Click here to load reader

Wykład poprzedni

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wykład poprzedni

 • 2016-12-02

  1

  ZARZDZANIE JAKOCI

  INYNIERIA JAKOCIPODSTAWY

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  GENEZA WSPCZESNYCH SYSTEMW ZAPEWNIENIA JAKOCI

  Jako: og waciwoci obiektu, wicych si zjego zdolnoci do zaspokojenia potrzebstwierdzonych i oczekiwanych.

  Q Q

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Jako moe by mierzona poprzez porwnaniefaktycznego stanu zaspokojenia potrzeb oferowanychprzez wyrb z oczekiwanym stanem zaspokojenia potrzebwymaganym przez uytkownika. Miar jakoci jest stopiespenienia oczekiwa klienta:

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Q < 1mamy wwczas do czynienia z podjakoci niedostateczna jako zagraa pozycji produktu na rynku, prowadzi do spadku sprzeday i wymaga modyfikacji oferty lub zmiany klienta

  Q = 1wystpuje wwczas jako pena, czyli cakowite spenienie oczekiwa przez produkt

  Q > 1

  mwimy wwczas o nadjakoci- oferta wytwrcza przewysza oczekiwania nabywcw; wie si to z dodatkowymi kosztami wytwarzania, wysz cen i moliwociami finansowymi nabywcw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Uwarunkowania historyczne:

  systemy nakazw wadcw irzdw pierwszy taki systemwprowadzi Hammurabi szstywadca Babilonii (1792-1750p.n.e). Zbudowa imperiumpodporzdkowujc sobie miastasumeryjskie Isin, Uruk i Ur orazMezopotami. Ustanowi iskodyfikowa prawo w tzw.Kodeksie Hammurabiego. Odniego pochodzi synne prawooko za oko, zb za zb

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  W kodeksie Hammurabiegoznajdujemy odniesienia do jakoci:

  - jeeli zawali si dom i zginiewaciciel to budowniczego naleyumierci

  - zotnikowi naley obci rk jeelikamie wypadnie z piercienia

  - wszyscy ci ktrzy faszuj piwo i nieprzestrzegaj regu jego sprzedaybd skazani na mier przezutopienie w piwie, ktre samiuwarzyli.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  2

  metody prb i bdw oraz intuicyjnegorozumienia problemw jakoci;

  wpyw konsumentw majcych prawoswobodnego wyboru oferowanych towarw i usug.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Czynniki stymulujce aktualnie rozwj systemwzapewnienia jakoci:

  Wyczerpywanie si nieodnawialnych zasobw ziemi(ropa naftowa, wgiel, rudy metali, mineray) iwynikajcy std stay wzrost ich kosztw - racjonalnagospodarka, maksymalizacja ponownegowykorzystania, recykling, wyduanie okresuuytkowania.

  Postpujca degradacja rodowiska, wzrost ilociodpadw - ograniczanie emisji szkodliwych substancji,gospodarka odpadami, wdraanie czystych technologii.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Rozwj swobd gospodarczych, globalizacjarynkw zbytu i narastajca konkurencja o klientw -badania rynkowe, marketing, polepszanie jakoci (wtym trwaoci i niezawodnoci), obnianie kosztwprodukcji, skracanie cykli produkcyjnych,rnicowanie asortymentu.

  Zwrcenie uwagi na klientw wewntrznych tj.pracownikw przedsibiorstwa - wykorzystanie ichpotencjau intelektualnego w procesachinnowacyjnych (dotyczcych produktu, systemuprodukcyjnego, systemu organizacyjnego),zapewnienie bezpieczestwa pracy.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Opracowanie i ogoszenie Karty praw konsumenta J.F.Kennedyego:

  prawo do penej informacji o cechach i skutkach dziaania wyrobw; prawo do bezpieczestwa uytkowania; prawo do odszkodowania za doznane szkody wywoane wad wyrobw;

  prawo wyboru; prawo do organizowania zbiorowych dziaa w celu ochrony swych interesw.

  Kamienie milowe systemw zarzdzaniajakoci:

  1903 r. - naukowe podstawy zarzdzania(F.W.Taylor, K.Adamiecki);

  1931 r. - podstawy matematyczne kartkontrolnych do statystycznego sterowaniaprocesem (SPC, W.Shewhard);

  1940 r. - praktyczne zastosowanie metodstatystycznych w zarzdzaniu jakoci(E.W.Deming);

  1950 r. - zasady statystycznego sterowaniajakoci (E.W.Deming, J.M.Juran);

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  1960 r. - japoski system oglnozakadowegosterowania jakoci (CWQC, K.Ishikawa,G.Taguchi);

  1965 r. - zasady metody pracy bezusterkowej(Zero Defects, P.Crosby, J.Halpin);

  1970 r. - organizacja japoskich k jakoci(K.Ishikawa);

  1987 r. - opracowanie norm jakoci ISO serii 9000(nowelizacja 1994 i 2000);

  1988 r. - zasady radykalnej przebudowyprocesw (reeinginering, M.Hammer);

  1988 r. - strategiczne zarzdzanie jakoci(J.S.Oakland).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  3

  QCEtapy ewolucji systemw jakoci:

