98
I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018. / 2019. Bjelovar, rujan 2018.

I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR - os-prva-bj.skole.hros-prva-bj.skole.hr/upload/os-prva-bj/images/static3/3426/File/07 I.OŠ... · -psihologinja Plamenka Perko, mag.psych. - knjižničarka

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2018. / 2019.

Bjelovar, rujan 2018.

1

S A D R Ž A J str.

* Nacrt prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2018./2019. 3

* Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2018./2019. 4

* Osobna iskaznica škole 5

I. UVJETI RADA 6

1.1 Podaci o upisnom području 6

1.2 Prostorni uvjeti 7

1.3 Vanjski prostorni uvjeti 10

1.4 Unutrašnji školski prostor 10

II. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 11

2.1 Podsjetnik na početku školske godine 11

2.2 Raspored izvođenja predmetne nastave u šk. god. 2018./2019. 13

2.3 Raspored izvođenja razredne nastave u šk. god. 2018./2019. 14

2.4 Podaci o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu 16

2.5 Tjedne obveze učitelja predmetne nastave i stručnih suradnika u šk. god. 2018. / 2019. 18

2.6 Tjedne obveze učitelja razredne nastave i učitelja PB u šk. god. 2018./2019. 22

2.7 Učitelji/-ice zaduženi u prekovremenom radu u šk. god. 2018./2019. 24

2.8 Podaci o administrativno-tehničkom osoblju 24

2.9 Organizacija smjena 25

2.10 Raspored dežurstva učitelja - matična škola predmetna nastava 25

2.11 Raspored dežurstava učitelja – matična škola razredna nastava 26

2.12 Raspored dežurnih učitelja – PŠ Klokočevac 26

2.13 Raspored dežurnih učitelja – PŠ Ciglena 27

2.14 Raspored dežurnih učitelja – PŠ Nove Plavnice 27

2.15 Raspored korištenja školsko- sportske dvorane – vanjski korisnici 28

III. NASTAVNI PLAN I PROGRAM 29

3.1 Godišnji kalendar rada škole 29

3.2 Obilježavanje važnijih datuma i rad stručnih tijela škole 30

3.3 Godišnji fond sati 31

3.4 Dopunska nastava 33

3.5 Dodatni rad 34

3.6 Rad s darovitim učenicima 35

3.7 Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 35

3.8 Podaci o pomoćnicima u nastavi za učenike s posebnim potrebama 35

3.9 Susreti i natjecanja po predmetnim područjima u šk. god. 2018./2019. 35

2

IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 36

4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 36

4.2 Plan proslave Dana škole 38

4.3. Pretplata na pedagoški tisak i ostala periodika 39

V. PLAN ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA 40

5.1 Plan zdravstveno - socijalne i ekološke zaštite učenika 40

5.2 Suradnja sa službom za školsku medicinu BBŽ-a u šk. god.2018./2019. 40

5.3 Učenici koji ostvaruju pravo na besplatnu prehranu 41

VI. PLANOVI INTERNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA 42

6.1 Plan internog stručnog usavršavanja i školska stručna vijeća 42

6.2 Učitelji i stručni suradnici promaknuti i predloženi za promaknuća u zvanja mentora i savjetnika 43

6.3 Godišnji plan i program rada školskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave 43

6.4 Godišnji plan i program rada stručnog vijeća vjeroučitelja 44

6.5 Plan rada školskog stručnog vijeća učitelja stranih jezika 44

6.6 Plan rada školskog stručnog vijeća povijesti i geografije 45

6.7 Plan rada školskog stručnog vijeća matematike, fizike, tehničke kulture i informatike 46

6.8 Plan rada školskog stručnog vijeća kemije, prirode, biologije i TZK 46

6.9 Plan rada školskog stručnog vijeća hrvatskog jezika, češkog jezika i kulture, glazbene kulture,

likovne kulture 47

VII. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA 50

7.1 Plan rada učiteljskog vijeća, razrednih vijeća i razrednika 50

7.2 Plan rada Vijeća roditelja 51

7.3 Plan rada Vijeća učenika 52

7.4 Plan rada Školskog odbora 52

7.5 Plan i program rada stručnog suradnika pedagoga 53

7.6 Plan i program rada stručnog suradnika školskog knjižničara 57

7.7 Plan i program rada stručnog suradnika defektologa 62

7.8 Plan i program rada stručnog suradnika psihologa 64

7.9 Plan i program rada ravnatelja škole 68

7.10 Školski preventivni program 72

7.11 Školski stručni timovi 78

7.11.1. Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za kvalitetu 78

7.11.2 Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za biološki razvoj i zaštitu okoliša 78

7.11.3 Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za međunarodnu suradnju 79

7.11.4 Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za kulturnu i javnu djelatnost 80

7.11.5 Godišnji plan i program stručnog ERASMUS+ tima 82

3

N A P O M E N A

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

Godišnji planovi i programi rada učitelja Mjesečni planovi i programi rada učitelja Godišnji planovi i programi individualnog stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama Odluke o tjednim zaduženjima učitelja i stručnih suradnika Raspored sati Godišnji planovi i programi stručnih suradnika i ravnatelja Nastavni plan i program za osnovne škole RH Program suzbijanja korupcije Kurikulum zdravstvenog odgoja Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja

KLASA: 003-06/18-01/04

URBROJ: 2103-38/02-18-1

Bjelovar, 28. rujna 2018. godine

Na temelju članka 13. Statuta I. osnovne škole Bjelovar, a u skladu s člankom 28. i člankom 125. stavkom 3., alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14),17/07,68/18) , ravnateljica škole Tatjana Landsman donosi:

NACRT PRIJEDLOGA

GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA I.OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Obrazloženje: U skladu s odredbama Statuta I. osnovne škole Bjelovar i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14),17/07,68/18) , Nacrt prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole pripremila je ravnateljica Tatjana Landsman, prof. Ovim je Nacrtom prijedloga utvrđeno mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada škole. O ovom Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole očitovalo se Učiteljsko vijeće dana,20. rujna 2018. godine i Vijeće roditelja dana, 24. rujna 2018. godine, a prije njegovog donošenja od strane Školskog odbora.

Ravnateljica škole:

Tatjana Landsman, prof.v.r.

7.11.6 Godišnji plan i program Školskog sportskog društva „Prva“ 83

7.11.7 Godišnji plan i program Učeničke zadruge „ Košnica „ 84

7.12 Godišnji plan i program rada tajništva škole i administrativno-tehničke Službe 87

VIII. PRODUŽENI BORAVAK 89

IX. PLAN INVESTICIJA U ŠK.GOD. 2018./2019. 96

X. PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE U I. OSNOVNOJ ŠKOLI BJELOVAR 97

4

I. osnovna škola Bjelovar

KLASA: 003-06/18-01/03

URBROJ: 2103-38/02-18-7

Bjelovar, 03. listopada 2018.

Na temelju članka 13. Statuta I. osnovne škole Bjelovar u skladu sa člankom 118. stavkom 2. alineja 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14),17/07,68/18) Školski odbor I. osnovne škole Bjelovar , Ul. Željka Sabola 14, Bjelovar, na temelju Nacrta prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. od. 2018./2019. dana, 03. listopada 2018.godine donosi:

O D L U K U

o donošenju Godišnjeg plana i programa rada I. osnovne škole Bjelovar za školsku godinu 2018./2019.

Članak 1.

Školski odbor I. osnovne škole Bjelovar na sjednici održanoj dana, 03. listopada 2018. godine donosi Godišnji plan i

program rada škole za 2018./2019. školsku godinu.

Članak 2.

Godišnji plan i nastavni program rada Škole sadrži: uvjete rada, organizaciju rada, nastavni plan i program, plan

kulturne i javne djelatnosti škole, planove internog stručnog usavršavanja, te plan rada stručnih organa, stručnih

suradnika i organa upravljanja.

Članak 3.

Godišnji plan i program rada škole oglašava se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, a time se osigurava da

svaki djelatnik može sudjelovati u planiranim aktivnostima i pratiti njihovu realizaciju.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. rujna 2018. godine.

Predsjednica Školskog odbora:

Mirjana Matenda, dipl.uč.savjetnica,v.r.

5

"ZA ŽIVOT UČIMO NE ZA ŠKOLU !" "NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS"(Seneca)

OSOBNA ISKAZNICA ŠKOLE

Adresa škole: Ul. Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar

Županija: Bjelovarsko-bilogorska

Telefonski broj: 043/246-906 ; 043/246-907

Broj telefaksa: 043/246-908

Internetska pošta: [email protected] , [email protected] [email protected]

Internetska adresa: http://www.os-prva-bj.skole.hr/

Šifra škole: 07-004-001

Matični broj škole: 3316602

OIB: 20465040737

Upis u sudski registar (broj i datum): 010026120 / 17.11.2006.

Ravnateljica škole: Tatjana Landsman,prof.

Zamjenica ravnateljice: mr.Zdenka Brebrić

Tajnica škole: Lavinija Levar – zamjena za Ivanu Popilovski

Stručne suradnice:

- pedagoginja mr.Zdenka Brebrić

- defektologinja Marina Glavinić,mag.paed.soc.

-psihologinja Plamenka Perko, mag.psych.

- knjižničarka Danica Popilovski Topalović,prof.

Voditeljice područnih škola:

PŠ Ciglena Ana Marija Lipak

PŠ Nove Plavnice Maja Kranjčević

PŠ Klokočevac Anita Unger

PŠ Tomaš Lea Dolenčić

Broj učenika: 734

Broj učenika u razrednoj nastavi: 371

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 363

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 52

Broj učenika u produženom boravku: 59

Broj učenika putnika: 71

Ukupan broj razrednih odjela: 42

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 25

Broj razrednih odjela u područnim školama: 17

Broj razrednih odjela RN-a: 23

6

Broj razrednih odjela PN-a: 19

Broj smjena: 1- MŠ,PŠ Tomaš; 2- PŠ Ciglena,PŠ NP,PŠ Klok.

Početak i završetak svake smjene: 8:00 – 19:15

Broj radnika: 98

Broj učitelja predmetne nastave: 40

Broj učitelja razredne nastave: 25

Broj učitelja u produženom boravku: 2

Broj stručnih suradnika: 4

Broj ostalih radnika: 27

Broj nestručnih učitelja: 1

Broj pripravnika: 1

Broj mentora i savjetnika: 11

Broj voditelja ŽSV-a: 2

Broj računala u školi: 106

Broj specijaliziranih učionica MŠ/PŠ CIGL.: 5

Broj općih učionica MŠ/PŠ: 37

Broj sportskih dvorana: 1

Broj sportskih igrališta: 5

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 1

I. UVJETI RADA

1. 1. PODACI O UPISNOM PODRUČJU

I. osnovnu školu Bjelovar pohađaju učenici od 1. do 8. razreda iz upisnog područja grada Bjelovara. Od 5. do 8.

razreda Matičnu školu pohađaju i učenici koji su četvrti razred završili u PŠ Nove Plavnice i PŠ Klokočevac.

Matična škola nalazi se u Ul. Željka Sabola 14 u Bjelovaru, a pored nje djeluju još četiri područne škole:

R.BR. PODRUČNA ŠKOLA UDALJENOST/km

1. Nove Plavnice 3 km

2. Klokočevac 7 km

3. Tomaš 12 km

4. Ciglena 12 km

Naznačena udaljenost odnosi se na broj kilometara od matične do područnih škola. Područni odjeli su

četverogodišnji osim u PŠ Ciglena u kojoj učenici nastavu polaze od 1. do 8. razreda, a kojima se u petom (5.) razredu

pridružuju učenici iz PŠ Tomaš.

7

U matičnoj školi redovni su svi razredni odjeli od 1. do 8. razreda od čega deset (10) odjela razredne nastave i

petnaest (15) odjela predmetne nastave. U PŠ Nove Plavnice redovnih odjela je pet (5), u PŠ Klokočevac su četiri (4)

redovna razredna odjela. U PŠ Ciglena u razrednoj nastavi su tri razredna odjela od čega je 1.-2. kombinirani RO , a u

predmetnoj nastavi su četiri (4) redovna razredna odjela. U PŠ Tomaš je jedan kombinirani razredni odjel 2.-

3.razreda, a PŠ Kokinac zbog malog broja učenika je od školske godine 2016./2017.privremeno zatvorena.

Mreža osnovnih škola na području Grada Bjelovara se nije mijenjala.

Prometna veza područnih škola s matičnom školom je vrlo dobra, a održava se putem javnog prijevoza

(đački autobus) ili internim školskim prijevozom (školski kombi).

1. 2. PROSTORNI UVJETI

MATIČNA ŠKOLA

Predmetna nastava se

održava u dvadeset

moderno opremljenih

učionica uz koje se nalaze

kabineti u prizemlju, na

prvom katu i u potkrovlju

gdje se nalazi i učionica za

manje skupine učenika -

češki jezik i kultura i

eTwinning. Matična škola

ima veliku školsku

knjižnicu, kuhinju s

blagovaonicom i veliku

školsku garderobu za

učenike

predmetne nastave.

Učenici razredne nastave imaju vlastite prikladno opremljene i uređene učionice, ukupno 10 učionica za 10 razrednih odjela.

U školi su djelomično opremljene učionice za nastavu informatike, glazbene kulture, fizike i biologije/kemije.

Školsko - sportska dvorana ukupne je površine 1771m2 s tri vanjska igrališta tako da se nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija u optimalnim uvjetima.

8

PODRUČNA ŠKOLA CIGLENA

VELIKA CIGLENA 7, TEL. 882-051 e-mail : [email protected]

Nastava u PŠ Ciglena je osmogodišnja s radom u

dvije smjene. Predmetna nastava se održava u

dopodnevnoj smjeni (5. - 8.razred), a razredna

nastava se održava u poslijepodnevnoj smjeni

(1.-4.razred) i to u prostoru s četiri učionice te

informatičkom učionicom od 30 m2 . Osim

navedenih prostorija u školi je hodnik s učeničkom

garderobom, zbornica i razdjelna kuhinja s

blagovaonicom, sve ukupne površine 346,5 m2 te

vanjsko asfaltirano igralište za košarku. U šk. god.

2016./2017. adaptiran je kompletan sanitarni čvor

objekta.

PODRUČNA ŠKOLA NOVE PLAVNICE

NOVE PLAVNICE 2, TEL. 251-748 e-mail: [email protected]

U prigradskom naselju Nove Plavnice nalazi se četverogodišnja područna škola površine 461 m2 u kojoj se nalaze

četiri razredne učionice , hodnik s učeničkom garderobom, blagovaonica, razdjelna kuhinja i zbornica. Vanjski

prostor sadrži asfaltirano igralište za nastavu TZK na kojem je u proljeće 2018. godine uređeno igralište sa

spravama – toboganom, ljuljačkama i penjalicom, te uređen park i zelene površine.

9

PODRUČNA ŠKOLA KLOKOČEVAC

KLOKOČEVAC, TEL. 251-239 e-mail: [email protected]

Nastava u PŠ Klokočevac održava se u

novoizgrađenoj školskoj zgradi, mjesnom domu

koji je 2009.godine prenamijenjen za potrebe

škole. Škola se sastoji od prizemlja ukupne

površine 239 m2 u kojem se nalazi učenička

garderoba i dvorana mjesnog odbora u kojoj se

povremeno održava nastava TZK. Na katu

zgrade do kojeg vode stepenice na kojima je i

prilagođena podizna rampa za invalide, nalaze

se tri učionice, zbornica za učitelje, razdjelna

kuhinja i blagovaonica. Kat iznosi ukupno 235,98 m2. Na katu i u prizemlju nalazi se prilagođeni sanitarni čvor za

učenike s invaliditetom te sanitarni čvor za učenike i učitelje. U okolišu škole uređeno je košarkaško i rukometno

igralište i dječje igralište te parkiralište.

PODRUČNA ŠKOLA TOMAŠ

TOMAŠ 86, TEL. 882-052 e-mail: [email protected]

Područna škola Tomaš sastoji se od

jedne učionice površine 54 m2. U

hodniku škole nalazi se bilogorska etno

zbirka u stalnom postavu. Vanjski

prostor sastoji se od manjeg dječjeg

igrališta i školskog cvjetnjaka. Unazad

nekoliko godina adaptirana je fasada na

zgradi škole. U 2018.godini škola je

priključena na gradsku vodovodnu

mrežu te je adaptiran dio učiteljskog

stana i dio hodnika škole.

10

1.3. VANJSKI PROSTORNI UVJETI

Okoliš matične škole krasi veliki park u kojem je zasađeno zimzeleno drveće i ukrasna živica te prostrani travnjak s

brojnim ukrasnim grmljem. Na zapadnom dijelu školskog parka uređena je edukativna šumica s listopadnim

sadnicama i šumskim biljkama. Uz sportsko-školsku dvoranu postoje tri igrališta s odgovarajućom opremom (koševi i

golovi) koja su osim za izvođenje nastave TZK otvorena za svakodnevnu rekreaciju i igru učenika škole i djece iz

bliže okolice. Uz košarkaško igralište nalazi se veliki pješčanik za potrebe nastave TZK.

Ispred škole nalazi se manji trg, široko popločeno šetalište te veliko parkiralište za osobne automobile osoblja škole i

korisnika sportsko-školske dvorane.

Ulaz u matičnu školu prilagođen je osobama s invaliditetom, sadrži kosu ulaznu rampu.

Sve područne škole imaju održavan i uređen vanjski prostor koji se sastoji od igrališta za nastavu TZK, dječjih igrališta

sa spravama , cvjetnjaka odnosno travnjaka. U PŠ Klokočevac nalazi se novouređen okoliš s dendrološkim biljkama

koje su zasađene u drvoredu uz ogradu igrališta .

1.4. UNUTARNJI ŠKOLSKI PROSTOR

Matična škola građena je u četiri faze:

Prva faza dovršena je 1990. godine kada je izgrađeno 1370 m2 unutarnjeg i 2000 m2 vanjskog prostora.

S izgradnjom druge faze 2002. godine škola je dobila novih 2509 m2 unutarnjeg i 7510 m2 vanjskog

prostora.

Treća faza završena je 2003. godine kada je izgrađena školsko-sportska dvorana površine 1771 m2 i vanjski

sportski tereni sa zelenom površinom od 8230 m2 vanjskog prostora. Ukupna površina škole je 5650 m2 sa 17.740

m2 vanjskog prostora. U školi je ugrađeno dizalo i sanitarni čvor za invalide koje koriste učenici s tjelesnom

invalidnošću. Četvrta faza završena je u rujnu 2012.godine gdje je rekonstruiran potkrovni prostor od 600 m2 u

kojem je šest učionica predmetne nastave i jedna mala učionica za manje skupine učenika s pripadajućim

kabinetima, sanitarnim čvorom te sanitarnim čvorom za učenike s tjelesnom invalidnošću. Potkrovne učionice su

klimatizirane. Do potkrovnih učionica vode stepenice koje su opremljene pokretnom podiznom platformom također

za učenike s tjelesnom invalidnošću. Navedeni prostor useljen je u listopadu 2012.godine. U kolovozu 2015. godine u

potkrovne učionice ugrađeni su klimatizacijski uređaji.

R.br. NAMJENA BROJ PROSTORIJA m2

1. Matična učionica 24 720

2. Učionica za glazbenu kulturu 1 56

3. Kabinet za fiziku 1 56

4. Učionica za manje skupine učenika – češki jezik i kultura/IKT 1 17

5. Kabinet za kemiju i prirodu/biologiju 1 56

6. Kabinet uz pojedine učionice 12 99

7. Spremište nastavnih pomagala 1 14

8. Radionica za tehničku kulturu 1 57

9. Kabinet i spremište za TK 2 28

10. Dvorana za TZK 1 1771

11. Prateći prostor za dvoranu, tribine 1 271

12. Pedagoška učionica za rad s učenicima u malim skupinama 1 30

11

II. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

2.1. PODSJETNIK NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2018./2019.

ORGANIZACIJSKI I PEDAGOŠKI POSLOVI ROK

Nastavna godina počinje 3.rujna 2018. u dopodnevnoj smjeni u MŠ,PŠ (8,00 sati) za RN/PN – svi imaju 2 nastavna sata - SR

Prvi nastavni dan 3.9.2018. MŠ 2.- 8. – 8,00 1.A,B,C – 10,00 PŠ CIGLENA 5.- 8. – 8,00 1.- 4. – 10,00 PŠ TOMAŠ 2.- 3. – 8,00 PŠ KLOK. 2.- 4. – 8,00 1. - 10,00 PŠ NP 2.- 4.- 8,00 1. – 10,00 Učenici putnici iz MŠ- bus u 9,30 sati s Radićevog trga i PŠ Ciglena – bus u 10,00 iz Ciglene

Pedagoška dokumentacija – e-Dnevnik Administrator e-Dnevnika: ANA MARIJA LIPAK – [email protected]

Statistički obrazac USKA TABLICA POČETAK (Brojno stanje učenika )- predati pedagoginji u papirnatom obliku

14.9.2018. (petak)

Planove i programe rada za GPP 2018./2019. ( ŠSV, stručne suradnice, ŠPP, individualno 10.9.2018. (ponedjeljak)

13. Knjižnica 1 132

14. Informatička učionica 1 57

15. Prostor za više namjena 1 36

16. Prostor stručno-razvojne službe 2 36

17. Sobe ravnatelja i tajnika 2 38

18. Kuhinja s pratećim prostorima 7 109

19. Blagovaonica 1 150

20. Sanitarni čvor za nastavno osoblje 2 8

21. Sanitarni čvor za učenike 4 45

22. Pismohrana i spremište 2 38

23. Prostorija tehničkog osoblja 2 20

24. Sanitarni čvor za invalide i lift 2 14

25. Radionica tehničkog osoblja 1 18

26. Vratarnica 1 12

27. Garderoba učenika 1 66

28. Kapela 1 90

29. Hodnici prizemlje i kat / školski hol 7 1201

30. Garaže 2 90

31. Nove učionice u potkrovnom prostoru s pripadajućim kabinetima,

sanitarnim čvorom, wc-om za invalide i hodnikom

7 600

UKUPNO: 5.650 m2

12

stručno usavršavanje, program rada timova, ŠSD, PB) predati ravnateljici u elektronskom obliku [email protected]

Prvi roditeljski sastanak obvezno održati sa zadanim dnevnim redom - ( za člana Vijeća roditelja i zamjenika -ime, prezime roditelja, adresa, e-mail, telefoni - dostaviti u tajništvo škole i predati pedagoginji u uskoj tablici)

5.-13.9.2018.

Prvi sat razrednika obvezno upoznati učenike s Pravilnikom o kućnom redu, Pravilnikom o

radu školske knjižnice, Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Statutom

škole(čl.103.),

Pravilima o prihvatljivom korištenju računala, Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) i protokolima- sve

u dijelovima koji se odnose na učenike

prvi nastavni dan – 3.9.2018.

Prvi sat razrednika izabrati učenika za predstavnika u Vijeće učenika koji ujedno mora biti i

predsjednik RO, te njegovog zamjenika – predati pedagoginji u uskoj tablici

prvi nastavni dan – 3.9.2018.

