of 12/12
1 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU CHEMIA ANALTYCZNA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: Zakład Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski II 3. Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: Adres: ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań Tel. /Fax: 61 854 77 00/ 61 854 77 01/61 854 77 02 Strona www: www.chembiochklin.ump.edu.pl E-mail: [email protected] 4. Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Maria Iskra 5. Osoba zaliczająca przedmiot w E-indeksie z dostępem do platformy WISUS Prof. dr hab. Maria Iskra 6. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I z dostępem do platformy WISUS ( listy studentów) ( koordynator przedmiotu) : Nazwisko imię: Maria Iskra Tel. kontaktowy: 61 854 77 00/77 01 Możliwość kontaktu - konsultacje (dni, godz., miejsce): poniedziałek, 11:00 – 13:00, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, ul. Rokietnicka 8 E-mail: [email protected] Osoba zastępująca: dr Anna Pioruńska-Mikołajczak Kontakt: Zakład Chemii Ogólnej, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, ul. Rokietnicka 8, tel. 61 854 77 00/61 854 77 01

NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 ...wl.ump.edu.pl/media/uid/f54_-2-d-727bd-7_fc6/1d05-a.pdf · Wykład 1. Wykład 2. Wykład 3. Wykład 4. 3 Ćwiczenia ... Analiza

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018...

 • 1

  PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO

  NA WYDZIALE LEKARSKIM I

  ROK AKADEMICKI 2017/2018

  PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

  1. NAZWA PRZEDMIOTU CHEMIA ANALTYCZNA

  2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:

  Zakład Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski II

  3. Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę:

  Adres: ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

  Tel. /Fax: 61 854 77 00/ 61 854 77 01/61 854 77 02

  Strona www: www.chembiochklin.ump.edu.pl

  E-mail: [email protected]

  4. Kierownik jednostki:

  Prof. dr hab. Maria Iskra

  5. Osoba zaliczająca przedmiot w E-indeksie z dostępem do platformy WISUS

  Prof. dr hab. Maria Iskra

  6. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I z dostępem do

  platformy WISUS ( listy studentów) ( koordynator przedmiotu) :

  Nazwisko imię: Maria Iskra

  Tel. kontaktowy: 61 854 77 00/77 01

  Możliwość kontaktu - konsultacje (dni, godz., miejsce): poniedziałek, 11:00 –

  13:00, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, ul. Rokietnicka 8

  E-mail: [email protected]

  Osoba zastępująca: dr Anna Pioruńska-Mikołajczak

  Kontakt: Zakład Chemii Ogólnej, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, ul.

  Rokietnicka 8, tel. 61 854 77 00/61 854 77 01

 • 2

  7. Osoba odpowiedzialna za rezerwację sal:

  Nazwisko imię: dr Anna Pioruńska-Mikołajczak

  Tel. kontaktowy: 61 854 77 01

  E-mail: [email protected]

  8. Miejsce przedmiotu w programie studiów:

  Rok: I

  Semestr: I

  9. Liczba godzin ogółem : 60 liczba pkt. ECTS: 3

  Jednostki uczestniczące w nauczaniu

  przedmiotu

  Semestr zimowy/letni

  liczba godzin

  W Ć Ćwiczenia

  kategoria

  S

  Zakład Chemii Ogólne 40 A 20

  Razem: 40 A 20

  10.Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów

  Wykłady - Semestr zimowy/letni

  Tematyka wykładów Imię i nazwisko osoby

  prowadzącej zajęcia

  Wykład 1.

  Wykład 2.

  Wykład 3.

  Wykład 4.

