of 19 /19
1 Јат Новине Јат Новине Фебруар 2012 У ОВОМ БРОЈУ: Т оком јануара Jat Airways превезао је 74.908 путни- ка, 101 тону робе и 46 тона поште. У односу на исти месец прошле године број превезених путника је већи за осам одсто, робе је било мање за два одсто, поште мање за 13 одсто, а CLF који износи 66 одсто повећан је за индекс 10 - наводи се у Оперативном прегледу саобраћаја чији су аутори Драгољуб Миљковић и Снежана Симић, виши стручни сарадници у Дирекцији за стратегију и развој. У редовном саобраћају је, уз пад броја летова од седам одсто, превезено за осам одсто више путника. Планирани број путника је остварен са 86 одсто, плани- рана количина роба је остварена са 81 одсто, искоришћење путничке кабине је мање од планираног за индекс 1, а пла- нирани налет је остварен са 99 одсто. Прелиминарним планом дефинисан је и планирани број летова у првом месецу 2012. године који износи 1.279 и за 12 одсто је мањи него у јануару прошле године. Остварено је 1.237 летова што је три одсто мање од постављеног плана ПРеВОз ПУтника и РОБе У ЈанУаРУ ОВе гОДине гОДина УСПеШнО заПОЧеЛа током јануара Jat Airways превезао је 74.908 путника, 101 тону робе и 46 тона поште У редовном саобраћају је, уз пад броја летова од седам одсто, превезено за осам одсто више путника У односу на прошлу годину, у јануару чартер сјајно кренуо: број летова је дуплиран, број путника је вишеструко повећан, а CLF је порастао за индекс 35 и ПОРеД СВиХ теШкОЋа - ПРеTХОДна гОДина Је БиЛа УСПеШна ПРиХОД ВеЋи за тРи, а БРОЈ ПРеВезениХ ПУтника за ЧетРнаеСт ОДСтО SAFETY: О СЛУЖБи, ОБУЦи заПОСЛениХ и СиСтеМУ УПРаВЉаЊа БезБеДнОШЋУ У кОМПаниЈи SU-PORT: ЧЛан IATA GROUND HANDLING COUNCIL-a

Jat novine

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Jat novine

1Јат Новине

Јат НовинеФебруар 2012

У ОВОМ БРОЈУ:

Током јануара Jat Airways превезао је 74.908 путни-ка, 101 тону робе и 46 тона поште. У односу на исти месец прошле године број превезених путника је

већи за осам одсто, робе је било мање за два одсто, поште

мање за 13 одсто, а CLF који износи 66 одсто повећан је за

индекс 10 - наводи се у Оперативном прегледу саобраћаја

чији су аутори Драгољуб Миљковић и Снежана Симић, виши стручни сарадници у Дирекцији за стратегију и развој.

У редовном саобраћају је, уз пад броја летова од седам

одсто, превезено за осам одсто више путника.

Планирани број путника је остварен са 86 одсто, плани-

рана количина роба је остварена са 81 одсто, искоришћење

путничке кабине је мање од планираног за индекс 1, а пла-

нирани налет је остварен са 99 одсто.

Прелиминарним планом дефинисан је и планирани број

летова у првом месецу 2012. године који износи 1.279 и за

12 одсто је мањи него у јануару прошле године. Остварено

је 1.237 летова што је три одсто мање од постављеног плана

ПРеВОз ПУтника и РОБе У ЈанУаРУ ОВе гОДине

гОДина УСПеШнО заПОЧеЛа

• током јануара Jat Airways превезао је 74.908 путника, 101 тону робе и 46 тона поште• У редовном саобраћају је, уз пад броја летова од седам одсто, превезено за осам одсто више путника• У односу на прошлу годину, у јануару чартер сјајно кренуо: број летова је дуплиран, број путника је вишеструко

повећан, а CLF је порастао за индекс 35

и ПОРеД СВиХ теШкОЋа - ПРеTХОДна гОДина Је БиЛа УСПеШна

ПРиХОД ВеЋи за тРи, а БРОЈ ПРеВезениХ ПУтника за ЧетРнаеСт ОДСтО

SAFeTy: О СЛУЖБи, ОБУЦи заПОСЛениХ и СиСтеМУ УПРаВЉаЊа БезБеДнОШЋУ У кОМПаниЈи

SU-PORT: ЧЛан IATA GROUND HANDLING COUNCIL-a

Page 2: Jat novine

2 Јат Новине

и шест одсто мање него у истом месецу 2011. године.

Од укупног броја планираних летова, на сам дан

извршења 65 летова је претрпело измене, односно регу-

ларност саобраћаја је износила 95 одсто и за индекс 5 је

већи од прошлогодишњег нивоа.

Редовност саобраћаја је 75 одсто и порасла је у односу

на исти месец прошле године за индекс 6.

У саобраћају за Црну гору број летова је порастао у одно-

су на прошлу годину за шест одсто, број превезених путни-

ка је већи за 23 одсто, а CLF је скочио за индекс 13.

У евромедитеранском саобраћају број остварених лето-

ва је опао за девет одсто, број путника је већи за пет одсто,

а CLF је порастао за индекс 10.

Број чартер летова је дуплиран, број путника је више-

струко повећан, а CLF је порастао за индекс 35.

авиони из флоте Jat Airways-а су у овом месецу реали-

зовали налет од 2.185 блок сати, што је један одсто мање

од постављеног плана, а осам одсто мање од реализације

у прошлој години, док је просечан дневни налет целе флоте

у овом месецу износио седам блок сати (један одсто мање

од плана ), одсносно 27 одсто је мањи него у јануару месецу

прошле године.

током 2011. године Jat Airways је обавио 17.946 комерцијалних летова са којима је превезао 1.219.703 пут-ника, 1.733 тона робе, 495 тона поште, прелетевши притом 16 милиона авио-километара.

У односу на претходну годину (2010) посматрајући само редован саобраћај, превезено је за 16.5 одсто више пут-ника, односно 165.000 путника више него 2010. године. гледајући резултате у укупном саобраћају, редован плус

РазгОВОР С ПОВОДОМ

• знајући да би 2011. година, због свих добропознатих околности, за Јат могла да буде једна од најважнијих, да не кажем ,,преломна“, ми смо заправо озбиљну припрему за сезону започели још половином јануара исте године

• Јат је после низа година, остварио позитиван финансијски резултат приходован од саобраћаја, односно продаје, па је приход у првих десет месеци лане био за осам одсто већи него 2010. године

• Према нашим анализама, рачунамо да су предузете промо акције током прошле године допринеле да Јат превезе око 154.000 путника више него годину дана раније

Са ДРаганОМ БРенеСеЛОВиЋеМ, изВРШниМ ДиРектОРОМ за ПРОДаЈУ и МаРкетинг

и ПОРеД СВиХ теШкОЋа - ПРетХОДна гОДина БиЛа Је УСПеШна

Page 3: Jat novine

3Јат Новине

чартер саобраћај, број превезених путника је био већи за 14 одсто. истовремено, и оба коефицијента искоришћења капацитета значајно су повећана и то, CLF за индекс 10, а WLF за индекс 5. Примера ради, истовремено према зва-ничним подацима аеа ( европска асоцијације за ваздушни саобраћај) у прошлој години забележен је пад CLF европ-ских авиокомпанија од минус 0.6 индексних поена.