  Etap kontroli jakoci - dziaania projakocioweskupione s na produkcie i dotycz sprawdzeniazgodnoci jego parametrw z przyjtymi wczeniejwymaganiami. Stwierdzone niezgodnoci byypowodem odseparowania wyrobw wadliwych oddobrych i uruchomienia odpowiednich dziaa(naprawa, odrzucenie, dopuszczenie do sprzeday znisz cen i bez prawa reklamacji). Stosowanie 100%kontroli zwiksza koszty produkcji, kontrola wyrywkowamoe spowodowa dopuszczenie wyrobw wadliwych.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  QAEtap zapewnienia jakoci - dziaania projakociowerozszerzono na sfer produkcji wprowadzajcszereg przedsiwzi majcych zagwarantowapoprawno wykonania produktu (przygotowaniestanowiska pracy, waciwie dobrane komponenety iorganizacja pracy, warunki pracy takie jak waciweowietlenie, czysto, porzdek). Przedsiwzicia temiay zwikszy prawdopodobiestwo uzyskiwaniaproduktw bezusterkowych i wytworzy u klientaprzekonanie o dbaoci producenta o jako.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  QMEtap zarzdzanie jakoci - dziaaniaprojakociowe rozszerzone na pracow-nikw za porednictwem systemuzarzdzania. Dziaania te obejmujuporzdkowanie i dokumentowanieprocesw, odpowiedni nadzr nad ichprzebiegiem, odpowiedni dobr orazszkolenie pracownikw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  TQMEtap kompleksowego zarzdzaniajakoci - wykorzystuje si wiedz iumiejtnoci pracownikw oraz dziaasi w kierunku ich umotywowania w celurozwoju kreatywnoci, poprawykomunikacji, dziaa zespoowych itp.Zapewnia to firmie moliwo rozwoju wkonkurencyjnym rodowisku.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Nauka o jakoci

  Gwnym teoretykiem bystatystyk amerykaski E.W.Deming. Jego filozofia jakociopiera si na trzech zasadach:

  zorientowanie na klienta;

  cige doskonalenie (cykl PDCA - PlanDoCheckAct czyli: planowanie - wykonanie -sprawdzenie i poprawa dziaanie);

  jako okrelona przez system.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Najbardziej znane s sformuowane przez Demingazasady budowy projakociowego systemu zarzdzania:

  1. Celem dziaania jest poprawa produktu i usug -wymaga to dogbnej analizy produktw, metodprodukcji, wymaga materiaowych, strategiimarketingu oraz szkolenia i ksztacenia zaogi.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  4

  2. Naley eliminowa braki, bdy i niezgodnoci - sone nieuniknione lecz s produktem wadliwegosystemu, ktry naley odpowiednio zmienia a rdawad wykrywa i skutecznie eliminowa.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  3. Wielokrotna kontrola jest nieskuteczna - kontrola niezapobiega brakom, pozwala je wykrywa. Abypoprawi jako produktu nie naley polega nakontroli ale odpowiednio go przeprojektowa.Mnoenie kontrolerw osabia ich czujno.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  4. Niska cena nie moe by jedyn podstaw decyzji- materiay i pprodukty tanie bywaj wadliwe lubkiepskiej jakoci co ju z zaoenia uniemoliwiauzyskanie dobrego produktu. To samo dotyczy niskoopacanych pracownikw, tanich urzdzetechnologicznych. System zarzdzania powinienzapewnia dobr najlepszych rodkw produkcjimogcych zagwarantowa wymagan jakowyrobw finalnych.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  5. System produkcji powinien by stale poprawiany -poprzez skuteczne wyszukiwanie i rozwizywanieproblemw. Szkolenia s wanym elementemdoskonalenia - cige zmiany systemu wymagajprzygotowania pracownikw (zarwno robotnikw jak ikadr kierownicz) do nowych zada i wymaga.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  6. Przywdztwo - kierownicy powinni byautentycznymi liderami pomagajcymi podwadnym(a nie usiujcymi obarczy ich win za bdy).

  BOSS

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  7. Ze sfery zarzdzania naley wyeliminowa strach - strachprzed popenieniem bdu i obarczeniem odpowiedzialnocisprzyja ukrywaniu problemw. Wikszo bdw wynika zdziaa kierownictwa (za organizacja, zy projekt wyrobu lubprocesu, wadliwe instrukcje lub polecenia itd.).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  5

  8. Wsppraca pracownikw rnych dziaw -poszczeglne dziay i piony powinny wsppracowa iwymienia si potrzebn informacj a nie rywalizowao pozycje, zasoby, uznanie, gdy wywiera to bdzieujemny wpyw na wynik dziaania caoci.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  9. Slogany i napomnienianie s skuteczne - sdowodem brakuumiejtnoci kierowania.Jeeli bdzie stworzonyodpowiedni system, toslogany i napomnienia niebd potrzebne.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  10. Punktowa ocena pracownikw jest nieskuteczna.Systemy punktowe zmuszaj do koncentrowania si nauzyskiwaniu doranych osigni, co rzadko prowadzi dodobrej jakoci. Ocena punktowa jest uproszczonymsubstytutem rzetelnej oceny, a uczciwa punktacja jest zzasady niemoliwa. Ocena punktowa nagradza ludzi raczejza manipulowanie systemem ni za jego doskonalenie.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  11. Zamiast oceny punktowej naley: skrupulatnie dobiera kierownikw i odpowiednio ichksztaci; stymulowa prace i dziaania zespoowe; osignicia podwadnych ocenia na podstawie danychstatystycznych; prowadzi z pracownikami rozmowy w celu udzielania im pomocy i zachty.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  12. Pracownicy powinni by dumni z wykonywanejpracy - wytworzenie w pracownikach poczucia dumy zdobrze wykonanej pracy automatycznie zachca ich dowspdziaania w doskonaleniu systemu.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  13. Ksztacenie i samoksztacenie sprzyja jakoci pracy -edukacja nie powinna ogranicza si do zakresuwykonywanych zada a powinna by traktowana w szerokimzakresie. Wiksza wiedza oglna pracownika sprzyja jegozadowoleniu oraz wspomaga posugiwanie si wiedzkonkretn, potrzebn na rnych stanowiskach pracy.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  6

