of 72/72
Jaką rolę odgrywają emocje w pracy nauczyciela?

Kompetencje emocjonalne nauczycielaI.pdf

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kompetencje emocjonalne nauczycielaI.pdf

 • Jak rol odgrywaj emocje w

  pracy nauczyciela?

 • Skd pochodzi wiedza?

 • Skd pochodzi wiedza?

  empiryzm racjonalizm

 • Empiryzm genetyczny

  Skd pochodzi wiedza? Jak czowiek j zdobywa?

  Czowiek nie rodzi si z gotow wiedz, tylko zdobywa j w trakcie ycia poprzez dowiadczanie

  Wedug niektrych antropologw ludzki mzg mona porwna do komputera, ktry jest w stanie przyj i przetworzy wraenia zmysowe, ale w chwili narodzin jego banki pamici s puste (ac. tabula rasa)

 • Racjonalizm genetyczny - Co jest

  wrodzone?

  Wspczesna nauka krytycznie odnosi

  si do empiryzmu genetycznego,

  stwierdzono bowiem istnienie

  wrodzonych reakcji emocjonalnych, np.

  miech, pacz.

  Potwierdzaj to badania etologw nad

  dziemi guchoniewidomymi od

  urodzenia

 • Wrodzone zdolnoci czowieka

  Posugiwanie si

  skadni

  Unikanie

  niebezpieczestw

  Zdolno uczenia

  Okazywanie

  wzajemnoci

  Zakopotanie

  Zdolno opieki

  Odraza do

  kanibalizmu i

  kazirodztwa

  Dostrzeganie

  przyczynowoci

  Poczucie

  sprawiedliwoci

  Zdolnoci

  emocjonalne

  Poczucie humoru

 • Proces uczenia si

  Pogld empiryzmu genetycznego jest przyjmowany przez wspczesn nauk w wskim zakresie:

  1/ w chwili narodzin nie posiadamy w/w umiejtnoci, ale mamy predyspozycje do nauczenia si ich

  2/ uczymy si ich poprzez wychowanie, naladowanie, obserwacj

  3/ w relacjach z innymi stajemy si ludmi

 • Proces uczenia si: skadniki

  1. Zdolno wrodzona potencjalna

  predyspozycja do opanowania

  okrelonych umiejtnoci w

  sprzyjajcych warunkach

  2. Uzdolnienie wykorzystanie

  wrodzonego potencjau

 • Proces uczenia si c.d.

  3. Sprawno cecha przebiegu

  okrelonej czynnoci, zaley od

  czstotliwoci i rezultatu - im wicej

  pozytywnie zakoczonych prb tym

  wiksza sprawno

  4. umiejtno sprawno

  posugiwania si zdobytym

  dowiadczeniem (wiedz) przy

  wykonywaniu okrelonej czynnoci

 • Porwnania kulturowe

  Wiele informacji na temat wrodzonych zachowa czowieka dostarcza nam badanie porwnawcze rnych kultur.

  Porwnuje si w nich rne spoecznoci, czsto odlegle od siebie, albo yjce w rnych okresach historycznych

  Badanie te dowodz, e ludzie mimo rnych odrbnych kultur, zachowuj si podobnie, tzn. powtarzaj te same zachowania

 • Analogiczne zachowania

  1/ przyjazne pozdrowienia na odlego

  poczone z umiechem i skinieniem gowy

  2/ groenie okazywanie agresji

  3/ zakopotanie, zawstydzenie ukrywanie

  twarzy

  4/ przekazywanie darw

  5/ biesiadowanie

  6/ opiekuczo

  7/ zaloty

 • Z lewej japoski aktor teatru kabuki, z

  prawej dziewczynka z kultury zachodniej

  Gesty groenia: Z lewej japoski aktor teatru kabuki, z prawej

  dziewczynka z kultury zachodniej

 • Oznaka zakopotania(M.

  Foucault; Indianin Waika)

 • Gest zakopotania

  Przy lekkim zakopotaniu

  ludzie na caym wiecie

  cakowicie lub czciowo

  przysaniaj twarz. Jest to

  niewtpliwie zrytualizowany

  odruch prowadzcy do

  ukrycia si. Zwykle polega na

  intencji ukrywania dolnej

  czci twarzy.

 • Gest pozdrowienia

  Przy pozdrowieniu spojrzeniem brwi

  unosz si drgniciem trwajcym ok.

  1/6 sekundy. Szybkie podniesienie i

  opuszczenie brwi poczone z

  umiechem i czsto skinieniem

  gowy jest przyjaznym gestem

  pozdrowienia na odlego

  wystpujcym w rnych kulturach.