Razrednici obvezno prijaviti nove učenike pedagoginji, a u tajništvo škole predati njihovu dokumentaciju

na početku i tijekom nast.

godine

RN/PN MŠ/PŠ - raspored sati s DOP,DOD,INA i INDIVIDUALNE INFORMACIJE za roditelje – svi učitelji predati ravnateljici u elektronskom obliku na zadanom obrascu

10.9.2018. (ponedjeljak)

Razrednici PN i predmetni učitelji MŠ upisati u tablicu na oglasnoj ploči raspored ind.

informacija za roditelje (dan, sat i popodnevne informacije 1x mjesečno) zbog objave na

školskoj web stranici

10.9.2018. (ponedjeljak)

Razrednici RN/PN - skupne listove za školsku medicinu predati u tajništvo Škole u elektronskom obliku [email protected]

10.9.2018. (ponedjeljak)

Razrednici i ostali članovi razrednog vijeća svakog RO mogu tijekom nastavne godine inicirati sjednicu razrednog vijeća kada procijene da je to potrebno uz prethodnu najavu ravnateljici i prema dogovoru sa stručnim suradnicama

tijekom nastavne godine

Produženi boravak 2 grupe (1.-2.r. i 3.-4.r.) počinje s radom u utorak, 4.9.2018. od 11,00 - 16,00 sati. Isti dan počinje i prehrana u PB. Cijena 600,00 kn mjesečno.

tijekom nastavne godine do

datuma označenog na uplatnici

DEŽURSTVA UČITELJA ROK

Svi učitelji dužni su dolaziti na mjesto rada najkasnije 15 minuta prije početka nastave, a

dežurni učitelji 30 minuta ranije.

tijekom nastavne godine

Učitelji dežuraju u holu, garderobi, blagovaonici i hodnicima od 7,30 do 13,30 prema rasporedu dežurstva. Isto se odnosi na dežurstva u PŠ prema njihovom rasporedu.

tijekom nastavne godine

Učitelji koji mijenjaju nenazočne učitelje preuzimaju i njihovo dežurstvo -MŠ/PŠ. tijekom nastavne godine

Dežurstvo učitelja kao i zamjene nenazočnih učitelja u PŠ određuju voditeljice PŠ, a u MŠ satničarka Jelena Halgaš ( 091/ 44 11 481)

tijekom nastavne godine

Učenici PN izuvaju se i ostavljaju svoju odjeću i obuću u garderobi, a ključeve ormarića im daje razrednik/ca. Odjeća i obuća za TZK također se obvezno ostavlja u garderobi, ne u učionici.

tijekom nastavne godine

Učenici RN izuvaju se u hodniku ispred svoje učionice. tijekom nastavne godine

Učenici RN koje roditelji dovoze ranije (oko 7,00 sati) čekaju u predprostoru Škole(MŠ) do 7,30 sati kada ih pušta dežurni učitelj. Popis ovih učenika razrednici RN predaju ravnateljici.

tijekom nastavne godine

ŠKOLSKA KUHINJA ROK

Školska kuhinja počinje s radom u utorak, 4.rujna 2018. Cijena obroka je 6,00 kn. Utorkom svi učenici 1.- 8.r. dobivaju voće iz projekta „Shema školskog voća“. Razrednici trebaju u tajništvu Škole podići po dva primjerka Ugovora o prehrani učenika, koji će roditelj sklopiti sa Školom prema utvrđenim pravilima Ugovora te jedan primjerak Ugovora predati u računovodstvo Škole do 14.9.2018., a drugi dati roditelju. Uplatnice za školsku kuhinju za šk.god.2018./2019.(rujan-svibanj) razrednici će podići u računovodstvu Škole i dati roditelju. Uplatnica za lipanj bit će obračunska te će je razrednici također podići u

13

računovodstvu Škole krajem svibnja 2019. Prije sklapanja Ugovora o prehrani, razrednici trebaju u računovodstvu Škole provjeriti dugovanje roditelja iz prethodne šk. godine, jer prije podmirenja duga nije moguće sklopiti novi ugovor.

14.9.2018. (petak)

tijekom nastavne godine do datuma označenog na uplatnici

Razrednici su dužni voditi brigu koji učenici koriste školsku prehranu, o njihovoj redovitoj prehrani ,posjećivati blagovaonicu za vrijeme jela tijekom velikog odmora

tijekom nastavne godine

Pravo učenika na besplatnu prehranu- projekt- prema posebnim kriterijima i dokazima

roditelja za ostvarivanje prava

na početku nastavne godine

Učitelji plaćaju dnevni obrok po cijeni od 6,00 kn, a ručak po jelovniku PB (juha + glavno jelo)

po cijeni od 15,00 kn. Ručak se poslužuje od 12,00 – 13,30 sati, a najavljuje se najmanje 1

dan ranije u školskoj kuhinji .

tijekom nastavne godine

2. 2. RASPORED IZVOĐENJA PREDMETNE NASTAVE U ŠK. GOD. 2018./2019.

NASTAVNI PREDMET

IME I PREZIME UČITELJA/ICE RAZRED R RAZREDNIK/CA

HRVATSKI JEZIK ŽELJKA ŠUNJIĆ 5.B, 6A, 8.C 8.C

JASNA KALEM 5.A,7.C, 7.D, 8.A 8.A

MIRJANA IŠTEF 5.C,5.D,7.A,7.B 7.B

SANELA DERGES 5.,6.,7.,8. CIGL. CIG. 6.CIGL.

SANJA SABLJAK 6.B,6.C, 8.B, 8.D 5.C 6.C

LIKOVNA KULTURA

LORENA BURŠIĆ-LUKIĆ 5.A,B,C, D 6.A,B,C 7.A,B,C,D 8.A,B,C,D

5.,6.,7.,8. CIGL.

GLAZBENA KULTURA

DANICA BARIŠIĆ 5.A,B,C,D 6.A,B,C 7.A,B,C,D 8.A,B,C,D 5.,6.,7.,8. CIGL.

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ 6.A,8.A,8.B.,8.C 6.A

MARTINA SUPANČIĆ 6.B,7.A,7.B.,7.C 6.B

PETRA TURKOVIĆ 5.A,5.B,5.C,5.D,6.C,7.D, 8.D

MARIJANA DUNJIĆ zamjena za MARTINU SALAJSTER

5.,6.,7.,8. CIGL. 8.CIGL.

DORIS BANUŠIĆ DUVNJAK- izborna nastava

6.A,6.B,6.C, 7.A,7.B, 7.CD, 8.A,8.B,8.C,8.D

8.D

KORNELIJA PINTER –izborna nastava 5.A,5.B,5.C,5.D CIG. 5.i 6., 7. i 8.

ČEŠKI JEZIK I KULTURA

MARINA KOLAČEK-NOVOSEL 2.-8.

PRIRODA, BIOLOGIJA

IVANA BANJEGLAV 8.A,8.B,8.C,8.D

MAJA PUC 5.C,5.D, 6.A,6.B,6.C 7.A,7.B,7.C,7.D 5.D

TIHOMIR CULJAK 5.A,5.B, 5.,6.,7.,8. CIGL.

MATEMATIKA MARIJANKA KAPAC 5.A,5.B,5.C,8.A,8.C

SANJA KOLAR 5.D,7.A,7.B,7.C,7.D

14

TATJANA DUŠEK 5.,6.,7.,8. CIGL.

JELA GALUNIĆ 6.A,6.B,6.C ,8.B,8.D

FIZIKA TOMISLAV POTAK 7.A,B,C,D 8.A,B,C ,D 7.,8.CIGL.

KEMIJA KLAUDIJA AUŠPERGER 7.A,7.B, 8.B,8.C,8.D

TAMARA DEBAČ 7.C,7.D,8.A, 7. CIGL., 8. CIGL.

GEOGRAFIJA

MARIJANA BURIĆ 5.A,5.B,5.C,5.D,8.A, 5.,6.,7.,8. CIGL. 5.B

JONATAN CAR 6.A,6.B,6.C,7.A,7.B,7.C,7.D,8.B,8.C,8.D 7.A

POVIJEST KRISTINA KOPRIVNJAK 5.A,5.B,5.C,5.D,6.A,6.B,6.C,7.A,7.B,7.C 7.C

JELENA HALGAŠ 7.D, 8.A,8.B,8.C8.D 5.,6.,7.,8.CIGL. 8.B

TEHNIČKA KULTURA

TATJANA KOS 5.A,B,C,D 6.A,B,C 7.A,B,C,D 8.A,B,C,D 5.,6.,7.,8. CIGL.

5.B5 7.D

TJELESNO- ZDRAVSTVENA KULTURA

MATIJA NOVOSELEC zamjena za DEJANU BAJSIĆ

5.B,5.C,5.D 6.A,6.B,6.C,7.AB,7.CD,8.AB,8.CD,

SAŠA ČURČIĆ 5.A,7.AB,7.CD,8.AB,8.CD , 5.,6.,7.,8. CIGL.

5.A

VJERONAUK MIRELA DOLENSKI 5.C,5.D, 6.A,6.B,6.C, 7.A,7.B,7.C,7.D, 8.C,8.D

5.C

KRISTINA NEMČEVIĆ 5.A,5.B, 8.A,8.B

MARIO SAVIĆ 5.,6.,7.,8.CIGL. 7.CIGL.

INFORMATIKA GORAN JARČOV 5A,5B,5C,5.D 6A,6B,6C, 7.AC,7.BD-izborna nast., 8.ACD,8.D-izborna nast.

ANA MARIJA LIPAK MŠ 8.C,8.D-izborna nast. 5.,6.,

7.,8. CIGL.- izborna nast.

5.CIGL.

2. 3. RASPORED IZVOĐENJA RAZREDNE NASTAVE U ŠK. GOD. 2018./2019.

IME I PREZIME UČITELJA/ICE RAZRED U KOJEM PREDAJE RAZREDNIK/CA

SANDRA KAMBER 1.A MŠ 1.A MŠ

MIRJANA MATENDA 1.B MŠ 1.B MŠ

SANELA KLASAN MRZLEČKI 1.C MŠ 1.C MŠ

MARIJANA JAMBRUŠIĆ KORUNČEV 2.A MŠ 2.A MŠ

JASENKA AUŠPERGER 2.B MŠ 2.B MŠ

VIŠNJA ČANIĆ 3.A MŠ 3.A MŠ

LJILJANA DOMINKO 3.B MŠ 3.B MŠ

SANELA CVANČIĆ 3.C MŠ 3.C MŠ

NEVENKA HRGA 4.A.MŠMMMMMMMŠ 4.A MŠ

MARINA MARTIĆ zamjena za NATAŠU

LJUBIĆ KLEMŠE

4.B MŠ 4.B MŠ

JASNA PRDRAGOVIĆ 1. NP 1. NP

15

TATJANA ADŽAM 2.A NP 2.A NP

NIKOLINA PULJIĆ 2.B NP 2.B NP

JELENA REBIĆ zamjena za RENATU

HORŽIĆ

3.NP 3.NP

MAJA KRANJČEVIĆ 4.NP 4.NP

LEA DOLENČIĆ 2 .- 3.TOMAŠ 2. - 3. TOMAŠ

HELENA HORAK 1. CIGLENA 1. CIGLENA

LJILJANA VUJČIĆ 2.-3. CIGLENA 2.-3.CIGLENA

MARTINA ŠEBALJ 4.CIGLENA 4.CIGLENA

ANITA UNGER 1.KLOKOČEVAC 1.KLOKOČEVAC

SANELA FILIPOVIĆ 2.KLOKOČEVAC 2.KLOKOČEVAC

ZDRAVKO ČULJAT 3.KLOKOČEVAC 3.KLOKOČEVAC

MARIJA KOTARŠČAK 4.KLOKOČEVAC 4.KLOKOČEVAC

čs. ANTUNIJA UGLJAREVIĆ KLOKOČEVAC:1.,2.,3.,4.; NP: 1., 2.B,3.,4. VJERONAUK

KRISTINA NEMČEVIĆ CIGLENA:1.,2.-3.,4. TOMAŠ:2.-3. VJERONAUK

ANA SAVIĆ 2.A,2.B, 4.A,4.B VJERONAUK

MARIO SAVIĆ NP: 2.A, MŠ:1.A,1.B,1.C ,3.A,3.B,3.C VJERONAUK

IVANA PLESKALT NP:1.,2.A,2.B,3.,4. KLOKOČEVAC:1.,2.,3.,4.,

MŠ: 1.C, 3.C

ENGLESKI JEZIK

PETRA TURKOVIĆ 2.B MŠ

MARIJANA DUNJIĆ zamjena za

MARTINU SALAJSTER

1.,2.-3.,4.CIGL., 2.-3. TOMAŠ ENGLESKI JEZIK

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ MŠ 1.B,4.A,4.B ENGLESKI JEZIK

MARTINA SUPANČIĆ MŠ 1.A, 2.A,3.A,3.B ENGLESKI JEZIK

KORNELIJA PINTER MŠ 4.A,4.B NP 4. KLOK. 4. CIG.4. NJEMAČKI JEZIK

16

2.4. PODACI O BROJU UČENIKA U REDOVNOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU

PODACI O BROJU UČENIKA BROJ RO BROJ UČENIKA

BROJ UČENIKA ČL.5

RP+IND.P.

BROJ UČENIKA ČL.6

RP+PP+IND.P.

RAZREDNA NASTAVA - MATIČNA

SANDRA KAMBER 1.A 17 1 0

MIRJANA MATENDA 1.B 20 0 0

SANELA KLASAN MRZLEČKI 1.C 17 1 0

MARIJANA JAMBRUŠIĆ KORUNČEV 2.A 23 1 0

JASENKA AUŠPERGER 2.B 26 0 0

VIŠNJA ČANIĆ 3.A 19 0 0

LJILJANA DOMINKO 3.B 21 1 0

SANELA CVANČIĆ 3.C 20 2 0

NEVENKA HRGA 4.A 23 1 0

MARINA MARTIĆ zamjena za NATAŠU LJUBIĆ KLEMŠE 4.B 24 1 0

UKUPNO RN - MATIČNA 10 210 8 0

PREDMETNA NASTAVA - MATIČNA

SAŠA ĆURČIĆ 5.A 22 2 0

MARIJANA BURIĆ 5.B 22 0 0

MIRELA DOLENSKI 5.C 20 0 1

MAJA PUC 5.D 20 2 2

UKUPNO 5.R. 4 84 4 3

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ 6.A 24 0 0

MARTINA SUPANČIĆ 6.B 25 3 1

SANJA SABLJAK 6.C 24 1 0

UKUPNO 6.R. 3 73 4 1

JONATAN CAR 7.A 20 0 1

MIRJANA IŠTEF 7.B 20 1 0

KRISTINA KOPRIVNJAK 7.C 19 2 1

TATJANA KOS 7.D 21 1 2

UKUPNO 7.R. 4 79 4 4

JASNA KALEM 8.A 14 1 0

JELENA HALGAŠ 8.B 23 3 0

ŽELJKA ŠUNJIĆ 8.C 20 1 1

DORIS BANUŠIĆ DUVNJAK 8.D 22 1 1

UKUPNO 8.R. 4 79 6 2

UKUPNO PN MATIČNA 15 315 18 10

UKUPNO RN+PN - MATIČNA 25 525 26 10

17

PŠ NOVE PLAVNICE

JASNA PREDRAGOVIĆ 1. 17 1 0

TATJANA ADŽAM 2.A 15 0 0

NIKOLINA PULJIĆ 2.B 13 2 0

JELENA REBIĆ zamjena za RENATU HORŽIĆ 3. 18 0 0

MAJA KRANJČEVIĆ 4. 26 2 0

UKUPNO PŠ NOVE PLAVNICE 5 89 5 0

PŠ KLOKOČEVAC

ANITA UNGER 1 11 0 0

SANELA FILIPOVIĆ 2. 7 0 0

ZDRAVKO ČULJAT 3. 10 0 0

MARIJA KOTARŠČAK 4. 10 1 0

UKUPNO PŠ KLOKOČEVAC 4 38 1 0

PŠ CIGLENA

HELENA HORAK 1. 10 0 0

LJILJANA VUJČIĆ 2. – 3. 9 0 0

MARTINA ŠEBALJ 4. 9 2 0

UKUPNO PŠ CIGLENA RN 3 28 2 0

ANA MARIJA LIPAK 5. 9 0 1

SANELA DERGES 6. 17 1 1

MARIO SAVIĆ 7. 13 1 1

MARIJANA DUNJIĆ zamjena za MARTINU SALAJSTER 8. 9 2 0

UKUPNO PŠ CIGLENA PN 4 48 4 3

UKUPNO PŠ CIGLENA RN+PN 7 76 6 3

PŠ TOMAŠ

LEA DOLENČIĆ 2. - 3. 6 (3+3) 1 0

UKUPNO PŠ TOMAŠ 1 6 1 0

UKUPNO SVE PŠ 17 209 12 13

UKUPNO MŠ/ PŠ 42 734 39 13

18

2.5.TJEDNE OBVEZE UČITELJA PREDMETNE NASTAVE I STRUČNIH SURADNIKA U ŠK. GOD. 2018./2019.

IME

I PR

EZIM

E U

ČIT

ELJA

NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD TJEDNO PRAVO NA DRUGI NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

TJEDNO OSTALI I POSEBNI POSLOVI

UČITELJA TJEDNO

UČITELJ/UČITELJICA

NASTAVNOG PREDMET-I KOJI

PREDAJE

(Poredati prema nastavnom planu)

RED

OV

ITA

NA

STA

VA

IZB

OR

NA

N

AST

AV

A

RA

ZRED

NIŠ

TVO

RA

DN

IČK

I VIJ

EĆN

IK IL

I SIN

DIK

ALN

I PO

VJE

REN

IK Č

L.5

2 K

U

Po

seb

ni p

osl

ovi

Ost

ali p

osl

ovi

Bo

nu

s

UK

UP

NO

NEP

OSR

EDN

I OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

1. D

IO

DO

PU

NSK

A N

AST

AV

A

DO

DA

TNA

NA

STA

VA

IZV

AN

NA

STA

VN

A A

KTI

VN

OST

PO

SLO

VI I

Z Č

LAN

KA

13

. PR

AV

ILN

IKA

(V

OD

ITEL

J ŠS

D, V

IZU

ALN

I

IDEN

TITE

T ŠK

OLE

, PJE

VA

ČK

I ZB

OR

),

PO

SLO

VI I

Z Č

L.14

PR

AV

ILN

IKA

(V

OD

ITEL

J ŽS

V, Č

LAN

UR

EDA

,

AD

MIN

. E-D

NEV

IKA

)

SATN

IČA

R

RA

DN

IČK

I VIJ

EĆN

IK IL

I SIN

DIK

ALN

I PO

VJE

REN

IK Č

L. 5

2. K

U

PO

VJE

REN

IK Z

AŠT

ITE

NA

RA

DU

ČL.

40

KU

Bo

nu

s (K

U č

l. 3

6)

UK

UP

NO

NEP

OSR

EDN

I OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

2. D

IO

PR

IPR

EME

OST

ALI

PO

SLO

VI R

AZR

EDN

IKA

RA

DN

IČK

I VIJ

EĆN

IK IL

I SIN

DIK

ALN

I PO

VJE

REN

IK Č

L. 5

2. K

U

PO

VJE

REN

IK Z

AŠT

ITE

NA

RA

DU

ČL.

40

KU

OST

ALI

PO

SLO

VI U

ČIT

ELJA

ČL.

5. P

RA

VIL

NIK

A

UK

UP

NO

OST

ALI

I P

OSE

BN

I PO

SLO

VI

UK

UP

NO

TJE

DN

O R

AD

NO

VR

IJEM

E

UK

UP

NO

TJE

DN

O R

AD

NO

VR

IJEM

E U

DR

UG

OJ

ŠKO

LI

(sat

i tje

dn

o)

RAZREDI U KOJIMA PREDAJE

(sat

i tje

dn

o)

(sat

i tje

dn

o)

VO

DIT

ELJ

RAZREDI U KOJIMA

PREDAJE

IZBORNU NASTAVU

REDOVNU NASTAVU

JASNA KALEM

HRVATSKI JEZIK 5A, 7C, 7D, 8A 17 2 19 1 1 21 6 2 11 19 40

MIRJANA IŠTEF

HRVATSKI JEZIK 5C, 5D 7A, 7D 18 2 20 1 1 22 6 2 10 18 40

SANELA DERGES

HRVATSKI JEZIK PŠ CIGLENA 5.,6.,7.,8. 18 2 20 0,5 0,5 1 22 6 2 10 18 40

ŽELJKA ŠUNJIĆ

HRVATSKI JEZIK 5B, 6A, 8C 14 2 16 1 1 2 20 5 2 6 7 20 40

SANJA SABLJAK

HRVATSKI JEZIK 6B, 6C, 8B, 8D 18 2 20 1 1 22 6 2 10 18 40

LORENA BURŠIĆ LUKIĆ

LIKOVNA KULTURA 5.ABCD,6.ABC,

7.ABCD, 8.ABCD, 5.6.7.8. Ciglena

19 19 2 21 7 12 19 40

DANICA BARIŠIĆ

GLAZBENA KULTURA

5.ABCD,6.ABC, 7.ABCD, 8.ABCD, 5.6.7.8. Ciglena

19 19 1 2 22 7 11 18 40

19

TATJANA KOS

TEHNIČKA KULTURA 5.ABCD,6.ABC,

7.ABCD, 8.ABCD, 5.6.7.8. Ciglena

19 2 21 1 22 6 2 10 18 40

MARIJANKA KAPAC

MATEMATIKA 5A, 5B, 5D, 8A, 8C 20 20 1 1 22 10 8 18 40

SANJA KOLAR

MATEMATIKA 5C, 7ABCD 20 20 1 1 22 10 8 18 40

TATJANA DUŠEK

MATEMATIKA 5.,6., 7. 8. CIGLENA 16 16 2 2 20 10 10 20 40

JELA GALUNIĆ

MATEMATIKA 6ABC,8BD 20 20 1 1 22 10 8 18 40

IVANA PLESKALT

ENGLESKI JEZIK

Nove Planice:1 , 2.AB,3., 4.,

Klokočevac:1.,2.,3.,4., MŠ: 1.C,3C

22 22 1 23 7 10 17 40

MARTINA SUPANČIĆ

ENGLESKI JEZIK 1.A, 2.A,3.A 3B, 6.B,

7.A.B.,7.C 20 2 22 1 23 7 2 8 17 40

PETRA TURKOVIĆ

ENGLESKI JEZIK 2B,5ABCD,6C,7D,8D 23 23 23 8 9 17 40

HELENA GUSTOVIĆ

LJUBIĆ ENGLESKI JEZIK 1B,4AB,6A,8ABC 18 2 20 1 1 1 23 6 2 9 17 40

MARIJANA DUNJIĆ

ENGLESKI JEZIK 1., 2.I 3. 4., 5. 6. 7. 8. Ciglena, 2. - 3. Tomaš

20 2 22 0,5 0,5 23 7 2 8 17 40

DORIS BANUŠIĆ DUVNJAK

NJEMAČKI JEZIK 6A6B6C,7A7B7C-D,8A8B,8C,8D 20 2 22 1 23 7 2 8 17 40

KORNELIJA PINTER

NJEMAČKI JEZIK MŠ 4.A, 4.B,5A, 5B, 5C,5D, 8.A, 8.B, 8.C, NP 4.., KLOK. 4. CIG.4.

