of 394/394
Milan Uzelac FILOZOFIJA MUZIKE Sadržaj Uvod 1 Musica mundana 2 Musica instrumentalis 3 Epilog Literatura

Milan Uzelac~Filozofija muzike

 • View
  266

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Milan Uzelac~Filozofija muzike

 • Milan Uzelac

  FILOZOFIJA MUZIKE

  Sadraj

  Uvod

  1 Musica mundana

  2 Musica instrumentalis

  3 Epilog

  Literatura

 • 2

 • 3

  Svi smo mi jo uvek u mrei sila koje, nastavi pre

  dvadeset i pet vekova, ne prestaju da upravljaju

  ljudskom delatnou s maksimalnom intenzivnou.

  Eto, gde nastaju problemi koje mi, jadni kompozitori,

  poinjemo da naziremo u tami naeg neznanja...

  J. Ksenakis

 • 4

  Muzika je, kako u vreme pitagorejaca i Platona,

  Aristotela i Aristoksena, Grigorija Niskog i Avgustina,

  Aristida Kvintilijana i Boetija, Tome i Kuzanskog, elinga i

  Hegela, openhauera i Niea, tako i danas, predmet

  intenzivnog interesa svih velikih mislilaca, svih onih koji u

  njoj vide temeljan nain izraavanja transcendentalne

  konstitucije mesta oveka u kosmosu. U osnovi ove knjige lei

  najdublje uverenje da su najvei muziari u ovo kratko vreme

  ljudskog bitisanja: Pitagora, Platon, Aristid Kvintilijan i Joha-

  nes Kepler. Ako su njihove misli sve vreme bile usmerene

  nebu, nebo im je uzvraalo najviim svojim darovima; bili su

  miljenici Muz i stoga su, kao i svi o kojima se ovde govori,

  svet videli kao veliki Hram velikog Graditelja izgraen na

  principima muzike, koja je isto to i sam kosmos dijalog Har-

  monije sa samom sobom.

  Ako je od najstarijih kosmogonijskih tumaenja sveta

  harmonija bila viena kao najvia vlast nad elemenatima, njeno razumevanje je bilo i ostalo predmet najintenzivnijeg miljenja onih koji su sebe smatrali filozofima; prvi koji je sebe nazvao tim imenom bio je Pitagora i nije sluajno to s njim poinje istorija filozofije kao i istorija filozofije muzike.

  Ovde e biti rei upravo o filozofiji muzike i nee me

  iznenaditi ako ovaj naslov (zbog njegovog drugog dela)

  privue panju i onih to e proitavi ovaj spis biti duboko razoarani; u ovoj se knjizi nee govoriti o muzici u sva-

  kodnevnom i uobiajenom znaenju te rei, dok e o tzv.

  "savremenoj muzici" biti rei samo izvan okvira filozofije

  muzike; isto tako, ovde se nee pobrojavati i analizirati

  pravci u muzici kojima je obilovalo upravo zavreno

  stolee1, niti e se raspravljati o delima savremenih "kompo-

  zitora"; jo manje od toga, ovde se nee nai ni izlaganje o

  1 O tome, opirnije u spisu Horror musicae vacui.

 • 5

  strukturi, egzistenciji i svojstvima muzikog dela, kao to tu

  nee biti ni uputstava kompozitorima ili njihovim

  eventualnim sluaocima; sve to e tokom izlaganja biti

  stavljeno u dvostruke zagrade.

  Ko hoe da se obavesti o praktinim stvarima, koje se

  tiu nekih vidova realizovane muzike, taj se mora obratiti

  muzikolozima, istoriarima i sociolozima muzike,

  eventualno, estetiarima muzike; svima njima ova knjiga

  nije namenjena; budu li je ipak itali, postae hronino

  depresivni i njima mogu samo preporuiti moju knjigu

  Postklasina estetika2.

  Ova knjiga namenjena je samo onima koje interesuje

  muzika kao filozofski problem, odnosno, muzika kao

  kosmiki i, u svojoj osnovi, nad-kosmiki fenomen; ova knjiga

  namenjena je filozofima i onima koje interesuje filozofija.

  Naalost, problem je u tome to i sa samom filozofijom danas

  ne stoji sve najbolje; ve dva stolea sama stvar filozofije

  nalazi se u sreditu interesa najveih i najuticajnijih filozofa

  (Hegel, Huserl); ali, kao i u ranijim epohama, i sada, kad god

  se jedan problem jarko osvetli, tama oko njega postaje sve

  dublja i sve neprozirnija; iz nje, oima nesviklim i nepriprem-

  ljenim za istinsku svetlost, ne nazire se nita upravo tamo

  gde jedino i ima ta da se vidi.

  Nae vreme je i dalje vreme postmoderne, vreme posle

  moderne, vreme onih koji misle da su posle onih modernih

  neto novo izrekli svojim nemutim govorom. Ako je i tako,

  o postmodernoj se mora govoriti na postmoderan nain pa

  nju najvie izdaju upravo oni koji je ozbiljno shvataju; jer

  oni ne izdaju samo principe postmoderne ve i principe

  moderne; nakon postmoderne, kao i nakon posle-

  postmoderne, postaje svima jasno da se postmoderna mora

  2 Uzelac, M.: Postklasina estetika, Via kola za obrazovanje vaspitaa,

  Vrac 2004.

 • 6

  misliti u njenom jedinstvu s modernom i da su svi

  postmoderni iskazi van konteksta tradicionalne filozofije

  besmisleni.

  Postmoderne zapravo nema. Taj termin samo je u

  jednom trenutku, kao velika moda vremena, hteo odvui

  panju teoretiara umetnosti i filozofa od onog to u samoj

  filozofiji jeste i ostaje centralno i jedino bitno. Istovremeno,

  mora se priznati: postmoderna je imala veliki uspeh: uspela

  je da najumnije ljude odvrati sa pravoga puta i odvede u

  estar relativizma, amoralnosti, u oblast s one strane

  svakog istinskog stvaralatva.

  Nije nimalo sluajno to se ekalo dve i po hiljade

  godina da bi se u svetlu tumaenja R. Dedekinda konano

  mogao razumeti problem beskonanosti kako ga je izloio

  grki matematiar Eudoks u IV stoleu pre nae ere. I zato,

  kad se ovek umori od uzastopnih greaka koje uporno ini,

  poinje da shvata kako se o nekom problemu mora govoriti

  iskljuivo iz celine filozofije koja u sebi obuhvata i

  postmoderno i moderno bez kojeg to prvo (a vremenski

  poslednje) ne bi moglo ni nastati.

  Kada je o muzici re, mora se prvo rei ta muzika jeste;

  u odgovorima na pitanje o tome ta kad je o muzici re ,

  tradicija ne oskudeva, ali kritino pitanje i dalje ostaje: u

  kojoj meri su tokom itave istorije ljudi uopte uspeli da se

  priblie Muzici. Ne govori se o realizovanoj muzici, niti o

  zaglunom instrumentalno organizovanom umu u koji smo

  potopljeni kao ribe u vodi3. Ovde se govori o tome ta

  3 Nije iznenaujue (naprotiv, sasvim je logino, i to je krajnja

  konsekvenca tzv. realizovane "muzike", a u formi najgrublje ideologije),

  da se u vreme agresije na Irak, pred poetak bombardovanja nekog od

  njegovih gradova, milenijumima starijeg od svake svete upe u Americi,

  stanovnitvo tih gradova prethodno satima "obrauje" najveim

  doprinosom anglosaksonske civilizacije evropskoj kulturi - hard-rokom. O

  razlozima tome, i toj "vrsti" muzike treba govoriti, ali ne u onom delu ove

 • 7

  muzika jeste, ukoliko jeste, a ne govori se o njenim

  pojavnim oblicima; zato je naslov ove knjige upravo

  filozofija muzike, filozofija onog to je istinska osnova

  kosmosa i physisa, ili, kako se to ponekad s manje panje i s

  manje oseaja za suptilnost itave problematike a u duhu

  vulgarnosti koja proima nae vreme - kae: filozofija

  prirode.

  Muzika jeste oduvek i ukoliko jeste, samo harmonica mundi.

  *** Nesrea koja nas je zadesila daleko je dublja i sloenija;

  ona je izraz dugovekovne krize, ako se o krizi vie danas i moe govoriti. Moje duboko uverenje zasniva se na tome da je problem muzike, problem svih problema savremene umetnosti a potom i filozofije; smatram da se u raspravi o temelju muzike otkrivaju svi problemi teorije savremene umetnosti ali i svi problemi savremene filozofije. Oni od roenja slepi za umetnost i njene pojavne oblike, slepi su i za filozofiju. I to je jedan od najveih problema naeg vre-mena: samo tako je postalo mogue da se estetikom bave oni koji nemaju razumevanja za umetnost, a da se filozofijom bave oni koji nikad u ivotu nisu osetili nita ulno.

  Umetnost ne poiva na racionalnom. Filozofija ne stie

  daleko ako hita samo za onim to joj naveuje razum, jer

  filozofska intuicija prethodi svakom uenju o kategorijama. Ne elim ovde, na samom poetku, da kaem ono to e

  biti evidentno na samome kraju; istina se moe otkriti pre u umetnosti no na putu filozofije; istina se dosee u neposrednom iskustvu i o tome jasno svedoi susret Hrista i Pilata; nije nimalo sluajno to filozofiju vodi logika koja nije nauna, i jo je manje sluajno opravdano prigovaranje

  knjige koji raspravlja o najviim domenima evropske kulture, ve u

  njenom dodatku.

 • 8

  filozofiji koje dolazi od Tertulijana; isto tako, u nae vreme, prava filozofija moe biti ponajpre kulturologija istorija duhovnog razvoja oveanstva, a i to u onoj meri u kojoj ostaje na putu potrage ka mudrosti, na putu na kom sama nastoji da bude umetnost a ne nauka.

  Filozofiranje jeste dar, dar bogova, i to u onoj meri, u kojoj su bogovi spremni da darom stvaranja obdare umetnike. Nije stoga nimalo sluajno to se filozofija i umetnost u ovoj knjizi tako esto ukrtaju: i jednu i drugu odrava eros stvaranja, i jedna i druga nastoje da se oslobode svih veza s naukom i naunim nainom miljenja. Ako je filozofija umetnost, ona je to u meri u kojoj je stvaralatvo; ako je umetnost pokuaj nekog iskoraka iz sfere stvaralatva to je samo slika pada u mreu racionalnog, u svet determinisanog, u svet obesmiljenog. Upravo zato duboko je u pravu I. A. Iljin kad umetnost odreuje kao sluenje, a ovo moje tumaenje ostaje na tom putu.

 • 9

  Uvod

  Svako raspravljanje o nekom problemu pretpostavlja

  minimum saglasnosti o tome ta ini njegovu bit i koje su

  njegove predmetne granice; budui da se ovde pod

  predmetom misli sve to moe biti predmet svesti, moglo bi

  se pretpostaviti da i muzika kao fenomen o kojem neto na

  ovaj ili onaj nain znamo, takoe moe biti predmet

  istraivanja, a nakon toga i filozofskog izlaganja. Svi neto

  znaju o muzici, a sloiemo se lako da o njoj vie znaju oni

  to poznaju njen pojam i njene uzroke, no oni koji o njoj

  imaju samo povrne impresije. Priroda samih stvari jeste

  izvorno mesto gde se otkrivaju osnovna pitanja i javljuju

  najvee tekoe: mi uzroke muzike ne znamo, kao to ne

  moemo precizno odrediti ni njen pojam i to ponajpre stoga

  to i ne znamo ta je to muzika, gde ona prebiva i koja je i

  kakva njena istinska priroda.

  Ono to kao muziku sluamo danas na koncertima,

  beskrajno je sporne prirode i sadraja; mnotvo

  interpretacija jednog te istog dela navodi nas na nuni

  zakljuak da se zapitamo kakvo je zapravo samo to delo; ne

  pomau nam mnogo ni zvuni zapisi muzike ni partiture

  muzikih dela; odavno smo poueni tome da je svaka

  interpretacija samo jedna od moguih interpretacija, te da

  je i samo izvoenje muzikog dela umetnost posebne vrste;

  isto tako, znamo i da su partiture samo blede shematske

  tvorevine, naznake o tome kako bi se neko muziko delo

  trebalo interpretacijom uvesti u svet realnih zvukova.

