicnim zrn1effi, ina vrhu stranice papir s listovima bananovca. Oviuzorci poredani su po stupnju te5koce savijanja

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  14/162

  frffpapira s obzirom na njegov Sastav. Ove vrstepapira mogu dati poseban ton jednostavnommodelu ili posluZiti kao posebna podloga, aliizbjegavajte ih koristiti za izradu modela kojizahtijevaju mnogo pregiba i precizn o rezanje. Papirs vlaknima lana, onaj s bijelim nitima i tockicama,mnogo je lak5i za rukovanje. Buduci da je izradenod bilja, mnogo teZe zadr1ava pregibe , za razlikuod krutog kartonskog papira, ali se dobro uklapa usloZene modele jer je kvalitetan.PAPIR OD RIaEOvaj papir je medu najupotrebljavanijim vrstamapapira na lstoku. Premda je vrlo tanak, dosta jecvrst, Sto ga cini pogodnim za raznovrsnuuporabu, Buduci da je lagan i mekan, fle moZe seupotrebljavati zaizradu samih modela, ali je vdopogodan kao podloga ili pozadinajer omogucujeigru svjetlosti koja stvara posebne efekte boja.Pripazite medutim na upotrebu ljepila: stavite vrlomalu kolicinu i dobro ju razmalile, a zalim pustiteda se osu5i kako se ne bi stvorile masne mrlje napovr5ini.PAPIR MOONROCKOvo je jo5 jedna vrsta posebnog papira. Proizvodise u malim radionicama u indijskim selima odostataka billa i izvozi u cijejj svijet . Telina mu sekrece od 160 do 200 g/mt. Poseban nacinproizvodnje cini ga slicnim pre5anoj papirnoj masiu listovima koja se moZe oblikovati kad se natopivodom, Kad se osu i, ovaj materijal pokazuievelika izra?alna svojstva, ali se njime mora rukovatipall1ivo,PAPIR S MRAMORNIM UZORKOMBuduci da se obic no izraduje u lakoj gramaZi i smramornim uzorkom, ovaj papir, bilo industrijskibilo rudno izraden, obidno se upotrebljava kaopodloga za modele

  Papir s mramornimuzorkom

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  15/162

  TEHNIKA

  PRIBORZa izradu modela predloZenih u ovoj knjizi nijepotrebna osobita vje5tin a ruku ni velika pocetnaulaganja. Preporucujemo da u dobro opskrbljenimpapirnicama ili trgovinama grafickimpotrep5tinama nabavite nolic za rezanje papira,Silo za brazdanje papira, metalno ravnalo i radnuploh u za rezanje. Prostor koji vam je potreban zarad doista je minimalan, bit ce dostatan stol, kojimole biti i malen, ali mora biti dobro postavljenprema svjetlu, i stolac. Posebnu pozornostzahtijeva jedino noZic za rezanje papira koji morabiti uvijek o5tar, pa stoga morate s njim palljivorukovati, i nikada ga ne smijete ostaviti na dohvatruke djeci. Na ovim stranicama prikazan je savpribor koji je potreban za izradu modela kao i zanjihovo ukra5avanje.

  PRIBOR T,ILREZAI\JE I SAVIJAI\JEOLOVKA: dovoljna je jedna olovka s tvrdomminom tip H) zaprecrtavanje crteZa modela ijedna s mekom minom tip 28) za bojanje crt,e2ana stralnlol strani papira. Ovu radnju moZetezamijeniti upotrebom grafitnog papira ciji setragovi mogu brisati gumicom poput tragovaolovke.GUMICA: sluZi za brisanje tragova olovke iligrafitnog papira na kartonskom papiru.S=SfnR: Siljasti vrh Sestara rabi se zaoznacavanje polaznih i dolaznih tocaka pregiba iravnih linija, MoZe se zamijeniti nekim drugimmekanim metalnim vr5kom ili pribadacom svelikom glavom,TROKUT I RAVNALO: ovi predmeti slule zapreno5enje cr|eLa na kartonski papir i za rezanjeravnih linija. Barem jedno od to dvoje mora biti odkovine kako se ne bi brzo uni5tilo o5tricom nolicaza rezanje papira.RADNA PLOHA: to je ne5to skuplja cetvrtastapovr5ina od sintetickog materijala, ali je doistapotrebna kako biste za5titili povr5inu stola.MoZete ju zamijeniti debelim kartonom, Sto jedakako jeftinije, ali je njegov rok trajanja kraci i vecnakon prve uporabe postaje neravan.wOZTC .zA REZANJE {CUTTER): sluzi za rezanjepapira i moZe se zamijeniti skalpelom kod rezanjazak tuljenih linija. Ostrica no?a se uvlaci u uloZak i

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  16/162

  ffi,OZe:;:'Se,.,[omiti duZ ucrtanih linija kada vi5e ne reZedobi If6. $I* omogucuje da,.uvijek imate novuoStricu nolicaSllO: to je metalna igla S tankim 2aobfi6fi:ffi, 'i..,., ':,',,,.',ii;,,:,,,',:,vr5kom koji sluZi za obillelavanje pregiba napapiru. Pronaci cete ga u bolje opskrbljenimtrgovinama grafickirn priborom, ali se moZezamijeniti s tanjom cipkacom iglom ili praznomkemijskom olovkom, premda ne do.Stojno.PINCETE: pomoci ce pri saviiahju'l. malih dijelovapapira ili tesko dostupnih mjesta dd,papiru kodsloZenijih modela. 'OBleNl SELOTEJP: sluZi uglavnom zapricvr5civanje crlela modela, nd,kAHon. Nabavitetanki selotejp koji ne prianjajako Z#''povr5inu i kojise mohe prilijepiti viSe puta. ,, , ,,', 'MUTNI SELOTEJP: rabi se pdvreffino kad jepotrebno pokriti pogrjeSno i---zvqde$lttez na poledinikartona.LJEPILO: sluZi za pricvr5cenle $odloge kod nekihmodela. Najbolje je ljepilo koje ne **Adr1i vinil kakose papir ne bi deformirao

  PRIBOR T,AUIGTITVTNJTOLOVKE I FLOMASTERI: upotrebliffaju se zabojenje modela, osobito onih, namiidhjenih djeci.TUS zAMRAMORIRANJE: to je teffieljni elementzatehniku mramoriran)a s tu5em u boji (tzv,tehniku sum inagashi). Tradicionalne boje su crna,modra i crven a, ali se mogu upotrebljavati svevrste tinte . Za ovu tehniku potrebni su jednaposudica s vodom i bugacica.TERPENTINSKO ULJE: rabi se naizmjence stu5em u boli kod tehnike suminagashi.KISTOVi I POSUDICE: sluZ e za otapanje ilimije5anje bo ja za tempere, vodene boje i tehnikusuminagashi. Nakon uporabe treba ih uvijek d-obrooprati,OffrcCA: sluZi za prskanje boje po kartonu malihdimenzila. Ona je dobro rje5enje za onoga tko nemoZe ili se ne zna sluZiti aerografom. iTEMPERE: potrebno je kupiti samo osnovne boje(osim bijele i crne boje jo5 Zutu, tamnocrvenu imodru) i mije5ati ih kako bi se dobile sve boje kojese rabe u tehnici prskanjemVODENE BOJE: prikladne'su zafino ukra5avanjeuzorka. Pripazite da ne stavite u njih previ5e vodejer bi se papir mog ao razmociti.

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  17/162

  TEHNIKA

  ffi,:1

  OSNOVNE TEHNIKE

  Tehnika je temelj dobre izrade modela, sluZi zapobolj5anje znanja i vje5tine i otvara put kreativnosti.Pa1ljivo procitajte sljedece stranice i vratite se nanjih svaki put kad to bude potrebno, Ne morateodmah sve nauciti, dovoljno je da zapamtiteosnovne pojmove.Ako vam pri citanju ne5to ostane nejasno, poku5ajtekopirati ovdje predloleni primjer: izravno iskustvovrlo cesto pomaZe u poja5njavanju pojmova.PAPIRI\O VLAI(I\OKod industrijskog papira vlakna su rasporedena ujednom smjeru, tj. imaju svoj tok . Dugi tokoznacava vlakna paralelno postavljena s dulomstranom arka , a kratki tok oznadava vlaknaparalelna s kracom stranom arka. Tlk papiravalanje kod savijanja papira gdje se smjerovi vlakana isavijanja moraju podudarati.Kod rudno izradenog papira vlakna su, naprotiv,postavljena kojekako i nije moguce razluciti njihovsmjer.

  Nauciti prepoznati smjer vlakana kartonskog papiraomogucuje vam da Sto bolje iskoristite njegovasvojstva i da se njegovi pregibi lako i preciznosavijaju te da dugo traju.U izradi modela posluZite se sljedecom osobinompapira: kad upotrebljavate lagani materijalprekopirajte crte? modela na karton tako da linijepregiba budu okomite na smjer vlakana. To ce vamomoguciti da povecate cvrstocu i trajnost pregiba.Naprotiv, ako rabite teli karton, postupite tako dapregibi budu paralelni sa smjerom vlakana. To cevam olak5ati savijanje papira i pritom se ne cestvarati nepravilni i grbavi rubovi duZ pregiba.Za bolje razumijevanje ovoga drugog slucajapogledajte sliku na kojoj su prikazane dvije linijepregiba na debljem kartonu. O5triji pregib nalazi sena papiru duZ smjera vlakano, d onaj nepravilninapravljen je okomito na smjer vlakana.

  Da biste odredili smjevlakana na listu papir

  izreZite iz ovakvog kartonpravokutni k vel icine pvlastitoj helji (rnoZe imastranice duge sveg

  nekol iko centi metara)Presavijte ga, ali ne d

  kraja, zatim zaokrenite z90 i ponovno presavijtePrimijetit cete da se jednstrana lakie presavija o

  druge. To je zato lto jIakie savijati karton, dpotpunog preklapanjausporedno sa sm/e rom

  vlakana

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  18/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  19/162

  TEHNIKA

  SAVIJAI\JE PAPIRA S VAI\JSKE IUI\UTARI\JT STRAI\ESustav savijanja papira s vanjske i unutarnje stranenalvalnUa je znacalka ovogumijeca s papirom jer leli uosnovi svih modela.Potrebno je nekoliko rezovainekoliko pregiba da se listpapira koji jedvod imenzionalan pre obraziu trodimenzionalni predmet.Uzmite list papira i presavijtega po sredini. List je savijen svanjske strane kad je njegovpregib vidljiv s gornje straneodnosno s poledine papirakako prikazule lj ubicastikarton na slici dolje lijevo.Gledan sa strane presavijenipapir izgleda kao izokrenutoslovo V Sada prevrnite papir:pred vama je papir savijen sunutarnje strane Sto jeilustrirano primjerom Zutogkartona na slici dolje desno.Papir presavijen s vanjskestrane mole se dakleprevrnuti cime se dobivaunutarnji pregib. Papir ce bitipresavijen s unutarnje ili svanjske strane ovisno osvom poloZaju. Rezovi ipregibi s unutarnje i vanjskestrane imaju svoje tocnoodredene simbole nacrteZima modela slicneonima koji se koriste u drugojjapanskoj umjetnosti savijanjapapira origamiju. Na svim crteZim a rez 1e prikazanneprekinutom crtom vanjski pregib istockanom cftom aunutarnji pregib iscrtkanom. U knjizi cere naci i simbolekoji se odnose na rezanje i presavijanje modela. Jednazulezdica pored modelaznaci da je njegova izradajednostavna dvrye zulezdice znace srednju tezinu izradea tri sloZenu.

