4
Semua kegiatan ekonomi yang dulunya dipegang oleh pemodal-pemodal Eropah dan Cina telah diambil alil oleh askar-askar Jepun. lni termasuklah industri. bank, pengang_ kutan. perlombongan dan estet-estet. Jepun juga menjadikan bidang pertanian sebagai satu kegiatan umum bagi mengatasi masalah kekurangan riakanan. Dalam erti kata lain. pemerintahan Jepun telah melahirkan satu-sistem ekonomi yang dipimpin dan dikawal oleh kerajaan sendiri secara tegas. Bagaimanapun perkembangan ekonomi Tanah Melayu telah merosot dengan hebatnya semasa pendu_ dukan Jepun. Masalah-masalah penggangguran, kebuluran inflasi merupakan kenangan pahit untuk dicatat dalam perkem_ bangan sejarah Malaysia. Langkah Menipponisasi: Di dalam usahanya untuk menguatkan pendudukan mereka, Jepun telah memaksa nilai-nilai, bahasa dan kebudayaan Je_ pun kepada penduduk tempatan. proses menipponisasi ini dijalankan oleh pemerintah Jepun dengan berbagai cara: . . a) Bahasa Jepun diajar di sekolah-sekolah, kelab_kelab, kilang, firma dan pejabat-pejabat kerajaan. peluang kenaikan pangkat, gaji dan kemudahan-kemudahan lain diberi mengikut kemahiran seseorang bercakap dalam bahasa Jepun. b) Berusaha untuk menerapkan muzik, filem. makanan, pesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidupan orang_ orang Jepun di kalangan rakyat. c) Hari-hari cuti umum adalah berdasarkan kelsndar cuti Jepun. laitu seperti hari kelahiran Maharaja, hari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan. musim mJnunai Jep u n. d) Beberapa kempen supaya timbul kebencian kspada orang-orang Eropah khususnya bangsa lnggeris dijalankan. lni termasuklah menangkap dan mendera mereka, mengha_ ramkan penggunaan dan penyebaran bahasa lnggeris dan mengenakan hukuman berat kepada mereka yang melanggar dasar Jepun.' e) Media massa dikawal oleh Jepun. Cuma dibenarkan membuat propagattda untuk Jepun dan mungkin orang-orang Eropah. Kesimpulan: Jepun mula mengalami kemerosotan mulai pertengahan tahun 1944. Pihak Berikat memperlihatkan taringnya mengata- si Jepun dalam beberapa serangan. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika terusl melumpuhkan Jepun. Pada 12hb. September 1945, Jeneral ltfuaki menyerah kalah kepada Lord Mountbatten. Pemerintahan Tertinggi Pihak Berikat. Dengan itu pendudukan Jepun selama tiga setengah tahun itu pun berakhir. Soalan: 37. Bincangkan kesan Pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Tanah Melayu diperintah oleh Jepun mulai akhir bulan Disember 1941 hingga 12hb September 1945. Profesor Zainal Abidin Wahid mensifatkan pendudukan Jepun sa- tu zaman yang mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap Seiarah Tanah Melayu' Walaupun Jepun hanya memerintahkan Tanah Melayu selama kira-kira 3 16 tahun, tapi ianya telah meninggalkan kesan-kesan sosial, ekonomi dan politik yang sangat Penting. Kesan Ekonomi: a) Sumber ekonomi Tanah Melayu yang utama ialah getah dan biiih timah. lanya hampir terhenti sama sekali semasa pemerintahan Jepun. Tanah Melayu telah terputus hubungan dengan dunia Barat akibat peperangan. Dengan itu bijih timah dan getah tidak dapat dieksort. Sewaktu British beredar dari Tanah Melayu mereka menia- lankan dasar 'bumi hangus'. laitu dengan memusnahkan se- iumlah gesar alat perkakas melombong terutamanya kapal, korek. -'Fakar-pakar Eropah yang mengendalikan aktiviti 194 195

Kesan jepun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kesan jepun

Semua kegiatan ekonomi yang dulunya dipegang olehpemodal-pemodal Eropah dan Cina telah diambil alil olehaskar-askar Jepun. lni termasuklah industri. bank, pengang_kutan. perlombongan dan estet-estet.