  Pritom smo sasvim daleko od toga da znamo ta je to

  muzika i koji je njen najvii smisao. Kao to je iz duha

  matematike mistike nastala moderna, egzaktna

  kosmologija, tako bi trebalo oekivati da je i muzika iz ne-

  eg nastala. Filozofska tradicija ne oskudeva u odgovorima i

 • 10

  kao to esto biva, oni prvi odgovori ine se odluujuim i

  sudbonosnim za svu potonju istoriju problema.

  Veliki nemaki filozof Fridrih Nie nastanak tragedije i

  tragine igre traio je u muzici ali se nijednog asa nije

  zapitao za poreklo same muzike; ona mu se opravdano

  uinila neim od iskona, neim samorazumljivim i nepro-

  blematinim; za muziku se od najstarijih vremena vezuju

  pojmovi harmonije i proporcije; dok se princip harmonije

  mislio uvek u vezi sa optom harmonijom kosmosa,

  proporcija se tumaila kao konsonantnost (consonantia;

  numeralis proportio) pri emu je "konsonantnost" kosmosa i

  razliitih stupnjeva saznanja shvatana kao muzika

  konsonantnost. Da je sve na ovom ostalo, stvari bi bile

  daleko jednostavnije i muzika bi (teorijski gledano) ostala

  ono to je od poetka i bila - kosmologija; ali, ve u vreme

  Aristotela, naglasak se s pitagorejsko-platonovskog

  noetikog tumaenja i istraivanja fenomena muzike, ne bez

  znatnog uticaja sofista i Demokrita, preneo na muziku

  praksu i od tog vremena miljenje muzike se neprestano

  kretalo izmeu noetskog i praktinog pola, pa se otad i

  razlikuju musica theoretica i musica practica.

  U poslednjih nekoliko stolea musica practica nametnue

  se i kao jedina forma muzike, kao jedini njen pojavni oblik;

  nimalo sluajno, a s punim razlogom, Feruo Buzoni e

  poetkom XX stolea i rei da istorija muzike nije dua od

  etiri stolea. Ali, istorija koje muzike? Jasno je da on tu

  nema u vidu Muziku, ve praktinu muziku novog doba koja

  se sticajem razliitih okolnosti, ponajvie po logici same

  stvari, zavrila upravo u to vreme, sa delima ajkovskog (VI

  simfonija) i Rahmanjinova, a to je ve bilo nagoveteno u

  Betovenovoj Mondscheinsonate kao i njegovim poznim

  gudakim kvartetima.

  Realizovana muzika se zavrila, kao to su dovrene i

  neke od prirodnih nauka; ono to je od nje ostalo sve manje

 • 11

  se uje i osea na adekvatan nain, sve manje razume;

  ivimo u prostoru ispunjenom zvucima od kojih neki sklo-

  povi i dalje pretenduju da naziv muzikog dela. Gde je ona

  muzika koja je nekad nadahnjivala i uznosila oveka u

  oblast transcendentnog? ta je ostalo od muzike i od

  miljenja muzike? ta to uopte danas zvui i koje nas to

  melodije zapljuskuju? U kojoj meri moemo biti u bilo

  kakvom saglasju s prirodom, posebno kad znamo da svi

  postojei muziki instrumenti ne sadre zvuke koje sadri

  priroda, kad znamo da priroda ne zna za disonance i da je

  stoga sva poznata muzika samo oblik protivprirodnog

  bluda? Sva do naeg vremena realizovana "muzika", tonui

  u stoleu koje je za nama u sve dublji glib (ak i u odnosu na

  ono to bi trebalo da se moe), ne samo da je osporila samu

  sebe, ve je u pitanje dovela Ideju same muzike, a da se do

  pravog pitanja, pitanja o Muzici do danas nije ni dolo.

  Ovde nee biti rei o problemima muzike prakse ve o

  filozofiji muzike, tanije o nastojanjima da se odredi mesto

  muzike u kosmosu; izlaganje poinje stavovima o prirodi i

  funkciji muzike koje nalazimo u delima najznaajnijih

  filozofa prolosti, a zavrava se shvatanjem o tome kako je

  realizovana muzika, koju veina od nas smatra za jedini

  oblik muzike, samo jedan od moguih oblika egzistencije

  Muzike i potom dovrava konstatacijom da je agonija u

  kojoj se nalazi sva muzika XX stolea samo znak njene pre-

  vremene, ali logine smrti.

  Kako je do tako neeg uopte dolo? ini se da je

  odgovor potrebno traiti kako u samoj istoriji, tako isto i u

  problematinoj prirodi muzikog fenomena. Ve od samih

  svojih poetaka muzika izaziva nesporazume; sve vreme je

  pogreno razumeju i nije sluajno da je postala predmet

  intenzivnog interesa filozof tokom itave istorije filozofije.

  U poetku musik je etiki, a ne estetiki fenomen;

  poslednjih nekoliko stolea o njoj se govori kao o najvioj

 • 12

  umetnosti, mada jo uvek iz sve vee daljine do nas dopiru

  Platonove rei o tome kako je "filozofija najvia muzika".

  Problem je upravo u samom pojmu muzike. Da li je re

  prvenstveno o daru Muza, odnosno bogova, ili o nekoj

  tehnikoj vetini? Da li muzika podstie ili smiruje? Da li je

  re o sredstvu vaspitanja ili o nainu da se oisti dua? Da li

  se muzika moe dosegnuti ulima, ili samo umom? Da li

  muzika prebiva u naem pamenju ili ini strukturu

  kosmosa? Da li muzika treba da nam skrati dokolicu, ili ima

  najvii metafiziki rang? Da li su sva ova pitanja posledica

  razliitih shvatanja muzike ili razliitih vrsta muzike? Da li

  je muzika tek neka prolazna istorijska pojava ili nain

  egzistencije sveta, koji sve manje razumeju i pesnici i

  atomski fiziari?

  Ovde je na delu nastojanje da se odgovori na neka od

  ovih pitanja ak i po cenu da odgovori ne budu do kraja

  jednoznani, jer je do jednog jedinstvenog odgovora danas

  jo uvek nemogue doi. Rei da se ivi u doba u kom nema

  muzike, a kojim ne odzvanja vie ni sveta tiina, ini se

  koliko udnim toliko surovim; mnogi su spremni da tvrde da

  ako prave muzike i nema, da postoji makar "muzika u

  nagovetajima", ali i tako neto zvui krajnje problematino

  i moe imati samo terapeutski znaaj. Istina, moramo po-

  menuti nekoliko znaajnih filozofa prve polovine XX stolea,

  posebno kad je re o tematizovanju biti muzike, ali,

  nesporno je da nema vie muzike na koju bi trebalo ukazati

  kao to nema ni tragova muzikog koji bi mogli biti mogui

  podsticaj miljenju Muzike.

  Sasvim je izvesno da se realizovana muzika mogla

  misliti u dve pojmovne ravni: ontolokoj i estetskoj, a da

  pritom ima tri pojavna oblika: u prvu grupu spada

  pitagorejska muzika kojom dominira harmonika (to je "kos-

  mika" muzika koja je nastojala da bude u saglasju s

  harmonijom i strukturom kosmosa i vremenski ta muzika

 • 13

  postoji do IV stolea pre nae ere); za njom sledi

  "psiholoka" muzika koja za svoj predmet ima oblikovanje

  due (ona je "tehnika" u izvornom znaenju rei tchne; to

  je muzika o kojoj govori Platon i koja traje do XVII stolea, s

  tim to tu spada i vreme vladavine modalne harmonije u

  muzici kojom dominira misticizam Ekharta i nominalizam

  Okama a koja traje od 1321/1322. do 1602). Nova muzika

  kojom dominira izraz nastaje nakon 1602; ona nastoji da

  govori jezikom oseanja, njom vlada tonalna harmonija i to

  je muzika koja na teorijskom planu poinje s traktatom .

  Kainija (1602), a zavrava se traktatom Buzonija i muzi-

  kom praksom Sergeja Rahmanjinova i majstora zvona

  Konstantina Saradeva.

  itav taj period realizovane muzike (od VI stolea pre n.

  e. pa do tridesetih godina XX stolea) jeste vreme pokuaja

  da se realizuje Muzika koju misle filozofi, a o kojoj je prvi

  progovorio Pitagora; nakon njega, miljenje muzike dolazi

  do prvog svog vrhunca kod Platona, potom opada pod uti-

  cajem shvatanja o etikom znaaju muzike (Aristotel,

  Aristoksen) da bi se, u doba poznog helenizma iznova u delu

  Aristida Kvintilijana nalo u svom najviem zenitu.

  Filozofi su u narednih dvanaest vekova nastojali da sauva-

  ju svest o mestu, smislu i znaaju muzike. Filozofija muzike

  se po trei put nala na mestu bez senki u delu Johana

  Keplera koje je njena kruna i njen kraj. Nakon toga, u

  vreme koje traje do danas, pod uticajem novovekovne fi-

  lozofije i s pojavom estetike, musica mundana biva

  potisnuta; zamenjuje je musica instrumentalis; to je vreme

  opadanja miljenja muzike i narastanje nesporazuma

  muzike sa samom sobom, muzike koja je konaan oblik

  svoje propasti dobila u drugoj polovini XX stolea; istina,

  situacija se znatno poela pogoravati ve krajem XIX

  stolea; ne treba gubiti iz vida da su kasnije kompozitori

  poput Kejda, tokhauzena, Buleza, nitkea, Gubajduline,

 • 14

  bili na tragu onog to je na vreme spoznao u oblasti

  pesnitva Artur Rembo, ali su zavedeni slavom i novcem

  nastavili da "komponuju" (ivei u iluziji kako "stvaraju"

  muziku).

  Do uvida da je miljenje muzike mogue samo na nain

  kako je to izloio besmrtni Kepler, dolo je samo nekoliko

  mislilaca u poslednjih sto godina (Ernst Bloh, Aleksej

  Losev) i jedan izuzetan muziar (Feruo Buzoni); naalost,

  to nije jo uvek dovoljno da se prevlada buka i bes, svo

  nemuto muziko brbljanje XX stolea koje ne znai nita.

  Namera ovog spisa u vreme odsustva i pokuaja da se

  realizuje ikakva muzika bila bi u tome da skrene panja na

  ono muziko muzike, ako ne i na Muziku samu; u vreme

  kad muzike nema, jer je nikada nije ni bilo u njoj ade-

  kvatnom realnom obliku, projekt realizovanja bilo kakve

  muzike postao je vie no problematian. Istinska nauka o

  muzici mora se vratiti Aristidu Kvintilijanu i Johanu

  Kepleru; njen surogat pod imenom muzikologija, u stoleu

  koje poinje da tee ne moe da bude na nivou zadatka koji

  se pred nju postavlja, a to je miljenje muzike; upravo

  zato, ono to se danas zove "muzikologijom" samo je

  nesporazum sa teorijom koji esto dobija tragikomine, ali i

  groteskne crte. Nije samo stvar u tome to se ne shvata da

  bi muzikologija daleko adekvatnije mogla postojati kao

  fizika subatomskih estica i njihovih energija, ve u prirodi

  vremena u kom smo se zadesili.

  Ima dodue umova, ima buke, ali ono to se danas uje

  nije muzika ni u kom od moguih oblika u kojima bi se njen

  trag mogao realizovati; zvunost nije isto to i zvuni

  materijal. Muzika se moe jedino misliti (i to se odnosi samo

  na donje slojeve Muzike), a granice ovog miljenja odreene

  su granicama nae moi refleksije. Muzika postoji samo kao

  celina kosmosa, ali ne u akustinom obliku. Zvuci ne mogu

  biti nosioci muzike i poslednji koji bi njene tragove mogao

 • 15

  "uti" bio je mitski Orfej; u realnosti to behu Pitagora i

  Saradev.

  Naalost, mi jo uvek ivimo u doba koje se odreuje

  kao novo vreme; odlikuju ga revolucionarnost, novatorstvo,

  netrpeljivost prema plagijatorima i epigonima,

  postmodernizam u muzici (mada je tu re samo o jednom

  posebnom sluaju promaaja da se dospe na put ka biti

  muzike). Jo uvek, daleko smo od toga da ujedno mislimo

  trojaku strukturu sveta (materija, energija, informacija);

  spoj prva dva gradivna elementa i treeg, racionalnog mo-

  menta mogao bi biti i odluujui na putu u nastojanju da se

  razume muzika. Nauka o muzici kao istinskoj Muzici

  izgubila je sledbenike ve poetkom XVII stolea.

