of 82 /82
METODE U RADIOTERAPIJI Prof.dr Vesna Spasić Jokić Medicinski fakultet, Vojnomedicinska akademija, Univerzitet odbrane, Beograd Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu [email protected] i [email protected]

METODE U RADIOTERAPIJI - kelm.ftn.uns.ac.rskelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/RADIOTERAPIJA-KOMPLETNA.pdfBrahiterapija Jedan od modaliteta terapije jonizujućim zračenjem Koriste se sićušni

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of METODE U RADIOTERAPIJI -...

 • METODE U RADIOTERAPIJI

  Prof.dr Vesna Spasić Jokić

  Medicinski fakultet, Vojnomedicinska akademija, Univerzitetodbrane, Beograd

  Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

  [email protected] i [email protected]

 • RADIOTERAPIJA

  Primena jonizujućih zračenja u lečenjukarcinoma

  Palijativni tretman

  TBI (total body iradiation)-za pripremutela kod transplantacije kostane srži

  Tretman nemalignih bolesti, ali uz velikirizik mogućnosti indukcije karcinoma

 • “doziranje”

  Za radikalne kurativne slučajeve:- za čvrste velik tumore (mete) (50 do 70) Gy, - za limfomne tumore (20 do 40) Gy

  Kod palijativne radioterapije: odjednom (6-10) Gyna tumor u metastazi da bi se ublažio bol

  Ukupna doza se raspoređuje (frakcioniše) u dnevne doze obično (1,8 – 2) Gy, 5 dana nedeljno. Ovakav plan uračunava sve moguće retrogradne slučajeve i vikend pauzu

 • Zračenje oštećuje DNK ćelijetumorskog tkivaZa razliku od zahteva u zaštiti od zračenja sada biramo ćelijsku SMRT

  Dve osnovne grupe:1) radioterapija spoljašnjim snopom(teleterapija, perkutana terapija):terapija zatvorenim izvorima zračenja

  2) brahiterapija: terapija otvorenimizvorima zračenja

 • Zahtev za mernu nesigurnost pri

  isporuci doze volumenu mete

  •Da bi se efikasno tretirao tumor i smanjile

  komplikacije propisana doza mora biti odredjena

  sa greškom manjom od 5 %.

  ICRU Rep 24 (1976) i Rep.42 (1988)

  IAEA 398

  AAPM TG 105 Report (2007)

 • Metode proračuna doze

  Konvencionalna

  Konvolucija uskog

  snopaMonte Carlo

  GLAVA & VRAT

  konvolucija

  Monte Carlo

 • Planiranje terapje

  10MV 4MV

  Modifikacija snopa ubacivanje dinamičkog klina

 • Radioterapija spoljašnjim snopom-planiranje

  Konvencionalna – tretman je planiran ilisimuliran na posebno kalibrisanimkonvencionalnim dijagnostičkim Rtg uzupotrebu bolusa na tretmanskoj glavi. Virtualno simulisana 3 D konformalna

  radioterapija: upotreba CT slike i posebnog 3D softvera za planiranjeIntenzitetom modulisana radioterapija: koristi

  MLC ne samo da oblikuje profil snopa već i davarira intenzitet snopa kroz metu.

 • Anatomija pacijenta mora biti definisana

  CT slike

  Ostali podaci

  Broj slajsova

  Kreiran 21 slajs na

  1 cm dužine9

  3D planiranje korišćenjem

  podatak dobijenim na CT

 • Intenzitetom Modulisana Radioterapija

  •Distribucija doze

  homogenija u Planned

  Target Volume (PTV)

  Smanjeno izlaganje zdravog tkiva

  visokim dozama

  Apertura snopa je oblikovana

  prema nepravilnom obliku mete

  (tumora)

  Modulisan fotonski fluks

  Glava i vrat

  dojka

  prostata

  dinamička tehnika

  Postavljanje

  kolimatora MLC

 • Kvaliteti snopa u radioterapiji

  1. Niskoenergetsko X (do 100 kV i HVL do 3 mm Al)2. Srednjeenergetsko X (80 kV - 300 kV

  HVL: 2 mm Al - 4 mm Cu)3. Gama zračenje 60Co (1,25 MeV) 4. Visokoenergetsk fotoni (1 MeV - 50 MeV;