Ово су званични подаци које смо објавили у прошлом броју Јат новина и који на најбољи начин илуструју сада већ општепознату чињеницу да је Jat Airways у прошлој години остварио невероватно добре резултате у броју превезених путника и попуњености путничке кабине. Без сумње, највећи део заслуге за овако добар резултат иде на конто запослених у Јат продаји и маркетингу, наравно и руководећем тиму ове организационе целине.

Ово је био један од разлога за разговор са Драганом Бренеселовићем, извршним директором за продају и мар-кетинг, човеку који је на челу тима задуженог за продају пут-ничких докумената и маркетинга у Jat Airways-у.

• О врло добрим резултатима у броју превезених путни-ка током целе прошле године Јат новине месечно су из-вештавале запослене. Реците нам, ипак, шта је допри-нело да они одрже континуитет током 2011 ?знајући да би прошла година, због свих добропознатих

околности, да их сада не елаборирам поново, за Јат могла да буде једна од најважнијих, па чак у извесном смислу и ,,преломна“, ми смо озбиљну припрему за сезону започе-

ли још половином јануара. након претходно прикупљених параметара, јасно смо себи по-ставили неколико циљева.

Прво, знали смо да у 2011. годину морамо да уђемо са јасним и конкретним циљевима и задацима. затим, знали смо да овај значајан посао морамо да обавимо у координацији и са другим службама у Јату, превасходно са екипом извршног директора за саобраћај и Дирекцијом за стратегију и развој. и напослет-ку, али не и по значају, знали смо да морамо врло озбиљно да успоставимо сарадњу, па и неку врсту координације, са нашим иностраним комерцијалним партнерима који у неком виду сарадње заједнички раде са нама. на овај на-чин, комплетна екипа запослених у продаји и маркетингу, већ крајем јануара ми смо имали јасне циљеве и, што је посебно важно, усагла-шен заједнички наступ током целе 2011. године,

а посебно на тржиштима америке и аустралије.

• Добро, али да ли је још нешто утицало на то да се уз пораст броја превезених путника, јако високе попуњености путничке кабине и, што је такође, врло значајно, повећа и укупан приход из саобраћаја ?за разлику од претходних година, када смо јуни, јули и до-

некле август, узимали као почетак такозване ,,пуне“ сезоне, ми смо покушали да ствари мало променимо у редоследу. наиме, нама је сезона почела већ у мају прошле године. ако погледамо резултате у превозу путника и робе у прва четири месеца лане, па и у мају, такозвана ,,пуна сезона“ је већ тада започела. али оно што је још важније напомену-ти, ти резултати су нам указали на још једну ствар - да смо већ од самог пошетка прошле године почели да бележимо и остварујемо перманентни напредак, односно, да од са-мог старта године није забележен пад, али ни стагнација и морам да признам, то нас је посебно и додатно охрабрило за наставак започетог система рада. и још нешто морам да додам. током прошле године није баш све ишло тако глат-ко и без проблема. Међутим, у тим периодима и фазама ми смо одмах правили одређене ,,резове“, рецимо, одмах смо урадили ревизију реда летења, што нам је донело повећање обима саобраћаја за око 1.8 одсто, а урадили смо и ревизију тарифа, односно, прилагодили смо наше цене са реалним стањем на тржишту, што је резултирало повећањем прихода из саобраћаја у првих десет месеци прошле године за око осам одсто.

Драган Бренеселовић

Page 4: Jat novine

4 Јат Новине

• Да ли је исказан резултат у повећаном приходу, на неки начин, и одговор такозваним ,,дежурним“ критичарима свега у компанији, а који су знали да поставе и овакво питање: Уместо што бројите ,,главе“ покажите нам тари-фе, односно зараду.Радни тимови који су, као што сам претходно напоме-

нуо, радили на сондирању тржишта, користећи истовре-мено расположивост података свих софтвера за праћење путника, пратили су, наравно, и тарифни систем свих авиокомпанија које су наши конкуренти. након озбиљне анализе изашли су са планом тарифа и то тарифама које су биле реалне у овом тренутку, с обзиром да на њих, одно-сно њихову висину утиче много фактора, као што је уоста-лом мање више свима у Јату познато. Утврдили смо тарифни систем у који смо чврсто веровали да је једино могућ и ис-праван и кренули у реализацију. наравно, када смо уочава-ли одређене мањкавости, без чекања мењали смо га, што кажу, у ходу, напросто, прилагођавали смо се тренутним позицијама на тржишту. Резултате које смо постигли у по-гледу прихода, као што сам рекао, за првих десет месеци 2011. године, барем за сада, говоре да смо билу у праву. Јер Јат је после низа година остварио позитиван финансијски резултат приходован од саобраћаја, односно продаје. Да ли је могло и више и боље, вероватно је могло, али за сада је то тако, остаје да се види да ли ће тако бити и након обраде података и за последња два месеца у прошлој години. наша процена је врло оптимистичка.

• Да ли су и колико спроведене промотивне акције у прошлој години утицале на повећање продаје, али и прихода и, за колико?конкретан одговор на ово питање је, како кажу, ,,одговор

за милион долара“. Одговор је комплексан и тражи врло озбиљну анализу. У овом тренутку, ако је судити по резул-татима, одговор је позитиван. али, оно што је познато је чињеница да смо ми током целе прошле године имали девет промотивних акција и први пут смо са кампањама ишли пре наше конкуренције. Барем у већини случајева. Даље, први пут смо изашли са маркетиншким кампањама за тарифе, а да је то био пун погодак и да смо добро радили, потврђује нам и чињеница да су они одмах реаговали и изашли са својим кампањама. и још нешто да додам. Све промо акције су рађене након подробне и детаљне анализе тренутног стања на тржишту, имајући у виду и све активности наше конкуренције. такође, у току сваке нове промо кампање,

радили смо, да тако кажем, неку врсту корективних мера,

односно уочене мањкавости из претходне покушали смо да

избегнемо у наредним. Према нашим анализама, рачунамо

да су предузете промо акције током прошле године допри-

неле да Јат превезе око 154.000 путника више него годину

дана раније.

• Шта је још утицало или допринело овако добрим резул-

татима продаје у прошлој години ?

Да би се све остварило то што смо навели, могло је да

се уради само под условом да се такозвана ,,продаја“ ком-

плетно промени. Да најпре промени свој приступ према

тржишту и његовим потребама, а потом да се промени и

у делу саме организације ,,продаје“, а то је подразумевало

увођење потпуно новог приступа и сагледавању тржишта,

захтева тржишта, али и наших реалних могућности, као и

доношења одлука на основу искључиво реалних и позна-

тих података са којима смо располагали. Уз све то, морам

посебно да нагласим важност тимског и заједничког рада,

али и врло добру сараднју са осталим стручним службама

у Јату. Без таквог односа према послу не бисмо ништа по-

стигли, па је и то био основни аксиом нашег заједничког

успеха. Рецимо, врло добра сарадња са ит-ом резултирала

је да смо у једном, сасвим новом контакту са путницима,

остварили шест до седам хиљаде контаката са путницима

путем е-mailа, што значи да смо ,,погодили“ значај увођења

ове врсте интеракције са нашим путницима. Даље, успешна

сарадња са Amadeus-ом резултирала је увођењем неколи-

ко нових, врло значајних софтвера и апликација, а који су

такође били у функцији повећања броја превезених путни-

ка. током овог месеца уследиће увођење још једне новине

на пољу наградних програма такозвани frequent flyer, одно-

сно ,,лет више,, за наше сталне путнике. и још нешто. Сада

је такозвани ,,хед офис“ преузео комплетну одговорност

око вођења нове комерцијалне политике, а не поједини из-

вршиоци, било да су из тржишта или се ради о представни-

цима у иностранству. коначне одлуке се доносе из једног,

да тако кажем ,,центра“, а оне се надаље само извршавају.