  Budui da ovaj spis treba videti kao delo u nastajanju,

  gde na poetku nisu sadrani i svi elementi daljeg toka

  stvari, kraj moe izgledati iznenaujui; ali, samo u sluaju

  ako se ne misli dosledno. Jedini mogui naslov ovog dela

  moe i mora biti samo - filozofija muzike. Izrazom estetika

  muzike moe se "pokriti" samo teorija muzike poslednjih

  nekoliko stolea i to samo dotle dok se ne shvati da muzika

  do XVII stolea i muzika nakon XVII stolea jesu dve

  apsolutno razliite stvari - neopravdano povezane istim

  imenom.

  Svi kasniji nesporazumi, posledica su nekritikog

  prihvatanja pogrenog stava da postoji jedna muzika, a koji

  je dalja posledica zablude da postoji muzika. Ne postoji

  muzika; postoje nagovetaji, shematske tvorevine onog to

  bi se moglo moda tek odrediti kao realizovana muzika;

  sama Muzika nikad nije konsekventno ni miljena i

  izuzetak ine nekoliko pojedinaca u itavoj dosadanjoj

  istoriji.

  Sve ovo ne treba da nas vodi u pesimizam; naprotiv:

  nae vreme sklono relativizovanju svega, pa i najviih

  vrednosti, nepodobno je za svaku od umetnosti, pa tako i za

 • 16

  najveu meu njima filozofiju. Ova poslednja jeste najvia

  muzika, najvei dar Muza, ali za odabrane, a takvih je

  danas malo; ako ih i ima oni su na periferiji naeg globalnog

  mravinjaka, a to, takoe, nije razlog za rastrojstvo.

  Filozofija kao i umetnost oduvek je bila privilegija duhovne

  elite i uvek je ivela u malim duhovnim enklavama

  povezujui one koji bez nje i umetnosti nisu nalazili smisao

  opstanka.

  Moda ivimo u nesreno vreme; ali, svako vreme je

  nesreno za one to smisao svoga opstanka vide sa one

  strane mogueg; potrebno je mnogo mudrosti kako bi se

  shvatilo da je ono "najvee", ono to nam se ini

  "najznaajnijim", ono za ta se jedino vredi boriti, sadrano

  u sasvim malim stvarima. Tako neto govoriti daleko je od

  svakog minimalizma, ili bilo kakvog izma; pred nama je

  zahtev da se okrenemo samim stvarima, i ako se bavimo

  filozofijom, da po trei put pokuamo da tematizujemo samu

  stvar. To je ono najvie pred im ako se naemo, moramo,

  uprkos neodoljivom zovu Sirena, u vremenu sadanjem,

  ostati.

  ***

  Osnovnu tezu, koja se kao nit vodilja provlai kroz ovu

  knjigu i objedinjuje njene prividno raznorodne delove,

  formulisao sam u vreme bombardovanja Novog Sada, u

  prolee 1999. godine; ta zverska agresija i divlja mrnja

  osamnaest zemalja tzv. zapadne Evrope i Amerike, danima

  i nedeljama prolivana na Srbiju dok je sav svet utao, ne

  sme da se zaboravi, kao to se nikada nee zaboraviti ni

  grobna tiina pred veernje nalete zloinakih aviona; u

  trenucima kada bi naglo zamro cvrkut ptica i kad bi

  nastupila, ne ni grobna, ve zagrobna tiina, u trenucima

  kada se oseala samo hladna praznina od onoga sveta

 • 17

  spremna da nas primi u svoje veliko nita, po prvi put

  shvatio sam odakle govori i gde jedino postoji istinska

  Muzika. Tada sam poeo da istovremeno i oseam i mislim

  tiinu na tragu davno mi znane Celanove Todesfuge i zato je

  ova knjiga, zapoeta pre desetak godina pod naslovom

  Estetika muzike zavrena tek sada, kad sve je postalo

  prozirno i jasno, a za neke i transparentno; ovde je izloen

  po mom miljenju danas jedini mogui i razloan odgovor na

  pitanje: zato je vreme velike muzike prolo pre no to se ona

  i pojavila u svom istinskom obliku?

  Moskva, 27. marta 2004. godine

 • 18

  1. Musica mundana

 • 19

  Miljenje prvih grkih mislilaca upueno je problemima

  to ih namee priroda (phisis) i nije nimalo sluajno to kod

  njih, posebno kod pitagorejaca, s kojima i poinje miljenje

  muzike i njenog mesta u svetu, muzika dobija svetsko,

  kosmiko znaenje. Treba znati da tada, kao i potom, kod

  Platona, pojam muzika ima drugaije znaenje no danas:

  njime se oznaavaju sva umea koja slue vaspitanju due,

  a nalaze se naspram gimnastike (iji je cilj vaspitanje tela).

  Tako, u poetku, u muziku, kao svojevrsnu "gimnastiku du-

  e", nije spadalo samo izuavanje muzike u uskom znaenju

  te rei, ve i izuavanje strukture i kretanja nebeskih tela,

  graenje stihova, oratorsko umee kao i scensko izvoenje

  pesnikih dela4.

  O antikom shvatanju pojma muzike teko je govoriti ne

  samo stoga to se svojim obimom on uveliko razlikuje od

  dananjeg ve i stoga to je i antiki pojam tchne veoma

  razliit od dananjeg pojma umetnosti koji se moe pri-

  menjivati samo na pojave nastale od sredine XVIII stolea,

  pa do danas. Ako je pojam muzika i ukazivao na delatnost

  muza, ne treba gubiti iz vida da su kod Grka u umetnosti

  spadale i nauke (istorija i astronomija), ali, ne i slikarstvo,

  skulptura ili arhitektura. Svemu tome razlog lei u injenici

  da su Grci ljudska umea i celokupnu praktinu ovekovu

  delatnost shvatali i delili drugaije nego mi danas.

  Istovremeno, kod Grka je tokom mnogo stolea umetniko

  stvaralatvo inilo nerazorivo jedinstvo rei, muzike i igre,

  jer nijedan oblik poezije nije postojao bez igre, muzika nije

  mogla biti odvojena od tragedije ili komedije, a igra se nije

  mogla zamisliti bez muzike5.

  4 Ovo je neophodno imati u vidu da bi se razumelo zato Platon kad i

  govori o muzici u prvom redu misli na poeziju. 5 .. . .: ,

  1995. - C. 25-26.

 • 20

  Kada je re o tumaenju samog pojma musik treba

  imati u vidu da je kod starih Grka muzika bila neodvojiva

  od govora, da je ona zapravo samo jedna mogunost jezika,

  govora, stiha, odnosno, nain stvarnosti6. U prvo vreme nisu

  se odvojeno posmatrali jezik, stih, muzika i igra, a sam

  izraz musik, u gramatikom smislu nije bio ni imenica ni

  pridev, ve je upuivao na "ono to se na Muze odnosi". Taj

  izraz bio je sasvim daleko od pojma tchne7 i njime se

  oznaavao sadraj vaspitanja, odnosno, upuivalo na mo

  kojom se d oblikovati odreen karakter (ethos). Tako je

  upravo kod Platona (Gozba, 187b) pojam musik (i to kao

  musiks tchnes) upotrebljen prvenstveno kao etiki, a ne

  kao muziki pojam8. Shvatanje musik kao nekog delovanja,

  odnosno injenja (tchne), bilo je odluujue za kasnija tu-

  maenja, posebno ako se zna da Platon o musik i

  gimnastici govori kao o dve "delatnosti" (Drava, 411e).

  Upravo e to shvatanje navesti Aristotela da ustvrdi kako

  su njegovi prethodnici musik ubrajali u paideia

  (obrazovanje), a to on smatra problematinim, napominjui

  da nije lako rei u emu poiva bit (dynamis) musik

  premda njom ovek treba da se bavi (Politika, 1337b;

  1339a).

  Do odluujue promene je dolo tek kada je naglasak bio

  prenet sa govora na instrumente; tada se muzika zapravo

  poela osamostaljivati; u asu kad auleti stupaju u prvi

  plan odbijajui da se povuku pred horom koji je dotad uvek

  imao prvenstvo, muzika se, vezivanjem za instrumente,

  poinje odvajati od poezije i tako nastaju dve razliite

  6 Georgiades, T.: Musik und Rhytmus bei den Griechen, Rowohlt,

  Hamburg, 1958, S. 7. 7 Ako Pindar ovim pojmom odreuje igru na aulosu (V.6), on to ne ini

  kad govori o izvoenju hora. 8 Georgiades, T.: Musik und Rhytmus bei den Griechen, Rowohlt,

  Hamburg, 1958, S. 45-6.

 • 21

  "umetnosti": instrumentalna muzika i poezija namenjena

  itanju (a ne pevanju ili recitovanju). Pevanje pesnika

  postalo je potom samo jo metafora. Iako se muzika prva osamostalila u odnosu na poeziju i

  igru, ona je zadravi ekspresivnu funkciju (kojom su se

  dotad sve tri odlikovale) poela da slui izraavanju

  oseanja odravajui pritom i dalje tesnu vezu sa religijom i

  kultom. Razliite forme realne muzike nastale su u to doba

  iz kulta razliitih bogova: peani su se pevali u ast Apolona,

  ditirambe je izvodio hor u prolee u ast boga Dionisa, dok se prozodija izvodila u vreme procesija. Muzika je bila i

  sastavni deo misterija ijim se osnivaem smatrao legendar-

  ni peva Orfej. Veza muzike i religije sauvala se ak i kad

  je muzika uveliko postala deo javnih kao i privatnih

  profanih svetkovina. Muzika je i tada smatrana darom

  bogova; pripisivana joj je magijska mo, a uesnici orfikog

  kulta smatrali su da muzikom koju izvode mogu na kratko

  vreme da oslobode duu iz tamnice tela9.

  Da je muzika dugo ostala u bliskoj vezi sa igrom

  (plesom), o tome svedoi i grka re choreuein koja

  istovremeno oznaava i igrati u ansamblu i pevati u njemu,

  dok je sama re orchestra, mesto u teatru, vodila poreklo od

  orchesis, to znai igra; i sam peva je svirao na liri dok mu

  je hor igrom10 odgovarao. S druge strane, ostala je tesna

  veza muzike i poezije; prvi pesnici Arhiloh i Simonid bili su

  i pesnici i muziari, a njihovi stihovi su se pevali; kod

  Eshila pevani delovi (mele) jo uvek preovlauju u odnosu

  na razgovor (metra). Po nekim istraivaima (T.

  9 . . .: , 1977. - . 16-17. 10 Treba imati u vidu da je ta grka igra vie nalik mimici, no igra u

  strogom smislu rei. U njenoj osnovi bio je ritam; kretanje ruku imalo je

  isti znaaj kao i kretanje nogu; kako je muzika bila tesno povezana s

  poezijom i igrom u njoj je preovlaivao ritam dok je melodija bila u

  drugom planu.

 • 22

  Georgijades) muzika bez pevanja pripada kasnijem

  vremenu11 dok se instrumentalna muzika u savremenom

  znaenju te rei nije nikad kod Grka ni razvila.

  Instrumenti kojima su se Grci sluili nisu bili snani i

  nisu davali mogunosti za izvoenje sloenijih kompozicija;

  mahom su se koristili lira i kitara (poboljana lira), a ti

  instrumenti su bili do te mere jednostavni da se njima

  svako mogao sluiti; sa istoka su Grci preuzeli aulos (nalik

  oboi) i tek na njemu se mogla precizno izvoditi neka

  melodija. Aulos je bio orgijastiki instrument i korien je u

  kultovima boga Dionisa, dok se lira, koriena u kultovima

  boga Apolona, mogla uti prilikom izvoenja drama i igara

  kao i pri prinoenju rtava12.

