Click here to load reader

Isu isu etika guru

  • View
    8.901

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Isu isu etika guru

  • 1. Isu-isu etika guruKesantunan guruKepedulian guruPenampilan guru Berniaga di sekolah Pengurus masa Pengurus kewangan

2. KESANTUNAN GURU Kesantunan berpakaian Kesantunan tingkah laku Kesantunan berbahasa 3. Kesantunan berpakaian Jenis pakaian yang digunakan; Fesyen pakaian tersebut; Solekan yang digunakan oleh guru; Berpakaian sopan sesuai dengan etikaberpakaian; Tidak boleh berpakaian yang dapatmerangsang orang lain (terutama dari jenisjantina berlainan); 4. Kesantunan berpakaian Pakaian tembus pandang (transparence),menampakkan bahagian badan, blause yangterlalu mini atau terbelah terlalu tinggi. Kesesuaian berpakaian sama ada ke majlisrasmi atau majlis santai. 5. Kesantunan tingkahlaku Ialah tatacara bertindak atau gerak geri guruketika menghadapi sesuatu dalam situasitertentu. Contohnya:- ibu bapa yang datang berurusan di sekolah; berkunjung ke sekolah yang atas sebab urusan; duduk di dalam kelas; berhadapan dengan orang yang kita hormati; Berjalan di tempat umum; 6. Kesantunan tingkahlaku Waktu makan bersama:- Kesantunan dalam cara duduk; Cara mengambil makanan; Cara makan atau mengunyah; Cara menggunakan senduk; Cara membersihkan mulut; Cara memakai tusuk gigi. 7. Kesantunan berbahasa Tercermin dalam cara guru berkomunikasisama ada dari segi verbal atau cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, guru perlu mengambilkira norma-norma budaya dan tidak hanyasekadar menyampaikan idea yang difikirkansahaja. 8. Kesantunan berbahasa Cara berbahasa harus disesuaikan dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakatsetempat. Perkataan atau bahasa yang digunakan perlulahsesuai dengan situasi ketika berkomunikasi. Guru yang tidak dapat menggunakan kesantunanberbahasa denan betul mungkin akan dianggapsebagai seorang yang sombong, angkuh, takacuh, egois, tidak beradat, bahkan tidakberbudaya. 9. Model Prinsip Kerjasama (PK) Grice(1975) Pada 1967, Grice mencetuskan PK berasaskanpenggunaan implikasi perbualan dalammeneroka sesuatu kewajaran. Ini bermaksud guru perlu memberikanpendapat atau berucap sebagaimana yangdikehendaki sahaja. Guru perlu mengambil kira ketepatan apayang dituturkan, tempat perbincangan dankewajaran pertuturan tersebut. 10. Grice telah mengemukakan 4 prinsip; 1) Kuantiti (sempurna): memberi maklumatyang cukup berguna dan memastikanmaklumat tidak melebihi daripada apa yangsepatutnya. 2) Kualiti (betul): tidak menyebut sesuatu yangdifikir akan tidak betul dan tidak menyebutsesuatu yang tidak cukup dalil atau bukti. 11. 3) Kesinambungan: bahan mempunyaikesinambungan dan relevan maklumatnya. 4) Cara penyampaian (sejelas mungkin):elakkan kesamaran dan terlalu ringkas,laksanakannya secara teratur. 12. Model Kesantunan Lakoff (1978) Lakoff menyarankan 3 prinsip sekiranyasesuatu perbualan ingin mengekalkankeharmonian dalam perbualan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti yangberikut; 1)jangan memaksa 2)berikan pilihan 3)jadilah pendengar selesa 13. Jangan memaksa Merupakan prinsip untuk mengekalkankesantunan formal bagi mengekalkan jarakpendengar dengan penutur. Ini bermakna kedua-dua pihak, sama adapenutur atau pendengar tidak boleh memaksasalah seorang daripada mereka untuk terusberkomunikasi. Situasi sebegini akan memberikan keselesaankepada mereka semua. 