CIG. 5.I 6., 7. I. 8. 22 22 1 23 6 11 17 40

MARINA KOLAČEK NOVOSEL

ČEŠKI JEZIK I KULTURA

2. - 8. razredi 12 12 2 14 5 6 11 25

12 h

tje

dn

o

X.

GIM

.

I. S

UP

EK Z

AG

REB

KLAUDIJA AUŠPERGER

KEMIJA 7.A, 7.B, 8.B, 8.C.,8D 10

10 2 12 3 5 8 20

20

TAMARA DEBAČ

KEMIJA 7.C, 7D,8A,78

CIGLENA 10

10 1 1 12 4 4 8 20

7 h

tje

dn

o O

Š

KA

LNIK

13

h t

jed

no

FER

DIN

AN

DO

VA

C

IVANA BANJEGLAV

PRIRODA I BIOLOGIJA

8ABCD 8 8 1 1 10 3 4 7 17

12

h t

jed

no

VEL

IKO

TRO

JSTV

O

MAJA PUC PRIRODA I BIOLOGIJA

5C,D6ABC, 7ABCD 17 2 3 22 1 1 24 6 3 7 16 40

TIHOMIR CULJAK

PRIRODA I BIOLOGIJA

5A5B 678 CIGLENA 10,5 1 1 1 13,5 3 4,5 7,5 21

TOMISLAV POTAK

FIZIKA 7.a,7.b,7.c, 7.d

8.a,8.b.8c.8D, Ciglena 7.,8.

20 20 2 1 1 24 7 9 16 40

JELENA HALGAŠ

POVIJEST 7D, 8A,8/B,8C,8D CIGLENA 5,6 ,7,8,

18 2 20 1 1 2 24 7 2 7 16 40

KRISTINA KOPRIVNJAK

POVIJEST 5.a,5.b,5.c5

D,6.a,6.b,6,c,7A,7B,7C 20 2 22 1 1 24 7 2 7 16 40

JONATAN CAR

GEOGRAFIJA

6A,6B,6C,7A,7B,7C,7D, 8B,8C,8D 20 2

22 1 1 24 7 2 7 16 40

MARIJANA BURIĆ

GEOGRAFIJA 5A,5B,5C,5D,8A CIGLENA 5,6,7,8

15,5 2 17, 5 1 2 2 22,5 5,5 2 2 8 18 40

MATIJA NOVOSELEC

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

5.b, 5.c,5d, 6.ab (ž), 6.cd(ž), 7.ab(ž) 7.cd(ž),

8.a8.b, 8.Cd 20 20 2 2 24 7 0 9 16 40

SAŠA ĆURČIĆ

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

5a, 7ab,7cd,8ab,8cd Ciglena 5,6,7,8

18 2 20 2 24 6 2 8 16 40

21

GORAN JARČOV

INFORMATIKA 5a5b5c5d,6a6b6c 14 7ac, 7bd,8acd, 8d 8 22 1 1 24 8 0 8 16 40

ANAMARIJA LIPAK

INFORMATIKA 5,6 PŠ Ciglena 4 PŠ CIGLENA: ,7.,8. MŠ: 8.C 8d 8 2

14 1 2 3 20 4 2 6 12 32 8 h

tje

dn

o

ČA

Z

MA

MIRELA DOLESKI

VJERONAUK 5c,5d,6,a6b,6c,7,a7b,7c,7d,8c,8d 22 2 24 24 8 0 8 16 40

MARIO SAVIĆ

VJERONAUK Ciglena: 5.,6.,7., 8., Nove Plavnice:2.a, Matična škola:1a,1b,,3a,3,b3,c,

22 2 24 24 7 2 7 16 40

KRISTINA NEMČEVIĆ

VJERONAUK 5a,5b,8a,8b, Ciglena:1. 2.-3,

4.,Tom.:2.-3. 16 16 1 17 5 5 10 27

DRAŽEN VALENTIĆ

VJERONAUK 2a,2b,4a,4b 8

8 1 9 3 3 6 15

25 h

tje

dn

o

EK. I

BIR

OTE

H.

ŠK. B

J

ANTUNIJA UGLJAREVIĆ

VJERONAUK Klokočevac:1.,2.,3.,4. NP 1.,

2B.,3.,4 16

16 16 5 6 11 27 13

h

tje

dn

o

III.

BJ

DANICA POPILOVSKI TOPALOVIĆ

KNJIŽNIČAR 25 25 25 15 15 40

MARINA GLAVINIĆ

STRUČNI SURADNIK

DEFEKTOLOG . SOCIJALNI PEDAGOG

25 25 25 15 15 40

ZDENKA BREBRIĆ

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

25 25 25 15 15 40

PLAMENKA PERKO

STRUČNI SURADNIK 25

25 25 15 15 40

PSIHOLOG

22

IME

I PR

EZIM

E U

ČIT

ELJA

UČITELJ/UČITELJICA NASTAVNOG

PREDMETA KOJI PREDAJE

OSTALI I POSEBNI POSLOVI UČITELJA TJEDNO

UK

UP

NO

TJE

DN

O R

AD

NO

VR

IJEM

E

NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD TJEDNO PRAVO NA DRUGI NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

TJEDNO

RA

ZRED

I U K

OJI

MA

PR

EDA

JE R

EDO

VN

U N

AST

AV

U

SATI

TJE

DN

O

R

EDO

VIT

A N

AST

AV

A

sati

tje

dn

o

RA

ZRED

NIŠ

TVO

Rad

nič

ki v

ijećn

ik il

i sin

dik

aln

i po

vje

ren

ik (

čl. 5

2. K

U )

Bo

nu

s (K

U č

l. 3

6)

UK

UP

NO

NEP

OSR

EDN

I OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

1. D

IO

DO

PU

NSK

A N

AST

AV

A

DO

DA

TNA

NA

STA

VA

IZV

AN

NA

STA

VN

A A

KTI

VN

OST

PO

SLO

VI I

Z Č

L.14

PR

AV

ILN

IKA

(V

OD

ITEL

J ŽS

V, Č

LAN

UR

EDA

,

AD

MIN

. E-D

NEV

IKA

)

VO

DIT

ELJ

PŠ.

SA

TNIČ

AR

RA

DN

IČK

I VIJ

EĆN

IK IL

I SIN

DIK

ALN

I PO

VJE

REN

IK Č

L. 5

2. K

U

Bo

nu

s (K

U č

l. 3

6)

UK

UP

NO

NEP

OSR

EDN

I OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

2.

DIO

PR

IPR

EME

OST

ALI

PO

SLO

VI R

AZR

EDN

IKA

RA

DN

IČK

I VIJ

EĆN

IK IL

I SIN

DIK

ALN

I PO

VJE

REN

IK Č

L. 5

2. K

U

PO

VJE

REN

IK Z

AŠT

ITE

NA

RA

DU

ČL.

40

KU

OST

ALI

PO

SLO

VI U

ČIT

ELJA

ČL.

5. P

RA

VIL

NIK

A

UK

UP

NO

OST

ALI

I P

OSE

BN

I PO

SLO

VI

SANDRA KAMBER RAZREDNA NASTAVA

1.A 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

MIRJANA MATENDA

RAZREDNA NASTAVA

1.B 16 2 18 1 2 21 8 2 9 19 40

SANELA KLASAN MRZLEČKI

RAZREDNA NASTAVA

1.C 16 2

18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

MARIJANA JAMBRUŠIĆ KORUNČEV

RAZREDNA NASTAVA

2. A 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

JASENKA AUŠPERGER

RAZREDNA NASTAVA

2.B 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

VIŠNJA ĆANIĆ RAZREDNA NASTAVA

3.A 16 2 18 1 1 1

21 8 2 9 19 40

2.6.TJEDNE OBVEZE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE I UČITELJA U PRODUŽENOM BORAVKU U ŠK. GOD. 2018./2019.

23

LJILJANA DOMINKO RAZREDNA NASTAVA

3.B 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

SANELA CVANČIĆ RAZREDNA NASTAVA

3.C 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

NEVENKA HRGA RAZREDNA NASTAVA

4.A 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

MARINA MARTIĆ RAZREDNA NASTAVA

4.B 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

JASNA PREDRAGOVIĆ

1 PŠ NOVE PLAVNICE

1 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

TATJANA ADŽAM RAZREDNA NASTAVA

2. PŠ NOVE PLAVNICE

16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

NIKOLINA PULJIĆ RAZREDNA NASTAVA

2 B NOVE PLAVNICE

16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

JELENA REBIĆ RAZREDNA NASTAVA

3 NOVE PLAVNICE

16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

MAJA KRANJČEVIĆ RAZREDNA NASTAVA

4 NOVE PLAVNICE

16 2 18 1 1 1 1 22 7 2 10 19 41

ANITA UNGER RAZREDNA NASTAVA

1 PŠ KLOKOČEVAC

16 2 18 1 1 1 1 1 23 8 2 9 19 42

SANELA FILIPOVIĆ RAZREDNA NASTAVA

2 PŠ KLOKOČEVAC

16 2 18 1 1 1

21 8 2 9 19 40

SANELA KLASAN MRZLEČKI

RAZREDNA NASTAVA

3. 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

ZDRAVKO ČULJAT RAZREDNA NASTAVA

3 KLOKOČEVAC

16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

MARIJA KOTARŠČAK

RAZREDNA NASTAVA

4 KLOKOČEVAC

16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

HELENA HORAK RAZREDNA NASTAVA

1 CIGLENA 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

LJILJANA VUJČIĆ RAZREDNA NASTAVA

2-3 CIGLENA 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

MARTINA ŠEBALJ RAZREDNA NASTAVA

4 CIGLENA 16 2 18 1 1 1 21 8 2 9 19 40

LEA DOLENČIĆ RAZREDNA NASTAVA

2-3 TOMAŠ 16 2 18 1 1 1 1 22 8 2 9 19 41

DARIA PINTARIĆ PRODUŽENI

BORAVAK UČENIKA 25 15 15 40

VLASTA ŠVEDA PRODUŽENI

BORAVAK UČENIKA 25 15 15 40

24

2.7. UČITELJI ZADUŽENI U PREKOVREMENOM RADU

U ŠK. GOD. 2018./2019.

R.BR. IME I PREZIME PREKOVREMENI RAD BROJ SATI TJEDNO

1. MAJA KRANJČEVIĆ voditeljica PŠ Nove Plavnice 1

2. LEA DOLENČIĆ voditeljica PŠ Tomaš 1

3. ANITA UNGER voditeljica PŠ Klokočevac,sind.povjerenik 2

2.8. PODACI O ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOM OSOBLJU

R. BROJ IME I PREZIME ZVANJE STR.SPREMA

RADNO MJESTO TJ.RAD.

VRIJEME

1. Lavinija Levar zamjena za Ivanu Popilovski

bcc.javne uprave VŠS tajnica škole 40

2. Iva Došen Pešava mag.oec. VSS voditeljica

računovodstva 40

3. Snježana Šobak trgovac SSS administrator 40

4. Predrag Popilovski elektrotehničar SSS vozač /domar 40

5. Zdenka Poljan kuharica SSS kuharica 40

6. Dražen Mrazović kuhar SSS kuhar 40

7. Sanja Jandroković ekonomist, kuharica SSS kuharica 40

8. Vedran Jagodić kuhar SSS kuhar 40

9. Zdenko Dolenčić zamjena

za Zvonimira Miletića operater

telekomunikacija SSS domar/spremač 40

10. Vesna Buković računalni operater SSS spremačica 20

11. Marica Ružić / NKV spremačica 40

12. Sanda Djuranić / NKV spremačica 40

13. Nevenka Gašparec poljoprivredni tehničar SSS spremačica 40

14. Gordana Mikloš trgovac, ekonomist SSS spremačica 40

15. Ivanka Đurkija kuharica SSS spremačica 40

16. Branka Budimir trgovac SSS spremačica 40

17. Ratko Budimir konobar SSS domar/spremač 40

18. Tanja Smok zamjena za

Dražena Pećara prodavač SSS spremačica 40

19. Vinko Pranjić konditor SSS spremač 40

PŠ NP

20. Milica Cikač / NKV pomoćna kuharica 20

PŠ CIGL.

21. Radomir Zdunajić vozač SSS spremač/domar 40

22. Valentina Tominac kuhar SSS kuharica 20

PŠ KLOK.

23. Rosa Štimac / NKV pomoćna

kuharica/spremačica

25

PŠ TOM. 24.

Valentina Tominac kuhar SSS spremačica 20

25

2.9. ORGANIZACIJA SMJENA

ŠKOLA MŠ/PŠ I. SMJENA RAZRED II. SMJENA RAZRED

MATIČNA 8,00-14,55 1.ABC 2.AB 3.ABC 4.AB 5.ABCD 6.ABC 7.ABCD 8.ABCD

NEMA

NOVE PLAVNICE 8,00-13,20 1.,3.,4.

2.A,2.B mijenjaju smjenu

8,00-13,20

13,20-18,00

2.A, 2.B

mijenjaju smjenu

KLOKOČEVAC 8,00-13,20 1.,4.

2.,3. mijenjaju smjenu

8,00-13,20

13,20-18,00

2.,3.mijenjaju smjenu

TOMAŠ 8,00-13,05 2.-3. NEMA

CIGLENA 8,00-13,55 5.,6.,7.,8. 14,00-18,00 1.-2., 3.,4.

2.10. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA MATIČNA ŠKOLA - PREDMETNA NASTAVA

DAN

SAT HOL

GARDEROBA

BLAGOVAONICA

HODNIK PRIZEMLJE

GALERIJA HODNIK KAT POTKROVLJE

PON. 1.-3.

S.ĆURČIĆ M.IŠTEF - T.KOS J.HALGAŠ J.GALUNIĆ Ž.ŠUNJIĆ

4.-6.

S.SABLJAK I.BANJEGLAV S.KOLAR D.BARIŠIĆ G.JARČOV M.PUC D.BANUŠIĆ DUVNJAK

UT. 1.-3.

J.CAR T.KOS - L.BURŠIĆ- LUKIĆ S.SABLJAK K.AUŠPERGER Ž.ŠUNJIĆ

4.-6.

T.POTAK M.NOVOSELEC P.TURKOVIĆ D.BANUŠIĆ DUVNJAK

M. DOLENSKI G.JARČOV J.KALEM

SRI. 1.-3.

S. ĆURČIĆ M.BURIĆ - M.SUPANČIĆ J.GALUNIĆ J.HALGAŠ H.GUSTOVIĆ LJUBIĆ

4.-6.

J.CAR T.POTAK T. CULJAK M.IŠTEF G.JARČOV T.DEBAČ M.DOLENSKI

ČET. 1.-3.

M.NOVOSELEC S.KOLAR - D.BARIŠIĆ J.HALGAŠ H.GUSTOVIĆ LJUBIĆ

M.KAPAC

4.-6.

T.POTAK K.PINTER P.TURKOVIĆ L.BURŠIĆ LUKIĆ K.KOPRIVNJAK M.PUC I.BANJEGLAV

PET. 1.-3.

M. NOVOSELEC J.KALEM - D.BARIŠIĆ M.KAPAC K.AUŠPERGER M.SUPANČIĆ

4.-6.

T.DEBAČ S.KOLAR P.TURKOVIĆ L.BURŠIĆ- LUKIĆ K.KOPRIVNJAK M.BURIĆ K.NEMČEVIĆ

NAPOMENA: Učitelji koji mijenjaju nenazočne učitelje preuzimaju i njihova dežurstva.

Satničarka:

Jelena Halgaš, dipl. uč.

26

2.11. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA

MATIČNA ŠKOLA - RAZREDNA NASTAVA

MŠ- RASPORED DEŽURSTVA – RN – hodnik prizemlje

SAT PONEDJELJAK

UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1.

MARINA MARTIĆ SANDRA KAMBER MARIJANA JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

JASENKA

AUŠPERGER

SANDRA KAMBER

2.

MARINA MARTINIĆ SANDRA KAMBER MARIJANA JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

JASENKA

AUŠPERGER

JASENKA

AUŠPERGER

3.

MARINA MARTINIĆ SANDRA KAMBER MARIJANA JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

JASENKA

AUŠPERGER

MARIJANA

JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

4.

MARINA MARTINIĆ SANDRA KAMBER MARIJANA JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

JASENKA

AUŠPERGER

MARINA MARTINIĆ

5.

MARINA MARTINIĆ SANDRA KAMBER MARIJANA JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

JASENKA

AUŠPERGER

MŠ- RASPORED DEŽURSTVA - RN - kat

SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1.– 5. LJILJANA DOINKO MIRJANA

MATENDA

NEVENKA HRGA VIŠNJA ČANIĆ SANELA CVANČIĆ

NAPOMENA: : Predmetni učitelji prema svojem rasporedu sati preuzimaju i dežurstva kao i učitelji koji

mijenjaju nenazočne učitelje.

2.12. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA RN - PŠ KLOKOČEVAC

PRIJE PODNE: RASPORED DEŽURSTVA - PŠ KLOKOČEVAC

SAT: PON UTO SRI ČET PET

1.-6. Marija Kotarščak Anita Unger Zdravko Čuljat/ Sanela Filipović

Marija Kotarščak Anita Unger

POSLIJEPODNE:

SAT: PON UTO SRI ČET PET

1.-6. Zdravko Čuljat/ Sanela Filipović

Zdravko Čuljat/ Sanela Filipović

Zdravko Čuljat/ Sanela Filipović

Zdravko Čuljat/ Sanela Filipović

Zdravko Čuljat/ Sanela Filipović

NAPOMENA: : Predmetni učitelji prema svojem rasporedu sati preuzimaju i dežurstva kao i učitelji koji

mijenjaju nenazočne učitelje.

27

2.13. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA RN/PN PŠ CIGLENA

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1.-4. – MARIJANA DUNJIĆ 4.-7. – KORNELIJA PINTER 14,00 – 18,00 LJILJANA VUJČIĆ

1.-3. – SAŠA ĆURČIĆ 4. – MARIJANA DUNJIĆ 5. – 7. – ANA MARIJA LIPAK 14,00-18,00 MARTINA ŠEBALJ

1.-3. – TATJANA KOS/LORENA BURŠIĆ – LUKIĆ 4.- 7. – TATJANA DUŠEK 14,00-18,00 MARTINA ŠEBALJ

1. – 4. – SANELA DERGES 5. – 7. – ANA MARIJA LIPAK 14,00-18,00 HELENA HORAK

1. – 4. – MARIO SAVIĆ 5. – 7. – ANA MARIJA LIPAK 14,00-18,00 LJILJANA VUJČIĆ

NAPOMENA: Učitelji koji mijenjaju nenazočne učitelje preuzimaju i njihova dežurstva.

2.14. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA - PŠ NOVE PLAVNICE

DEŽURSTVA – jutarnja / poslijepodnevna smjena

RAZRED PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1.razred 1.-5.sat

Jasna Predragović

Jasna Predragović

Jasna Predragović

Jasna Predragović

Jasna Predragović

2.a razred 1.-5.sat

Tatjana Adžam Tatjana Adžam Tatjana Adžam Tatjana Adžam Tatjana Adžam

2.b razred 1.-5.sat

Nikolina Puljić Nikolina Puljić Nikolina Puljić Nikolina Puljić Nikolina Puljić

3.sat 1.-5.sat

Jelena Rebić (zamjena za Renatu Horžić)

Jelena Rebić (zamjena za Renatu Horžić)

Jelena Rebić (zamjena za Renatu Horžić)

Jelena Rebić (zamjena za Renatu Horžić)

Jelena Rebić (zamjena za Renatu Horžić)

4.sat 1.-5.sat

Maja Kranjčević Maja Kranjčević Maja Kranjčević

Maja Kranjčević Maja Kranjčević

NAPOMENA:

Učitelji Mario Savić, Ivana Pleskalt, Kornelija Pinter i Antunija Ugljarević dežurni su u RO u kojem

održavaju nastavu.

28

2 .15. RASPORED KORIŠTENJA ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE - VANJSKI KORISNICI 2018./2019.

dvorana

satnica

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

A B C A B C A B C A B C A B C

14-15

BAD MIN RK BJ.BJELOVAR

BAD MIN TON BAD MIN RK BJ.BJELOVAR

BAD MIN TON BAD MIN TON

BAD MIN BJELOVAR BAD MIN TON BAD MIN BJELOVAR BAD MIN TON BAD MIN TON

15-16

BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK

BAD MIN BJE BAD MIN BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ

16,30-17,30 BAD MIN LOVAR BAD ŽOK BJ BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK

HVI D RA BAD BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ

17-18 HVI D RA SLOB SLOB BAD MIN KOŠ RŠD 2006. 2007.

NO GO MET SLOB NO GO MET BAD MIN

18-19 M I N I R U K O M E T M I N I R U K O M E T NO GO MET

2006. 2007. 2006. 2007.

19-20 RŠD ŽOK TK RŠD R ŽOK O TK K

RŠD BJ RŠD Š D O

20-21 2002. 2003. 2004. ŽOK TK 2002. 2003. 2004. D B TK Š

BJ K O

21-22 K O Š A R K A ŽOK KOŠARKA O J K OD BOJ KA

BJ Š K O

22-23

SLOBODNI SLOBODNI SLOBODNI SLOBODNI SLOBODNI

LEGENDA:

RK Bjelovar

Rukometna škola Rukometna škola Košarkaški klub

Bjelovar

ŽOK Bjelovar Taekwondo klub

Bjelovar

HVIDRA

Rekreacija

(nogomet, košarka)

Badminton klub

Bjelovar

slobodni termin

29

3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

3.1. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

ŠK.GOD.

2018./19. I. POLUGODIŠTE II. POLUGODIŠTE

MJESEC 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. UK.: Tjedana

BROJ

RADNIH

DANA

20 22 20 19 21 20 21 21 22 16 7 10

A 219

(B+C)

43,8

Sati:

1752

BR

OJ

NA

STAV

NIH

DA

NA

20 21 20 15 14 20 21 15 21 10 0 0 B

177

35,4

BR

OJ

NEN

ASTA

VN

IH

RA

DN

IH D

AN

A

0

1

(Dan

učitelja)

0

4

(Zimski

odmor

učenika)

7 (Zimski

odmor

učenika)

0 0

6

(Proljetni

odmor

učenika)

1

(Dan

škole)

6

5 (Ljetni

odmor

učenika)

10

(Ljetni

odmor

učenika)

C

42

8,4

BROJ

SUBOTA

I

NEDJELJA

10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 9 D

105

0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 2 E

11

8.10.

DAN

NEOVIS

NO

STI

1.11.

SVI

SVETI

25.12.

BOŽIĆ

26.12. SV.

STJEPAN

1.1.

NOVA

GODINA

22. 4.

USKRSNI

PONEDJ.

1.5.

PRAZN

RADA

20. 6.

TIJELOV

O

25.6.-

DAN

DRŽAVN

OSTI

5.8.

DAN

DOM.

ZAH.

15.8.

V.GOSPA

BR

OJ D

AN

A

GO

DIŠN

JEG

OD

MO

RA

0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 16 10 F

30

2. 11.