  Unutarnji pregib Vanjski pregib

  I1t

  ZAVJEZBTJDa biste se bolje upoznali sa sustavom savijanjapapira s vanjske i unutarnje strane poku5ajte izradiova dva jednostavna primjera. Uzmite kartonski papravokutnog oblika i

  povucite na njemu crtupolovici duZe strane. Toce biti sredi5nji unutarnjpregib modela. Zatimpovucite dvije okomitecrle koje su asimetricneodnosu na sredi5njiunutarnji pregib i zareZitih. Spojite krajnje tockerezova s dvjema crtamakoje teku usporedno uodnosu na sredi5njipregib.Da biste iz lista dobiliparalelopiped presavijtepapir s vanjske strane.Ovaj pregib mora bitiudaljen od linije daljegunutarnjeg pregiba odsredine lista onoliko kolije onaj blili udaljen odsredi5njeg pregiba.Presavijte tak o oznacenlist papira i dobit cetemodel s kombinacijompreg i ba un utarnji-vanjskunutarnji.Pregibi mogu biti i kosi.tom slucaju linijepresavijanja moraju imatstjeci5te u jednoj tockikoja pripada sredi5njemunutarnjem pregibu kakje prikazano na drugomcrLe2u. Osim toga kut izmedu bliZeg unutarnjegpregiba i onog sredi5njeg mora biti jednak kutuizmedu daljeg unutarnjeg pregiba i vanjskog pregibaTako cete dobiti osnovni model za konvergentnepregibe.

  1B

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  20/162

  TEHNIKA

  ZAREZIVAI\JE I BRAZDAI\JE PAPIRAPresavijanje papira molete si olak5ati na raznenacine.Najce5ci nacini su puno ili isprekidano zarezivanjepregiba nolicem i brazdanje SilomNemojte to nikada radili izravno na radnoj povr5inikoju biste tako mogli o5tetiti nego po mogucnostina nekoj cvrstoj podlozi koju treba postaviti ispodpapira.ZAR=ZIVANJE se sastoji u tome da vr5kom nolicazarelete pregib po vanjskoj strani papira. NoZicemsmijete zarezati najvi5e do polovice debljine papira.Na ovaj nacin dobivate ciste linije pregiba ali sepapir uni5tava.Ovo je svakako potrebno kod debljeg kartonskogpapira a kod tanjih primjeraka ili kod rucnoizradenog papira moZele primijeniti tehnikubrazdanja Silom.ISPREKIDANO ZAREZIVANJE izvodi se na isti nacinkao i pu no zarezivanje. U ovom slucaju medutim nezarezujete punom linijom nego isprekidanom. Toomogucuje da odredite stupanj elasticnosti papiraovisno o odnosu izmedu zarezanih i nezarezanihdijelova pregiba Naiffie Sto su zarezani dijelovi duljito je veca savitljivost papira i obrnuto. U usporedbi spunim zarezivanjem isprekidan o zarezivanje jamcivecu otpornost papira ali njegova izvedba zahtijevavi5e vremena.BRMDANJE se izvodi pomocu metalnog vr5ka kojise povlaci duZ linije pregiba.Za ovo moZete upotrijebiti Silo ili kosl za grecanjekartona tanku iglu za kukicanje ili potro5enukemijsku olovku . Brazde utiskujte uvijek s unutarnjestrane pregiba.Ovaj nacin oznacavanja ne stanjuje papir i jamci cistpregib na tanjim kartonskim papirima. Pogodan je iza mekani papir poput onoga koji sadrZi dostapamuka ali se ne preporucuje za deblje kartone.

  19

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  21/162

  TEHNIKA

  TIP g0'Ovo je najceici oblikpregiba zato ito najbolieizraiava prijelaz sdvodi menzional nosti papi rana trodimenzionalnostmodela. Model izraden odkarton skog papi ra postaietrodimenzionalan podkutem od 90o, a pod kutemod 180' ponovno postaiedvodimenzionalan. Zaovakvu strukturu potrebnasu osim srediinjegunutarnjeg pregiba baremjof dva unutarnja i jedan

  TIP0U PREGIBAvanjski pregib.Na s/ici je prikazana tehnikakoja predvida podjelu nacjeline, tj. jedan slobodandio vanjskog pregiba i diounutarnjih pregiba. Toomogucuje da se postigneveca Zivahnost oblika zatoito tako odvojeni dijeloviulaze ili izlaze iz pocetnogparalelopipeda.

  ffi

  TIP O'Tip pregiba od 0'

  fiiitt , 6e bivate p resavijanje mlista na tri diielazahvaljujuci dviemaunutarnjim liniiama

  ?;1u pregiba. Na krainiim,. dijelovima kartonat. dobivate figure unegativu i

  TIP TUNELATip pregiba u obliku tunelaomogucuje vam da izraditem i n ij atu rn u pozo rn i cu .Ovdje osobito dolazi doizraZaja efekt pe rspektive.Za razliku od drugih tipova,srediinji pregib je saviien svanjske strane a ne sunutarnje. Model se razviiana nekoliko razina, pocevSiod dviju razinan ajj ed n ostav n ij eg p roi e kta.20

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  22/162

  TEHNIKA

  TIP ZKod ove vrste pregibatemelj su jedan vaniski ijedan unutarnji pregib,kojima se povrS ina papiramoZe podijeliti na jednakeili razlicite dijelove. Zaizradu oblik6, na papiru

  mogu se odabrati bilo obielinije pregiba, kao u ovomsluiaju, ili samo iedna.Svaki od dvaju pregibamohe se, na primiefsmatrafl srediS niom liniiompregiba jednog modela od900.

  TIP 180Za razliku od tipa 90 ovdiemodel dobiva svoi konainioblik i puni razvoi samo kadje otvoren pod kutem od1 80'. Lisf papira sliian ieslovu W eijisu boi ni diielovinai,slonjeni na podlogu. Zaovakvu stru ktu ru potrebnasu barem dva boinaunutarnja pregiba i iedansredilnji vanjski.Obicno ovakvi modeli spregibom od 180 trebaiupodlogu kako bi se moglivi\ekratno otvarati izatvarati.

  r,'#'iillj$

  ':i ,'

  TIP 180 S PROREZIMAZa razliku od prvog modela od1 80o, struktura ovoga tipapregiba ne zahtijeva podlogu.Model se razvija na iednomlistu papira, a figure ostaiu uuspravnom potoZaiuzahvaljujuci jednom ili vr5ejednostavnih proreza, kao uovom sluiaju, ili viilestrukihproreza. Savijanje se sastoii odjednog sredi\njeg unutarniegpregiba i dvaju vaniskih ispodfigura koje treba medusobnospojiti umetanjem u proreze.

  21

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  23/162

  TEHNIKA

  USPOREDNI PREGIBIVecina modela u ovoi kniizizraduje se pomocuunutarnjih i vanjskih pregibkoji idu usporedno sasredi\njom linijom pregiba.Svi bazni modeli koje stevidjeli na prethodnimdvjema stranama izradeni susfavo m usporednihpregiba. Kad se presaviiu,dijelovi modela kofi serazvijaju pomocu ovetehnike izlaze iz baznog lispapira u okomitom polohaiAko vam susfav savijanjap reg iba u n utra-van - u n utrajof uvijek nije jasan,

  p o g I e d ajte j ed n o stav an#.., primjer na str. 1B ili- .'.' pokuilajte prekopirati,1;",';' . modele sa sfr 20 i 21':j"''t,-'t. ovo postjednje bit.:''',,,..'' .' , ce izvrsna vjeZba.

  KONVERGENTNI PREGIBIKao Sfo sfe vidjeli uproSlom poglavlju, pregibikoje zahtijeva jedan modelmogu biti i konvergentni.Ako helite presaviti papir ukosim linijama, one semoraju susresfi u jednojtocki koja pripadasrediSnjem pravcu, bio onlinija unutarnjeg ili vanjskogpregiba.Savijanje kosih linija navodidijelove modela da se,gotovo naginjuci se, krecuprema toj toiki sfJectSfa.Ako je predmef sasfavljenod viie medusobnoslobodnih dijelova, svaki odtih dijelova moie seokrenuti prema drugoj toikisfy'eciSfa, tvoreci fi gu ruslienu ustima koja seotvaraju i zatvaraju.

  22

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  24/162

  TEHNIKA

  KOLJENASvako koljeno polazi odosnov nog susfa va pregi baunutarnji-vanjski-unutarnji. Od ivrstoggeometrijskog lika,jednostavnog ili doZefiog,koji se oblikuje pomocudva reza i tri pregiba,moZe se dobiti ciieli nizdrugih manjihgeometrijskih likova.Dovoljno je koristiti svakibocni unutarnji pregib

  prvog koljena kao da jesrediinji pregib za izradunovog geometrijskog likakoji ce ciniti drugokoljeno. To se moie ueinitina oba kraja kartona ilisamo na jednoffi, ovisnoo tome kakav ucinak Zelitepostici.Obiino su koljenasimetricna u odnosu nasrediinji unutarnji pregib,ali mogu biti i asimetriina.

  ffi

  MODELS Y/SE RAZINAModel s pregibom od 90do 1B0o moZe se izraditi odsamo jednog vrse ili manierazrad e n o g g e o m et rii s ko glika ili od viie njih nanekoliko katova. U ovomdrugom slucaju rijei ie oprojektima koji sadrZe vtserazina. Kodnajj ed n o stavn ij i h p ri mie rasvaki je kat povezan spodlogoffi, ali je odvoien odostalih razina; kod onihslohenijih svi su diielovicvrsto ulaneeni. U tuskupinu ukljucene su istepenasfe strukture.Obieno ye susfav s vtsekatova asimetrican uodnosu na srediiniiunutarnji pregib, ali moZebiti i rezultat kombinaciiesimetrije i asimetrije.

  23

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  25/162

  TEHNIKA

  4-=t=_a;4'zi:'i;+l-4,.:=.27::

  =-==4'7,:-=t=:a:4

  I- -1

  Nakon Sto smo naudili osnovne tehnike izrade iupozn ali razne tipove pregiba, do5ao je trenutak dapogledamo koji su postupci potrebni u izraditrodimenzionalnog predmeta kad na raspolaganjuimamo jedan list papua i noZic za rezanje.Pozorno procitajte sljedece stranice i nastojte sepridrlavati navedenih uputa kako biste naucilimetodu kojom cete se sluZili bez obzira na modelkoji odaberete.Pored fotog rafija naci cete i crLele za modele kaoprimjer: bit ce vam od velike koristi budete li rezali isavijali papir prema na5im uputama,

  IGI(O SI PRII\OSI CRTTZi\AIGRTOI\Postoje razliciti nacini preno5enja crlela modela nakarton da bi se on mogao rezali i savijati.U nastavku cete naci niz mogucnosti i podrobnaobja5njenja za one najce5ce kori5tene.- Najkorisnija metoda za u6,enje tehnike izrademodela od kartona je precrtavanje modela. Ovimnacinom moZete se sluZiti zavrlo jednostavnemodele, ali on postaje tegoban ako je crteL malosloZeniji.- Drugi nacin je da prekopirate cr\eL tako danaslonite model na staklo iza kojega se nalazi izvorsvjetlosti. Bilo bi zgodno da raspolaleleodgov arEuci m elementi ma.- Treci nacin sastoji se u tome da model najprijeprekopirate na sjajni papir.Tako dobiveni crteZ molete upotrijebiti vi5e puta zapreno5enje modela na karton uz pomoc grafitnogpapira.?ripazite na nepravilnosti linija koje ce se pojavitizbog dvostrukog kopiranja crleZaDva najce5ce kori5tena nacina kopiranja modela su:

  PERFORIRAN JE (za crIele koji se sastoje od ravnihlinija)

