of 39 /39
METABOLISMUL METABOLISMUL FIERULUI FIERULUI DR. DR. GLIGOR RAMONA GLIGOR RAMONA

METABOLISMUL FIERULUI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL METABOLISMUL FIERULUIFIERULUI

DR. DR. GLIGOR RAMONAGLIGOR RAMONA

Page 2: METABOLISMUL FIERULUI

GENERALITGENERALITĂŢIĂŢI

Conţinutul organismului unui adult este de Conţinutul organismului unui adult este de aproximativ 4g de fieraproximativ 4g de fier

Sub formă de feritină şi hemosiderină se Sub formă de feritină şi hemosiderină se găseşte 25% din fierul organismului, iar găseşte 25% din fierul organismului, iar 1% este fixat în transferină, o beta-1% este fixat în transferină, o beta-globulină transportoare de fier.globulină transportoare de fier.

Absorbţia fierului se face prin transport Absorbţia fierului se face prin transport activ la nivelul duodenului. activ la nivelul duodenului.

Page 3: METABOLISMUL FIERULUI

Transportul, depozitarea şi Transportul, depozitarea şi utilizarea fieruluiutilizarea fierului

Cea mai mare cantitate a fierului transportat zilnic Cea mai mare cantitate a fierului transportat zilnic prin plasmă se captează la nivelul măduvei osoase prin plasmă se captează la nivelul măduvei osoase

aproximativ 70% sunt utilizate pentru sinteza de aproximativ 70% sunt utilizate pentru sinteza de hemoglobină, iar restul se reîntoarce în plasmăhemoglobină, iar restul se reîntoarce în plasmă

Fierul captat în măduvă prin intermediul receptorilor Fierul captat în măduvă prin intermediul receptorilor pentru transferină este fixat în stroma elementelor pentru transferină este fixat în stroma elementelor tinere ale seriei eritrocitare iar fracţiune neutilizată tinere ale seriei eritrocitare iar fracţiune neutilizată se încorporează în feritină care poate fi cedată se încorporează în feritină care poate fi cedată macrofagelor din măduvă, iar din acestea trece în macrofagelor din măduvă, iar din acestea trece în plasmă fixându-se pe transferină. plasmă fixându-se pe transferină.

Page 4: METABOLISMUL FIERULUI

Transportul, depozitarea şi Transportul, depozitarea şi utilizarea fieruluiutilizarea fierului

Hematiile îmbătrânite sunt degradate în Hematiile îmbătrânite sunt degradate în macrofage iar fierul eliberat din macrofage iar fierul eliberat din hemoglobină este stocat sub formă de hemoglobină este stocat sub formă de feritină, iar de aici ajunge în plasmă unde feritină, iar de aici ajunge în plasmă unde se fixează pe transferină, ciclul urmând să se fixează pe transferină, ciclul urmând să se reia.se reia.

Necesităţile de fier ale organismului diferă Necesităţile de fier ale organismului diferă în funcţie de sex şi de diverse condiţii în funcţie de sex şi de diverse condiţii fiziologicefiziologice

Page 5: METABOLISMUL FIERULUI

Feritina şi hemosiderinaFeritina şi hemosiderina

Feritina este de natură proteică, fiind alcătuită Feritina este de natură proteică, fiind alcătuită din subunităţi proteice având aspectul unei sfere din subunităţi proteice având aspectul unei sfere goale iar miezul sferei umplut cu incluziuni de goale iar miezul sferei umplut cu incluziuni de fier fier

Când nu are fier în structură se vorbeşte de Când nu are fier în structură se vorbeşte de apoferitină, care de regulă este ocupată în apoferitină, care de regulă este ocupată în procent de 20%.procent de 20%.

