of 18/18
Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI – KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA Jarosław Tarnawski, dr inż. Październik 2016

Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny W1... · 2016. 10. 2. · SP – wykład organizacyjny – sposób zaliczenia przedmiotu ... •Serwery OPC •Toolbox

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny W1... · 2016. 10. 2. · SP –...

 • Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1

  Wykład organizacyjny

  WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI – KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA

  Jarosław Tarnawski, dr inż.

  Październik 2016

 • SP – wykład organizacyjny - prowadzący

  Odpowiedzialny za przedmiot

  Jarosław Tarnawski, dr inż., tel. 58 347 12-26, pokój nr 4 [email protected]

  Prowadzący

  Tomasz Rutkowski, dr inż., tel. 58 347 12-26, pokój nr 4 [email protected]

  Bartosz Puchalski, mgr inż., tel. 58 347-17-42, pokój nr E11

  [email protected]

  Tomasz Karla, mgr inż., tel. 58 347-17-42, pokój nr E11

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]ilto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • SP – wykład organizacyjny – informacje ogólne

  SP to przedmiot obowiązkowy dla studentów III-go roku

  studiów I-go stopnia (V semestr)

  Kierunek Automatyka i Robotyka, specjalności:

  Automatyka i Systemy Sterowania

  Robotyka i Systemy Mechatroniki

  Wymiar zajęć: Wykład - 2 godziny/tydzień

  Ćwiczenia - 1 godzina/tydzień

  Laboratorium - 1 godzina/tydzień

  Kod przedmiotu:

  Sposób zaliczenia: Zaliczenie

  Liczba punktów ECTS: 4

 • SP – wykład organizacyjny - terminarz

  Zajęcia zgrupowane są w pierwszej połowie semestru:

  •Wykład 3 x tygodniu od 26.09 do 28.10 po 2 godziny

  •Ćwiczenia 1 x tygodniu po 2 godziny od 26.09 do 25.10

  •Laboratoria 1 x tygodniu po 2 godziny od 26.09 do 25.10

 • SP – wykład organizacyjny - terminarz

 • SP – wykład organizacyjny – treści programowe

  •Struktury sterowania i miejsce SP w tej strukturach. Zagadnienia

  sterowania bezpośredniego i wymagania stawiane urządzeniom

  pracującym w tej warstwie.

  •Rys historyczny powstania SP zastępujących układy sterowania

  stycznikowo-przekaźnikowe.

  •Główne cechy i wymagania stawiane SP: niezawodność,

  elastyczność, łatwość i możliwości programowania, skalowalność,

  możliwości komunikacyjne.

  •Podstawowi producenci SP i podstawowe rodziny SP dostępne na

  rynku. Normy IEC-1131 i EN61131.

  •Elementy funkcjonalne SP. Podział SP ze względu na potencjalne

  zastosowania, budowę, możliwości. Zasada działania SP. Cykl pracy.

  SP jako urządzenia spełniające postulat czasu rzeczywistego.

 • SP – wykład organizacyjny – treści programowe cd.

  •Zagadnienia doboru SP do zadania automatyzacji procesu

  technologicznego. Określanie funkcjonalności SP modułowych przez:

  dobór jednostki centralnej, modułów we/wy, modułów komunikacyjnych

  oraz modułów specjalizowanych.

  •Metody programowania SP, języki: drabinkowy, lista instrukcji,

  sekwencyjne schematy funkcyjne, schematy bloków funkcyjnych, tekst

  strukturalny. Celowość i metody mieszania poszczególnych sposobów

  programowania. Dostępne typy danych, funkcji i operacji na danych w

  SP. Ograniczenia obliczeniowe i programistyczne.

  •Algorytmy sterowania i regulacji w SP. Algorytmy wbudowane, metody

  realizacji programowej prostych sposobów sterowania i regulacji.

  Metody implementacji wybranych algorytmów sterowania dyskretnego.

  Wprowadzenie do metod implementacji w SP rekursywnych metod

  estymacji, filtracji. Demonstracja implementacji regulatorów

  adaptacyjnych, rozmytych, predykcyjnych oraz modułów

  specjalizowanych.

 • SP – wykład organizacyjny – treści programowe cd.

  •Zagadnienia komunikacyjne w SP: wymiana danych pomiędzy

  sterownikami, wymiana danych z innymi elementami struktury

  sterowania. Wybrane standardy komunikacyjne w SP. Realizacja

  sterowania zdecentralizowanego oraz rozproszonego w oparciu o sieć

  SP.

  •Ograniczenia w stosowalności SP. Komputery przemysłowe jako

  rozwinięcie idei SP pozbawione ograniczeń i jednocześnie części zalet

  SP.

  •Zagadnienia logicznego i fizycznego włączania SP w układy

  sterowania: podłączanie urządzeń pomiarowych oraz wykonawczych

  różnego typu. Współpraca SP z systemami sterowania nadzorczego,

  systemami akwizycji danych SCADA oraz bazami danych z

  wykorzystaniem dedykowanych serwerów komunikacyjnych i

  uniwersalnego sposobu wymiany danych OPC.