наравно, далеко од тога да предходно нисмо врло озбиљно

разматрали све сугестије пристигле из тржишта или пред-

ставништава или да је занемарена било каква међусобна

сарадња или договор. али, након што се дефинитивно ут-

врде задаци, они се напросто морају и спровести, до краја и

у потпуности.

Page 5: Jat novine

5Јат Новине

Сектор за европу у Дирекцији продаја и марке-тинг тренутно покрива продају кроз мрежу од 17 представништава са 14 радника у земљи и 6

радника делегираних у представништвима. Сви радници у

земљи као и делегирани у представништвима имају високу

стручну спрему. У представништвима ради и 6 делегираних

представника као и 51 локално запослени радник.

Шеф сектора Драгана Франтов Николић за Јат новине

објашњава да Сектор за европу покрива  17 дестинација у

западној, Средњој и источној европи и то Франкфурт, Бер-

лин, Диселдорф, Штутгарт, Беч, Цирих, Лондон, Љубљану,

Париз, Рим, Милано, Стокхолм, копенхаген, гетеборг, ам-

стердам, Брисел и Москву.

- Организација продаје Јатових услуга (превоз путника и

робе) врши се у представништвима и преко агентске мреже

као и путем интернет портала. Сва тржишта која покривају

представништва у Сектору за европу су у BSP систему у

којем су поред авиокомпанија чланица и готово све важније

агенције. Савремени дистрибуциони и други технолошки

системи и програми дају могућност увида и контроле рада

како представништава тако и агентске мреже и интернет

портала, објашњава госпођа Франтов Николић.

У 2011. остварен приход Сектора за европу већи је за три

одсто, уз већи број путника за 14 одсто у односу на 2010,

док је учешће тржишта европа у укупном приходу 30 одсто.

- задовољни смо резултатима који су производ тимског

рада свих сектора у Дирекцији продаје и маркетинга. на

основу исцрпне и сталне анализе свих релевантних по-

датака, реда летења Јата и конкуренције, токова путни-

ка, тарифа, SPA и других уговори, дефинише се политика

продаје и наступа на сваком тржишту појединачно, а за

чије спроводјење су задужена надлежна  представништва.

Свакодневним праћењем свих елемената у продаји врше

се потребне корекције и прилагодјавања у раду Сектора,

представништава и агентске мреже, како генерално тако и

појединачно, каже Драгана Франтов Николић и додаје да

ће се сви запослени у Сектору за европу учинити све да и

2012. буде успешна.

РеЧ-ДВе Са...

• Учешће тржишта европа у укупном приходу 30 одсто• У представништвима ради и шест делегираних представника као и 51 локално запослени радник • запослени у Сектору за европу истичу да ће учинити све да и 2012. буде успешна

ДРаганОМ ФРантОВ никОЛиЋ, ШеФОМ СектОРа за еВРОПУ, О ПОСЛОВниМ РезУЛтатиМа У ПРОШЛОЈ гОДини

ПРиХОД ВеЋи за тРи а БРОЈ ПРеВезениХ ПУтника за ЧетРнаеСт ОДСтО

Page 6: Jat novine

6 Јат Новине

Као и за већину запослених на разним пословима када је у питању ваздушни саобраћај, тако је за запослене у нашој компанији предвиђена обука

везана за безбедност у ваздухопловству тј.safety. Врсте об-ука су различите у зависности од послова који се обављају.

најкомплекснију обуку која се односи на систем управљања безбедношћу у ваздушном саобраћају треба-ло би да имају запослени у Safety служби. за сада је пре-порука, а ускоро и обавеза да Safety manager мора завр-шити одговарајући курс у складу са захтевима регулативе. У ишчекивању европског закона који ће бити усклађен са ICAO стандардима и препорукама, основни документ који даје препоруке о начину имплементације и развоја Safety Management Systema управо је ICAO Doc 9859.

Међународне институције попут eASA, eCAA, а и при IOSA auditima, захтевају доказ о завршеној одговарајућој обуци када је у питању Safety Manager, па чак и запослени у служби.

У протеклој години запослени у Safety служби завр-шили су део неопходних курсева и освежења знања. По-себно истичемо основни Safety Management System курс у JAA Training centru (Joint Aviation Authorities Training Organisation) у Хоофдорпф-у, Холандија који је званично прихваћен од стране eASA.

Ови курсеви не само да нам дају ново знање и освежавају већ стечено, већ дају одговоре на питања кроз стручна објашњења предавача, као и кроз искуства колега из других компанија. контакти стечени на оваквим обукама јако су ко-

рисни и често нам помажу у решавању практичних пробле-ма. Спознали смо да су најчешћи проблем и дилеме скоро заједнички за већину компанија и да ће озваничење SMS-а у европском закону решити доста садашњих неусаглашено-сти.

Јаа након одржаног курса нуди могућност полагања ис-пита и, поред сертификата о одслушаном курсу, полазни-ци који ураде испит са минимум 75% тачности добијају и уверење о положеном испиту. тако смо се са курса вратили са оба успешно положена испита.

Сертификати су убрзо након тога, крајем прошле године, приложени као доказ о испуњењу захтева при инспекцији цивилних власти, а у оквиру редовне инспекције Програма за спречавање удеса и и незгода и одржавање прописа-ног нивоа сигурности (Accident Prevention and Flight Safety Programe APFSP).

Safety служба планира да у току ове године припреми и спроведе план обуке кроз који ће запослени добити не-опходно знање везано за SMS у зависности од послова на којима раде. SMS или систем управљања безбедношћу представља системски приступ управљању безбедношћу кроз одговарајућу организациону структуру, обавезе, одго-ворности, safety политику и процедуре.

Циљ успостављања safety система је свести ризик на прихватљив ниво кроз превентивно деловање. Ризик ника-да не може бити сведен на нулу и зато је потребно да сви бу-демо свесни да кроз правовремено уочавање опасности и превентивне мере умањујемо вероватноћу да се нежељени

У ЖиЖи

SAFeTy-БезБеДнОСт изВРШеЊа СаОБРаЋаЈа

О СЛУЖБи, ОБУЦи заПОСЛениХ и СиСтеМУ УПРаВЉаЊа БезБеДнОШЋУ У кОМПаниЈи

Page 7: Jat novine

7Јат Новине

догађаји десе. Да би се одржавао прихватљив ниво безбед-ности, пословодство на свим нивоима као и сви запослени одговорни су да обезбеде највиши ниво извршења у обла-сти безбедности.