 • Masajowie

  Gest zamylenia,

  znudzenia

 • Z lewej dzieci z kultury

  zachodniej, z prawej chopiec

  masajski

  Gest radoci

 • Co mwi ludzka twarz?

 • Natura emocji

 • Karol Darwin

  1809-1882

  W 1872 r. w pracy

  O wyraaniu uczu u czowieka

  i zwierzt utrzymywa, e

  emocje s wytworem ewolucji

  biologicznej, a pewne z nich s

  wsplne ludziom i zwierztom.

 • Paul Ekman (1934- )

  Amerykaski antropolog, badacz natury ludzkich emocji; Paul Ekman jest czoowym na wiecie specjalist w zakresie bada zwizanych z wyraaniem emocji mimik twarzy i mow ciaa

  Od 30 lat prowadzi badania m.in. w Ameryce Pd., Japonii, Izraelu, Nowej Gwinei, b. Zwizku Radzieckim, Europie i USA

 • Badania P.Ekmana

  W pocztkach swej kariery w latach 60-tych prowadzi badania midzykulturowe w Nowej Gwinei bada odizolowane plemi bez kontaktw z innymi kulturami (uywali narzdzia z kamienia)

  Sposoby wyraania emocji przedstawicieli tego plemienia byy doskonale rozpoznawalne

  Wniosek emocje maj uniwersalny kod wsplny wszystkim ludziom

 • Zdjcia zrobione przez P. Ekmana

 • System Kodowania Ruchw

  Twarzy

  W 1975 r. P. Ekman opracowa System

  kodowania Ruchw Twarzy

  Kada emocja pobudza okrelone

  minie twarzy

  Mona mierzy (odczytywa) emocje

  obserwujc zmiany w napinaniu i

  rozlunianiu misni twarzowych

  Podobnie mona odczytywa gesty

  zwizane z kamstwem i oszustwem

 • Do uniwersalnych

  emocji nale:

  gniew, zaskoczenie,

  niesmak, strach,

  szczcie, smutek

 • Natura ludzka a emocje

  W antropologii i naukach spoecznych dugo dominowa pogld, e emocje (tak jak jzyk czy wartoci) s rne w rnych kulturach. Badania nie potwierdzaj tego.

  miech i pacz s reakcjami specyficznie ludzkimi (wrodzonymi)

  Podobnie wrodzona jest zdolno do empatii i rozpoznawania mimiki twarzy (emocji innych)

  Istnieje te wrodzona zdolno do przezywania emocji

 • 1. Pojcie emocji ma zastosowanie na wszystkich poziomach ewolucji i podobnie

  jak do ludzi, odnosi si te do zwierzt.

  2. Emocje maj ewolucyjne podoe i u rnych gatunkw rozwiny rne formy

  ekspresji.

  3. Emocje peni rol adaptacyjn, pomagajc organizmom przetrwa zagroenia

  stwarzane przez rodowisko.

  4. Pomimo rnic w formach wyraania emocji u rnych gatunkw, mona

  zidentyfikowa pewne wsplne elementy oraz oglne wzorce.

  5. Istnieje niewielka liczba podstawowych, pierwotnych emocji stanowicych

  pewien prototyp

  6. Wszystkie inne emocje s stanami pochodnymi, wystpuj jako kombinacje,

  mieszaniny lub zwizki podstawowych emocji.

  7. Pierwotne emocje s to hipotetyczne konstrukty, swojego rodzaju stany idealne,

  ktrych waciwoci i cechy s wnioskowane bezporednio.

  8. Pierwotne emocje mog by scharakteryzowane w postaci par biegunowych

  przeciwiestw.

  9. Wszystkie emocje rni si pod wzgldem stopnia podobiestwa do siebie

  nawzajem.

  10.Kada emocja moe wystpowa w rnym stopniu natenia i na rnym

  poziomie pobudzenia.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Emocjahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucjahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_(psychologia)

 • Daniel Goleman Inteligencja emocjonalna

  Na inteligencj emocjonaln skadaj si:

  -samowiadomo wiedza o tym, co odczuwamy w danej chwili oraz wykorzystanie tych bodcw do podejmowania decyzji

  -samoregulacja panowanie nad emocjami, umiejtno odsunicia emocji, szybkie dochodzenie do siebie po przeyciu przykrych emocji

  -motywacja kierowanie si wasnymi preferencjami w wyznaczaniu celw i deniu do nich, podejmowanie dziaania pomimo niepowodze i poraek

 • Daniel Goleman Inteligencja emocjonalna

  Na inteligencj emocjonaln skadaj si c.d.:

  -empatia umiejtno spojrzenia na sytuacj z innych punktw widzenia, rozumienie uczu innych ludzi

  -umiejtno nawizywania i podtrzymywania kontaktw z innymi, ktr uatwia panowanie nad emocjami, zdolno negocjowania, agodzenia sporw, wsppracy i pracy zespoowej

 • Czowiek istota spoeczna

 • Wrodzone wspodczuwanie

  Najwaniejszym naszym przyjaznym sygnaem

  jest umiech. Tym wrodzonym sposobem

  zachowania si jestemy zdolni do

  nawizywania wizi.