Jepun juga menjadikan bidang pertanian sebagai satukegiatan umum bagi mengatasi masalah kekurangan riakanan.Dalam erti kata lain. pemerintahan Jepun telah melahirkansatu-sistem ekonomi yang dipimpin dan dikawal oleh kerajaansendiri secara tegas. Bagaimanapun perkembangan ekonomiTanah Melayu telah merosot dengan hebatnya semasa pendu_dukan Jepun. Masalah-masalah penggangguran, kebuluraninflasi merupakan kenangan pahit untuk dicatat dalam perkem_bangan sejarah Malaysia.

Langkah Menipponisasi:Di dalam usahanya untuk menguatkan pendudukan mereka,

Jepun telah memaksa nilai-nilai, bahasa dan kebudayaan Je_pun kepada penduduk tempatan. proses menipponisasi inidijalankan oleh pemerintah Jepun dengan berbagai cara:. . a) Bahasa Jepun diajar di sekolah-sekolah, kelab_kelab,kilang, firma dan pejabat-pejabat kerajaan. peluang kenaikanpangkat, gaji dan kemudahan-kemudahan lain diberi mengikutkemahiran seseorang bercakap dalam bahasa Jepun.

b) Berusaha untuk menerapkan muzik, filem. makanan,pesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidupan orang_orang Jepun di kalangan rakyat.

c) Hari-hari cuti umum adalah berdasarkan kelsndarcuti Jepun. laitu seperti hari kelahiran Maharaja, hari angkatandarat, angkatan laut, angkatan udara dan. musim mJnunaiJep u n.

d) Beberapa kempen supaya timbul kebencian kspadaorang-orang Eropah khususnya bangsa lnggeris dijalankan.lni termasuklah menangkap dan mendera mereka, mengha_ramkan penggunaan dan penyebaran bahasa lnggeris danmengenakan hukuman berat kepada mereka yang melanggardasar Jepun.'

e) Media massa dikawal oleh Jepun. Cuma dibenarkan

membuat propagattda untuk Jepun dan mungkin orang-orangEropah.

Kesimpulan:Jepun mula mengalami kemerosotan mulai pertengahan

tahun 1944. Pihak Berikat memperlihatkan taringnya mengata-

si Jepun dalam beberapa serangan. Pengeboman Hiroshimadan Nagasaki oleh Amerika terusl melumpuhkan Jepun. Pada

12hb. September 1945, Jeneral ltfuaki menyerah kalah kepadaLord Mountbatten. Pemerintahan Tertinggi Pihak Berikat.Dengan itu pendudukan Jepun selama tiga setengah tahun itupun berakhir.

Soalan: 37.Bincangkan kesan Pendudukan Jepun di Tanah

Melayu.

Tanah Melayu diperintah oleh Jepun mulai akhir bulanDisember 1941 hingga 12hb September 1945. Profesor

Zainal Abidin Wahid mensifatkan pendudukan Jepun sa-

tu zaman yang mempunyai pengaruh yang sangat pentingterhadap Seiarah Tanah Melayu' Walaupun Jepun hanya

memerintahkan Tanah Melayu selama kira-kira 3 16 tahun, tapiianya telah meninggalkan kesan-kesan sosial, ekonomi danpolitik yang sangat Penting.

Kesan Ekonomi:a) Sumber ekonomi Tanah Melayu yang utama ialah getah

dan biiih timah. lanya hampir terhenti sama sekali semasa

pemerintahan Jepun. Tanah Melayu telah terputus hubungandengan dunia Barat akibat peperangan. Dengan itu bijih timahdan getah tidak dapat dieksort.

Sewaktu British beredar dari Tanah Melayu mereka menia-lankan dasar 'bumi hangus'. laitu dengan memusnahkan se-

iumlah gesar alat perkakas melombong terutamanya kapal,

korek. -'Fakar-pakar Eropah yang mengendalikan aktiviti

194195

Page 2: Kesan jepun

melombong juga telah meninggalkan lorirbong-lombong mere_ka ,.Demikian

juga dengan pekerja.pekerli ;";;; ;;;.rrnak Jepun, kebanyakannya pegawai_pegawai tentera,yang mengambilalih lombong_lombong bijih timah tidak dapatmenjalankan operasi melombong denlan- semprr";. -Ak;;,_

nya pengeluaran barangan tersebut telah merosot dari tg,0;0tan tahun 1941 kepada 16,000 tan tahun 1942 d"" ;;r;.;;;tinggal 3,000 tan tahun 1945.

. Ladang-ladang getah juga terbiar. pengurus-pengurusladang. bangsa Eropah telah meninggalkan laOang_l;"nq.Buruh-buruh tndia tetah terlantar danl-idak o".p"i"rl"",i. jl-pun hanya memertukan sedikir gerah untut tepeifuai negJ;imereka. Oleh itu perusahaan getah juga ,rru, a".oaor

"tiU",pendudukan Jepun.