  14. Skuteczno realizowanych zmian - konieczna jestkonsekwencja i cierpliwo w dziaaniu.

  +

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  PODSTAWOWE POJCIA Z ZAKRESU JAKOCI

  Problematyka jakoci dotyczy: Jakoci kupowanych wyrobw i usug sucych do zaspokojenia rnorodnych potrzeb (bezpieczestwo, funkcjonalno, ekonomiczno, nowoczesno). Jako rodowiska naturalnego pod ktem zanieczyszcze i uciliwoci (zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, haasy, wibracje, promieniowanie itp.). Jako stanowisk pracy pod wzgldem zapewnienie bezpieczestwa osb, ergonomicznych warunkw pracy (owietlenie, ogrzewanie itp.), funkcjonalno wyposaenia, czysto i estetyczno, organizacja pracy, warunki socjalne i interpersonalne w pracy, stosowane systemy motywacyjne Jako rodowiska spoecznego poza miejscem pracy (system prawny, opieka zdrowotna, systemy bezpieczestwa wewntrznego i zewntrznego pastwa).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Jako wyrobw materialnych: dokadno (zgodno ksztatw, wymiarw z wymaganiami technicznymi);

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  niezawodno (prawdopodobiestwo uszkodze lub niezgodnoci parametrw funkcjonowania z warunkami technicznymi w okrelonych warunkach otoczenia i okrelonym przedziale czasu);

  OK !!!

  OJEJ !!!

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  trwao (zdolno speniania zaoonych funkcji w cigu dugiego, prognozowanego okresu);

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  estetyka i ergonomia (zgodno wygldu zewntrznego i wygody uytkowania z aktualnymi tendencjami);

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  7

  przydatno eksploatacyjna (zgodno cech uytkowo-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi ustalonymi dla wyrobu).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Jako usug:

  wyposaenie i oprzyrzdowanie, personel, jego kwalifikacje, wydajno pracy, ilo zuywanych materiaw;

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  czas oczekiwania na usug, czas jej wykonania;

  higiena i bezpieczestwo, solidno i niezawodno; dostpno i komfort, estetyk otoczenia usugowego, uprzejmo, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  KLIENT

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH ZARZDZANIA JAKOCI

  Klient - odbiorca wyrobu lub usugidostarczonych przez dostawc.

  Klient odgrywa kluczow rol w wynikachuzyskiwanych przez firmy. W celupozyskania nowego klienta firma musiponie okrelone koszty (reklama,promocja, wydawnictwa itp.), kosztyutrzymania klienta ju pozyskanego s 4-5razy mniejsze.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Dlaczego klienci nabywaj produkty i usugi?

  PRZYCZYNYZASPOKOJENIE

  POTRZEB(rzeczywistych lub wyimaginowanych)

  LEPSZE SAMOPOCZUCIE

  (dowartociowanie)

  WYRNIENIE SI(presti)

  NAGY IMPULS(kupowanieimpulsowe)

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  8

  Oczekiwania klienta bezporedniego(wiadomie kupujcego wyroby firmy lubkorzystajcego z jej usug):

  Poziom jakoci otrzymanego wyrobu lubusugi (badania oczekiwa klienta - takenieuwiadomionych potrzeb).

  Cena ktr naley zapaci za wybrany poziom jakociowy wyrobu/usugi.

  Czas dostawy / wykonania usugi.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Kategorie klientw:

  Klienci zewntrzni (bezporedni)- wiadomie kupuj oferowanewyroby i usugi. Coraz czciej soni zorganizowani, prowadztestowanie i badania porwnawczewyrobw. Ich wymagania rosn.Tylko ta grupa jest rdemuzyskiwanych dochodw firmy.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Klienci wewntrzni - osobyzatrudnione w firmie iuczestniczce w przetwarzaniuelementw wejciowych wgotowe wyroby lub usugi. Odich pracy i zaangaowaniazaley jako wyrobw i usug.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Czynniki majce wpyw na nastawienie klienta wewntrznego:1. poziom bezpieczestwa pracy na stanowisku i w przedsibiorstwie;2. poziom ergonomicznoci stanowiska pracy;3. adekwatno systemu wynagradzania do kwalifikacji, stopnia trudnoci pracy, stopnia ponoszonej odpowiedzialnoci, wanoci pracy;4. udzia we wasnoci firmy;5. warunki socjalne na stanowisku pracy i w przedsibiorstwie (bufety, stowki, odzie ochronna, azienki, czysto powietrza);6. organizacja pracy, moliwoci poprawy kwalifikacji.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Klient mimowolny - klient do ktregodocieraj odpady produkcyjnerozprzestrzeniajce si poza terytoriumprzedsibiorstwa. S tozanieczyszczenia powietrza, wody,gleby, promieniowanie, wibracje i haas.Uciliwo odpadw uruchamia uklientw mimowolnych reakcje obronne(tworzenie organizacji i stowarzysze,naciski na administracj lokaln ipastwow, bezporednie protesty iakty agresji) w celu zaprzestania lubograniczenia emisji odpadw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  W zorientowanych na klienta systemach jakociszczeglna uwaga zwrcona jest na:1. Badanie wymaga i oczekiwa klienta.2. Badanie satysfakcji klienta z otrzymanychwyrobw i usug.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  9

  BADANIE WYMAGA KLIENTW

  Podstaw projektowania nowego (a take modernizacjiaktualnie oferowanego) wyrobu lub usugi powinno byzbadanie wymaga klientw. Trudno bada wynika zczstej nieumiejtnoci sformuowania przez klientaprzyszych oczekiwa zalenych od mody, osigni nauki itechniki, produktw konkurencyjnych i zmian w poziomieycia.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Tak klient opisa projekt

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Tak zrozumia projekt projektant firmy

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Tak wykonanie projektu przedstawi klientowi spec od marketingu

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Tak projekt zosta udokumentowany

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Tak projekt zosta wykonany

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  10

  Wedug takiego projekt zosta obciony kosztami klient

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Tego w rzeczywistoci oczekiwa klient

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Trzy poziomy wymaga klientw:

  Wymagania podstawowe: dotycz podstawowych cechfunkcjonalnych umoliwiajcych zastosowanie zgodne zprzeznaczeniem. (niespenienie - niezadowolenie, spenienie -brak wzrostu zadowolenia).

