of 13/13
Cuprins Prefafi Originea gi importanta propolisului Utilizarea propolisului: introducere Culesul propolisului Propolisul gioamenii lstoria propolisului ..........,. Strategia de cules la albine Ce albine culeg propolis 9i cum procedeazd ............. Alcituirea propolisului Componente active ........... Proprietili fizice gi chimice Alte proprietiti ....,.............. Standardul Pentru ProPolis Oblinerea propolisului Prezentare generatd lmportanla propolisului pentru albine Cdt propolis se Poate recolta? Tehnici de oblinere a propolisului Curdlarea stuPilor Planifi carea recoltdrii propolisului Propolisul in apiterapie Propolisul tropical Tolerabilitatea propolisului Efecte .......,,.. Aplicirile propolisului Aplicarea externi Aplicarea interni ".'.'..'....."'.....'.......'.' Propolisul ca remediu universal? Bei Krebserkrankungen........ ;...'....... Antioxidative Wirkung Cancer 9 TL 1.1. t4 16 t9 25 26 29 31 32 32 33 35 35 37 37 38 38 40 53 55 56 57 58 58 58 61 68 69 68

Cuprins - cdn4.libris.ro - Klaus Nowottnick.pdf · Ele influenleaz5 metabolismul proteic, metabolismul grisimilor 9i metabolismul zahirului, sinteza proteinelor in organism, abilitatea

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cuprins - cdn4.libris.ro - Klaus Nowottnick.pdf · Ele influenleaz5 metabolismul proteic,...

 • Cuprins

  PrefafiOriginea gi importanta propolisului

  Utilizarea propolisului: introducereCulesul propolisuluiPropolisul gioamenii

  lstoria propolisului ..........,.

  Strategia de cules la albine

  Ce albine culeg propolis 9i cum procedeazd .............

  Alcituirea propolisuluiComponente active ...........

  Proprietili fizice gi chimiceAlte proprietiti ....,..............Standardul Pentru ProPolis

  Oblinerea propolisuluiPrezentare generatd

  lmportanla propolisului pentru albine

  Cdt propolis se Poate recolta?

  Tehnici de oblinere a propolisului

  Curdlarea stuPilorPlanifi carea recoltdrii propolisului

  Propolisul in apiterapiePropolisul tropical

  Tolerabilitatea propolisului

  Efecte .......,,..

  Aplicirile propolisuluiAplicarea externiAplicarea interni ".'.'..'....."'.....'.......'.'Propolisul ca remediu universal?

  Bei Krebserkrankungen........ ;...'.......Antioxidative WirkungCancer

  9

  TL

  1.1.

  t416

  t9

  25

  26

  29

  31

  32

  32

  33

  35

  35

  37

  37

  38

  38

  40

  53

  5556

  57

  58

  58

  58

  61

  68

  69

  68

 • Cuprins

  Efect antioxidant

  Posibiliti[i de utilizare ale propolisu|ui,,.........,,.....Angina pectoraliArterioscleroze ...................

  CalmantTratarea g6tului 9i a faringelui

  BrongitiAstm ............Sinuzitd

  Afecliuni virale ...........Tratarea herpesuluilnfeclii gripale

  Tratarea rinilorAfecgiuni ginecologice

  lnflamalii vaginaleMenopauza

  Afecliuni bdrbitegtiAfecgiuni ale prostateiTratament apiterapeutic pentru afecfiuni ale prostatei

  Afecliuni ale incheieturilor .,..........,.,HemoroiziAfecliuni reumaticeAnestezie localS ...........intdrirea sistemului imunitarDetoxifi carea organismuluiEfect anti-cancer ................Regenerarea lesuturilorPropriet6!i antioxidanteFolosirea ca adjuvant in tratamentul convenlional

  Alergii ..........

  Cadrul legal .....:,:...........,,,.

  Reglementiri privind aprobarea medicamentelor ....,....,.,.....

  Relete cu propolis......,.