  Ako bi se hteli pobrojati svi problemi kojima se bavila

  antika teorija muzike, onda bi se to moglo uiniti polazei

  od podele muzike na (a) spekulativnu i (b) praktinu

  muziku; u spekulativnu muziku bi spadala (a.a) fizika mu-

  zika i (a.b) teorijska muzika; fiziku muziku ine muzika

  aritmetika (kao nauka o odnosu zvukova) i muzika fizika

  (nauka o zvunim odnosima u kretanju nebeskih tela), a u

  teorijsku muziku (koja je nezavisna od fizikih pojava)

  spadaju harmonika (nauka o zvuku), ritmika i metrika. U

  praktinu muziku spadale bi (b.a) strukturna i (b.b)

  izvoaka muzika; prvu, iji je predmet graenje i izvoenje

  poezije (kao sastavnog dela muzike), inili bi graenje

  melodija, graenje ritmova i graenje stihova, a drugu,

  11 Sviranje na kitari bilo je, navodno, novina takmienja na Pitijskim

  igrama 588. godine i bilo je izuzetak. Treba imati u vidu i drugaiji stav

  po kome je kod Grka sve vreme postojala samostalno i instrumentalna

  muzika; o tome opirnije: Nufer, W.: Herders Ideen zur Verbindung von

  Poesie, Musik und Tod. E. Ebering, Berlin 1929. S. 41-2. 12 Muziku na liri i aulosu Grci su do te mere razliito doivljavali da nisu

  ni imali jedinstven pojam za instrumentalnu muziku, pa stoga i Aristotel

  posebno govori o kitaristici, a posebno o auletici.

 • 23

  organika (uenje o instrumentima), odika (uenje o

  pevanju) i hipokritika (uenje o scenskom izvoenju). Nakon

  ovog sasvim je jasno zato se antiki pojam muzike ne moe

  bez ostatka identifikovati sa onim pojmom koji mi danas

  imamo i da ak ni kod Platona nema adekvatnog grkog

  izraza koji bi odgovarao modernom pojmu muzike. Svi

  pojmovi kao to su mousike, mimesis, techne, poiesis, horeia

  kao i gimnastike u manjoj ili veoj meri mogli bi da znae

  isto to i muzika, jer pod tim pojmom Grci su mislili

  umetnost muza, tj. svako umee koje se obavljalo pod

  pokroviteljstvom muza; u isto vreme, taj pojam je oznaavao

  i teoriju muzike (pa kad skeptici kasnije budu napadali

  muziku, oni e negirati ne samo muziku praksu ve i

  muziku teoriju).

  Dananja shvatanja o antikoj muzici imaju

  prevashodno tehniki karakter jer, uprkos nekoliko

  deifrovanih fragmenata, mi nemamo predstavu o tome

  kako je ta muzika realno zvuala. U svakom sluaju, iako je

  mogue odrediti mesto muzike u sklopu antike umetnosti i

  kulture, da bismo uopte razumeli pitagorejce, Platona ili

  Aristotela i njihovo shvatanje muzike, moramo se ve na

  samom poetku osloboditi modernog znaenja koje danas

  ima ovaj pojam a koji je kod starih Grka sve vreme bio usko

  povezan kako sa izvoenjem scenskih predstava tako i sa

  poezijom i govorom budui da je tu re prvenstveno o

  vokalnoj muzici poto je instrumentalna muzika najveim

  svojim delom bila u funkciji teksta.

  Isto tako, mnotvo muzikih kategorija, kao to su

  harmonia, simetria, logos, rhythmos istovremeno su i

  temeljni pojmovi artikulacije univerzuma, ivota i drave;

  uz pomo tih pojmova Platon je nastojao da opie bivstvenu

  strukturu kosmosa, due i tela i da dospe do biti drutvenog

  ureenja, njegovog harmoninog sklopa kao i do sistema

  ivotnih moi, pa nije ni udo to e upravo on filozofiju i

 • 24

  muziku misliti u njihovom neraskidivom jedinstvu (Fedon,

  61a). Tako se, ve na poetku, moe istai kako veza muzike

  i logosa, tako i muzike i etosa, a otud je potreban samo

  jedan korak da bi se uvidela kauzalna veza izmeu sveta

  tonova i sveta politike prakse, o emu Platon u dijalogu

  Drava kae: "Dobro se treba uvati svake promene u muzi-

  ci, jer su to opasne stvari. Damon13 tvrdi, a ja se slaem sa

  njim da se naela muzike ne mogu nigde dotai, a da se

  pritom ne pokolebaju i najvii dravni zakoni. (...) ini mi

  se da uvari moraju svoje strare sagraditi negde u blizini

  muzike" (Drava, 424cd). Muziki je obrazovan neko tek

  kada oseti sutinu razumnosti, hrabrosti, slobode, gordosti i

  drugih srodnih stvari kao i onih koje su svima suprotne, ma

  gde se pojavile, kad zapazi njihovo prisustvo tamo gde se

  zaista nalaze (Drava, 402c).

  Ako bi muzika bila samo umetnost (u dananjem

  znaenju te rei) tada bi ona, kao neozbiljna delatnost, bila

  samo igra koja prua zadovoljstvo i pritom se ne bi vie

  videla njena povezanost s oblau moralnosti niti ethos koji

  u njoj prebiva; meutim, ako se ima u vidu njen vaspitni

  znaaj i njeno prevashodno etiko delovanje lako e se tad

  uoiti kako ona stremi najviem idealu (kalokagathia), pa je

  etiko uenje posledica muzikog delovanja iji je smisao

  oslobaanje konstruktivnih moi koje izgrauju etiko-

  politiki ideal. To je uzrok tome to Platon, kad govori o

  muzici, uvek ima u vidu njeno etiko delovanje budui da je

  muzika (kao umetnost zvuka) od odluujueg znaaja za

  obrazovanje u dravi, kao to je muzika, u najviem smislu

  znaenja te rei, odluujua za obrazovanje drave budui

  da joj daje najvie zakone (nomoi). To etiko delovanje

  muzike u najtenjoj vezi je sa pojmovima harmonia i

  rhythmos budui da oni mogu imati i ethos, moralni karak-

  13 Uitelj Perikla, muziar ije etiko uenje Platon ovde sledi.

 • 25

  ter, pa su zato poeljne samo one harmonije koje izraavaju

  etos estitog i muevnog oveka. Ritam i harmonija, smatra

  Platon, najdublje ulaze u unutranjost due i najjae je se

  doimaju, pa u tome i lei najdublji znaaj muzikog

  vaspitanja (Drava, 401d) i to je sluaj posebno kod mladih

  osoba budui da kod njih umna strana due (logos) jo nije

  dovoljno razvijena. To znai da vaspitno delovanje muzike

  moe da prome mlado bie u celini - njegovu telesnu i

  psihiku strukturu, pa sve to je muziko ima za cilj da raz-

  vije ljubav prema lepoti (403c). Visoko mesto Platon

  dodeljuje muzici zato to ona omoguuje da se lako zapazi

  sve ono to je nepotpuno i to nije lepo i umetniki izraeno,

  kao i ono to po prirodi nije lepo, a s druge strane muzika

  omoguuje da se hvale lepe tvorevine i primaju u duu i da

  se pomou njih ovek vaspitava kako bi postao savreno

  dobar (Drava, 401e-402a), jer, ono to je najlepe to je i

  najdostojnije ljubavi.

  Ako se ima u vidu "neposredna muzikalnost" grkog

  govora (J. Stencel) lako e se uoiti veza muzike i jezika,

  muzike i filozofije14 i nije nimalo sluajno to e Platon

  tvrditi kako je "filozofija najvia muzika" (Fedon, 61a). Uos-

  talom, muzika melodija pre svega slui razumevanju

  melodije jezika i ova ideja lei u osnovi pedagoke, politike

  i moralne vrednosti odreenoga teksta.

  Ako se zna da su muziki oblici zakoni, da se od starina

  odreene melodije potuju kao zakoni, biva jasna

  podudarnost zakona drave i melodija drave; zakoni su

  shvatani kao idealne melodije koje su osnova svakog obliko-

  vanja (vaspitanja), pa se pojam nomoi koristio istovremeno i

  za pesmu (kao konkretni oblik, nain pevanja) i za zakon.

  14 Plutarh stoga izvetava: "Dostojni Pitagora je u sudu o muzici odbacio

  potvrdu utiska; govorio je da vrednost te umetnosti treba obuhvatiti

  umom" (De musica, 1144f).

 • 26

  Sve to omoguuje da se shvati zato upravo filozofi koji

  grade idealnu dravu, premda nisu pesnici i ne moraju

  pevati pesme moraju poznavati osnovne pesnike principe

  mimo kojih se ne sme raditi (Drava, 379a), pa su oni,

  gradei idealnu dravu, obezbeujui uslove za idealni

  ivot, upravo oni behu - istinski tragiari. Idealna drava

  nije nita drugo do konkretni oblik idealne muzike, a zakoni

  u dravi nisu nita drugo do prave melodije koje sve sa svim

  usaglaavaju. Tako drava, za koju se zalae Platon, sledei

  niz intencija kakve nalazimo ve kod Pitagore (a pre svega

  njegovo magiko, medicinsko znaenje muzike kao sredstva

  delovanja na psihiku i fiziku strukturu oveka), nije neka-

  kav represivni aparat koji poiva na kontrolama to se

  odvijaju na raznim nivoima, ve je pre svega mesto

  vladavine suvereniteta ideje dobra koja omoguuje

  vladavinu pisanih zakona.

  Ovaj obrt od kosmikog ka politikom tumaenju

  muzike (pri emu su oba jo uvek kod Platona ostajala u

  uzajamnoj ravnotei) dolazi do pravog izraza kod Aristotela

  a posebno kod njegovog sledbenika Aristoksena koji e

  naglasak staviti na praktinu stranu muzike.

  Revalorizaciju istinskog shvatanja muzike imaemo tek kod

  Aristida Kvintilijana.

 • 27

  1.1.

  Pitagora i njegovi uenici filozofiju grade po ljudskom

  uzoru. Svoenje sveta na red, meru i njegovo srodstvo s

  umom sadrano je u njihovom uvenom stavu Broj, to su sva

  nebesa (Met., 986a) i do toga oni su doli polazei od uverenja

  da matematika moe da izrazi prirodu nebeskih pojava, a da

  se itavo nebo obrazuje iz brojeva koji nisu sastavljeni iz

  apstraktnih jedinica ve iz jedinica koje imaju prostornu

  veliinu (Met., 1080b). U tome treba videti razlog to su

  pitagorejci sve to se dogaalo na nebu traili i na zemlji, pa

  su naelo koje vlada svemirom traili i u ljudskoj prirodi. U

  zanatskim vetinama videli su otelovljenje broja, odnosa i

  proporcije, a ritam svog ivota podeavali su sa skladom koji

  su nalazili u kretanju zvezda i nebeskih tela.

  Ovde treba istai da brojevi imaju ne samo gnoseoloki

  ve i ontoloki karakter: ako je bivstvovanje, celina svega

  to jeste odreena kao apeiron, kao neto neogranieno,

  onda je granica, oblik (eidos), ono to spreava da se

  fenomeni rasplinu u neogranienom. Ako bi sve bilo

  neodreeno, bez granica, tad, saglasno Filolaju, ne bismo

  mogli imati ni predmet saznanja. Granica je princip

  ralanjivanja, oblikovanja pa upravo zato odreeno i neo-

  dreeno (ogranieno i neogranieno) sazdaju broj i sve to se

  uopte moe saznati ima broj (odnosno meru, razmer).

  Bezgranino ima osobinu da se produava, prostire u

  beskonanost; granica zaustavlja to prostiranje, omeuje

  ga, ocrtava odreene obrise; samo bezgranino se ne moe

  spoznati jer svako saznanje treba da razlui predmet koji se

  saznaje od svega drugog te da ga tako ogranii, omei.

  Upravo to - sinteza bezgraninog i granice - to

 • 28

  razgraniava predmete i ini ih razdvojenim, jeste broj15.

  Zato su pitagorejci, kako primeuje A. F. Losev, mislili bro-

  jeve strukturno, figurativno, budui da su do njih dospeli

  ocrtavanjem stvari, misaonim kretanjem po granicama

  stvari, pa se u brojevima nalazi i neto geometrijsko,

  premda su oni razlikovali geometrijske brojeve i geome-

  trijske figure; oni su geometrijski, ali geometrijski u ne-

  prostornom smislu; oni su bit i umni oblik stvari.

  Ako je broj inilac koji postavlja granice, onda je on

  izraz optevaeeg ontolokog poretka. Pomou broja koji

  odreuje merljivi oblik i sklop, kosmos se pokazuje kao

  ureeni sklop stvari; u broju koji unosi red u tok fenomena

  lei spas od haosa. Broj je ono to omoguuje da se jedna

  stvar razlikuje od druge a harmonija je sama struktura

  stvari, ono zahvaljujui emu dolazi do

  identiteta bezgraninog i granice, pa je upravo

  zahvaljujui harmoniji mogua spoznaja i

  miljenje stvari.