  Wymagania rzetelnego wykonania: brak wad zwikszazadowolenie, usterki i wady (nie wpywajce na cechyfunkcjonalne) obniaj zadowolenie.

  Wymagania wyjtkowe: pozytywne cechy wyrobu ktrychklient nie oczekiwa zwikszajce znacznie stopiezadowolenia.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Trzy poziomy wymaga klientw:

  Podstawowe: czenie z wybranym numerem, odbieranie pocze, SMS-y

  Rzetelne wykonanie: niezawodno i bezawaryjno

  Dodatkowe:

  Czujniki: Akcelerometr, Czujnik zblieniowy, Czujnik owietleniaAparat fotograficzny: tak, 3,1 Mpix, autofocus, tap to focus, geotagging zdjRozdzielczo zdj: 20481536 pxNagrywanie wideo: tak, VGA (640480) 30fpsKontrola gosem: takGPS: Tak (AGPS)Cyfrowy kompas: takVideo playback: do 10 godzinAudio playback: do 30 godzinBluetooth: Bluetooth 2.1+EDRGPRS: tak, EDGE: tak, UMTS: tak, HSDPA 7.2 Mb/sWiFi: Wi-Fi (802.11b/g)WAP: xHTMLSownik SMS: takSystem gonomwicy: takPolifonia: takObsugiwane formaty audio: AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3 and 4), Apple Lossless, AIFF, WAVObsugiwane formaty wideo: H.264 video, .mp4, .mov, .m4v

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Jeeli zastosowa definicj jakoci: pene zaspokojeniepotrzeb klienta przy minimalnych kosztach wasnychmiar jakoci s istotne dla klienta kryteria:

  Specyfikacja produktu lub usugi wskazujca na podstawowefunkcje wyrobu/usugi i warunki w jakich powinny by onerealizowane. Zgodno rzeczywistych cech wyrobu ze specyfikacj (atake z charakterystyk podawan w reklamie i w czasiedemonstracji. Niezawodno wyrobu polegajca na dugotrwaej zgodnocicech wyrobu ze specyfikacj. Miar moe by okres gwarancjiudzielany przez producenta/wykonawc. Cena i rzeczywista warto wyrobu powinny by adekwatne. Szybko i punktualno dostawy.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Przedsibiorstwo powinno pomaga klientom w uwiadamianiuich potrzeb i oczekiwa poprzez:

  szkolenie sprzedawcw, ktrzy kompetentnie wyjaniaj cechy produktu;

  opisy techniczne, instrukcje obsugi, prospekty reklamowe wyjaniajce cechy i zalety produktu;

  udzielanie pomocy klientowi w instalacji i rozpoczciu uytkowania wyrobu.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  11

  BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTW

  System pozyskiwania informacjipowinien opiera si na:

  Pracownikach przedsibiorstwamajcych bezporedni kontakt z klientami.

  Analizie ilociowo-rzeczowej dokonywanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Organizacji specjalnych przedsiwzi zachcajcych klientw do przedstawiania swoich uwag

  o ksiki ycze i zaale;

  O formularze dostarczane z wyrobem lub po rejestracji klienta;

  o ankietyzacja;

  o organizacja spotka z wybranymi grupami klientw;

  o wywiady przez specjalnie przeszkolony personel.

  Opracowanie i wdroenie w firmie systemu analizy informacji napywajcej od klientw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Zapamitajmy:

  - Jako moe by zdefiniowana w sposb wymierny

  - Systemy zarzdzania jakoci ewoluuj w kierunku zintegrowanych systemw (jako rodowisko bezpieczestwo)

  - Guru zarzdzania jakoci jest Deming, ktrego 14 zasad oraz cykl PDCA stanowi podwaliny nauki o jakoci

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  ZARZDZANIE JAKOCI

  WYKAD 4

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Boticelli Narodziny Wenus

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  STRATEGIA JAKOCIOWA PRZEDSIBIORSTWA

  Wyznaczenie strategii i polityki jakociowej przedsibiorstwapowinno by poprzedzone szczegow analiz nastpujcychzagadnie:

  http://portal.firmyrodzinne.eu/erelacje/zarzadzanie-w-burzliwym-otoczeniu-przedsiebiorstwa-w-oparciu-o-zintegrowany-system

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Analiza otoczenie (sia konkurencji, sia nabywcw, sia dostawcw, zagroenia od nowych podmiotw, zagroenie od strony produktw alternatywnych).

  Analiza produktw (porwnanie z produktami konkurencyjnymi zrnicowania, cech, serwisu, dostpnoci itd.).

  Analiza rynku (moliwo przycignicia klientw).

  Analiza "produkt a rynek" (zrozumienie konkurencji i wasnej pozycji na rynku, mapa produktw przedsibiorstwa i konkurentw).

  Analiza portfela produktw (ranking produktw wedug priorytetw, szanse i zagroenia).

  Analiza elementw strategicznych (selekcja czynnikw wyznaczajcych polityk).