  PregdtiriAveli la dispozilie mai multe metode

  Prepararea tincturilor de propolis cu alcool (etanol)Echipament necesar

  69

  73

  73

  75

  77

  77

  77

  79

  80

  82

  82

  82

  83

  83

  84

  85

  86

  86889L

  91

  92

  92

  92

  93

  93

  93

  94

  94

  95

  99

  100

  101

  103

  103

  103

  10410s

 • Cuprins

  Prepararea tincturilorReleti de tincturd nr. 1 ..............Regetd de tincturd nr. 2 .............Releti de tincturd nr. 3 .............Reletd de tincturd nr.4 .............Releti de tincturi nr. 5 (conform lui Grohmann, 1988)

  Refeti de tincturi nr. 7(conform lui DANILOW)Reletd de tincturi nr. 8 (conform lui George TAMAS) ....................Reletd de tincturd nr. 9 (conform lui DRESCHER) ...........................

  Prepararea extractelor de propolis cu alcool (eqgnol)

  Releta 1: metoda in doui etape (conform lui GROHMANN) ..........Releti nr. 2: Condensare prin evaporare

  Tincturi de propolis firi alcool ...............:......Releti de tincturi nr. 1 (fdrd alcool) .........Releti de tincturi nr. 2 (fird alcool) .........Reletd de tincturi nr. 3 (fdri alcool) .........

  Uleide propolis (conform lui Karlheinz GRAF) ..........Releti pentru ulei de propolis ..................

  Prepararea alifiilor de propolislntroducereMateriale necesareReletd de alifie nr. L ...................Releti de alifie nr. 2 ...................Reteti de alifie nr. 3 ...................Refeti de alifie nr. 4 ..................Releti de alifie nr. 5 ..................Refetd de alifie nr. 6 ..................Reletd de alifie nr.7 ..................Reletd de alifie nr.8 ..................Releti de alifie nr. 9 (alifie de extraclie conform lui POCINKOVA) .Reletd de alifie nr. 10 (alifie de propolis cu acid salicilic conform lui

  POCTNKOVA)

  Releti de alifie nr. 11 (alifie de propolis conform luiWHlTE) ........Releti de alifie nr. 12 (conform |uiGROHMANN) ..........................Reletd de alifie nr. 13 (conform lui NEWHOLD) ..............................

  Releti de alifie nr. t4 .................Prepararea cremelor de propolis

  lntroducereReleti de cremi nr. 1 (conform lui DRESCHER) ..........................,... L25

  106

  108

  109

  109

  1L3

  113

  113

  109

  109

  109

  Lt1.LLILLILtlLttL121L3

  LL4

  TL4

  11s

  1L5

  116L17

  118

  L18

  118

  LLg119

  119

  L20L20

  L2012LLzL

  L23L25L25L25

 • I AJW'irrB

  Releti de cremd nr. 2 ...................PlasturiPudri ...........Miere cu propolisMigti de fagi ....,.........

  Releti nr. 1 ...................Reletd nr. 2 ...................Releti nr. 3 ...................

  Propolis pentru pir ...............Substanli pentru ingrijirea pdrului (impotriva pirului gras conformluiC. KROCHMAL) ...............

  ingrijirea gurii 9i buzelorBalsam de buze cu propolisApd de guri cu propolis (din emisiunea Hobbythek)

  Propolisul in medicina veterinardAnimale de casi gi animale de ferm6Albine ,.........Giini .,...........Ciini .............

  Concluzii

  L26129

  129

  729

  131

  131

  131

  132132

  732133

  133

  133

  133

  133

  135

  136

  138

  137

 • k&***

  Substanla r5ginoasd pe care albinele o culeg 9i care provine de lamugurii copacilor, se amestecS, incd in timpul zborului, cu secrefiilorglandulare ale albinei.

  Acest amestec nu este format doar dindar care insumeazd 50 %. Albinele meliferead5ugSnd ceard (30 %) si o cantitate micl deuleiurieterice {lO%1.

  De asemenea, trebuie gtiut faptul ci intregul amestec este imbogSlitcu fermenli (GOMEZ-CARAVACA et al., 2006). Pe 16ngi aceste substanleorganice se mai gdsesc fenoli 9i esteri, flavonoide sub forme deflavonoli, flavone, flavonone, dihidroisoflavone 9i chalcone, terpene,beta-steroide, aldehide 9i alcooli aromatici, sesquiterpene (fac partedin clasa terpenelor 9i au trei legdturi de izopren), precum 9i stilbene 9iterpene (AGA et al., L994; RUSSO et al., 2002). Cei din urmi cauzeaziprobabil gi reacliile alergice deoarece sunt cunosculi ca factori care staula baza alergiilor in industria prelucrdrii lemnului giin domeniile unde selucreazd manual. Compozifia propolisului variazS foarte mult in funcfiede vegetalia din locul respectiv, in funclie de anotimp, de climd 9i de altecircumstanle locale.

