Click here to load reader

Isu Kesantunan Guru

  • View
    251

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

edu3083

Text of Isu Kesantunan Guru

Isu Kesantunan GuruIsu Kesantunan GuruOleh:Ainol YaqinIzzul ImranKONSEP KESANTUNANKONSEP KESANTUNANPerlakuan /tingkahlaku ang mam!u men"alinkan hu#ungan antara satu sama lain ang men"a$ikan sesuatu !ergaulan itu #era$a $alam kea$aan harmoni $an mesra% &eli#atkan 'er#al $an non'er#al% &eru"uk ke!a$a tata(ara) a$at atau ke#iasaan ang #erlaku $alam masarakat%KESANTUNAN &ENU*UT KESANTUNAN &ENU*UT +A,-A+A,-A-eliau menenaraikan #e#era!a !erkara ang men"a$i !eraturan ketat $alam masarakat #agi menga.al !erlakuan $an etiket se!erti !erlakuan $alam !er(aka!an%&enurutna/!enga.alan suara !enting 0ti$ak men"erit $an tinggi na$a1Ti$ak mem#olot si$ang !er#ualan $an #er(aka! terlalu #anak tentang $iri sen$iri%KESANTUNAN &ENU*UT NO*IATI KESANTUNAN &ENU*UT NO*IATI 023341023341-ermula $ari hati ang ikhlas $an "u"ur akan menzahirkan !erlakuan sama a$a !erlakuan #er#ahasa atau!un !erlakuan #ukan #ahasa ang menenangkan semua !ihak%Kesim!ulanna) kesantunan :5a!at $ilihat $ari !el#agai segi $alam !ergaulan seharian% &em!erlihatkan sika! ang mengan$ungi nilai so!an santun atau etiket $alam !ergaulan seharian%KESANTUNAN 6 -IPO7A*KESANTUNAN 6 -IPO7A*KENAPA KESANTUNAN GU*U KENAPA KESANTUNAN GU*U PENTING8PENTING8Guru #er!eranan mem#ina mo$al insan%Guru se#agai agen !em#entuk tingkah laku%Guru .a"i# mem!amerkan !erlakuan ang santun menerusi kata9katana $an mahir #erkomunikasi $engan menggunakan !eraturan9!eraturan #er#ahasa serta menga.al tingkah lakuna%&en"aga tingkah laku atau ime"Kesan: me.u"u$kan suasana #ela"ar ang kon$usi: $an tera!utikKESANTUNAN -E*-A;ASAKESANTUNAN -E*-A;ASA0tata(ara #erkomunikasi se(ara 0tata(ara #erkomunikasi se(ara lisan1lisan1;aruslah mengikut norma #u$aa) #ukan seka$ar tata(ara sen$iri% Sesuai $engan #u$aa masarakat setem!at 0ketika #erkhi$mat1% Ini mem#antu memu$ahkan !elaksanaan tugas harian $an $ihormati masarakat%Penting $alam !roses Paktu $an kea$aan tertentu *agam #ahasa $alam situasi tertentu -ila $an #agaimana giliran #er#ual $imulakan% -agaimana mengatur kelantangan suara% -agaimana sika! $an gerak geri% -ila seharusna $iam $an menamatkan !er#ualan%Kesantunan6etiket Kesantunan6etiket 5e:: tata(ara) a$at/ke#iasaan ang #erlaku $alam masarakat%=ara #er(aka!? !enga.alan kenaringan suara [email protected]$ak mono!oli !er#in(angan/!er#[email protected]$ak terlalu #anak #er(aka! mengenai $iri sen$iri [email protected]"aga kesantunan $alma hu#ungan $engan semua orang .alau!un tukang ke#un/!ak guar$Kualiti !eri#a$i seorang Kualiti !eri#a$i seorang guruguru1. Baik Hati: Sika! #aik hati $an tim#ang rasa seseorang guru amat $ihargai oleh muri$9muri$ kerana mereka akan #ela"ar $alam suasana ang tenteram) akin $an senang hati%2%Jenaka: Si:at "enaka seseorang guru akan mem#a.a suasana riang gem#ira ke!a$a muri$9muri$ $alam #ilik $ar"ah% Guru ang suka #er"enaka a$alah guru ang suka $i$ekati oleh muri$na%A% Sabar: Seseorang guru ang mem!unai si:at sa#ar a$alah guru ang #oleh menga.al !erasaan $iri% Guru ang #ersa#ar akan $a!at men"alin !erhu#ungan ang erat $engan muri$9muri$na%4% Bertanggungjawab: Si:at #ertanggung"a.a# akan sentiasa men$orongkan guru mementingkan tugas ang telah $iamanahkan ke!a$ana% -eliau "uga akan sentiasa #erusaha me"alankan tugasna $engan sem!urna%B% Yakin: Guru ang mem!unai si:at akin ti$ak akan merasa takut a!a#ila !erlu mem#uat sesuatu tin$akan atau ke!utusan% &uri$9muri$ akan le#ih menghormati guru ang #oleh mengam#il tin$akan $engan tegas%C% Kepimpinan: &uri$9muri$ akan mematuhi segala tun"uk a"ar $an arahan guru ang me.arisi si:at ke!im!inan $an "uga kualiti ke!im!inan% 5engan kualiti ke!im!inan ini) segala akti'iti !em#ela"aran akan $a!at $i"alankan $engan li(in $an le#ih #erkesan%Kesan !ositi:Kesan !ositi:Guru se#agai mo$el ang men"a$i ikutan muri$%&em#entuk i$entiti $an "ati $iri ang "itu%&emarta#atkan ime" !ro:esion keguruan%&en"amin kualiti mo$al insan%Se#agai !emangkin ke arah mem#entuk masarakat ang harmoni $an #er#u$i #ahasa%Sekolah men"a$i !lat:orm untuk muri$ $an guru meningkatkan !otensi $iri%Im!likasi Im!likasi Guru se#agai mo$el Ti$ak $ihormati oleh muri$) rakan se"a.at $an masarakat &em#erikan !ers!ekti: negati: masarakat terha$a! !ro:esion keguruan 5orongan negati: ke!a$a muri$Dguru ken(ing #er$iri) muri$ ken(ing #erlariEInstitusi !en$i$ikan &elahirkan guru ang ti$ak #er$aa saing $an #erkualiti Ti$ak $a!at melahirkan generasi angino'ati: &em#eri !engaruh negati: ke!a$a !erkem#angan !restasi sekolah%Kesim!ulanKesim!ulanKesantunan #ukanlah sesuatu ang $i!ela"ari teta!i meru!akan nilai ang !erlu a$a $alam $iri seorang guru se#agai mo$el ke!a$a muri$%-agi men"aga ime" !ro:esion) setia! guru !erlu !atuh ke!a$a etika !ro:esionalisme) etika !enga"aran) etika tingkah laku $an etika !erkhi$matan a.am 0A#$% *ahim) 233F1%

Search related