of 35 /35
METROLOGIJA METROLOGIJA MERNE JEDINICE

MERNE JEDINICE - kelm.ftn.uns.ac.rskelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/metrologija/MERNEJEDINICE.pdf · Međunarodni sistem jedinica, SI, je-koherentni sistem mernih jedinica-kojijeusvojila

 • Author
  buidan

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MERNE JEDINICE - kelm.ftn.uns.ac.rskelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/metrologija/MERNEJEDINICE.pdf ·...

 • METROLOGIJAMETROLOGIJA

  MERNE JEDINICE

  http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/

 • 2

  Merna jedinica je pojedinana veliina, usvojena i definisana dogovorom, sa kojom se poredeveliine iste vrste da bi se kvantitativno izrazile u odnosu na tu veliinu.

  JEDINICE MEUNARODNOG JEDINICE MEUNARODNOG SISTEMA JEDINICA (SI)SISTEMA JEDINICA (SI)

  Merna jedinica opisuje fiziku veliinu, njen naziv i oblik propisuje CGPM

 • 3

  JEDINICE MEUNARODNOG JEDINICE MEUNARODNOG SISTEMA JEDINICA (SI)SISTEMA JEDINICA (SI)

  Meunarodni sistemjedinica, SI, je-koherentni sistem mernih jedinica- koji je usvojila i preporuilaGeneralna konferencija za tegove i mere (CGPM)

 • 4

  JEDINICE MEUNARODNOG JEDINICE MEUNARODNOG SISTEMA JEDINICA (SI)SISTEMA JEDINICA (SI)

  Koherentni sistem (mernih) jedinicaje sistem u kojem su sve izvedenejedinice vezane za osnovne preko fizikih konstanti

 • 5

  PRAVILA PISANJA MERNIH JEDINICA

  Latinina mala uspravna slova osim za jedniceije ime je izvedeno iz linog imena

  1 m

  1 Gy

  Iza simbola ne stoji taka

  1 m.

 • 6

  - Izmeu simbola i broja se nalazi jedanprazan prostor

  1 m

  - U novi red se ne sme preneti samooznaka jedinice

  1 Gy

  1Gy

  PRAVILA PISANJA MERNIH JEDINICA (nastavak)

 • 7

  PRAVILA PISANJA MERNIH JEDINICA (nastavak)

  Nazivi mernih jedinica piu se malimpoetnim slovom (osim na poetkureenice), vai i za jedinice koje su dobilenaziv po imenu naunika

  Metar je jedinica za duinu

  Jedinica za duinu je metar

  Jedinica za apsorbovanu dozu je grej

 • 8

  Oznake mernih jedinica piu se beztake na kraju, izuzev pri normalnojinterpunkciji, tj. na kraju reenice

  1 m

  Jedinica za duinu se oznaava sa m.

  PRAVILA PISANJA MERNIH JEDINICA (nastavak)

 • 9

  Naziv predmetka SI i naziv merne jedinicepiu se zajedno kao jedna re

  milimetar: mmterabekerel: TBq

  PRAVILA PISANJA MERNIH JEDINICA (nastavak)

  Ukoliko se koristi jedinica koja nije zakonska pie se punim imenom(oveksivert, a ne ovek Sv)

 • 10

  PRAVILA PISANJA (nastavak)

  Opseg vrednosti, vie vrednosti, mere i tolerancije piu se prema sledeim primerima:

  PravilnoPravilno Pogreno25 C 5 C, (25 5) C 25 5 C2 kg, 3 kg i 4 kg 2, 3 i 4 kg80 mm x 25 mm x 50 mm 80 x 25 x 5020 kg do 30 kg 20 - 30 kg

