Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

Embed Size (px)

Text of Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  1/22

  -- ocupă un loc principal printre multidudinea docupă un loc principal printre multidudinea dtransformări ale compuşilor proprii materiei vii transformări ale compuşilor proprii materiei vii Rolul plastic al proteinelor este incomparabil mRolul plastic al proteinelor este incomparabil m

  important decât rolul lor ca sursă de energieimportant decât rolul lor ca sursă de energie Proteinele alimentare nu intră nic Proteinele alimentare nu intră nic i i odată în constituţiaodată în constituţia

  ţesuturilor organismelor fără o prealabilă degradare a lorţesuturilor organismelor fără o prealabilă degradare a lor Proteinele extracelulare nu pot stăbate membranaProteinele extracelulare nu pot stăbate membrana

  celulară – ele fiind în prealabil hidrolizate până lacelulară – ele fiind în prealabil hidrolizate până la

  aaaa

  - trebuie abordat la două nivele- trebuie abordat la două nivele metabolismul aminoacizilor metabolismul aminoacizilor

  metabolismul proteinelor pp-zisemetabolismul proteinelor pp-zise

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  2/22

  -- Se realizează prin mecanisme generale deSe realizează prin mecanisme generale debiosinteză şi degradare, comune tuturorbiosinteză şi degradare, comune tuturor aaaa, dar şi pe, dar şi pecăi particulare, proprii fiecăruicăi particulare, proprii fiecărui aaaa în parteîn parte

  !n organismul animal"!n organismul animal"aaaa provin din provin din- proteine alimentare- proteine alimentare

  BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  - proteine proprii- proteine proprii

  origine exogenăorigine exogenă

  în urma hidrolizei lor sub acţiuneîn urma hidrolizei lor sub acţiune proteazelor intracelulare proteazelor intracelulare

  !n acelaşi timp" în organismele animale are loc o!n acelaşi timp" în organismele animale are loc obiosinteză proprie debiosinteză proprie deaaaa #neesenţiali$" cei esenţiali fiin#neesenţiali$" cei esenţiali fiin procuraţi din hrană procuraţi din hrană

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  3/22

  Plantele şi microorganismele au capacitatea de a-şiPlantele şi microorganismele au capacitatea de a-şisintetiza toţisintetiza toţiaaaa fără nici o excepţiefără nici o excepţie

  - aminare reductivă- aminare reductivă

  BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  - transaminare- transaminare

  %iosinteză%iosintezăaaaa decurge prindecurge prin

  Plantele şi microorganismele reprezintă surse dePlantele şi microorganismele reprezintă surse deaaaa esenţiali pentru animaleesenţiali pentru animale

  - căi specifice- căi specifice

  - căi comune- căi comune

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  4/22

  !"IN!%E %E&'#TI() !"IN!%E %E&'#TI() BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  Procesul Procesul decurge în & etapedecurge în & etape

  foloseşte ca precursorifoloseşte ca precursori* * -cetoacizii -cetoacizii ce se formează înce se formează încantităţi mari princantităţi mari prindegradarea aerobădegradarea aerobă aa glucidelor glucidelor

  - condensarea- condensarea ' ' -cetoacidului -cetoacidului cucu () () ** şi formarea unuişi formarea unuiiminoacid iminoacid

  - reducerea- reducerea iminoacidului şi formarea aminoacidului iminoacidului şi formarea aminoacidului

  COOH

  O

  R COOH

  NH

  RC + NH 3- H 2O

  C

  cetoacid iminoacid

  COOH

  NH2

  RCOOH

  NH

  R

  NADH+H + NAD +

  CH

  aminoacid

  C

  iminoacid

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  5/22

  !"IN!%E %E&'#TI() !"IN!%E %E&'#TI() BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  prin acest mecanism se formează prin acest mecanism se formează alaninaalanina"" acidulacidulaspartic aspartic şişi acidul glutamic acidul glutamic

  ambele reacţii sunt catalizate deambele reacţii sunt catalizate deenzime specificeenzime specifice

  COOHO

  CH3 COOHNH2

  CH3C + NH 3

  acidul piruvic

  NADH+H + NAD+

  CH

  alanina

  alanindehidrogenaza

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  6/22

  !"IN!%E %E&'#TI() !"IN!%E %E&'#TI() BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  COOHO

