Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  1/13

  Kesan Pendudukan Jep

  Tanah M

  Kesan Sosi

  Kesan PoliKesan Eko

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  2/13

  Pendudukan jepun ditanah melayu

  memberikan banyakkesan negatif.

  Mengubah keadaaandi tanah melayu dari

  segi sosial, ekonomidan politik.

  Meningge

  meromselep

  Menyebabkaninggeris terpaksa

  merombak dasarnyaselepas perang.

  proses pencapaiankemerdekaan tanah

  melayu dipercepatkanoleh nggeris.

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  3/13

  Kesan Sosial

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  4/13

  !akyat dikerahmenjadi buruh paksa

  "ina # ditindas oleh jepun. Melayu $ ndia % menjadi buruh paksa membina Jalan Keretapi Maut

  724 km

  Antara negeri Thailand

  Rakyat terlibat 7

  1/ maut

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  5/13

  &rang cina yang lari ke pinggir hutan kerana tekanan daripada tenmembuka ka'asan#ka'asan baru yang dikatakan sebagai permulasetinggan di Tanah Melayu. Mereka juga telah bertembung dengan orang#orang Melayu yang t

  kampung#kampung tradisi.

  Pertembungan tersebut telah mengakibatkan pertembungan budaylatar belakang.

  Tekanan daripadatentera Jepun

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  6/13

  Penduduk dikenakan perintah berkurung $ sekatan perjalanan

  Penduduk saling mencurigai satu sama lain kerana bimbang diang !amai menjadi tali barut Jepun !amai menjadi mangsa kekejaman Jepun Kempeitaisentiasa mengintip sesiapa sahaja yang dianggap bers Prinsip kempeitai adalah (seksa dulu kemudian siasat) *ukuman dera $ hukuman mati dikenakan di khalayak ramai

  Penduduk Sengsara$ Takut

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  7/13

  +ayanan orang Jepun yang agak baik terhadap oberbanding dengan layanan terhadap orang#oranMelayu# tentera dan polis serta politik-

  Telah membangkitkan kemarahan orang "ina teMelayu.

  eberapa pertempuran antara orang Melayu $ oberlaku selepas Jepun menyerah kalah.

  Permusuhanberlaku

  antara orangmelayu dan

  orang cina.

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  8/13

  Kesan Politik

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  9/13

  !u"ud kesedaran#olitik

  Khususnya dikalangan orang

  melayu$

  %ro#aganda &Asia untukorang Asia' menaikkan

  semangat orang melayuuntuk membebaskan

  tanah air$

  !u"ud keyakinanuntuk memerintah

  (rang melayu mem#unyaikeyakinan dan keinginan untukmemerintah dalam kalangan

  orang melayu )dari#ada#engalaman ker"a*$

  Tidak boleh menghara#kan

  +nggeris$ Ke#er,ayaan baha-a+nggeris tidak boleh ditentangtelah berubah$

  Sika# anti#en"a"ahan di kalanganorang melayu telah berkembang$

  Semangat nasio.elayu meni

  Tindakan

  menyebabkaantara kaum

  Kaum

  e#un "uga mereka be

  organisasior

  )K

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  10/13

  %engukuhan ,iri,iri sesuatu kaum

  (rang ina dan (rang +ndia lebihmengukuhkan ,iri,iri ke,inaan

  dan keindiaan mereka$

  (rang +ndia digalakkanmenum#ukan #erhatian terhada#

  #embebasan negara +ndia dari#ada"a"ahan +nggeris$

  Akibatnya telah menyebabkan #rosesme-u"udkan semangat kenegaraan di.alaya semakin sukar$)Khususnya di

  kalangan ina dan +ndia*

  %arti Komunis.alaya)%K.*

  Sebuah #arti yang terk#ada tahuntahun 143

  Akibat dari#ada ke5al%K. ramai dianggotai

  orang ina

  %K. mem#engaruh.alayan %eo#le A

  Army).%AA*kebany

  kaum

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  11/13

  Kesan konomi

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  12/13

  konomi Tanah

  .elayu merosot$8a"i #ega-ai

  dikurangkan$Kad

  konomi ka-alan

  e#un hanyamenguntungkan

  #ihak e#un dantidak

  mendatangkankebaikan #ada

  #enduduk

  tem#atan$

  Amalan #asaradan kegiatan m

  berlaku di mera.ata -ang 9#okok

  #isang: di#erkenalkan$;ilainya rendah kerana

  di,etak tan#a ka-alan$

 • 7/25/2019 Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu (2)

  13/13

  Sekian$$$