of 14 /14
Organiziranje školskih prometnih jedinica

Organiziranje školskih prometnih jedinica

Embed Size (px)

Text of Organiziranje školskih prometnih jedinica

Organiziranje kolskih prometnih jedinica

Organiziranje kolskih prometnih jedinicaOrganiziranje kolskih prometnih jedinica kolske prometne jedinice nisu obvezne u osnovnim kolama.

Organiziraju se dobrovoljno i to na sljedei nain:Organiziranje kolskih prometnih jedinica 1. kola donosi odluku o organiziranju kolske prometne jedinice

Odluku donosi samostalno, na prijedlog policije ili na prijedlog jedinice lokalne samouprave.

2. kola odreuje voditelja kolske prometne jedinice

Najee je voditelj uitelj tehnike kulture.Organiziranje kolskih prometnih jedinica3. voditelj provodi anketu meu uenicima viih razreda (6., 7. ili osmi razredi) o elji uenika za rad u PJ i obavlja odabir pripadnika PJ-a

Nepisano pravilo je da pripadnici PJ imaju navrenih 12 godina ivota. Nije propisan najmanji ili najvei broj pripadnika PJ.

Iskustvo je pokazalo da broj pripadnika PJ ne bi trebao biti manji od 15. to je vie pripadnika PJ to je, zbog njihovih ostalih obveza, lake organizirati njihov rad.Organiziranje kolskih prometnih jedinica

od roditelja pripadnika PJ-a trai se pismena suglasnost za rad njihove djece u kolskoj prometnoj jediniciOrganiziranje kolskih prometnih jedinica 5. voditelj se javlja policiji, odnosno predstavniku policijske uprave nadlenom za rad kolskih prometnih jedinicaOrganiziranje kolskih prometnih jedinica 6. na zahtjev policije jedinica lokalne samouprave osigurava propisanu opremu za pripadnike PJ

Oprema se sastoji od bijele kape, bijelog narukavlja i reflektirajueg prsluka te stop ploice s natpisom STOP, a u osobitim prilikama pripadnik PJ moe imati i bijele rukavice.Opremu ne treba osigurati za svakog pripadnika PJ, bitno je da odoru ima pripadnik PJ koji radi na pjeakom prijelazu.

Oprema se uva u posebnoj prostoriji u koli.Organiziranje kolskih prometnih jedinica 7. policija od jedinice lokalne uprave trai da se odabere osiguravajua kua u kojoj e se osigurati pripadnici PJ

Osiguranje se vri u skladu s Opim uvjetima za osiguranje osoba od posljedica nesretnog sluaja i Posebnim uvjetima za osiguranje uenika osnovnih kola pripadnika prometnih jedinica od posljedica nesretnog sluaja (nezgode).

Osiguravajuu kuu jedinica lokalne samouprave bira prema vlastitom izboru. Neke jedinice lokalne samouprave, kao na primjer Grad Zagreb, osiguravaju sve uenike, bez obzira jesu li pripadnici PJ ili ne.Organiziranje kolskih prometnih jedinica 8. voditelj PJ, uz pomo policije, osposobljava pripadnike kolskih prometnih jednica za rad

Osposobljavanje obuhvaa prometno preventivni odgoj, pravila prometa, prometne znakove i upravljanje prometom, a najveim dijelom izvodi se praktinim vjebama na kolskom prometnom poligonu ili na kolskom igralituOrganiziranje kolskih prometnih jedinica 9. predstavnik policije s voditeljem PJ odreuje mjesto za rad pripadnika PJ, odnosno odreuje obiljeeni pjeaki prijelaz u neposrednoj blizini kole na kojem e pripadnici PJ osiguravati prijelaz djece preko kolnikaOrganiziranje kolskih prometnih jedinicapolicija od nadlenog tijela jedinice lokalne samouprave trai postavljanje prometnog znaka kolska patrola

Radi se o znaku C 31 iz Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (Narodne novine broj 33/05 i 155/05)Organiziranje kolskih prometnih jedinica 11. voditelj PJ u dogovoru s policijom odreuje vrijeme rada pripadnika PJ , vodei rauna da su pokrivena razdoblja kada se u zoni kole kree najvei broj djece

U pravilu se kroz rad od po pola sata nastoji pokriti dolazak uenika u kolu te odlazak najveeg broja uenika iz kole.Organiziranje kolskih prometnih jedinica 12. policija svakom pripadniku kolske prometne jedinice izdaje iskaznicuOrganiziranje kolskih prometnih jedinica 13. voditelj kolske prometne jedinice, uz pomo policije, obavlja nadzor rada pripadnika kolske prometne jedinice