зато је потребно континурано радити на развоју SMS-а, посебно на једној од његових кључних компоненти, а то је промоција безбедности кроз информисање и обуку свих запослених. Потребно је да сви подржимо управљање безбедношћу обезбеђујући све одговарајуће ресурсе, ефи-касно извештавање о безбедности и ефикасну комуникацију, развијајући на тај начин safety културу. Safety нема за циљ проналажење кривца. Циљ је уочавање и извештавање о уоченој опасности, догађају који се десио или може да се деси и да проузрокује ризик уз последице које могу бити чак и катастрофалне. ефикасно извештавање без бојазни да ће

било ко бити казњен због примећеног управо представља safety културу.

Стога још једном подсећамо да поред обавезног си-стема извештавања у нашој компанији постоји и си-стем добровољног, поверљивог извештавања – COR (Confidentional Reporting System). Довољно је да, ако при-метите опасност или догађај за које сматрате да би могли угрозити безбедност, пошаљете мејл на адресу [email protected]. Мејл отвара само једна особа у Safety служби и само ће њој бити познати ваши лични подаци. Ваша пријава се ана-лизира и бићете обавештени о пронађеном и спроведеном. на тај начин доприносите подизању нивоа безбедности у нашој компанији и заједнички развијамо у међународним документима општепознат safety принцип – just culture!

Служба квалитет која у Јат-у постоји дуго, на одређни начин је и потпуно нова, с обзиром да су у последњих шест месеци поред новог руководи-

оца службе, Александре Радојичић и сви запослени у овој

служби нови. Све ове кадровске промене утицале су на то

да запослени у служби квалитета савесније и одговорније

обављају послове у овој служби и успешно реализују нове

послове којима се служба квалитета до сада није бавила.

,,Циљ службе је да се успостављени систем квалитета

у Јат-у одржи и побољша. то се реализује спровођењем

послова којима се ова служба свакодневно бави, као и

сарадњом и подршком свих целина унутар компаније.

Праћење захтева Директората цивилног ваздухопловства,

праћење и координација примедби SAFA (Safety Assessment

of Foreign Aircraft) инспектора на страним аеродромима,

праћење и анализа дневних извештаја Station Manager-a,

праћења и анализа надзора над линијским одржавањем

на станици Београд, инспекције, audit-и, само су неки од

послова којима се ова служба свакодневно бави“, истичу у

служби квалитета.

Праћење захтева Директората цивилног ваздухоплов-

ства обухвата решења (инспекције, одобрења, измене

У гРО ПЛанУ

• У овој години Службу квалитета очекују аudit-и који су дефинисани одобреним годишњим Audit планом

• Један од веома важних задатка службе квалите-та је координација SAFA инспекција, формирање и ажурирање базе података SAFA инспекцијa, као и праћење предложених и спроведених корективних мера

• избор нове Audit организације такође представља нови и велики посао за службу квалитет

кВаЛитет - QUALITy

ЦиЉ Је Да Се УСПОСтаВЉени СиСтеМ кВаЛитета ОДРЖи и ПОБОЉШа

Page 8: Jat novine

8 Јат Новине

компанијских приручника, одлагање радова одржавања авиона, прихватање одговорних руководилаца и др.), запис-нике са спроведених инспекција и затварање неусаглаше-ности констатованих након спроведене периодичне про-вере у циљу испуњености услова за добијање AOC-a (пот-врда о оспособљености за обављање јавног авио-превоза). Ове године крајем маја истиче аОС, тако да нашу компанију очекује поновни поступак добијања овог сертификата.

У оквиру праћења рада Делатности земаљски послови у служби квалитета је од 20. јула 2011. године оформљена база података дневних извештаја Station Manager-a на ста-ници Београд, као и дневних извештаја SU-PORT-a. У оквиру ове базе прате се нерегуларности кроз кратак опис и раз-логе који су довели до истих, датум и број лета. Ова база по-маже служби квалитата да анализира и прати реализацију корективних мера за поједине нерегуларности.

Још један од задатака службе квалита је праћење и ана-лиза надзора над линијским одржавањем у Београду и формирање базе података (регистарска ознака авиона, да-тум инспекције, опис примедбе и предузета акција).

,,за потребе спровођења инспекција квалитета креи-ране су чек листе за спровођење инспекција које до сада нису постојале у служби квалитата. Ове чек листе треба да повећају ефикасност самих инспекцијаи и олакшају њихово спровођење. Чек листе обухватају прихват и опрему авио-на, операције током лета, одлеђивање ваздухоплова, шал-тер за регистрацију путника, бординг, одржавање ваздухо-плова, школовање. током прошле године спроведено је 12 редовних и пет ванредних инспекцију коришћењем ових чек листи“, наводе у служби квалиета и додају.

,,Службу квалитета очекују аudit-и који су дефиниса-ни одобреним годишњим Audit планом. У складу са овим планом крајем године очекује нас интерни аudit. Оно што представља изазов, такође у складу са овим Audit планом је Audit аеродрома ,,никола тесла“ као Handling Agent-a на базном аеродрому. наиме, овај Handling Agent није Audit-ован од 2007.године. такође, као новина, Audit пла-

ном за 2012. годину предвиђен је први пут комбиновани заједнички Audit Handling Agent-a и Station Manager-a на станици“, кажу у квалитету.

крајем прошле године у компанији је спроведен интер-ни Audit који је обухватио следеће области: организацију, обезбеђивање у ваздухопловству, летачку оперативу, ка-бину ваздухоплова, карго, прихват и отпрему путника и одражавање ваздухоплова. током интерног Audit-a је уо-чено 10 неусаглашености и 50 опсервација које је неоп-ходно затворити пре следећег интерног Audit-a. Уочене опсервације углавном сугеришу на некомплетне процеду-ре. такође су током интерног Audit-a уочене неусаглашено-сти и опсервације које нису уочене или отклоњене токомм претходних audit-a. Уочено је да IOSA чек листе које се ко-ристе за интерни Audit треба прилагодити стварном стању и потребама Jat Airways-a (преобине су, постоје стандарди који нису применњиви) што такође представља један од озбиљних предстојећих задатака службе квалитета.

,,затварање уочених нерегуларности и опсервација са претходног интерног Audita-a и реализација овогодишњег интерног Audita-a је једна од кључних ствари за компанију обзиром да нас у 2012. години очекује реализација IOSA (IATA Operational Safety Audit) Audit-a у циљу обнове сер-тификата. наиме, вaлидност сертификата стеченог 2010. го-дине је до фебруара 2013.године. У наведену сврху нећемо моћи да користимо услуге IOSA сертификоване аudit организације WAKe QA, која је до сада три пута audit-овала и сертификовала ЈAT. избор нове Audit организације такође представља нови и велики посао за службу квалитет. Један од веома важних задатка службе квалитета је координација SAFA инспекција, формирање и ажурирање базе података SAFA инспекцијa, као и праћење предложених и спрове-дених корективних мера. као новину служба квалитета планира организовање вежбе за Auditor-e у компанији која треба да обухвати проверу теоријског знања Auditor-a, кроз симулацију спровођења Audit-a“, наводе у разговору за Јат новине у служби квалиета.

аЛекСанДРа РаДОЈиЧиЋ

Александра Радојичић, Quality Manager, рођена je 1973. године у Басри, ирак. Дипломирала је на Саобраћајном факултету (смер ваздушни саобраћај) Универзитета у Београду (звање дипломирани саобраћајни инжењер). запо-слена у Јату од 2001. године. Прво запослење јој је било у служби Security, у којој је провела 5 година. након тога скоро 2 године је била у служби квалитет. Од 27. јуна 2011. године је на месту Quality Manager-a.

