74
ISU BERKAITAN DENGAN KUALITI GURU Nur Syuhadah Binti Musa Noriyah Binti Saad Chan Chew Yen D20111048074 D20111048242 D20111048273 1

Isu Berkaitan Dengan Kualiti Guru

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isu Berkaitan Dengan Kualti Guru

Citation preview

Slide 1

ISU BERKAITAN DENGAN KUALITI GURU Nur Syuhadah Binti MusaNoriyah Binti SaadChan Chew YenD20111048074D20111048242D2011104827311Profession Standard Teachingseseorang guru yang mempunyai sikap terpuji seperti jujur, minat, sanggup berkorban dan kesetiaan akan mempengaruhi budaya kerjanya di sekolah. Daripada minat dan sikap yang positif terhadap kerjaya ini jugalah seseorang guru akan berusaha untuk terus maju dan terus belajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesional merekaDatin Asariah Mior Shaharuddin (2008)22Profession Teaching StandardWe want teachers who are professionals, can teach effectively, and are true educators.Dato Seri Hishammudin Tun Hussein (2005)untuk cemerlang, guru perlu berfikiran global, bertindak secara sistematik dan efektif, menguasai bidangnya, mengamalkan etika profesion keguruan dan berpandangan jauh. Dato Haji Alimuddin Haji Mohd. Dom(2008)33Standard Guru Malaysia (SGM)

44Tafsiran Model (SGM)Huruf G Guru yang dihasratkan oleh negara.Tiga Lingkaran Kecil Bertindan Tiga aspek kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru.Lingkaran Besar Putih Keperluan utama yang disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard.Lingkaran Besar Asas penentuan Standard dan Keperluan.Glob Kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama.55StandardAsas Penentuan Standard & KeperluanKeperluanS1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanS2 : Pengetahuan dan KefahamanS3 : Kemahiran Pengajaran & PembelajaranMisi NasionalFalsafah Pendidikan KebangsaanFalsafah Pendidikan GuruTatasusila Profesion KeguruanEtika Kerja Kementerian Pelajaran MalaysiaK1 : Kelayakan Masuk Program Latihan PerguruanK2 : Latihan, Pentaksiran dan PenilaianK3 : KolaborasiK4 : Infrastruktur & InfostrukturK5 : Jaminan KualitiModal Insan UnggulGuruKompeten66Pengenalan SGMAgenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).Membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia.Kompetensi profesional yang patut dicapai oleh setiap guru.Keperluan yang patut dicapai oleh setiap guru.Keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan IPG.Selaras dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) memartabatkan profesion keguruan.77RasionalGuru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefaham, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap.

KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru.

SGM menggariskan kriteria dan standard guru selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM).88TujuanMengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran P&P.

Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai.9910Standard 1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanDOMAIN DIRIMerujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara.10Standard 1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanDOMAIN DIRI

Kepercayaan Kepada TuhanAmanah, Adil, SihatKemahiran Interpersonal, IntrapersonalBerilmu, Semangat SukarelaKasih sayang, Bertimbang rasaBudi bahasa, Ikhlas, SabarDaya tahan, Daya Saing, Daya CiptaTahan lasak, Aktif111112Standard 1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanDOMAIN PROFESIONMerujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional.12Standard 1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanDOMAIN PROFESION

Mengamalkan kerja berpasukanProaktif KreatifInovatif Teladan Integriti Berketampilan Kecintaan terhadap profesion131314Standard 1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanDOMAIN SOSIALGuru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Fokus nilai ialah :14Standard 1 : Amalan Nilai Profesionalisme KeguruanKecintaan terhadap alam sekitarPatriotisma Semangat bermasyarakatKemahiran sosialKeharmonian DOMAIN SOSIAL1515Standard 2 : Pengetahuan dan KefahamanGuru patut mengetahui dan memahami :

Falsafah, matlamat dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran dan keperluan P&P bagi mata pelajaran dan keperluan.

Kandungan mata pelajaran yang diajar.

Kandungan ilmu pendidikan.1616Standard 2 : Pengetahuan dan KefahamanTeknologi maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber.

Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Kaedah pentaksiran & penilaian dan penyelidikan tindakan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran.

Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.1717Standard 3 : Kemahiran Pengajara dan Pembelajaran (P&P)Kemahiran menyediakan perancangan P&P berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid.

Kemahiran melaksanakan P&P dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran TMK, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.1818Standard 3 : Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan P&P bertujuan menambah baik pengajaran guru dan pencapaian murid.

Kemahiran mengurus bilik darjah, melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.191920

2021Standard 1 : Guru menunjukkan kepimpinanStandard 2 : Guru mewujudkan hubungan yang baik untuk pelbagai populasi pelajarStandard 3 : Guru tahu isi kandungan mereka untuk mengajarStandard 4 : guru pemudahcara pembelajaran pelajar merekaStandard 5 : Guru menggambarkan amalan merekaStandard 6 :Guru menyumbang kepada kejayaan akademik pelajar

2122Isu Guru Bukan Opsyen

2223

2324Ketidaksepadanan dalam pengagihan guru mengikut opsyen menyebabkan guru diarahkan untuk mengajar subjek yang bukan opsyen.