  TPR20,10 : 0.5 - 0.84)5. Visokoenergetski elektroni (3 MeV -50 MeV ;

  R50 :1 g/cm2 - 20 g/cm2)

  6. Protonsko zračenje (50 MeV do 250 MeV; Rp 0,25 g/cm

  2 - 25 g/cm2)7. Teški joni: Z između 2 (He) i 18 (Ar)

  (Rp 2 g/cm2 - 30 g/cm2 )

 • Linearni akcelerator

  Akcelerator čestica je uređaj koji koristi električno i/ili magnetno polje da ubrza naelektrisane čestice (poveća energiju)

  2 MeV linearni Van de Grafov akcelerator (1960)

  Prvi LINAK je instaliran u Hameršmit bolnici u Londonu 1950.godine

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:2mv_accelerator-MJC01.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:2mv_accelerator-MJC01.jpg

 • ‚linearni akcelerator

  Strogi terminološki: deo sistema u kome seelektroni ubrzavaju do određene energije.

  Kolokvijalno: sistem koji visokofrekventnimelektromagnetskim talasima ubrzava elektrone, kroz linearnu cev, do visokih energija.

  Visokoenergetski snop elektrona:za plitketumori ili za formiranje snopa X-zračenjaudarom u metu od teškog materijala.

  Snop X-zračenja : za duboke tumore

 • Dužina talasovoda zavisi od konačne energije elektrona:

  ~30 cm na 4 MeV~150 cm na 25 MeV.

 • Teleterapijske mašine

  • Mašine u perkutanoj radioterapiji koje sadrže radioaktivne izvore-emitere gama zračenja.

  • Aktivnosti: (185-370) TBq; Jačina doze na 80 cm od izvora: (100-200) cGy/min

  60Co 137Cs 152Eu

  T1/2 godine 5,3 30 13,4

  Energija MeV 1,17 i 1,33 0,662 0,6-1,4

  Spec. const jačine KairGym2/GBqh 309 78 250

  HVL cm Pb 1,1 0,5 1,1

  Način proizvodnje 59Co+n u reaktoru

  fisioniprodukt

  151Eu +n u reaktoru

 • RF napon konstantne frekvencije ( 10 -30) MHz primenjen je između dve elektrode, a naelektrisana čestica se ubrzava dok prolazi kroz prorez između dve elektrode.

  Sinrociklotron je ciklotron kod kog se menja frekvencija RF električnog polja da bi se kompenzovao porast mase čestica koje se ubrzavaju kada njihova brzina počne da se približava brzini svetlosti.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Orsay_proton_therapy_dsc04443.jpg

 • Protonska terapija

  • 1946 Robert R.Wilson, osnivač Fermi National Labs, predložio primenu protona i teških jona u terapiji

  • 1954 Prvi pacijent u Berkliju• 1989 Početak projekta TESLA(INN Vinča)• 2018. 80,000 pacijenata godišnje• 30 centara u svetu

  • Energija: (50-250) MeV• Praktični domet u tkivu:

  (3-25) cm 17

 • Broj centara: 8Max. Klinička energija: 60 MeV - 90

  MeVDomet u tkivu (ICRU): 3,1 cm - 6,5 cmTip akceleratora: ciklotronLokacije: Davis, CA, USA;

  Clatterbridge, UK; Nice, France; Chiba, Japan; Villigen, Switzerland; Vancouver, Canada; Berliin, Germany; Louvain-la-Neuve, Belgium

 • Broj centara: 18Max. Klinička energija: 160 MeV - 1 GeVDomet u mišiću: od 17,9 cm Tip akceleratora:ciklotron, sinhrociklotron,

  sinhrotron Lokacije: Cambridge, USA; Uppsala, Sweden;