Page 9: Jat novine

9Јат Новине

Од 1. фебруара 2012.године пријем путника Jat Airwaysa на аеродрому ,,никола тесла“ у Београ-ду обавља се преко терминала 1. Јат је на овом

терминалу обезбедио три шалтера за продају карата и осам

шалтера за пријем путника и пртљага, од чега седам шалте-

ра за путнике економске класе и један шалтер за путнике

бизнис класе. технолошки процес пријема путника биће

исти као на терминалу 2, а путници и пртљаг биће опслужи-

вани на истом квалитативном нивоу као до сада.

комплетан саобраћај Јата биће пребачен са терминала 2

на терминал 1 због техничких радова на терминалу 2 који

обавља аеродром ,,никола тесла“ и који ће трајати најмање

месец дана. за то време обележавање и информисање

путника Јата обављаће се преко инфо монитора о лето-

вима, web странице аеродрома ,,никола тесла“ и путем

разгласа, а особље аеродрома постављено у терминалу 2

информисаће Јатове путнике о позицији шалтера.

ВеСт

ОД 1. ФеБРУаРа на аеРОДРОМУ ,,никОЛа теСЛа“

ПРиЈеМ ЈатОВиХ ПУтника на теРМинаЛУ 1

Предузеће за прихват и отпрему авиона, путника и пртљага на београдском аеродрому SU-PORT од 10. јануара ове године и званично своју де-

латност обавља по међународним стандардима по којима

функционишу готово све веће компаније на свету. О томе сведоче и три међународна сертификата издата

од сертификационе куће SGS која су 7. фебруара уручена директорки SU-PORT-a Татјани Јовановић и менаџеру за

• SU-PORT добио три међународна сертификата• Пословање по стандарду великих компанија

ОД 1. ЈанУаРа SU-PORT и зВаниЧнО ПОСтаО

ЧЛан IATA GROUND HANDLING COUNCIL-a

Page 10: Jat novine

10 Јат Новине

квалитет Милану Мојовићу. Ово је гаранција путницима на београдском аеродрому да је њихово путовање авио-ном сигурно и безбедно. Сертификате ISO 14001 – 2004 (си-стем менаџмента животном средином) , OHSAS 18001- 2007 (систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду) и ISO 9001- 2008 (систем менаџмента кавалитетом) који заједно представљају доказ о интегрисаном систему менаџмента, SU-PORT-у је уручио директор SGS-а за Србију Маринко Укропина.

Према његовим речима, велика је вредност и важ-ност имати један сертификат, а имати интегрисан систем менаџмента, то ретко која компаније у Србији поседује.

,,то је потврда да компанија не само што управља добро својим процесима него представља и друштвено одговор-ну компанију са аспекта екологије и са аспекта безбедно-сти и здравља људи. Ово је врло захтеван и интегрисан систем, а сертификати су независни и захтеви стандарда су појединачни и зависни од специфичности које се захтевају у појединим областима. SU-PORT је кључни фактор у погледу давања своје услуге на београдском аеродрому и ови сер-тификати га легитимишу као још поузданијег и сигурнијег у

давању својих услуга“, рекао је господин Укропина.

Директорка SU-PORT-a Татјана Јовановић и менаџер за

квалитет Милан Мојовић захвалили су се SGS-у и свима

који су заслужни за добијање овако високог признања, из-

разивши своје уверење да ће SU-PORT и убудуће бити први

у својој делатности у Србији и да ће наставити да функцио-

нише по светским стандардима.

Да подестимо. SU-PORT је 1. јануара 2012. године званич-

но постао члан IATA IGHC (IATA Ground Handling Council), који

окупља више од 400 чланова IATA- Member Airline, аеродро-

ме, представнике власти, handling компаније и др.Чланством

у IGHC, SU-PORT стиче право активног учешћа у развоју стан-

дарда земаљског опслуживања, право учешћа у раду IGHC

радних група - Aviation Ground Services Agreements (AGSA),

AIrside Safety Group (ASG) и Ground Support equipment and

environmental Working Group  (GSee), остварује право  на

бесплатне  публикације Airport Handling Manual  (AHM) као

и попусте при набавци  других IATA публикација, активно

учествује на годишњим састанцима и конференцијама IGHC

итд.

Page 11: Jat novine

11Јат Новине

Шта, ШтаМПа, ШтаМПа...

Министар за инфраструктуру и енергетику Србије Милутин Мркоњић изјавио је данас да су у току преговори са домаћим привредни-

цима око формирања нове српске авиокомпаније. У разговору са новивинарима он није желео да каже о

којим се привредницима ради, али је истакао да ће ново-формирана авиокомпанија ускоро добити руководство.

,,Дајте да будемо стрпљиви бар још коју недељу“, рекао је Мркоњић, истичући да ће Србија до краја мадата ове Владе имати своју авиокомпанију.

,,идеја са Јатом изгледа овако: наши приведници плус држава праве нову компанију, а стара компанија остаје са дуговима и са вишком радника који су у социјалном програ-му“, рекао је српски министар за инфраструктуру.

Он је рекао да би нова авиокомпанија ове године, према плану, треба да у почетку користи старе авионе, а да идуће године има нове авионе и да остварује приходе.

,,Ми то очекујемо. Бар менаџмент Јата у то верује. и ми као Влада у то верујемо“, рекао је министар за инфраструк-туру и енергетику Србије Милутин Мркоњић.

МиЛУтин МРкОЊиЋ МиниСтаР за инФРаСтРУктУРУ и енеРгетикУ

СРБиЈа Ће УСкОРО иМати нОВУ аВиОкОМПаниЈУ

(Beta, 30.01.2012)

МиЛУтин МРкОЊиЋ, МиниСтаР инФРаСтРУктУРе и енеРгетике и ВЛаДиМиР ОгЊенОВиЋ, ДиРектОР JAT AIRWAyS-A

за Јат ЈОШ ДВа ПаРтнеРа

Србија је одлучна у намери да сачува нацио-налну авиокомпанију, чија реорганизација треба да буде завршена у наредна четири

месеца, односно до краја мандата ове владе, изјавио је јуче министар инфраструктуре и енер-гетике Милутин Мркоњић, у разговоруса амба-садором Француске у Србији Франсоа Гзавијеом Дениом.

„Желимо да пронађемо стратешког партнера, за то постоји одређено интересовање, или да то урадимо са на-шим привредницима. Још постоје опције са два заинтере-сована стратешка партнера, али не желим да прејудицирам исход евентуалних преговора“, рекао је Мркоњић. Уколико Јат буде трансформисан у сарадњи с привредницима из

Србије, идеја је да они у новоформирану авиокомпанију инвестирају половину новца, а другу половину би обезбе-дила држава Србија, рекао је Мркоњић и навео да би у новој авиокомпанији било запослено 400 људи, а приори-тетни задатак новог менаџмента био би да у текућој години омогући позитивно пословање.

„Преостали дугови и око 600 запослених или колико већ људи остане на другој страни, то питање би се решавало у

РекЛи СУ...

Page 12: Jat novine

12 Јат Новине

ПОДаЦи О аВиОнУ :Мотори: 2 H AS-82T од по 1.900 кс; размах крила 31,7 м; дужина 21,3 м; укупна тежина 17.000 кг; путна брзина

320 км/час; максимална висина лета 6.700 м; долет 1.500 км; број путника 18-26.