14. Jangan memaksa Sebagai contohnya ketika berada di dalamsesebuah kelas, guru tidak seharusnyamemaksa murid untuk terus mendengarsahaja apa yang hendak diperkatakan. Sebaliknya guru harus juga bersikap terbukauntuk mendengar apa yang ingin diperkatakanoleh murid mereka. 15. Berikan pilihan Merupakan prinsip dalam situasi tidak formal. Keadaan ini memberi peluang kepada pendengarmembuat pilihan menerima atau menolaksesuatu permintaan, berfikir dan bertindak balasterhadap permintaan yang bersesuaian dengankehendaknya. Dalam konteks di dalam sebuah kelas, guru harusmemberikan pilihan kepada murid untukberkomunikasi demi pembelajaran mereka. 16. Berikan pilihan Komunikasi dua hala atau pelbagai hala sangatsesuai untuk digunakan oleh guru. Ini bermaksud guru boleh berkomunikasi denganmurid, murid dapat bertindak dan memberirespon terhadap apa yang diperbincangkan dandalam masa yang sama murid juga bolehberinteraksi sesama mereka demi mendapatkanhasil pembelajaran yang maksimum. Dalam proses komunikasi tersebut, setiap aspekkesantunan perlulah diamalkan. 17. Jadilah pendengar selesa Akan merapatkan hubungan yang baik antarapenutur dengan pendengar. Ini akan menonjolkan perasaan positifpenutur-pendengar dan digunakan dalamkalangan mereka yang ingin menjalinkanhubungan yang lebih rapat. Namun begitu model ini hanya tertumpukepada kepentingan pendengar dan bersifategosentrik. 18. Jadilah pendengar selesa Penutur akan melakukan apa sahaja demikepuasan pendengar. Model ini mengutamakan kepentinganpendengar, tidak dapat dipertahankan dalamsemua peristiwa bahasa yang mempunyaimatlamat yang berbeza. Oleh yang demikian, guru harus bijak memilihprinsip yang boleh digunakan semasa berinteraksicengan murid supaya akhirnya metlamatpembelajaran akan dapat dicapai. 19. Prinsip kesantunan Leech (1983) Leech membina prinsip kesantunan atasprinsip kualiti. Prinsip kesantunan bermaksud penghubungtersirat yang penting iaitu menjalinkan prinsipkerjasama dengan masalah bagaimanamenghubungkan maksud dengan kuasa. 20. 6 prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech iaitu; 1)santun/berhemah; meminimumkan kos danmemaksimumkan faedah kepada orang lain. 2)budiman; meminimumkan faedah ataumanfaat dan memaksimumkan kos ke atas dirisendiri. 3)sokongan/berkenan; meminimumkan caciandan memaksimumkan pujian terhadap oranglain. 21. 6 prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech iaitu; 4)merendah diri/kerendahan hati;meminimumkan pujian, memaksimumkancacian terhadap diri sendiri. 5)persetujuan; meminimumkan perbalahan,memaksimumkan persetujuan antara diridengan orang lain. Simpati; memaksimumkan simpati antara diridengan orang lain. 22. 4 fungsi komunikasi dalam prinsipsantun/berhemah; 1)persaingan; matlamat perhubungan adalahberbentuk persaingan dengan matlamat sosialseperti memerintah, mendesak, merayu. 2)beramah tamah; matlamat perhubungansama dengan matlamat sosial sepertimempelawa, menyapa, mengucapkan terimakasih. 23. 4 fungsi komunikasi dalam prinsipsantun/berhemah; 3)kolaboratif; matlamat perhubungan tidakpeka terhadap matlamat sosial, sepertimenyatakan dan mengumumkan. 4)berkonflik; matlamat perhubunganberkonflik dengan matlamat sosial sepertimengancam atau menuduh. 