 • 11

  Naziv Faktor Simbol Naziv Faktor Simbol

  Jota 1024 Y Deci 10-1 d

  Zeta 1021 Z Centi 10-2 c

  Eksa 1018 E Mili 10-3 m

  Peta 1015 P Mikro 10-6

  Tera 1012 T Nano 10-9 n

  Giga 109 G Piko 10-12 p

  Mega 106 M Femto 10-15 f

  Kilo 103 k Ato 10-18 a

  Hekto 102 h Zepto 10-21 z

  Deka 101 da Jokto 10-24 y

  PREFIKSI

  1012- 10-12 11. CGPM (1960)1018- 10-18 15. CGPM (1975)1024-10-24 19. CGPM (1991)Nije dozvoljeno kombinovanje prefiksa : 1 nm. NE 1 mm

 • 12

  PREFIKSI ZA BINARNE MULTIPLE1998 IEC standardizuje prefikse za binarne multiple koji se koriste za procesiranje i prenos podataka

  Faktor Ime Simbol Poreklo Izvod

  210 kibi Ki kilobinary: (210)1 kilo: (103)1

  220 mebi Mi megabinary: (210)2 mega: (103)2

  230 gibi Gi gigabinary: (210)3 giga: (103)3

  240 tebi Ti terabinary: (210)4 tera: (103)4

  250 pebi Pi petabinary: (210)5 peta: (103)5

  260 exbi Ei exabinary: (210)6 exa: (103)6

  Primeri i poreenje sa SI prefiksima1 kibibit 1 Kibit = 210 bit = 1024 bit

  1 kilobit 1 kbit = 103 bit = 1000 bit

  1 mebibyte 1 MiB = 220 B = 1 048 576 B

  1 megabyte 1 MB = 106 B = 1 000 000 B

  1 gibibyte 1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B

  1 gigabyte 1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B

 • 13

  - Zakonska regulativa zemalja lanica OIML ustonovljava pravila upotrebe mernih jedinica, kao i upotrebu mernih jedinica u posebnim oblastima kao to su zdravstvo, javna sigurnost i edukacija. -Vlada Srbije propisuje zakonske mernejedinice koje se koriste i nain njihoveupotrebe (Zakon o metrologiji, "Slubeni list SCG", br. 44/2005)- OIML vodi rauna o harmonizacijilegislative

  LEGISLATIVA

 • 14

  FIZIKA VELIINA NAZIV SIMBOL

  Duina metar m

  Masa kilogram kg

  Vreme sekunda s

  Ja;ina elektri;ne struje amper A

  Termodinamika temperatura kelvin K

  Koliina (gradiva) supstancije mol mol

  Jaina svetlosti(svetlosna jaina)

  kandela cd

  OSNOVNE MERNE JEDINICEOSNOVNE MERNE JEDINICE

 • 15

  Jedinica duine: metar [m]Metar je duina puta koji svetlost pree u vakuumu zavreme od 1/299792458 sekundec= 299 792 458 m s1

  1872:Metar je definisan prema prototipu napravljenom1799.28.9.1889: Prototip metra je smeten u BIPM

  1960: CGPM prihvata definiciju metra preko talasne duine zraenja u vakuumu koje odgovara prelazu izmeu specifinih energetskih nivoa atoma kriptona-86.

 • 16

  JedinicaJedinica masemase: kilogram : kilogram [[kgkg]] ((3. CGPM3. CGPM, , 1901)1901)

  Kilogram je jedinica mase i jednak je masimeunarodnog prototipa kilograma

  Poslednja osnovna jedinica definisanamaterijalnim artefaktom.

  Meunarodni prototip (1880.): smea 90 % platine i 10 % iridijuma.

 • 17

  Jedinica za vreme: sekund(a) [s]

  Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zraenjakoje odgovara prelazu izmeu dva hiperfina nivoaosnovnog stanja atoma cezijuma 133 (vai za T = 0 K)

  Sekunda se realizuje primarnom cezijumskomfrekvencijom na oko 2 x 10-15 ekvivalentom od 1 s na 15 miliona godina.