Când cantitatea de fier din structura feritinei Când cantitatea de fier din structura feritinei depăşeşte 37%, se transformă în forma depăşeşte 37%, se transformă în forma insolubilă denumită hemosiderinăinsolubilă denumită hemosiderină

Page 6: METABOLISMUL FIERULUI

Feritina şi hemosiderinaFeritina şi hemosiderina Fierul de depozit se găseşte 70% sub formă de Fierul de depozit se găseşte 70% sub formă de

feritină şi 30% sub formă de hemosiderină, care feritină şi 30% sub formă de hemosiderină, care se poate evidenţia prin colorarea în albastru cu se poate evidenţia prin colorarea în albastru cu ferocianură de potasiu (coloraţia Perls) din ferocianură de potasiu (coloraţia Perls) din depozitele de fier din măduva hematogenădepozitele de fier din măduva hematogenă

Feritina serică Feritina serică diferă de diferă de feritina celulară,feritina celulară, cea cea serică fiind glicozilată şi lipsită de fier, iar serică fiind glicozilată şi lipsită de fier, iar dozarea ei permiţând aprecierea indirectă a dozarea ei permiţând aprecierea indirectă a rezervelor de fier. Pentru fiecare 10mg fier rezervelor de fier. Pentru fiecare 10mg fier depozitat corespunde 1μg/l feritină serică. La depozitat corespunde 1μg/l feritină serică. La bărbaţi feritina serică este de 90μg/l, iar la femei bărbaţi feritina serică este de 90μg/l, iar la femei de 30 μg/l. În deficit de fier feritina serică scade de 30 μg/l. În deficit de fier feritina serică scade precoce şi creşte în supraîncărcarea cu fier.precoce şi creşte în supraîncărcarea cu fier.

Page 7: METABOLISMUL FIERULUI

Feritina şi hemosiderinaFeritina şi hemosiderina În ficat, măduva osoasă şi splină se găseşte cea mai În ficat, măduva osoasă şi splină se găseşte cea mai

mare cantitate de feritină celulară, iar durata de viaţă a mare cantitate de feritină celulară, iar durata de viaţă a unei molecule de feritină cu fier este de doar câteva zile, unei molecule de feritină cu fier este de doar câteva zile, permiţând astfel mobilizarea uşoară a fierului din permiţând astfel mobilizarea uşoară a fierului din depozite.depozite.

Transferina (siderifilina)Transferina (siderifilina) este o beta-globulină, sintetizată este o beta-globulină, sintetizată în ficat, formată dintr-un singur lanţ polipeptidic, având în ficat, formată dintr-un singur lanţ polipeptidic, având proprietatea de a fixa fierul din plasmă şi lichidul proprietatea de a fixa fierul din plasmă şi lichidul extracelular. extracelular.

Fierul fixat pe transferină este trivalent, putându-se fixa Fierul fixat pe transferină este trivalent, putându-se fixa unul sau doi atomi de fier. În mod normal, 30-40% din unul sau doi atomi de fier. În mod normal, 30-40% din transferina plasmatică este încărcată cu fier. transferina plasmatică este încărcată cu fier.

În medie, transferina se găseşte în cantitate de În medie, transferina se găseşte în cantitate de 260mg/100ml ser şi poate fixa 330μg fier, care 260mg/100ml ser şi poate fixa 330μg fier, care reprezintă capacitatea totală de fixare a fierului (CTFF).reprezintă capacitatea totală de fixare a fierului (CTFF).

Page 8: METABOLISMUL FIERULUI

Feritina şi hemosiderinaFeritina şi hemosiderina Transferina asigură transferul plasmatic al fierului Transferina asigură transferul plasmatic al fierului

absorbit din intestin, precum şi a celui mobilizat din absorbit din intestin, precum şi a celui mobilizat din depozite, necesar sintezei hemoproteinelor. Nivelul depozite, necesar sintezei hemoproteinelor. Nivelul plasmatic al transferinei creşte în deficitul de fier şi plasmatic al transferinei creşte în deficitul de fier şi scade în condiţiile unei supraîncărcări cu fier.scade în condiţiile unei supraîncărcări cu fier.

La nivelul celulelor organelor hematopoietice se găsesc La nivelul celulelor organelor hematopoietice se găsesc receptori pentru transferină care captează şi receptori pentru transferină care captează şi internalizează complexul transferină-fier pentru sinteza internalizează complexul transferină-fier pentru sinteza hemoglobinei, cea mai mare cantitate de receptori hemoglobinei, cea mai mare cantitate de receptori găsindu-se la nivelul elementelor tinere ale seriei găsindu-se la nivelul elementelor tinere ale seriei eritrocitare. Numărul receptorilor creşte în carenţa de fier eritrocitare. Numărul receptorilor creşte în carenţa de fier şi scade în cazul supraîncărcării cu fier a organismului.şi scade în cazul supraîncărcării cu fier a organismului.