  CH2HOOC COOH

  NH2

  CH2HOOCC + NH 3

  acidul oxalilacetic

  NADH+H + NAD +

  CH

  acid aspartic

  aspartatdehidrogenaza

  COOH

  O

  (CH 2)2HOOC COOH

  NH2

  (CH 2)2HOOCC + NH 3

  acidul cetoglutaric

  NADH+H + NAD+

  CH

  acid glutamic

  glutamatdehidrogenaza

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  7/22

  !"IN!%E %E&'#TI() !"IN!%E %E&'#TI() BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  COOH

  NH2

  CH2

  HOOCCHCH

  COOHHOOC

  + NH 3

  acidul umaric

  CH

  acid aspartic

  aspartaza

  în organisme pot avea loc şi procese de aminareîn organisme pot avea loc şi procese de aminarereductivă specifice anumitorreductivă specifice anumitoraaaa

  acidul aspartic acidul aspartic se poate forma şi prin simpla aminare ase poate forma şi prin simpla aminare aacidului fumaric acidului fumaric

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  8/22

  !"IN!%E %E&'#TI() !"IN!%E %E&'#TI() BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  în organismele animale sursa de azot este în specialîn organismele animale sursa de azot este în specialazotul aminic şi mai puţin cel amoniacal azotul aminic şi mai puţin cel amoniacal

  în plante şi microorganisme este utilizat îndeosebiîn plante şi microorganisme este utilizat îndeosebiazotul amoniacal ce provine din azotaţii luaţi din sol sauazotul amoniacal ce provine din azotaţii luaţi din sol sauchiar din azotul atmosferic #în cazul m+o+ fixatoare de ($chiar din azotul atmosferic #în cazul m+o+ fixatoare de ($

  întrucât amoniacul este toxic pentru celule" el esteîntrucât amoniacul este toxic pentru celule" el estedepozitat sub formă de amide #asparagină" glutamină$depozitat sub formă de amide #asparagină" glutamină$ azotul organic provenit din substanţele organice nuazotul organic provenit din substanţele organice nu

  este direct asimilabil este direct asimilabil

  sub acţiuneasub acţiunea ureazei ureazei "" ureeaureea este traneste transsformată în () formată în () ** i acesta este fixat i de ozitat sub formă de amidei acesta este fixat i de ozitat sub formă de amide

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  9/22

  T%!NS!"IN!%E T%!NS!"IN!%E BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  este un proces caracteristic pentru toateeste un proces caracteristic pentru toate

  organismeleorganismele procesul constă în transferul grupării amino de pe procesul constă în transferul grupării amino de pe

  unun aminoacidaminoacid pe un pe un cetoacid cetoacid

  cu formarea unuicu formarea unui nou aminoacid nou aminoacid şi a unuişi a unui nounoucetoacid cetoacid reac+ia este catalizată dereac+ia este catalizată de transaminaze specificetransaminaze specifice

  care au drept coenzimăcare au drept coenzimă pirido alfosfatul pirido alfosfatul

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  10/22

  T%!NS!"IN!%E T%!NS!"IN!%E BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  donorii principali de grupări amino suntdonorii principali de grupări amino sunt acidulacidul

  glutamic glutamic ,, acidul aspartic acidul aspartic şi amidele lor şi amidele lor ca acceptori principali func+ionează acidulca acceptori principali func+ionează acidul * * - -

  cetoglutaric şicetoglutaric şi acidul piru.ic acidul piru.ic

  s-a stabilit că e istă un număr mare des-a stabilit că e istă un număr mare de aaaa / / .alina.alina ,,leucinaleucina ,, izoleucinaizoleucina,, metioninametionina,, cisteinacisteina , etc01 care pot, etc01 care potceda gruparea lor amino diferi+ilorceda gruparea lor amino diferi+ilor *- *- cetoacizi cetoacizi

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  11/22

  T%!NS!"IN!%E T%!NS!"IN!%E BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  R CH