. b) . Bahan gdlian yang diperlukan oleh Jepun ialah besi danbauksit. Bagaimana Tanah Melayu bukanlah p""g"Lr;ri#"

bahan-bahan tersebut.c] lakyat menghadapi masalah kekurangan makanan. lno-geris. ti dak membeii turnpuan terhadap p"":g"r""r;" rn;L;"".

sewaktu pemerintahannya. Tanah Melayu i"ngi.pori'l.r-*darr thaitand dan Burma begitu juga sewaktu- penOuOutanJepun.

Penduduk-penduduk yang bukan dari kawasan penanamanpadi begitu teriejas dengan kekurangan ."d;;":-;;;;;;;;Jenrs makanan gantian seperti jagung dan ubi kayu dijadikanmakanan utama.

Untuk mengatasi masalah kekurangan makanan pihak Jeountelah metancarkan kempen pertaniai oi i"lung"; pu-nalJ;.^empen

drberi keutamaan dan disebarkan dtngan meluas.Bagaimanapun hasilnya tidaklah begitu menggalakian.

- *-(d) Kadar inftasi retah meningkat a"rig;n c;;ai. K"kr_

lll9l.n, lu:unnun merupakan punca inf tasil S"t, 'rugi t"kio.rnrrast tatah percetakan dan pengedaran wang kertJs Jepun

secara sewenang_wenang. Wang kertas yang dikenali sebagai'duit pokok pisang. oteh rakyat dicetak ;";" .;^;;;;-;i,;ikertas itu hampir-hampir tidak mempunyai nilai di akhir-akhirpendudukan Jepun.

(e) Satu perkembangan yang agak positif ialah munculnya

beberapa perusuhan tempatan bagi memenuhi keperluankeranan banyak barang-barang tidak dapat diimport.Penduduk-penduduk juga menjadi kreatif dengan menghasil-kan sendiri barang keperluan seperti membuat gula darikelapa dan nipah, membuat benang dari daun nenas danmembuat butang dari tempurung. Malah alat pembuat apijuga telah dapat dic'rpta pada masa itu.

Kesan Sosial:a) Satu aspek unik akibat pendudukan Jepun ialah berlaku-

nya perpindahan penduduk daripada pekan ke kawasan pinggirhutan. Mereka yang terlibat kebanyakannya terdiri dari orang-orang Cina.

Kesempitan hidup di pekan-pekan akibat kekuranganmakanan serta mengelak daripada kekelaman pihak Jepun keatas mereka msnyebabkan ramai orang Cina berhijrah ke kawa-san pinggir hutan. Mereka membuka tanah untuk ditanamdengan tanaman-tanaman makanan.

Ramai daripada mereka terus menetap di kawasan-kawasanyang dibukanya walaupun pendudukan Jepun telah berakhir.Penduduk-penduduk tersebut kemudiannya menjadi masalahkepada keraiaan semasa darurat.

bl Pendudukan Jepun telah mengakibatkan permusuhanyang mendalam di antara orang-orang Melayu dan Cina.Layanan Jepun yang agak baik terhadap orang Melayu meng-akibatkan kemarahan di kalangan orang Cina terhadap orangMelayu. Manakala orang Cina sentiasa mendapat tekanandari pihak Jepun. Permusuhan yang berlaku di antara orangCina dan Jepun di Timur Jauh berlanjutan hingga ke TanahMelayu.

Apabila golongan orang Cina yang sangat anti Jepun menu-buhkan pasukan MPAJA untuk menentang Jepun, makapasukan keselamatan yang diambil oleh Jepun adalah terdiridari orang Melayu. Secara tidak langsung berlaku permusuhandi antara orang Cina dengan Melayu.

Perasaan perkauman ini meletus menjadi rusuhan apabilaber'aku kekosongan kuasa akibat Jepun menyerah kalah pada15hb. Ogos 1945.