 • Alc5tuirea proPotisuiui

  Cornponente active

  Stiinla a demonstrat efectele antibacteriene 9i antimicotice alepropolisului. Potenlialul anestezic este considerabil mai mare decAtcel al novocainei. Efectul antibiotic se coreleazd cu conlinutul de acizicarboxilici (acid cafeic, acid ferulic, acid benzoic). Efectul este intdrit princonlinutul ridicat de flavonoide (galanginS, pinocembrinS, pinostrobinS,quercetini 9i ulei de camfor). De asemenea, trebuie s5 se ia in considerarefaptul ci diversele flavonoide prezinti fiecare o acliune diferitS.

  Propolisul are efect antibacterian 9i antimicotic

  Lista suhstantelor comPonentepropolisul este alcStuit dintr-un numSr mare de substanle precum

  fier, cupru, magneziu, seleniu, siliciu, zinc, uleiuri eterice, acizi gra9i,

  flavonoide (de exemplu, chrysin, isonymphaenol nymphaenol-A/-B/-C), fenoli (de exemplu, acid cumaric, acid isoferulic, acid ferulic, acid

  cafeic, acid cinamic), zaharide (polizaharide), vitamina A, vitamina 83 9ivitamina E.

  Nu este posibild formarea unei formulepropolisul nu are o compozilie chimicd constasunt diversele surse regionale gi botaniceprecum gi zonele climatice diferite.

  propolisul prezintS diferenle anuale. Propolisul oblinut la inceputulverii provine din surse diferite fala de cel oblinut la sf6rgitul verii. Toatedatele cu privire la substanlele componente nu reprezintd dec6t o medie.

  Peste 300 substanle comPonente

  Dr. BOGDANOV a adus laolaltd datele oblinute la diferili autori. intabelul urmdtor putelivedea estimirile asupra cantitdlilor de substanle.in prezent s-au gisit peste 300 de substanle componente (CASTRO etal., 2001).

  21

 • ?) P ropolis

  Hidrocarburi, cear5,ester molecular superioleter gi ketonS, acizi gragisuperiori gi steroizi

  Polifenoli: chalcone,dihidroxichalcone,flavanone, flavonole

  Acizi aromatici, esteridin acizi aromatici cualcooli, terpenoide alcooli,aldehide, ketone

  Aminoacizi, zahdr; vita-mine, substanle minerale

  5-3A% Substanlelemenlionateprovinin mare parte din ceara de albinegi se pistreazi in urma filtrdriisoluliei alcoolice.

  5-50 % Sunt substanle alcoolice

  5-10 % Sunt in parte substanle alcoolice

  t-to% Sunt solubile in api 9i pulinsolubile in alcool

  Fropolisuleste solid, fin sau foarte moale in funclie de temperatur{

  Praprietdli frrice gi chirnicePropolisul este solid gi sfdrAmicios la temperaturi cuprinse intre

  0 - 15 'C. La temperaturi cuprinse intre 25 - 30 'C devine fin gi maleabilasemenea altor rSgini. La peste 30'C devine foarte moale si lipicios.Atenlie sd nu pdtali hainele! Atunci devine lipofil (se dizolvd gi seamestecd ugor cu grisimile gi uleiurile) si hidrofob. Devine lichid laaproximativ 65 'C gi se dizolvS complet dacS temperatura trece de 100"C.

  Alte proprietf;tiEfectele propolisului sunt foarte diversificate, iar gtiinla mai are mult

  de lucru pentru a rSspunde la toate intrebdrile legate de substanlelecomponente 9i de a analiza gi cerceta spectrul de efecte 9i avantajele carerezulti din acestea pentru utilizarea lorin medicina umani 9i veterinarS.

