Click here to load reader

Kesan jepun

  • View
    388

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Kesan jepun

  • 1. Semua kegiatan ekonomi yang dulunya dipegang oleh pemodal-pemodal Eropah dan Cina telah diambil membuat propagattda untuk Jepun dan mungkin orang-orang alil oleh askar-askar Jepun. lni termasuklah industri. bank, pengang_ Eropah. kutan. perlombongan dan estet-estet.Jepun juga menjadikan bidang pertanian sebagai satuKesimpulan: kegiatan umum bagi mengatasi masalah kekurangan riakanan. Jepun mula mengalami kemerosotan mulai pertengahanDalam erti kata lain. pemerintahan Jepun telah melahirkantahun 1944. Pihak Berikat memperlihatkan taringnya mengata- satu-sistem ekonomi yang dipimpin dan dikawal oleh kerajaan si Jepun dalam beberapa serangan. Pengeboman Hiroshima sendiri secara tegas. Bagaimanapun perkembangan ekonomi dan Nagasaki oleh Amerika terusl melumpuhkan Jepun. Pada Tanah Melayu telah merosot dengan hebatnya semasa pendu_12hb. September 1945, Jeneral ltfuaki menyerah kalah kepada dukan Jepun. Masalah-masalah penggangguran, kebuluran Lord Mountbatten. Pemerintahan Tertinggi Pihak Berikat. inflasi merupakan kenangan pahit untuk dicatat dalam perkem_Dengan itu pendudukan Jepun selama tiga setengah tahun itu bangan sejarah Malaysia.pun berakhir.Langkah Menipponisasi:Di dalam usahanya untuk menguatkan pendudukan mereka,Soalan: 37.Jepun telah memaksa nilai-nilai, bahasa dan kebudayaan Je_pun kepada penduduk tempatan. proses menipponisasi iniBincangkan kesan Pendudukan Jepun di Tanahdijalankan oleh pemerintah Jepun dengan berbagai cara: Melayu... a) Bahasa Jepun diajar di sekolah-sekolah, kelab_kelab,kilang, firma dan pejabat-pejabat kerajaan. peluang kenaikan Tanah Melayu diperintah oleh Jepun mulai akhir bulanpangkat, gaji dan kemudahan-kemudahan lain diberi mengikut Disember 1941 hingga 12hb September 1945. Profesorkemahiran seseorang bercakap dalam bahasa Jepun. Zainal Abidin Wahid mensifatkan pendudukan Jepun sa- b) Berusaha untuk menerapkan muzik, filem. makanan, tu zaman yang mempunyai pengaruh yang sangat pentingpesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidupan orang_terhadap Seiarah Tanah Melayu Walaupun Jepun hanyaorang Jepun di kalangan rakyat.memerintahkan Tanah Melayu selama kira-kira 3 16 tahun, tapi c) Hari-hari cuti umum adalah berdasarkan kelsndarianya telah meninggalkan kesan-kesan sosial, ekonomi dancuti Jepun. laitu seperti hari kelahiran Maharaja, hari angkatan politik yang sangat Penting.darat, angkatan laut, angkatan udara dan. musim mJnunaiJep u n. Kesan Ekonomi:d) Beberapa kempen supaya timbul kebencian kspadaa) Sumber ekonomi Tanah Melayu yang utama ialah getahorang-orang Eropah khususnya bangsa lnggeris dijalankan. dan biiih timah. lanya hampir terhenti sama sekali semasalni termasuklah menangkap dan mendera mereka, mengha_pemerintahan Jepun. Tanah Melayu telah terputus hubunganramkan penggunaan dan penyebaran bahasa lnggeris dan dengan dunia Barat akibat peperangan. Dengan itu bijih timahmengenakan hukuman berat kepada mereka yang melanggardan getah tidak dapat dieksort.dasar Jepun.Sewaktu British beredar dari Tanah Melayu mereka menia-e) Media massa dikawal oleh Jepun. Cuma dibenarkan lankan dasar bumi hangus. laitu dengan memusnahkan se- gesar alat perkakas melombong terutamanya kapal, iumlah -Fakar-pakar korek.Eropah yang mengendalikan aktiviti 194 195