(petak

uz

blagdan

Svi

sveti)

1 po

izboru

1 po

izboru

21. 6.

(petak

uz

Tijelovo)

GO

od

10.7.

GO

do

16.8.

UKUPNO

DANA 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31

A+D+E+F

365

30

3.2. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I RAD STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

U ŠK.GOD. 218./2019.

OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I RAD STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

I.POLUGODIŠTE II. POLUGODIŠTE

ŠK.GOD. 2018./2019.

IX. X. XI.

XII.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

PP

LAN

IRA

NA

OB

ILJEŽAV

AN

JA

29

.9. D

AN

GR

AD

A B

JELOV

AR

A

DA

N EU

JEZIKA

DA

N G

RA

DA

BJELO

VA

RA

5

.10

. SVJETSK

I DA

N U

ČITELJA

MJESEC

HR

VA

TSKE K

NJIG

E

18

.11.D

AN

SJEČA

NJA

NA

VU

KO

VA

R

1.1

2. D

AN

BO

RB

E PR

OTIV

AID

S-a

21

.12. JA

VN

A B

OŽIĆ

NA

PR

IRED

BA

2

4.12

.201

8.- 1

1.1

.20

19

.ZIMSK

I OD

MO

R

UU

ENIK

A

15

.1. D

AN

PR

IZNA

VA

NJA

RH

1

4.2

. VA

LENTIN

OV

O

PR

OJEK

TI DA

N

22

.4.D

AN

PLA

NETA

ZEMLJE

18

.4. –

26

.4. 2

01

9.P

RO

LJETNI O

DM

OR

17

.5.D

AN

ŠKO

LE – JAV

NA

PR

IRED

BA

I DO

DJELA

ZLA

TNO

G P

ERA

PO

DJELA

SVJED

OD

ŽBI 1

.-7.R

. SV

EČA

NA

PO

DJELA

SVJED

OD

ŽBI U

ČEN

ICIM

A 8

.

RA

ZRED

A

RA

D STR

NIH

TIJELA

UV RV

RV RV UV UV RV

RV UV RV UV

UV UV RV

31

3.3. GODIŠNJI FOND SATI

MATIČNA ŠKOLA

Pred. HJ LK GK EN.J NJ.J. MAT PRI BIO KEM FIZ PID POV GEO TK TZK UKUPNO

RAZ.

1.A 175 35 35 70 140 70 105 560

1.B 175 35 35 70 140 70 105 560

1.C 175 35 35 70 140 70 105 560

2.A 175 35 35 70 140 70 105 560

2.B 175 35 35 70 140 70 105 560

3.A 175 35 35 70 140 70 105 560

3.B 175 35 35 70 140 70 105 560

3.c 175 35 35 70 140 70 105 560

4.A 175 35 35 70 70 140 105 70 630

4.B 175 35 35 70 70 140 105 70 630

5.A 175 35 35 105 70 140 52 70 52 35 70 839

5.B 175 35 35 105 70 140 52 70 52 35 70 839

5.C 175 35 35 105 70 140 52 70 52 35 70 769

5.D 175 35 35 105 70 140 52 70 52 35 70 839

6.A 175 35 35 105 70 140 70 70 70 35 70 875

6.B 175 35 35 105 70 140 70 70 70 35 70 875

6.C 175 35 35 105 70 140 70 70 70 35 70 875

7.A 140 35 35 105 105 140 70 70 70 70 70 35 70 980

7.B 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 980

7.C 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 980

7.D 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 980

8.A 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 980

8.B 140 35 35 105 140 70 70 70 70 70 35 70 910

8.C 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 980

8.D 140 35 35 105 140 70 70 70 70 70 35 70 910

PODRUČNA ŠKOLA NOVE PLAVNICE

Pred HJ LK GK ENG.J. NJEM.J

.

MAT PR

I.

BIO. KE

M.

FIZ PID POV GEO TK TZK UKUPNO

1. 175 35 35 70 140 70 105 630

2.A 175 35 35 70 140 70 105 630

2.B 175 35 35 70 140 70 105 630

3. 175 35 35 70 140 70 105 630

4. 175 35 35 70 70 140 105 70 630

Uk: 1050 210 210 420 840 490 560 3780

32

PODRUČNA ŠKOLA CIGLENA

HJ LK GK ENG.J. NJEM.J

.

MAT PR

I

BIO KE

M

FIZ PID POV GEO TK TZK

UKUPNO

1. 175 35 35 70 140 70 105 630

2.-3. 175 35 35 70 140 70 105 630

4. 175 35 35 70 70 140 105 70 630

5. 175 35 35 105 70 140 52 70 52 35 70 769

6. 175 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 840

7. 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 910

8. 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 910

Uk:

1330 280 280 630 1120

12

2 140

14

0 140 315 280 262 175 665 5949

PŠ TOMAŠ

Pred HRV LK GK ENG.J. NJEM.J

.

MAT PI

D

BIO KE

M

FIZ PRI POV GEO TK TZK UKU

2. -3. 175 35 35 70 140 70 105 630

Uk: 175 35 35 70 140 70 105 630

PŠ KLOKOČEVAC

PRED

.

HRV LK GK ENG NJ. MAT PRI BIO KEM FIZ PID POV GEO TK TZK UKU

1. 175 35 35 70 140 70 105 630

2. 175 35 35 70 140 70 105 630

3. 175 35 35 70 140 105 70 630

4. 175 35 35

70

70

140 105 70

630

Uk:

525 105

10

5 70 420 245 280 1890

33

3.4. DOPUNSKA NASTAVA

NASTAVNI PREDMET RAZRED BROJ SATI

TJEDNO/GODIŠNJE

UČITELJ IZVRŠITELJ

ENGLESKI JEZIK 5.-8. CIGL . 1/35 MARIJANA DUNJIĆ zamjena

za MARTINU SALAJSTER

ENGLESKI JEZIK 6.,8. 1/35 HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ

FIZIKA 7.,8. MŠ, 7.,8. CIGL. 2/70 TOMISLAV POTAK

MATEMATIKA 5. 1/35 MARIJANKA KAPAC

MATEMATIKA 5.-8. 2/70 TATJANA DUŠEK

KEMIJA 7.,8. 1/35 TAMARA DEBAČ

MATEMATIKA 5.,7. 1/35 SANJA KOLAR

MATEMATIKA 6. 1/35 JELA GALUNIĆ

HRVATSKI JEZIK 5.,6.,7. 1/35 JASNA KALEM

HRVATSKI JEZIK 5.-8. 0,5/17,5 SANELA DERGES

HRVATSKI JEZIK 6. 1/35 ŽELJKA ŠUNJIĆ

BIOLOGIJA 8. 1/35 IVANA BANJEGLAV

PRIRODA/BIOLOGIJA 5.,7. 1/35 MAJA PUC

BIOLOGIJA 7.-8. 1/35 TIHOMIR CULJAK

GEOGRAFIJA 5.-8. 1/35 MARIJANA BURIĆ

INFORMATIKA 5.-6.CIGL. 1/35 ANA MARIJA LIPAK

Dopunska nastava organizira se tjedno iz predmeta u kojima učenici imaju teškoća u savladavanju nastavnih sadržaja. U radu

s njima učitelji primjenjuju individualne metodičke postupke, a program rada i praćenje njihovog napredovanja evidentira se

u posebne obrasce. Učitelji razredne nastave imaju tjedno po 1 sat dopunske nastave, a evidentiraju ih u za to posebne

obrasce i e-dnevnik.

34

3.5. DODATNI RAD

R.BR PREDMET RAZRED BROJ GRUPA UČITELJ IZVRŠITELJ BROJ SATI TJEDNO/GODIŠNJE

1. HRVATSKI JEZIK 8.A,C 1 ŽELJKA ŠUNJIĆ 1/35

2. HRVATSKI JEZIK 7. 1 MIRJANA IŠTEF 1/35

3. HRVATSKI JEZIK 5.-8. 1 SANELA DERGES 0,5/17,5

4. HRVATSKI JEZIK 8.B.,D 1 SANJA SABLJAK 1/35

5. MATEMATIKA 8. 1 JELA GALUNIĆ 1/35

6. MATEMATIKA 6. 1 SANJA KOLAR 1/35

7. MATEMATIKA 5.-8. 2 TATJANA DUŠEK 2/70

8. MATEMATIKA 8. 1 MARIJANKA KAPAC 1/35

9. ENGLESKI JEZIK 8. 1 MARIJANA DUNJIĆ

zamjena za M.SALAJSTER

1/35

10. ENGLESKI J. 8. 1 HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ 1/35

11. NJEMAČKI J. 8. 1 DORIS BANUŠIĆ DUVNJAK 1/35

12. KEMIJA 7.,8. 1 TAMARA DEAČ 1/35

13. FIZIKA 7.,8. 1 TOMISLAV POTAK 1/35

14. GEOGRAFIJA 8. 2 MARIJANA BURIĆ 2/70

15. GEOGRAFIJA 8. 1 JONATAN CAR 1/35

16. POVIJEST 7. 1 KRISTINA KOPRIVNJAK 1/35

17. POVIJEST 8. 1 JELENA HALGAŠ 1/35

18. BIOLOGIJA 7. 1 MAJA PUC 1/35

19. BIOLOGIJA 8. 1 IVANA BANJEGLAV 1/35

20. BIOLOGIJA 7.-8. CIGL. 1 TIHOMIR CULJAK 1/35

21. INFORMATIKA 8. 1 GORAN JARČOV 1/35

22. INFORMATIKA 8. 1 ANA MARIJA LIPAK 1/35

UKUPNO PN 24 UKUPNO SATI: 857,5

U dodatni rad uključeni su učenici koji za određeno nastavno područje pokazuju poseban interes.

U radu s takvim učenicima teži se što većoj individualizaciji i osamostaljivanju učenika koristeći elemente problemske i mentorske nastave. Dodatni rad evidentira se u posebne obrasce i e-dnevnik.

Najbolji učenici upućuju se na školska ,županijska i državna natjecanja .

Učitelji razredne nastave zaduženi su s jednim satom dodatnog nastavnog rada koji organiziraju sukladno potrebama učenika, dok učitelji četvrtih razreda pripremaju učenike za natjecanje iz nastavnog predmeta matematika sukladno Katalogu smotri i natjecanja AZOO.

35

3.6. RAD S DAROVITIM UČENICIMA

Uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika svakako će biti jedna od važnijih zadaća svih činitelja.

Posebna pažnja posvetit će se individualizaciji rada s nadarenima, njihovo uključivanje u izborne programe i

adekvatne oblike INA i izvanškolskih aktivnosti. Također će se sustavno voditi briga o daljnjem napredovanju

učenika s postignućima u srednjoškolskom obrazovanju. Razrednici i članovi stručno-razvojne službe sudjelovat

će u praćenju i poticanju darovitih učenika u suradnji s Uredom državne uprave . U suradnji s roditeljima i

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ,stručno-razvojna služba će raditi na individualnoj i skupnoj razini

profesionalnog priopćavanja i usmjeravanja.

3.7. UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Rješenjem Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti u Bjelovaru u šk. god. 2016./ 2017. temeljem članka 20., članka 21. i članka 65. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih

povjerenstava ( NN 67/2014) nastavu pohađa 52 učenika i to:

PP = PRILAGOĐENI PROGRAM

RP+PIR = REDOVNI PROGRAM UZ INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP

PP osim KUL. = PRILAGOĐENI PROGRAM IZ SVIH NASTAVNIH PREDMETA, BEZ TZK, GK, TK, LK

PP-MAT.= PRILAGOĐENI PROGRAM SAMO IZ NAVEDENOG PREDMETA, OSTALI PREDMETI RP ILI RP+PIR

Defektologinja: Marina Glavinić, prof. soc. paed.

3.8. PODACI O POMOĆNICIMA U NASTAVI ZA UČENIKE S

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

BROJ UČENIKA BROJ POMOĆNIKA/CA TRAJANJE NEPUNOG RADNOG VREMENA SATI RADA

4 4 03.09.2018. – 14.06.2019. prema rasporedu sati uč.

Koordinatorica:

Marina Glavinić, prof. soc. paed.

3.9. SUSRETI I NATJECANJA PO PREDMETNIM PODRUČJIMA U

ŠK.GOD.2018./2019.

Za ostvarivanje školske društvene funkcije u životnoj sredini veliku važnost ima kulturna i javna djelatnost škole.

Kako bi se ta djelatnost uočila, djelatnici I. osnovne škole Bjelovar ulažu velike napore te škola ostvaruje

značajne rezultate. U okviru škole djeluju grupe izvannastavnih aktivnosti koje svoje djelovanje i kvalitetan rad

dokazuju kulturno-umjetničkim priredbama i sportskim rezultatima učenika tijekom cijele školske godine.

Učenike od 1.-8.razreda pripremaju učitelji-mentori za pojedina nastavna područja-predmete sukladno

Katalogu smotri i natjecanja AZOO.

36

NASTAVNI PREDMET-

PREDMETNO PODRUČJE

SUDJELOVANJE UČENIKA PO RAZREDIMA

1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. 6.R. 7.R. 8.R.

HRVATSKI JEZIK DA DA

LIDRANO DA DA DA DA DA DA DA DA

LIKOVNO STVARALAŠTVO DA DA DA DA

ENGLESKI JEZIK DA

NJEMAČKI JEZIK DA

MATEMATIKA DA DA DA DA DA

BIOLOGIJA DA DA

KEMIJA DA DA

FIZIKA DA

POVIJEST DA DA

GEOGRAFIJA DA DA DA DA

TEHNIČKO STVARALAŠTVO DA DA DA DA

INFORMATIKA DA DA DA DA

SIGURNO U PROMETU DA

HRVATSKI CRVENI KRIŽ DA DA DA DA

VJERONAUČNA OLIMPIJADA DA

IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

4.1. GODIŠNJI KALENDAR OBILJEŽAVANJA VAŽNIJIH DATUMA

RUJAN 08. 9. (UNESCO) Međunarodni dan pismenosti

10.9. Hrvatski olimpijski dan

12.9-18.9. Tjedan borbe protiv TBC-a

16.9. Međunarodni dan zaštite ozona i kisika

21.9. Međunarodni dan mira

22. 9.Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

26. 9.Europski dan jezika

28.9. Svjetski dan srca

29. 9. Dan grada Bjelovara

30.9. Europski sportski dan

LISTOPAD 1.10. Međunarodni dan starijih osoba

37

4. 10. Međunarodni dan zaštite životinja

5. 10. Svjetski dan učitelja

8. 10. Dan neovisnosti

6.-12.10. Dječji tjedan

15. 10.Međunarodni dan bijelog štapa

15. 10.Svjetski dan pješačenja

15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige

10. 10.Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje

16.10. Svjetski dan hrane

13. 10.Tjedan Crvenog križa – SOLIDARNOST NA DJELU

20. 10.Svjetski dan jabuke

29.10. Dan Ujedinjenih naroda

31.10. Svjetski dan štednje

STUDENI 1. 11.Svi sveti - Dan spomena na mrtve

14.11. Svjetski dan dijabetesa

16.11. Međunarodni dan tolerancije

17. 11. Svjetski dan nepušača

18.11. Dan sjećanja na žrtve Vukovara

20. 11.Međunarodni dan djeteta

21.11. Svjetski dan televizije

25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

PROSINAC

1. 12. Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a –«Guma glavu čuva»

3. 12. Međunarodni dan osoba s posebnim potrebama

6. 12. Sveti Nikola

10.12. Dan prava čovjeka

21.12. "Veselje ti navješćujem" školska Božićna priredba

20.12. Međunarodni dan solidarnosti

12.-16.12.Razredne Božićne svečanosti u MŠ, PŠ

25.12. Božić – blagdan u RH

SIJEČANJ 1.1. Nova godina – blagdan u RH

15. 1.Dan međunarodnog priznanja RH

27. 1.Međunarodni dan sjećanja na Holokaust – Svjetski dan vjerske slobode –Dan

sprječavanja nasilja protiv čovječnosti

VELJAČA 2. Međunarodni dan života

2.2.Međunarodni dan zaštite močvara

11.2.Svjetski dan bolesnika

14. 2.Dan zaljubljenih - Valentinovo

21. 2. Međunarodni dan materinskog jezika

38

OŽUJAK 6.3. Hrvatski dan nepušenja – Dan bez dima

8.3.Međunarodni dan žena

11. – 17. 3. Dani hrvatskog jezika

21.3.Prvi dan proljeća – Svjetski dan šuma

22.3. Svjetski dan zaštite voda

27.3. Svjetski dan kazališta

TRAVANJ 1.4.Međunarodni dan šale

2.4.Međunarodni dan dječje knjige

7. 4. Svjetski dan zdravlja

16. 4. Uskrs

22. 4. Dan planeta Zemlje

22.4. Dan hrvatske knjige

29.4. Svjetski dan plesa

SVIBANJ 1.5.Međunarodni praznik rada – blagdan u RH

3.5.Svjetski dan Sunca

4.5. Svjetski dan smijeha

11.5. Majčin dan

9. 5. Dan Europe

9.5. Dan pobjede nad fašizmom

15.5. Međunarodni dan obitelji

17.5. Međunarodni dan muzeja

22.5. Dan zaštite prirode i biološke raznolikosti

17.5. DAN ŠKOLE – MAJČIN DAN- školska javna priredba

31.5. Svjetski dan nepušenja

LIPANJ 4.6. Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije

5.6. Svjetski dan zaštite okoliša

8.6. Svjetski dan mora

4.2. PLAN PROSLAVE DANA ŠKOLE

Dan škole – „ Majčin dan“

petak, 17. svibnja 2019. godine

JAVNA PRIREDBA ŠKOLE ODRŽAT ĆE SE U 18,00 SATI U DOMU KULTURE BJELOVAR

GENERALNA PROBA U DOMU KULTURE BJELOVAR

39

Napomena: Nadnevak proslave Dana škole moguće je izmijeniti zbog društvenih događanja u lokalnoj zajednici

odnosno zbog nemogućnosti raspoloživog prostora u Domu kulture Bjelovar.

Prijepodnevni program Dana škole

MATIČNA ŠKOLA

1. Izložba učeničkih radova INA i projekata matične i područnih škola – hol MŠ

2. Stvaralačke radionice, kvizovi znanja i /ili sportska natjecanja u Boriku – učenici i učiteljice 1. – 4. r.

PŠ KLOKOČEVAC: učenici i učiteljice 1.- 4. razreda

1. Stvaralačke radionice i /ili sportska natjecanja – učenici i učiteljice 1. – 4. r.

Koordinatorica: Marija Kotarščak

PŠ NOVE PLAVNICE: učenici i učiteljice 1. i 4.razreda

1. Stvaralačke radionice i /ili sportska natjecanja – učenici i učiteljice 1. – 4. r.

Koordinatorica: Tatjana Adžam

PŠ TOMAŠ, PŠ CIGLENA: učenici i učiteljice 1.-4.r.PŠ Ciglena ugošćavaju učenike i učiteljicu 1.- 4. PŠ Tomaš

1. Stvaralačke radionice i /ili sportska natjecanja

Koordinatorica: Helena Horak

MATIČNA ŠKOLA 5.-8.R.: Biciklijada do NK Zvijerci i/ili sportska natjecanja za učenike 5.-8.r. matične škole

Koordinatori: Matija Novoselec zamjena za Dejanu Bajsić, Saša Ćurčić;

-razrednici 5.-8.r. MŠ

PŠ CIGLENA 5.-8.r.: Sportska natjecanja u PŠ Ciglena

Koordinatori: razrednici 5.-8.r.

4.3. PRETPLATA NA PEDAGOŠKI TISAK I OSTALU PERIODIKU

R.BR. NASLOVI ČASOPISA

1. Smib

2. Prvi izbor

3. Moj planet

4. Modra lasta

5. Radost

6. Ekološki glasnik

7. Meridijani

8. Priroda

9. Dijete, obitelj, škola

10. Bjelovarski učitelj

11. Zrno

12. Napredak

13. Dijete i društvo

14. Hrvatske šume

15. Unikat

NASLOVI TJEDNIKA

1. Školske novine

40

V. PLAN ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA

5.1. PLAN ZDRAVSTVENO - SOCIJALNE I EKOLOŠKE ZAŠTITE UČENIKA

Zdravstveni odgoj učenika sastavni je dio zdravstvene zaštite, a provodit će se cjelokupnim odgojnim radom u školi, ali i kroz sat razrednika u skladu s Planom i programom zdravstvenog odgoja. Za učenike od 3. do 8.r. na satu razrednika razreda predviđeni su sadržaju kroz 4 modula:

1.Živjeti zdravo

2.Prevencija ovisnosti

3.Prevencija nasilničkog ponašanja

4.Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje (za učenike od 2- 8. razreda) i kroz tri modula za učenike 1. i 2. razreda:

1.Živjeti zdravo

2.Prevencija ovisnosti

3.Prevencija nasilničkog ponašanja

Za rad razrednika u provedbi Programa zdravstvenog odgoja tiskan je i priručnik za rad s detaljno razrađenim

nastavnim temama.

Dio sadržaja provodit će i djelatnici školske medicine (liječnici i medicinske sestre). Za ovu školsku godinu za tu

suradnju predviđeni su sadržaji za 1. 3., i 5. razred osnovne škole. Dogovor o realizaciji napravit će se neposrednim

kontaktom s razrednicima.

U nastavi svih predmeta, a osobito tjelesno-zdravstvene kulture, prirode i biologije te grupa izvannastavnih i

izvanškolskih aktivnosti također će se voditi skrb o zdravstveno-socijalno-ekološkoj zaštiti učenika.

Zdravstveni odgoj učenika sastavni je dio zdravstvene zaštite, a provodit će se cjelokupnim odgojnim radom u školi,

u nastavi svih predmeta, a osobito tjelesno-zdravstvene kulture, te grupa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

Realizirat će se i posebni zadaci:

5.2. SURADNJA SA SLUŽBOM ZA ŠKOLSKU MEDICINU

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U ŠK.GOD.2018./2019.

Organizirati predavanja u vezi s realizacijom ŠPP-a u suradnji sa školskom medicinom Organizirati predavanja u vezi sa zdravstvenim odgojem u suradnji sa školskom medicinom Poduzimati sve preventivne mjere u zaštiti zdravlja učenika i u tu svrhu provoditi sistematske preglede,

zakonska cijepljenja protiv zaraznih bolesti u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. U korištenje školske kuhinje uključiti što veći broj učenika, a za učenike slabijeg imovinskog stanja i

socijalno ugrožene učenike osigurati besplatnu prehranu Organizirati među razredima sportska natjecanja Biti konstantno u vezi s Centrom za socijalnu skrb i Gradskim društvom Crvenog križa zbog socijalno

ugroženih i nedovoljno zbrinutih učenika U školi provoditi sve akcije Podmlatka Crvenog križa i uključiti se u njihovu realizaciju Organizirati tijekom školske godine jednodnevne izlete i terensku nastavu.