Disebabkan konten guru tentang subjek yang akan diajar kurang di samping guru kurang keyakinan untuk mengajar subjek bukan opsyen mereka menyebabkan profesionalisme tidak dapat dicapai.

2425252626Kualiti Guru 2727DefinisiJemaaah nazir sekolah: Kualiti adalah sifat kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatu barang atau perkhidmatanDarling Harmmond(2000) : Guru yang berkualiti mempunyai kelulusan yang tinggiWayne & Youngs ( 2003) : Guru yang mampu memberi impak kepada pencapaian pelajar

2828Laporan organization for economic Cooperation and Development (OECD)(1994) :Isi pelajaran Kemahiran pedagogirefleksiEmpati dan komitmenKompetensi pengurusan 2929Dapatlah disimpulkan bahawa: Bagi menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, ciri - ciri guru yang berkualiti adalah guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi pengajaran dan pembelajaran, sahsiah, kemahiran, kepakaran dan pengurusan .3030Kepentingan Kualiti dalam pendidikanSasaran jangka panjang KPM melalui pelan induk pembangunan pendidikan ( 2006 - 2010 ) adalah menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dari segi kualiti guru. Pada 2010, 100% guru berwatak pendidik ( Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2006,p.84)3131Ciri -Ciri Guru yang Berkualiti 3232Bertindak sebagai penyebar ilmuRagbir Kaur 9 2007) ; fungsi guru adalah mendidik pelajar dalam pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum sekolah.

Guru harus memiliki sifat amanah, ikhlas,dedikasi, komited dan sanggup berkorban masa dan tenaga bagi menyampaikan ilmu.3333Bertindak sebagai Pembentukan nilai

3434Bertindak sebagai pengamal budaya ilmuMenurut Ragbir Kaur (2007) ,Guru perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti :MembacaBerfikirMemerhatiBerkaryaBersumbang saranMencari pengalaman baru

3535Sambungan.Budaya ilmu dalam kalangan guru mahupun pelajar adalah sejajar dengan salah satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan : melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dalam amalan pendidikan seumur hidup3636Mengamalkan pengajaran efektifMok Soon Sang ( 2007), menyatakan ciri - ciri pengajaran efektif adalah seperti berikut:

3737Cohn ( 1987) : mengenal pasti objektif pengajaran, membuat refleksi dan menggunakan kaedah pengajaran yang bersesuaian Mok Soon Sang ( 2002) : guru berperanan dalam menganalisis objektif dan kandungan, menentukan keperluan pelaksanaanYap, Wan, dan Ismail ( 1985) dalam kertas kerja oleh Profesor Dr. Saedah Siraj : Penilaian dalam PdP adalah aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian objektif PdP.3838AKAUNTABILITI GURU Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu, jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan3939Bidang tugasBidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah.Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-muridMurid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian, kemajuan serta kelakuan murid-muridnya.Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.

4040AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARAMenjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas.Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab serta berguna.Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya.Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial.

4141AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKANMembaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya.Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran.Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh.Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul4242AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPAMenjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa.Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri.Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi.Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid.

4343Akauntabiliti guru terhadap diri sendiriMenjaga kesihatan rohani dan jasmani.Bijak dalam menguruskan kewangan.Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa.Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan.

4444KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKKAN KUALITI GURU Carlson, Lee dan Schroll(2004), telah mengkaji indikator pengukuran kualiti guru. Berikut merupakan pemboleh ubah yang terlibat pembentukkan kualiti guru : PengalamanPentauliahanEfikasi kendiriAktiviti Profesional4545PengalamanPengalaman mengajar1.Pentauliahan

Tahap pensijilan, bilangan bidang yang ditauliahkan dan ijazah tertinggi2.Efikasi kendiriPersepsi guru terhadap kemahiran guru, penilaian kendiri , kepercayaan guruWoolfolk& Hoy(1990): guru yang berefikasi rendah cenderung menetapkan kawalan displin serta amalan ganjaran - hukuman bagi memastikan pelajar berminat belajar

3.Aktiviti profesional

Bilangan jurnal profesional yang dibaca, bilangan persatuan profesional yang disertai dan kekerapan rakan sejawat bertanya bagi mendapatkan khimat nasihat 4646KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKKANKUALITI GURUKajian oleh Brownell et. Al(2008) proses pembentukkan kualiti guru berlaku melalui :Kepercayaan guruPengetahuan pedagogiPengetahuan pedagogi kandunganKeberkesanan amalan pengajaranMemastikan pemilihan guru yang terbaik

4747KE ARAH PENINGKATAN KUALITI GURU Pelaksanaan program praktikumProgram pembangunan insan guruPenambahbaikkan proses pemilihan dan pengambilan pelajar program PISMP