Page 9: METABOLISMUL FIERULUI

Eliminarea fierului din organism.Eliminarea fierului din organism.

Din distrugerea hematiilor se eliberează zilnic 21mg fier Din distrugerea hematiilor se eliberează zilnic 21mg fier care se reîntorc în plasmă, se fixează pe transferină şi care se reîntorc în plasmă, se fixează pe transferină şi ajung din nou în măduva osoasă, în felul acesta circuitul ajung din nou în măduva osoasă, în felul acesta circuitul fierul decurgând într-un sistem închis. fierul decurgând într-un sistem închis.

la bărbatul adult se elimină prin urină sub 0,1mg fier pe la bărbatul adult se elimină prin urină sub 0,1mg fier pe 24 de ore, descuamarea tegumentelor ducând la 24 de ore, descuamarea tegumentelor ducând la pierderea de 0,2mg zilnic, iar prin descuamarea pierderea de 0,2mg zilnic, iar prin descuamarea mucoasei intestinale şi prin secreţiei biliară se pierd alte mucoasei intestinale şi prin secreţiei biliară se pierd alte 0,2mg fier pe 24 ore.0,2mg fier pe 24 ore.

La femei circuitul fierului nu se mai desfăşoară într-un La femei circuitul fierului nu se mai desfăşoară într-un circuit închis, deoarece lunar pierd aproximativ 25mg fier circuit închis, deoarece lunar pierd aproximativ 25mg fier înpreumă cu sângele menstrual.înpreumă cu sângele menstrual.

Page 10: METABOLISMUL FIERULUI

Explorarea metabolismului Explorarea metabolismului fierului.fierului.

Metodele clasice se bazează pe dozările Metodele clasice se bazează pe dozările hemoglobinei, dozările fierului seric (sideremia) şi hemoglobinei, dozările fierului seric (sideremia) şi ale capacităţii de fixare a fierului (CTFF).ale capacităţii de fixare a fierului (CTFF).

Medotele imunochimice permit dozarea feritinei Medotele imunochimice permit dozarea feritinei serice şi a receptorilor pentru transferină. serice şi a receptorilor pentru transferină.

Metodele histochimice evidenţiază granulaţii de Metodele histochimice evidenţiază granulaţii de hemosiderină în diferite ţesuturi.hemosiderină în diferite ţesuturi.

Sideremia la bărbaţi oscilează 90 - 140μg/dl, iar la Sideremia la bărbaţi oscilează 90 - 140μg/dl, iar la femei între 75 - 125μg/dl. femei între 75 - 125μg/dl.

Capacitatea totală de fixare a fierului (CTFF) la Capacitatea totală de fixare a fierului (CTFF) la adulţi oscilează între 300-360μg/dl, iar unii autori adulţi oscilează între 300-360μg/dl, iar unii autori admit limite mai largi 260 - 420μg/dl. admit limite mai largi 260 - 420μg/dl.

Page 11: METABOLISMUL FIERULUI

Explorarea metabolismului Explorarea metabolismului fierului.fierului.

Scăderile sideremiei şi creşterile CTFF în stadiile Scăderile sideremiei şi creşterile CTFF în stadiile prelatente şi latente ale deficitului de fier nu pot prelatente şi latente ale deficitului de fier nu pot depista precoce instalarea unui astfel de deficit.depista precoce instalarea unui astfel de deficit.

Dozările de feritină serică reflectă mai fidel starea Dozările de feritină serică reflectă mai fidel starea depozitelor de fier. În stadiul prelatent, feritina depozitelor de fier. În stadiul prelatent, feritina serică scade sub 20μg/l, iar în stadiul latent serică scade sub 20μg/l, iar în stadiul latent scade sub 12μg/l, înaite de instalarea unei anemii scade sub 12μg/l, înaite de instalarea unei anemii hipocromehipocrome

Investigarea depozitelor de fier se mai poate face Investigarea depozitelor de fier se mai poate face prin determinarea procentului de sideroblaşti prin determinarea procentului de sideroblaşti (elemente nucleare din seria roşie avâd granulaţii (elemente nucleare din seria roşie avâd granulaţii de hemosiderină), care la normali oscilează între de hemosiderină), care la normali oscilează între 40-60%.40-60%.