41

U suradnji s osnivačem organizirati ljetovanja naših učenika u Hostelu „Bjelovar“ u Novom Vinodolskom, te petodnevnu Školu u prirodi za učenike trećih razreda

Voditi posebnu pažnju o zdravstveno - higijenskim uvjetima škole

Upisi učenika u 1. razred Od 2. mjeseca tekuće godine do početka nastavne

godine

Sistematski pregledi učenika 5. i 8. razreda Tijekom nastavne godine (I. polugodište)

Obavezna imunizacija učenika Upisi u 1. razred – MO-PA-RU, rubeola, parotitis)

1. razredI DI-TE+IPV

6. razredI – HEP B – tri doze

7. razredi – PPD + BCG

8. razredi – DI-TE-IPV

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja Tijekom cijele godine svi učenici

Savjetodavni rad Tijekom cijele godine svi učenici

11. LISTOPADA 2018.- Akcija "SOLIDARNOST NA DJELU"

- slogan „ Ne dvoji! Za drugog izdvoji!“

Marijana Burić ,učiteljica geografije

Podmladak Crvenog križa – učenici 5. i 7.r.

5.3. UČENICI KOJI OSTVARUJU PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU

Djeca iz v višečlane obitelji – obitelj s troje I više djece Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja se nalaze na skrbi izvan vlastite obitelji Djeca iz jednoroditeljskih obitelji Djeca korisnka zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi Djeca iz obitelji koji su korisnici prava na doplatak za djecu Djeca kojoj su jedan ili oba roditelja nezaposleni Djeca nacionalnih manjina Djeca s teškoćama u razvoju/ težim zdravstvenim teškoćama Djeca iz obitelji u kojoj je jedan ili oba roditelja teže bolestan/invalidnost Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva,a koja se nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim I materijalnim okolnostima

Besplatna prehrana za učenike navedenih kategorija financirat će se iz projekta FEAD „Djetinjstvo bez gladi“

Grada Bjelovara kao nositelja projekta.

42

VI. PLANOVI INTERNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

6.1. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U

ŠK.GOD.2018./2019.

U školi djeluju školska stručna vijeća:

1. kulturno-umjetničke skupine nastavnih predmeta (hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura, češki jezik i kultura)

2. stranog jezika (engleski i njemački jezik)

3. matematike, fizike, informatike i tehničke kulture

4. povijesti i geografije

5. prirode, biologije, kemije i tjelesno-zdravstvene kulture

6. razredne nastave I. II. III. i IV. razreda - 4 podvijeća

Tijekom školske godine planira se održati najmanje 3 sjednice svakog školskog stručnog vijeća.

Tijekom školske godine organizirat će se i provoditi individualno usavršavanje učitelja, skupno usavršavanje u školi putem školskih stručnih vijeća i učiteljskog vijeća, te kolegija za usustavljivanje razredne i školske discipline. Također, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje organiziraju se i skupna stručna usavršavanja izvan škole. Za provođenje permanentnog individualnog stručnog usavršavanja škola će učiteljima i stručnim suradnicima kao i pripravnicima u skladu s mogućnostima osigurati stručnu metodičko-pedagoško-psihološku literaturu .

R. BR.

MJESEC

TEMA BROJ SATI - RV

BROJ SATI- UV

UČITELJI RN

UČITELJI PN

1. IX.

1.Specifičnosti planiranja IOOP-a i rad s učenicima s

teškoćama u učenju, od poučavanja do vrednovanja 2. Izrada plana intervencije na ponašanje učenika-PIPU

Nositeljice: Marina Glavinić, prof.soc.paed.

mr. Zdenka Brebrić, pedagoginja savjetnica

3.Prezentacija digitalne platforme mozaBook

Predavač: Marina Uher, prof.soc.i ped., ALFA

1 sat 1.-4. 1 sat 5. 1 sat 6.-8.

1

1.-4. 5.-8.

2. I. 1. Stres Nositeljica: Plamenka Perko, mag.psych. 2.Primjeri dopre prakse učitelja u realizaciji GOO Predavači: učitelji I.OŠ Bjelovar

1 sat 1 sat

1.-4. 5.-8.

3. IV. 1.Socijalni odnosi – mjere omiljenosti Nositeljica: mr. Zdenka Brebrić, pedagoginja savjetnica

2 sata 1.-4. 5.-8.

4. V.- VI. 1.Primjeri dobre prakse – Erasmus + KA1 i KA229 Predavači: Martina Supančić, Helena Gustović Ljubić

2 sata 1.-4. 5.-8.

43

6.2 UČITELJI I STRUČNI SURADNICI PROMAKNUTI U ZVANJE

MENTORA /SAVJETNIKA

6.3.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG

VIJEĆA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

RED. BR.

SADRŽAJ RADA - TEME VODITELJ /PREDAVAČ

TRAJANJE VRIJEME ODRŽAVANJA

1. e-Dnevnik – novi dizajn; vebinar Meduza.carnet.hr Petar Josipović

1. Rujan 2018.

1. - stručno usavršavanje- Likovna radionica

- aktualnosti

Voditeljica ALFA 2 Rujan 2018.

2. - stručno usavršavanje- „Pričom do ljudskih prava“

- aktualnosti

Tina Gatalica 2 Listopad 2018.

3. -stručno usavršavanje- Kreativna radionica (ukrasi od komušine)

- aktualnosti

2 Studeni 2018.

4. -stručno usavršavanje – Pedagoško-psihološke teme

2 Ožujak 2019.

5. -Završetak nastavne godine -Analiza rada ŠSV u šk.god.2018./2019. -Analiza realizacije Školskog kurikuluma za šk.god.2018./2019. - aktualnosti

Voditeljica ŠSV Stručne suradnice

2 Lipanj 2019.

6. Izvješće o realizaciji individualnog stručnog usavršavanja Plan i program ŠSV za šk.god.2019./2020.

Voditeljica ŠSV Stručne suradnice

2 Kolovoz 2019.

Zamjenica voditeljice ŠSV RN:

Mirjana Matenda, dipl.uč. savjetnica

Mirjana Matenda dipl. učiteljica razredne nastave savjetnica

Nataša Ljubić Klemše mr. odgojnih znanosti savjetnica

Zdenka Brebrić mr. odgojnih znanosti savjetnica

Renata Horžić dipl. učiteljica razredne nastave savjetnica

Sanja Sabljak prof. hrvatskog jezika savjetnica

Tatjana Landsman ravnateljica mentorica

Danica Popilovski Topalović prof. pedagog / dipl. bibliotekar savjetnica

Danica Barišić prof.glazbene kulture mentorica

Martina Supančić dipl.uč.razredne nastave s pojačanim predmetom engleski jezik

mentorica

Helena Gustović Ljubić dipl.uč.razredne nastave s pojačanim predmetom engleski jezik

mentorica

Ivana Pleskalt mr. odgojnih znanosti mentorica

44

6.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

VJEROUČITELJA

VRIJEME ODRŽAVANJA SADRŽAJ - TEME

KOLOVOZ 2018. 1) Advent u školi (DOD i INA)

2) Korelacija školskog vjeronauka i župne kateheze

3) Razno

PROSINAC 2018. 1) Advent u školi (DOD i INA)

2) Korelacija školskog vjeronauka i župne kateheze

3) Razno

OŽUJAK 2019. 1.)Osvrt na vjeronaučnu olimpijadu

2) Izvješća sa stručnih usavršavanja

3) Korizma-Uskrs (DOD i INA)

4) Razno

LIPANJ 2019. 1) Izvješća sa stručnih usavršavanja

2) Osvrt na kraj školske godine

3) Razno

Voditeljica ŠSV vjeroučitelja:

Mirela Dolenski, dipl.theol.

6.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

UČITELJA STRANIH JEZIKA

VRIJEME ODRŽAVANJA SADRŽAJ RADA - TEME

početkom 1. polugodišta

(17. 9. – 21. 9.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSV-a.)

1. Analiza nastavnih planova i programa te usvajanje Okvirnih planova i programa za engleski i njemački jezik od 1. do 8.r. (redovna i izborna nastava)

2. Analiza Plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja (engleski i njemački jezik)

3. Projekt European Day of Languages - dogovor o obilježavanju

4. Stručno usavršavanje – Kreativna metodologija u nastavi engleskog jezika, Helena Gustović Ljubić, uč. mentor

Pitanja i prijedlozi

krajem 1. polugodišta

(17. 12. – 21. 12.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSV-a.)

1. Realizacija nastavnih planova i programa tijekom 1. polugodišta

2. Izvješće o sudjelovanju i temama rada Županijskih i Međužupanijskih stručnih vijeća

3. Školska i županijska natjecanja učenika 8.r. u organizaciji AZOO-a

4. Međunarodno natjecanje HIPPO Competition 5. Stručno usavršavanje – Kreativno poučavanje

45

književnosti na engleskom jeziku, Martina Supančić, uč. mentor

6. Pitanja i prijedlozi

tijekom 2. polugodišta

(15. 4. – 17. 4.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSV-a.)

1. Osvrt na školska i županijska natjecanja učenika 8.r. 2. Školsko i županijsko natjecanje Spelling ELF 3. Projekt Dan Europe - dogovor o obilježavanju 4. Stručno usavršavanje – Poučavanje gramatike u

komunikacijske svrhe, Doris Banušić Duvnjak, prof. 5. Pitanja i prijedlozi

nakon završetka nastavne godine

(17. 6. - 19. 6.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSV-a.)

1. Realizacija nastavnih planova i programa tijekom nastavne godine 2018./2019.

2. Vrednovanje rada učenika i izvješće o zaključenim ocjenama

3. Dogovor o zaduženjima učiteljica stranih jezika za nastavnu godinu 2019./2020.

4. Izvješće o sudjelovanju i temama rada Županijskih i Međužupanijskih stručnih vijeća

5. Pitanja i prijedlozi

prije početka nove školske godine

(26. 8. - 30. 8.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSV-a.)

1. Prijedlog Školskog kurikuluma za strane jezike za šk. god. 2019./2020.

2. Prijedlog Plana i programa rada ŠSV-a za šk. god. 2019./2020. s odabirom stručno-pedagoških tema

3. Prijedlog Plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja (engleski i njemački jezik)

4. Stručno usavršavanje –Primjeri dobre prakse, izvješća učiteljica engleskog i njemačkog jezika

5. Pitanja i prijedlozi

Voditeljica ŠSV za strane jezike:

mr. Ivana Pleskalt, uč. mentor

6.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

POVIJESTI I GEOGRAFIJE

VRIJEME SADRŽAJ RADA ZADUŽENJA

IX. mjesec

1. Godišnji plan i program aktiva 2. Izrada godišnjih planova i programa

3. Izrada prilagođenih programa u nastavi povijesti i geografije

5. Termini stručnih usavršavanja

6. Terenska nastava

7. Vremenik pisanih provjera

Jonatan Car

predmetni učitelji

XI. mjesec

.

1. Izvješće sa stručnih seminara 2. Princip aktualnosti u nastavi geografije

3. Računalo u nastavi

predmetni učitelji

46

I. mjesec 1. Izvješće sa stručnih seminara 2.Realizacija nastave povijesti i geografije na kraju

prvog polugodišta 3. Vukovar-spomen područje

4. Multimedija u nastavi povijesti i geografije

predmetni učitelji

III. mjesec

1.Nastavne metode-primjeri prakse

2. Izvješće sa natjecanja

3. Pripreme za natjecanje

predmetni učitelji

V. mjesec 1.Realizacija nastave povijesti i geografije na kraju drugog

polugodišta 2. Osvrt na terensku nastavu

3. Oblici pisanih provjera

4. Razno

predmetni učitelji

Voditelj ŠSV geografije :

Jonatan Car, prof.

6.7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

MATEMATIKE, FIZIKE, TEHNIČKE KULTURE I INFORMATIKE

RED.BROJ TEME VRIJEME DOGAĐANJA NOSITELJI:

1. Plan i program ŠSV-a Kurikulum

kolovoz 2018. Članovi stručnog vijeća

2. Alati dinamičke geometrije u nastavi

studeni 2018. Članovi stručnog vijeća (matematika)

3. Problemska nastava Natjecanje učenika

ožujak 2019. Član stručnog vijeća (fizika) Članovi stručnog vijeća - mentori

4.

Koordinatni sustav Primjena microbitova Manualni rad

lipanj 2019.

Član stručnog vijeća (informatika) Član stručnog vijeća (tehnička kultura)

Voditeljica ŠSV:

Tatjana Kos, dipl. ing.

6.8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

KEMIJE , PRIRODE/BIOLOGIJE I TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE

VRIJEME REALIZACIJE:

TEME:

Kolovoz, 2018.

1. Prijedlog Školskog kurikuluma za šk. god. 2018./19.

2. Plan i program rada ŠSV za šk. god. 2018./19.

3. Razno

1. Realizirana TN i IUN u I. polugodištu te nastavni planovi i programi

47

Prosinac, 2018.

2. Građanski odgoj u predmetima PRI-BIO-KEM-TZK (primjena i

korelacija)

3. Priprema za nadolazeća natjecanja učenika

4. Učenje i poučavanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama u osnovnoj školi

5. Pitanja i prijedlozi

Lipanj, 2019.

1. Realizacija nastavnih planova i programa u II. polugodištu

2. Osvrt na natjecanja

3. Osvrt na učenička postignuća

4. Izvješća sa sudjelovanja na stručnim usavršavanjima – primjeri

dobre prakse i razmjena ideja

5. Procjena zadovoljstva učenika radom učitelja prirodne grupe

predmeta (PRI-BIO-KEM)

6. Pitanja i prijedlozi

. Voditeljica ŠSV:

Klaudija Aušperger, dipl.ing.

6.9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

HRVATSKOG JEZIKA,ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE,GLAZBENE KULTURE,LIKOVNE

KULTURE

Članovi stručnog vijeća:

Danica Barišić, prof. glazbene kulture, učiteljica mentorica, Sanela Derges, dipl. učiteljica RN i hrvatskog jezika,

Lorena Buršić-Lukić, prof. likovne kulture, Mirjana Ištef, prof. hrvatskog jezika i književnosti, Jasna Kalem, dipl.

učiteljica RN i hrvatskog jezika, Marina Kolaček Novosel, prof. češkog jezika i književnosti i povijesti, Danica

Popilovski Topalović, dipl. knjižničar, knjižničarka savjetnica Sanja Sabljak, prof. hrvatskog jezika i književnosti,

učiteljica savjetnica, Željka Šunjić, prof. hrvatskog jezika i književnosti.

Voditeljica ŠSV-a je Željka Šunjić, a zamjenica voditeljice Mirjana Ištef.

SADRŽAJ

RADA

CILJEVI I ZADACI

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

SOCIOLOŠKI I KOMUNIKACIJSKI

OBLICI RADA I NAČIN

REALIZACIJE

VRIJEME

NAPOMENA

Prvi

sastanak

ŠSV-a

Sudjelovanje

-donošenje godišnjih planova

-izrada kriterija vrednovanja

-podjela slobodnih aktivnosti

-izrada prijedloga za školski

kurikulum

-izrada plana realizacije GOO-a

-realizirati sudjelovanje svih

svi članovi

ŠSV-a

učitelji likovne

-razgovor

-pisanje prijedloga za školski

kurikulum

-stručni rad s učenicima

-izmjena informacija o

prispjelim natječajima

kolovoz,

rujan

-suradnja s

ravnateljicom

škole

-suradnja s

voditeljicom

Tima za kulturnu

48

na likovnim i

literarnim

natječajima

Sudjelovanje

u

programima

Gradske

knjižnice

Petar

Preradović

Realizacija

izvanučioni -

čne nastave

u školskoj

knjižnici

Realizacija

susreta s

književnicim

a, prigodnih

kvizova,

izložbi i sl. u

školskoj

knjižnici

Provođenje

aktivnosti za

poticanje

čitanja:

Nacionalni

kviz za

poticanje

čitanja,

Čitanje

naglas i

Čitanjem do

zvijezda

Realizacija

posjeta

kazališnim i

kino

zainteresiranih učenika na

likovnim i literarnim

natječajima u organizaciji

MZOŠ, AZOO i dr. kroz dodatne

sadržaje u nastavi i slobodne

aktivnosti

-omogućiti zainteresiranim

učenicima odlazak na susrete s

književnicima, izložbe i sl.

-osigurati svim učenicima

izvanučioničnu nastavu na

satovima čiji sadržaji prema

procjeni učitelja time

optimiziraju učenje

-poticati učenike na pozitivniji

odnos prema čitanju,

osvješćivati učenike o

vrijednosti čitanja, stvarati

ljubav prema knjizi

-poticati učenike na pozitivan

odnos prema čitanju, jačati

samopouzdanje učenika,

razvijati čitalačke i govorničke

vještine

-omogućiti učenicima posjet

kazališnim i kino predstavama

uz stručno vođenje učitelja,

razvijati ljubav prema kazalištu

kulture,

hrvatskog

jezika i češkog

jezika i kulture

- školska

knjižničarka,

voditeljica

čitalačkog

kluba, ostali

učitelji

Hrvatskog

jezika

-školska

knjižničarka,

svi članovi

ŠSV-a

-učiteljice HJ,

GK, LK i ČIK,

školska

knjižničarka

-školska

knjižničarka,

učitelji hrv.

jezika i RN

-učiteljica

glazbene

kulture

-učiteljice

hrvatskoga

jezika

-opremanje i slanje radova u

suradnji s tajništvom škole

-stručni rad s učenicima

-organizacija odlaska u suradnji

s ravnateljicom i djelatnicima

gradske knjižnice

-oglašavanje o događaju na

mrežnim stranicama škole

-stručni rad s učenicima

-dogovori, pripreme

predmetnog učitelja i

knjižničarke

-dogovori, pripreme

predmetnog učitelja i

knjižničarke

-dogovori s ravnateljicom

-dogovori s izdavačima i

književnicima

-stručni rad s učenicima

- dogovori, pripreme za sve

razine natjecanja, organizacija

školskih razina, neposredni OO

rad s učenicima

-u suradnji s djelatnicima

zagrebačkih kazališnih kuća

realizirati gledanje najmanje

triju glazbenih predstava

-u suradnji s djelatnicima BOK

fest-a u Bjelovaru realizirati

gledanje dramskih dječjih

tijekom

cijele

nastavne

godine

tijekom

cijele

nastavne

godine

tijekom

cijele

nastavne

godine

-susreti s

književnicim

a: prema

planu rada

školske

knjižnice,

kvizovi: o

prigodnim

datumima

-prema

vremeniku

organizator

a natjecanja

tijekom

nastavne

godine,

prema

i javnu

djelatnost škole

-suradnja s

MZOŠ, AZOO,

udrugama,

školama i

drugim

kulturnim

institucijama

-suradnja s

djelatnicima

gradske knjižnice

i ravnateljicom

škole

-suradnja sa

školskom

knjižničarkom

-suradnja sa

školskom

knjižničarkom i

izvanškolskim

institucijama

koje se bave

organizacijom

književnih

susreta

-suradnja

učiteljica HJ i

školske

knjižničarke,

suradnja s

Dječjim odjelom

Narodne

knjižnice Petra

Preradovića i s

drugim

ustanovama u

kulturi

-suradnja s

kazališnim

kućama

49

predstavam

a

Suradnja s

institucijama

, udrugama i

organizac.

vezanima uz

život češke

nacionalne

manjine u

RH

Organizacija

i provedba

Smotre

LIDRANO

Organizacija

i provedba

Smotre

likovnog

stvaralaštva

LIK

Organizacija

i provedba

natjecanja u

poznavanju

hrvatskoga

jezika

(školska i

druge razine

– prema

plasmanu

učenika)

Sudjelovanje

na školskim

priredbama

Veselje ti

navješćujem

, Božićna

-omogućiti učenicima koji

pohađaju nastavu češkog jezika

i kulture iskustveno učenje,

povećati interes učenika za

odabrani nastavni predmet

-omogućiti darovitim i

zainteresiranim učenicima

sudjelovanje na smotri dječjeg

dramskog, literarnog i

novinarskog stvaralaštva, trajno

poticati darovite učenike

-omogućiti darovitim i

zainteresiranim učenicima

sudjelovanje na smotri dječjeg

likovnog stvaralaštva, trajno

poticati darovite učenike

-omogućiti zainteresiranim

učenicima 7. i 8. razreda

stjecanje dodatnih znanja iz

područja hrvatskog jezika i

omogućiti im sudjelovanje na

natjecanjima (školska i druge

razine – prema plasmanu)

-Omogućiti učenicima

sudjelovanje u izradi školske

priredbe, široj javnosti

predstaviti rad škole kroz

dramske, plesne i druge

-učiteljica

češkog jezika i

kulture

-učiteljice

hrvatskog

jezika

-učiteljica

likovne

kulture

-učiteljice

hrvatskoga

jezika

-školsko

stručno

povjerenstvo

za provedbu i

organizaciju

natjecanja

-učiteljice HJ

-učitelj likovne

kulture –

poslovi

estetskog

uređenja

priredbi

predstava

-dogovori i pripreme s

predstavnicima institucija i

udruga vezanih uz život češke

nacionalne manjine u RH

-stručni rad s učenicima na

slobodnim aktivnostima i kroz

dodatne sadržaje redovne

nastave

-provedba i organizacije školske

razine smotre

-sudjelovanje na drugim

razinama smotre –

međuopćinskoj, županijskoj…

-suradnja s učiteljima RN i

ravnateljicom škole

-stručni rad s učenicima kroz

dodatne sadržaje redovne

nastave

-stručni rad s učenicima na

redovnoj i dodatnoj nastavi

-rad u školskom stručnom

povjerenstvu prema

propozicijama natjecanja

-suradnja s organizatorima

natjecanja na višim razinama

-idejno rješenje i realizacija

estetskog uređenja pozornica –

stručni rad s učenicima

planu

kazališnih

kuća

početkom

svibnja –

tijekom BOK

fest-a

travanj – za

učenike 5. i

7. razreda

posjet

kazalištu

(Mala scena

/ Žar ptica)

tijekom

cijele

nastavne

godine

-tijekom

cijele

nastavne

godine

-školski

Lidrano:

siječanj

-

međuopćins

ki i

županijski:

prema

planu

organizator

a smotre

tijekom

cijele

nastavne

godine

siječanj-

veljača

Školsko

natjecanje:

veljača

-suradnja s

organizatori-ma

međuopćinske i

županijske

smotre Lidrano

-suradnja sa

županijskom

voditeljicom

stručnog vijeća

učitelja hrv.

jezika

-rad učitelja u

stručnim

povjerenstvima

školske razine

smotre

-suradnja s

organizatorima

natjecanja u

poznavanju

hrvatskoga

jezika

-rad učitelja u

stručnim

povjerenstvima

Suradnja s

organizatorima

LIK-a i članovima

ŽSV-a likovne

50

priredba PŠ

Ciglena,

priredba za

Dan škole)

Drugi

sastanak

ŠSV-a

Treći i četvrti

sastanak

ŠSV-a

ostvaraje učenika

-izvješće o radu u prvom

obrazovnom razdoblju

-dogovor o nadolazećim

poslovima

-izmjena iskustava i stručno

usavršavanje kroz predavanja i

radionice: Gost predavač –

učiteljica razredne nastave:“

Ishodi učenja u nastavi Hrv.

jezika u nižim razredima OŠ“

izvješće o dosadašnjem radu

-vrednovanje rada i izmjena

iskustava

-svi ostali

članovi ŠSV-a

– voditelji

učenika na

nastupim

voditeljica

ŠSV-a, članovi

ŠSV-a

voditeljica

ŠSV-a

-članovi ŠSV-a

-stručni rad s učenicima –

pripreme za nastupe – učiteljice

glazbene kulture, hrvatskog

jezika, češkog jezika i kulture

-razgovor, predavanje,

radionice

-razgovor, predavanje,

radionica, izrada pisanog

godišnjeg izvješća o radu

prosinac

svibanj

siječanj

svibanj/

lipanj

kulture i

ostalima

-rad u Timu za

kulturnu i javnu

djelatnost škole

-suradnja s

učiteljicama RN i

ostalim

djelatnicima

škole

(ravnateljica,

tajnica, tehničko

osoblje…)

Voditeljica ŠSV:

Željka Šunjić, prof.