  Napravite fotokopijucrle1a u mjerilu koje stesami odabrali ili koje vamje preporudeno. Uzmitenekoliko komadicaselotejpa i pritisnite ihvi5e puta na vrhoveprstiju kako bi izgubiline5to ljepila s povr5ine ida ne bi o5tetili mekanijipapir. Pricvrstite timkomad ici ma fotoko piju zkarton koji ceteupotrijebiti u izradimodela,Vrhom Sestara izboditerubne tocke linija pregibi rezova. Ne priti5citeodvi5e snaZno da nakartonu ne ostanu velike

  rupe. Kad skinete fotokopiju vidjet cete da su nakartonu ostale diskretne rupice koje ce vamposluZiti da oznacite linije pregiba i po njima releIemodel,KOPIRANJE Va crtele koji se sastoje od zakrivljenihili mje5ovitih crta)Kad crteL sadrZi zakrivljene crte, gornja metoda vi5enije pogodnazalo Sto vam ne omogucuje da viditetok linije. Umetnite izmedfotokopije crteLa i karton

  list grafitnog papira koji cvam omoguciti da cr\eLprekopirate u svimnjegovim dijelovima. Akonemate grafitnog papiramoZete obojiti poledinufotokopije mekomolovkom. Pomocu olovkeili grafitnog papira ostavit cete na kartonu samo

  tragove koji ce se moci lako izbrisati.24

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  26/162

  TEHNIKA

  IGKO SE OZI\ACAVAJU PRECIBIPregibe na kartonu moZete oznacili zarezivanjemnolicem ili utiskivanjem brazda Silom, Sto ce vamolak5ati savijanje papira. Kad pregibe zareZetenolicem, govorimo o zarezivanju, a kad ih povuceteSilom, o brazdanju.Pregibe trebate uvijek oznaciti prije nego Sto ihzare\ete, jer se zarezivanjem uni5tavaju rupice kojesu napravljene na linijama pregiba. U poglavlju oosnovnim tehnikama vec smo objasnili koje dvijemogucnosli oznacavanja postoje i za5to se trebaodluciti zajednu od njih. Ovdje u nastavku naci ceteobja5njenje kako ih izraditi na temelju crle1a.Prid rlavafie se uputa i poku5ajte ih provesti u praksina temelju dva ponudena primjera kojih crteZedonosimo na ovim stranicama.Pregibi su uvijek ravnih linija i moraJU biti tocno iuredno izvedeni: zalo se uvijek posluZite metalnimravnalom pomocu kojega moZete pratiti noZic ili Silodok zarezujete papir ili utiskujete brazde pregiba.ZAREZIVANJEOva tehnika osobito je korisna kod debljih i cvr5cihkartona i pogodna za one modele koji zahtijevajuodredenu strogost, poput apstraktnih ili

  BRMDANJEPomocu Sila se utiskuju brazde po linijama pregibana kartonu tako da se on moZe lak5e savijati. Ovatehnika pogodna Je zaone koji nisu vicni uporabi

  noZica: svoje eventual nepogrje5ke moci cetelak5e ispraviti.Utiskivanjem brazdaposluZite se i kad radite svrlo mekanim inehomogenim papirom ilis onim lak5e gramature.

  Skinite fotokopiju, i grafitni papir, ako ste ga koristili,s kartona. Pritisnite Silom (moZe i iglom zakukicanjeili potro5enom kemijskom olovkom) unutarnji diopregiba. Pripazite da vr5ak predmeta koji rabitebude tup, jer biste inace mogli ostaviti ogrebotine napapiru. I ovdje spojite krajeve oznacene rupicaffi?,koje ste prethodno nadinili Sestarom, i ponovite istona poledini kartona.

  arhitektonski h modela.Odvojite fotokopiju kojavam je poslulila zakopiranje Sestarom odkartona. Uz pomocmetalnog ravnalapovlacite noZic povanjskoj strani pregibatako da on bude zabijenza oko polovicu u dubinupapira i spojite tocke koje oznalavaju krajeve linija.Ako koristite ovu tehniku prvi put nastojte nepritiskivati odvi5e noZicem kako ne biste prorezali

  karton.Kad ste na taj nacin zarezali sve vanjske pregibe,okrenite list i ponovite isto na poledini, n? linijamapregiba koji su okrenuti prema unutra. Dakako da jevanjski pregib sada postao unutarnji.

  25

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  27/162

  TEHNIKA

  IGI(O SE REZ.,F,Da bi vam rezovi bili precizni, cisti i i5li bez pol mukekoristite uvijek nolic ili skalpel s dobrom o5tricom,Nikada ne reliIe izravno na goloj povr5ini stola, negoje uvijek za5titite radnom plohom. U tu svrhu nepreporucujemo vam uporabu novinskog papira ilikartona od kartonskih kutija jer oni pucajU, ? noZicvam uvijek mole zapeli u kakvom procijepu umjestoda pravilno slijedi liniju modela. Gotove radne plohesigurno su nesto skuplje, ali njihovo je pona5anjebesprijekorno cak i nakon dugotrajne uporabe.Osim toga, nemojte rezati viSe od jednog modelaistodobno jer cete dobiti kvalitetan rez samo naprvoj razini i jako cete se namuciti a da ne cetepostici dobar rezultat.Kad pocnete rezati, bilo ravne bilo zakrivljene crte,pocnite od onih koje su najdublje i najkrace.Napomene u vezi s rezanjem zakrivljenih crta smalim polumjerom ili o5trim bridovima naci cete nastr. 34 i 35.Ako slijedite primjere koje smo prikazali na ovimstranicama, naici cete na dva razlicita tipa modelazarezanje: onaj s ravnim crtama i onaj koji sadr1iiravne i zakrivljene crte ili sam o zak:rivljene.

  REZAN JE ZAKRIVLJ EN I H CRTAZa rezanje zakrivljenih crta potreban vam jeumjesto nolica skalpel, koji ima britkiju o5tricu iSiljastiji vrh, On ce vamomoguciti daizblegnete odvajanjeo5trice od papira svedok ne zavr5ite srezan1em, i da dobijetelijepu neprekinutukrivulju. Ako vam upocetku ova tehnikabude te5ka, poku5ajteo5tricu skalpela,

  KONTROLA REZOVANa kraju ove operacijekartona besprijekornoprovjerite jesu li svi dijeloviizrezani. Od ignite prsti masa straZnle strane

  karto na izrezanedijelove kako bisteprovjerili odvajaju li sesvi kutovi dobro odpodloge. Ako crleLsadrZi elemente malihdim enzila, provjeriterezove tako da ihodignete vr5komEZANJERAVNIHCRTA,'I I ' '

  Rezanje ravnih crta sigUrno je najlak5,e,Za to vam jepotrebno metalno ravnalo, koje se ne ce tako lako, ''r,, uniStiti ako'oitt ica noZa sni,olica. Nakon toga obri5ite gumiccm eventualnetragove' olovke ili grafitnog papira koji su ostali nakartonu.

  zakrivliene crte u mjesto rdaduLa, to ce Ie2e biti cvrstorukama.

  niim dode u dodir. DrZiteravnalo cvrsto u ZeljenompoloZaju i spojite nolicemrupice na crti kolu trebarezati. Ako se modelsastoji od ravnih izakrivljeni h crIa, moraterezati oznace n e trag ovenakon Sto ste izrezalispojite rupice. Sto je crtadrlaIi metalno ravnalo u

  zaokrenuti karton, a ne

  26

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  28/162

  TEHNIKA

  IGI(O ST SAVIJANakon Sto ste provjerili je li model dobro izrezan,moZete zapoceti sa savijanjem. Svi modeli koje smoovdje prikazali zasnovani su na sustavu izmjeneunutarnjih i vanjskih pregiba. Radnje i postupcirazlikovat ce se ovisno o tipu modela koji cetesavijati.Za sve modele medutim vrijedi preporuka da sepapir savija postupno: tako cete izbleci prevelikonaprezanje karlona i stvaranje neZeljenih pregiba naonim dijelovima modela koji moraju ostati ravni.Drugim rijecima, najprije treba postupno savijativanjske i unutarnje pregibe cijelog modela, a zatimsve ostale elemente dok ih ne dovedete u konacanpoloZaj. Na kra)u moZete preklopiti papir i ponovnoga rastvoriti te provjeriti djeluje li otvaranje izalv aranj e sred i Snj eg p reg i ba bes p rij eko rn o .SIMETRIENI MODEL OD 90'Simetricni modeli s pregibom od 90 u odnosu nasredi5nji pregib spadaju medu najjednostavnije,

  trodimenzionalni oblikmodela. Pripazite da neizgu7vate kvadratice kojeste dobili rezanjem. Sadapreklopite papir ispljo5tite ga. Kad gaponovno rastvorite,provjerite funkcionira lidobro odvajanje i daOsobito obratitepozornost na pregib tipaZ. Ovisno o tome kako sudizalnirani modeli, ovaj tippregiba moZe se uklopitiu skupinu simetricnih iasimetricnih modela spregibom od 9O'. To jezalo Sto se u najvecembroju slucajeva strukturamodela u obliku slova Zmole podijeliti na vi5e dijelova, od kojih ce svakigravitirati oko jednog pregiba i moci ce se po svemusmatrati modelom s pregibom od 90 .bicno su oblikovani odjednog sustava baze s

  dva unutarnja i jednimvanjskim pregibom koji sestjece u sredi5njemunutarnjem pregibu. Tabaza moZe bitiobogacena nizomkoncentricnih modela kojiomogucuju stvaranje

  onih koje cete vidjeti kodKod ove vrste modelapocnite s laganimsavijanjem kartona takoda iz njega dobijeteparalelopiped koji ce cinitikratnji objekt.

  izraZaln i h efekata, poputzvijezde ili srca.

  Zatim savijte premaunutra sredi5nju linijupregiba i dvije bocne, Dase ne biste previ5e mucilis ovim pregibom ,zaokrenite karton istisnite s vanjske stranepregibe, kako jeprikazano na slici.Okrenite kadon naprednju stranu i napravitevanjski pregib koji ce jo5vi5e naglasiti

  nema nikakvih neravnina.

  27

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  29/162

  TEHNIKAVIVIODEL OD 90 S VISE RMINASustavi[iegibaod9O'sviieraz,ina1avi1ese:koriste za izradu modelaupravo zbog,njihovih

  snaZnih izra\ajnihm:gucnosti. Sttstlv 3vtse ra na omogucujeoblikovanje modela sasve sloZenijimstu pnjevima tzrade kojisadrZe punine i praznine,stepenice, geometrijske

  Okrenite ponovno papir sprednje strane i savijajtekorak po korak vanjskipregib koji odredujeparalelopiped i liniju petstepenica. Da biste moglpresaviti stepeniceprovucite prste kroznjihove otvore. To ce vam

  omoguciti da cvr5ce pritisnete pregibe i da tak5edobijete konacan rezultat. Ako ste paZljivo oznacililikove i neodredene oblike. Takvi oblici obicno suasimetricni u odnosu na sredi5nji pregib. Osn ove zaizvedbu pregiba gotovo su iste kao_ i kodsimetricnog tipa u odnosu na sredi5nji pregib. Ovajmodel i onaj prethodni zapravo su modeli spregibom od 90 . Tek kasnije se modeli izradenisustavom s vi5e razina pomicu i pokazuju svu svojusloZenost u pregibima.Primjer koji ovdje donosimo karakteristican je zbogkompozicije paralelopipeda asimetricnog u odnosu

  linije unutarnjih i vanjskihpregiba, uspjet cetedobiti sve pregibe a daprevi5e ne priti5cetekarton. Vas model bit celijepo oblikovan i imat ceciste linije pregiba naravnim ploham abeztragova o5tecenja iliizgulvanosti.

  pro5lim modelom ovdjesredi5nji dio kartona, papotruditi.

  na sredi5nji pregib istubi5ta.Kad ste provjerili jesu lisvi rezovi besprijekornoizvedeni i obrisalieventualne tragoveolovke, zapocnite savijatipapir onako kao Sto steucinili i kod simetricnogmodela. U usporedbi s

  ce biti malo Iele odignuticete se morati malo vi5e

  Okrenite karton s njegovestraZnje strane i laganopritisnite sredi5nji pregibu dijelu baze i dijelu kojiodvaja paralelopiped odpodloge. Oesto je lak5enapraviti pregib s vanjskestrane nego s unutarnje, izbog toga cete cesto

  naici na savjet da neke pregibe napravite s vanjskestrane, tj. s poledine kartona.