Page 12: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL CALCIULUI, METABOLISMUL CALCIULUI, FOSFORULUI FOSFORULUI SSI MAGNEZIULUII MAGNEZIULUI

Cea mai mare parte a Ca, a P şi ½ Mg se Cea mai mare parte a Ca, a P şi ½ Mg se găseşte in oasegăseşte in oase

Pe lânga rolul structural au si roluri fiziologicePe lânga rolul structural au si roluri fiziologice Ca++ - intervin in reglarea permeabilităţii Ca++ - intervin in reglarea permeabilităţii

capilare şi a membranelor celulare, scad capilare şi a membranelor celulare, scad excitabilitatea neuromusculară, necesar pt excitabilitatea neuromusculară, necesar pt contracţia miocarduluicontracţia miocardului

Mg – rol in reacţiile enzimatice din sinteza Mg – rol in reacţiile enzimatice din sinteza proteicăproteică

Page 13: METABOLISMUL FIERULUI

Metabolismul calciuluiMetabolismul calciului

Cel mai abundent catCel mai abundent cation din organismion din organism1000g se găseşte in oase1000g se găseşte in oase10g – intracelular10g – intracelular1g – extracelular (plasmă, lichid interstiţial)1g – extracelular (plasmă, lichid interstiţial)

Calciu din oaseCalciu din oaseOsul – alc matrice organică impregnată cu Osul – alc matrice organică impregnată cu

săruri de calciusăruri de calciuCa – sub formă de complexe cristalizateCa – sub formă de complexe cristalizate

Page 14: METABOLISMUL FIERULUI

Calcificarea oaselorCalcificarea oaselor

Osteoblastele secretă colagen, Osteoblastele secretă colagen, proteoglicani şi glicoproteine care proteoglicani şi glicoproteine care alcătuiesc matricea extracelulară a osuluialcătuiesc matricea extracelulară a osului

Se formează - un ţesut Se formează - un ţesut ~~ cartilajului numit cartilajului numit osteoid.osteoid.

Osteocalcina - glicoproteină din matricea Osteocalcina - glicoproteină din matricea extracelulară are grupări gama-carboxil-extracelulară are grupări gama-carboxil-glutamice, câte două pentru fiecare carbon glutamice, câte două pentru fiecare carbon gama şi poate fixa calciul bivalentgama şi poate fixa calciul bivalent

Page 15: METABOLISMUL FIERULUI

Calcificarea oaselorCalcificarea oaselor

Sărurile de calciu precipită la suprafaţa fibrelor Sărurile de calciu precipită la suprafaţa fibrelor de colagen din structura osteoiduluide colagen din structura osteoidului – se – se critalizează - cristalelor de hidroxiapatităcritalizează - cristalelor de hidroxiapatită

Osteoclastele produc enzime proteolitice care Osteoclastele produc enzime proteolitice care lizează matricea organică a osului şi eliberează lizează matricea organică a osului şi eliberează săruri mineralesăruri minerale

Osteoblastele implicate în osteogeneză secretă Osteoblastele implicate în osteogeneză secretă fosfatază alcalină, care hidrolizează fosfaţii fosfatază alcalină, care hidrolizează fosfaţii anorganici din structura cefalineloranorganici din structura cefalinelor

Page 16: METABOLISMUL FIERULUI

Calciu plasmaticCalciu plasmatic Se găseşte în cantitate de 10mg/dl, respectiv Se găseşte în cantitate de 10mg/dl, respectiv

5mEq/l sau mai corect 2,5mmol/l. 5mEq/l sau mai corect 2,5mmol/l. Jumătate este fixat pe proteine sub formă Jumătate este fixat pe proteine sub formă

neionizată, nedifuzibilă, fiind o formă inactivă neionizată, nedifuzibilă, fiind o formă inactivă fiziologic. fiziologic.