  O caracteristici foarte importanti a proantioxidant gi antibiotic. Dar asta nu estebactericid, antiviral gi antimicotic (anti ci

 • AIcituirea propolisului

  Acidul cafeic fenetil ester (Caffeic acid phenethyl ester = CAPE)este o substan!5 activd biologic care se gisegte in propolis 9i care arenigte proprietSli biologice gi medicinale foarte interesante. Propolisulare proprietatea de a controla procesul de apoptozS, adicd poate s5

  ,,controleze" moartea celulari (DRAGANOVA-FILIPOVA et al., 2008; LIAOet al., 2003 5i CHEN et al., 2005).

  Culoarea variazi intre rnaro deschis 9i rogu inchis

  Culoarea propolisului depinde de originea sa gi variazi intre marodeschis 9i rogu inchis. i9i va menline proprietSlile timp de p6nd la cinciani dacd se depoziteazi in spalii intunecate 9i rdcoroase, in recipienteetange. Propolisul este cel mai eficace c6nd se afl5 in stare proaspitS.Propolisul care provine din zona noastrS climaticS conline diferitecomponente fenolice (5-50 %) pe care le-am menlionat deja in tabel,dintre care go-95 % sunt flavonoide. Cele din urmS sunt responsabilepentru proprietSlile de int5rire a sistemului imunitar. spre deosebirede antibioticele convenlionale, cantitatea mare de flavonoide care segSsesc in propolis ii conferS o gamS largS de efecte impotriva bacteriilor,virusurilor 9i fungilor. De asemenea, efectele adverse sunt foarte rarespre deosebire de cele cauzate de antibioticele convenlionale.

  Con!ine oligoelemente necesare vie!ii

  Cantitatea mare de oligoelemente necesare vielii, precum fier,aluminiu, vanadiu, calciu, siliciu, mangan, stronliu, azot 9i magneziu suntabsolut necesare pentru funclionarea optimd a proceselor fiziologicedin corpul uman. Ele influenleaz5 metabolismul proteic, metabolismulgrisimilor 9i metabolismul zahirului, sinteza proteinelor in organism,abilitatea corpului de reglare a temperaturii, formarea oaselor 9i as6ngelui, precum gi reacliile imunobiologice. in acest context a iesit laivealS legitura dintre oligoelemente, vitamine, fermenli 9i hormoni'

  Standardul pentru PropolisGama largi de substanle com

  standardizarea propolisului. Din acest motiv inu a existat pAni acum, un standard al ca

  Nu existd niciun standard obligatoriu atunci c6nd vorbim desprefabricarea produselor pe bazi de propolis, mai ales a tincturilor. CucAt mai mare este cantitatea de propolis extras, cu atAt mai eficace

  J.l

 • 34 Fropolis

  Folositi nurnai alcool nredicinal pun!

  este tinctura. Pe 16ngd tincturile predominant alcoolice, se gdsesc 9i tincturipe bazd de ap5. Pentru fabricarea soluliilor alcoolice nu este permisi dec6tfolosirea alcoolului medicinal pur (etanol). Alcoolurile denaturate, precumbduturile spirtoase, nu se pot folosi. in Franla s-au fdcut experimentecomplexe folosind bacterii cunoscute ca fiind parazili ai insectelor(CHAUVIN). Rezultatele au fost surprinzitoare. S-a constatat cd albinele nuau niciun parazit, spre deosebire de alte insecte. in consecin!d, bacteriile

  9i virusurile nu pot s5 igi ducd existenla parazitard in corpul albinelor.O exceplie a ultimilor ani sunt infecliile cauzate de virusuri precum ceiprovenili de la acarienii Varroa care sunt purtStori ai acestor virusuri.

  Producerea unui antibiotic de cStrevirusurile care le-ar putea face rdu sd se

  albine im

  Experimentele ulterioare pentru a studia efectul anti microbian alpropolisului asupra multor microorganisme au continuat sd produciaceleagi rezultate. Unele tulpini au fost distruse intr-un interval de 15-20de minute, altele in decurs de 5 ore. Durata acestui interval de timpdepinde de sensibilitatea microorganismelor precum 9i de originea giconcentralia propolisului.

  Astfel, compozilia propolisului este foarte complicatS, iar valoarea saterapeutici depinde de originea, de puritatea, de metoda de depozitaregi de releta folosit5 la prepararea tincturiloL a alifiilor etc.