 • 2016-12-02

  12

  Analiza alokacji zasobw (przypisanie priorytetw zasobom)

  Alokacja zasobw w gospodarce rozumiana jest jako wykaz lub opis tego cosi robi i co si otrzymuje. Zakres moliwoci alokacyjnych jest zaleny odstanu techniki i wielkoci zasobw w gospodarce a ostateczna wartoalokacji zalena jest od gustw klienta.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Alokacja zasobw jest zalena od rodzaju struktury rynku, na ktrym dany zasb wystpuje. Rynek konkurencyjny - alokacja jest ustalana poprzez mechanizmy rynkowe tj. popyt i poda. Cena danego dobra jest ustalana przez przecicie krzywych popytu i poday, zostaje okrelony poziom cen i iloci danego dobra, na ktre jest zapotrzebowanie. Monopol - monopolista okrela cen danego, ktra maksymalizuje jego zysk. Cena takiego zasobu jest zazwyczaj zdecydowania wysza ni na rynku konkurencyjnym. Monopol rnicujcy ceny - monopolista posiadajcy dany zasb sprzedaje go po rnych cenach, moe do tego wykorzysta np. aukcje.Rynek regulowany - cena jest odgrnie ustalana przez np. rzd.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  BENCHMARKING

  Benchmarking jest cigym procesemmierzenia wyrobw, usug i procedurwzgldem najsilniejszych konkurentw lubtych firm, ktre uznawane s za liderwdanej brany.

  Celem benchmarkingu jest uzyskanie informacji ktra pomoe przedsibiorstwu podj dziaania poprawiajce jego funkcjonowanie.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Okrelenie benchmarkingu

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Czym jest i czym nie jest benchmarking?

  -Nie jest naladownictwem (czyli nie polega na podpatrzeniu jak dziaaj inni i naladowaniu takiego dziaania u siebie),-Jest wykrywaniem (na przykadzie innych) czynnikw powodujcych efektywno procesw i przeniesienie ich do wasnego przedsibiorstwa,-Jest uczeniem si i twrczym adoptowaniem najlepszych praktyk.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Rodzaje benchmarkingu:

  Benchmarking wewntrzny: odbywa si wewntrz wasnegoprzedsibiorstwa w jego oddziaach. Poprawia poziomwewntrznych wynikw oraz poziom komunikowania si iwsppracy w przedsibiorstwie. Saboci jest, e rzadkowewntrz przedsibiorstwa znajduje si najlepsz praktykwiatow.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  13

  Benchmarking konkurencyjny: suy porwnaniuprzedsibiorstwa bezporednio z obecnymi lub potencjalnymikonkurentami w ramach tego samego asortymentu wyrobw.Korzyci wynikaj z moliwoci ustalenie swojej pozycji na tlekonkurentw i wczesne wykrycie przyszych oczekiwaklientw. Wyniki maj bardzo wysoki stopieporwnywalnoci. Wad jest trudnoci w uzyskaniu informacjibezporedniej - pozostaj porednie rda informacji.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Benchmarking funkcjonalny (oglny, generyczny):porwnanie nie jest dokonywane w obrbie wasnej branylecz z dowolnymi przedsibiorstwami w podobnym zakresie(np. marketing pytek ceramicznych z marketingiem kostkibrukowej). Rozszerzenie liczby potencjalnych podmiotwbenchmarkingu zwiksza prawdopodobiestwo znalezienianajlepszej wiatowej praktyki. Zdobycie danych bezporednichjest atwiejsze ni w benchmarkingu konkurencyjnym. Wadjest trudno w przeniesieniu bezporednim wykrytej metodydo wasnego przedsibiorstwa.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  W ramach benchmarkingu porwnywane s:

  Jako:

  jako zewntrzna: zadowolenie klientw i jako techniczna wyrobu; jako wewntrzna: zadowolenie pracownikw i jako procesw.

  Produktywno - przecitny zysk na jednego zatrudnionego.

  Czas (np. czas dostawy, czas usuwania wad, czas rozwoju nowego produktu, czas zaatwiania reklamacji itd.).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Przeprowadzenie benchmarkingu

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  KOSZTY JAKOCI

  Zapewnienie jakoci wymaga poniesieniaprzez przedsibiorstwo kosztw, z drugiejstrony brak dostatecznego poziomu jakocinaraa przedsibiorstwo na koszty (straty).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  14

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  RACHUNEK KOSZTW JAKOCI

  Rachunek kosztw jakoci jest to system ujmowania wodpowiednich przekrojach wszystkich kosztwzwizanych z:

  jakoci produkcji;

  przeprowadzeniem analizy ksztatowania sikosztw jakoci;

  podejmowaniem dziaa sucych poprawie jakoci;

  minimalizacji kosztw produkcji.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Inwestycje projakociowe to koszty zwizane z:

  Szkoleniem wszystkich pracownikw;

  Czasem zarzdzania

  Zapewnieniem komunikacji wszystkich pracownikw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Inwestycje te przynosz korzyci w postaci:

  Nielicznych defektw i zatrzyma produkcji;

  Redukcji iloci brakw;

  Wyszej wydajnoci produkcyjnej;

  Lepszego dostpu do klienta, ktry jest szczliwszy;

  Podniesieniu morale pracownikw.

  Bilans koszty-korzyci wskazuje e koszty jakoci s mniejsze ni zero.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  ANALIZA KOSZTW JAKOCI

  Analiza kosztw jest procesem informacyjnym stanowicymbaz dla stosownych dziaa podejmowanych przezmenaderw. Celem analizy kosztw jest identyfikacja pozycjikosztw, ktre mona obniy lub zlikwidowa. Analiza kosztwmoe by:

  Problemowa - daje obraz wielkoci kosztw zwizanych zkonkretnym brakiem, problemem lub elementem bdcymczci skadow caej puli strat powodowanych nisk jakoci.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Kompleksowa - daje oglny obraz wielkoci ponoszonychkosztw a take ich struktur. Uwzgldnia koszty niskiej jakocirejestrowane we wszystkich etapach realizacji produktu.