  28

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  30/162

  TEHNIKA

  unutarnjeg :pregibakartona daje dva novaunutarnja pregiba. Oni semogu iskorisliti zakreiranje novih figura, kodkojih je osnovni kartongraden od stijenkefiaralelopipeda i odosnove originalnogkartona. Tako dobivene

  figure mogu potaknuti na izradu drugih novih figura.Ovakav sustav moZe se razvijati u beskraj. Ovakvestrukture koje pokazuju svoju pravu prirodu upravotijekom savijan jazovu se koljena. Kodnajjednostavnijih primjera pregibi koji cine koljena suusporedni, a figure su simetricne u odnosu na svojunutarnji pregib. Kod sloZenijih slucajeva mogu sedobiti konvergentni pregibi i asimetricne strukture.Ovdje dajemo primjer koji spada u jednostavnijeupravo zalo da objasnimo mehanizam oblikovanjakoljena.

  Zapocn ite savijati prvufiguru u oblikuparalelopipeda kaosimetricni pregib od 90 .Presavijte sredi5njiunutarnji pregib, vanjskipregib takoder jesredi5nji, i, posve lagano,bocne unutarnje pregibe.

  KOLJENAParalelopiped koji ste

  Struktura ovog tipakartonima, jer svakiukrucuje model.

  dobili presavijanjemOd koljena do koljena,dolazimo napokon i dokonacnog oblika.Zapamtite da papirmorate presavijati dokra1a, preklopite i zatimrastvorite model tako damoZete provjeriti jesu lipregibi u pravim tockamai krece li se model u

  Zeljenom smjeru.

  mole se ostvariti i s tanjimprijelaz kod savijanja jo5 vi5e

  Dva bocna pregibaposluZit ce vam kaotemeljni pregibi za izradudrugih geometrijskihlikova. Svaki put kadprelazite na izradusljedeceg koljena,zamisl ite da zapocinjetesa savijanjem iz pocetka:

  tako cete dobiti jedan sredi5nji unutarnji pregib (onajkoji je u prethodnom koljenu bio bocni), dva bocnaunutarnja pregiba i jedan vanjski. Dok savijate tajdio, ostatak modela moZe ostati nepromijenjen.Ponovite isti postupak i na drugoj strani modela.

  29

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  31/162

  TEHNIKATUNELOsnovna pretpostavka za pregib tipa tunelapotpuno je drukcija odostalih modela. Kad boljepogledamo, i ovdje je

  rijec o modelu spregibom pod kutem od90 , koji umjestosredi5njeg pregiba sunutarnje strane ima linijupregiba s vanjske strane.Osim toga, ovaj tip

  model a razvija se na vi$e razlicilih razina tako daI tr Iproizvodi efekt perspektive, kao da je rijec o pravojpozornici. U tunelu je svaka razina povezana spro5lom i sa sljedecom pomoc u razmaknice kojucine dvije trakice savijene prema van i prema unutra,Dobro promotrite poloZaj prstiju na slici i kretnjekojima savijaju tunel i razmaknice.

  lzvadite kruZic iz sredinekartona koji steprethodno do krajaizr ezali . I zb ri 5 it e zatimtragove od grafitnogpapira koji su ostalinakon precrtavanjamodel a. Zapocnitesavijati model odsredi5njeg vanjskogpregiba. Nastavite sa savijanjem linija vanjskihpregiba koji se nalaze ispod svake razine. Ovl nizvanjskih pregiba odreduje dubinu perspektivnogpolja modela, Kod ove vrste modelaosobito je valno savijatipregibe korak po korakkako biste izbjeglinepravilno savijanjerazmaknica, pri cemu bise izgubio efektperspektive. Slijed itekretnje prstiju na slici,kako smo vecpreporucili, i povlacite jednu razinu preko druge takoda se oblikuju vanjski i unutarnji pregibi, kako jepredvideno crteZom,

  Malo pomalo strukturatVce se poceti razviialitrodimenzionalno i uspjetcete ju postupnopresaviti do kra1a. Za ovamodel vaZno 1e izabralikrut, ali ne previ5e debeokarton. Ovaj karton, kaooni na prethodnimstranicama, izraden je odpapirne mase teZine 160 g/m2, durst je i izdrllitv tepogod an za napore koje papir mora podnijeti pri

  izradi tunela. Na kraju zapamtite da tunel , zo razlikuod modela prikazanih na pro5lim stranicama, imasredi5nji vanjski pregib okrenut prema promatracu.

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  32/162

  30TEHNIKA

  TIP 1BOPostoje, kao Sto vam je poznato, razlicili ti povimodela s pregibom od'1 B0', koji se dijele nadvije glavne kategorije: najednostavne i na one kojisadrZe elemenle zauglavljivanje. Ovdjeprikazan i primjer od nosise samo na prvu isloZ,eniju skupinu, dok ceza drugu biti dovoljno

  nekoliko kratkih napomena.Sustav savijanja modela s pregibom od 180 , kojisadrZe proreze za uglavljivanje, vrlo je jednostavan.Sastoji se od jednog sredi5njeg unutarnjeg pregiba idva, takoder unutarnja, pregiba u pod noluelemenala koji se mor,aju uglaviti ili, rijetko, zalijepiti.Svrha dvaju bocnih pregiba jest da odignu odredenielement s baznog papi raiz kojeg proizlazi. Kadodignete ta dva dijela, trebate ih uglaviti premauputama koje stoje uz crteZ modela.Drukcije postupamo kad treba presaviti jednostavnimodel od 1BO'. U tom slucaju sustav savijanja imanalvalniju ulogu i sluZi za odizanie od povr5inecijelog predmeta; osim toga, potreban je oslonac zapregibe koji se moZe dobiti umetanjem podloge kojace drlaIi zajedno dvije vanjske strane modela. Papirpocnite savijati najprije po sredini, i to vanjskimpregibom. U ovom slucaju objekt se sastoji od

  r azli c it i h zakrivlj en i htrakica za kole ce trebatinapraviti onoliko vanjskihpregiba koliko imaelemenata na crteZu,Vanjski pregib priblilavadvije vanjske strane kojece morati biti priljubljene.

  Napravite sada pregibeprema unutra koji suprisutni u osnovi svakogpojedinog elementa. Ovajpostupak morat ceteponoviti na obje stranemodela. Na taj ce nacinsvaka od trakica, slicnihviticaslim zagradama,dobiti razlicitu, visinu i otvor.Da biste dovr5ili savijanjemodela, priblililemedusobno dvije vanjskestrane kartona tako dacine jedn'u plohu. Spojiteih privre,meno s dvakomadica selotejpa izalim otvorite i zatvoritenekoliko puta kako bisteprovjerili djelovanje

  modela. Na kraju skiniteNa sljedecoj stranici nacipostupak.

  selotejp i umetnite podlogu.cete upute za oval

  31

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  33/162

  TEHNIKA

  H{1)43z:e=.,:j1

  =aa

  IGI(O SE STAVLJA PODLOGAOsim tipa 180', modeli koje cete naci u sljedecimpoglavljima ne zahtijevaju podlogu kako bi se dobrootvarali i zalvarali. Podlogu, ili pozadinu, moZetepostaviti ne zbog potrebe, nego zbog nekihizralalnih ciljeva. Kod modela s pregibom od 180 ,u obliku slova W, pozadina ce sluZiti za pribliZavanjedviju vanjskih strana modela kako bi se figura cvrstopostavila u pravilan pololq. Postupak stavljanjapozadine bit ce medutim jednak i kod modela spregibom od 90 kao ikod onih sa 180'. U slucajuda model od '1 B0' ima proreze, imajte na umu damorate rezali pozadinski karton po sredini prije negoSto ga nalijepite. Ovdje moZete vidjeti dva primjerakoji su jednostavni za izradu.Prvi se sluZi nacinom s ljepljenjem koji cvrsto spajaosnovu i pozadinu. Drugi se sluZi sustavom prorezaizmedu dva lista papira i omogucuje da se osnovamoZe odvojiti od pozadine ili uglaviti u nju vi5e puta.NAEIN S LJEPLJENJEMKad ste zavrSili s presavijanjem modela, izrelite iz

  zalijepljene, a koje morajucete pogrije5iti.

  jednog kartona jednakipravokutnik ili malo veciod onog prvog ipresavijte ga po polovici.Na jednoj njegovojpolovici s poledinenanesite mdo ljepila. Toce vam omoguciti daodmah shvatite kojestranice moraju bitiostati slobodne, pa neNaslonite polovicu sljepilom tako da sredi5njipregibi dvaju listova buduistostrani i da modelbude postavljen u sredini.Dobro pritisnite polazeciod sredi5ta lista premakrajevima. Ako se narubovima pojave mrlje odvi5ka ljepila, nemojte vi5e

  zamrljate karton.

  Lagano presavijte, ne dkrap, onu stranu modekoja je ostalaslobodnom, nanesite nnju ljepilo i ponovite istipostupak kao prethodn

  NACIN S UGLAVLJIVANJEMU ovom slucaju pozadinski papir mora biti malo veod papira za model. Kaste izrezali karton,nacrtajte na njemu okolndio modela tako da bud

  u sredini. lzrelite prorezu cetiri kuta crieZa.Najjednostavniji tip je linod 45' koja spaja dvijestrane na udaljenosti od1 ili vi5e centimetara odjednog brida. Na slici vidite varijantu stepenica .

  Provjerite jesu li rezovi besprijekorni i mogu li sestepenice podizati s lakocom. Umetnite jedan kutmodela u jedan odproreza tako da susredi5nji pregibipriljubljeni i ponovitepostupak za ostala tribrida. Za odiz-anjemodela od podloge bitce dovoljno umetnutijedan prst izmedu dvakarton a i odizati bridovejedan po jedan.

  pritiskivati te tocke da ne

  32

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  34/162

  TEHNIK

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  35/162

  TEHNIKA

  MALI TRIKOVI

  BRISAI\JI TRACOVA OLOVIffiKad precrtavate ili kopirate model, n? povr5inikarlona ostaju tragovi od olovke ili grafitnog papira,Nemojte medutim umjesto grafitnog papira stavljatiindigo jer se njegovemrlje ne mogu obrisati.Kad ste oznacili pregibesvojom omiljenomtehnikom i dovr5ili rezanjemodela, obri5itepreostale tragove nakartonu laganimpotezima ciste bijelegumice za brisanje,Drugom rukom spljo5tite odrezane dijelove igumicom prijedite preko obrezanih rubova. Ovi malitrikovi pomoci ce vam da se rubovi objekta ne odiZuili ne presavijaju sami od sebe.

  REZAI\JI OSTRIH UCLOVAKad reZete o5tre uglove mole vam se dogoditi da,ako previ5e snaZno priti5cete noZicem i idete upogrjesnom smjeru, vrhovi papira slijede no2ic inabiru se (guZvaju), Da se to ne bi dogodilo i da napapiru ne bi ostao onaj karakteristicni trag X, koji sejavlja kod predugih rezova, pridr1avalle se uputakoje dajemo u nastavku.O5trica nolica mora uvijek biti cista i lcritka. Uvijekzapocinte s rezanjem najdubljih dijelova crIeZa, 11.onih koji su u sredini modela. Kada dodete dojednog ugla, polagano relite prvu stranu tako da

  brid bude precizan i da ga ne prekoracite. Pomocce ako ste model oznacili ubodima Sestara jer surupice malene, inade ce vrhovi modela biti neravnDrugu stranu nemojte poceti rezali od vrha, negokrala koji mu je nasuprot, kako je prikazano na slicNa taj nacin vrh ce ostati priljubljen uz karlon dokrala i ne ce se o5tetiti.

  POCRJESAI\ REZAko ste zarezali karton u pogrje5nom smjeru ili stejedan rez previ5e prod u\il| nemojte baciti taj papirUzmite mutni (mlijecni) selotejp ili komadic tankogpapira i nanesite mdo ljepila na njegovu poledinuzamaskirajte rez. Uvijek provjerite mole li se modebez problema otvaratizatvarali. Zapamtitemedutim da i ljepilo i

  selotejp s vremenomuzrokuju Zuti lo papira.