  Compozilia propolisului este foarte complicatd

  Conform Dr. KEMPF, componentele solubile in alcool ale cleiului dealbine sunt recunoscute pentru efectele biologice. Flavonele 9i flavonoidele,care sunt folosite de mult timp in medicind datoriti proprieti-tilor lor desigilare a vaselor de sAnge gi pentru efectul antiinflamator, sunt parte aacestui produs. De asemenea, s-au reugit izolarea galanginei, quercitineigi a acidului ferulic care sunt esenliale pentru efectul antibiotic al cleiuluide albine, precum $i acidul cafeic care omoari fungii.

  Propolisul are efect puternic mai ales improvoaci erizipel, impotriva tifosului gide germeni intestinali.

 • Prezentarein domeniul apiculturii, mereu existi pdreri impdrgite pe tema

  propolisului. Unii apicultori sunt de pdrere ci acele colonii care producmult clei nu se inmullesc la fel de bine gi ci trebuie si se inlocuiasci cuprima ocazie c6nd se schimbi matca. Allii sunt fericili c6nd albinele lorproduc mult propolis. La final ei recolteazi cleiul de albine pentru a facetincturi, alifii 9i alte produse.

  Munca la un stup puternic, cu mult propolis, nu este deloc ugoaripentru apicultor. Este o munci frustranti mai ales dacd folosili stupicu deschidere frontalS deoarece acegtia au ferestrele 9i ramele prinse

  intr-un singur bloc. Stupii etajati gi cei trapezoidali nu provoaci atAteaprobleme deoarece fagurii se pot ridica de sus'

  Astfet de acumuldri de propolisintre componentele mobile ale stupului pot sd

  tng re uneze m u nco. (Foto: Nowottnick)

 • 0btinerea propolisului

  lmportanla propolisului pentru albine

  Colectarea propolisului este un comportament natural al coloniei 9ireprezinti una dintre activitSlile coloniei. Spre deosebire de apicultor,pentru care propolisul nu este absolut necesar, pentru albine, acestaeste important pentru supravieluirea intregii colonii' Aceastd nevoieeste un rezultat al evoluliei gi nu trebuie s5 intervenim fSrE mdsurS.Acest aspect este cu atat mai important pentru apicultorii care dorescsi colecteze propolisul de la albine.

  Propolisul este important pentru supravieluirea albinelor!

  De multe ori am int6lnit apicultori care ardeau propolis impreunacu tabac cSnd foloseau afum5toarea. Fumul miroase mult mai bine, iar

  albinele vor fi mai linigtite. Ce doresc sd scot in vedere nu este faptul c5propolisul trebuie s5 se ard; gi s5 se pun; in afumatoare, ci el trebuie s5

  se foloseascS in scopuri medicinale, in sticle de sirop 9i in cutii de cremedatoriti proprietSfilor sale vindecitoare 9i calmante.

  Este regretabil faptul c5 propolisul nu este apsa valoare gi ci este considerat doar un reziaceasti diferenti atunci c6nd cur51a1i stupii gi n

  Sper 9i cred cE deja a avut loc o schimbare de mentalitate care va continua.

  Albinele adunS propolis pe tot parcursul sezonului doar c5 in cantitSlidiferite, aga cum am precizat deja, care diferd de la o colonie la alta. Daci

  sezonul este bun, albinele vor ignora recoltarea propolisului deoarecenectarul este prioritar gi toate albinele se vor ocupa de colectarea sa. in acest

  moment are loc produclia de faguri de miere deoarece celulele fagurilor nu

  conlin propolis, iar acegtia vor rim6ne albi, aga cum le place clienlilor.

  Cit propolis se poate recolta?

  Puteli recolta intre 50 * 10O g de propolis per colonie, per sezon!

  37

  Mare parte din propolis se recolteazi dup-5principale, vara devreme sau la finalul verii, da

  cantitatea depinde de loc gi o" oiain", plantelor de la care albineleadund propolis. Acest proces nu se poate grdbi. in timpul unui sezon se pot

  obline'aproximativ 50-100 g de propolis per colonie. in ltalia 9i in alte !5ri