  Optymalizacyjna - ma na celu okrelenie optymalnegopoziomu jakoci wyrobw zarwno ju produkowanych jak idopiero projektowanych. Poziom ten ma zapewniprzedsibiorstwu maksymalny zysk w dugim okresie czasu.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  15

  Optymalny poziom jakoci

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  NORMALIZACJA W DZIAALNOCI PROJAKOCIOWEJ

  Normalizacja - dziaalno majca na celu uzyskanieoptymalnego stopnia uporzdkowania w okrelonejdziedzinie przez ustalenie postanowie przeznaczonychdo powszechnego i wielokrotnego stosowania,dotyczcych istniejcych lub moliwych do zaistnieniaproblemw technicznych. Polega na opracowaniu,publikowaniu i stosowaniu norm, prenorm, specyfikacjitechnicznej, przepisw, przepisw technicznych w celupoprawy przydatnoci wyrobw, procesw i usug,zapobieganiu powstawaniu barier w handlu orazuatwieniu wsppracy technicznej.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Norma - przyjty na zasadzie konsensu i zatwierdzonyprzez upowanion jednostk organizacyjn dokumentustalajcy - do powszechnego i wielokrotnegostosowania - zasady, wytyczne lub charakterystykiodnoszce si do rnego rodzaju dziaalnoci lub ichwynikw i zmierzajcy do uzyskania optymalnego stopniauporzdkowania w okrelonej dziedzinie. Normy powinnyzawiera aktualne osignicia nauki, techniki i praktykioraz powinny mie na celu uzyskanie optymalnychkorzyci spoecznych. Powinny by okresowoaktualizowane.

  NORMA ZATWIERDZENIE KONSENS

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Konsens - oglne porozumienie charakteryzujce sibrakiem zasadniczego sprzeciwu znaczcej czcizainteresowanych w odniesieniu do istotnychzagadnie, osignity w procesie rozpatrywaniapogldw wszystkich zainteresowanych stron i zblieniaprzeciwstawnych stanowisk.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Prenorma - dokument przyjety tymczasowo przezjednostk normalizujc i rozpowszechniony w celuzebrania konieczych dowiadcze.

  Specyfikacja techniczna - dokument ustalajcywymagania techniczne, ktre powinien spenia wyrb,proces lub usuga.

  Przepis - dokument ustalajcy obowizujce reguyprawne, przyjty przez organ wadzy.

  Przepis techniczny - przepis ustalajcy wymaganiatechniczne

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Norma zakadowa - przepis techniczny w danejjednostce zatwierdzony przez organ wadzy tej jednostki.

  Normy zharmonizowane - normy dotyczce tegosamego przedmiotu, zatwierdzone przez rne jednostkinormalizujce, zapewniajce zamienno wyrobw,procesw i usug lub wzajemne rozumienie wynikwbada albo informacji podawanych zgodnie z tyminormami.

  Normy ujednolicone - normy zharmonizowaneidentyczne co do treci ale nie w sposobie prezentacji.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  16

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  TYPY NORM

  Norma podstawowa

  Norma terminologiczna

  Norma bada

  Norma wyrobu

  Norma procesu

  Norma usugi

  Norma interfejsu (kompatybilno)

  Norma danych

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  CELE DZIAALNOCI NORMALIZACYJNEJ zapewnienie funkcjonalnoci tj. zdolnoci wyrobu,procesu lub usugi do speniania okrelonych zada wokrelonych warunkach; zapewnienie kompatybilnoci - dostosowaniewyrobw, procesw lub usug do cznego korzystania znich w okrelonych warunkach, tak aby speniayodpowienie wymagania bez powodowanianiedopuszczalnych oddziaywa wzajemnych; zapewnienie zamiennoci - moliwo zastpieniajednego wyrobu, procesu lub usugi przez inny, tak abybyy spenione te same wymagania; zapewnienie bezpieczastwa - wyeliminowanienieakceptowalnego ryzyka szkd;

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  rnorodno - dobr optymalnej liczby rozmiarw lubtypw wyrobw, procesw lub usug, tak aby zaspokajaypodstawowe potrzeby;

  ochrona wyrobw - zabezpieczenie ich przedwpywem waunkw klimatycznych lub innychniekorzystnych warunkw w czasie eksploatacji,transportu lub przechowywania;

  ochrona rodowiska - zabezpieczenie rodowiskaprzed powstawaniem nieakceptowalnych szkdpowodowanych oddziaywaniem i eksploatacj wyrobw,procesw i usug.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE

  ISO - Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna -utworzona w 1947 r. 82 czonkw (w tym Polska), 22czonkw korespondentw, 7 czonkw subskrybentw.Skad: 185 Komitetw Technicznych (TC), 636Podkomitetw (SC), 1975 Grup Roboczych (WG) i 36grup doradczych.

  IEC - Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna -utworzona w 1906 r. 49 krajw (w tym Polska). Zajmujesi zagadnieniami elektrotechniki i elektroniki.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny - utworzony1974 r. 25 pastw (w tym Polska) 4 afiliantw. Zakresdziaania analogiczny do ISO.

  Oraz wiele innych jak: ITU (Midzynarodowa UniaTelekomunikacyjna); BIPM (Midzynarodowe Biuro Miar iWag); CAC (Komisja Kodeksu ywnociowego); CEB -(Europejsko- Midzynarodowy Komitet ds. Betonu); WHO- (wiatowa Organizacja Zdrowia) itd.