  Podobnie dziaaj cechy dziecicoci

  wzbudzaj agodno i ch opieki.

  Zdolno do wspczucia jest czowiekowi

  niewtpliwie wrodzona.

  Do wartoci obecnych w wikszoci kultur

  nale: odwaga, wierno, przyja, mio

  bliniego, ofiarno, gotowo niesienia

  pomocy, szacunek, posuszestwo.

 • Opieka nad potomstwem

  Wi matka-dziecko jest podstaw

  ksztatowania si ludzkiej wsplnoty.

  Pocztkowo matka dla niemowlcia jest

  obiektem, ktrego mona si trzyma i ssa,

  dostarcza ochrony zyskujc walor

  schronienia domu.

  W dialogu z matk dziecko uczy si, e

  zawsze istnieje kto, kto si nim przyjanie

  zaopiekuje i zaspokaja jego potrzeby,

  zarwno materialne, jak i spoeczne.

  Uczy si wic zasadniczej postawy

  pozytywnego ustosunkowania,

  zakadajcego, e na blinim mona

  polega.

 • Wizi spoeczne

  Wi miosna (seksualna)

  zindywidualizowana forma kontaktu midzy

  partnerami. Zakochanie si oznacza

  zadzierzgnicie si wizi z konkretnym

  partnerem. Tego rodzaju potrzeba jest czci

  ludzkiej natury. Mamy wrodzone

  predyspozycje do trwaego partnerstwa o typie

  maeskim.

  Nie znaczy to, e jestemy przypisani

  jakiemu okrelonemu typowi maestwa,

  badania wskazuj raczej na poligamiczn

  dyspozycj czowieka.

 • Dialog

  Ludzie wewntrz i na zewntrz grup komunikuj si z sob.

  Dialog jest podstawowym atrybutem czowieka

 • Rozwj emocjonalny

  Samowiadomo emocji

  ok. 6 m-ca ycia niemowl ma wiadomo uczu bez wiadomoci Ja

  10-12 m-cy rozpoznawanie emocji u innych

  od 2 r. . nazywanie 6 podstawowych emocji

  5-6 r. . znajomo rnorodnych (sprzecznych) emocji, dekodowanie emocji z mimiki twarzy

 • Rozwj emocjonalny

  7-8 r. . podstawowa kompetencja

  emocjonalna

  10-11 lat znajomo kulturowych regu

  i norm emocjonalnych

  12-13 lat dojrzae zachowania

  empatyczne, poczucie emocjonalnej

  skutecznoci

 • Zakcenia rozwoju emocjonalnego

  Dzieci u ktrych do 5 r. . nie rozwinie si samowiadomo emocji bd miay trudno z przystosowawczym reagowaniem na rodowisko (rodzinne, przedszkolne)

  Molestowanie psychiczne i fizyczne, agresywnie nastawione rodowisko, przemoc rodzinna i rwienicza zaburzaj rozwj emocjonalny

  -zahamowania w wyraaniu emocji, skrywane emocje lub e. autodestrukcyjne; nieumiejtno radzenia sobie z przykrymi emocjami

 • Emocjonalna skuteczno

  Jednostka zna swoje uczucia

  niezalenie od tego jakie one s,

  potrafi regulowa wasne emocje,

  swoje dziaania rozpoznaje jako

  skuteczne, prowadzce do celu,

  wie jak radzi sobie z negatywnymi

  emocjami, s one dla niej rdem

  informacji.

 • Kompetencje emocjonalne u dzieci

  Zachowanie dzieci kompetentnych

  emocjonalnie jest:

  -elastyczne (wchodzenie w rne role)

  -zgodne z kontekstem sytuacyjnym;

  -skuteczne;

  -z poczuciem pewnoci siebie;

  -szanujce uczucia innych i swoje.

 • Edukacja emocjonalna

  Na edukacj emocjonaln wpyw maj:

  - rodowisko zewntrzne (przyjazne,

  akceptujce, dostarczajce dobrych

  wzorcw)

  -aktywno wasna.