Calciul nedifuzibil şi neionizat se găseşte în Calciul nedifuzibil şi neionizat se găseşte în citraţi şi carbonaţi de calciu. citraţi şi carbonaţi de calciu.

Restul calciului plasmatic (1,9-2,5mEq/l, Restul calciului plasmatic (1,9-2,5mEq/l, respectiv 0,95-1,25mmol/l) se găseşte sub formă respectiv 0,95-1,25mmol/l) se găseşte sub formă ionică şi constituie fracţiunea activă în ionică şi constituie fracţiunea activă în hemostază şi în reglarea excitabilităţii hemostază şi în reglarea excitabilităţii neuromusculareneuromusculare

Page 17: METABOLISMUL FIERULUI

Echilibrul calciuluiEchilibrul calciului

Există un schimb permanent între calciul Există un schimb permanent între calciul plasmatic, calciul din os şi calciul celularplasmatic, calciul din os şi calciul celular

Aportul de calciu se face prin alimente Aportul de calciu se face prin alimente bogate în calciu bogate în calciu

Oxalaţii şi fosfaţii, acidul fitic din cereale, Oxalaţii şi fosfaţii, acidul fitic din cereale, fibrele alimentare din spanac interferă cu fibrele alimentare din spanac interferă cu absorbţia calciului intestinatabsorbţia calciului intestinat

Vitamina D este necesară pentru o bună Vitamina D este necesară pentru o bună absorbţie intestinală a calciuluiabsorbţie intestinală a calciului

Page 18: METABOLISMUL FIERULUI

Necesarul de calciuNecesarul de calciu

Un adult are nevoie de 600-800mg Ca/24h Un adult are nevoie de 600-800mg Ca/24h

În sarcină este nevoie de 1200-1300mg/zi, În sarcină este nevoie de 1200-1300mg/zi,

În copilărie – 800 – 1200mg/zi, În copilărie – 800 – 1200mg/zi,

Vârstnici 1600-1800mg/zi. Vârstnici 1600-1800mg/zi.

Prin urină şi fecale de pierd 100-200mg/24h.Prin urină şi fecale de pierd 100-200mg/24h.

Page 19: METABOLISMUL FIERULUI

Reglarea calcemiei.Reglarea calcemiei.

Hormonul paratiroidian, calcitonină şi vitamina Hormonul paratiroidian, calcitonină şi vitamina DD

Vitamina D Vitamina D favorizează absorbţia de calciu şi fosfor din intestin favorizează absorbţia de calciu şi fosfor din intestin participă la procesele de mineralizare osoasăparticipă la procesele de mineralizare osoasă

Scăderea calciului ionic determină secreţia de Scăderea calciului ionic determină secreţia de hormon paratiroidianhormon paratiroidian

PTH – activează osteoclastele, eliminarea de Ca PTH – activează osteoclastele, eliminarea de Ca şi P din oase şi P din oase → → ↑↑Ca++Ca++

Page 20: METABOLISMUL FIERULUI

Reglarea calcemiei.Reglarea calcemiei.

Creşterea calciului ionic duce la creşterea Creşterea calciului ionic duce la creşterea secreţiei de calcitonină - inhibă activitatea secreţiei de calcitonină - inhibă activitatea osteoclastelor în ţesutul osos, precum şi a osteoclastelor în ţesutul osos, precum şi a eliminărilor de fosfaţi la nivelul rinichiloreliminărilor de fosfaţi la nivelul rinichilor

Page 21: METABOLISMUL FIERULUI

ROLROL

Activarea unor enzime implicate în Activarea unor enzime implicate în coagularecoagulare

Agregarea plăcuţelor în cursul hemostazei Agregarea plăcuţelor în cursul hemostazei primareprimare

Reduc excitabilitatea neuromusculară la Reduc excitabilitatea neuromusculară la nivelul musculaturii scheleticenivelul musculaturii scheletice