  PKN - Polski Komitet Normalizacyjny - utworzony w 1924,wznowiony w 1945 r od 1989 przystosowywany dowymogw europejskich (odrbna jednostka nie bdcaorganem administracji pastwowej, powoanie KomisjiProblemowych, stosowanie tylko norm PN uzgodnionychna zasadzie konsensu, dobrowolno stosowania PN).

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  17

  Struktura normy:

  Informacje wstpne

  o Okadka

  o Przedmowa

  o Spis treci

  o Wprowadzenie

  Elementy normatywne oglne

  o Tytu

  o Zakres normy

  o Normy i dokumenty powoane

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Elementy normatywne techniczneo Terminy i definicjeo Symbole i skrtyo Wymaganiao Pobieranie prbek lub kontrola wyrywkowao Metody badao Klasyfikacja i oznaczanieo Znakowanie, etykietowanie, pakowanieo Zaczniki normatywne Informacje uzupeniajceo Zaczniki informacyjneo Bibliografiao Indeksyo Odsyaczeo Uwagi

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Zalety normalizacji

  o Typizacja i unifikacja

  o Modularyzacja

  o Zamienno czci i zespow

  o Zapewnienie kompatybilnoci

  o Uproszczenie i uatwienie gospodarki materiaowej,narzdziowej, remontowej itd.

  o Szerokie upowszechnienie praktycznych osigninauki i techniki

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Zintegrowane systemy zarzdzania to trzywspdziaajce ze sob i uzupeniajce si nawzajempodsystemy przedsibiorstwa:

  zapewnienie jakoci

  zarzdzanie rodowiskiem

  zarzdzanie bezpieczestwem pracy

  ZARZDZANIE RODOWISKIEM I BHP W TQM

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  ZINTEGROWANY (ZRWNOWAONY) SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  ZRWOWAONY ROZWJ

 • 2016-12-02

  18

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  RODOWISKOrodowisko - otoczenie w ktrym dziaa organizacja, zuwzgldnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobw naturalnych,flory i fauny, ludzi oraz wzajemnych zalenoci midzy tymielementami.Wpyw na rodowisko - zmiana w rodowisku spowodowanaprzez organizacj, niezalenie od tego czy jest korzystna czynie.System zarzdzania rodowiskowego - podsystem systemuzarzdzania organizacj, ktry obejmuje strukturorganizacyjn, planowanie, odpowiedzilno, zasadypostpownia, procedury, procesy i zasoby potrzebne doopracowywania, wdraania, realizowania, przegldu iutrzymywania polityki rodowiskowej.Audit systmu zarzdzania rodowiskowego - proces systematycznej i udokumentowanej weryfikacji, majcy na celu obiektywne uzyskanie dowodw wpywu na rodowisko i ich ocen.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Polityka rodowiskowa - deklaracja organizacjidotyczca jej intencji odnoszcych si do oglnychefektw dziaalnoci rodowiskowej.

  Zarzdzanie rodowiskowe bazuje na seriimidzynarodowych norm ISO 14000 obejmujcychaktualnie 23 normy i projekty. Impulsem dowprowadzenia tych norm bya Karta Roterdamska(1991), sukcesy norm ISO 9000 oraz brytyjska normaBS 7750 z 1992 r.

  Wanym skadnikiem polityki rodowiskowej jestgospodarka odpadami a szczeglnie odpadaminiebezpiecznymi.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY

  BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY

  Norma PN-N-18001:1999 (take ISO 18001:1999)

  Stanowisko pracy - przestrze pracy, wraz zwyposaeniem w rodki i przedmioty pracy, w ktrejpracownik wykonuje powierzone zadania.

  Zagroenie - stan rodowiska pracy mogcyspowodowa wypadek lub chorob.

  Ryzyko - kombinacja czstoci lubprawdopodobiestwa wystpienia okrelonegozdarzenia wywoujcego zagroenia i konsekwencjezwizane z tym zdarzeniem.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Ryzyko zawodowe - prawdopodobiestwo wystpienianiepodanych zdarze zwizanych z wykonywan prac,powodujcych straty, w szczeglnoci wystpienie upracownikw niekorzystnych skutkw zdrowotnych.

  Ocena ryzyka - proces analizowania i wyznaczaniadopuszczalnoci ryzyka.

  Awaria - zdarzenie powstae w wyniku niekontrolowanegorozwoju sytuacji w czasie esploatacji materiaw, urzdzelub instalacji, prowadzce do powstania natychmiast lub zopnieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem,powanego zagroenia dla zdrowia ludzkiego lubrodowiska, takiego jak: dua emisja substancjiszkodliwych lub niebezpiecznych, poar, wybuch itp.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  19

  Cel zarzdzania BHP - cel dotyczcy dziaa w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, wynikajcy z polityki BHP, ktry organizacja ustalia do osignicia. Polityka BHP powinna zawiera zobowizania organizacji do: Zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Denie do staej poprawy bezpieczestwa i higieny pracy. Spenienia wymaga przepisw prawnych i innych. Zapewnienia odpowiednich zasobw (np. kart bezpie-czestwa odczynnikw, sprztu przeciwpoarowego itp.). Podnoszenie kwalifikacji pracownikw w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Uwzgldniania roli i zaangaowania pracownikw.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZDZANIA JAKOCI