  Ako bi se jednom reju htelo izrei ta je to

  zapravo pitagorejstvo, tada bi se svo uenje

  zapravo moglo svesti na uenje o broju i pritom

  razlikovalo: uenje (a) o samim brojevima, tj.

  uenje o bogovima kao brojevima, (b) o kos-

  mosu kao broju, (c) o stvarima kao brojevima,

  (d) o duama kao brojevima i (e) o umetnosti

  kao broju. Pitagora i njegovi uenici ili su u

  svom tumaenju brojeva tako daleko da su i

  vrline svodili na brojeve istiui kako je smisao

  stvari u brojevima kao poelu to "postoji kao i

  materija stvari, kao njihovo svojstvo i kao

  njihovo stanje; kao elementi broja smatrali

  15 .. . . , 1963,

  . 263.

 • 29

  parno i neparno; od ega je jedno neodreeno, a drugo

  odreeno, a broj jedan da se sastoji iz jednog i drugog (da je

  i paran i neparan); broj pak da proizlazi iz jednog, a razni

  brojevi da su, ba kao to je reeno svo nebo" (Met., 986a).

  Videi broj kao dijalektiku sintezu neodreenog i odree-

  nog, Pitagora i njegovi uenici su matematike elemente

  smatrali elementima svega postojeeg i sve stvari odreivali

  polazei od brojeva, pa su ove smatrali u daleko veoj meri

  elementima no to to behu voda, vatra ili zemlja; zato iz

  brojeva ne nastaje samo simetrija u muzici ve su oni

  vladajua, iz sebe same raajua povezanost stvari u svetu.

  injenica je da pitagorejsko uenje dolazi do nas kroz

  prizmu Platonove Akademije i tu se posebno misli na

  Platonove uenike Speusipa i Ksenokrata. Sam Platon je

  pod uticajem Pitagore ritam nazivao poretkom kretanja

  (Zakoni, 665a), videi broj kao izraz usklaujue moi

  praiskonskog, moi koja dovodi u red tonove (muzika),

  proporcije (vajarstvo) i ljudske pokrete (ples) pa tako

  umeima daje dostojanstvo i visoko potovanje. Brojevi nisu

  predmeti za gledanje, neka neobavezna "lepa umetnost,

  nego tela, boje, tonovi, pokreti ureeni po broju i meri,

  prikazi onoga to za oveka ima veitu vanost. Saglasno

  brojevima i reima svi delovi kosmosa se sjedinjuju i na taj

  nain postaju lepi, pa je zato, mudrost znanje lepog,

  prvobitnog, boanskog, onog uvek u sebi identinog koje

  deluje tako da sve to na ma koji nain dospe s njim u odnos

  postaje lepo te filozofija i nije nita drugo do saznanje toga i

  briga o vaspitanju koje ima za cilj popravljanje ljudi16.

  Ako je, kako jedan Pitagorin uenik kae, sve slino

  broju, broj je, kao znak koji uspostavlja red, upuen na ono

  to ostaje jednako, to se smatra stvarnim, iskonskim,

  16 , .: , 1997.-.58 [(73)] .

  ., 1997; XII/58.

 • 30

  optevaeim. Aristotel istie da su pitagorovci brojeve

  povezivali sa sutinom stvari, jer su u telima nalazili brojne

  odnose; on podvlai da su brojevi ne samo formalni, nego i

  materijalni uzroci stvari, a stvari su, tavie, sami brojevi

  (Met., 985b; 987a) to znai da je predmet uenja o

  brojevima sklop stvarnosti, pri emu je odnos prema

  vidljivom svetu izvor sakralnog i ontolokog uenja o

  srazmerama i simetrijama.

  U malo slobodnijem, interpretiranom prevodu,

  pitagorejac Filoloj je, prema Stobeusu (Ecl. I 21, 7a) rekao:

  "Sve postojee mora biti ili ogranieno ili bez granica ili i

  jedno i drugo istovremeno. Samo ogranieno, ili samo neo-

  granieno ne moe biti. Posledica toga je da se sve postojee

  ne sastoji samo od ogranienog ili samo od neogranienog i

  jasno je da je svet (i sve to je u njemu) nastao iz

  sjedinjavanja granice i bezgraninog i oigledan primer za

  to je ono to se opaa u realnosti na polju: jedni njihovi

  delovi sastoje se samo od granica (tj. mee) koje

  ograniavaju (posed), a drugi delovi se sastoje od granica i

  neogranienih (poseda) to se nalaze van njih; granice og-

  raniavaju ono unutar njih) i ne ograniavaju (ono van

  njih); oni delovi koje ini neogranien prostor jesu

  neogranieni" (44 B 2).

  Granica i ono bez granice ine broj: "I doista, sve to se

  moe spoznati ima broj. Jer bez njega ne moe se nita ni

  shvatiti ni pojmiti [pojmovno izraziti]" (44 B 4). Ono to

  nema granicu produava se i prostire u beskonanost, dok

  granica zaustavlja to irenje, ocrtava odreene konture.

  Ono to nema granicu ne moe se saznati, jer svako

  saznanje odvaja predmet od svega drugog i time ga

  ograniava. Ta sinteza bezgraninog i granice koja razdvaja

  predmete i ini da se oni razlikuju jeste broj.

  Stvaranju pojma o "broju" doprineo je odnos spram

  realnosti kakav su imali Grci, a koji je teio tome da

 • 31

  protivreno bogatstvo realnosti dovede do jedinstva koje e

  oznaiti mnogoslojnijim i mnogoznanijim terminom. Time

  se pojam broja kod Grka razlikuje od onog pojma broja koji

  poznaju savremene nauke.

  Treba imati u vidu da istu dijalektiku, u njenom

  apstraktno-logikom obliku ne nalazimo ak ni kod Platona,

  te da svest prvih grkih mislilaca sve vreme ostaje u

  odreenoj meri mitska. Sloena struktura pitagorejskog poj-

  ma broja nastala je tokom istorije. Prvobitno pitagorejsko

  uenje o nastanku broja iz bezgraninog i granice ne treba

  shvatati samo apstraktno-logiki: ono nije bilo samo

  apstraktna teorija ve je u sebi imala i tragove svog porekla

  iz orgijastikog kulta.

  Orgija kao stvaralaka mo prirode posedovala je

  funkcija obuhvatanja sve bezgraninosti ivota u svetu, ali

  je morala da se ograniava realnim ovekovim granicama i

  da u oblasti iskustva objedinjava ono bez granica i granicu.

  To objedinjavanje, koristei elementarnu dijalektiku

  konanog i beskonanog (u prvo vreme neposredno i

  nesvesno) - pitagorejci su nazivali brojem.

  Shvativi broj kao dijalektiku sintezu, pitagorejci su

  stvorili uenje o stvaralakoj i tvorakoj sutini broja. Oni

  su poeli da matematike elemente smatraju "elementima

  svega postojeeg" (58 B 4), poredei sve stvari s brojevima

  (58 B 2), budui da broj vlada svim ostalim stvarima i da

  postoje razliiti odnosi meu brojevima. Tako brojeve

  pitagorejci shvataju kao elemente samih stvari u daleko

  veoj meri no to su to vatra, zemlja ili voda.

  Pitagora je brojeve smatrao poelima, a simetrije u

  njima nazivao je harmonijama (B 15); iz ovih poslednjih ne

  nastaje samo simetrija u muzici (47 A 17) jer broj je

  "vladajua, iz sebe same nastajua veza vene postojanosti

  koja se nalazi u svetu stvari" (44 B 23). Stoga je bog

  neiskazano jedno (46, 4), ono to stvara ivot i duu (3 B

 • 32

  26). Broj je neophodan za ljudski ivot (23 B 56) kao i za

  sunce, mesec i svako ivo bie (58 B 27).

  Pitagorejci su brojeve opisivali kao oblike, kao

  geometrijske strukture. Oni su do brojeva dolazili misaonim

  putem, ocrtavanjem stvari, kretanjem po njihovim

  granicama. Zato pitagorejski brojevi poseduju u sebi i neto

  geometrijsko. Istovremeno, pitagorejci su razlikovali brojeve

  i geometrijske figure. Brojevi su geometrijski, ali samo

  misaono geometrijski, vanprostorno geometrijski. Oni su

  misaone, umne forme stvari koje ne postoje same po sebi,

  bez stvari; broj je u samim stvarima, njihova struktura,

  ritam i simetrija njihova dua. Pitagorejac Eurit

  (Eurythos) svaku je stvar razmatrao kao broj i predstavljao

  je kameniima koje je rasporeivao na odreen nain. On

  je kameniima predstavljao brojeve kao uzroke stvari,

  govorei "ovo je broj oveka, ovo konja, a ovo neke ivotinje"

  (45, 2). Aleksandar Afrodizijski to objanjava: "Neka je, na

  primer definicija oveka 250, a biljke 360; pretpostavivi to

  [Eurit] je uzeo 250 kamenia, zelenih, crnih, crvenih i uop-

  te, obojenih raznim bojama; zatim je premazujui zid ivim

  malterom i crtajui oveka i biljku privrivao jedne

  kamenie u crte lica, druge u crte ruku, druge opet u

  druge delove, i napokon je dobio lik oveka prikazan brojem

  kamenia koji je jednak jedinicama za koje je rekao da

  definiu oveka" (45 B 3). Ovde treba imati u vidu i

  svedoenje koje dolazi od Aristotela o tome kako "svaka

  stvar, odreena je trojako: svretak, sredina i poetak imaju

  u sebi broj svega, a to je broj tri (ili trojstvo)" (de caelo A 1.

  268a).

  Kod pitagorejaca brojevi nisu samo dublji od samih

  stvari, ve su i u samim stvarima dublji od njihovih

  neposredno datih svojstava (kvaliteta) i oni su princip

  njihove strukturne gradnje. Zato su, po pitagorejcima,

  "brojevi ono najmudrije" (58 C 4).

 • 33

  Filolaj govori kako kad bi sve bilo bez granica ono ne bi

  moglo biti predmet saznanja; to znai da brojevi nemaju

  samo ontoloko ve i gnoseoloko znaenje (koje je blisko

  estetskom). Granica je princip ralanjavanja, ofor-

  mljavanja i broj je princip harmonije. U broju se objedinjuju

  suprotnosti i time se oblikuje strukturna bivstvena

  figurnost i muzikalnost. Filolaj kae: "Kako u osnovi sveg

  bivstvujueg lee dva poela (granica i bezgranino; 1 i 2)

  koji nisu ni slini ni jednorodni nemogue bi bilo da oni

  obrazuju kosmos da im se nije prisajedinila i harmonija bez

  obzira na koji nain je ona nastala. Jednakom i istorodnom

  nije bila potrebna nikakva harmonija, ali neslinom i

  kvantitativno nejednakom poreanom jednom kraj drugog,

  harmonija je bila neophodna da bi se mogli odrati kao

  celina sveta" (B 6).

  Filolaj, takoe i kae: "harmonija nastaje samo iz

  suprotnosti. Harmonija je sjedinjavanje raznovrsne

  meavine i saglasje razliitog". Na istom mestu itamo:

  "muzika je harmonino spajanje suprotnosti, dovoenja

  mnotva u jedinstvo, saglasje raznoglasnog" (44 B 10).

  Broj je harmonija, ali i sama dua je harmonija.

  Aristotel pie o pitagorejcima: "Kau da je dua nekakva

  harmonija, jer harmonija je meavina i jedinjenje

  suprotnosti, i telo se sastoji od suprotnosti" (44 A 23).