  COOH

  NH2

  R! CH

  COOH

  NH2

  R C"O

  COOH

  R! C"O

  COOH

  + +

  aminoacid cetoacid aminoacid cetoacid

  CH

  CH 2COOH

  NH2COOH CH 3

  CH

  COOH

  NH2C"O

  CH 3

  COOH

  C"O

  CH 2COOH

  COOH+ +

  acid glutamic acid piru.ic alaninaacid cetoglutaric

  #$%

  ( )2 ( )2

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  12/22

  T%!NS!"IN!%E T%!NS!"IN!%E BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  acest proces prezintă o importan+ă deosebităacest proces prezintă o importan+ă deosebită pentru biosintezapentru biosinteza aaaa şi respecti. substan+elorşi respecti. substan+elor proteiceproteice

  constituie una din căile de cone iune dintreconstituie una din căile de cone iune dintremetabolismul glucidelor şi cel al proteinelor metabolismul glucidelor şi cel al proteinelor

  *- *- cetoacizii cetoacizii ce rezultă din degradarea glucidelorce rezultă din degradarea glucidelorsunt utiliza+i la biosintezasunt utiliza+i la biosinteza aaaa at2t prin aminareat2t prin aminarereducti.ă c2t şi prin transaminarereducti.ă c2t şi prin transaminare

  acidul glutamic acidul glutamic şişi acidul aspartic acidul aspartic sunt considera+isunt considera+icomponen+i c3eie în metabolismulcomponen+i c3eie în metabolismul aaaa şi alşi al proteinelor proteinelor

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  13/22

  #)I S4E#I5I#E 6 !lte mecanisme implicate în#)I S4E#I5I#E 6 !lte mecanisme implicate înbiosinteza aabiosinteza aa

  BIOSINTE ! !"INO!#I I$O% BIOSINTE ! !"INO!#I I$O%

  tirozinatirozina rezultă din oxidarea enzimatică arezultă din oxidarea enzimatică afenil-alaninei fenil-alaninei

  cisteinacisteina se formeazăse formează prin transferul de grupăriprin transferul de grupări –,) pe–,) pe serinăserină

  CH2

  CH

  NH2

  COOHCH2

  CH

  NH2

  COOH

  OH

  enilalanina tiro&ina

  tiro&ina&a

  CH2

  CH

  OH

  NH2

  COOH

  CH2

  CH

  'H

  NH2

  COOH

  + H2'

  - H 2 O

  serina cisteina

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  14/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% o parte dino parte din aaaa liberi existenţi în celule sunt utilizaţi îliberi existenţi în celule sunt utilizaţi îbiosinteza de noi proteinebiosinteza de noi proteine

  o altă parte dino altă parte din aaaa liberi este degradată parţial sauliberi este degradată parţial sautotal cu formare de .total cu formare de . & & " ) " ) & & . şi () . şi () **

  presupune o multitudine de procese biochimice prin presupune o multitudine de procese biochimice princare sunt afectate grupările () care sunt afectate grupările () & & - şi - ..) - şi - ..)

  reacţia care are loc la nivelul grupării carboxilreacţia care are loc la nivelul grupării carboxil//decarbo ilaredecarbo ilare

  reacţiile care au loc la nivelul grupării aminoreacţiile care au loc la nivelul grupării amino//dezaminaredezaminare şişi transaminaretransaminare

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  15/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O%

  are loc în ţesuturile animalelor şi plantelor" precum şare loc în ţesuturile animalelor şi plantelor" precum ş

  la microorganismela microorganisme

  conduce la formarea de .conduce la formarea de . & & şi amineşi amine aminele ce se formează posedă o înaltă activitateaminele ce se formează posedă o înaltă activitate

  fiziologicăfiziologică// amine biogeneamine biogene reacţia este catalizată dereacţia este catalizată de decarboxilaze specificedecarboxilaze specifice

  pentru fiecare pentru fiecareaaaa în parte # în parte # liazeliaze $ $

  &E#!%BO7I$!%E &E#!%BO7I$!%E

  nu are loc pe scară largă şi de aceea este consideratănu are loc pe scară largă şi de aceea este consideratămai puţin o cale de degradare amai puţin o cale de degradare aaaaa" ci mai mult o cale de" ci mai mult o cale debiosinteză a aminelor bio ene