24. KEPEDULIAN GURU Dari segi moral, pendekatan kepedulianmerupakan kesanggupan seseorang untukberkorban demi orang lain. Kepedulian, atau dalam istilah yang lain ialahambil peduli, mengambil berat danmenyayangi, yang melibatkan responsifsensitif terhadap orang lain berdasarkan sikapketerbukaan dan perhatian terhadappengalaman mereka. 25. 4 komponen penting dalam pendekatan ini, iaitu: Modeling Dialog Praktis Kepastian 26. Modeling Komponen ini adalah penting dalammenunjukkan bagaimana kita mengambilberat terhadap orang tersayang, iaitu muridkita. Oleh itu, guru perlu menunjukkan kepadamurid bagaimana untuk mengambil berat danmenyayangi dengan cara membuat hubunganyang baik terhadap mereka. 27. Modeling Sikap guru sedemikian akan dijadikan contoholeh murid lain di kelas itu. Mereka juga sudah tentu akan lebihmenyayangi dan mengambil berat perihalrakan sekelas. Keadaan seumpama ini sudah tentu akandapat menjalinkan hubungan rapat antaraguru dan murid. 28. Dialog Komponen ini bukan sahaja hanya melibatkanpercakapan atau perbualan semata-mata,tetapi ianya mempunyai pembuka danpenutup, di mana kedua-dua pihakmengetahui keputusan atau matlamat yangakan dicapai melalui aktiviti berdialog. Ia memberikan murid peluang untuk bertanyadan membantu kedua-dua pihak mencapaikeputusan yang seimbang dan dipersetujui. 29. Dialog Guru yang mengamalkan komponen ini pulaakan sentiasa mewujudkan komunikasi duahala di dalam kelasnya. Komunikasi yang baik antara guru dan muridsudah tentu akan meningkatkan penglibatanmurid dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini seterusnya akan dapat meningkatkan lagikualiti pengajaran guru. 30. Praktis Komponen ini juga hampir sama dengankomponen modeling di mana guru akanmempraktikkan bagaimana untukmenunjukkan kasih sayang di antara guru danmurid. Sebagai contoh, guru bertanya khabar kepadaseorang murid. Apabila guru berbuat demikian, murid itumengucapkan terima kasih. 31. Praktis Pertanyaan guru dan maklum balas murid itumerupakan salah satu praktis. Praktis yang dilakukan secara bersungguh-sungguh juga akan dapat menggalakkanhubungan baik antara guru dan murid. 32. Kepastian Perlakuan yang menggalakkan sesuatu yangterbaik daripada orang lain. Kita boleh melakukan ini hanya sekiranya kitamengenali seseorang dengan cukup rapatuntuk mengenalpasti apa yang mereka hendakcapai. 33. Kepastian Sebagai contoh, jika guru tahu bahawa minatmurid-murid di kelas berkenaan adalah lebihkepada belajar menggunakan teknologimaklumat, misalnya komputer, guru perlumenggalakkan aktiviti tersebut. Langkah guru ini sudah tentu akan mewujudkanrasa penghargaan di kalangan murid-murid danmereka sudah tentu akan melibatkan diri secaraaktif dalam pengajaran guru. 34. PENAMPILAN GURU Hendaklah menampilkan watak terpuji,berimej, berperibadi mulia dan berwawasansebagai pendidik yang unggul. Menunjukkan sifat yang positif. Mengamalkan semua nilai murni dalamkehidupan seharian dan ketika melaksanakantugas sebagai seorang guru. 35. Guru mestila mempunyai sifat:- Sabar yang tinggi Mesra Bertimbang rasa Kesediaan mendengar Kesediaan menerima kritikan Rajin Adil Periang Berdedikasi Kreatif dan inovatif 36. Penampilan sifat rohaniah Keimanan yang kental kepada Allah swt; Keimanan kepada hari akhirat, haripembalasan dan seluruh para rasul; Sifat-sifat keimanan asas yang lain. 37. Penampilan sifat-sifat akhlak Sentiasa bercakap benar dan jujur; Menepati janji, amanah dan ikhlas dalamperkataan dan perbuatan.