  Filolaj analizira svojstva svakog broja do broja deset koji je

  eidos slika sutine celokupnog kosmosa (A 13); on kae:

  "Delovanje i sutinu broja mogue je razmatrati s obzirom

  na mo koja lei u dekadi. Ona je velika i savrena, sve is-

  punjuje i poelo je boanskog, nebeskog i ljudskog ivota;

  ona upravlja... (isputen tekst) mo i dekada. Bez nje je sve

  bezgranino, neodreeno i nejasno. Priroda broja je ono to

  omoguuje (daje) saznanje, usmerava i pouava svakog o

  onom to mu je sumnjivo i nepoznato. Da nema broja i nje-

  gove sutine, nikom nita ne bi bilo jasno ni u pogledu

 • 34

  samih stvari ni u pogledu njihovih odnosa. U stvarnosti nije

  tako: broj usklauje sve stvari s osetima due, i na taj naih

  ih ini saznatljivim, pa su odgovarajue jedne s drugima

  kao u sluaju gnomona, dajui im telesnost i razdvajajui

  stvari od stvari (broj) daje pojam o stvarima bezgraninim i

  ogranienim. Primetno je da priroda i mo broja deluju ne

  samo u demonskim i boanskim stvarima, ve svuda, u

  svim ljudskim delima i odnosima u svim umeima i muzici.

  La i zavist pripadaju prirodi bezgraninog, besmislenog i

  nerazumnog. La ni na koji nain ne moe dospeti u broj. La

  je po prirodi neprijateljska broju; njemu je svojstvena i od

  poetka od njega neodvojiva istina" (44 B 11).

  Filolaj postavlja pitanje: ako se granica i bezgranino

  toliko meusobno razlikuju, kako se mogu objediniti i

  obrazovati broj? U kakvom se meusobnom odnosu nalaze

  te razliite sfere? Upravo taj odnos i jeste harmonija. Kada

  se stvar razvila do tog momenta da postane istina, kada je

  ona upravo ona, ona je na odreen nain utvrdila svoje

  granice, svoj oblik, veliinu, na odreen nain ona je sebe

  izdvojila, "izrezala" iz bezgraninog. Granica i bezgranino

  obrazovali su u njoj neko jedinstvo harmoninu celinu.

  Broj koji ovde nastaje u njoj kao rezultat njenog

  samoodreenja jeste istinito, najlepi broj.

  Broj se tu razmatra kao princip oblikovanja stvari da bi

  se njom moglo ovladati u ljudskoj svesti. Broj je ono to

  omoguuje da se jedna stvar razlikuje od druge, da se one

  identifikuju, meusobno suprotstavljaju, porede, ob-

  jedinjuju i razjedinjuju, tj. konstruiu ne samo u realnosti

  ve i u miljenju. Broj je nekakav gnoseoloki gnomon koji

  omoguuje razlikovanje stvari i i ovladavanje njima u svesti

  i miljenju.

  Ovde je karakteristina upotreba pojma harmonija.

  Harmonija nije tu nita drugo do struktura stvari (ili stvar)

  u njihovoj odeljenosti kao i u jedinstvu. Harmonija je ono

 • 35

  zahvaljujui emu se izjednaavaju bezgranino i granica,

  zahvaljujui emu se granica ocrtava na fonu bezgraninog,

  zahvaljujui emu nastaje struktura stvari. Harmonija

  omoguuje jasno percipiranje stvari, njihovo precizno

  miljenje.

  Sledbenici pitagorejca Hipasa tvrdili su da je broj

  "obrazac (paradigma) stvaranja sveta ... i sredstvo

  razluivanja" (18, 11). Istovremeno, znamo da je broj stvari,

  dua stvari (njena stvaralaka potencija), njen konkretno

  dati smisao; iz toga sledi da ono unutranje moe biti

  izraeno u spoljanjem, da unutranje moe da postane

  sama struktura stvari, kao i da je mogue vetako

  (umetniko) graenje (struktuiranje) stvari i da je mogue

  da se stvar subjektivno percipira.

  Tako imamo pred sobom prvu estetiku teoriju antike.

  Imamo ideju apstraktne optosti na nivou brojane

  harmonije i konsekventno tumaenje harmonije kao sinteze

  granice i bezgraninog.

  Kao posledicu primene pitagorejskih brojeva na

  konstrukciju bivstvovanja imamo muziko-brojani kosmos

  sa sferama koje su na rastojanjima saglasno brojanim i

  harmonijskim odnosima. Brojana harmonija stvara (a) kos-

  mos u kome su sfere simetrino rasporeene saglasno s

  muzikim tonovima i (b) due i sve stvari koje u sebi

  imanentno sadre kvalitativno-harmonijsku strukturu.

  Pritom due dobijaju harmoniju i unutar samih sebe uz po-

  mo katarsisa (smirivanjem i leenjem celokupne ovekove

  psihe), dok se iz stvari izvode elementarni akustiki

  momenti zasnovani isto tako na harmonijskom pristupu:

  (ba) brojani odnosi tonova (Hipas), (bb) veza visine tonova

  s brzinom kretanja i koliinom frekvencija kao i teorija

  konsonansa i disonansa (Arhita), (bc) razni eksperimenti

  deljenja tonova (Arhita, Filolaj).

 • 36

  Uenje o brojevima ima dugu istoriju, ono se vremenom

  i menjalo: u poetku brojevi su identifikovani sa stvarima,

  potom sa principima stvari i njihovog kretanja, a kasnije

  tumaeni kao strukture, kao spoj ogranienog i

  neogranienog (Filolaj); upravo zato su pitagorejci sintezu

  ogranienog i neogranienog videli u harmoniji, pa muzika

  nije izraz samo nekog nastajanja (u smislu kretanja svega)

  ve brojano nastajanje, i njena sutina nije ni u em

  drugom do u numerikom nastajanju oblikovanog

  predmeta, pre svega kosmosa u celini, a potom i svih stvari

  u njemu17.

  To objanjava zato kod pitagorejaca matematika nije

  nauka s praktino-tehnikom i estetskom namenom, ili

  sredstvo za ovladavanje prirodnim pojavama (Galilej), niti

  je pomono sredstvo za uobliavanje estetski lepog (kao za

  renesansnog umetnika). Iako se ne pominju likovne

  umetnosti, u jednom od kasnijih izvora (Sekst Empirik)

  saznajemo o zakonu simetrije: "Nikakve umetnosti nema

  bez analogije, a analogija se zasniva na broju. Svaka

  umetnost, prema tome, postoji kroz brojeve". Pitagorovci su

  isticali simetriju i bili neskloni svemu to se brojevima ne

  da sameriti. Platon kae da je nauka o brojevima i merenju

  neraskidivo povezana sa svim umetnostima, jer bez nje bi

  one bile samo bezvredne vetine (Hipija). Aristotel proglaa-

  va oktavu lepom jer se njeni odnosi mogu izraziti celim

  brojevima. U vreme procvata pitagorejske filozofije lepim se

  oznaavalo sve to je bilo jednostavno i ureeno; ako je

  neto savreno ono je moralo biti i lepo; merilo savrenosti,

  a prema tome i lepote bila je pravilnost, esto i odnos prema

  sredinjoj taki, pa jednoobraznost razliitih aspekata

  postie svoj vrhunac u krugu i lopti.

  17 .. . ., 1960, . 31.

 • 37

  Hipoteza da je broj supstrat stvarnosti, nalazila je

  najbolju potvrdu u muzici i zato se ispituju priroda i

  meusobni odnosi muzikih zvukova koji se izraavaju

  brojanim proporcijama; to istraivanje je ilo u dva smera:

  jednom u pravcu akustike muzike (Arhita je smatrao da se

  ton sastoji od delova koji se moraju izraziti u brojanoj

  proporciji), a drugi put izuavanja su dobijala moralni i

  svemirski smisao. Uenje o harmonskoj proporciji pripada

  Arhiti; on je prvi uoio kako visina tona zavisi od duine

  strune i kako su duina strune i visina tona obrnuto

  proporcionalni, premda mehaniko deljenje duine strune

  ne daje neposrednu predstavu o visini tona. Arhita je tako

  doao i do tri tipa proporcija i razlikovao aritmetiku,

  geometrijsku i harmonsku proporciju; tako su pitagorejci

  postavili empirijske osnove muzike akustike i prvi

  formulisali neke od pojmova i principa muzike teorije; ra-

  zume se, ako je rani pitagoreizam izraavao vei interes za

  praksu i eksperiment ("pitagorovci su valjani ljudi koji daju

  posla icama i ispituju ih", (Drava, 531a)), to je samo znak

  toga da su stariji pitagorejci muzikim fenomenima pri-

  stupali empirijski, a to e se kasnije izgubiti u

  neopitagoreizmu i kod Platona koji muziku misli apriorno

  matematiki: "Svakako misli - pie Platon u Dravi - da

  ovek koji die glavu i posmatra slike na tavanici i da neto

  zna, posmatra duhom, a ne oima. Moda je to tvoje

  miljenje i tano, a ovo moje naivno. Ali ja ipak ne mogu

  verovati kako neka druga nauka uzdie pogled due, a ne

  ona o biu i nevidljivom; moe neko stalno da blene u stvari

  koje su gore, ili da, ne obazirui se na stvari koje su dole,

  pokuava da sazna neto to se ne moe saznati, pa da ipak,

  po mome miljenju, nikad nita ne sazna, jer saznanje nema

  nikakve veze sa svim tim (...). Ove divne nebeske slike, zato

  to su naslikane kao vidljive, treba smatrati za najlepe i

  najsavrenije od svih takvih stvari, a ipak treba znati da su

 • 38

  one daleko iza onih istinskih slika ija se istinska brzina i

  istinska sporost, a sa njima i sve ono to je u njihovom

  krugu, upravljaju i pokreu po istinitom brojnom odnosu u

  istinitim poloajima kao i da se one mogu shvatiti samo

  razumom i razmiljanjem, a nikako oima. (...) Da bismo se

  pouili i u onim drugim stvarima, moramo kao primer uzeti

  nebeske slike kao da smo u njima nali uzore koje je Dedal,

  ili koji drugi umetnik ili crta lepo nacrtao ili izradio. A kad

  bi njih video neki ovek vet geometriji, mislio bi kako su

  veoma lepo izraene, ali i da je smeno baviti se njima

  ozbiljno i sa namerom da se na njima shvati istina o

  jednakom i dvostrukom, ili o nekom drugom odnosu. (...) Mi

  emo postavljajui sebi probleme, prouavati astronomiju

  kao i geometriju; ali emo ostaviti ono to se zbiva na nebu,

  ako zaista elimo da uinimo korisnim onaj deo due koji je

  po prirodi razborit, a koji je ranije bio nekoristan" (Drava,

  529b-53b).

  Ako su u poetku Grci smatrali da muzika deluje

  iskljuivo na oseanja onog ko sam peva i igra (na ta su

  upuivale ekstatine igre u ast boga Dionisa), pod uticajem

  Pitagore i njegovih uenika oni su doli do zakljuka da mu-

  zika u istoj meri moe delovati i na posmatraa i sluaoca i

  da ne deluje samo kretnjama ve i kroz posmatranje

  kretanja. Zato se poelo govoriti kako kulturan ovek ne

  mora sam da uestvuje u igri ve mu je dovoljno da igru

  posmatra. To je nadalje znailo da muzika moe delovati

  stoga to su kretanja i zvuci srodni oseanjima i

  zahvaljujui toj srodnosti kretanja i zvuci izraavaju i

  izazivaju oseanja deluju na duu. Zvuk u dui nalazi sebi

  odjek, pa zvuk i njemu odgovarajui odjek jesu sazvuni:

  kao u sluaju dve lire koje stoje jedna pokraj druge pa kad

  se dotaknu ice na jednoj i ona druga poinje da treperi.

  Ovo je imalo za posledicu da je mogue delovanje na duu

  uz pomo muzike, da dobra muzika moe duu poboljati, a

 • 39

  loa pokvariti i zato je muzika jo vie no igra posedovala

  psihogogiku mo, mo upravljanja duom.

  Mnogo vekova kasnije neoplatoniar Jamblih istie da

  je Pitagora, polazei od toga da ljudi svoje predstave

  dobijaju ulnim putem i to kada posmatraju lepe oblike i

  likove ili sluaju lepe pesme i ritmove, naglaava kako

  muziko vaspitanje treba smatrati glavnim te je pribegavao

  odreenim melodijama i ritmovima pomou kojih je leio

  loe ljudske navike i strasti uspostavljajui iskonsku

  ravnoteu duevnih sila (XV/64). Ovaj helenistiki pisac u

  prvi plan istie Pitagorino uenje o muzikom katarzisu, o

  moralnom i praktino-medicinskom znaenju muzike; esto

  se preputajui mitovima i legendama, Jamblih navodi

  kako je Pitagora prvi vaspitavao pomou muzike i poeo da

  lei strasti i ispravlja ljudsku narav tako to je uspostavljao

  harmoniju ljudske due. Pitagora je smatrao da muzika

  moe da odrava zdravlje ako se njom pravilno sluimo.