  MRLJE OD LJTPILAKatkad se dogodi da nanesemo previ5e ljepila zapricvr5cenje papira na pozadinu ili da pri njegovuzatiskivanju ljepilo iscu ri i zamrlja papir koji sluZi kapodloga. Ako upotrebljavate ljepilo koje ne sadrZivinil, poku5ajte se pridrlavali ovih na5ih uputa.Odstranite Sto je vi5emoguce ljepila o5tricomnolica za rezanje:pripazite da ne raznos

  ljepilo po papiru. Kad jna papiru ostao samopovr5inski sloj ljepila,uzmite obicnu Eumicubrisanje i energicno

  ei

  i

  I

  I

  I

  ItIii

  rdtirl:,.'#' i o ij#H:':rni;i'rii,f

  34

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  36/162

  TEHNIKAprijedite njome preko ljepila. Yalno je da se ljepilojo5 nije posve osusilo, jer ce vaS poku5aj bitiuzaludan, eesto kontrolirajte rezultat i pripazite dane bri5ete previ5e snaZno kako ne biste uni5tilikarton. U prodaji se mole nad i guma za brisanjeostataka ljepila kojom se sluZe graficari.Upotrebljava se isto kao i obicna gumicaza brisanjetragova grafitne olovke i moZe se pronaci utrgovinama grafickim potrep5tinama,

  SAVRSEI\I KRUCOVIMedu sloZenije rezove spada rezanje krugova smalim polumjerom. Katkad rezanie zakrivljene linije

  s papira mole biti te5ko.Poku5ajte tada na druginacin. lzre2ile krug nevodeci previ5e raduna otome je li rub

  rub tako da postane paralelan s unutarnjim. Ovo sebez odizanja vr5kano1ica obicno radi tako da model dr1ite otvorenim.

  OBREZIVAI\JT RUBOVAAko ste odlucili pricvrstiti podlogu za neki model,moZete upotrijebiti dva lista papirarazlicite ili istevelicine. U prvom slucaju,nakon Sto ste slijepili dvakartona, provjerite jesu li

  im rubovi paralelni. MoZese dogoditi, osobito akoradite ulurbano, da selistovi pomaknu, Ako jetome tako, uzmite no1icza rezanje i metalnoravnalo i obrelite vanjski

  U slucaju da su dva kartona jednaka, zalvoritemodel i provjerite vidi li se unutarnji list. Pritisnitelistove ravnalom i obre1ite rub noZicem. Ako jerazlikaizmedu listova veca od 5 mm, pripazite da neobreZete i objekt preko ruba. Rastvorite model isegmentiran. Nastojte da provjerite vide li se s unutarnje strane rubovipozadinskog kartona. Ako je to slucaj, zatvoritemodel i ponovno ga obreZite.ne prelazile vi5e puta poistoj tocki ruba i raditestrpljivo, bez Zurbe. Takocete izbleci rezanjeprevi5e dugih segmenatakruga. Kad ste zavr5ili s

  rezanjem, uzmite Silo zabrazdanje papira ili nekidrugi predmet koji imaokrugli vr5ak (s vecimpolumjerom od onoga

  ga snalno zakrenite. Taj pokretzaokrulil ce dijelove ruba i takocete dobiti gotovo besprijekorankrug.

  ,u$ ':i, i,': ":''i :liaj':l.iji: ::. ,,.....,. ,, , 1..,,,,.r-:r,, iii.,'.';'..'... ' if'' ,,.,. .' .'." t., .',-, .u.'";irr,;, ...ffir"I " i ,, . ,1 , , ',, .+iliiiirtt*uuit nr.' ffi''+i ffif

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  37/162

  TEHNIKAVruKO SE UKRASAVA

  Vecina modela ne treba jo5 i povr5insku dekoraciju,vec izraZava svoju privlacnost zahvaljujuci igri svjetlai sjena, koja se stvaraizmedu ploha. U Japanu seova vrsta modela izraduje iskljucivo od bijelogpapira. Katkad moZe biti zanimljivo ubaciti malo bojeu model, bilo daizaberemo papir u boji ili seposl uZimo nekim dekorativnim tehnikama.Ove posljednje moralu medutim biti jednostavne,gotovo kao finalni cin, i ne smiju odvlaciti pozornostod realizacije modela prema ovdje opisanimtehnikama.

  PRSIGI\JEMBOJTOvo je jedna od najjednostavnijih i najbrlih tehnika.Dovoljno je poprskati boju po modelu uz pomoctempera i kista. Slijeditena5e upute da bistenaucili kako se

  u potrebljavaj u uzorci zabojanje i cetkica za zube.lzre2ite i presavijte model,lz fotokopije koju steupotrijebili za izradumodela izreLite uzorakdijela koji treba obojiti.Ovaj uzorak nije potreban ako Zelite obojiti istombojom cijeli karton. Ako medutim Zelite upotrijebitirazlicite boje u raznimdijelovima, pripremite dvaili vi5e uzoraka tako da usvakom imate razlicitielement modela.Pritisnite uzorak tako dadobro prione zapresavijeni karton. Dabiste bili sigurniji moZetega sa strana zalijepitiselotejpom . Razrijedite temperu vodom tako da nebude previ5e vodenasta. Ako ste kupili samonekoliko primarnih boja, mijeSajte ih sve dok ne

  dobijete Zeljenu boju u dovoljnoj kolicini, Za5tititejednokratnom rukavicom ruku u kojoj drlile cetkic

  nego Sto pocnete prskati

  koja je u doticaju sbojama. Ruke zamrljantemperom mogu se lakoprati vodom i sapunopa vas ne treba previ5ezabrinjavati iinjenica akriemate pri ruci za5titnerukavice.Namocite cetkicu u bomalo je ocijedite prijepo modelu.

  Pritisnite kaZiprstom cetkicu: kad je pustite dlacicece raspr5iti boju po papiru. Ovo najprije isprobajtestarom novinskom papkako biste se uvjerili dakapljice boje nisuprekrupne. Ponovitepostupak nekoliko putakrecuci se oko modelakako biste ravnomjernoukrasili sve dijelove,Poprskajte jednu boju izalim dobro operitevodom cetkicu prije nego Sto je uronite u druguboju. Kad se model osu5i (dovoljno je deset do

  petnaest minuta), odstranite uzorak i provjeritere^) ltat. Ako Zelite ukrasiti neki drugi dio modeladrugom bojom, ponoviopisani postupak suzorkom.

  POTREBAN MATERIJAL:

  TEMPERE U BOJIKIST

  POSUDICEZA BOJUOrrrccn zAZuBE

  RUKAVICE

  36

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  38/162

  TEHNIKA

  POTREBAN MATERIJAL:

  VODENE BOJEKIST

  POSUDIC=ZA BOJU

  VODIi\IM BOJAMABojanje vodenim bojamazahtijeva ne5to vi5eiskustva u odnosu naprethodnu tehniku. Noneka vas ne zabrinjavacinjenica ako niste nikadaprije koristili ove boje'. zabojanje modela iz ove

  knjige treba znali dozirati vodu i boje tako da sedobiju lagani tonovi boje. Najzanimljivija osobinavodenih boja je njihov sjaj i transparentnost, kojecete dobiti ako dobro razriledite pigmente boje i akoizbjegavate nano5enje previ5e boje odjednom.Upotrebom vodenih boja jace cete namociti dijelovekartona koje ukra5avate, stoga se prid r?avalIe uputadanihunastavkukakobisteihdobroiskoristiliDa biste postigli dobar, rez,ultat s, vodenim ,bojut3, .papir ne smije biti pr,evi5e tanak i mora dobro upijativodu i pigmente boje, lzaberite stoga karton premavrsti dekoracije koju ceteupotrijebiti. U trgovinamacete pronaci originalne

  karton e za vodene boje:ako ih Zelite koristiti,izaberite one krute iteline do najvi5e 220g/m2. Dobro namocitekist i prijedite njime prekoboje kojom cete

  dekorirati. Ne nanosite previSe boje na kist: trebabojiti postupno i prijeci preko uzorka ponovno samoako je potrebno.

  nego samo neke okolnetocke.

  Ako ste nanijeli previ5eboje na neko mjesto iobojili ga jace od ostalihdijelova, namodite kist ucistu vodu i prijedite njimepreko boje. Osu5ite kist iprijedite njime po istommjestu tako da upije vi5akboje. Savjetujemo vam dane bojite cijeli model,

  dijelove ili naj zanimljivijePrije nego Sto se karton potpuno osu5i okrenite gatako da bude u suprotnom smjeru od krivine koju jestvorila voda na papiru.Ako Zelite da se modelpotpun a izravna, stavitega nakon:Sto se osu5i

  pod neki teski predmet.Katkad medutim nekakrivina moZe uciniti nekipr:e m et zaiimljivijim.Zakrivite lagano list ilineke njegove dijelove i

  okrecite ga tako da se model napuhne tamo gdjevam se cini nlzanimljivijim.

  37

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  39/162

  TEHNIKA

  POTREBAN MATERIJAL:

  tuSev u so.JtTERPENTINSKO ULJE

  KISTOVIVECA ZDJELA I POSUDICE

  ZA BOJUBUGAEICA

  TUSEMOva tehnika jepojednostavljenavarijanta tehnikesuminagashi,Il.mramoriranja papira stusem u boji, koja seupotrebljavala u Japanu iKini. Boje koje setradicionalno upotrebljavaju su plava, crna i crvena,

  a papir koji se ukra5ava tom tehnikom mora imatisvojstvo dobrog upijanja i biti teZine oko 150 g/m2.UkraSavanje tu5em u boji moZe se rabiti za bojanjepapira koji ce posluZiti kao podloga ili kaodekorativni uzorak za modele. To je zbog toga Stosvojstva papira potrebnog za ukra5avanje tu5em necine taj papir pogodnimza savijanje.

  Napunite vodom jednuvecu plitku zdjelu. lzre1iteiz kartona pravokutnike ilikvadrate koji su nekolikocentimetara inanji odzdjele. Pripremite manjuposudicu i kist za svakuboju koju cete upotrijebitiijo5 jednu zaterpentinsko ulje.

  Razrijedite tintu jednom kapi terpentinskog ulja takoda moZe plutati na vodi. Na lstoku najde5ceupotrebljavaju tintu u Stapicu koja se naZapadu

  teZe moZe pronaci.Uronite cisti kist uterpentinsko ulje iocijedite ga. Zatvoritebodicu s terpentinom jervam udisanje njegovihpara moZe Stetiti. Uronitedrugi kist u tintu drugomrukom. Dotaknite sjednim pa s drugimkistom povr5inu vode: stvorit ce se nizkoncentricnih krugova.

  Kad se zdjela ispunikrugovima, laganopuhnite u vodu da sepovr5ina uzbuka. S objeruke uzmite papir ipaZljivo ga prislonite napovr5inu vode, pocevSinajprije s jedne strane, azalimi ostatak.Pustite ga tako nekoliko

  sekunda i zalim podignite jednako paZljivo kao Stoste ga spustili. Na taj nadin papir ce upiti crteZ kojijetinta proizvela na povr5inivode. Po istom nadelu,samo mijenjaju6i bojetinte, broy krugova imjesto u koje uranjatekistove, moZete dobitiuzorke na papiru s posverazlicitim ukrasnimefelctima.

  Jd

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  40/162

  TEHNIKA

  POTREBAN MATERIJAL:

  OLOVKAGUMICA

  RAVNALOSEsrnn

  Stt-oDEBLJI KARTON

  RELJTFI\IMCRTEZIMAOsim uporabe raznihboja mogu se koristiti ijednostavni povr5inskipostupci koji daju reljefnecrtele na papiru. Naovim stranicama naci

  cete tri vrlo jednostavna primjera crLeLa koji semogu dobiti perloriranjem, tockanjem i plitkimreljefom,Zatzvedbu ovih crlela nije potreban nikakavposeban predmet, vec se moleIe posluZitiosnovnim priborom. S malo iskustva i maSte uspjetcete komponirati ove tehnike na nacin da ce datinaglasak odredenim svojstvima modela na kojimacete ih isprobati.PERFORIRANJEOva tehnika sastoji se od bu5enja rupa razlicitihvelicina na kartonu prema vrlo preciznom crteZu.Princip rada je potpuno isti kao i kod preno5enjacrlela na papir koji ste upoznali na pocetku ovogpoglavlja. Nacrtajte na papiru niztocaka koje ce oblikovatimotiv kakav Zelite. U

  ovdje predloZenomprimjeru Zelimo dobitispiralu od naizmie'nicnihredova velikih i malihrupica. Ako karton nijeprevi5e debeo, moZeteizbleci izravno bu5enje na

  na nj pricvrstite papir naotiv koji Zelite prenijeti.