VII. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA

7.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA I RAZREDNIKA

SADRŽAJ RADA MJESEC IZVRŠITELJI NOSITELJI

1.Nacrt Školskog kurikuluma 2.Nacrt Godišnjeg plana i programa rada škole 3.Okvirni vremenik pisanih provjera znanja za I. polugodište 4.Plan individualnog stručnog usavršavanja 5. Godišnji plan i program rada Građanskog

rujan ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

51

odgoja i obrazovanja

1.Izvješća razrednih učiteljica 4.razreda o

specifičnostima pojedinih učenika s naglaskom

na učenike s TUR

listopad ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RAZREDNO VIJEĆE RN/PN RAZREDNO VIJEĆE 5.r.

1.Usustavljivanje školske i razredne discipline 2.Uspjeh učenika 3.Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika

studeni ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća na kraju I. polugodišta-uspjeh učenika 2.Usustavljanje školske i razredne discipline

prosinac ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RAZREDNO VIJEĆE

1.Okvirni vremenik pisanih provjera znanja za II. polugodište 2.Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika 3.Usustavljanje školske i razredne discipline

siječanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Usustavljanje školske i razredne discipline 2.Uspjeh učenika

veljača ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RV PN/RN

1.Vanjsko vrednovanje 2.Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika 3.Usustavljanje školske i razredne discipline 4.Uspjeh učenika

ožujak ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE RAZREDNO VIJ. PN/RN

1.Pripreme za Dan škole 2.Usustavljanje školske i razredne discipline

travanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RV RN/PN

1.Odluka o dodjeli nagrade „Zlatno pero“ najboljem učeniku/ci generacije osmih razreda 2.Usustavljanje školske i razredne discipline 3.Uspjeh učenika

svibanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća na kraju II. polugodišta 2.Usustavljanje školske i razredne discipline 3.Uspjeh učenika

lipanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE RAZREDNO VIJEĆE

2.Izvješća s dopunskog rada srpanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća s popravnih ispita 2.Izvješće o realizaciji GPP 3.Razredno vijeće petih razreda 4.IOOP,PIPU

kolovoz ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE RAZREDNO VIJEĆE

UČITELJSKO VIJEĆE obavlja poslove koji su mu određeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, Statutom škole (članak 86.)prema kojemu: - UV predlaže godišnji plan i program rada Škole i Školski

kurikulum; analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad; glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole; skrbi o

primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima; odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno

odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim odredbama; na prijedlog liječnika primarne zdravstvene

zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti

ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika; raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima; daje prijedloge

Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada; djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje

odgojno obrazovnog rada; obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole; sjednice

Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole

52

RAZREDNO VIJEĆE/KOLEGIJ svakog odjela tijekom godine održat će se najmanje dva puta, a prema potrebi

pojedinog razrednog odjela i više puta tijekom nastavne godine. Temeljem Statuta Škole razredno vijeće ima

slijedeće zadatke: skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu; skrbi o ostvarivanju nastavnog

plana i programa; predlaže izlete razrednog odjela; surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika; obavlja druge

poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole

RAZREDNICI tijekom godine obavljaju poslove u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Statutom škole, Planom i programom

rada Škole i dr.

7.2. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

VIJEĆE RODITELJA - Na temelju članka 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: (1) U školi se

ustrojava vijeće roditelja (2) Roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u

vijeće roditelja, a u školama u kojima se školovanje ne provodi u razrednim odjelima sastav vijeća roditelja

uređuje se statutom. (3) Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika. (4) Vijeće

roditelja daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o

izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada škole, razmatra

pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unaprjeđenje obrazovnog rada,

predlaže svog člana školskog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole. (5) Ravnatelj

škole dužan je u najkraćem mogućem roku obavijestiti vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za

školu. (6) Ravnatelj škole, školski odbor i osnivač dužni su, u okviru svoje nadležnosti, razmotriti prijedloge

roditeljskog vijeća i pisano ga o tome izvijestiti. Pored zakonskih ovlaštenja Vijeće roditelja raspravlja i o

pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenje i prijedloge u svezi: s radnim vremenom učenika,

početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada; s organiziranjem izleta,

ekskurzija, športskim natjecanjima i kulturnim manifestacijama; s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i zvan

nje; s osnivanjem i djelatnošću učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu; o socijalno-

ekonomskom položaju učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći; s organiziranjem nastave, uspjehom učenika

u obrazovanom radu, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

R. BR. VRIJEME

/MJESEC

SADRŽAJ RADA NOSITELJI

1.

rujan 2018. -Verifikacija članova Vijeća roditelja

- Izvješće GPP-a za šk. god. 2017./2018.

- Mišljenje o Nacrtu prijedloga Godišnjeg

plana i programa rada škole za šk. god.2018./2019.

-Mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma za 2018./2019.

- ravnateljica

- tajnica škole

- stručne suradnice

- članovi Vijeća roditelja, razrednici

2.

tijekom školske godine

-prema prijedlozima stručnih tijela škole ili članova Vijeća roditelja

- ravnateljica

- učitelji

- stručne suradnice

- članovi Vijeća roditelja

53

7.3. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

R. BR. SJEDNICE

VRIJEME ODRŽAVANJA SJEDNICE

SADRŽAJ RADA NOSITELJI

1. listopad 2018. Konstituiranje VU

Verifikacija članova VU

članovi Vijeća učenika,

pedagoginja, ravnateljica

2. studeni /prosinac 2018. prema inicijativi učenika članovi Vijeća učenika, pedagoginja

3. siječanj /ožujak 2019. prema inicijativi učenika članovi Vijeća učenika, pedagoginja

4. travanj/lipanj 2019. prema inicijativi učenika članovi Vijeća učenika

VIJEĆE UČENIKA : promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika; daje

sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija; daje prijedloge pri provedbi kućnoga reda; raspravlja o rezultatima

odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo unapređenje; daje pritužbe ravnatelju Škole, Učiteljskom

vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja učenika i poslovanja Škole; raspravlja i daje prijedloge i o

drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika.

7.4. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Predsjednica Školskog odbora:

Mirjana Matenda, dipl.uč.savjetnica

7.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

NEPOSREDNI STRUČNO RAZVOJNI POSLOVI U ODNOSU NA: UČENIKE, UČITELJE I RODITELJE UKUPNO

SATI

1010

Neposredni savjetodavni, edukativni i informativni rad s učenicima Ukupno

sati

R. BR. SJEDNICE

VRIJEME ODRŽAVANJA

SJEDNICE

SADRŽAJ RADA NOSITELJI

1.

09./10.2018.

Izvješće o realizaciji GPP-a za šk. god. 2017./2018.

Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2018./2019.

Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2018./2019.

Ostala problematika

Članovi Školskog odbora, Ravnateljica škole Računovođa

2. 10./11. 2018. Aktualna problematika škole

Financijski plan Škole za 2019.

Članovi Školskog odbora Ravnateljica škole

4. 12.2018. 01. 2019.

Financijsko izvješće za 2018. god.

Članovi Školskog odbora Ravnateljica škole Računovođa

5. 02.-08.2019. Aktualna problematika škole Članovi Školskog odbora Ravnateljica škole

54

1.1. Individualni rad učenicima ili rad u malim skupinama

Savjet. rad s učenicima upućenima na popravni ispit i dopunski rad

Savjetodavno edukativni rad s učenicima s izraženim neuspjehom u učenju (ponavljači, učenici sa slabijim

strategijama učenja)

Savjet-inf. rad (podrška) s novo pridošlim učenicima

Savjetodavno- edukativni rad te vježbe s učenicima s problemima u socijalizaciji, s problemima u

ponašanju te njihovo praćenje ( svi učenici s oformljenim dosjeima za praćenje učenika)

Savjetodavni rad za potrebe PPIU-a- 8 razredi te elektroničkog upisa u srednju školu

Savjet. rad s učenicima sa zdravstvenim problemima te trenutnim disciplinskim problemima-dežurstvo

Opažanje i praćenje učenika kojima se procjenjuje potreba utvrđivanja primjerenog oblika obrazovanja

Savjetodavni rad i praćenje s učenicima koji imaju rješenje UDU-a o primjerenom obliku obrazovanja ( po

potrebi i procjeni razrednika i stručnih suradnica: defektologinje i psihologinje)

Savjetodavni rad pri rješavanju slučajeva VS, VN te ostalih kršenja školske i razredne discipline

( medijacijski postupci)

Pripravnost za rješavanje situacija vezanih za sigurnost učenika i VS VN- 1x tjedno

Savjetodavno-edukativni rad s članovima te praćenje rada učeničke službe sigurnosti i podrške SIP

Savjetodavni rad s voditeljstvom Vijeća učenika

1.2. Skupni rad učenicima (R. odjel, Vijeće učenika, SIP)

Održavanje edukativnih predavanja, radionica, pričaonica ili debata u razrednim odjelima: svi 5. razredi:

tematika: prilagodba na 5. Razred, prevencija nasilja te formiranje SIP-a, svi 1. razredi, EI i kako započeti

šk. godinu, radionica za bolju prilagodbu školi, svi 8. razredi s tematikom PPIU-a.

Ostali razredi po potrebi i odazivu razrednika: učenje učenja, socijalni odnosi u razrednom odjelu,

emocionalna inteligencija , samopoštovanje, prevencija nasilja i sl.

551

Neposredni savjetodavni, edukativni i informativni rad s učiteljima i suradnja (str. suradnicima,

ravnateljem te ostalim djelatnicima škole te suradnja izvan škole)

1.1.Rad s novo pridošlim učiteljima, pripravnicima, učiteljima na SOR-u te učiteljima na nestručnim

zamjenama (7 učitelja/ca)

Pomoć pri: planiranju i programiranju rada, suradnji s roditeljima, str. usavršavanju, realizaciji

neposrednog rada, razredničkim poslovima, praćenje i vrednovanje rada pripravnika ( 4 kandidata za

stručni ispit)

1.2. Rad s razrednicima

Savjetovanje i suradnja: kod planiranja i izvođenja sata razrednika, RV-a, planiranja izvedbe GOO* i

ZOO*, kod VS* i VN*, kod poticanja zdrave klime u RO-u, kod istraživanja, opažanja i praćenja učenika,

kod procjene odg. obr. klime u RO-u, kod str. usavršavanja te osobnog razvoja, kod RS, vrednovanja rada

razrednika, n. predmeta te statističkih poslova, kod izrade PIPU-a za učenike.

*VN-vršnjačko nasilje VS-vršnjački sukob, *GOO-građanski odgoj i obrazovanje, *ZOO-zdravstveni odgoj i

obrazovanje

1.3. Rad s ostalim učiteljima

Savjetovanje, podrška i pomoć u: rješavanju problema razredne discipline, ocjenjivanja i praćenja

učenika, planiranja rada, planiranja i izvedbe neposrednog rada (str. ped. uvid-po potrebi*), vrednovanju

Ukupno

sati

349,5

55

neposrednog rada učitelja, str. usavrš.,upute, leci)

Ove školske godine neposredni uvid u neposredni rad učitelja pedagoginja planira kod svih novo pridošlih

učitelja, učitelja pripravnika.

Uvid u rad ostalih učitelja ukoliko se pojave problemi u poučavanju, praćenju, vrednovanju učenika.

1.4. Suradnja (vanjska –školska)

Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicama- organizacija rada škole, timsko praćenje, unutarnja

preraspodjela rada stručnih suradnica suradnja s voditeljima PŠO, suradnja s voditeljicama PB i ŠSV-a

Suradnja sa suportivnim ustanovama te ostalim institucijama (CZS, PU, UDU, MZO)

Neposredni savjetodavni, edukativni i informativni rad s roditeljima i starateljima

1.1. Individualni rad

Aktualni sat za roditelje: pomoć i savjetovanje roditeljima kod problematike: školskog neuspjeha,

odrastanja uopće, roditeljstva i rod. dilema, školskog neuspjeha, upisa u srednju školu, raznih vrsta

prilagodbi, stjecanju socijalnih vještina, problema nasilja i sukoba, rada grupe SIP te podrška roditelju (

informativna, psihološka).

Dnevna dispozicija za problematiku po potrebi -Redovito svakodnevno savjetovanje i potpora ovisno o

učeničkoj problematici- ponajviše kod zdravstvenih problema, neuspjeha u učenju te nepoštivanju

školskih i razrednih pravila

1.2. Skupni rad te roditeljski sastanci

Savjetodavno-medijacijski rad kod rješavanja VN, VS

Tematski rod. sastanci kroz projekt: „Četvrtkom za roditelje“- svi 1. razredi, svi 8. razredi, ostali u

suradnji s razrednicima, svi RO-i diseminacija edukacijskog letka: prevencija nasilja

Ukupno

sati

109,5

OSTALI POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA UKUPNO

SATI

741

1.Poslovi planiranja i programiranja rada

Sudjelovanje u planiranju GPPŠ

Sudjelovanje u planiranju šk. kurikuluma

Sudjelovanje u planiranju kalendara školskih aktivnosti

Planiranje GPP pedagoga

Mjesečno planiranje rada pedagoga

Planiranje timskog rada str. službe- zajedničke aktivnosti i razgraničenja

Sudjelovanje u Planiranju rada Tima za kvalitetu

Planiranje rada Vijeća učenika

Planiranje SU i ISU-a

65

2. Poslovi pripremanje za neposredni rad

Dnevna dokumentacija i dnevna materijalno-tehnička priprava (*Svakodnevno

vođenje dokumentacije o radu (DR, MR, MU e-mail komunikacija)

Pripremanje za skupni neposredni rad s učiteljima, učenicima i roditeljima:

200

56

priprava/ aktualiziranje radionica/predavanja za: SR, SIP, VU, LECI, ŽSV, UV, RV (

SU učitelja)

Pripremanje za neposredni individualni rad s učenicima, roditeljima i učiteljima

3. Rad i sudjelovanje u radu u kolegijalnim tijelima, timovima, stručnim tijelima

te povjerenstvima

Sudjelovanje/ članstvo u radu Tima za kvalitetu

Rad u školskom povjerenstvu za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te

spremnosti za početak školovanja*

*Pregled za upis u 1. razred- 120 djece

Rad u povjeren. UDU-a za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te

spremnosti za početak školovanja

Rad u županijskom povjerenstvu za GOO- koordinacija za I.OŠ

Rad u povjerenstvu za formiranje 1. i 5. razreda

Sudjelovanje u radu UV-a

Moderiranje te sudjelovanje u radu RV-a

120

4. INDOK-ST- školski projekti, uredništvo BUČ-a, statistike, evaluacija, analize,

izvješća, te ostali poslovi po zaduženju

Statistike na početku i na kraju šk. i nastavne godine

Izvješća o radu: godišnje izvješće pedagoga, o radu VU te o ISU

Polugodišnje i evaluacije odg. obr. rezultata na kraju školske godine

Popisi, protokoli, zapisnici, vođenje učeničkih dosjea

Zamjena ravnateljice

Uredništvo BUČ-a

200

5. Stručno usavršavanje

ISU , Skupno SU, Su za učitelje i stručne suradnike te članove MŽSV pedagoga-

izvedba

U PP za

individualno

stručno

usavršavanje*

SATI NEPOSREDNI RAD + OSTALI POSLOVI 1752

*Napomena: Predviđeno je više sati za ISU od mogućnosti uklapanja u sate ostalih poslova. (156

preostalih sati, a plan iznosi: 410 sati. Nedostaje 254 sata)

57

7.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

AKTIVNOSTI Broj sati

tjedno

Broj sati godišnje

1 Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost 25 1095

a) rad s učenicima 20 708

Program poticanja čitanja i informacijske pismenosti - organizirano i sustavno upućivanje učenika u rad knjižnice: prema planu KIO (knjižnično- informacijsko obrazovanje) 1. razredi: a) upoznajmo školu: knjižnica (9. mjesec)

b) svečano učlanjenje učenika u knjižnicu (12. mjesec) - nastavni sat u knjižnici 2. razredi: a) dječji tisak – izložba dječjih časopisa (9. mjesec) b) dječji tisak – nastavni sat u knjižnici ili razredu (– po dogovoru) 3. razredi: „Lektira kroz igru“ – sat lektire u šk. knjižnici ili posjet Dječjem odjelu gradske knjižnice (tijekom godine – po dogovoru) - Enciklopedije – nastavni sat u knjižnici (3. mjesec) 4. razredi: referentna zbirka – (tijekom školske godine – samostalan istraživački rad ili po dogovoru) 5. razredi: organizacija i poslovanje školske knjižnice – nastavni sat u knjižnici (9. mjesec) 6. razredi: U potrazi za informacijama (razni mediji) - međupredmetna korelacija nastavni sat u knjižnici ili samostalan istraživački rad (tijekom godine, po dogovoru) 7. razredi: kataloško i računalno pretraživanje knjižnog fonda - nastavni sat u knjižnici (5. mjesec) 8. razredi: posjet Narodnoj knjižnici ili knjižnici Srednjoškolskog centra (od 15. 10. – 15. 11.– po dogovoru) - Kataloško i računalno pretraživanje knjižnog fonda - nastavni sat u knjižnici PŠ Ciglena

Razvijanje čitalačke sposobnosti učenika (tijekom godine) - osigurati pristup izvorima znanja - razvijanje samostalnosti u pronalaženju informacija - upućivanje na knjige kao stalni izvor raznovrsnih znanja Rad s učenicima na projektima za poticanje čitanja:

1. Nacionalni kviz za poticanje čitanja 2. Natjecanje Čitanje naglas 3. Natjecanje Čitanjem do zvijezda 4. Međuškolski književni kviz BBŽ-a 5. Nađi knjigu! – natjecanje učenika 5. i 6. razreda bjelovarskih osnovnih škola

Individualni savjetodavni razgovor s učenikom - pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, stručne literature, referentne zbirke i časopisa - upućivanje u način i metode rada na istraživačkim zadaćama (upotreba leksikona, enciklopedija, rječnika i dr.) - rad s učenicima pri korištenju računala za učenje i istraživanje, uz poštivanje pravila na Internetu i u suvremenoj

komunikaciji

Organizaciju rada s učenicima koji ne pohađaju izborne predmete 1 sat dnevno

Rad s učenicima u dopunskoj, produžnoj i dodatnoj nastavi te na satu razredne zajednice po potrebi učitelja, voditelja aktivnosti ili stručnih suradnika

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme mladeži „Što sve mogu u knjižnici?“ 1 sat dnevno

58

Kreativne radionice, estetsko uređenje knjižnice

Organizacija nastavnih sati u knjižnici (timski rad, međupredmetna korelacija); projektni dani…

Upućivanje učenika na korištenje literature u svrhu informiranja za profesionalnu orijentaciju

Posudba i povrat knjižnične građe 1 sat dnevno

1.2. b) suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljicom, roditeljima,

članovima timova, članovima aktiva…

3 131

Dogovori s ravnateljicom i računovotkinjom oko plana nabave građe

Dogovori s učiteljima razredne nastave i nastavnicima hrvatskog jezika oko školske lektire (obavezna i slobodan izbor),

nastavnih sati u knjižnici, aktivnosti za poticanje čitanja, sati medijske kulture

Suradnju s učiteljima odnosno nastavnicima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja pri nabavi svih vrsta knjižnične

građe

Timski rad na pripremi nastavnih sati i kreativnih radionica - suradnja oko projekta „Lektira kroz igru“ - dogovori za projektni dan - dogovori s voditeljima izvannastavnih aktivnosti oko zajedničkih programa u knjižnici - sudjelovanje u školskim projektima (projektni dani)

Suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom, psihologinjom i defektologinjom u vezi nabave stručne metodičko-pedagoške

literature

Suradnja s defektologinjom oko izbora lektire za učenike po prilagođenom programu

Suradnja knjižničara i nastavnika odnosno učitelja pri izvođenju pojedinih nastavnih sati

Suradnju s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima na programima iz područja odgoja mladeži

Suradnja s područnim odjelima radi organizirane razmjene knjiga (4 PŠ x 1 sat mjesečno)

Pripremanje literature i ostale građe za izvođenje nastavnih sati – po potrebi

Savjetodavni rad s novim učiteljima, učiteljima pripravnicima, literatura za stručni ispit

Suradnja s članovima timova (ŠPP, Tim za kvalitetu…) – prijedlozi za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada

Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicama u ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole

Sudjelovanje na stručnim školskim sastancima Školska stručna vijeća, sastanci tima za kvalitetu

Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicama u svezi odabira i nabave knjiga za nagrade najboljim učenicima na kraju

školske godine

1.3. c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada 2 88

Izrada izvedbenog godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice

Pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost

Mjesečno i tjedno planiranje odgojno-obrazovnog i drugog rada

1.4. Godišnji poslovi koji proizlaze iz odgojno-obrazovnog rada 168

Izrada godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice

Izrada individualnog plana stručnog usavršavanja

Izrada izvješća o radu školske knjižnice

Izrada izvješća o stručnom usavršavanju

59

Izrada statističkih izvješća

Unos statističkih podataka u sustav online statistike

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma

Sudjelovanje u planiranju kalendara školskih aktivnosti

Unošenje podataka o novim članovima (učenici 1. i 5. razreda, novi učenici i djelatnici)

Izrada iskaznica učenicima 1. i 5. razreda

Izrada iskaznica učenicima koji su ih izgubili

Priprema popisa lektirnih djela i broja svezaka za izbor učitelja

Izrada popisa lektire i slobodne lektire po razrednim odjelima i mjesecima

Uređenje web stranice školske knjižnice

Priprema lista za evidenciju korištenja neknjižne građe (igre i računala) u knjižnici

Uvezivanje prošlogodišnjih časopisa i arhiviranje

Uređenje prostora knjižnice

Istraživački rad s članovima tima za kvalitetu i priprema prezentacijskih materijala

Sudjelovanje u radu povjerenstava (po potrebi i nalogu ravnatelja)

Drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa te školskog kurikuluma

2. OSTALI POSLOVI 15 657

2.1. a) Stručno-knjižničarski rad i informacijsko-referalna djelatnost 5 219

Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici:

Nabava knjižne i neknjižne građe

Stručna obrada nove građe (signiranje, klasifikacija, katalogizacija)

Tehnička obrada i zaštita novih knjiga

Uređenje prostora knjižnice

Narudžba časopisa

Praćenje i evidencija knjižničnog fonda - statistički pokazatelji o upotrebi fonda

Izvješće ravnatelju i računovotkinji o stanju u knjižnici na dan 31. 12.