  Moscow, Russia; Faure, South Africa; Bloomington, USA; Orsay, France; Dubna, Russia; Villigen, Switzerland; Boston, USA; Kashiwa, Wakaza , Hyogo and Shizouka in Japan; Loma Linda, USA; Tsukuba, Japan; Berkley, USA and St Petersburg, Russia

 • Zašto protoni imaju prednost

  • Relativno niska ulazna

  doza (plato)

  • Maksimalna doza na

  odredjenoj dubini

  (Bragov pik)

  • Nagli pad distalne doze

  • Energetska modulacija

  (prošireni Bragov pik)

  • RBE blizu 1 (1,1)

  Dubina

  Do

  za

  Fotoni

  Protoni

 • Protonska terapija

  PREDNOSTI NEDOSTACI

  Nulta doza iza Bragovog pika, niska ispred

  Tretman većih tumora višim dozama

  Oprema je mnogo skuplja reda (25-40) M$ u poređenju sa cenom od (3-5) miliona dolara za kompletan konvencionalni radioterapijski departman

  Dobra lokalizacija u prostoru

  Velike dimenzije akceleratora i transportnih linija

  Protoni su naelektrisane čestice – skreću u mag.polju

  visoke cene same terapije (2 x veća od fotonske terapije)

  Uzak snop i Bragov pik,precizno se oblikuje prema obliku tumora

  Duboki tumori zahtevaju velike energije protona reda ( 230-250) MeV

 • Interakcija protona sa materijom

  Gustina utiče na oblik Bragovog pikaRBE= 1

  Linearni kvadratni model smrti tumorskih

  ćelija: Frakcija ćelija koje prežive dozu D

  je mala2

  )( DDeDS

 • Kako da snop postane koristan?

 • Modulacija dometa

  Pasivno rasejanje

 • Spot scanning – novi trend

  Target

  Magnetni

  skener

  ‘ploče za

  pomeranje

  dometa

  Patient

  Protonski

  uzak snop

  pencil beam

  KOMPLETAN SET,

  Homogena doza, distalno

  konformalna

 • Klinički tok radioterapije

  CT slike imprtovane u sistem za

  Planiranje terapije

  Treatment Planning System (TPS)

  Svi parametri za isporuku

  doze odredjeni pomoću TPS

  Svi parametri poslati

  Na tretmansku mašinu

 • 11/20/2019 27

 • Tumori oka Daje se 50 cGy u 5 frakcija, 5 do 7 dana. Preživljavanje u prvih 5 godina: 90 %Preživljavanje posle 5 godina: 80 %Oko se zadržava u 78 % - 97 % slučajeva u zavisnosti od veličine tumora

  Iris melanomas

  Choroidal melanomas

  Niskoenergetska protonska terapija

  http://www.triumf.ca/welcome/proton_chair.html

 • Osnovne faze u protonskoj terapiji oka

  Izbor pacijenta: klinički slučaj Hirurški tretman: ugradnja tantalskih klipsova

  kao markera

  Simulacija: izrada fiksatora, modulatora, kolimatora

  Radiografija: verifikacija položaja markera

 • Kako funkcioniše terapija tumora oka

  Volumen mete dobro poznat

  Tantalski klips u oku: marker za pozicioniranje pacijenta

  Klips ne stvara probleme i ne uklanja se posle tretmana

  Individualna maska za imobilizaciju,repoduc.1/10 mm

  Pokret oka u toku zračenja prekida snop

 • Planiranje radioterapijskog tretmana

  Parametri za planiranje:

  1) Geometrija tumora, pacijenta i tretmana2) Ukupna doza koja se daje tumoru3) Broj frakcija4) Kašnjenje između dve sesije terapije