2. melombong juga telah meninggalkan lorirbong-lombongbeberapa perusuhan tempatan bagi memenuhi keperluanmere_kajuga dengan pekerja.pekerli ;";;;keranan banyak barang-barang tidak dapat diimport. ,.Demikianrrnak Jepun, kebanyakannya pegawai_pegawai tentera,;;;. Penduduk-penduduk juga menjadi kreatif dengan menghasil-yang mengambilalih lombong_lombong kan sendiri barang keperluan seperti membuat gula dari bijih timah tidak dapat-Ak;;,_menjalankan operasi melombong denlan-kelapa dan nipah, membuat benang dari daun nenas dan semprr";.nya pengeluaran barangan tersebut telah merosotmembuat butang dari tempurung. Malah alat pembuat apidari tg,0;0tan tahun 1941 kepada 16,000 tan tahun 1942juga telah dapat dicrpta pada masa itu. d"" ;;r;.;;;tinggal 3,000 tan tahun 1945.. Ladang-ladang getah juga terbiar. pengurus-pengurusKesan Sosial:ladang. bangsa Eropah telah meninggalkan laOang_l;"nq. a) Satu aspek unik akibat pendudukan Jepun ialah berlaku- Buruh-buruh tndia tetah terlantar danl-idak o".p"i"rl"",i. jl-nya perpindahan penduduk daripada pekan ke kawasan pinggir pun hanya memertukan sedikir gerah untuthutan. Mereka yang terlibat kebanyakannya terdiri dari orang- tepeifuai negJ;i mereka. Oleh itu perusahaan getah juga ,rru,orang Cina.a".oaor pendudukan Jepun. "tiU", Kesempitan hidup di pekan-pekan akibat kekurangan . b) . Bahan gdlian yang diperlukan oleh Jepun ialah besi dan bauksit. Bagaimana Tanah Melayu bukanlah p""g"Lr;ri#" makanan serta mengelak daripada kekelaman pihak Jepun ke atas mereka msnyebabkan ramai orang Cina berhijrah ke kawa- bahan-bahan tersebut. san pinggir hutan. Mereka membuka tanah untuk ditanamc] lakyat menghadapi masalah kekurangan makanan. lno-dengan tanaman-tanaman makanan.geris. ti dak membeii turnpuan terhadap p"":g"r""r;"Ramai daripada mereka terus menetap di kawasan-kawasan rn;L;"".sewaktu pemerintahannya. Tanah Melayu i"ngi.poril.r-* yang dibukanya walaupun pendudukan Jepun telah berakhir.darr thaitand dan Burma begitu juga sewaktu- penOuOutanPenduduk-penduduk tersebut kemudiannya menjadi masalahJepun. kepada keraiaan semasa darurat.Penduduk-penduduk yang bukan dari kawasan penanaman bl Pendudukan Jepun telah mengakibatkan permusuhanpadi begitu teriejas dengan kekurangan ."d;;":-;;;;;;;;yang mendalam di antara orang-orang Melayu dan Cina.Jenrs makanan gantian seperti jagung dan ubi kayu dijadikanLayanan Jepun yang agak baik terhadap orang Melayu meng-makanan utama. akibatkan kemarahan di kalangan orang Cina terhadap orang Untuk mengatasi masalah kekurangan makanan pihakMelayu. Manakala orang Cina sentiasa mendapat tekananJeoun telah metancarkan kempen pertaniai oi i"lung"; pu-nalJ;.dari pihak Jepun. Permusuhan yang berlaku di antara orangdrberi keutamaan dan disebarkan dtngan meluas. Cina dan Jepun di Timur Jauh berlanjutan hingga ke Tanah ^empen Bagaimanapun hasilnya tidaklah begitu menggalakian. -*- Melayu.