 • 3

  Ćwiczenia - Semestr zimowy/letni

  Tematyka ćwiczeń Osoba odpowiedzialna SALA

  Ćwiczenie 1. Regulamin zajęć oraz bezpieczeństwa i

  higieny pracy. Technika pracy laboratoryjnej Dr Barbara Markiewicz

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 2. Wstęp do obliczeń w chemii analitycznej Dr Barbara Markiewicz CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 3. Analiza jakościowa wybranych kationów

  i anionów biologicznie ważnych I Dr Barbara Markiewicz

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 4. Analiza jakościowa wybranych kationów

  i anionów biologicznie ważnych II Dr Barbara Markiewicz

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 5. Analiza ilościowa. Alkacymetria Dr Barbara Markiewicz CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 6. Równowagi jonowe w wodnych roztworach

  elektrolitów Dr Barbara Markiewicz

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 7. Bufory organizmu człowieka- przygotowa-

  nie i pomiar pojemności buforowej Mgr Joanna Grupińska

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 8. Koloidy – przygotowanie i badanie

  właściwości Dr Magdalena Budzyń

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 9. Analiza ilościowa - kompleksometria Dr Barbara Markiewicz CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 10. Analiza chemiczna w praktyce dietetyka Mgr Joanna Grupińska CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 11. Oznaczanie wybranych kationów w

  surowicy krwi Dr Barbara Markiewicz

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 12. Pomiar aktywności i stężenia wybranych

  przeciwutleniaczy

  Dr Anna Pioruńska-

  Mikołajczak

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 13. Analiza jakościowa związków

  organicznych

  Dr Anna Pioruńska-

  Mikołajczak

  CBM

  3039 i

  3040

  Ćwiczenie 14. Kolokwium zaliczeniowe Prof. dr hab. Maria Iskra CBM

  3039 i

  3040

 • 4

  Seminaria - Semestr zimowy/letni

  Tematyka seminariów Imię i nazwisko osoby

  prowadzącej zajęcia

  SALA

  Seminarium 1. Równowaga kwasowo-zasadowa

  w organizmie człowieka Prof. dr hab. Maria Iskra

  Gr. 1. Coll. Stom.

  s. A212

  Gr. 2. CBM s. 1016

  Seminarium 2. Roztwory właściwe, koloidowe,

  zawiesiny Dr Magdalena Budzyń

  Gr. 1. CBM s. 1052

  Gr. 2. CBM s. 1019

  Seminarium 3. Metody jakościowe i ilościowe w

  chemii analitycznej Dr Barbara Markiewicz

  Gr. 1. CBM s. 1052

  Gr. 2. CBM s. 1019

  Seminarium 4. Funkcje pierwiastków w układach

  biologicznych Mgr Joanna Grupińska

  Gr. 1. CBM s. 1052

  Gr. 2. CBM s. 1019

  Seminarium 5. Reakcje utleniania i redukcji w

  przemianach metabolicznych Prof. dr hab. Maria Iskra

  Gr. 1. CBM s. 1052

  Gr. 2. CBM s. 1019

  Seminarium 6. Metody wykrywania związków

  organicznych Prof. dr hab. Maria Iskra

  Gr. 1. CBM s. 1052

  Gr. 2. CBM s. 1019

  Seminarium 7. Metody instrumentalne w analityce

  chemicznej Dr Barbara Markiewicz

  Gr. 1. CBM s. 1052

  Gr. 2. CBM s. 1019

  REGULAMIN ZAJĘĆ:

  1. Zajęcia odbywają się w I semestrze I roku studiów w ilości 60 godzin. 2. Seminaria (20 godzin) odbywają się w Centrum Biologii Medycznej,

  ul. Rokietnicka 8, zgonie z podanym harmonogramem.

  3. Ćwiczenia laboratoryjne (40 godzin) odbywają się w Zakładzie Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej UM, ul. Rokietnicka 8, Centrum Biologii

  Medycznej, zgodnie z podanym harmonogramem.

  4. Podczas pierwszych zajęć student otrzymuje program seminariów i ćwiczeń z zaleconą literaturą, datami odbywania poszczególnych zajęć oraz regulaminem

  zaliczenia przedmiotu.

  5. Przed rozpoczęciem zajęć studenci zapoznawani są z regulaminem BHP obowiązującym w laboratorium chemicznym.

  6. Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje spełnienie łącznie niżej podanych kryteriów:

  6.1 przygotowanie teoretyczne: oceniane jest na podstawie 6 sprawdzianów cząstkowych (zawierających 5 pytań opisowych), z których można uzyskać 30

  punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 60% całkowitej

  ilości punktów ze sprawdzianów cząstkowych, czyli 18 punktów.