196 197

Page 3: Kesan jepun

Uc) Selain daripada kelturangan makanan rakyat iuga ter-

dedah kepada wabak penyakit. Perkhidmatan perubatan ham-pir-hampir lumpuh di zaman pendudukan. Ubat-ubatan sukardiperolehi. Wabak penyakit seperti malaria, beri-beri dan kudisberkembang dengan berleluasa. Kadar kematian yang bukanakibat berperang iuga meningkat.

d) Beribu-ribu orang lelaki telah dibawa ke lndia dan Bur-ma untuk membina Jalan Keretapi Maut di antara negara Thaidengan Burma. Ramai di antara mereka terkorban dalam pem-binaan jalan keretapi tersebut kerana lapar dan kerja teruk.

e) Satu lagi obiektif Jepun di Tanah Melayu ialah menippo-nisasi rakyat negara ini. laitu proses memaksa nilai-nilai,bahasa dan kebudayaan Jepun kepada penduduk-penduduktempatan. Di antara rancangan yang dijalankan ialah denganmengajar bahasa Jepun di sekolah-sekolah. Malah dijadikanbahasa pengantar. Bahasa itu juga diajar di kelab-kelab,kilang, firma dan peiabat keraiaan.

Pemerintah Jepun juga berusaha menerapkan muzik, filem,makanan, pesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidup-an orang-orang Jepun dalam kehidupan rakyat Tanah Melayu.

Penduduk Tanah Melayu terpaksa mematuhi segala programyang dipaksa oleh pihak Jepun kerana takut terhadap tindakanmereka.

Keseluruhannya pendudukan Jepun telah membanlutpersambungan (continuity) sistem pendidikan. Ramai pelajaryang menjadi mangsa. Mereka tidak dapat menyambungkan pe-

lajaran yang terbantut selepas pendudukan Jepun kelana faktorumur dan sebagainya.

Kesan Politik dan Pentadbiran:a) Rancangan untuk mendapat sokongan orang-orang

Melayu terhadap pendudukan Jepun.i. Pihak Jepun telah bersetuju mengiktiraf kedudukan raja-

raja Melayu seperti kedudukan mereka sebelum pdrang.Rancangan ini penting kerana raja-raja dapat memusatkantaat setia orang-orang Melayu.

ii. Menyatukan pentadbiran Tanah Melayu dengan Su-matra mulai thb. Mei 1943. Pihak Jepun berpendapat dengan

lanokah itu mereka boleh mendapat sokongan yang lebih luas

Ji riir"n"" orang-orang Melavu orang-orang Melavu di Su-

Luilu aull-runun trelayu adalan dari ethnik yang sama Apabi-

la berlaku integrasi di antara penduduk Sumatra dan Tanah

fvfJuvurn"u pJ"dudukan Jepun akan menjadi lebih teguh'' iil.' .l"pun'iuga memberi perhatian kepada agama lslam

sebagai tangkah lanjut memelihara sokongan orang-orang

fvf"Lw p"O'" 5dan 6hb. Apirl 1943 Pentadbiran Tentera Jepun

tefutr'.en"ja satu persidangan wakil-wakil pertubuhan lslam

di Tanah MLlayu dan Sumatra yang diadakan di Singapura'- e"rnlrnpi" tslam yang menghadiri persidangan itu tertarik

d"ng"n jur"r Jepun untuk meninggikan taraf .agama lslam'

Pers"idangan itu bersetuju bahawa perjuangan bersama-sama

.leoun aialatt "Perang suci {sabil) untuk kebebasan rakyat

dan pembentukan sebuah Asia Baru "--iul- oiung Melayu mendapat pengalaman pentadbiran

semasa PenJudukah Jepun. Di antara mereka ada yang dilantlk

;;;;"; jawatan-jawatan kanan seperti pegawai daerah

iaitu meniisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pentadbiran

lnggeris.' "r7. Otung Melayu juga telah ditanam perasaan bencikan

fnggeris. Baiawa mereka tidak boleh berharap sepenuhnya

t""piau griti.l, untuk membela nasib mereka Mereka berjaya

menamatkan kepercayaan orang Melayu bahawa bangsa

lnggeris itu bukanlah bangsa yang agung yang tidak boleh

dikalahkan." b];;;t demikian tidak hairanlah pendudukan Jepun telah

menggalakan perkembangan kesedaran politik yang lebih

berkeian di kalangan orang-orang Melayu '

b) Pendudukan Jepun juga menyebabkan orang-orang utna

dan tndia bertambah kukuh dengan perasaan keindiaan dan

kecinaan merekai) Ramai orang Cina telah menyertai gerakan menentang

p"nOuOuf."n JeprJn. Mereka menubuhkan Malayan People

i;ii-J;;;""." Armv (MPAJA)' Pertubuhan ini ditubuhkan di

rrut"n iun merancang gerakan-gerakan yang bercorak sabotaj

ke atas askar-askar JePun.ii. Pendudukan Jepun mewujudkan kesempatan kepada

198 199

Page 4: Kesan jepun

Parti Komunis. Malaya muncul sebagai parti politik yangberjuang untuk kepentingan orang-orang Cina. Kesempatanini muncul apabila Kuomintang beransur-ansur meniadilemah mulai akhir 1920an. Pada hakikatnya MPAJA adalah di-tara oleh pihak komunis.

iii. Jepun telah 'menggalakkan orang-orang lndia menum-pukan perjuangan mereka kepada pembebasan lndia daripadaimperialisme British. Pasukan Tentera Kebangsaan lndia{lNA} telah ditubuhkan di bawah pimpinan Subhas ChandraBose.