  Vrhom Sestara ili vrlo finimdlijetom nacinite nizrupica prema uzorkuprikazanom na na5oj slici.Ako vec znate koje rupicemoraju biti vece,poku5ajte jace pritisnuti,ovisno o Zeljenoj velicini.lmajte na umu da ovomorate raditi na radnojplohi ili na vrlo debelomstol na kojem radite.

  kartonu da ne biste uni5tiliKad zavr5ite s izradom uzoraka obri5ite eventualnetragove olovke i prijedite gumicom preko naj5irihrupica kako biste ih zagladili.Ovakav uzorak bit ce udubljen s prednje stranekartona, a izbocen sa straZnje.

  njegovojkojem je

  povr5ini tako davec oblikovan m

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  41/162

  TEHNIKATOEKANJEObiljelavanjem tockama dobit cete crIeL koji seuglavnom sastoji od tockica, katkad i od crta,zahvaljujuci upotrebi Sila za brazdanje. Za dobarrezultat papir mora biti Ie?aknajvi5e 2OO g/m2 imora biti cvrst i homogen.Nacrtajte olovkom na papiru sliku kakvu Zelite. AkoZelite motiv koji jeistaknut s prednje stranelista, onda ga moratenacrtati i izraditi napoledini. Prijedite Silompo crtama snaZno gazabadajuci, Ako umjesto

  Sila koristite iglu zakukicanje ili praznukemijsku olovku,pripazite da njezin vrh ne ogrebe papir.lzradite crteZ s tockicama tako da cvrsto zabodeteSilo u svaku tocku. Ne pretjerujte medutim kako ne

  jo5 jednom.svjetlu. Ovaj se crteZ

  biste probu5ili papir.Poku5ajte napraviti crteZdrleci ruku u istompololalu i istom snagom:dobit cete ljep5i rezultat.Okrenite papir na prednjustranu i pogledajterezultat.Ako se neka tockica nevidi dobro, ponovite jenajbolje vidi na jakom

  PLITKI RELJEFPlitki reljef je tehnika koja podsjecana igru kojom sedjeca zabavljaju kad zacrnjuju obicnom olovkompovr5inu papira ispod koje su stavili jedan novcic idobivaju sliku reljefa. Po istom principu ova tehnikazahtileva oblik reljefa koji ce biti stavljen ispod papiraili pritisnut kako bi se na njegovoj povr5ini pojaviootisak.Za dobar rezultat potreban je, kao i kod tockanja,karton koji nije previ5e debeo (1 60 E/m2 bit ce viSenego dovoljno), koji je cvrst i krut poput industrijskogkartona.lzreZile od jednog kartona debljine najmanje 3 mmfiguru koju Zelite dobiti u plitkom reljefu. Odaberite

  da povr5ina oko lika bude

  jednostavne oblike jer ceoni biti lak5i zapreno5enje i ne ce o5tetitili izguLv ali karto n s kipapir.Pricvrstite selotej pomoblik sa straZnje stranekartonskog papira. Na tajce nadin lik u reljefu dobitprecizne linije. Ako Zelitelagano napuhnuta, staviteoblik na prednju stranukartonskog papira.ZaIim lagano pritisn iterubom nokta po povr5initako da crteZ pocnepokazivati svoje obrise,Nemojte prejako pritisnutiod prvog put a Jer bi sekartonski papir mogaoo5tetiti. Utiskujtepostupno sve dok ne dobijete Zeljeni oblik.Odstranite selotejp iskinite oblik s kartona. Napovr5ini ce ostati utisnutZelleni oblik cak i ako gapoku5 aIe zagladitirukama.

  -

  40

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  42/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  43/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  44/162

  APSTRAKTNI

  we.e,ffi^

  Ilirs,,,F,

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  45/162

  n;ti6.6,$i.$jvffi iffi n.o.' nosti

  *ffiffiF KMODELTEZINA REZANJA: -

  rrZtNn SAVTJANJA: *POTREBAN MATERIJAL: SVIJETLOZELENI I TAMNOPLAVI

  KARToN oD 1 ao cnuZvrltOtNn: 30 X r0 cM svrJETLozELENt; 31 X 1i cM pLAVti'i*t " eii-w$s;:''",';t",vjezff

  ,+P u z i,t'd6' V.am,' d aj''Rad.dite'rez.at' " ;p-ir,''t,in6},i6d#.'i eta ifi',',::ravnalom i savijati osnovne pregibe prema van i

  unUtia, NaS*orte biti ,VrJo precizni: i bez Zurbe raditekorak po korak, kako je opisano na sljedecimstranicama.DoStaino je malo paZhp da dobijete izvrsnerezultate.Model se sastoji od ravnih linija i vrlo je jednostavan;savijanje sel zapocinje od sredi5njeg unutarnjegpregiba i sa svake strane modela od jednogvaniskog i jednog unutarnjeg pregiba. Ovo je models pregibom od 1BO' obogacen sustavom proreza.

  Kako moZete vidjeti naslikama, model se radi izjednog kartonskog papirsvijetlozelene boje,kojemu se dodajepozadina tamnoplave,

  koja ne sluZi strukturi, nego da istakne kontrasteizmedu punina i praznina,Kad zavrSit e izradu modela, poku5ajte ga vi5e putaotvoriti preko .1 B0' i zatvoriti: prorezi djeluju tako dase pojedine trakice podilu i spu5taju, Sto sve djelujpoput plesa.Kod ovog modela, kao i kod vecine drugih, kretanjepoprima nalvalniju ulogu. Kirigami figure nisu gotovnikad staticne, nego otkrivaju svoju d raL u otvaranjui zalvaranju lista papiraiz kojeg su nastale.

  44

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  46/162

  A:PSTRAKTNI MODELI

  ,.1,t.,,,,.,,,..,:,,1..'.,..':: , , .l-., .,..,. .t,', ,''.1'..';..'...'.'...].'...''...]..'.'.''..':'...''..'''].','''". .. , .

  t t.,

  ,

  45

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  47/162

  APSTRAKTNI MODELI

  lzreZite jedan pravokutnik vefieine 30 x 10 cm odsvijetlozelenog kartona i drugi velicine 31 x 11 cm odtamnoplavog. PrereZite zatim plavi papir po polovici s duhestrane. Tako cete dobiti bazni list za izradu modela i dvadijela koja ce ciniti pozadinu.

  Napravite fotokopiju crteZa u 100o/o veliiini modela ipricvrstite ju za karton s nekoliko komadica selotejpa. Zaito bolfi rezultat fotokopiju izreZife Sfo je moguce precizniili priivrstite karton gledajuci crteZ nasuprot svjetlosti.

  Naiinite rupice duZ svih linija na criehu. U tu svrhu moheteupotrijebifi Sestar ili neki metalni predmet, na primjer iglubro\a, pod uvjetom da je dovoljno debela kako ne bivid ljivo oitetila karton.

  Odstranite fotokopiju crteLa paZljivo da ne oSfefife karton.Zapoinite savijati pregibe na kartonu drheci pored njegafotokopiju crteha, kako brsfe mogli usporediti koje se linijemoraju presaviti prema van, a koje prema unutra.

  46

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  48/162

  APSTRAKTNI MODELI

  Noiicem izreZite pune linije na crteZu. Bit ce dovolinospojiti rupice i pritom uvijek gledajte crteL. Provierite ieste liizrezali sve crte podihuci prstom trakice.

  Presavijte i ponovno otvorite karton duZ srediSnje linijepregiba. Odignite trakice i presavijte ih dui linija unutarnjihpregiba. Kad sfe fo ucinili s jedne strane, otvorite gotovodo kraja sve pregibe i ponovife posf upak na drugoj strani.

  Presavijte sada s vanyske strane sve trakice na jednojstrani, onako kako je prikazano na slici. Dobro sfisnife kakobrsfe dobili iisf pregib i lagano ga rastvorite. Ako ste dobrooznaiili pregibe, to ce vam uvelike olakSati postupaksavijanja.

  Dva proreza na svakoj trakici posluhit ce da utaknete u nfihpripadajuce trakice i dobijete pomiini model. Zapocniteovaj postupak s jednim boenim parom trakica i nastaviteuglavlfivati prema drugoj strani kako ne biste rukamaizguZvali vec spojene trakice.

  47

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  49/162

  APSTRAKTNI MODELI

  Umetnite jednu trakicu u trakicu koja joj stoji nasuprot kroznihe proreze i zatim kroz one vrSe kako bisfe napravilidvostruko slovo X. Ponovife posf upak za svih pet parova:primijetit cete da su strukture koje se oblikuju sve vrse Sfosu blihe baze trakica.

  Nakon toga uzmite dva pravokutnika tamnoplavog kartonljepilo. RazmaZite ljepilo po jednoj polovici zelenog kartodrZeci model savijen kako ne biste zalijepili trakice koiemoraju ostati slobodne.

  4B

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  50/162

  APSTRAKTNI MODELI

  Naslonite stranu zelenog kartona s liepilom na iedan odplavih kartona, paze1i pritom da se pregib podudara spolovicom modela po kracoi strani plavog kartona.Provjerite jesu li obje strane dvaiu kartona usporedne isnaino ih pritisnite na nekoliko sekunda.

  Na isfi naiin pricvrstite i drugu polovicu kartona. lzrnedudvaju plavih dijelova mora ostati mali razmak. Sada 1oSsamo otvorite i zatvorite model nekoliko puta kako bisfeprovjerili djeluje li dobro.

  49

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  51/162

  APSTRAKI-NI MODELI

  TRI PO TRIOvo je prvi model koji ceteizradlti samostalno: to jeI I tVklasicni model tipa 90" sasustavom pregibau n utarnj i -vanjski - u n utarnj i .hHezanje r savljanje sunesto sloZeniji nego kod pro5log modela, ali vidjetcete da je zalo potrebno vrlo malo truda. Jedino naSto doista morate pripaziti jest preciznost rezovakako ne biste potrgali kutove u kojima se sastajutocke rezova prilikom savijanja. Ako se vec osjecatedovoljno vje5tim u rukovanju no Zicem, oznaditepregibe (sve s vanjske strane) sustavomisprekidanog zarezivanja, inace vam za ovali za svesljedece modele koje cete raditi preporucujemobrazdanje Silom s unutarnje strane. Tako cete lak5epopraviti eventualne pogrje5ke. Pri savijanju pocnite

  ,irif'il*ffi:iitl-i' l,illiirt

  od najduZih linija i, premtome u ovom slucaju, osredi5nje unutarnje linijeAko Zelite dobiti vrloprecizn e rezove, paZljivose sluZite o5trim noZicem

  i ne radite ulurbano.Da biste vidjeli kakav ce biti konacan rezullat, dobrpromotrite model sa strane: tako cete dobiti jasnijuideju kako treba savijati model.U ovom slucaj u izabran je model koji ne trebapodlogu, ali ako Zelite nekome pokloniti svoj uradamoZete pricvrstiti pozadinski karton tako da ljepilorazmalele na model savijen pod kutem od 90" kakbiste bili sigurni da niste slijepili dijelove koji morajuostati slobodni.

  rcZtrun REZANJA: .rrZtrun SAVTJANJA: *POTREBAN MATERIJAL: BLIJEDOZUTI KARTON OD 1 OO CIXII2

  vrlrOrrun:20x 15 cMMODEL: STR. 146

  KoPTRANJE cRTEZA: srR. 24REZANJE: STR. 26

  SAVIJANJE: STR. 28

  50

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  52/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  53/162