 • 18

  Ja;ina elektri;ne struje: amper[A]Andr-Marie Ampre (1775, Lion, Francuska-1836, Marselj, Francuska)Amper je stalna elektrina struja koja proizvodi silujednaku 2 x 10-7 N/m izmeu:

  - dva prava paralelna provodnika, - neograniene duine i - zanemarljivo malog krunog poprenog preseka, - koji se nalaze u vakuumu- na meusobnom rastojanju od 1 m

  Amper: realizacija preko vatapomou strujne vage.

 • 19

  Termodinamika temperatura: kelvin [K]Vilijam Tompson 1. baron (od reke) Kelvin (1824- 1907, UK)

  Kelvin je jedinica termodinamike temperature i predstavlja1/273,16 termodinamike temperature trojne take vode.

  Temperatura u jedinicama Celzijusovih stepena: t = T T0. : t/C = T/K 273.15

  K i 0C su jedinice Meunarodne temperaturne skale International Temperature Scale iz 1990 (ITS-90) 0.65 K to 3000 K

 • 20

  Jaina svetlosti (svetlosna jaina): kandela (cd)

  Kandela je svetlosna jaina (jaina svetlosti), u odreenom pravcu, izvora koji emituje monohromatsko zraenje frekvencije 540 x 1012herca i ija je jaina zraenja u tom pravcu 1/683 W/steradijanu.

  Definicija je bazirana na luminansi crnog tela na takimrnjenja platine. Usvojena je na 16, CGPM (1979) Rezolucija 3.

 • 21

  IZVEDENE MERNE JEDINICENazivi i oznake izvedenih jedinica SI obrazuju se od naziva i oznaka osnovnihjedinica SI na osnovu algebarskih izraza upotrebom matematikih simbolamnoenja i deljenjaDefinicije izvedenih jedinica SI izvode se iz definicija odgovarajuihveliina, uzimajui u obzir i faktore izraene brojem.Izvedene jedinice mogu biti:

  (1) Jedinice izraene preko osnovnih jedinica: povrina, zapremina, brzina, ubrzanje, gustina, specifina zapremina, gustina struje, jainamagnetnog polja, koncentracija,

  (2) Jedinice koje imaju specijalne nazive i simbole i jedinice koje sadrejedinice sa specijalnim nazivima i simbolima: radijan, steradijan, Hz, Pa, N, J, V, C, W, F, , S, Wb, T, henri, celzijusov stepen, Bq, Gy, S,

  (3) Jedinice koje se koriste za bezdimenzione veliine iliveliine ija je dimenzija 1

 • 22

  Jedinice izraene preko osnovnih jedinica (1)

 • 23

  Jedinice koje imaju specijalne nazive (2)

 • 24

  Jedinica za koliinu naelektrisanja: kulon [C](Charles Augustin de Coulomb: 1736- 1806, Pariz, Francuska)

  1 kulon je naelektrisanje koje nosi struja od 1 A u toku 1 s

  Kulon je ujedno i jednica elektrinog fluksa (Gausov zakon)

  Kulonov zakon:

  E jaina elektrinog polja normalnog na povrinu radijusa rQ koliina obuhvaenog naelektrisanja0 permitivnost slobodnog prostora

  1 C = 6.241509629152651018 elementarnih naelektrisanja1 C = 1.036 NA 105 elementarnih naelektrisanja

  ,

 • 25

  Jedinica za razliku elektrinog potencijala:volt [V](Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta:1745-1827, Italija)

  Broj volti je mera jaine elektrinog izvora u smislu koliko snage je proizvela data struja.