 • SP – wykład organizacyjny – efekty kształcenia

  •Rozumienie zadań, funkcji i umiejscowienia SP w systemie

  sterowania. Umiejętność doboru właściwego SP do realizowanego

  zadania automatyzacji.

  •Znajomość metod programowania SP. Praktyczna umiejętność

  programowania w języku drabinkowym i w języku tekst strukturalny.

  •Umiejętność implementacji w SP podstawowych algorytmów

  sterowania (dwustanowe, trójstanowe, PID, sterowanie regułowe).

  Rozumienie zasad implementacji bardziej złożonych algorytmów

  sterowania.

  •Umiejętność realizacji sterowania rozproszonego z wykorzystaniem

  technik sieciowych w SP. Umiejętność zaprojektowania i wykonania

  współpracy SP z systemem SCADA z zastosowaniem serwerów

  komunikacyjnych dedykowanych i zunifikowanych OPC.

  Wykorzystanie SP do pracy w pętli (ang. Hardware-in-the-loop)

  obejmujące podłączenie fizycznego obiektu lub systemu czasu

  rzeczywistego operującego na sygnałach fizycznych.

 • SP – wykład organizacyjny – sposób zaliczenia przedmiotu

  •Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i może być kontrolowana

  •Zaliczenie każdego modułu przedmiotu W+Ć+L odbywa się

  niezależnie. Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenie wszystkich

  modułów (każdego na co najmniej 50%)

  •Zaliczenie ćwiczeń zostanie oparte o kolokwium w ostatnim terminie

  ćwiczeń. Do zdobycia będzie 30 pkt. Do zaliczenia Ć wymagane jest

  zdobycie co najmniej 15 pkt.

  •Zaliczenie wykładu następuje w wyniku ustnej odpowiedzi na 3

  wylosowane pytania. Brak poprawnej odpowiedzi na pytanie z zakresu

  wiedzy obowiązkowej powoduje niezaliczenie. Z części wykładowej

  można otrzymać 40 pkt.

 • SP – wykład organizacyjny – warunki zaliczenia cd.

  Zaliczenie laboratorium następuje w wyniku opracowania systemu

  sterowania złożonego z modelu obiektu albo rzeczywistego obiektu

  sterowania, sterownika programowalnego i aplikacji wizualizacyjnej.

  Zaliczenie na ocenę max 3,5: model obiektu czasu rzeczywistego w

  aplikacji wizualizacyjnej bądź w strukturze HIL Matlab/Simulink

  Zaliczenie na ocenę powyżej 3,5 wymaga zbudowania systemu

  sterowania dla obiektu rzeczywistego.

  Zaliczenie laboratorium max 30 pkt.

 • SP – wykład organizacyjny – warunki zaliczenia cd.

  Indywidualny tryb zaliczenia laboratorium

  Przeznaczony wyłącznie dla Studentów posiadających rozległą wiedzę

  i doświadczenie w temacie SP

  Wymaga kontaktu na początku semestru z Prowadzącymi

  Wymaga poświadczenia umiejętności praktycznych i wiedzy w

  zakresie treści programowych przedmiotu

 • Wyposażenie Laboratorium 200

  Komputerowych Systemów Sterowania w

  aspekcie SP: •6 kontrolerów GE Fanuc PAC RX3i

  •3 sterowniki PLC GE Faunc 90-30

  •1 sterowników PLC Versa MAX

  •18 sterowników Siemens S7-1200

  •Oprogramowanie Proficy Machine Edition 8.00

  •Oprogramowanie TIA Portal 11

  •Oprogramowania Wonderware Archestra

  •Serwery OPC

  •Toolbox PLC Coder dla Matlab/Simulink

  Łącznie: • 9 stanowisk PLC GE Fanuc

  •18 stanowisk PLC Siemens

  wyposażonych w co najmniej:

  1 parę we/wy analogowych,

  zadajniki wejść binarnych

  wyjścia binarne

  szeroką gamę modułów komunikacyjnych

 • Stanowisko z silnikiem

 • Stanowisko ze zbiornikami

 • SP – wykład organizacyjny – strona internetowa przedmiotu

  www.ely.pg.gda.pl/kiss/dydaktyka/sp

  •wykłady,

  •informacje organizacyjne,

  •wyniki zaliczeń,

  •materiały pomocnicze,

 • SP – wykład organizacyjny – literatura

  1.Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J.: „Programowanie

  sterowników PLC”, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka

  Skalmierskiego, Gliwice, 1998

  2.Kwaśniewski J.: „Programowalne sterowniki przemysłowe w

  systemach sterowania”, ZP Roma-Pol, 1999

  3. Pasierbński J., Legierski T.: „Programowanie sterowników PLC”,

  Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,

  1998

  4. Kasprzyk J.: „Programowanie sterowników przemysłowych”, WNT

  5.Tatjewski P.: „Sterowanie zaawansowane obiektów

  przemysłowych”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002