  APSTRAKTNI MODELI

  VALOVIOvaj, model,pr.edstavljaposljednji korak naprijed :rezanje zakrivlten i h crta.Na slici moZete vidjeti daje rijec o vrlo mekimlinijama prilagoden im zaupoznavanje spr,ecrtav-anjem i rezanjem slobodnom rukom. I ovdjeje rijec o najjednostavnijem tipu pregiba od 90"(sustav pregiba unutarnji-vanjski-unutarnji). Primijetitcete da ce savijanje ovog modela potrajati ne5toduZe, jer morate presaviti svaku trakicu zasebnokako biste bili sigurni da cete postici najbolji rezultat.Sa slik a moZete jasno vidjeti da je sustav savijanjapregiba simetrican u odnosu na sredi5nju os.Posljednja varijanta je postavljanje podloge bez

  TEZINA REZANJA: -rrZtrun SAVIJANJA: *POTREBAN MATERIJAL: PAPIR OD ALGA OD 200 G/M2l ZELENI

  PAPIR OD PAMUKA OD 160 G/M2vrlOtNn:20x is cM pAptR oD ALGA:22x 17 cM pnuuONrMODEL: STR. 146

  KoPTRANJE cRTEA. srR. 24REZANJE: STR. 26

  SAVIJANJE: STR. 27

  upotrebe ljepila, Dovoljnoje imati jedan malo vecikarton (za 1 cm), ff?kojemu moZete rezatistepenice premakutovim a na papiru odalgi, kako je prikazano nacrteZu, Sljedeci korak je umetnuti bridove baznoglista papira u prore ze napravljene na papiru koji sluZkao pozadina i time je model dovr5en.Ovaj sustav tzrade moZete korisliti za sve modelekod kojih je predvidena upotreba pozadinskogkartona. Koristan je osobito za one koji nisu vje5tirukovanju s ljepilom ili u slucaju da Zelite poklonitinekome ovakav karton bez omotnice.

  SlaE-iA "6. z ':'Yo"ffi Ddt, d,'. [email protected]*t.:#*,.4J:r::::1.1:.:, ,l

  ,, :..,,,t;;;.;., 1..;$i,4-1fy'' ,''n."

  "'/:::'''': ':"':t ':',/: '1.,.-/.a:::'):,,:a:. : : :.: :::J

  :l;

  52

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  54/16253

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  55/162

  Ittil

  ll

  i1

  APSTRAKTNI MODELI

  Ovaj model dobiva sespajanjem dvaju kartonajednostavn im savijanjempod kutem od 90". Na slicisu dvije razine istaknutecrvenom i svijetloplavombojom kartona.I u ovom slucaJu, kao i u pro5lom, imate crt.e2 koji sezasniva na zakrivljenim crtama. Kod ovog modelapripazite osobito kod rezanja, da ne biste noZicemrazvukli bridove koji imaju o5tre kutove. To seuglavnom dogada kad nolic nije dovoljno o5tar ilikad ga previ5e priti5cete. Da biste izbjegli tajproblem, slijedite upute o rezanju noZicem upoglavlju "Mali trikovi".Ako dobro pogledate ove slike, primijetit cete dapregibi, iako simetricni u odnosu na onaj sredi5nji,nisu usporedni, nego konvergentni. Sad smo

  JATATEZINA REZANJA: -u,TEZINA SAVIJANJA: *

  POTREBAN MATERIJAL: CRVENI I SVIJETLOPLAVI KARTONOD 1 AO CnP

  vrue trun: 20 x i 5 cM svAKtMODEL: STR. 147

  KoPIRANJE cRTEZA: srl. 2aREZANJE: STR. 26

  SAVIJANJE: STR, 27

  objasnili za5to se prigledanju sprijeda crvenikarton doima kao da jeoblikovan od tankih linijaa ne od trakica, kao Stobio slucaj kod pro5logmodela.Graficki efekt ovog modela bit ce ocitiji akoupotrijebite kontrastne boje za dvije razine. Naprotida biste istaknuli dva jata ptica koja lete, poku5ajteupotrijebiti jedan karton presavijen na dva dijela ilikar[one s dva tona iste boje (na primjer smede), tada sprijeda stavite svjetliji ton, a straga tamniji.Mi smo odlucili spojiti dvije razine tako da slijepimokartone, ali ako ste vec uspje5no izradili prethodnimodel , moZete i ovdje poku5ati sa sustavomopisanog uglavljivanja trakica u proreze.

  54

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  56/162

  ,: ,: .:: .tt :: :

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  57/162

  APSTRAKTNI MODELI

  Tip pregiba kod ovogmodela je tip tunela sasrednjom teZinom izrade.Da biste lak5e shvatilisustav izrade, pogledajteslike: bazni list savijen jepod kutem od 90o, astruktura mu je gradena od nekoliko razina. Razlikaod prethodnih modela jest u tome Sto se u ovomslucaju model prom alra iz poloZa)a sredi5njegvanjskog pregiba. Tako se oblikuje minijatu rnascenografija koju igra sjenki tame i svjetla ciniposebno zanimljivom. Poku5ajte postaviti iza papiraizvor svjetlosti i pomicite model: tako cete jednomdobiti nesto poput indijskog hrama osvijetljenogzrakama sunco, o drugi puta tunel u obliku lotosovacvijeta. Ova vrsta savijanja osobito potice ma5tuonoga koji promatra i moZe posluZili za izradu pravih

  LOTOSOV CUJETTEZINA IZRADE: ..

  rcZtt{A SAVTJANJA: "*POTREBAN MATERIJAL: RECIKLIRRNI ZUTI PAPIR OD 1 AO CNF

  Vf UCtNn: 20 X 15 CMMODEL: STR. 148

  KOPIRANJE CRTEA: STR, 24REZANJE: STR. 26

  SAVIJANJE: STR. 30

  m in ijatu rnih scenog rafija,kao Sto cete vidjeti upoglavlju u kojem suprikazani takvi predmeti.Ako vam se savijanje ucinteskim, poku5ajte slijeditiove kratke upute. pocnitesavijati s vanjske strane sredi5nju liniju pregiba, zalisavijajte, ali ne do kraja, vanjske pregibe u donjemdijelu modela. Ako ste dobro oznacili linije pregiba (ovom slucaju treba ih zarezivali noZicem), ne ce bititesko natjerati papir da se savije prema unutra i vanu gornjem dijelu modela.Papir savijajte postupno, tako da model dobijeZeljeni oblik bez prevelikog naprezania, i tek na krajpotpuno ga sklopite i rastvorite nekoliko puta daprovjerite kako funkcionira.

  i : : :i i

  56

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  58/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  59/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  60/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  61/162

  ZA BLAGDANE

  SLOVA' '' , TFZINA REZAN.IA:,***

  TfrINA SAVI-JANJA: *-POTREBAN IMATERIJAL: SIVOBIJELI I NARANCASTI KART.ON

  VELIEINA: 36 X 14 CM SIVOBIJELI; 37 X 15 CM NARANEASTI

  Slova abecede moguuvijek biti korisna u izradicestitaka koje cetepokloniti prijatelju iliiskoristiti kao pozivnicu, iiznenaditi svojimZivopisnim pismom ilistvoriti trodimenzionalnu plocicu. Mogu se iskoristitina bezbroj nacina i s beskrajno mnogo kombinacijapapira i boja oslobodit ce va5u ma5tu. Osim nacrtaza slova cijele abecede, nudimo vam i jednu zgodnukompoziciju: destitku za rodendan na engleskomjeziku.Tip pregiba je onaj najjednostavniji od 90" sasustavom pregiba unutarnji-vanjski-unutarnji, alirezanjeje u ovom slucaju mnogo sloZenije u odnosuna prethodnu skupinu. Ako se jo5 ne osjecatedovoljno sigurnim u rukovanju s nolicem za papir,

  poku Sajte naj p rij e izr adilijednom ili dvaputpredmete slicne teline izalim se prihvatite ovogmodela. Obja5njenja nasljedecim stranicamaposlulil ce vam dashvatite faze tzradejednog natpisa i njegova rezanjaDovoljno je da radite strpljivo i da prtpazite kodrezanja slova kako bi se cestitka mogla lako savijati.Ako vam se prsti zamore prilikom izrade slovaposluZite se pincetom i pomocu nje savijajtenajsitnije dijelove.Kad zavr5ite savijanje, moZete donijeti odlukuhocete li zalijepiti pozadinu, kako biste povecali efekiznenadenja kod osobe koja ce dobiti pozivnicu, ilicete ostaviti bazni list slobodan da se na njemupoi gravaj u zrake su nca.

  :r: ' : : rt j : l i :fr.l.i l.r;.rl

  60

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  62/162

  ZA BLAGDANE

  JHIAJP]PY }E] IJR flHIJ DA\TT

  61

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  63/162

  ZA BLAGDANE

  Fotokopirajte crteZ slova uvecan za 500o/o. Uzmite /tsfsjajnog papira, onoga koiim se sluie arhitekti za nacrte ikoji moiete nabaviti u gotovo svim papirnicama. Odrediteotprilike duljinu 1elienog teksta i koliko vam ie slovapotrebno za nj. Povucite olovkom na siainoi strani papiraravnu crtu nesfo duZu od duljine teksta i pocnite oblikovatislova drZeci ovu liniiu za sredi\niu.

  Oznacite granice natptsa osfavliaiuci iznad i ispod rubacrleZa abecede, i s liievai s desna, naimanie 1 cmprostora. lzreZite pravokutnik iednak onome kofl ie takonastao na kartonu: ovdie ie upotriieblien sivobiieli papirvelicine 36 x 14 cm.Pricvrstite selotejpom na karton list grafitnog papira, a naovaj sjajni papir tako da mohete kopirati slova.

  PokuSajte slijediti nal saviet: da biste ovai feksf imalispreman za vrse prigoda, fotokopiraite crteL koii ste dobilina sjajnom papiru u vtse fotokopiia. Oznacite Sesfaromlinije pregiba i prekopirajte slova. Radite polako i strpliivoda bi slova lijepo ispala. Zatim skinite oba lista s baznogkartona.

  Nohicem zarehite vanjske pregibe na prednioi stranikartona, a one unutarnie na poledini, spaiaiuci rupice koieste napraviliSesfarom. lzreiite zatim slova u niihovomunutarnjem dijefu, naime praznine u slovima kao Sfo su AP ili B. Kad sfe doyrSili izrezivanie tih diielova, obriiltelagano gumicom eventualne tragove od grafitnog papira.

  62

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  64/162

  ZA BLAGDANE

  Provjerife yesfe li izrezali sve unutarnie diielove slova izapoinite savijati kafton od srediS nieg unutarnieg pregiba.Ako vam se ovo ucini teikim, pokuSaite okrenuti papir napoledinu i provucite prste kroz slova. Nemoite do kraiapresavifi sredrs nji unutarnji pregib kako ne biste neopreznouni\tili neko slovo, nego radite korak po korak.

  Presavijte sada svako pojedino slovo poeevSi od dviiu liniiagornjeg i donjeg unutarnjeg pregiba i zavr\ite s vaniskimpregibom. Za unutarnje pregibe pokuSajte prstima izgurativan pojedina slova sa straZnje strane papira. Tako cetezapoieti praviti pregibe koje cete moci zavrSiti uz pomocpincete, s kojom medutim morate paZlflvo rukovati.

  Da biste bili sigurni da ce pregibi dielovati, preklopitekarlon do kraja i zatim ga rastvorite. lzreZite pravokutnikmalo veci od onog baznog iz kartona koii cete upotriiebitikao pozadinu i presavijte ga po polovici.U ovom naiem primjeru trebali bisfe dobiti pravokutnikvefieine 37 x 15 cm od naraniastog kartona. Dok ie gotovopotpuno sklopljen razmaZite ljepilo na iednoi polovici.