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  16/22

  R CH NH2

  COOH

  R CH2

  NH2

  CO2

  aminoacid amina

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  17/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O%

  prin decarbo ilarea prin decarbo ilarea 3istidinei 3istidinei rezultărezultă 3istamina3istamina

  au rol de hormoni tisulari au rol de hormoni tisulari

  &E#!%BO7I$!%E &E#!%BO7I$!%E

  prin decarbo ilarea prin decarbo ilarea triptofanuluitriptofanului rezultărezultă triptaminatriptamina prin decarbo ilarea prin decarbo ilarea tirozinei tirozinei rezultărezultă tiraminatiramina

  prin decarbo ilarea prin decarbo ilarea lizinei lizinei rezultărezultă cada.erinacada.erina prin decarbo ilarea prin decarbo ilarea ornitinei ornitinei rezultărezultă putresceina putresceina

  produşi de putrefacţie produşi de putrefacţie

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  18/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O%

  prin decarbo ilarea prin decarbo ilarea acidului glutamic acidului glutamic rezultărezultă

  acidulacidul

  8 8

  -aminobutiric -aminobutiric

  rol important pentru metabolismul ţesutului nervosrol important pentru metabolismul ţesutului nervos

  &E#!%BO7I$!%E &E#!%BO7I$!%E

  toatetoate aminele biogene posedă o pronun+atăaminele biogene posedă o pronun+atăac+iune fiziologică şi îşi manifestă această ac+iune înac+iune fiziologică şi îşi manifestă această ac+iune încantită+i foarte mici cantită+i foarte mici formarea lor în concentra+ii mari poate influen+aformarea lor în concentra+ii mari poate influen+anegati. acti.itatea normală a organismului negati. acti.itatea normală a organismului

  la organismele animale e istă ola organismele animale e istă o aminoo idazăaminoo idazăacti.ă ce o idează aminele în alde3ideleacti.ă ce o idează aminele în alde3idelecores unzătoare

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  19/22

  R CH2

  NH2

  R CH NH

  R CH NH R CHO

  R CHO R COOH

  amina

  + O2

  + H2O

  2

  imina

  aldehida

  acid

  + H 2O + NH 3

  + 1/2 O 2

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  20/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O%

  4rin dezaminare se în+elege eliminarea grupării4rin dezaminare se în+elege eliminarea grupăriiamino din aminoacizi cu formare de cetoacizi,amino din aminoacizi cu formare de cetoacizi,3idro iacizi sau acizi carbo ilici satura+i sau nesatura+i3idro iacizi sau acizi carbo ilici satura+i sau nesatura+işi amoniac0şi amoniac0

  &E &E !"IN!%E !"IN!%E

  ! ! cest proces poate decurge pe mai multe căicest proces poate decurge pe mai multe căi

  - dezaminare oxidativă- dezaminare oxidativă- dezaminare hidrolitică- dezaminare hidrolitică- dezaminare reductivă- dezaminare reductivă

  - dezaminare intramoleculară- dezaminare intramoleculară

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  21/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% &E &E !"IN!%E !"IN!%E - dezaminare oxidativă- dezaminare oxidativă

  - dezaminare hidrolitică- dezaminare hidrolitică

  R CH

  NH2

  COOH R C

  NH

  COOH R C

  O

  COOH

  aminoacid iminoacid

  FAD FADH 2

  H 2 O

  NH3 cetoacid

  R CH

  NH2

  COOH R CH

  OH

  COOH

  aminoacid

  H 2 O

  NH 3hidroxiacid

 • 8/20/2019 Metabolismul Protidelor - Metabolismul Aa

  22/22

  #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% #!T!BO$IS"'$ !"INO!#I I$O% &E &E !"IN!%E !"IN!%E - dezaminare reductivă- dezaminare reductivă

  - dezaminare intramoleculară- dezaminare intramoleculară

  R CH

  NH2

  COOH R CH 2 COOH

  aminoacid

  + H 2

  NH 3 acid carboxilic

  CH2

  CH

  NH2

  COOHR CH CH COOHR

  aminoacidNH 3

  acid carboxilic nesaturat