Припремио : Ј. Симишић

JATOВ ВРеМеПЛОВ

Јат ПРе 55 гОДина

ДОЛазак ШеСт аВиОна тиПа IL-14P

Нормализацијом одно-са Југославије са СССР-ом, утврђених познатом

Београдском декларацијом из јуна

1955, створени су услови да се после

вишегодишњег прекида обнови ваз-

душни саобраћај са земљама источне

европе.

У склопу новоуспостављених односа

са СССР-м у Београд је 28. јануар 1957.

године слетео први од шест иљушина

IL-14P. Ови први авиони у флоти Јата

са источног тржишта набављени су на основу договора државно-привредних делегација Југославије и СССР-а и без

консултација са стручњацима Југословенског аеротранспорта.

набавка је представљала део програма уравнотежења робне размене између двеју земаља. авиони су пројектовани

за средње линије као и конвери, али су од њих били инфериорнији због лошијих техничких и посебно комерцијалних

карактеристика.

авиони IL-14P су у Јату летели непуних шест година, највише на домаћим, али и на међународним линијама. због

недовољне економичности свих шест авиона је 1963. уступљено Југословенском ратном ваздухопловству, које је ове лете-

лице укључило у своју транспортну јединицу.

оквиру посебног програма“, казао је Мркоњић. Он је оце-нио да би, после приватизације, у наредне четири до пет година могли бити набављени нови, савремени авиони.

Директор Јата Владимир Огњеновић подсетио је на састанку да је сарадња са колегама из „ербаса“ веома до-бра, посебно после потписивања меморандума о сарадњи између Јат технике и француског произвођача летели-ца. „Сигуран сам да ћемо, кад држава изађе са коначним планом о моделу преструктуирања Јат-а, још активније сарађивати са француским колегама из ,,ербаса“. то ће нам умногоме олакшати и већ помињани меморандум између наших техника, наравно под условом да направимо евен-

туални уговор о стратешкој сарадњи“, додао је Огњеновић.

Француски амбасадор се занимао за крајњи датум за про-

мену авиона у српској авиокомпанији, на шта је Огњеновић

одговорио да се рокови испоруке авиона у авиоиндустрији

данас крећу између три и четири године и да би прве авио-

не новоформирана компанија морала у таквим условима да

изнајми на лизинг, а до 2015. године могли би да добијемо

нове авионе из „ербаса“. то би биле четири летелице типа

319 или 320, казао је Огњеновић.

( Привредни преглед, 7.2.2012)

Page 13: Jat novine

13Јат Новине

Неваљала маца Риплс поштено је намучила посаду канадског авиона на линији Халифакс - торонто.Пилоти и стјуардесе уместо да укрцавају путнике јурцали су ко без душе за крзненом лоптом која се ослобо-

дила из кавеза и прво сакрила у бизнис класи, а онда и у кокпиту, објавио је Daily Mail.Посада авиона Air Canada-e (ер канаде) на лету 603 требало је да полети у пола шест ујутру, али су већ укрцани путници

морали да изађу из авиона јер се Риплс углавио између ногу седишта у бизнис-класи.   Читав џубмус настао је када је аеродромско обезбеђење захтевало да погледа мацин кавез. Десетогодишњег Риплса су

извукли и вратили, али кавез нису добро затворили!Његовој власници Деби Херис ни на памет није пало шта може да се деси па је са својим љубимцем кренула ка авиону. али, чим су ушли, Риплс је из носиљке излетео као метак, пројурио кроз ноге путницима од којих су неки покушали и да

га ухвате. Видевши шта јој се спрема, маца је јурнула ка пилотској кабини и угурала се у најмањи одељак, између две панел-плоче,

тачно поред пилотових ногу.техници је требало чак четири сата да одшрафи, растави, извуче мачку и поново састави панел-плоче у кабини.

заниМЉиВОСти из СВета ВазДУХОПЛОВСтВа

• авион на линији Халифакс - торнто каснио јер се неваљала маца Риплс на крају сакрила у пилотску кабину

аеРОДРОМи

за ОЛиМПиЈСке игРе У ЛОнДОнУ

Аеродром Heathrow у Лондону је представио јавности пројекат посебног терминала за Олимпијске игре, који ће бити резервисан за долазак спортиста.

терминал је само део детаљних планова како ће аеродром допринети успешном одржавању лондонских олимпијских игара.

аеродром ће бити прва и последња слика Лондона за милионе посетилаца олимпијске и параолимпијске породице.The Games терминал, како ће бити назван овај објекат, ће своју улогу највише оправдати 13. августа, дан након церемоније

затварања Олимпијских игара 2012. када ће преко десет хиљада спортиста кренути својим кућама. Очекује се да ће тај дан бити најпрометнији у историји аеродрома Heathrow.

Шеф аеродромског тима за припрему активности поводом олимпијаде, Ник Кол је изјавио да ће Олимпијске игре бити јединствени оперативни задатак, и изузетан изазов за аеродром, који већ сада са редовним саобраћејем функционише на ивици својих капацитета.

Британски атлетичар Колин Џексон, освајач златне медаље у трци с препонама, изјавио је да је импресиониран озбиљним приступом аеродрома и посвећености свих служби да се путницима и спортистима омогући глатко путовање.

Он је истакао да је за сваког спортисту важан аеродром, зато што је то прво место на ком се пред велика такмичења осети узбуђење и права спортска атмосфера. ту се спортисти по први пут сретну са разним навијачима и тада почиње да се буду такмичарски дух.

на ЛетУ AIR CANADA-e ОД ХаЛиФакСа ДО тОРОнта

ПиЛОти ЈУРиЛи МаЧкУ ЧетиРи Сата ПО БизниС кЛаСи

ХитРОУ ДОБиЈа нОВи теРМинаЛ

Page 14: Jat novine

14 Јат Новине

ФиРМа FMG кОЈа РУкОВОДи МинХенСкиМ аеРОДРОМОМ ПОкРенУЛа нОВУ УСЛУгУ

Компанија FMG, која руководи минхенским аеродромом, покренула је нову услугу, бесплатно коришћење ин-тернета за путнике и посетиоце аеродрома. Ова бесплатна услуга ограничена је на 30 минута, а након истека времена могуће је доплатити време кредитном картицом. Приступ интернету омогућен је на оба терминала и у

Munich Airport Center-у.

аеРОДРОМ У Сан ФРанЦиСкУ ОтВОРиО СОБУ за ЈОгУ

За путнике под стресом, аеродром у Сан Франциску отворио је собу за јогу која ће путницима „пружити могућност да се релаксирају и декомпресују у сопственом ритму“. Прошли сте аеродромско обезбеђење и потребно вам је да се мало растегнете и медитирате?

Међународни аеродром у Сан Франциску има решење за вас - собу за јогу са пригушеним светлима и плавим зидовима, у којој влада тишина, где путници под стресом могу да се релаксирају.

„колико је нама познато ово је прва соба за јогу на неком аеродрому“, рекао је Reuters-у званичник аеродрома Мајкл Мекарон.