(d) Kadar inftasi retah meningkat a"rig;n c;;ai.Apabila golongan orang Cina yang sangat anti Jepun menu-K"kr_ merupakan punca inf tasil S"t, rugi t"kio. buhkan pasukan MPAJA untuk menentang Jepun, makalll9l.n, tatah percetakanrnrrast lu:unnundan pengedaran wang kertJs Jepun pasukan keselamatan yang diambil oleh Jepun adalah terdirisecara sewenang_wenang. Wang kertas yang dari orang Melayu. Secara tidak langsung berlaku permusuhan dikenali sebagaiduit pokok pisang. oteh rakyat dicetak ;";" .;^;;;;-;i,;i di antara orang Cina dengan Melayu.kertas itu hampir-hampir tidak mempunyai nilaiPerasaan perkauman ini meletus menjadi rusuhan apabiladi akhir-akhirpendudukan Jepun.beraku kekosongan kuasa akibat Jepun menyerah kalah pada(e) Satu perkembangan yang agak positif ialahmunculnya15hb. Ogos 1945.196 197 3. Uc) Selain daripada kelturangan makanan rakyat iuga ter-lanokah itu mereka boleh mendapat sokonganyang lebih luas dedah kepada wabak penyakit. Perkhidmatan perubatan ham- Melavu orang-orang Melavu di Su- pir-hampir lumpuh di zaman pendudukan. Ubat-ubatan sukarJi riir"n"" orang-orangApabi- diperolehi. Wabak penyakit seperti malaria, beri-beri dan kudis Luilu aull-runun trelayu adalan dari ethnik yang sama la berlaku integrasi di antarapenduduk Sumatra dan Tanah berkembang dengan berleluasa. Kadar kematian yang bukan akibat berperang iuga meningkat.fvfJuvurn"u pJ"dudukan Jepun akan menjadi lebih teguh d) Beribu-ribu orang lelaki telah dibawa ke lndia dan Bur- iil. .l"puniuga memberi perhatian kepada agama lslam ma untuk membina Jalan Keretapi Maut di antara negara Thaisebagai tangkah lanjut memelihara sokongan orang-orang dengan Burma. Ramai di antara mereka terkorban dalam pem- fvf"Lw p"O" 5dan 6hb. Apirl 1943 Pentadbiran Tentera Jepun binaan jalan keretapi tersebut kerana lapar dan kerja teruk. tefutr.en"ja satu persidangan wakil-wakil pertubuhan lslam Singapurae) Satu lagi obiektif Jepun di Tanah Melayu ialah menippo- di Tanah MLlayu dan Sumatra yang diadakan di- e"rnlrnpi" tslamyang menghadiri persidangan itu tertarik nisasi rakyat negara ini. laitu proses memaksa nilai-nilai,d"ng"n jur"r Jepun untuk meninggikan taraf .agama lslam bahasa dan kebudayaan Jepun kepada penduduk-penduduk bahawa perjuangan bersama-sama tempatan. Di antara rancangan yang dijalankan ialah dengan Pers"idangan itu bersetuju rakyat mengajar bahasa Jepun di sekolah-sekolah. Malah dijadikan.leoun aialatt "Perang suci {sabil) untuk kebebasan bahasa pengantar. Bahasa itu juga diajar di kelab-kelab, dan pembentukan sebuah Asia Baru "--iul-pentadbiran kilang, firma dan peiabat keraiaan.oiung Melayu mendapat pengalamanyang adadilantlkPemerintah Jepun juga berusaha menerapkan muzik, filem, semasa PenJudukah Jepun. Di antara mereka;;;;"; jawatan-jawatan kanan sepertipegawai daerah makanan, pesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidup- pentadbiran an orang-orang Jepun dalam kehidupan rakyat Tanah Melayu. iaitu meniisi kekosongan yang ditinggalkan olehPenduduk Tanah Melayu terpaksa mematuhi segala program "r7.lnggeris. yang dipaksa oleh pihak Jepun kerana takut terhadap tindakanOtung Melayu juga telah ditanam perasaan bencikan mereka.fnggeris. Baiawa mereka tidak boleh berharap sepenuhnyaKeseluruhannya pendudukan Jepun telah membanlut t""piau griti.l, untuk membela nasib mereka Mereka berjayapersambungan (continuity) sistem pendidikan. Ramai pelajarmenamatkan kepercayaan orang Melayu bahawa bangsalnggeris itu bukanlah bangsa yang agung yang tidakbolehyang menjadi mangsa. Mereka tidak dapat menyambungkan pe-dikalahkan." b];;;tlajaran yang terbantut selepas pendudukan Jepun kelana faktor demikian tidak hairanlah pendudukan Jepun telahumur dan sebagainya. menggalakan perkembangan kesedaranpolitik yang lebih berkeian di kalangan orang-orangMelayu Kesan Politik dan Pentadbiran:a) Rancangan untuk mendapat sokongan orang

Search related