Creşte contractilitatea miocarduluiCreşte contractilitatea miocarduluiModifică permeabilitatea membranelor Modifică permeabilitatea membranelor

celularecelulare

Page 22: METABOLISMUL FIERULUI

Peturbarea metabolismului Peturbarea metabolismului calciuluicalciului

HipocalcemiileHipocalcemiilescăderea calciului ionizat sau de scăderea scăderea calciului ionizat sau de scăderea

calciului legat de proteinecalciului legat de proteine Scăderea calciului nedifuzibil - NU inflenţează Scăderea calciului nedifuzibil - NU inflenţează

excitabilitatea neuromuscularăexcitabilitatea neuromusculară În hipoparatiroidism În hipoparatiroidism ↓↓Ca++Ca++ - cea mai - cea mai

importantă cauză de scădere a calciului ionicimportantă cauză de scădere a calciului ionic în carcinomul tiroidian, în melanom, cancer în carcinomul tiroidian, în melanom, cancer

pulmonar, cancer de prostată, unele leucemiipulmonar, cancer de prostată, unele leucemii - - ↑calcitonina ↑calcitonina → ↓Ca++→ ↓Ca++

Page 23: METABOLISMUL FIERULUI

Peturbarea metabolismului Peturbarea metabolismului calciuluicalciului

HipocalcemiileHipocalcemiileRahitismul Rahitismul

Deficit de sinteză tegumentară de vitamină DDeficit de sinteză tegumentară de vitamină DAport neadecvat de vitamină DAport neadecvat de vitamină DCreşterea rapidă în greutate cu necesar crescut de Creşterea rapidă în greutate cu necesar crescut de

vitamină D (sugari, prematuri, gemeni)vitamină D (sugari, prematuri, gemeni)Afecţiuni organice care perturbă absorbţia sau Afecţiuni organice care perturbă absorbţia sau

activarea vitaminei D (rahitism carenţial secundar) activarea vitaminei D (rahitism carenţial secundar) (intestin, ficat, rinichi)(intestin, ficat, rinichi)

Page 24: METABOLISMUL FIERULUI

Peturbarea metabolismului Peturbarea metabolismului calciuluicalciului

În lipsa vitaminei D În lipsa vitaminei D scade absorbţia intestinală de calciu care scade absorbţia intestinală de calciu care

duce la duce la hipocalcemie, urmată de hiperparatiroidism hipocalcemie, urmată de hiperparatiroidism

secundar, secundar, care la rândul ei restabileşte calcemia prin care la rândul ei restabileşte calcemia prin

mobilizarea calcilui osos. mobilizarea calcilui osos. pe lângă hipocalcemie apare hipofosfatemie cu pe lângă hipocalcemie apare hipofosfatemie cu

hiperfosfaturiehiperfosfaturie

Page 25: METABOLISMUL FIERULUI

Peturbarea metabolismului Peturbarea metabolismului calciuluicalciului

HipercalcemiileHipercalcemiile creşterii calcului legat de proteine, în creşterii calcului legat de proteine, în

hemoconcentraţie, când nu are semnificaţie hemoconcentraţie, când nu are semnificaţie clinicăclinică

pe seama calcului ionizat, când denotă de pe seama calcului ionizat, când denotă de cele mai multe ori o decalcifiere a ţesutului cele mai multe ori o decalcifiere a ţesutului osososos

Page 26: METABOLISMUL FIERULUI

Peturbarea metabolismului Peturbarea metabolismului calciuluicalciului

Hiperparatiroidismul.Hiperparatiroidismul.primar cauzat de obicei de adenom benign al primar cauzat de obicei de adenom benign al

paratiroidelor, precum şi de hiperplazia paratiroidelor, precum şi de hiperplazia glandelor. Secreţia crescută de hormon glandelor. Secreţia crescută de hormon paratiroidian este independentă de nivelul paratiroidian este independentă de nivelul calcemieicalcemiei

Hiperparatiroidismul secundar, ca răspuns la Hiperparatiroidismul secundar, ca răspuns la scăderea calciului ionic, apare în rahitism, scăderea calciului ionic, apare în rahitism, osteomalacie, sarcină şi lactaţie, IRCosteomalacie, sarcină şi lactaţie, IRC

Page 27: METABOLISMUL FIERULUI

Peturbarea metabolismului Peturbarea metabolismului calciuluicalciului

Hiperparatiroidismul.Hiperparatiroidismul. terţiar apare ca urmare a unei hipocalcemii terţiar apare ca urmare a unei hipocalcemii

prelungite care duce la hipertrofia glandelor şi prelungite care duce la hipertrofia glandelor şi care prin hipersecreţie autonomă are care prin hipersecreţie autonomă are caracterele unei hipertrofii primarecaracterele unei hipertrofii primare

Page 28: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL FOSFORULUI.METABOLISMUL FOSFORULUI.