  6.2 przeprowadzenie doświadczeń wskazanych przez asystenta: wymaga przedstawienia ćwiczącej grupie studenckiej wyników doświadczeń oraz protokołu

  asystentowi podczas podsumowania zajęć.

  6.3 zaprezentowanie jednego zagadnienia dotyczącego tematyki zajęć (w formie prezentacji wykonanej w programie PowerPoint, 5 – 10 minut) w trakcie trwania

  semestru. Prezentacje będą wygłaszane podczas seminariów. Wybór tematu

  następuje podczas zajęć poprzedzających wystąpienie, z listy przedstawionej przez

  asystenta.

 • 5

  6.4 dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach usprawiedliwioną zwolnieniem lekarskim. Nieobecność tę można odrobić po zakończeniu zajęć danej grupy w

  terminie ustalonym przez koordynatora przedmiotu.

  7. Studenta obowiązuje przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego, które obejmuje całość zagadnień przedmiotu.

  7.1 Kolokwium zaliczeniowe odbywa się po zakończeniu zajęć w terminie uzgodnionym z przedstawicielami odpowiednich grup i przeprowadzane jest na

  platformie OLAT (sala komputerowa, ul. Parkowa 2).

  7.2 Kolokwium obejmuje 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru (oceniane w skali 0 – 1 punkt), a warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi,

  czyli 24 punktów.

  7.3 W przypadku niezaliczenia, student może poprawiać kolokwium dwukrotnie w terminie uzgodnionym z kierownikiem zakładu lub osobą przez niego

  upoważnioną.

  PROGRAM ZAJĘĆ:

  I. Roztwory właściwe, koloidowe, zawiesiny 1. Pojęcie stanu koloidalnego.

  2. Podział I nomenklatura układów koloidowych.

  3. Metody otrzymywania i oczyszczania układów koloidowych.

  4. Właściwości układów koloidowych: ładunek elektryczny cząstek koloidowych,

  solwatacja, rozpuszczalność, wysalanie, właściwości ochronne, denaturacja koloidów.

  5. Białka jako koloidy.

  II. Roztwory buforowe, równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie człowieka

  1. Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ):

  1.1. Definicja, główne produkty kwasowe i zasadowe przemiany materii

  1.2. Roztwory buforowe i przykłady ich działania; równanie Hendersona-Hasselbalcha,

  pojemność buforowa

  1.3. Działanie podstawowych buforów przestrzeni zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej

  (bufor wodorowęglanowy, fosforanowy, amoniakalny, hemoglobinianowy, białczanowy)

  1.4. Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej w płucach, nerkach, wątrobie, tkance