  Tumori oka: (30- 50) Gy u 5 frakcija

  Dublje lezije: 60 Gy u 30 frakcija

 • FOTONI (IMRT) PROTONI

  Dose bath

 • Novi trend: IZAZOVIkoji se rešavaju planiranjem terapije

  1. Nesigurnost dometa

  2. Skupljanje tumora

  3. Promena mase pacijenta

  4. CT artefakti

  5. Pokretanje organa

 • SPECILAJNE

  TEHNIKE U

  RADIOTERAPIJI

 • Brahiterapija

  Jedan od modaliteta terapije jonizujućim zračenjem

  Koriste se sićušni izvor (sačma) koji unosi u šupljinu ili

  u sam tumor

  Implantant može biti trajni ili privremeni

  Cilj 1: oblik raspodele doze odgovara

  obliku tumora

  Cilj 2: Dizajn sačme visoke efikasnosti

  (fotoni nižih energija), koji imaju što duže

  vreme poluraspada

 • Brahiterapija• Radioaktivna sačma se postavlja blizu tumora

  čime se visoka doza aplikuje na tumor, a štiti okolno zdravo tkivo

  • Termin BRAHI (grčka reč) – kratko rastojanje

  • Medicinske implikacije: karcinomi prostate, dojke,pluda, ezofagus, ginekološki, analno-rektalni, glave i vrata, sarkomi

  Izvori: 60Co, 137Cs, 198Au, 192Ir, 125I, 103Pd

  4/6/12

 • Brahiterapija

  PREDNOST: lokalizovana isporuka doze na metu od interesa

  NEDOSTATAK: koristi se u slučajevima kada je tumor dobro lokalizovan i relativno mali; opasnost od zračenja; neprijatna za pacijenta; dobro obučen kadar

  4/6/12

  Prosečno 10 % –20 % tretmana jebrahiterapija

 • Dva osnovna tipa tretmana

  • Intrakavitarni, izvor se postavlja u telesne šupljine blizu volumena mete (tumora) uvek privremeni implantati

  • Intersticijalni, izvor se postavlja u sam tumor (stalni ili privremeni implantati)

  4/6/12

 • 4/6/12

  Tip implantata Opis

  Intrakavitarni Izvori su postavljeni u telesne šupljine blizu tumora

  Intersticijalni Izvor se smešta u tumor

  Površinski Izvor se postavlja iznad tkiva koje se tretira

  Intraoperativni Izvor se postavlja u ciljano tkivo, hirurški

  Intravaskularni Izvor se postavlja u arterije

 • Metoda ubacivanja izvora

  4/6/12

  Metoda punjenja

  Opis

  Hot loading Aplikator je napunjen i sadrži izvor u vreme ubacivanja u pacijenta

  After-loading

  Aplikator se prvo postavi u metu, pa se puni izvorom ručno ili automatski daljinski

 • Klasifikacija tretmana prema jačini doze

  4/6/12

  Tip tretmana Jačina doze Gy/h

  Niska jačina doze (Low dose rate, LDR)

  0,4-2

  Srednja jačina doze (Medium dose rate, MDR)

  2-12

  Visoka jačina doze (High dose rate, HDR)

  12

 • Aplikatori

 • Izmedju zrna postoje realni

  procepi Veličina procepa: (5-10) mm

  Potrebno je usrednjiti zapreminu tumora

 • Specifikacija izvora

  IAEA TECDOC-1274: Jačina kerme u vazduhu na 1 m od izvora; aktivnost; jačina apsorbovane doze u vodi

  Raspodela doze oko

  izvora AAPM TG 43

  Proračun trajanja tretmana

  1) Upotreba Peterson – Parke- ovih tabela (Mančester sistem): zapremina, ukupna referentna kerma u vazduhu, vrsta implantata 2) Izbor referentnih tačaka- prema ICRU 38 i ICRU 583) Korekcija na vreme poluraspada

 • Brahiterapija karcinoma cerviksa

 • Elektronski brahiterapijski

  izvori

  Brahiterapijski izvori bez radionuklida

  Minijaturne cevi X zračenja

  Obezbedjuje intersticijalno ozračivanje bez

  radionuklida

 • OSTALE SPECIJALNE PROCEDURE

 • 1) Stereotaksa2) Zračenje celog tela fotonima(Total body irradiation, TBI)3) Zračenje cele kože elektronima ( Total skin electron irradiation, TSEI)4) Intraoperativna radioterapija (IORT)5) Endorektalno ozračivanje6) Konformalna radioterapija i intenzitetom modullisana radioterapija (IMRT)7) Slikom vođena radioterapija (Image guided radiotherapy, IGRT)8) Respiratorno ograničena radioterapija