4848PENINGKATAN TAHAP KUALITI GURU BAGI TIGA FASA PRAKTIKUMKajian yang dibuat oleh IPG (2009) mendapati pelaksanaan praktikum secara berturutan selama tiga semester akan melahirkan guru yang berkualiti. Dasar ini bertepatan dengan hasrat negara bagi melahirkan guru yang berkualiti melalui peningkatan kualiti latihan praktikum dengan memanjangkan tempoh praktikum dalam Rancangan Malaysia ke 10( Unit Perancangan Ekonomi, 2010).4949

5050ISU PENDIDIKAN(a) Upsr bocor

(b) Isu profesionalisme guru Permasalahan Dasar MMI memberi reaksi berbeza daripada guru sehingga NUTP bertindak bagi mengatasi isu iniSainsBahasa ingerris5151

5252(C ) Beban tugas guruIsu ini selalu disuarakan oleh kesatuan guru. Terdapat hampir 100 tugas guru yang disenaraikan terpaksa dilakukan oleh seorang guru dalam satu tempoh penggal sekolah.majoriti tugas yang membebankan adalah kerana terdapat banyak pelaksanaan tugas guru yang perlu menggunakan aplikasi capaian internet.5353Kesan daripada beban tugas guruTugas hakiki guru terabaiKesihatan guru terjejasGuru tidak bersemangat untuk mengajar5454Kesan daripada beban tugas guru

5555Kualiti Guru

5656Kualiti Guru

5757Cadangan serta Penambahbaikan

Meningkatkan motivasi kerja guru di sekolah berbentuk ganjaran kenaikan gaji dan kenaikan gredMemperhalusi dan mengkaji semula setiap tugas yang diberikan Penubuhan Jawatankuasa Khas Bagi Menangani Isu Beban Tugas Guru (JPMIBTG)Pertambahan kakitangan Pembantu Tadbir Mengurangkan bilangan ujian dan pelaksanaan peperiksaan setara di sekolah.Menyediakan garis panduan penglibatan guru dalam aktiviti anjuran KPMMengkaji nisbah guru dan pelajar utnuk mengurangkan beban guru.5858Pensijilan Guru (Teacher Certification)595960DEFINISI6061BILANGAN GURU DI MALAYSIASumber : Portal EMIS ( Sehingga 31 Disember 2014 )PeringkatLelakiPerempuan JumlahRendah71523166550238073Menengah55076126671181747Jumlah1265992932214198206162SYARAT KEMASUKAN KE PROFESION PERGURUAN Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Matrikulasi6263MATLAMAT KURSUS PERGURUANMenghasilkan insan guru yang berwibawa dalam aspek : Sahsiah Ilmu pengetahuan Kemahiran ikhtisas Amalan nilai-nilai murni Nilai keguruan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru Perkembangan Teknologi6364ISU-ISU PENSIJILAN GURUISMP DIPINGGIRKANISU GURU LUAR BIDANG 1 26465ISU 1:IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP) DIPINGGIRKAN6566Seramai 5000 mahasiswa UPSI berdemo untuk mendapatkan jaminan yang sama dengan penempatan GSTT

Sumber : Utusan Malaysia (3 November 2011)

6667Kementerian Pelajaran telah menyerap 7,079 GSTT ke jawatan tetap di seluruh negara selepas menawarkan peluang mengikuti kursus DPLI dalam bidang perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia dan IPTA terpilih.

7,000 lepasan ISMP belum ditawarkan tempat menyebabkan ada dalam kalangan mereka menganggur kerana sukar mendapatkan pekerjaan sesuai. Berita Harian (20 Disember 2011)67686869ISU 2 : GURU LUAR BIDANG6970Guru yang tidak mempunyai kelayakan sijil atau major dalam mata pelajaran yang diajarGuru ini dikehendaki mengajar subjek bukan bidang setelah mendapat penempatan.Mengikut kekosongan guru subjek yang terlibat.Guru mengalami masalah untuk mengajar subjek yang bukan bidang.707171727273LANGKAH MENGATASIUnjuran kekosongan penempatan guru perlu mendapat kerjasama antara KPM dengan IPT.Mengkaji semula umur persaraan bagi pegawai kerajaan untuk memberikan peluang kepada guru yang baru.Mengkaji semula penempatan guru mengikut opsyen untuk mengelakkan lebihan guru.7374Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukanpelbagai perkara untuk memartabatkan professionperguruan. Antaranya memberi pengiktirafan kepadaInstitut Perguruan Sultan Idris dan menaikkan tarafnyaKepada Universiti Pendidikan Sultan Idris pada1 Mei 1997. Profession perguruan adalah merupakanprofesion yang sangat mulia kerana merekalah yangmembawa kunci kepada keberhasilan sistem pendidikannegara kita. Jasa dan sumbangan yang diberikanpendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmutidak harus dipandang mudah oleh masyarakat. UsahaKementerian Pendidikan untuk memartabatkan professionini perlu dipandang tinggi. Tanpa guru, siapalah kitahari ini. Kesimpulan74