Fosforul este combinat cu lipide, proteine, Fosforul este combinat cu lipide, proteine, glucide formând fosfolipide, nucleotide, glucide formând fosfolipide, nucleotide, compuşi macroergici. compuşi macroergici.

Raportul HPO4--/H2PO4- = 4,1 constituie Raportul HPO4--/H2PO4- = 4,1 constituie un sistem tampon al organismului. un sistem tampon al organismului.

Fosforul extracelular este anorganic şi se Fosforul extracelular este anorganic şi se prezintă sub cele două forme.prezintă sub cele două forme.

Page 29: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL FOSFORULUIMETABOLISMUL FOSFORULUI

Valori normale 2,5-4,7mg/dl,Valori normale 2,5-4,7mg/dl,

Carenţa alimentară de fosfor nu există.Carenţa alimentară de fosfor nu există.

Necesarul zilnic este de 800-1000mg, care Necesarul zilnic este de 800-1000mg, care provine din lapte şi produse lactateprovine din lapte şi produse lactate

Page 30: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL FOSFORULUIMETABOLISMUL FOSFORULUI

HipofosfatemiaHipofosfatemia (scade sub 0,8mmol/l) şi apare (scade sub 0,8mmol/l) şi apare în:în: HiperparatiroidismHiperparatiroidism RahitismRahitism Sindrom FanconiSindrom Fanconi Perfuzie cu glucoză în cantitate marePerfuzie cu glucoză în cantitate mare Clinic se manifestă cu: astenie musculară, parestezii, Clinic se manifestă cu: astenie musculară, parestezii,

tremor, hiporeflexie. tremor, hiporeflexie. Scade numărul de hematii prin hemoliză, Scade numărul de hematii prin hemoliză, scăderea trombocitelor determină scăderea retracţiei scăderea trombocitelor determină scăderea retracţiei

cheaguluicheagului

Page 31: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL FOSFORULUIMETABOLISMUL FOSFORULUI

HiperfosfatemiaHiperfosfatemia survine în: survine în:HipopartiroidismHipopartiroidismHipervitamină DHipervitamină DSarcoidozăSarcoidoză Insuficienţă renalăInsuficienţă renală

Page 32: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL MAGNEZIULUIMETABOLISMUL MAGNEZIULUI

Se găseşte în special în organele cu activitate Se găseşte în special în organele cu activitate metabolică intensă precum creier, ficat, tiroidă, metabolică intensă precum creier, ficat, tiroidă, miocard, rinichimiocard, rinichi

Concentraţia serică este de 1,92-2,3mg/dl sau Concentraţia serică este de 1,92-2,3mg/dl sau 1,6-1,9mEq/l sau 0,8-0,94mmol/l.1,6-1,9mEq/l sau 0,8-0,94mmol/l.

Principalele organe care participă la Principalele organe care participă la metabolismul magneziului sunt intestinul subţire, metabolismul magneziului sunt intestinul subţire, rinichii şi mai puţin osul.rinichii şi mai puţin osul.

Zilnic se ingeră 200-350mg din verdeţuri, carne, Zilnic se ingeră 200-350mg din verdeţuri, carne, peşte.peşte.

La copii necesarul este de 10-20mg/kgc/zi.La copii necesarul este de 10-20mg/kgc/zi.

Page 33: METABOLISMUL FIERULUI

METABOLISMUL MAGNEZIULUIMETABOLISMUL MAGNEZIULUI

Absorbţia - la nivelul intestinului subţire în Absorbţia - la nivelul intestinului subţire în procent de 30-50%, prin absorbţie facilitată şi procent de 30-50%, prin absorbţie facilitată şi absorbţie pasivă. absorbţie pasivă.