  kostnej i ślinie, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

  1.5. Wartości prawidłowe homeostazy kwasowo-zasadowej.

  2. Gospodarka wodno-elektrolitowa:

  2.1. Znaczenie wody dla organizmu człowieka, woda ustrojowa i jej bilans, przestrzenie

  wodne

  2.2. Elektrolity płynów wewnątrz- i pozakomórkowych - stężenia, osmolalność

  2.3. Krótka charakterystyka gospodarki wodno-elektrolitowej.

  III. Pierwiastki w układach biologicznych

  1. Funkcje pierwiastków w układach biologicznych

  1.1. Klasyfikacja pierwiastków występujących w organizmie człowieka

  1.2. Specyficzność działania pierwiastków śladowych

  1.3. Wchłanianie i przenoszenie pierwiastków śladowych w ustroju

  1.4. Funkcje jonów metali w układach biologicznych

  1.5. Charakterystyka makropierwiastków, istotnych pierwiastków śladowych i pierwiast-

  ków ultraśladowych

 • 6

  1.6. Składniki mineralne tkanki kostnej i zębowej.

  2. Makro- i mikropierwiastki surowicy krwi:

  2.1. Prawidłowe stężenie kationów i anionów w płynach fizjologicznych

  IV. Metody jakościowe i ilościowe w chemii analitycznej

  1. Pojęcie chemii analitycznej i jej zastosowanie.

  2. Jakie cechy powinna posiadać idealna metoda jakościowa i ilościowa?

  3. Metody jakościowe

  3.1. Wykrywanie kationów i anionów biologicznie ważnych

  3.2. Reakcje charakterystyczne dla związków zawierających grupy funkcyjne: -OH,

  -COH, -CO

  3.3. Reakcje charakterystyczne dla związków zawierających grupy funkcyjne:

  -COOH, -COOR,- COOMe

  3.4. Reakcje charakterystyczne aminokwasów i białek

  4. Sposoby wyrażania stężeń roztworów. Przeliczanie stężeń i mieszanie roztworów o

  róż-nych stężeniach.

  5. Metody ilościowe

  5.1. Alkacymetria

  5.2. Kompleksometria

  V. Reakcje utleniania i redukcji w przemianach metabolicznych

  1. Utleniacze i reduktory w reakcjach enzymatycznych

  2. Równowaga redoks w organizmie żywym

  3. Stres oksydacyjny

  4. Mechanizmy zapobiegające reakcjom wolnorodnikowym i tworzenia reaktywnych

  form tlenu, azotu i chloru

  5. Rola jonów metali w działaniu przeciwutleniaczy

  VI. Metody instrumentalne w analityce chemicznej

  1. Kryteria wyboru metody analitycznej

  2. Przygotowanie próbek do analizy

  3. Metody spektroskopowe

  3.1. Prawa absorpcji (Lamberta –Beera)

  3.2. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu i widzialnym (UV-VIS)

  3.3. Spektrofluorymetria

  3.4. Spektrofotometria w podczerwieni (IR)

  3.5. Spektrometria atomowa

  3.6. Spektrometria mas

  4. Metody elektroanalityczne - potencjometria

  5. Metody chromatograficzne. Klasyfikacje, podstawy

  5.1. Chromatografia cienkowarstwowa

  5.2. Chromatografia gazowa

  5.3. Wysokosprawna chromatografia cieczowa

  VII. Metody analityczne w praktyce dietetyka

  1. Testy immunoenzymatyczne

  2. Wodorowe testy oddechowe

 • 7

  PROGRAM NAUCZANIA:

  Wymagania wstępne: student powinien posiadać ogólna wiedzę na poziomie szkoły średniej na temat podstawowych praw chemicznych, grup związków nieorganicznych i organicznych, ich nomenklatury i właściwości. Przygotowanie do zajęć: zapoznanie się z tematyką zajęć, opanowanie podstaw teoretycznych do ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowanie prezentacji do seminariów na temat wybrany z proponowanej listy zagadnień, poznanie wybranego piśmiennictwa wskazanego przez nauczyciela oraz wyszukanego on-line. Wymagania końcowe: student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać wiedzę zgodnie z założonymi efektami kształcenia, w tym umieć interpretować wyniki doświadczeń, zaplanować i przeprowadzić podstawowe analizy jakościowe i ilościowe, znać działanie buforów organizmu człowieka, skład i możliwości ich działania, zmierzyć i ocenić wartości pH, podstawy działania testów stosowanych w dietetyce, możliwości wykorzystania nowoczesnej aparatury analitycznej w analizie żywności, znać sposoby wyrażania stężeń i rodzaje roztworów w odniesieniu do żywności i płynów biologicznych. Student powinien znać zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ocenić własne ograniczenia, wykazywać świadomość i umiejętność stałego dokształcania się.

  11. Kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin teoretyczny i praktyczny

  Zaliczenie – kryterium zaliczenia

  Zaliczenie zajęć obejmuje dwie składowe: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz

  kolokwium końcowego.

  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje: uzyskanie minimum 18 punktów

  z kartkówek (60% z 6 x 5 pytań opisowych), przeprowadzenie doświadczeń

  i przedstawienie ich wyników grupie ćwiczącej, przedstawienie jednego tematu

  w formie prezentacji multimedialnej.

  Kolokwium zaliczeniowe obejmuje 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru

  (oceniane w skali 0 – 1 punkt), a warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60%

  poprawnych odpowiedzi, czyli 24 punktów.