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Dokumentacja systemu

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Polityka jakoci -uchwaa kierownictwazawierajca intencjwprowadzenia systemuzarzdzania jakoci.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Podrcznik (ksiga) jakoci - identyfikuje i okrela polityk,zadania organizacyjne, dziaania funkcjonalne i specyficznedziaania projakociowe zapewniajce osignicie jakoci.Opisuje rodki jakie laboratorium podejmie w celuwprowadzenia systemu zapewnienia jakoci.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Cele podrcznika jakoci:Deklaracja polityki jakociOpis efektywnego systemu jakociZapewnienie udokumentowanej podstawy dziaaprojakociowychZapewnienie cigoci systemu jakoci w zmieniajcychsi warunkachZapewnienie udokumentowanej podstawy audytowaniasystemu jakociPrezentacja systemu jakoci dla czynnikwzewntrznychSzkolenie pracownikw w wymaganiach systemu jakoci

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  20

  Struktura podrcznika jakoci:

  Cz wstpna: Tytu Nazwa organizacji Wydanie Dane osb odpowiedzialnych za tre i wydanie

  podrcznika oraz jego zrecenzowanie Cel i zakres Spis treci Opis polityki jakoci i celw organizacji Opis organizacji i jej kierownictwa Definicje i odnoniki

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Cz opisowa Skadniki systemu jakoci (z wstawkami lub dnonikami do procedur systemu jakoci i standardowych procedur operacyjnych)

  opis przedsibiorstwa pracownicy metody i procedury rodowisko aktualizacja i kontrola dokumentw diagnostyka i procedury naprawcze

  Przewodnik podrcznika jakoci i odsyacze Dokumentacja

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Procedury norma zarzdzania jakoci wymagastworzenia szeciu udokumentowanych procedur(obligatoryjnie, opcjonalnie moe by wicej) bdcychopisem dziaania procesw. S to procedury:

  Nadzoru nad dokumentacj.

  Nadzoru nad zapasami.

  Nadzoru nad wyrobem niezgodnym.

  Dziaa korygujcych.

  Dziaa zapobiegawczych.

  Audytw wewntrznych.

  Instrukcje - s opcjonalnym uszczegowieniem zapisuprocedur.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Procedury systemu jakoci

  Powinny opisywa

  Odpowiedzialno, zarzd i zalenoci pomidzypersonelem, ktry zarzdza, wykonuje i weryfikuje pracewpywajce na jako

  Jak naley wykonywa poszczeglne czynnoci

  Jakiej naley uy dokumentacji

  Jakie zastosowametody kontroli

  Nie powinien opisywa

  Czysto technicznych szczegw (zwykle umieszczanych w standardowych procedurach operacyjnych)

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Standardowe procedury operacyjneSOP - s dokumentami, ktre opisujw jasny, zorganizowany i szczegowysposb rutynowe lub wielokrotniewykonywane zadania w przedsibior-stwie.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Zalety:

  Zapewniaj powtarzalno wykonania rutynowych zadaw laboratorium nawet gdy s one dokonywane przezrne osoby

  Pozwalaj zastpi personel nieobecny w pracy bezznacznych zaburze pracy laboratorium

  S kluczowym elementem szkolenia pracownikw

  Daj mniej zaawansowanym pracownikom pewnoprawidowoci wykonywania czynnoci poniewazwalniaj ich z koniecznoci osobistej interpretacjimetody.

  S dokumentami pozwalajcymi na ocen czy zadaniabyy wykonywane prawidowo.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

 • 2016-12-02

  21

  Rodzaje czynnoci opisywanych a SOP Instrumenty pomiarowe: SOP opisujce uytkowanie,obsug i kalibracj Odczynniki i roztwory: przygotowanie, oznakowanie,uytkowanie, przechowywanie i weryfikacja Metody analityczne: szczegowy opis ich uycia wlaboratorium Dokumentacja i protokoy: generacja, zarzdzanie,odpowiedzialno Zapewnienie jakoci: procedury i odpowiedzialno Bezpieczestwo i gospodarka odpadami: procedury iodpowiedzialno Inne

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Relacje pomidzy dokumentami (przykad)

  Ksiga jakoci:Wszystkie surowce odbierane przez zakad musz by

  kontrolowane przed magazynowaniem zgodnie zprocedur Odbir surowcw

  Procedura Odbir surowcw1. Dostawca wraz z dostaw dostarcza dokumenty

  przewozowe.2. W trakcie rozadunku surowiec jest sprawdzany pod

  ktem zgodnoci z wymaganiami i iloci (Instrukcjasprawdzenie surowcw).

  3. O niezgodnoci informowany jest kierownik magazynu.4. Dokumenty przewozowe musz by podpisane przez

  dostawc i kierownika magazynu.

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Relacje pomidzy dokumentami

  Instrukcja Sprawdzenie surowcw:Instrukcja sprawdzenia surowca przy odbiorze1. Pobranie prbki losowej surowca (instrukcja SPL1).2. Sprawdzenie wzrokowe (zbrylenia, zwilgocenia,

  zaolejenie, zabrudzenia innego rodzaju).3. Sprawdzenie gstoci nasypowej i analiza

  granulometryczna.4. W przypadku niezgodnoci natychmiast poinformowa

  kierownika magazynu.5. Wyniki kontroli zapisa w formularzu SPL1/F

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE

  Zapamitajmy:

  Klient bezporedni jest jedynym rdem dochodu firmy naley o niego dba!

  Benchmarking pozwala okreli pozycj firmy w konkurencyjnym rodowisku i okreli kierunek doskonalenia firmy

  Bilans kosztw jakoci wskazuje, e wdroenie systemu zarzdzania jakoci jest zawsze korzystne (pomimo koniecznoci poniesienia pocztkowych nakadw)

  W.W.KUBIAK ZARZDZANIE JAKOCI STUDIA NIESTACJONARNE