  Jamblih pominje melodije koje su smirivale strasti, gnev,

  potitenost i unutranju muninu. On pria anegdotu o

  Pitagori koji je jednog razjarenog mladia smirio

  prevoenjem frigijske u dorsku melodiju.

  Pitagorejski stav o moi koju u sebi poseduje muzika i

  kojom ona deluje ima svoje poreklo u orfikim verovanjima;

  orfici su smatrali da je dua zarobljena u telu zbog svojih

  grehova i da se moe od tela osloboditi samo ako se oslobodi

  od grehova, ako se od njih oisti, pa je oienje i

  osloboenje po miljenju orfika bio najvii cilj ovekovog

  ivota. Da bi se to moglo postii bilo je neophodno uee u

  misterijama koje su kao svoj glavni elemenat imale igru i

  muziku. Sledei ovu misao Pitagorejci su tvrdili kako muzi-

  ka ima mo da oisti duu, im je shvatanje kako muzika

  moe delovati na duu bilo sasvim prirodno da su u muzici

  videli pored psihogogike i katarzinu (oiujuu) mo koja

  nije bila samo etika ve i religiozna.

 • 40

  Pitagorejci su prvi zastupali stav da se medicinom moe

  oistiti telo a muzikom dua koja, pod delovanjem muzike,

  moe na trenutak da napusti telo; u tome imaju svoje

  poreklo sve kasnije teorije o ekstatinom karakteru muzike

  i tako je ideja muzike katarze postala ideal svih antikih

  autora. Treba imati u vidu da je tu pojam katarze jo

  neizdiferenciran i da ima drugaije znaenje no kasnije kad

  se tim pojmom ukazuje na moralno oienje. Kod

  pitagorejaca je muzika bila u istom redu s medicinom, pa je

  oienje imalo fizioloki, medicinski, praktini karakter, a

  ne strogo etiki ili estetiki, budui da muziki katarzis kod

  pitagorejaca nije estetski, odnosno, nezainteresovan, poto

  se postie i muzikom, i medicinom i mantikom; s druge

  strane katarzis kod pitagorejaca zahvata celog oveka (a ne

  samo njegovu moralnu stranu), pa je tu re o "oienju" ne

  u smislu nekog moralnog napora, ve u smislu prosveenja

  instikata ivota pri emu je nemogue odvojiti duu od tela,

  moral od instinkta i lepotu od zdravlja18; tako katarzis kod

  pitagorejaca ima prirodni, fizioloki karakter, iji je koren u

  ovozemaljskom a ne u spiritualnom (kao to je to sluaj

  potom u hrianstvu).

  Polazei od toga da je ekspresija mogua upravo

  zahvaljujui zvucima pomou kojih se moe delovati na

  duu i to je mogue zahvaljujui sluhu, a ne drugim

  ulima, ekspresivni i psihogogiki karakter pitagorejci nisu

  pridavali svim umeima ve samo muzici, koju su smatrali

  jednim od najveih darova bogova19. Muzika stoga nije bila

  ljudska tvorevina, ve neto to postoji "po prirodi" budui

  da su ritmovi koji postoje u prirodi oveku dati od roenja te

  18 .. . ., 1960; . 19. 19 Plutarh pie: "Po meni, nije ovek taj koji nam je otkrio dobroinstva

  muzike, nego je to zasluga boga punoga ukraenog svim vrlinama,

  Apolona" (De musica, 1135f).

 • 41

  on ne moe da ih izmilja ve samo da im se prilagoava i

  da nastoji da ih dosegne20. Dua se po svojoj prirodi moe

  samo izraziti uz pomo muzike koja je njen prirodni izraz;

  zato su ritmovi shvatani kao slike due, odnosno, znaci,

  izrazi karaktera.

  Sama teorija oienja uz pomo muzike podrazumevala

  je da je muzika izraz due, njenog karaktera, etosa, da je

  muzika "prirodni" izraz due i da je po tome jedinstvena; da

  li je neka muzika dobra ili loa, zavisi od toga kakav

  karakter izraava i zahvaljujui vezi muzike i due mogue

  je muzikom delovati na duu tako to e se ova popravljati

  ili kvariti; cilj muzike stoga nije u pruanju zadovoljstva ve

  u oblikovanju karaktera, ne "zadovoljstvo ve sluenje

  vrlini" (Atenej); kako se delovanjem muzike moe postii

  "oienje" due i njeno osloboenje od tela muzika se

  pokazuje kao neto jedinstveno, najvanije, najvie u

  ljudskom ivotu21.

  Ono to odreuje muziku jeste harmonija koja nastaje iz

  suprotnosti, a muzika je harmonino spajanje suprotnosti,

  dovoenje mnotva do jedinstva i - saglasnost raznoglasja.

  Broj je dua harmonije, mada se moe rei da je i dua

  harmonija budui da ona kao i sve stvari poseduje

  kvantitativno-harmoninu strukturu. Kod poznijih

  pitagorejaca, koji su vei znaaj pridavali metafizikoj i

  etikoj dimenziji njihovih ideja, razvila se teorija muzike

  koja je sadravala pojam "muzike sfera". Prema ovom

  uenju (koje traje tokom starog i srednjeg veka, kroz

  renesansu sve do novog doba (Kepler) i koje je koliko

  najpopularniji toliko i najtamniji momenat pitagorejskog

  20 Ovom e se svojim postupkom suprotstaviti upravo tvorci elektronske

  muzike; njihovo nastojanje da stvore idealne odnose udaljava ih od realne

  muzike ali pokazuje tenju da se izjednae s bogom kao tvorcem. 21 . . .: , 1977; . 74.

 • 42

  uenja) ljudska muzika (koja prua samo uivanje) u sutini

  je podraavanje. Uzor ljudskoj muzici je harmonija koja

  postoji meu nebeskim telima. Visina tona odreena je

  njihovim brzinama, a ove udaljenostima tih tela, koje su u

  istom odnosu kao sazvuni intervali oktave. Pritom, ne

  proizvodi muziku kretanje nebeskih tela ve je samo

  kretanje muzika.

  Taj pitagorejski svemir lii na boansku muziku

  kutiju: zvezde se kreu na odreenim rastojanjima, a etar,

  uznemiren njihovim kretanjem proizvodi najmoniju od

  svih melodija. Za ljudsko uho ta melodija je samo tiina. O

  tome nalazimo svedoenje kod Aristotela (de caelo, 290b):

  "Nekima se naime ini da je nuno da pri kretanju tako

  velikih tela nastaje zvuk, jer i (pri kretanju) ovih tela kod

  nas (nastaje zvuk) iako nemaju jednaku teinu i ne kreu se

  tolikom brzinom: nije naime mogue da ne nastaje neki

  zvuk neizmerne veliine od kretanja Sunca i Meseca i jo k

  tome tolikih mnogih velikih zvezda koje se kreu tolikom

  brzinom. A postavivi to sebi kao temelj, i da brzine prema

  razmacima imaju razmere muzikih akorada, kazuju da je

  zvuk zvezda koje se kreu u krugu harmonian. Budui da

  se injenica, da mi ne ujemo taj zvuk, inila bezrazlonom,

  kazuju da je razlog tome to to smo odmah ve od roenja

  okrueni tim zvukom tako da (nam) ne moe biti posve

  jasan naspram protivne tiine: razabiru se naime zvuk i ti-

  ina naizmenino jedno naspram drugoga: stoga kao to se

  kovaima zbog naviknutosti ini da nema nikakve razlike,

  dogaa se isto i ljudima" (Diels, 58, A 35). Na taj nain biva

  jasnije uenje o harmoniji due, uenje o njenoj usa-

  glaenosti zasnovanoj na brojanoj proporciji i zahvaljujui

  tome mogue je razumeti nae uivanje u muzici: prema

  naelu da "slino saznaje slino" naa se dua radosno

  odaziva na skladna treptanja koja utiu na srodne elemente

  to postoje tamo meu krueim svetovima pokreui ih.

 • 43

  Usaglaenost due moe se uporediti sa saglasjem ica na

  liri. Kao to se lira ratimuje kad je dotakne neveta ruka

  tako je i skladni sastav due osetljiv na neveto rukovanje.

  Zato je vano poboljanje due koje je mogue ako se

  njom veto rukuje. Muzika, koja je i sama podraavanje i

  prenoenje boanske melodije, moe usaglasiti duu sa

  onom venom harmonijom koju muziar treba (po svom

  zadatku) da spusti sa neba na zemlju. Tu se vidi paralelnost

  neba i due. Ako je muzika podraavanje pojedinane, a ne

  nebeske due, jasno je zato imamo razliite melodije

  (budui da ove odgovaraju razliitim etikim sastavima i

  temperamentima).

  Tako su ve u najstarija vremena poela da se razlikuju

  dva tipa muzike: (1) otra i okrepljujua muzika koja

  izraava muevno i ratniko raspoloenje i (2) neni i blagi

  tonovi karakteristini za blagu narav. Kako te melodije mo-

  gu u drugima da menjaju raspoloenje, njima se na druge

  moe uticati pa je muzika istovremeno i terapeutsko

  sredstvo kojim se moe menjati ljudska narav. Zato su

  pitagorejci, kako istie Aristoksen, za oienje tela koristili

  medicinu, a za oienje due muziku i ovu e misao kasnije

  razvijati Platon za koga je muzika ista i uzviena ljubav ka

  lepom, nena i beskorisna, liena grubosti i niskih strasti -

  gimnastika due.

  Religiozno shvatanje muzike je tekovina orfiko-

  pitagorejske misli i ostalo je dominantno ak i u vreme

  sofista, kada je ona bila svoena samo na njenu psiholoku,

  etiku ili vaspitnu dimenziju; meu pobornicima pitagorejs-

  kog shvatanja sredinom V stolea pre nae ere, isticali su se

  u Atini muziar Damon, a stolee kasnije, Platon; oni ine

  dva pravca iste pitagorejske misli: prvi je muziku tumaio

  isto teorijski, kao astronomiju, dok je drugi stavljao

  naglasak na njeno etiko delovanje i ne treba gubiti iz vida

 • 44

  da Platon daleko veu panju posveuje etikom no

  estetskom delovanju muzike.

  to se Damona tie, njegova dela nisu sauvana, ali se

  zna za njegovu poslanicu upuenu lanovima Areopaga

  kojom upozorava na novotarije koje poinju da se uvode u

  muziku. Oslanjajui se na pitagorejsku tradiciju i uenje o

  vezi muzike i due, Damon smatra da muzika treba da bude

  u funkciji vaspitanja jer odgovarajui ritam svedoi o

  uravnoteenom unutranjem ivotu i ui unutranjem

  poretku. Pevanje i igra ne ue samo umerenosti i odvanosti

  no i pravednosti, pa samovoljne promene muzikih formi

  mogu da imaju za posledicu nestabilne prilike u dravi.

  **

  Naspram kvantitativno-kosmoloke koncepcije sveta

  kakvu sreemo kod pitagorejaca koji pojam harmonije tesno

  povezuju sa shvatanjem broja kao centralnog pojma itavog

  pitagorejskog uenja o celini svega, budui da je broj

  dijalektika sinteza, jedinstvo granice i bezgraninog -

  nalazi se heraklitovska kvalitativno-kosmoloka koncepcija

  sveta.

  Za prve grke mislioce ostaje karakteristino da oni

  harmoniju vie ne tumae antropomorfno (kao to su to

  dotad inili pesnici i slikari na tragu mitova); harmonija nije

  ni neko antropomorfno bie, niti neka ulna pojava, ve aps-

  traktna optost. Pritom, ona je i dalje neto ivo, neki ivi

  elemenat ali u isto vreme i princip na kojem poiva kosmos.

  U to vreme je i sama mitologija takoe bila "kosmina", ali

  pri svoj svojoj kosminosti ona je ipak bila antropomorfna da

  bi nakon nekog vremena, u doba Heraklita, postala poj-

  movna.

  Ako Heraklit harmoniju as dovodi u vezu sa ivom

  vatrom, s kosmikom pravatrom, a as s kosmikim

 • 45

  principom koji naziva logos (re, pojam, um, zakon), to se

  moe objasniti i time to je on harmoniju shvatao kao neto

  to poiva na samome sebi, kao ovaploenje neeg

  nadharmonijskog, to se u isto vreme nalazi i u samoj

  harmoniji, kao neto to se od nje razlikuje, ali je pritom od

  nje neodeljivo.