  W przypadku niezaliczenia, student może kolokwium poprawiać dwukrotnie.

  Egzamin teoretyczny – kryterium zaliczenia: forma egzaminu ( ustny, pisemny,

  testowy)

  -

  Egzamin praktyczny – kryterium zaliczenia:

  -

  12. Literatura:

  Zalecana literatura:

  1. Iskra M. i wsp. Wybrane zagadnienia z chemii medycznej. Część I. Podstawy teoretyczne, Wyd. Akademia Medyczna, Poznań, 2004.

  2. Iskra M. i wsp. Wybrane zagadnienia z chemii medycznej. Część II. Doświadczenia,

 • 8

  Wyd. Uniwersytet Medyczny, Poznań, 2010.

  3. Ćwiczenia z chemii ogólnej. Red. J. Patelski i K. Świdzińska, AM Poznań, 1998.

  13. Studenckie koło naukowe

  Opiekun koła -

  Tematyka

  Miejsce spotkań

  14. SYLABUS ( proszę wypełnić wszystkie pola w tabeli)

  WYDZIAŁ LEKARSKI I

  Nazwa

  kierunku Dietetyka

  Poziom

  i tryb

  studiów

  studia I stopnia stacjonarne

  Nazwa

  przedmiotu Chemia analityczna Punkty

  ECTS 3

  Jednostka

  realizująca,

  wydział

  Zakład Chemii Ogólnej, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

  Koordynator

  przedmiotu Prof. dr hab. Maria

  Iskra

  Osoba

  zaliczająca Prof. dr hab. Maria Iskra

  Rodzaj

  przedmiotu obowiązkowy

  Semestr

  I

  Rodzaj

  zajęć

  i liczba

  godzin

  wykłady

  --

  Seminaria

  20

  Ćwiczenia

  40

  Obszar

  nauczania Obszar nauk medycznych

  Cel kształcenia

  Celem kształcenia w przedmiocie Chemia analityczna dla studentów Dietetyki jest:

  poznanie podstawowych zjawisk rządzących przemianami chemicznymi i właściwości związków nieorganicznych i organicznych o istotnym znaczeniu dla

  organizmu człowieka.

  zastosowanie zjawisk fizyko-chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej oraz ocenie produktów spożywczych i prawidłowości przebiegu procesów

  metabolicznych w organizmie człowieka.

  zapoznanie z aparaturą analityczną, przyswojenie umiejętności samodzielnego

  wykonywania i planowania analiz chemicznych jakościowych i ilościowych.

  Treści

  programowe

  Wykłady

  -

  Seminaria

  1. Równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie człowieka.

  2. Roztwory właściwe, koloidowe, zawiesiny.

  3. Metody jakościowe i ilościowe w chemii analitycznej

  4. Funkcje pierwiastków w układach biologicznych.

  5. Reakcje utleniania i redukcji w przemianach metabolicznych

 • 9

  6. Metody wykrywania związków organicznych

  7. Metody instrumentalne w analityce chemicznej

  Ćwiczenia

  1. Regulamin zajęć oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Technika pracy laboratoryjnej

  2. Wstęp do obliczeń w chemii analitycznej 3. Analiza jakościowa wybranych kationów i anionów biologicznie ważnych I i II. 4. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. 5. Bufory organizmu człowieka- przygotowanie i pomiar pojemności buforowej. 6. Koloidy – przygotowanie i badanie właściwości. 7. Analiza ilościowa - alkacymetria. 8. Analiza ilościowa – kompleksometria. 9. Analiza chemiczna w praktyce dietetyka. 10. Oznaczanie wybranych kationów w surowicy krwi. 11. Pomiar aktywności i stężenia wybranych przeciwutleniaczy. 12. Analiza jakościowa związków organicznych.