Ramai orang lndia menyertai lNA. Mereka telah menubuh-kan kerirjaan Azad Hind, kerajaan dalam buangan yang didiri-kan di Singapura. Ramai orang lndia menyahut seruan itu.Slogan mereka ialah "Chalo Delhi!" (Mara ke Delhi).

Kesimpulan:Pada keseluruhannya Pendudukan Jspun telah banyak

mengubah keadaan sosial, ekonomi dan politik Tanah Melayu.Perubahan yang radikal ini memberi satu keiutan kepadalnggeris apabila mereka cuba memperkenalkan satu dasar baruianya mendapat tentangan yang hebat dari orang-orangMelayu. Rancangan Malayan Union telah ditentang secaratotal oleh orang-orang Melayu.

Satu lagi keunikan yang wujud ialah berlakunya kerja-sama di antara pihak lnggeris dengan orang-orang Cina dalamMPAJA semasa pendudukan. Sedangkan MPAJA itu ditajaoleh komunis.

Soalan: 38.Halkan gerakan antiJepun semasa Pendudukan Jo-

pun di Tanah Melayu tahun 1941-1945,

Pendahuluan:Terdapat beberapa gerakan anti-Jepun di negara-negara

Asia Tenggara semasa pendudukan Jepun. Gerakan-gerakanyang wujud ialah merupakan gerakan bercorak gerila.

Di Vietnam kumpulan menentang Jepun dikenali sebagai

Viet-Minh, di Filipina sebagai Hupbalahaps dan di Tanah

Melayu, ditubuhkan pasukan MPAJA atau Malayan Peoples'

Anti-Japanese Army anggota MPAJA terdiri dari anggota Parti

Komunis Malaya dan berbangsa Cina.

Oranq-oranq Cina dan Perasaan Pengntangan Torhadap Jepun'Peiasaan-antilJepun yang wujud di kalangan orang-orang

Cina sebenarnya lanjutan daripada perselisihan di antara Cina-jepun di Timur Jauh. Semenjak Perang Cina-Jepun I pada

akhir kurun ke 19, maka bermulalah penglibatan Jepun secara

berluasan kuasa ke atas negara Cina'Penglibatan Jepun ke atas Cina makin bertambah kuat sele-

pas PJrang Dunia l. Tindakan Jepun menyerang Cina pada

iahun 193i menambahkan perasaan benci dan marah orang-

ot".g Cin" terhadap Jepun. Sikap tersebut iuga t9rtln3m qi

kalarigan orang-orang Cina seberang laut termasuk di Tanah

Melayu.Oleh yang demikian kemasukan Jepun ke Tanah Melayu

rn".ndapat tJnt"ngan daripada oranga-orang Cina' Apatah lagi

sikap orang-orang Jepun yang bertindak keiam dan ganas ter-

hadap mereka semasa peperangan' Malah tempat-tempat

kediaman orang-orang Cina iuga menjadi sasaran pihak Jepun'

Kekejaman yang paling nyata ialah apabila pihak Jepun

mengumpul orang-orung Cina yang terdiri dari kaum lelaki di

Singapura tidak berapa lama selepas Singapura jatuh ke tangan

meieka. Beribu-rjbu orang di antara yang dikumpulkan itu

telah dibunuh. Sekurang-kurangnya 5,000 orang dan selebih

lebihnya 25,000 orang terbunuh.Tiniakan itu meninggikan lagi kemarahan dan kebencian

orang-orang Cina terhadap Jepun di Tanah Melayu'

Parti Komunis Malaya (PKM)menubuhkan MPAJA'Parti Komunis Malaya (PKM) yang keseluruhan anggotanya

terdiri dari orang-orang Cina itu telah mengambil kesempatan

menggembelingkan tenaga orang-orang Cina bagi mengambil

tindakan untuk menentang JePun.Parti Komunis Malaya mendapati peluang terbuka kepada

200