Према његовим речима, идеја за собу на новоотвореном терминалу 2 потекла је од једног путника.Џон Л. Мартин, директор аеродрома, назвао је собу, отворену прошле седмице, „скоком у пружању путницима

могућности да се релаксирају и декомпресују у сопственом ритму“.званичници на аеродрому тврде да соба већ привлачи велику пажњу путника, а да је посећују и јогини.на пролеће ће у њој бити постављено и велико камење, по угледу на јапанске зен вртове.

БеСПЛатни интеРнет за ПУтнике и ПОСетиОЦе

аеРОДРОМСка антиСтРеС СОБа

аВиОСаОБРаЋаЈ

SWISSPORT ВОДеЋи зеМаЉСки аеРОДРОМСки агент

ПРиХОД У ПРОШЛОЈ гОДини МиЛиЈаРДУ и ПО еВРа

Swissport, водећа светска компанија која нуди земаљске услуге у авијацији, забележила је повећање прихода оствареног из пословања за 7% и он у 2011. износи милијарду и по евра (1,7 милијарди швајцарских франака).

за Swissport су ови резултати веома охрабрујући, посебно имајући у виду да су остварени у условима кризе светске економије.

Међу најзначајније пословне подухвате Swissport-а у 2011. убрајају се шестогодишњи уговор о одржавању Lufthansa-ине регионалне флоте на аеродрому у Минхену, освајање лиценце за земаљске послове на бриселском аеродрому, почетак карго земаљских операција на токијском аеродрому нарита и петогодишњи уговор са Finnair-ом о прихвату пртљага на аеродрому Хелсинки.

Page 15: Jat novine

15Јат Новине

Swissport је забележио и неколико значајних награда током прошле године. Већ 11 година у низу од ITS - института за транспортни менаџмент осваја награду за најбољу компанију у пружању аеродромских земаљских услуга. Престиж-ни World Air Cargo је Swissport-у трећи пут доделио награду за најбољег карго аеродромског земаљског агента, док је најважније признање које је Swissport освојио - сертификат о испуњавању безбедносних стандарда у пословима земаљског опслуживања, које прописује и контролише IATA. такозвани ISAGO сертификат има исто значење као и IOSA за авиокомпаније.

Swissport је компанија која послује у преко 36 земаља на 177 аеродрома. Опслужује преко 100 милиона путника и при-хвата преко 3,2 милиона тона терета годишње. Преко 35.000 запослених опслужује више од 650 клијената на пет контине-ната.

Scandinavian Airlines (Скандинавијен ерлајнс) је званично најтачнија европска авиокомпанија, трећу годину за ре-дом, према резултатима истраживања сајта Flightstats.

SAS је уједно и трећа авиокомпанија у свету према овом критеријуму иза два јапанска авиопревозника ANA и JAL. током 2011. године, 88,22% SAS-ових летова је било на време.

Од укупно 239.320 летова SAS-а, 208.972 стигло је на своје одредиште на време. Статистика долазака је поправљена у односу на 2010. за скоро два одсто.

,,Веома смо задовољни што смо поново проглашени најтачнијом авиокомпанијом и што остајемо најпоузданија европ-ска авиокомпанија већ три године узастопно. Сви наши запослени, како они на земљи тако и они у ваздуху, чине све како би на сваком лету наши путници били задовољни“, рекао је Рикард Густавсон, извршни директор скандинавског авиопре-возиоца.

Податке о тачности летова објавио је независни авиосајт Flight stats, који свакодневно испрати преко 150.000 лето-ва и забележи све податке о њиховој тачности. Flightstats је познат као сајт који заинтересованим посетиоцима пружа могућност да прате жељени лет у реалном времену.

SAS је ове године у категорији великих европских авиокомпанија победио KLM, LOT, Ryanair и Finnair.

Авиокомпаније Singapore Airlines (Сингапур ерлајнс) и Scandinavian Airlines (Скандинавијен ерлајнс) постигле су договор о развоју постојећих и отварању нових линија између Сингапура и дестинација у Скандинавији, што укључује и покретање директних летова из Сингапура за Стокхолм. на овој линији тренутно ни једна

авиокомпанија нема директне летове, а Singapore Airlines има три лета недељно до копенхагена.

ПРеМа РезУЛтатиМа иСтРаЖиВаЊа СаЈта FLIGHTSTATS тРеЋУ гОДинУ заРеДОМ

SAS наЈтаЧниЈа кОМПаниЈа У еВРОПи

SINGAPORe AIRLINeS и SCANDINAVIAN AIRLINeS ПОСтигЛе ДОгОВОР О ПРОШиРеЊУ ПОСЛОВниХ Веза

нОВе ЛиниЈе изМеЂУ СингаПУРа и СканДинаВиЈе

Page 16: Jat novine

16 Јат Новине

Мађарска државна авиокомпанија Malev (Малев) остала је без пара, а један од разлога је и тај што мора да врати државну помоћ у висини од неколико стотина милиона долара из претходних година.

Влада Мађарске је навела да ће помоћи компанији, преноси агенција ČTK.Само неколико сати након што је влада почела да припрема реструктурирање дугогодишњег губиташа да би спречила

његов банкрот, руководство фирме објавило је да од фебруара неће имати решено финансирање текућих обавеза.Међутим, Влада Мађарске фирму сматра од стратешког значаја и најавила је помоћ. иначе, Malev у годишњем промету

будимпештанског аеродрома учествује са 40 процената. извршни директор Malev-а Лорант Лимбургер је на састанку руководства обавестио управни одбор да, упркос

eTIHAD AIRWAyS тОкОМ ПРОШЛе гОДине ПРеВезаО

Национални авио превозник Уједињених арапских емирата, etihad Airways (етихад ервејз), током 2011. године превезао је 8,29 милиона путника. Процентуално, то је 17% више у односу на 2010. компанија бележи сличан пораст и у карго саобраћају који је достигао раст од 18% у односу на претходну годину, јер је etihad Crystal

Cargo (етихад кристал карго) превезао робу тежине 310.000 тона. највећи број путника путовао је на линији за Бангкок, на којој је авиокомпанија превезла 500.000 путника. Одмах за њом, по броју путника, следе линије за Лондон, Манилу и Џеду.

Секретаријат за ваздушни саобраћај Владе Шпаније писмом је обавестио Директорат цивилног ваздухопловства Србије да је та шпанска авио-компанија од 28. јануара отаказала све летове

Шпанска авиокомпанија Spanair (Спанер) обуставио је све летове за Србију и остале дестинације широм света због ,,сложене финансијске ситуације“ у тој авиокомпанији, саопштио је Директорат цивилног ваздухопловства Србије.

Секретаријат за ваздушни саобраћај Владе Шпаније писмом je обавестио Директорат цивилног ваздухопловства Србије да је та шпанска авиокомпанија од 28. јануара отаказала све летове.

У писму се наводи да је Spanair предузео све кораке како би путницима надокнадио штету, и то најпре преусмеравањем на летове других авиокомпанија, али и враћањем новца путницима за купљену карту.

Spanair је на ваздухопловном тржишту Србије присутан скоро две године. Летео је на линији Барселона-Београд-Барсе-лона, најпре три пута недељно, а касније један лет мање.