Sustavno izvješćivanje učenika te učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o novim knjigama i sadržajima stručnih časopisa i

razmjena informacijskih materijala

– izrada biltena

Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete – po potrebi

Izvještavanje razrednika o učenicima koji nisu vratili knjige na vrijeme

Izvještavanje razrednika o pedagoškoj literaturi – izrada popisa literature za satove razrednih odjela i održavanje roditeljskih

sastanaka – po potrebi

Izrada popisa neknjižne građe, filmova za medijsku kulturu…

Godišnja inventura i otpis

Izrada okvirnog financijskog plana knjižnice, narudžbe i nabave u školskoj knjižnici

60

Organizacijsko-administrativni poslovi

2.2. Stručno usavršavanje 4 175

Praćenje literature iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti

Praćenje literature iz područja pedagogije

Praćenje dječje literature i literature za mladež

Predavanja na sjednicama Učiteljskog vijeća

Sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara 3 x 6 sati

Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare 3 x 8 sati Proljetna škola školskih knjižničara

Posjet drugim vrstama knjižnica (narodne, specijalne, knjižnice drugih osnovnih i srednjih škola, NSK i upoznavanje s

posebnim oblicima rada u knjižnicama

Usavršavanje za računalnu obradu knjižnične građe i primjena programa METEL WIN za knjižnično poslovanje

Sudjelovanje na književnim susretima

Posjet izložbama, kulturnom i multimedijskom centru, promocijama knjiga u gradu i šire

2.3. Kulturna i javna djelatnost te ostali poslovi u školi 6 263

Planiranje kulturnih sadržaja i projekata za ovu školsku godinu

Informiranje učenika o aktivnostima i programima u knjižnici i ostalim institucijama

Posjet s učenicima književnim susretima, izložbama, aktivnostima i programima u organizaciji Narodne knjižnice „Petar

Preradović“, multimedijalnog centra, gradskog muzeja i ostalih institucija i udruga – tijekom godine, po pozivu i

dogovoru

Organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja: Književni susreti, promocije knjiga, predstave – u školi (prema mogućnostima škole)

Programi u školskoj knjižnici:

- Sudjelovanje u programu “Noć knjige - matineja” Priprema i provedba Kviza za učenike 8. razreda “Sve naše lektire” u suradnji s učiteljicama Hrvatskog jezika (travanj)

- Kviz za učenike 2. razreda: Andersenove bajke (po dogovoru) - Lutkarske predstava lutkarske družine škole (voditeljica N. Hrga) za učenike I. razreda - Predstava dramske družine škole

(voditeljica S. Sabljak)

- Pričobudilice – za učenike 1. razreda (Mjesec hrvatske knjige) (u suradnji s knjižničarkom Rajnom Gatalica)

- Organizacija obilježavanja Valentinova – ljubavna pošta (veljača)

- Sudjelovanje u akciji „Čitam, da, sretan sam!“

Projekti za poticanje čitanja (koordinacija, organizacija, provedba školske razine natjecanja) - Organizacija i sudjelovanje učenika u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja (tema: Do baštine na krilima mašte) (1. –

26. 10) i sudjelovanje pobjednika školske razine na završnoj svečanosti (oko 15. 11. 2018.) - Organizacija i provedba školske razine natjecanja u znanju i kreativnosti „Čitanjem do zvijezda“ (Tema: Ljeto priča

priče) Školska razina: prosinac 2018.

Županijska razina: veljača 2019.

Državna razina: travanj/svibanj.

- Organizacija i provedba natjecanja Čitanje naglas za učenike 3 – 8. razreda Školska razina: do 26 listopada

61

Knjižničarka:

Danica Popilovski Topalović, prof.

Gradska: 31. listopada

Županijska: 9. studenog

(Nacionalna: 22. i 23 studenog 2018. u Sisku)

- Organizacija školske razine natjecanja Nađi knjigu! Školska razina (ožujak)

Gradska razina (travanj)

- Organizacija školske razine natjecanja za sudjelovanje na Međuškolskom književnom kvizu BBŽ-a – povodom Dana dječje knjige 2. 4. 2019.

Sudjelovanje s učenicima na višim razinama natjecanja – po potrebi i nalogu ravnatelja

Sati lektire: u suradnji s Dječjim odjelom gradske knjižnice: “Lektira kroz igru” Tijekom godine

Tematski panoi: predstavljanje knjiga, obilježavanje važnijih datuma – tijekom godine

- Dječji časopisi (rujan) - Mjesec hrvatske knjige – (U)čitaj nasljeđe! Glagoljica - Noviteti u školskoj knjižnici - 5. 12. Dan volontera - Pročitali smo, pročitajte i vi! – prikazi knjiga - Valentinovo - Dugo toplo ljeto – preporuke knjiga Organizacija i postavljanje izložbi:

- Obljetnice pisaca: 23. 9. Pablo Neruda (45 godina smrti)

18. 11. A. B. Šimić (120 godina rođenja)

8. 3. Mato Lovrak (120 godina rođenja i 13. 3. 45 godina smrti)

Izložba učeničkih radova povodom Dana škole (svibanj)

Filmske i video projekcije - tijekom godine

Radionice ili prigodna obilježavanja blagdana ili važnijih datuma

Suradnja s kulturnim ustanovama koje se bave organiziranim radom s djecom i mladeži u slobodno vrijeme (Gradska

knjižnica, udruge, amaterska kazališta, glazbena škola, kinematografi…) Tijekom godine

Suradnja s Matičnom službom

Ostali poslovi u školi

- Sudjelovanje na sjednicama učiteljskog vijeća - Sudjelovanje u radu stručnih tijela

UKUPNO SATI TJEDNO / GODIŠNJE: 40 1752

62

7.7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA

DEFEKTOLOGA

Sati

tjedno Sati

god.

1. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA 20 876

1.1. Rad na otkrivanju i procjeni teškoća i prisutnosti čimbenika rizika za razvoj problema u ponašanju

Individualni i grupni rad s djecom prije upisa u prvi razred i tijekom školske godine

1.2. Socijalno-pedagoški rad s učenicima koji imaju:

- rješenje o primjerenom obliku školovanja

- teškoće u odrastanju - rizike za razvoj problema u

ponašanju - probleme u ponašanju - teškoće uvjetovane odgojnim,

socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima

Individualni rad i grupni rad

- edukativna pomoć u svladavanju nastavnog programa učenicima s teškoćama u učenju

- savjetodavni rad s učenicima u riziku za razvoj problema u ponašanju

1.3. Rad na prevenciji pojavnih oblika problema u ponašanju

- aktivnosti iz ŠPP koje provodi SP - aktivnosti u suradnji s vanjskim

suradnicima

2. RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRÐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE

1. Učenici s teškoćama u razvoju 2. Upisi u 1. Razred

- -stalna suradnja s članovima Povjerenstva tijekom godine

- utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u prvi razred (ožujak- rujan)

3. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA - izrada godišnjeg plana i programa - planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada s učenicima - pripremanje i obrada podataka o učenicima s teškoćama u razvoju - pripreme za neposredan rad s učenicima (prikupljanje podataka o učenicima,

priprema materijala i uvjeta za rad)

5 219

63

3.1. Suradnja s ravnateljem članovima stručnog tima škole učiteljima

1. planiranje i programiranje rada, analiza uspješnosti, dogovori oko unapređenja odgojno obrazovnog stanja u školi 2. dogovori oko ustrojstva rada, formiranja razrednih odjela, dogovori o pedagoškom postupanju, o integraciji djece s teškoćama u odrastanju 3. dogovaranje o postupanju s učenicima s teškoćama u odrastanju, održavanje predavanja i radionica na stručnim skupovima, pomoć pri izradi PP IP, savjetodavni rad

3.2. Suradnja s roditeljima 1. individualno savjetovanje 2. grupni rad 3. predavanja/radionice za roditeljske sastanke 4. sudjelovanje u radu Vijeća roditelja

3.3. Vježbenice i pomoćnici u nastavi Mentorstvo vježbenicama socijalnim pedagozima Suradnja s vježbenicima ostalih profila koji rade u školi unutar područja svoje struke Koordinacija rada pomoćnika u nastavi, praćenje rada, upute za rad s učenikom

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I SUDJELOVANJE U RADU STRUKOVNE ORGANIZACIJE

Individualno -planiranje i razvoj profesionalne karijere 4 175

- praćenje stručne literature

Grupno - sudjelovanje u radu Stručnog vijeća socijalnih pedagoga, Stručnog vijeća za preventivne programe i radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (do osnivanja Komore SP) - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOS te druge stručne organizacije - suradnja sa stručnom službom Ureda državne uprave /Gradskog ureda za obrazovanje i sport

5. OSTALI POSLOVI, PLANIRANJE I PRIPREMA

1. Poslovi koji proizlaze iz socijalno-pedagoškog rada ili su s njim u svezi 2. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 3. Sudjelovanje u radu stručnih tijela 4. Planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada 5. ostali poslovi prema nalogu ravnatelja

5 219

6. VOÐENJE DOKUMENTACIJE, SURADNJA

- dnevnik rada - dosje učenika

- izrada nalaza i mišljenja

6 263

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada škole Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća o radu škole

Ostali administrativno statistički poslovi Poslovi planiranja, obrade podataka

Suradnja s ustanovama koje skrbe i zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju djece i mladeži

UKUPNO 40 1752

64

7.8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA

PSIHOLOGA

PODRUČJE RADA ZADACI SADRŽAJ BROJ SATI

PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE

ODGOJNO-OBRAZOVNOG

RADA

Izrada plana i programa rada

stručnog suradnika – psihologa

Uključivanje u smjernice plana i

programa rada škole

Izrada plana i programa rada stručnog suradnika

psihologa za šk.g.2018./2019.

Sudjelovanje u izradi GPP-a škole

Sudjelovanje u izradi Školskog kurikuluma

Sudjelovanje u izradi Školskog preventivnog

programa

Stručno-metodička priprema

Izrada individualnog plana stručnog

usavršavanja

Planiranje i programiranje neposrednog rada s

učenicima, roditeljima, učiteljima

Izrada mjesečnih planova rada psihologa

Rad s grupom darovite djece, izrada i provedba

plana rada 100

OSTVARIVANJE,

PRAĆENJE I

VREDNOVANJE

ODGOJNO- OBRAZOVNOG

RADA

Provedba planiranog plana i

programa, konstantno praćenje

izvedbe segmenata planiranog

odgojno-obrazovnog rada

Vrednovanje pojedinih dijelova

izvedenog rada.

Sudjelovanje u procesu

samovrednovanja škole

Svakodnevni rad na provedbi planiranog

Vođenje evidencije (dnevnika rada) izvedenih

dijelova plana i programa

Osnovne informacije i evidencije razgovora s

učenicima

Permanentno vrednovanje izvedenih programa

kroz razgovore sa kolegama, učenicima

Koordinacija rada u Timu za kvalitetu

Izrada izvješća o realizaciji plana i programa rada

stručne suradnice psihologinje 100

RAD S UČITELJIMA Pomoć u organiziranju odgojno-

obrazovnog procesa

Usmjeravanje učitelja na adekvatne

načine komunikacije sa učenicima i

roditeljima

Obavještavanje učitelja o postojanju, radnom

vremenu i kompetencijama stručnog suradnika

– psihologa

Individualni savjetodavni rad s učiteljem/com s

ciljem:

- povećanja razumijevanja razvojnih potreba

učenika

- postizanja najboljih načina pružanja podrške

učeniku u svladavanju teškoća

- snažnijeg poticanja učenika, tj. njihovih

potencijala

- unaprjeđivanja funkcioniranja učenika te

uspjeha učenika

- poboljšanja osobnih kompetencija,

prvenstveno komunikacijskih vještina

Suradnja s razrednicima vezano uz odgojno-

obrazovnu situaciju u razredu, sate razrednika i

teme za radionice koje su potrebne u

određenom razrednom odjelu

Praćenje i evaluacija postupaka u odgojno-

obrazovnom procesu

- savjetodavni razgovor, neposredno

opažanje nastave

300

65

Predavanje na učiteljskom vijeću

Razredna vijeća i Kolegiji za usustavljivanje

školske i razredne discipline

Povjerenstvo za formiranje 5. razreda, 1. razreda

Stručno povjerenstvo škole za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta:

- razgovor s učiteljima o pojedinom

učeniku

- mišljenja učitelja (obrasci)

- upute učiteljima za rad s učenicima s

teškoćama u razvoju i učenicima sa

zdravstvenim teškoćama

- suradnja s učiteljima u Povjerenstvu -

sastanci

Suradnja – planiranje i provedba Školskog

preventivnog programa

Suradnja – Tim za kvalitetu

Suradnja s učiteljima vezano uz upis učenika u

1.razred

Upisi u srednje škole: sastanak s razrednicima

8.razreda

RAD S UČENICIMA Dati mogućnost učenicima da

razgovaranju o svojim problemima,

pružanje podrške u situacijama

koje učenici teško savladavaju

Usmjeravanje učenika na

adekvatne načine suočavanja sa

različitim životnim zahtjevima i

problemima, učenje životnih

vještina

Upoznavanje učenika sa vremenom i prostorom

određenim za razgovore

Obavještavanje učenika o postojanju stručnog

suradnika psihologa, te upoznavanje sa

prednostima razgovora sa stručnom osobom,

načinom rada, tajnosti podataka

Savjetodavni razgovori sa učenicima o

problemima u školi, obitelji, emocionalnim

poteškoćama, problemima sa učenjem i

savladavanjem svakodnevnog stresa

Podrška pri donošenju odluka i izgrađivanje

odgovornosti kod učenika

Prisustvovanje nastavi s ciljem opažanja učenika

Učenici s teškoćama: savjetodavni individualni

rad

Rad u Stručnom povjerenstvu škole za

utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta

- Identifikacija djece s razvojnim

teškoćama

- pregled, intervju s djetetom, testiranje

djeteta, obrada rezultata

- Izrada nalaza i mišljenja s prijedlogom

za najprimjereniji oblik odgoja i

obrazovanja učenika s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama.

Praćenje razvoja i održavanja stečenih vještina

učenika

Provedba Školskog preventivnog programa

Profesionalno usmjeravanje učenika:

- suradnja sa HZZ-om: profesionalno

informiranje učenika 8.razr.

- predavanje na satu razrednika u

700

66

svakom 8.razredu: Elektronički upisi,

elementi i kriteriji za upis, struktura

upisa za šk.god.2018./19.

- pomoć pri odlučivanju o odabiru

srednje škole putem individualnih i

grupnih savjetodavnih razgovora

- posjet srednjim školama: Dani

otvorenih vrata

Rad u Stručnom povjerenstvu škole za procjenu

spremnosti za upis u 1.razred:

- pregled djeteta,

- testiranje,

- pisanje psihološkog mišljenja

Radionice na satovima razrednika, teme:

Mindfullness (radionica produbljivanja

svjesnosti o sebi), Tolerancija, Nenasilno

rješavanje sukoba, Samopoštovanje, Empatija i

podrška, Ispitna anksioznost

Intervencije kod vršnjačkih sukoba učenika i

vršnjačkog nasilja

Rad s potencijalno darovitim učenicima:

- Identifikacija potencijalno darovitih

- grupno i individualno testiranje

- intervju s učenikom

- obrada rezultata

- Razgovor s novopridošlim učenicima

RAD S RODITELJIMA Uputiti roditelje na važnost

suradnje sa školom

Unaprijediti odnos roditelja sa

djecom i istaknuti važnost aktivnog

sudjelovanja u bitnim dijelovima

odgojno-obrazovnog procesa

- Upoznavanje roditelja sa vremenom i prostorom

određenim za razgovore

Obavještavanje roditelja o postojanju i

kompetencijama stručnog suradnika psihologa

te

upoznavanje roditelja s načinom rada, tajnosti

podataka

Razgovori sa roditeljima u cilju što preciznije

anamneze učenika

Pomoć roditeljima pri odabiru načina

suočavanja sa problemima koje nosi trenutni

period u razvoju njihove djece

Predavanja/radionice na roditeljskim sastancima

Individualni razgovori s roditeljima vezano uz

rezultate testiranja i obradu te promjenu

programa obrazovanja

Savjetodavni rad s roditeljima učenika s

teškoćama

Savjetodavni rad s roditeljima potencijalno

darovitih učenika

Razgovor s roditeljima pri upisu u 1.razred te pri

prijedlogu odgode upisa

Razgovor s roditeljima novopridošlih učenika

Upućivanje roditelja na daljnju obradu djeteta u

vanjske institucije

150

SURADNJA SA Pomoć pri organizaciji i

koordiniranju poslova važnih za Suradnja sa socijalnom pedagoginjom,

pedagoginjom, knjižničarkom i ravnateljicom 70

67

RAVNATELJICOM I

STRUČNIM

SURADNICAMA

kvalitetniju provedbu plana i

programa rada škole

- Planiranje i organiziranje provedbe

plana i programa rada škole

- Periodične analize stanja i koordinacija

aktivnosti usmjerene na učitelje i

učenike

Rad u Povjerenstvu škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, koordiniranje rada

RAD I SURADNJA NA

RAZVOJNO- PEDAGOŠKIM

POSLOVIMA

Efikasno planirati istraživanja,

prezentacija istih u svrhu

unapređenja odgojno-obrazovnog

rada

Sudjelovanje u procesu

samovrednovanja škole

Uočavanje tema pogodnih za istraživanje

Izrada etapa istraživanja

Osmišljavanje i razvoj instrumentarija /upitnika

za prikupljanje podataka, prikupljanje i obrada

podataka o učenicima

Novi obrasci (izrada po potrebi)

Priprema psihologijskih instrumenata

Interpretacija i prezentacija rezultata

Plan i osmišljavanje radionica za SR

Sastanak Povjerenstva za Školski preventivni

program

Sastanak Tima za kvalitetu

Stručno povjerenstvo škole za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta: priprema obrazaca,

suradnja s članovima Povjerenstva

Suradnja sa savjetnicom (AZOO) 80

STRUČNO USAVRŠAVANJE Praćenje literature te smjernica odgojno-obrazovnog rada od strane MZOS-a

Sudjelovanje na stručnim

skupovima za psihologe u

organizaciji HPD-a, HPK, AZOO

Edukacije Naklade Slap

Usavršavanje iz područja

bihevioralno-kognitivnih

psihoterapija

Usavršavanje u školi

Individualno - praćenje pedagoško-psihološke literature

Nabavka i korištenje nove literature iz područja

psihologije

Sudjelovanje u radu Međužupanijskog aktiva

stručnih suradnika – psihologa u osnovnim

školama

Sastanci Sekcije školskih psihologa HPD-a

Sudjelovanje na edukacijama u organizaciji HPD-

a, HPK, AZOO, Naklade Slap, Psihijatrijske

bolnica za djecu i mladež, Zagreb

Edukacija – 2. stupanj iz bihevioralno-kognitivnih

terapija

UV, RV, Kolegiji RN i PN

180

OSTALI POSLOVI Sudjelovanje u radu stručnih tijela

škole

Sudjelovanje u sportskoj, kulturnoj

i javnoj djelatnosti škole

Sjednice razrednih vijeća i učiteljskog vijeća

Javni nastupi učenika: Dan škole

Suradnja sa institucijama izvan škole važnim za

uspješno provođenje odgojno-obrazovnog rada

– CZSS (i voditelji nadzora), MUP, HZZ, HZZJZ,

srednje škole na području BBŽ, bolnice, Školska

medicina, Ured državne uprave BBŽ, AZOO, Grad

Bjelovar

Pisanje dopisa i mišljenja o učenicima

institucijama

Suradnja sa Sigurnom kućom

Uređivanje web stranice 72

UKUPNO:

1752

68

7.9. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE

RED.

BR.

PODRUČJE RADA VRIJEME OSTVARIVANJA

RUJAN - KOLOVOZ

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 132

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada Škole 20 4

1.2. Izrada Godišnjeg plana i programa rada ravnatelja 85555 5 5

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 6 3

1.4. Izrada školskog kurikuluma 15 5

1.5. Izrada Razvojnog plana Škole 5 3 5

1.6. Planiranje i programiranje rada UV,RV,VR,VU , ŠSV,

kolegiji

5 2

1.7. Izrada tjednih zaduženja učitelja 5 3 3

1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima u tematskim

planiranjima

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata 2 2

1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 4 4 2

1.11. Planiranje nabave nastavne opreme i namještaja 4 2 6

1.12. Planiranje i organizacija uređenja okoliša Škole 2 2

1.13 Ostali poslovi planiranja 2 2

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 217

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole 4 4 4

2.1.1. Izrada prijedloga broja razrednih odjela 5 1

2.1.2. Organizacija smjena i radno vrijeme smjena 2 2

2.1.3. Organizacija rada izborne nastave Škole 2 2

2.1.4. Organizacija rada dopunske nastave, dodatne nastave

i izvannastavnih aktivnosti

2

2.1.5. Organizacija rada administrativno-tehničkog osoblja 6

2.1.6. Ostala organizacija rada Škole 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 2 4

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada Škole 8 6

2.3. Izrada strukture radnog vremena i tjednog zaduženja

učitelja

2 2 4

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja

prema planu Nacionalnog centra za vanjsko

2 2 2 4 2 2

69

vrednovanje obrazovanja

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja Škole 2 2

2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 4 4

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne

zaštite učenika

4 2 2 2

2.8. Organizacija i priprema terenske nastave, izleta,

ekskurzije i ostalih oblika izvanučionične nastave

4 2 3 2 2 3 3 2

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela

Škole

4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2

2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u prvi razred 1 2 2

2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

praznika i blagdana

1 1 1

2.12. Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita i

dopunskog rada

2 1

2.14. Organizacija poslova vezanih za odabir udžbenika 1

2.15. Organizacija poslova vezanih uz natjecanja učenika 1 1 1 1 1 1

2.16. Organizacija adaptacije prostora, održavanja i

uređenja prostora

1 1

2.17 Ostali poslovi organizacije 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 255

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Godišnjeg plana i

programa rada Škole

10 6 12 10 5 12 12 10 10 10 2 3

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-

obrazovnih razdoblja

5 5

3.3. Administrativno-pedagoško-instruktivni rad s pripravnicima, novozaposlenim učiteljima, ostalim učiteljima i stručnim suradnicama

5 5 7 5 5 8 5 5 5 5

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava i stručnih timova 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

Škole

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Škole 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan Škole 2

3.8. Praćenje i kontrola pedagoške dokumentacije 2 2 4 2

3.9. Ostali poslovi praćenja realizacije 1 1

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 175

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih

i stručnih tijela

3

4.1.1. Sudjelovanje i pripremanje rada Školskog odbora 3 2 2 1 1

70

4.1.2. Sudjelovanje i pripremanje rada Vijeća roditelja 4 2 1

4.1.3. Sudjelovanje i pripremanje rada Učiteljskog vijeća 4 4 4 4 4 3 4 3 4

4.1.4. Sudjelovanje i pripremanje rada Razrednih

vijeća/kolegija

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.5. Sudjelovanje i pripremanje rada Vijeća učenika 2 2