 • TBI Total body irradiation

  Daje se pacijentima pre presađivanja koštane srži

  Vrste zračenja: 60Co, MV XUkupna doze: 12 Gy; 6 x 2 Gy, svaki treći dan (visoke doze)Veličina polja: 70 cm x 200 cm (za celog pacijenta) ili više malih polja

 • Ozračivanje cele kože elektronima TSEI

  Cilj: zaštita drugih organa pri zračenju kožnih tumora

  Doza: 40 Gy u 20 frakcija

  ( Total skin electron irradiation, TSEI)

 • Intraoperativna radioterapijaU jednoj frakciji se daje (10-20) Gy na hiruškitretiran unutrašnji organ, tumor ili osnovu tumora.

  Aplikator: za definiciju područja mete; zaštitaokolnog tkiva od zračenja; štiti osetljivo tkivo kojeje deo zračene mete

  Tri modaliteta: ortovoltažno X-zračenje; MV elektroni i brahiterapijski 192Ir

 • Slikom vođena radioterapijaSlika anatomije pacijenta i tumora dobijena pomoću CT, ultrazvuka ili PET služi za dnevno vođenje geometrije zračenja.

  Uzima u obzir promene mete i geometrije pacijenta pre svake sesije. Sistem mora biti brz

 • “Respiracijom ograničena radioterapija”

 • Scenario bakterijski stimulisane radioterapije

  • Bakterije se koriste za proizvodnju lekova protiv raka

  54

  E. Colilek

  Okidačka

  smeša

 • 55

  Scenario

  Sve bakterije su identične.

  Gustina populacije je fiksna.

  Izlaganje okidaču je uniformno.

  Ograničenja:

  • Kontrola proizvodnje leka.

  Zahtev:

  Konceptualni pristup problemu

 • Stereotaktički tretman je

  primena spoljašnjeg snopa

  zračenja kroz stereotaktičke

  vodjice za preciznu isporuku

  doze definisanom volumenu

  mete

  1STEREOTAKSA

 • PROCEDURE STEREOTAKSE

  Gama nož (radiohirurgija) (Stereotactic Radio surgery, SRS)

  Cyber nož (SRS)

  Protonska terapija (SRS)

  1

 • Primena

  • Tumori mozga– Maligni i nemaligni– Primarni i metastaze

  • Arteriovenozne malformacije (AVMs)

  • Neuralgije– Poremedaj facijalnih

  nerava• Parkinson’ova bolest• Tremori• Epilepsija• ........…

 • Radiohirurgija

  Minimalno invazivna procedura koja koristi fokusirani snop zračenja visokog intenziteta kao ablativni hirurški instrument za uništenje tumora

  Tumor = “loš”

  Brain = “dobar”

  Kritične strukture= “dobre i osetljive”

 • Radiohirurgija

  • Pojedinačna doza (14-34) Gy• Koristi se ako je adenom bar (3-5) mm od optičkog

  nerva ili hijazme u mozgu• Tolerancija mesta ukrštanja optičkih nerava u mozgu

  na dozu iznad 8 Gy je mala i dovodi do rizika pojave slepila na oba oka

  • Kod 97 % pacijenata dolazi do stabilizacije ili smanjenja tumora

  • U 17-96 %, dolazi do remisije (popuštaju i simptomi bolesti)

  • Srednje vreme remisije je 29,8 meseci

 • Komplikacije u radiohirurgiji• Pojava hipopituiarizma (smanjenje lučenja jednog ili više

  hormona proizvedenih pituitarnom žlezdom u bazi mozga, prednji režanj hipofize): (2-47)%

  • Poremedaj vida: ( 1-11 )%• Oštedenje kranijalnog nerva: retko• Privremena epilepsija• Radijacione nekroze• Stenoze karotidne arterije• The larger the volume of tumour and the closer it is to

  the optic nerves the greater the risk of complications

 • Prednosti

  • Tretman tumora nedostupnih konvencionalnom hirurgijom

  – Zaustavlja rast menjanjem DNK

  • Neinvazivna (nema fizičkog reza)