  Prislonite ljepilom namazani dio na polovicu pozadinskogkartona tako da bude na jednakoj udaljenosfi od rubova ida se srediinji unutarnfi pregib podudara s onim nanarandastom kartonu. Pritisnite dok ljepilo dobro ne primi iponovife isfi postupak s drugom polovicom. Tako cetedobiti model kakav ste vidjeli na slikama na prethodnimstranicama.

  63

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  65/162

  ZH,BLAG.DANE

  SRCErrZtNn REZANJA: .TEZINA SAVIJANJA: **

  POTREBAN N/ATERIJAL: SIVI KARTON OD 1OO CIIV2 I CRVENIPAPIR OD RIZE

  vruOttlR: 20 x '1b cM svAKrCRVENA TEMPERA

  MODEL: STR. 148KOPIRANJE CRTEZA: STR. 24

  REZANJE: STR. 26SAVIJANJE: STR. 27

  UKRASAVANJE: STR. 36

  Nakon presavijanjarazmalite ljepilompozadinu d rleci bazni lispod kutem od 90".Stavite vrlo malo ljepila idobro ga razmaZite,buduci da je papir od ri\vrlo porozan pa se nanjemu rnogu stvorititamne mrlje koje se viSe

  ne daju odstraniti. Kad se ljepilo osu5i, pripremiteboje za ukra5avanje modela.Za izradu uzo rka koja ce posluZiti za prskanje bojesamo po srcu, ? ne i po ostalom dijelu baznogkartona, koristite kopiju crlela. Preklopite model tekad se boja dobro osu5i na svim mjestima, da se nstvore neZeljene mrlje.

  Evo,'j,ed nog j ed n,ostavn,ogmodela koji se moZeupotrijebiti u raznimprilikama, Dvostr:uko s'rcemoZete obogatiti raznimvrStama papira, poputoVoga crveno$ papirs odrile koji sadrZi svilene niti,kojlvidinro na slici, ili uzpomoc ukra5avanja,primjerice prskanjem bojama, kakav je na5 slucaj . Zapovecanje kontrasta moZe se staviti podloga koja jeveca u odnosu na bazni karton, ali nije preporucljivokoristiti jako tanak papir jer on ne mo 2e dr?aIi teZinucijelog modela. Savijanje ovog modela vrlo jejednostavno, Nakon Sto ste odredili sredi5njiunutarnji pregib napravite najprije veliko srce, ?zatim ono unutarnje gurnuvSi ga prstima premaunutra.

  64

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  66/162

  ZA BLAGDANE

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  67/162

  ZA BLAGDANE ffiET

  jednostavan: najprije treba presaviti list po poloviciprema srediSnjoj unutarnoj liniji i zatim odignuticvjetove savijaj uci baze stabljika prema unutra.SloZenije je medutim rezanje, koje zahtijeva mdo veceiskustvo buduci da je model sloZen od vi5e zaobljenihcrta s vrlo malim polumjerima. Kad izrezuletezakrivljene crte, poku5alte ne odvajati noZic odpovr5ine lista kako bi okolni dio bio neisprekidan inerazlomljen. Ovo je jedan od dva slucaja u kojima

  dovoljno je brazdanje Silom) i izbodite metalnom iglili vrhom Sestara rupice u sredi5tu cvijeta, kako jeprikazano na slici desno.Kad ste obavili ove radnje, lagano savijte listove dadate prirodniji izgle d. Za dovr5enje modela stavitepodlogu drukcije boje (na slici je zelena). Kod ovogmodela podloga nije potrebnaza stabilnost modelaali omogucuje da se poveca ucinak iznenadenja ikrutost uspravnog dijela.

  '' ..O# ieraam je podt ,l"Huteffi6 .l80o $,fl,; '' , i :,., .,,,, s'fi,$ m'pl 2a:,,Latice, .-cillriffi:[email protected] iz baznog'''kartbna', isOr.epldcU,se,,.,,: ... .:'stvarqlu igr:u sVjetla koia sedobro vidi na slici. Sustav

  presavij,apjs vrlo je ,

  prrepol:u Cujem o upotre,bSkalpe;a uimjesio nolicapapir.S njegovom je oStricom,pod uvjetom da je doistao5tra, lak5e pratitizakrivljene crte. Prijerezan)a i savijanja obiljeZpregibe (u ovom slucaju

  rcZtrun REZANJA: -.rrZNn SAVTJANJA: *POTREBAN MATERIJAL: LJUEIENSI KARTON OD .1 OO CZIV2

  \A2SJAJNI ZELENI PAPIR AD 220 G/IvruetNn: 10 X 1b cM lJuetcnSTr; 1 1 x i6 cM zELENt

  MODEL: STR. 148KOPIRANJE CRTEZA: STR. 24

  REZANJE: STR, 26SAVIJANJE: STR. 31

  STAVLJANJE PODLOGE: STR. 32u

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  68/16261

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  69/162

  ZASLAGDANEVBOZICNE CESTITKE

  TEZINA REZANJA: -POTREBAN MATERIJAL: CRVENI, BIJELI I TAMNOZEI-ENI

  xnnroN oD 160 ciM2

  MODEL STR. 149KoPTRANJE cRTE Za. stn. z+

  REZANJE: STR. 26SAVIJANJE: STR. 28

  Ovdje predlaZemorje5enje koje se sastoji odtri karakteristicnapredmeta, bilo po oblikubilo po boji, koji imajusim bolicno znad,enje zaboZicne i novogodi5njeblagdane: boZicno drvce, zvijezda i svijece, Ovimkartonima ucinit cete svoje darove jo5originalnijima. Ako upotrijebite kartone koji su visine20 cm umjesto predloZenih 5 cm , molete na njimanapisati svoju blagdansku poruku. Struktura ovihmodela temelji se na pregibu IipaZ. Unutarnjipregib postaje osnovaza ova tri predmeta kao daje rijec o modelima s pregibom od 90" . lzrada jeprilicno jednostavna i vi5e se duguje malimdimenzijama nego tipu pregiba. Drvce jeoblikovano od niza paralelnih rezova, spojenihsimetricnim pregibima sa sredi5njim unutarnjimpregibom, i konvergentnih. Podrobno obja5njenje uvezi sa savijanjem naci cete kod iduceg modela

  (BoZicna drvca) kojemuje taj predmet baza.Kako je vidljivo na slicisvijece su poloZene nadvije razine koje suasimetricne u odnosu nosnovni unutarnji pregibPripazite kod izrezivanja plamena svijeca: poditekorijena plamena prema vrhu sa svake strane. Nataj nacin cete saduvati vrhove plamena oduniStenja. Prilikom savijanja podite od sredi5njegpregiba, presavijte najprije svijecu s lijeve strane,zalim onu s desne.Zvilezda predstavlja vecu te5kocu za rezanje zaloSto ima vi5e Siljastih kutova. Zato se pridrlavallena5ih uputa koje smo iznijeli na ovoj stranici ili"malih trikova" na stranici 34. Kod savijanja modepodite od sredi5njeg unutarnjeg pregiba, savijajtenajprije vanjsku zvijezdu, a zalim gurnite premaunutra unutarnju. Radnje izvodite postupno i pazida ne potrgate tanke spojeve zvilezde s podlogom

  6B

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  70/162

  ZA BLAGDANE

  r ; ::i:-:: r :: ,ti:rr:,r::.:,:r i.:.;.:,ril":ll; ,.rl r.'1r,::i,:.r 1;, 1,:.lrr, "..:1.,,] 1,, ',,,r.,.:,,,,:r;r:I tirt::r:,,l,'tr, :.'1,::, jlili;,;l:, lr:r11.:::,

  69

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  71/162

  ZABLAGDANE /BOZICNADRVCATEZINA REZANJA: -

  , ' | ' ' r' i ' i ,'

  POTREBAN',NIATER IJAL: PAP I R OD PAMUKA,S LAN EN llM N lTl MA

  VELICINA: 30 X 15 CM

  KOPIRANJE CRTEZN'. STA. Z+REZANJE: STR. 26

  S nekoliko paralelnihrezova i konvergentnihpregiba dobit cete izjednog lista papira nekolikoborova. Materijal odabranza ovu prigodu osobito jevaLan. Zeleni papir odpamuka s finim lanenim nitima ostavlja dojam snijegau Sumi i daje mekocu linija borovima. Ovaj modelmoZe biti cestitka, ali i posluZiti kao mala prigodnascenografija. Stavite li iza papira Zaruljicu slabe jacinestvorit cete poseban ugodaj. Pripazite samo da nestavite Zarulju preblizu papiru kako ne bi do5la udodir s njim i tako ga uni5tila. lsto tako nemojteostaviti Zaruljicu da predugo svijetli jer bi njezinatoplina mogla uni5titi papir.Struktura bora je struktura modela tipa 90' koja seponavlja tri puta na jednom listu papira.

  Serija ravnih paralelnihlinija predstavlja rezovekoji su dosta jednostavnzaizradu. Savijanje jemalo sloZenije, ali kadjednom usvojite tehnikubit ce dovoljno da jeponovite tri puta. Krenite od savijanja dvaju najduZihvanjskih pregiba, tako da dobijete predodlbu o tomkoliki prostor zauzima svaki bor. Presavijte sredi5njiunutarnji pregib prvog bora. Potiskujte prstima sastraZnje strane papira trakice koje predstavljaju gra

  i vrh da se presaviju. Vrh je najteZe oblikovati jer senajvi5e odupire savijanju. Budite uporni i potiskujtepaZljivo prstom sa stralnle strane kartono, o drugorukom pritiScite unutarnje dijelove s prednje stranekartona. Sklopite zalim rastvorite prvi bor i ponoviteisto sa sljedeca dva bora.

  70

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  72/162

  ZA3LAGDANE

  ijtiiiiffi-iffi.:.

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  73/162

  ZASLAGDANE V/BOTICNI UGODAJ, ,TEZINA REZANJAI **''''''','

  PoTREbAN IVNERIJAL: TNMTOPuAVI PAPIR OD' 160 G/M2vrue trun: 2a x 15 cM

  ,r , 'l ' ,,,, , 'i l 'l

  KOPIRANJE CRTEZA'. STR. 24REZANJE: STR. 26

  Male, vrlo maStovitekucice i zvlezdano nebopodsjetit ce na put koji suprevalila Sveta tri kralja uSvetoj noci.Za prikaz ove temeodabrali smo model tiPa90" izraden na jednom listu bez podloge . CrIeZmodela sastoji se od dva dijela: na lijevoj strani sasimetricnim pregibima u odnosu na sredi5njiunutarnji pregib i oncga na desnoj strani koji sesastoji od jednog simetricnog dijela, zgrada, i dijelakoji proizlaziiz njih, stepenica.Model je srednje teZine izrade, Sto se dugujezakrivlienim linilama s polumjerima razlicite velicine.Osim toga ovdje je osobito vidljiva tehnikasegnnentiranja. I vrata i kupole zErada izrezane su

  tako da nadilaze linijupregiba (unutarnjeg kodzgrada i vanjskog kodkupola). Kad prenositemodel, posluZite seSestarom za aznacavanvrhova zvijezda. Kad

  zavr5it e zarezivanje i rezanje bit ce dovoljno dapro5irite rupe vrhom Sestara i dobit cete rezultatpoput ovoga na na5oj slici, Najprije izrelitezakrivliene , zalim ravne crte jer ce biti lak5e spojitiprve za ove druge i popraviti eventualne nedostatnastale pri rezanju . Zapocnite savijanje od sredi5nunutarnjeg pregiba, zalim prijedite naizradu lijevestrane i gornjeg Lrnutarnjeg pregiba desne strane.Na kraju savijajte stepenicu po stepenicu prstimastraZnje strane kartona i dovrsite model.

  72

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  74/162

  73

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  75/162

  .;-i, li+#it+,..,r'.-t#:iii:,,,.

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  76/162

 • 5/22/2018 Kirigami prakti ni te aj

  77/162

  ZA NAJMLADE

  Predm eLi izradeni naiducim stranicamanamijenjeni su najmladima.Ovi kartoni mogu posluZitida ih razvesele ili da se snjima igraju. Nepreporucujemo vam d