зБОг ,,СЛОЖене ФинанСиЈСке СитУаЦиЈе“

ШПанСки SPANAIR ОБУСтаВиО СВе ЛетОВе

МаЂаРСка наЦиОнаЛна аВиОкОПаниЈа MALeV ОСтаЛа Без ПаРа

ВЛаДа ОБеЋаЛа ПОМОЋ

БезМаЛО ОСаМ и ПО МиЛиОна ПУтника

Page 17: Jat novine

17Јат Новине

побољшању пословних резултата, финансирање предузећа крајем јануара постаје неодрживо и није решено, наведено је у саопштењу за медије.

Предузеће признаје да су варијанте за могућа решења знатно ограничене.Ситуацију мађарске авиокомпаније значајно је закомпликовало недавно саопштење европске комисије да Malev мора

да врати државну помоћ од неколико стотина милиона долара коју је добио у периоду од 2007. до 2010. године. Сума коју фирма треба да врати, према Reuters, одговара промету компаније за целу 2010. годину.

нОВОСти из ВазДУХОПЛОВСтВа

Нискотарифна авиокомпанија Ryanair (Рајанер) потврдила је да ће због повећања броја авиона у својој флоти, као и сталног раста броја путника, отворити преко хиљаду нових радних места широм европе. Пословни планови компаније за 2012. годину су отварање пет нових база, и то у Билунду у Данској, Манчестеру у Великој Британији,

Палми у Шпанији, Вроцлаву у Пољској и Пафосу на кипру.

Авиокомпанија Air France (ер Франс) наставља са инвестирањем у побољшање понуде на својим летовима, од опремљености путничке кабине до менија. Посебна пажња у 2012. години биће усмерена на комбиновање мо-дерног и комфорног, па ће се на менију наћи јела шефа са Мишелиновом звездом, која ће се сужити у новом

посуђу. Што се удобности тиче, уведена су ,,full sleep“ седишта у бизнис класи, дужа, пространија и пет килограма лакша од претходних. Она се већ налазе на више од 25 линија, а до краја текуће године две трећине флоте биће опремљено овим седиштима. Посебна пажња биће посвећена персонализованијем сервису током лета, за шта ће посаде на дугим летовима бити посебно обучаване.

Немачка авиокомпанија Lufthansa (Луфтханса) објавила је да је шестомесечни пробни период летења на биосин-тетичко гориво завршен успешно. током овог времена изведено је 1.187 летова између Хамбурга и Франкфурта на којима су саобраћали авиони чије моторе је покретао биокерозин. Према резултатима које је компанија

објавила, на овим летовима емисија угљен-диоксида смањена је за 1.471 тона. Од 15. јула до 27. децембра 2011. године Lufthansa је на линији од Хамбурга до Франкфурта саобраћала авионом а321, чији је један мотор покретала мешавина ре-гуларног горива и биосинтетичког керозина.

RyANAIR ПОВеЋаВа БРОЈ заПОСЛениХ

ПРекО ХиЉаДУ нОВиХ РаДниХ МеСта ШиРОМ еВРОПе

AIR FRANCe наСтаВЉа Са инВеСтиРаЊеМ У ПОБОЉШаЊе ПОнУДе на СВОЈиМ ЛетОВиМа

на МениЈУ нОВа ЈеЛа , ПОСУЂе и СеДиШта

LUFTHANSA УСПеШнО заВРШиЛа ШеСтОМеСеЧни ПРОБни ПеРиОД ЛетеЊа на БиОСинтетиЧкО гОРиВО

иакО Је екСПеРиМент УСПеО...

Page 18: Jat novine

18 Јат Новине

Представници Lufthansa-е изјавили су да су након шестомесечног пробног периода задовољни биолошким керозином, али због тога што ове врсте горива за сада нема довољно, после више од 1.000 пробних летова, делом преко атлантика, престали да га користе и да се враћају ,,нормалном“ керозину.

Последњи лет са био - керозином током пробне фазе у коришћењу тог горива, која је почела јула 2011, обављен је средином јануара ове године, пренео је Дојче веле (DW). Lufthansa је у пробној фази смањила емисију угљен-диоксида за укупно 1.500 тона и тест је био успешан.

Светски авиопревозиоци траже алтернативу керозину и то не само из научних разлога. Од почетка ове године европска унија је обавезала све авиопревозиоце да транспарентно (за летове из и у европу) прикажу количине емисије угљен-диоксида у облику сертификата. Другим речима: што се током неког лета у атмосферу пошаље више више угљен-диоксида, лет ће бити и скупљи за превозиоца.

Свеједно, Lufthansа је прекинула тест са био-горивом и убудуће ће у своје авионе да точи ,,нормалан“ керозин, пошто сада нема довољно био-горива, за чију је производњу потребно много биомасе по повољној цени. Други проблем је и чињеница да су за производњу биогорива потребна и специјална постројења.

Норвешка нискотарифна авиокомпанија Norwegian Air Shuttle (норвежијен ер Шатл) је објавила план набавке 222 нова авиона. Већ је упућена наруџба америчком Boeing-у за куповину 100 нових Boeing-ових модела 737 Max и 22 авиона из серије 737-800. У исто време је потписан меморандум о разумевању са Airbus-ом о набавци

100 авиона A320Neo.Укупна вредност планиране набавке премашује 22 милијарде долара. У плану који је објављен предвиђена је и додатна опција за накнадно повећање наруџбе за 100  Boeing-а 737Маx и 50

Airbus-a A320Neo.У издвојеном саопштењу из Boeing-а истиче се да је Norwegian прва авиокомпанија из европе која је финализирала до-

говор о куповини новог модела најпопуларнијег авиона у историји Boeing-а 737 (модел са ознаком Маx). норвежани су заинтересовани за куповину верзији 737-8 из ове најновије генерације. Прве испоруке су планиране за 2016. годину.

,,Ово је историјски тренутак за Norwegian“, рекао је Бјорн Кјос, извршни директор компаније и додао да је наруџбина је највећа у историји цивилног ваздухопловства у европи и представља значајну прекретницу у десетогодишњој историји компаније“.

иначе, норвешки авиопревзилац веома успешно обавља редован саобраћај из Београда до Осла и Стокхолма, а у најавама за ово лето уведен је и лет према копенхагену.

Boeing 737Маx је најмодернија верзија најкоришћенијег модела путничког авиона у историји. Модел 737 са својим верзијама (200, 300, 400 и 500) представља чувену Boeing-ову 737 Classic серију. Ове авионе касније мењају са новом генерацијом у којој постоје ознаке 600, 700, 800 и 900). Boeing је недавно почео са развојем

осавремењавањем свог најпродаванијег модела и доделио му је назив Маx. као одговор на Boeing-ове намере, Airbus је покренуо осавремењавање своје најпродаваније фамилије а320. Овај мо-

дел ће добити назив Neo.Boeing је недавно јавности представио и пројекат модела 737 Маx.

... кОМПаниЈа Се иПак ВРаЋа ОБиЧнОМ кеРОзинУ

NORWeGINA AIR SHUTTLe ОБЈаВиЛа ПЛан наБаВке нОВиХ аВиОна

У наРеДне ЧетиРи гОДинеУ ФЛОти ПРекО ДВеСта аВиОна

BOeING 737 MAX I AIRBUS A320NeO

Page 19: Jat novine

19Јат Новине

Ватерполисти Србије европски шампиони долетели су из амстердама у Београд 30. јануара редовним летом yU 272 Jat Airwaysa

ФОтО ВеСт

издавач Јаt Airways e-mail: [email protected]