  • Ekstremno precizna

  • Krade traje od ma kog tretmana, hirurškog, hemo ili radioterapije: (30-60) minuta

  • Efikasnija

  • Kompletne troškove pokriva zdravstveno osiguranje

  • Manje propratnih efekata

 • Nedostaci

  • Postoje propratne pojave– Problemi sa kožom– umor– Gubitak kose– glavobolje– Otok mozga– Oštedenje tkiva– I još…

  • Ne može da potpuno uništi tumor– Samo zaustavlja rast

  • Skupa metoda– Oko $12,000 za 1 tretman– Oko $55,000 za 5 tretmana

  • Rezultat zahteva vreme– Od 1 meseca do 2 godine

 • Budude tehnologije• Ekstremno jak snop koji

  dezintegriše tumor– menja DNK tako da se

  biološki razgradi

  • Veda preciznost– Nema oštedenja okolnog

  tkiva

  • Manje propratnih pojava• Jeftinija terapija• 4-Dimenziono mapiranje• Brži rezultati• Brža procedura

  Sajber nož

 • Prostata

  bubreziPankreaspluća

  kičma

  Diverzitet primene sajber noža

 • Gama nož

 • 201 izvor gama zračenja

  Co-60 smešteni u

  hemisferi i ciljani kroz

  kolimator do fokalne

  tačke.

  Glava pacijenta je tako

  pozicionirana da tumor

  bude u fokalnoj tačku

  snopa gama zračenja.

 • Kako funkcioniše

  Gamanož?

  Korak 1: Stereotaktički

  okvir se postavi na

  glavu pod lokalnom

  anestezijom.

 • Korak 2: Napravi se

  MRI ili CT slika dok

  pacijent nosi okvir

 • Korak3: Na osnovu slika pravi se plan

  tretmana. Ključna tačka: vrlo precizna

  isporuka doze.

 • Korak 4: Pacijent leži na tretmanskom stolu gama noža dok je okvir fiksiran na odgovarajući kolimator

 • Korak 5: Vrata tretmanske jedinice se otvaraju. Pacijent je smešten u oklopljenom bunkeru pošto je zona zračenja visokog intenziteta.

 • Before After

 • Planiranje tretmana

  • Planira se:

  – Broj snopova (“šotova”)

  – Veličina šota

  – Lokacija šota

  – Intenzitet

  • Kvalitet plana zavisi od pacijenta i iskustva medicinskog tima

 • Meta

 • 5 šotova

 • Odredjivanje skeleta mete

 • 40 Iteracija

 • Poredjenje vremena egzekucije

  Srednje vreme

  Veličina tumora

  mali srednji veliki

  slučajni

  (Std. Dev)

  2 min 33 sec

  (40 sec)

  17 min 20 sec

  (3 min 48 sec)

  373 min 2 sec

  (90 min 8 sec)

  numerički

  (Std. Dev)

  1 min 2 sec

  (17 sec)

  15 min 57 sec

  (3 min 12 sec)

  23 min 54 sec

  (4 min 54 sec)

  Procenjeni broj šotovaRaspoložive veličine šotova:4mm, 8mm, 14mm, and 18mm

  Veličina šlema(mm)

  4 & 8 4 & 14 4 & 18 8 & 14 8 & 18 14 & 18

  Broj šotova

  25 10 9 7 7 7

 • Planiranje tretmana• Odrediti niz konfiguracija snopa

  koji de uništiti tumor • Ograničenja:

  – Željena raspodela doze– Fizičke karakteristike snopa zračenja– Ograničenja uredjaja za isporuku

  doze– Trajanje/frakcionisanje tretmana

  Pad doze oko tumora

  kritično

  Tumor

  Doza u tumoru

  Opadanje doze u kritičnoj strukturi

  Doza u kritičnoj strukturi

 • Verifikacija plana zračenja pacijenta

  4 mm 18 mm14 mm8 mm