  Volt je definisan ka razlika potencijala u provodnikukada struja od 1 A gubi snagu od 1 W. 1 V = 1 W/A = 1 m2kgs3A1 = 1 J/CTehnika definicija volta linearni integral elektrinog polja :

  Nominalni naponi nekih izvora: - akcioni potencilaj nervne elije: 40 mV- potencijal jedne elije akumulatora: 1,5 V- potencijal automobilskog elektrinog sistema: 12 V- potencijal kune instalacije: 220 V- munja: 100 MV

 • 26

  Jedinica za elektrinu kapacitivnost:farad [F](Michael Faraday (1791-1867, Engleska)

  Kondenzator ima kapacitivnost od 1 F kada nakupljeno naelektrisanje od 1 C prouzrokuje potencijalnu razliku od 1 V izmeu ploa kondenzatora

  . ee: F, nF, pF, fF (kod integralnih kola)

  Farad NIJE faradej (stara jedinica za koliinu naelektrisanja, zamenjena sa C)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Faraday.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Farady20poundNote.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Condensators.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Condensators.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Photo-SMDcapacitors.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Photo-SMDcapacitors.jpg

 • 27

  Jedinica za elektrinu otpornost:om []( Georg Simon Ohm: 1789-1854, Nemaka)

  Om je otpornost koju proizvodi potencijalna razlika od1V kada protie struja od 1 A1 = 1 V/A = 1 m2kgs3A2

  Omov zakon: odnos izmeu napona i struje1990: zamenjen materijalni artefakt kvantnim Holovim efektom

  Holovof efekat odgovara pojavi Holovog napona

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Resistors-photo.JPG

 • 28

  Jedinica za magnetni fluks: veber [Wb](Wilhelm Eduard Weber: 1804-1891, Nemaka)

  Definie se iz faradejevog zakona. Promena fluksa od 1 Wb u sekundi indukuje elektromotornu silu od 1 V.

  1 Wb = kgm2s-2A-1 = Vs = T m2

  Wb je velika jedinica = 108 maksvela 1 maxwell = 1 = 108 weber

 • 29

  Jedinica za magnetnu indukciju: tesla [T]SI jedinica za gustinu magnetnog polja(magnetna indukcija)

  Nikola Tesla: (10.7.1856, Smiljan, Gospi, na Vojnoj granici Habzburke monarhije 7.1.1943., Njujork, USA)

  Tesla je vrednost ukupnog magnetskog fluksa (magnetna snaga)po jedinici povrine.

  1 T = 1 Wb/m2 = 1 kgs2A1 Milorad Proti: miniplaneta 224 TESLA

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Nikola_Tesla.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:TeslaThinker.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Serbia100Dinara.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Serbia100Dinara.jpg

 • 30

  Jedinica za induktansu: henri [H](Joseph Henry: 1797-1878, Amerika)

  1 H = Wb/A = 1 m2kgs2A2

  Ako se u strujnom kolu jaina struje promeni za 1 A/s uz rezultujuu elektromotornu silu od 1 V onda je induktivnost kola 1 henri.

 • 31

  Jedinica za temperaturu: stepen celzijusov [C ](Anders Celsius : 1701-1744, vedska)

  Danaiel Gabriel Fahrenheit (1686-1736, Nemaka)

  Konverzionu oblik

  Konverzija u ...

  Formula

  Celsius Farenhajt F = C 1.8 + 32

  Farenhajt Celzijus C = (F 32) / 1.8

  Celzijus Kelvin K = C + 273.15

  Kelvin Celzijus C = K 273.15

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Celsius.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Celsius.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fahr.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fahr.jpg

 • 32

  Jedinica za snagu: vat [W](James Watt: 1736 - 1819, Engleska)

  1 W = 1 J/s = 1 Nm/s

  Konverzije:

  1 W = 3,412 BTU/h (British thermal unit)1 KS = 745,7 W1 KS (elektrina, britanska) = 746 W1 KS (elektrina, evropska) = 736 W1 KS (metrika) = 735, 499 W

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:James_Watt_small.jpg

 • 33

  DOPUTENE MERNE JEDINICE VAN SI

 • 34

  DOPUTENE MERNE JEDINICE VAN SI(nastavak)

 • 35

  Broj izvedenihjedinica SI nijeogranien.

  JEDINICE MEUNARODNOG SISTEMA JEDINICA (SI)JEDINICE MEUNARODNOG SISTEMA JEDINICA (SI)PRAVILA PISANJA MERNIH JEDINICA (nastavak)