  Zato je naspram (a) kvantitativno-kosmoloke

  koncepcije harmonije sveta (stari pitagorejci), mogue

  razlikovati (b) kvalitativno-kosmoloku koncepciju

  harmonije (Heraklit), i (c) sintezu kvalitativne i

  kvantitativne dimenzije harmonije kakvu e potom

  zastupati Empedokle.

  Da bi se razumelo Heraklitovo tumaenje harmonije

  treba poi od onih stavova u kojima on govori o podudaranju

  suprotnosti, iz ega zapravo i nastaje harmonija koju

  odravaju (a) vatra kao poelo i kraj svega i (b) logos kao

  svetski zakon, a koji nedostupan ljudima postoji oduvek i po

  kome se sve zbiva (B 1).

  Ovde treba imati u vidu sledee Heraklitove fragmente:

  Put na gore i put na dole jedan je i isti (B 60).

  Isti je naime Had i Dionis... (B 15).

  I dobro i zlo (su jedno) (B 58).

  Jedno isto je u nama: ivo i mrtvo, budno i spavajue,

  mlado i staro. Jer to, promenivi se, jeste ono, i ono opet

  promenivi se, jeste to (B 88).

  Besmrtni su smrtni, a smrtni besmrtni. ivot jednih je

  smrt drugih, smrt jednih je ivot drugih (B 62).

  Na krunici se poetak i kraj podudaraju (B 103).

  Rat je otac svega i vladar svega; jedne je stvorio kao

  bogove a druge kao ljude, jedne kao robove a druge kao

  slobodne (B 53).

  Treba znati da rat je opti, da pravda je razdor, da sve

  nastaje borbom i po nunosti (B 80).

 • 46

  Misao o harmoniji koja nastaje iz jedinstva suprotnosti

  nalazi se i u jednom drugom fragmentu: Suprotno se

  sjedinjuje i iz razliitog (nastaje) najlepa harmonija i sve

  nastaje borbom (B 8). To suprotno (to antidzoyn) o kojem se

  ovde govori moe se razumeti kao "neto to stremi raznim

  stranama", kao jedna drugoj neprijateljske tendencije. O

  tome vie saznajemo u jednom duem fragmentu gde se

  harmonija povezuje s muzikom (de mundo, 5. 396b):

  I priroda, mislim, tei ka suprotnom i iz toga stvara

  sklad, a ne iz jednakoga, kao to je doista sjedinila muki

  pol sa enskim, a ne svaki od njih s istorodnim, i tako

  stvorila prvi sklad kroz suprotnost, a ne kroz jednakost. ini

  se da to radi i umetnost, oponaajui prirodu. Slikarstvo

  mea sastojke belih i crnih, utih i crvenih boja i stvara slike

  skladne s uzorcima. Muzika mea visoke i duboke, duge i

  kratke tonove u razliitim glasovima i stvara jednu

  (jedinstvenu) harmoniju. Gramatika mea vokale i

  konsonante i od njih stvara potpunu umetnost. To isto bee

  reeno i kod mranog Heraklita: Veze: celina i necelina,

  slono i neslono, skladno i neskladno, i iz Svega Jedno i

  Sve iz Jednoga (B 10). Na jednom drugom mestu itamo:

  Nevidljiva harmonija jaa je od vidljive (B 54).

  Heraklit harmoniju odreuje kao saglasje

  suprotstavljenih elemenata (stihija, stoiheion) i stvari; ta

  harmonija elemenata, njihovo podudaranje, nije neto njima

  spoljanje, ve se nalazi u samim pojmovima, u njihovim

  kategorijama, supstancijama. Kosmos se pokazuje kao haos

  u kome kipte suprotnosti. Svet se prikazuje kao velika

  muzika bia. U njemu je sve istovremeno surovo, lepo,

  gordo, nepristupano.

  Kako razumeti to veno nastajanje i venu borbu? Ako

  ideju o harmoniji kao jedinstvu i raznovrsnosti, kao jedinstvu

  suprotnosti nalazimo i kod pitagorejaca, ali i u jednom

  daleko apstraktnijem obliku, kod Heraklita harmonija ne

 • 47

  nastaje na osnovu brojanih odnosa ve odnosima stvari i ka-

  tegorija i harmonini nisu delovi jedne stvari ve su u

  harmoniji sve stvari zajedno.

  Ali, sve postojee, sav ivot nije neka sluajna gomila

  ubreta, najmanje bi to mogao biti kontemplativni kosmos,

  koji ima u vidu Heraklit. U osnovi kosmosa je vatra koja je

  logos kosmosa, a logos kosmosa je vena harmonija i vena

  smena suprotnosti. Sve zajedno kosmos, vatra, logos i har-

  monija jeste sudbina, nunost; sve se to mora imati u vidu

  da bi se misao Heraklita mogla podvesti pod neku

  apstraktnu kategoriju. Pod apstraktnom kategorijom kod

  Heraklita obino se ima u vidu veni tok i promena stvari,

  veno njihovo nastajanje; ali, pored kategorije nastajanja,

  ne treba gubiti iz vida kategorije trajnog bivstvovanja i

  odreenog kvaliteta stvari koje su nepromenljive u odnosu

  na ma kakvo nastajanje, tj. raanje i nestajanje.

  Isticano je kako Aristotel hipostazira oblast uzajamnog

  meudelovanja suprotnosti kod Heraklita, koji, svoj

  dinamiki princip nije prostirao i na boansku oblast

  bivstvovanja, te nije povezivao ideju o sukobljenim suprot-

  nostima s idejom boga; postavljano je i pitanje da li je u

  pravu Herman Dils, po kome se kod Heraklita bog nalazi s

  one strane dobra i zla, ili on poiva u dobrom i njemu se ne

  suprotstavlja. Za takvo tumaenje boga ne vai meusobno

  delovanje i identinost dobra i zla, jer postoji samo jedno

  dobro. Kada govori o bogu Heraklit naputa dinamiku

  poziciju i u oblasti boanskog misli apsolutnu statinost.

  Ovo omoguuje razlikovanje dveju harmonija: oiglednu (to

  imamo u sluaju kad krajevi luka tee da se udalje jedan od

  drugog dok ih povezuje tetiva s kojom su oni u

  harmoninom jedinstvu) i skrivenu (koja odgovara

  dualistikoj ideji, u bogu). Ovaj drugi, vii oblik harmonije

  nedostupan je naem umu. Na tom viem nivou nema zla

  jer zlo samo po sebi nije harmonino poto je u sebi

 • 48

  harmonino samo dobro. Bog je ta via i skrivena harmonija

  u kojoj su ukinute sve protivrenosti.

  Kod Heraklita bog nije Zevs; Zevs je samo ime; on je

  samo jedna od konkretizacija, ali ne i jedina do koje se

  sputa (ali ne mora) Heraklitov bog. Zev je borba (polemos),

  a najvii bog, u kome prebiva skrivena harmonija iskljuuje

  borbu; on je carstvo zbiranja a ne borbe: "Rat je otac svega i

  svega vladar, jedne je pokazao kao bogove, druge kao

  ljude..." (B 53). Svet i Zevs (kao jedno od boijih imena)

  ukljueni su u borbu suprotnosti, dok, istinsko boanstvo

  nije borba ve stapanje (fuzija) suprotnosti, apoteoza njiho-

  vog sjedinjavanja, njihovo totalno ukidanje. Zato je to

  istinsko boanstvo skrivena (aphanes) harmonija. Skrivena

  harmonija uvlai u sebe suprotnosti, a ne suprotstavlja ih.

  Zato je bog i rat i mir (B 67).

  Ako bi se tako tumaio Heraklit, to bi u sebi, po

  miljenju A.F. Loseva, sadralo i skrivene protivrenosti; u

  svetu se, s jedne strane, utvruje neposredna veza dobra i

  zla (oigledna harmonija), s druge strane, bog, kao pobeda

  skrivene harmonije, oznaava carstvo u koje se slivaju

  protivrenosti (pa s njima dobro i zlo), a s tree, bog je

  apsolutno dobro. To bi znailo da bog ne stapa dobro i zlo

  ve zlo izgoni. Ovo protivreje moglo bi se tumaiti ne

  protivrejem u miljenju Heraklita, ve fragmentarnou

  njegovog dela koje je dospelo do nas.

  S druge strane, sve ovo vodi zakljuku da zapravo postoje

  dva sveta: (a) svet igre deteta (B 52), svet sluajnosti i (b)

  svet istinske boanske harmonije i mudrosti koji je

  nedostupan oveku. Relativni svet raspada se na niz polari-

  zovanih suprotnosti koje jedna drugu ne iskljuuju ve

  podravaju; one se nalaze u stanju permanentne borbe i

  zahvaljujui svojoj oiglednoj suprotnosti poseduju skrivenu

  identinost. Trajna i dinamina borba suprotnosti ima u svo-

  joj osnovi nekakav poredak, neku zakonomernost te borbe.

 • 49

  Ta zakonomernost (dike) je pod vlau Zevsa, ali ona je

  carstvo deteta, bez plana, mudrosti i najvie harmonije te je

  stoga podinjena najvioj vlasti sluaja.

  Svet apsolutnog je drugaiji; njegov princip nije borba

  ve spajanje svega u harmonino jedinstvo. Ta najvia

  oblast koja postoji nad svetom borbe jeste Bog; ta oblast je

  nesaznatljiva i nevidljiva, ne samo stoga to ovek nema

  mogunosti da je spozna i vidi ve stoga to harmonija nije

  unutarsvetska pojava. Nema nieg u svetu to bi u sebi

  sadralo tu najviu harmoniju. Harmonija nije u svetu ve

  je nad njim.

  Ovo tanano tumaenje moe se dovesti u pitanje jer je u

  izvesnoj meri hriansko, a to je strano Heraklitu.

  Problematino je iskljuivanje harmonije iz sveta i

  insistiranje na tome da zlo jeste u svetu, ali ne u bogu; isto

  tako, moe se dovesti u pitanje i pokuaj da se bog tumai

  kao linost, kad se govori o mudrosti i planu boanstva

  (skrivenom od ljudskog uma), a to je strano Heraklitu.

  Krajnji domet antikog naina uoptavanja nije apsolutna

  linost ve sveobuhvatno Jedno, pa bi se moglo zakljuiti da

  harmonija kod Heraklita nije svojstvo realnog postojanja

  (kao to to nalazimo u mitologiji), ali ni apsolutizovani

  princip koji bi se nalazio van sveta ve da je harmonija re-

  gulativna funkcija koja pokriva i pojavni i pojmovni svet.

  Empedokle iz Agrigenta takoe se suprotstavlja

  antropomorfizmu kakav se nalazio u mitovima; etiri

  elementa o kojima on govori po prirodi svojoj postoje pre

  bogova, a i sami su bogovi (A 40); bie je i jedno i mnotvo, a

  na okupu ove elemente dre ljubav i razdor (A 29). O formi

  kosmosa kakvim ga je stvorila ljubav, Empedokle kae da je

  on "lopta jednaka samoj sebi" (B 29).

  Pod ljubavlju Empedokle misli iskonsko mitsko stanje

  stvari. To stanje uz pomo razdora prelazi u haos i nered.

  Uz pomo iznova roene ljubavi stanje razdora prelazi u

 • 50

  stanje iskonske vene ljubavi. Ta "visokopotovana har-

  monija" (B 18; 122, 2) nije nita drugo do unutranje

  otkrivanje toka heraklitovskog nastajanja. Savreno stanje

  kosmosa potinjenog ljubavi ukazuje na to da harmonija

  obavija kosmos vrstim pokrovom (B 27).

  Kod Empedokla harmonija nije ni brojana ni

  supstancijalna. Kod njega nalazimo jedan neobino

  interesantan momenat koji se obino previa kad se prate

  problemi logike i teorije saznanja. Kod njega nalazimo

  erotsko kao i kosmoloko shvatanje ivota. Ljubav je

  svetska organsko-ivotna sila. "Razdor i ljubav naizmenino

  vladaju nad ljudima, ribama, zverima i pticama" (B 20).

  Empedoklovo shvatanje ne razlikuje se od Heraklitovog

  samo razlikom (diferenciranjem) koje se uvodi u

  supstancijalno nastajanje, ve i ivotno organskom