 • Kompetencje emocjonalne mog pomc w:

  rozumieniu innych ludzi;

  poznaniu ich stanw emocjonalnych;

  rozumieniu osb o zoonej osobowoci;

  rozpoznawaniu potrzeb uczniw;

  radzeniu sobie z sytuacjami

  konfliktowymi i stresem.

 • Emocje w pracy nauczyciela

  Empatia

  Optymizm

  Przebaczanie

  Wadza wychowawcza

  Pewno siebie

 • Empatia

  -umiejtno wspodczuwania i nawizywania kontaktu z uczniami.

  Skadaj si na ni:

  uwane suchanie ucznia

  rozumienie odmiennoci modych ludzi (znajomo kultury uczniowskiej)

  ch niesienia pomocy uczniom majcym problemy

  yczliwo

 • Optymizm

  -pogoda ducha, zadowolenie, rado, poczucie humoru, wiara w skuteczno swoich dziaa

  -entuzjazm i zaangaowanie

  -wyraa si w mimice i gestach ciaa, artykulacji gosu

  -wpywa na jako kontaktw z uczniami

  -zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego

 • Wadza wychowawcza

  -duchowy autorytet nauczyciela

  -wiadomo kierowniczej roli oraz

  konsekwencji jej naduywania

  -zachcanie do wsppracy i

  wykonywania zada, kierowanie prac

  uczniw zamiast krytyki, zawstydzania,

  karania, poniania

  -wprowadzanie atmosfery zaufania,

  uprzejmoci, wspierania i zachty

 • Pewno siebie

  -posiadanie niezalenoci

  -umiejtne radzenie sobie z trudnociami i porakami

  -wysokie poczucie wasnej wartoci

  -asertywno

  -uczenie si na wasnych bdach

  -samowiadomo

  -refleksyjny stosunek do dziaa

  -zdolno do zmiany swoich zachowa

 • Przebaczanie

  Przebaczanie i sprawiedliwo spoeczna pozwalaj nauczycielowi peni wychowawcz funkcj kierownicz.

  -brak uprzedze

  -przeciwdziaanie dyskryminacji

  -tolerancja

  -uczciwo

  -szacunek do innych

  -rozumienie przyczyn negatywnych zachowa

  -transformacji negatywnych emocji

 • Metody pracy z emocjami

 • Przebieg zaj: 1. wprowadzenie

  2. projekcja filmu edukacyjnego (z cyklu Filmowe godziny wychowawcze)

  3. pytania do uczniw:

  -Jakie s Wasze pierwsze skojarzenia na temat tego, co obejrzelicie?

  -Jak w tych scenkach zachowywali si poszczeglni bohaterowie?

  -Co chcieli przekaza nam swoim zachowaniem? Jakie emocje powodoway nimi?

  -Ktra z postaci jest Wam blisza i z czego to wynika?

  -Co ten film Wam uwiadomi? W jaki sposb moemy rozwiza ten problem, odwoujc si do jakich emocji?

  Zadanie:

  -Wymiecie i pogrupujcie emocje wyraone w prezentowanej scence korzystajc z Koa emocji

  Podsumowanie wskazanie zwizkw pomidzy emocjami pozytywnymi oraz opozycyjnymi do nich. Odpowied na pytanie dlaczego lepiej wybiera emocje konstruktywne.

 • Przebieg zaj: 1. wprowadzenie

  2. projekcja filmu edukacyjnego (z cyklu Filmowe godziny wychowawcze pt. Bezsilna nienawi?)

  3. przykadowe pytania do uczniw:

  -czy dowiadczylicie kiedy od kogo przejaww nienawici? Jak si wtedy czulicie?

  -czy zaznalicie kiedy uczucia nienawici? Jakie to uczucie? Jak mona sobie z nim radzi

 • Przebieg zaj: 4. Praca w grupach:

  I. sformuujcie definicj nienawici, wskacie jej cechy, podajcie synonimy i wyrazy bliskoznaczne, okrelcie antonimy

  II. Wskacie, wymiecie przyczyny i rda nienawici

  III. Wskacie, wymiecie przejawy i formy nienawici

  IV. Wskacie metody obrony przed nienawici w sobie i u innych

  5. Wnioski po prezentacjach uczniw i dyskusji nauczyciel podsumowuje rozwaania.

 • Bibliografia

  J. Madaliska-Michalak, R. Gralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

  K. Szewczyk, Wychowa czowieka mdrego. Zarys etyki nauczycielskiej, WN PWN, Warszawa d 1999.

  D. Goleman, Inteligencja spoeczna, Pozna 2007.

  M. obocki, W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Krakw 2009.