Vitamina D creşte absorbţia de magneziu, iar Vitamina D creşte absorbţia de magneziu, iar dieta cu fibre, fitaţi şi grăsimi saturate scade dieta cu fibre, fitaţi şi grăsimi saturate scade absorbţia intestinală. absorbţia intestinală.

Alcoolul creşte eliminarea urinară a magneziului, Alcoolul creşte eliminarea urinară a magneziului,

În diabetul zaharat absorbţia magneziului scadeÎn diabetul zaharat absorbţia magneziului scade

Page 34: METABOLISMUL FIERULUI

Rolul fiziologic al magneziuluiRolul fiziologic al magneziului

Rol în formarea substanţelor enzimaticeRol în formarea substanţelor enzimatice Kinaze (hexokinază, creatinkinază, proteinkinază)Kinaze (hexokinază, creatinkinază, proteinkinază) ATP-ază, GTP-azăATP-ază, GTP-ază Ciclaze (adenilat-ciclaza)Ciclaze (adenilat-ciclaza)

Activarea directă a enzimelorActivarea directă a enzimelor FosfofructokinazăFosfofructokinază CreatinkinazaCreatinkinaza 5-fosfo-ribozil-pirofosfat sintetază5-fosfo-ribozil-pirofosfat sintetază Adenilat ciclazăAdenilat ciclază Na,K,ATP-ază.Na,K,ATP-ază.

Page 35: METABOLISMUL FIERULUI

Rolul fiziologic al magneziuluiRolul fiziologic al magneziului

Influenţă asupra proprietăţilor membranelor Influenţă asupra proprietăţilor membranelor celularecelulare Conducerea influxului nervosConducerea influxului nervos Modularea canalelor de calciuModularea canalelor de calciu Transport ionic în special de potasiuTransport ionic în special de potasiu

Alte acţiuniAlte acţiuni Intervine în sinteza proteinelorIntervine în sinteza proteinelor Intervine în activarea aminoacizilorIntervine în activarea aminoacizilor Intervine în sinteza acizilor nucleiciIntervine în sinteza acizilor nucleici Intervine în sinteza compuşilor macroergiciIntervine în sinteza compuşilor macroergici

Page 36: METABOLISMUL FIERULUI

Deficitul de magneziuDeficitul de magneziu

Este relativ frecventEste relativ frecvent Apare în aport insuficient sau pierderi Apare în aport insuficient sau pierderi

excesive sau combinarea celor douăexcesive sau combinarea celor două Curele de slăbire duc la deficit de aport, Curele de slăbire duc la deficit de aport, Alcoolismul cronic mai participă carenţa de Alcoolismul cronic mai participă carenţa de

B6 şi diureza osmoticăB6 şi diureza osmotică În afecţiuni ce evoluează cu malabsorbţieÎn afecţiuni ce evoluează cu malabsorbţie

Page 37: METABOLISMUL FIERULUI

Deficitul de magneziuDeficitul de magneziu

Deficitul de magneziu este frecvent întâlnit Deficitul de magneziu este frecvent întâlnit la gravide, respectiv în disgravidii, care la gravide, respectiv în disgravidii, care influenzează reverva de magneziu a nou-influenzează reverva de magneziu a nou-născutuluinăscutului

La copil – sinteză crescută de proteineLa copil – sinteză crescută de proteine În terapia cu calciu şi vitamină D în doze mari În terapia cu calciu şi vitamină D în doze mari

creşte eliminarea urinară a magneziuluicreşte eliminarea urinară a magneziului Deficitul de magneziu favorizează Deficitul de magneziu favorizează

aterogenezaaterogeneza

Page 38: METABOLISMUL FIERULUI

Supraîncărcare cu magneziuSupraîncărcare cu magneziu

apare la nou-născuţii a căror mame au apare la nou-născuţii a căror mame au primit sulfat de magneziu, în contextul primit sulfat de magneziu, în contextul eclampsiei şi în insuficienţa renală unde eclampsiei şi în insuficienţa renală unde se perturbă eliminarea magneziului. se perturbă eliminarea magneziului.

Netratată duce la paralizia muşchilor Netratată duce la paralizia muşchilor respiratorirespiratori

Page 39: METABOLISMUL FIERULUI