  Inne

  Formy

  i metody

  dydaktyczne

  Seminaria:

  prezentacja multimedialna,

  dyskusja,

  rozwiązywanie problemów analitycznych

  Ćwiczenia:

  propozycja, wybór i opracowanie właściwej metody analitycznej,

  poznanie sprzętu laboratoryjnego,

  prezentacja praktycznego wykonania analizy chemicznej,

  wykonanie analiz chemicznych w trakcie zajęć,

  opracowanie statystyczne wyników analiz.

  Forma

  i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie zajęć obejmuje dwie składowe: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz

  kolokwium końcowego.

  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje: uzyskanie minimum 18 punktów

  z kartkówek (60% z 6 x 5 pytań opisowych), przeprowadzenie doświadczeń

  i przedstawienie ich wyników grupie ćwiczącej, przedstawienie jednego tematu

  w formie prezentacji multimedialnej.

  Kolokwium zaliczeniowe (platforma OLAT) obejmuje 40 pytań testowych

  jednokrotnego wyboru (oceniane w skali 0 – 1 punkt), a warunkiem zaliczenia jest

  uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi, czyli 24 punktów.

  W przypadku niezaliczenia, student może kolokwium poprawiać dwukrotnie.

  Literatura

  podstawowa 1. Iskra M. i wsp. Wybrane zagadnienia z chemii medycznej. Część I. Podstawy

  teoretyczne, Wyd. Akademia Medyczna, Poznań, 2004.

  2. Iskra M. i wsp. Wybrane zagadnienia z chemii medycznej. Część II. Doświadczenia, Wyd. Uniwersytet Medyczny, Poznań, 2010.

  3. Ćwiczenia z chemii ogólnej. Red. J. Patelski i K. Świdzińska, AM Poznań, 1998. Literatura

  uzupełniająca 1. Lipiec Z.S., Szmal T.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej.

  Wyd. Lek., PZWL, Warszawa, 1997

  2. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. Naukowe

 • 10

  PWN, Warszawa 1999

  Numer

  efektu

  kształce-

  nia

  Efekty kształcenia

  Odniesienie

  do kierun-

  kowych

  efektów

  kształcenia

  Odniesienie

  do obszaro-

  wych efektów

  kształcenia

  EW01

  EW02

  EW03

  EW04

  EW05

  Wiedza

  1. Zna i rozumie skład chemiczny i działanie roztworów buforowych, rolę wody w organizmie człowieka, potrafi

  podać krótką charakterystykę chemiczną składników

  mineralnych płynów ustrojowych.

  2. Zna pojęcia i potrafi odróżnić roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, określić ich właściwości chemiczne i fizyczne,

  rozumie naturę roztworów białek jako koloidów.

  3. Zna i potrafi klasyfikować pierwiastki istotne dla budowy i aktywności struktur biologicznych, zna ich specyficzność,

  drogi wchłaniania i wydalania, funkcje w płynach

  biologicznych i tkankach.

  4. Zna i potrafi określić przydatność metod instrumentalnych w analityce chemicznej, dokonać wyboru techniki

  analitycznej i wybrać metodę przygotowania próby do

  analizy.

  5. Zna metody analizy jakościowej i ilościowej związków nieorganicznych i organicznych, zna sposoby wyrażania

  stężeń i potrafi ocenić statystycznie wyniki analiz

  ilościowych.

  K_W03

  K_W03

  K_W05

  K_W05

  K_W03

  K_W03

  OM1_W01

  OM1_W01

  OM1_W01

  OM1_W01

  OM1_W01

  EU01

  EU02

  EU03

  Umiejętności

  1. Potrafi korzystać z pH-metru, zmierzyć pH, umie przygotować roztwór buforowy i ocenić jego zdolność

  buforową.

  2. Potrafi dokonać analizy jakościowej i ilościowej wybranych jonów i związków chemicznych o znaczeniu

  biologicznym, obliczyć stężenie i ocenić wyniki

  statystycznie.

  3. Umie przygotować próby do analizy i dokonać wyboru metody analitycznej zależnie od charakteru materiału

  badanego.

  K_U01

  K_U01

  K_U04

  K_U08

  K_U19

  OM1_U01

  OM1_UO1,

  OM1_UO1

  OM1_UO2,

  OM1_UO5

  EK01

  Kompetencje

  1. Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów.

  K_K01

  OM1_K01

 • 11

  EK02

  EK03

  EK04

  2. Potrafi wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych w planowaniu żywienia.

  3. Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i

  działać w sposób przedsiębiorczy.

  4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

  K_K03

  K_K08

  K_K09

  OM1_K01

  OM1_K03

  OM1_K03

  Nakład pracy studenta

  Godziny kontaktowe z nauczycielem:

  udział w wykładach

  udział w seminariach

  udział w ćwiczeniach

  Łącznie Samodzielna praca studenta:

  przygotowanie do ćwiczeń

  przygotowanie do seminariów

  przygotowanie do kolokwiów

  przygotowanie do egzaminu

  Łącznie

  Liczba godzin

  -

  20

  40

  60

  6

  12

  12

  -

  90

  (ECTS 3)

  Data opracowania sylabusa: 10.09.2017

  Osoba przygotowująca sylabus:

  Prof. dr hab. Maria Iskra

  15. Szczegółowy rozkład zajęć:

  WYKŁADY -

  Dzień tygodnia Daty w których

  odbywają się wykłady Godzina Sala

  SEMINARIA

  Grupa Dni tygodnia Daty

  Godziny w których

  odbywają się zajęcia

  seminaryjne

  Nr Sali Jednostka przeprowadzająca zajęcia

  1 2 3 4 5 6

  GRUPA 1

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa 15.11.2017 22.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 13.12.2017 03.01.2018 10.01.2018

  12:30 – 14:45 12:30 – 14:45 12:30 – 14:45 12:30 – 14:45 12:30 – 14:45 12:30 – 14:45 12:30 – 14:00

  Coll Stom A212 CBM 1052 CBM 1052 CBM 1052 CBM 1052 CBM 1052 CBM 1052

  Zakład Chemii Ogólnej, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

  Czwartek

  Piątek

 • 12

  GRUPA 2

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa 15.11.2017 22.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 13.12.2017 03.01.2018 10.01.2018

  08:30 – 10:45 08:30 – 10:45 08:30 – 10:45 08:30 – 10:45 08:30 – 10:45 08:30 – 10:45 09:15 – 10:45

  CBM 1016 CBM 1019 CBM 1019 CBM 1019 CBM 1019 CBM 1019 CBM 1019

  Zakład Chemii Ogólnej, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

  Czwartek

  Piątek

  ĆWICZENIA

  Grupa Podgrupy Dni

  tygodnia Daty

  Godziny w których odbywają się

  ćwiczenia

  Nazwa, nr sali

  Jednostka przeprowadzająca zajęcia

  Grupa 1

  Poniedziałek

  Wtorek 10.10.2017 17.10.2017 24.10.2017 07.11.2017 14.11.2017 21.11.2017 28.11.2017 05.12.2017 12.12.2017 19.12.2017 09.01.2018 16.01.2018 23.01.2018 30.01.2018

  Grupa 1.1: 8:00 – 10:15 Grupa 1.2: 10.30 – 12:45 Grupa 1.1: 09:30 – 10:15 Grupa 1.2: 10:30 – 11;15

  CBM 3039 CBM 3040

  Zakład Chemii Ogólnej Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Grupa 2

  Poniedziałek 13.11.2017 20.11.2017 27.11.2017 04.12.2017 11.12.2017 18.11.2017 08.01.2018 15.01.2018 22.01.2017 29.01.2018

  11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 13:15 11:00 – 11:45

  CBM 3039 CBM 3040

  Zakład Chemii Ogólnej Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

  Wtorek

  Środa

  Czwartek 05.10.2017 19.10.2017 26.10.2017 09.11.2017

  14:00 – 16:45 17:00 – 19:15 17:00 – 19:15 17:00 – 19:15

  CBM 3039 CBM 3040

  Zakład Chemii Ogólnej Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

  Piątek

  16. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora

  Prof. dr hab. Maria Iskra

  17. Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku przedmiotów koordynowanych) UWAGA: wszystkie tabele i ramki można powiększyć w zależności od potrzeb.