4.1.6. Sudjelovanje i pripremanje rada školskih stručnih

vijeća

4 2 2 2 2 2

4.1.7. Sudjelovanje i pripremanje rada školskih

povjerenstava i stručnih timova

5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 6

4.2. Suradnja sa sindikalnim povjerenikom i sindikalnim

vijećnicima

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.3. Ostali poslovi 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1

5. RAD S UČENICIMA,UČITELJIMA,STRUČNIM

SURADNICAMA I RODITELJIMA

314

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

stručnim suradnicama

10 10 10 10 5 5 10 10 10 5 10

5.2. Uvid u nastavu učitelja i analiza rada učitelja 4 4 2 2 4 4 2 4 4

5.3. Praćenje rada učenika i savjetodavna pomoć pri

učenju

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5.4. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5.5. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

Škole

5 10 10 2 3 5 5 3 4 5 5

5.6. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

Škole

1 1 1 1 1 1 1

5.7. Savjetodavni rad s roditeljima – individualno, skupno i

na RS

2 2 2 1 1 2 2 2 1 4

5.8. Uvođenje i praćenje odgojno-obrazovnog rada

pripravnika i novozaposlenih učitelja

1 1 1 1 1 1 1

5.9. Praćenje napredovanja učitelja i stručnih suradnica u

zvanje mentora / savjetnika

1 1 1 x

5.10. Ostali poslovi u radu s učenicima, učiteljima, stručnim

suradnicama i roditeljima

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI

POSLOVI

224

6.1. Rad i suradnja s tajnicom škole 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 6 10

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata i naputaka

MZOS-a

2 2 1 2 2 2 2 2 2

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata

Škole

4 2 2 2 2 2 2 2 2

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe Škole 3 2 4

71

6.5. Prijem u radni odnos uz prethodnu suglasnost ŠO 2 2 2

6.6. Poslovi zastupanja Škole 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.7. Rad i suradnja s računovođom i administratorom

Škole

2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

6.8. Izrada financijskog plana Škole 2

6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 2

6.10. Organizacija i provedba inventure 4

6.11. Poslovi vezani uz e-Matice 4

6.12. Provjera i potpisivanje svjedodžbi učenika 4

6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala 1 1 1

6.14. Ostali poslovi vezani uz administrativne, upravne i

računovodstvene poslove

1 1 1 1 1 1 1 1

7. SURADNJA S USTANOVAMA,INSTITUCIJAMA I

UDRUGAMA

119

7.1. Predstavljanje škole 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 2 2 2 2

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 4 2 4

7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko

vrednovanje obrazovanja

2 2 2

7.5. Suradnja s Uredom državne uprave BBŽ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7.6. Suradnja s osnivačem Gradom Bjelovarom 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.7. Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar 3 2 1 1

7.8. Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 2 2

7.9. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 2 2 2

7.10. Suradnja s Obiteljskim centrom BBŽ 2 2

7.11. Suradnja s autonomnom ženskom kućom 4

7.12. Suradnja s Policijskom upravom BBŽ 1 1 1 1

7.13. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 2

7.14. Suradnja s ostalim ministarstvima 1 1

7.15. Suradnja s ostalim agencijama vezanim za

obrazovanje

7.16. Suradnja s župnim uredom 1 1

7.17. Suradnja s Obrtničkom komorom BBŽ 2

7.18. Suradnja s osnovnim i srednjim školama BBŽ i školama

drugih županija

1

7.19. Suradnja s turističkim agencijama u RH 1

72

7.10. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Namjena školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života, odgoj zdravih osoba sposobnih za nošenje sa životnim iskušenjima, a to sve pridonosi povećanju sigurnosti u odgojno - obrazovnim ustanovama i prevenira određene oblike poremećaja u ponašanju. Osnovna namjena našeg školskog preventivnog programa je djelovati odgojno na učenike s već izraženim oblicima poremećaja u ponašanju, zatim djelovati na učenike koji žive u rizičnom okruženju za razvoj poremećaja u ponašanju ili pokazuju neke naznake poremećaja u ponašanju, kao i rad s djecom van navedenih kategorija kako bi se u pravom smislu preveniralo moguće iskazivanje poremećaja u ponašanju Sadržaji rada: 1. Odgojno obrazovna klima škole 2. Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva 3. Afirmacija pozitivnih stilova života 4. Učenje životnih vještina 5. Diskretni osobni zaštitni program 6. Razred kao odgojno okruženje 7. Mjere sekundarne prevencije 8. Suradnja škole s drugim institucijama

7.20. Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama

1

7.21. Suradnja s udrugama BBŽ i ostalim udrugama 1

7.22. Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama 1 1 1 1

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 260

8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji

ŽSV,MZOS,AZOO,HUROŠ,HZOŠ

10 20 10 10 10 10

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih institucija

civilnog društva i ustanova

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8.4. Praćenje suvremene odgojno-obrazovne literature i

periodike

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10

8.5. Ostala stručna usavršavanja 1 1 1 1 1

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 191

9.1. Vođenje evidencije i dokumentacije, zapisnici, analize 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3

9.2. Izvješće o radu škole na kraju školske godine 5

9.3. Vođenje dnevnika rada 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5

9.4. Rad sa strankama 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5

9.5. Ostali nepredviđeni poslovi 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9.6. Rad na poboljšavanju i usmjeravanju međuljudskih

odnosa u Školi

1 1 1 1 1

1-9 UKUPNO PLANIRANIH SATI RADA RAVNATELJA

GODIŠNJE 1752

73

9. Permanentno stručno usavršavanje Zadaće i aktivnosti ŠPP-a: Rad s učenicima: - usvajanje socijalnih vještina - provođenje diskretnih zaštitnih postupaka s učenikom iz rizičnih obitelji - humaniziranje rada u školi poštivanjem pedagoškog pristupa učenicima - promjena stavova, nivoa tolerancije za vršnjačko nasilje, iniciranje suradnje i međusobnog poštovanja da bi se prevenirala dalja eskalacija problema nasilnog ponašanja u školi - pomoć učenicima u problemima odrastanja - radionice ili parlaonice s temama o nenasilnom rješavanju sukoba na satu razrednika - humaniziranje rada u razredu kroz senzibiliziranje za probleme odrastanja - donošenje razrednih pravila u obliku plakata s porukama protiv svih oblika nasilja u razredu - poticanje i organiziranje vršnjačke pomoći - rad na prevenciji nasilničkog ponašanja kroz afirmaciju pozitivnih osobina ličnosti - rad s učenicima nasilnog ponašanja metodom restitucije - uključivanje učenika u društveno koristan rad i ostale aktivnosti koje potiču pozitivne vrijednosti - osvještavanje problema nasilja medu učenicima - prikupljanje osnovnih informacija i stjecanje znanja o vrstama, pojavnosti i učestalosti nasilja te oblicima pomoći koji se nude - stjecanje osnovnih socijalnih vještina za snalaženje u nasilnim situacijama i rješavanje istih - preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke - umijeće rješavanja konflikta - tolerancija - empatija - poštivanje pravila - korištenje pozitivnih socijalnih strategija -razviti sustav vrijednosti medu učenicima i roditeljima, prema kojem su pušenje, pijenje alkohola i konzumiranje drugih psihoaktivnih sredstava oblik neprihvatljivog ponašanja -predočavanje učenicima i roditeljima dio opasnosti koje donosi zloporaba opojnih droga i alkohola, kockanje i nekontrolirano korištenje interneta -formiranje pozitivnih uvjerenja i stavova u borbi protiv ovisnosti svih vrsta -upoznavanje učenika s policijskim postupanjem prema osobama koje čine protuzakonitu radnju (pijenje alkoholnih pića, ponašanje pod utjecajem alkoholiziranosti, vandalizam, kockanje…) i ukazati na posljedice; inicirati pozitivna razmišljanja i stavove o zdravom načinu života -radionice vanjskih suradnika; poticanje zdravih stilova življenja Rad s roditeljima: - informiranje roditelja o oblicima, uzrocima i posljedicama pojave nasilja u školi - predavanja, tribine i /ili radionice za roditelje s temama prevencije vršnjačkog nasilja u suradnji s vanjskim suradnikom - individualni razgovori s roditeljima posvećeni uspješnijem rješavanju osobnih problema svakog učenika - upoznavanje roditelja s osnovnim uzrocima i oblicima nasilničkog ponašanja kod djece - poticanje roditelja na suradnju sa Zavodom za zapošljavanje vezano za buduće zanimanje učenika - predavanje stručnih suradnika s temama nasilničkog ponašanja učenika (žrtva, nasilnik, promatrač) - motiviranje i upućivanje roditelja da potraže stručnu pomoć - upućivanje roditelja učenika nasilnika i učenika žrtve u savjetovalište Obiteljskog centra i savjetovalište za psihološku pomoć - savjetovanje roditelja putem letka o sprječavanju nasilja u školi te o nasilju na društvenim mrežama -educiranje roditelja o problematici ovisnosti, kao i o policijskom postupanju u slučajevima izvršenja protuzakonite radnje, prvenstveno kada je počinitelj dijete ili maloljetnik kako bi se roditelji potaknuli na pozitivna razmišljanja i veću aktivnost u odgoju djeteta -edukacija roditelja i učenika o ovisnostima s ciljem unapređenja zdravlja mladih, usvajanja zdravih stilova življenja i smanjenja stigmatizacije oboljelih i ovisnih

74

Protokoli i pravila kojima se preveniraju rizična ponašanja učenika, doneseni na razini cijele škole, a sastavni su dio ŠPP-a te Projekta UŠRD:

PRAVILA POSTUPANJA U SLUČAJU VRŠNJACKOG SUKOBA I NASILJA TEPONAŠANJA KOJA UGROŽAVAJU SIGURNOST

PRAVILA POSTUPANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA NASTAVNOM SATU I U ŠKOLSKOM PROSTORU U VRIJEME KAD SMO ODGOVORNI ZA UČENIKA

PROTOKOL POSTUPANJA PRIJE IZRICANJA PEDAGOŠKE MJERE I EVENTUALNOG IZRICANJA „DOBROG“ ILI „LOŠEG“ VLADANJA

PRAVILA POSTUPANJA KOD UČENIČKIH IZOSTANAKA

Projekti i aktivnosti koji potiču učeničku socijalizaciju i proaktivna ponašanja a provode se tijekom cijele školske godine:

Projekt usustavljivanja školske i razredne discipline

Projekt socijalna slika učenika u razrednom odjelu (svi razredni odjeli 1.OŠ

Bjelovar osim 1. razreda)

Grupni rad suučenicima sa teškoćama u razvoju

Sudjelovanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima-učenici se potiču na uključivanje u izvannastavne aktivnosti prema interesu, sklonostima i sposobnostima. Istodobno ih se (i njihove roditelje) potiče na uključivanje u izvanškolske aktivnosti kao mogućeg kvalitetnog i nerizičnog provođenja slobodnog vremena kao alternative za njihovo skretanje prema društvu u kojem se nude mogućnosti za neprihvatljivo ponašanje. Sve te aktivnosti pružaju djeci mogućnost zadovoljavanja potreba, samopotvrđivanja u

raznim područjima, potiču se zdravi odnosi medu članovima grupe, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti.

Satovi razrednog odjela-plan rada razrednog odjela izrađuje razrednik u suradnji sa stručnim suradnicama. Posebna pažnja posvećuje se učenju mladih vještini prihvatljivog

samopotvrđivanja, komunikacije, rješavanja problema, kriznih situacija, njegovanja samopoštovanja, odupiranja negativnim utjecajima vršnjaka i medija, donošenju odgovornih odluka.

Stručno-razvojna služba u odgojno-obrazovni proces integrira i sudjelovanje vanjskih suradnika, djelatnika Zavoda za javno zdravstvo (Služba za školsku medicinu, Centar za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Odjel za zdravstveni odgoj i prosvjećivanje), Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Policijske postaje Bjelovar, Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije, Crvenog križa, Gradskog poglavarstva, Zavoda za zapošljavanje i dr. IDENTIFIKACIJA ONIH KOJI SU SKLONI RIZIČNOM PONAŠANJU: Promjena u školi -izostanci s nastave i učenja -slab školski uspjeh i neispunjavanje školskih obaveza -nezainteresiranost za školske obveze i aktivnosti u domu - hiperaktivnost - sklonost tučnjavi, uništavanju imovine i drugim oblicima agresivnog ponašanja -često povlačenje u sobe - pasivna i izolirana djeca -otpor svakom autoritetu -sklonost identifikacije s kultom droge putem idola, muzike, odjeće, slogana natpisa i sl. Promjena u ponašanju -sklonost lažima -nagle promjene raspoloženja - od agresije i euforije do apatije i depresije -nezainteresiranost za okolinu, gubitak volje za učenje i rad -prekid starih prijateljstava i uspostava novih kontakata s "čudnim" prijateljima -neobični telefonski razgovori -neplanski i nagli izlasci Fizičke promjene -bljedilo i bolestan izgled -naglo mršavljenje -promjene na koži i očima (proširene zjenice, crvenilo, zamućen pogled) -neurednost u odijevanju i održavanju higijene -slabljenje otpornost organizma (npr. hepatitis)

75

-učeniku slabi briga za vlastiti fizički izgled -učenik gubi apetit

Okvirni vremenik ŠPP-a za šk. g. 2018. / 2019.

Aktivnost, program Ciljevi/aktivnosti Predavač , nositelj Način

realizacije

Radionice ili parlaonice na satu

razrednog odjela - obraditi teme koje se odnose na prevenciju vršnjačkog nasilja, prevenciju

ovisnosti, kockanja, promicanje zdravog načina življenja i razvoja

socijalnih vještina te vještina suočavanja sa stresom

Osvještavanje problema nasilja

među učenicima -prikupljanje osnovnih informacija i

stjecanje znanja o vrstama, pojavnosti i učestalosti nasilja te

oblicima pomoći koji se nude -stjecanje osnovnih socijalnih

vještina za snalaženje u nasilnim situacijama i rješavanje istih

- inicirati pozitivna razmišljanja i stavove o zdravom načinu života;

Razrednici, učitelji, stručne suradnice,

liječnica školske medicine

Radionice, parlaonice

Tijekom cijele

godine

Preklapanje s projektom UŠRD - Letak „Seksualno nasilje nad djecom“, „Nasilje među djecom“ i „Elektroničko nasilje“, “Kako zaštiti obitelj od ovisnosti“, „Vršnjačko nasilje (bullying)

i elektroničko nasilje (cyberbullying)

-letak za roditelje i prosvjetne djelatnike“,

protokoli i savjeti na webu škole

Upoznavanje roditelja i učenika s navedenim opasnostima i oblicima pomoći

Razrednici, stručne

suradnice

Dijeliti

roditeljima na roditeljskom

sastanku i učenicima na

satu razrednog odjela

tijekom godine- prema potrebi.

Projekt „Socijalna slika učenika u razrednom odjelu“

Provesti u svim RO osim 1.-ih razreda.

Razrednici, pedagoginja

Do 1. mj. 2019.

Projekt „ZDRAV ZA 5“ Prevencija ovisnosti te promocija prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži; podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline; podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti. Ciljana skupina su učenici 8. razreda.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stručne suradnice

Učitelji biologije i kemije (ankete,

izložba)

Tijekom godine, u suradnji s navedenim institucijama

Preklapanje s projektom usustavljivanja školske i razredne discipline – kolegiji razredne nastave i predmetne nastave

Kontinuirani rad i suradnja učitelja i stručnih suradnica tijekom godine radi poboljšanja kvalitete rada s učenicima koji pokazuju neprimjerena ponašanja

Razrednici, članovi RV, stručne suradnice pedagoginja, socijalna pedagoginja,

psihologinja

Raspored održavanja kolegija određen je od strane stručnih suradnica

Razvoj životnih i socijalnih vještina

Djelovati na učenike s već izraženim oblicima poremećaja u ponašanju

Stručne suradnice pedagoginja,

socijalna pedagoginja, psihologinja

Parlaonice, debate, pričaonice s grupom učenika

Diskretni zaštitni program

Provodit će se individualno ili u

Stručne suradnice pedagoginja,

Tijekom godine

76

manjim skupinama za one učenike koji iskazuju veće probleme u

ponašanju, učenju ili već pripadaju rizičnoj skupini

socijalna pedagoginja,

psihologinja, učitelji, vanjski suradnici i

institucije

prema potrebi učenika

Hrvatski olimpijski dan

Sva djeca i učitelji taj dan obilježit će nošenjem bijelih majica te

Svim učenicima škole bit će predstavljeni učenici naše škole koji

se bave sportom i uspješni su u tom području

Stručne suradnice,

učitelji tjelesne i zdravstvene kulture

10. rujna 2018.

Međunarodni dan starijih osoba

Umirovljenici naše škole dolaze u posjet PŠ Tomaš uz prigodne

radionice

Lea Dolenčić Kristina Nemčević

1.10.2018.

Dan zaštite životinja

Prikupljanje hrane i potrepština za životinje iz skloništa

M. Puc M.Dolenski, S.Kamber

4.10.2018.

Svjetski dan AIDS-a

1. 12. 2017.

Odgovorno spolno ponašanje i prevencija spolno prenosivih bolesti-prevencija i obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a za 8. razrede

Učiteljica biologije I.

Banjeglav

1. 12. 2018.

Međunarodni dan zagrljaja Učenici 3. c razreda obilježit će taj dan te uključiti ostale učenike škole

Sanela Cvančić 21.1.2019.

Dan ružičastih majica - program

prevencije vršnjačkog nasilja

Svi učenici obilježit će taj dan nošenjem ružičastih

majica te zajedničkom fotografijom u holu

škole. Razrednici će na satovima

razrednika obraditi teme koje se tiču prevencije nasilnih

ponašanja te jačanja tolerancije

Razrednici, stručne

suradnice

Zadnja srijeda u

veljači

Dan očeva Obilježavanje dana očeva u PŠ Nove Plavnice

Nikolina Puljić 19.3.2019.

Svjetski dan osoba s Downovim sindromom

Simbolično obilježavanje tog dana nošenjem različitih čarapa

-svi učenici škole Stručne suradnice 21.3.2019.

Tribina ili predavanje za roditelje

U dogovoru s učiteljima i prema

potrebi

Stručne suradnice, vanjski suradnici (ZZJZ, Školska medicina, PU...)

Tribina za roditelje, tijekom godine

Predavanje za učitelje na UV

Teme prema dogovoru i potrebi na

UV ili RV u okviru pedagoškog podsjetnika

Stručne suradnice

pedagoginja, defektologinja,

psihologija, vanjski suradnici

Predavanje za učitelje na UV ili RV, tijekom

godine

Međunarodni dan obitelji 15. svibnja 2018. godine

Radionice, parlaonice na temu obiteljskog života na satovima razrednika Izrada svog obiteljskog stabla koje

izrađuju učenici kod kuće sa

Razrednici, stručne suradnice, učitelji

K. Nemčević

Svibanj

77

članovima obitelji, te na satu RO postavljaju izložbu

Održavanje tradicionalne priredbe za članove obitelji u Domu kulture

povodom Dana škole

S. Filipović M. Šebalj

Svjetski dan nepušenja 31. 5.

Aktivnosti s učenicima vezane za

osvještavanje o štetnosti pušenja i problema ovisnosti

Predavanje za učenike 8. r

Učenici medicinske

škole Bjelovar

31. 5. 2019.

„Prevencija i alternativa“ unutar projekta „Zajedno više možemo“

Predavanja za učenike 6. razreda u vrijeme sati razrednika na kojima se učenike upoznaje s problemom alkohola, droge i pušenja. Glavni je cilj prikazati kompleksnost problema povezanih s konzumiranjem alkohola, droga i pušenja, a u svrhu promicanja pozitivnih vrijednosti i socijalno prihvatljivih načina ponašanja kako bi se podigla ukupna kvaliteta života.

Policijski službenici

Tijekom

školske godine

Alkoholizam

Plakati

Učitelji biologije i kemije

Ivana Banjeglav

ožujak/travanj 2019. Dan borbe protiv alkoholizma

„Poštujte naše znakove“

„Djeca, prijatelji u prometu“

Edukacija o pravilnom sudjelovanju u prometu, kretanju pješaka i podjela promotivnih materijala učenicima, predavanje za roditelje na 1. RS

Učenici 1. razreda, Postaja prometne policije Bjelovar

Rujan 2018.

Učenje životnih vještina

Socijalizacija učenika unutar grupe,

prevencija školskog neuspjeha,

poučavanje o zdravom korištenu

slobodnog vremena i zdravom

životu

Pozitivan stav prema zdravoj

prehrani

Kultura ponašanja i zdravi stilovi

življenja

Obilježavanje bitnih datuma koji

promiču zdrav život i zdrave naivke

Vlasta Šveda, učenici

PB

Tijekom

školske godine

Voditeljica ŠPP-a, stručna suradnica:

Marina Glavinić, mag.paed.soc.

78

7.11. ŠKOLSKI STRUČNI TIMOVI

7.11.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG TIMA ZA KVALITETU

UVOD Članak 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nas obvezuje za samovrednovanje i

vrednovanje škole. S obzirom na ciljeve samovrednovat ćemo i vrednovati procese unutar škole u smislu

odnosa: učitelja, učenika i roditelja.

Zadaci Vrijeme Broj sati

Izrada plana i programa rada Tima za kvalitetu za

šk.god. 2018./2019.

Povratna informacija o istraživanju čiji je cilj bio

ispitati međusobno poznavanje roditelja i djeteta

Sudjelovanje u procesu samovrednovanja škole –

planirana provedba istraživanja pod nazivom „

Samoprocjena djelatnika škole u svrhu

poboljšanja socijalnih odnosa“

Okupljanja zainteresiranih učitelja s ciljem

provedbe vježbi opuštanja

- Progresivna mišićna relaksacija

- Grupni savjetodavni razgovori

-tijekom rujna

-na učiteljskim vijećima i roditeljskim sastancima

tijekom 1. polugodišta

-tijekom prvog i drugog polugodišta

-po potrebi, tijekom prvog i drugog polugodišta, jednom do dva puta u polugodištu

2 10 40 8

Ukupno 60

Voditeljica Tima:

Plamenka Perko, mag.psych.

7.11.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG TIMA ZA

BIOLOŠKI RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA ŠKOLSKOG PROSTORA

Plan rada, vremenik Aktivnosti

PROJEKTI :

4.10.2018. Dan zaštita životinja prikupljanje hrane i opreme za životinje, doniranje Udrugama koje brinu o zbrinjavanju napuštenih životinja na području grada Bjelovara-posjet azilu za životinje organiziranje izložbe fotografija ,literarnih radova na temu (Kućni ljubimci, Životinje ...)

20.10.2018. Dan jabuka obilježavanje u RO

Listopad-Obilježavanje Svjetskog dana hrane Dan zahvalnosti za plodove zemlje

obilježavanje u RO

4./2019. Dan planeta Zemlja Provođenje aktivnosti tijekom cijele godine u RO-prezentacija na razini škole uz Dan planeta Zemlja(razvrstavanje otpada u učionicama ; spremnici za papir, PVC, mješoviti otpad) Kontinuirano prikupljanje čepova, starog

79

papira... -osnivanje razrednih EKO-PATROLA

2018./2019. Proučavanje biološke raznolikosti : Školski šumski vrt - Zasaditi šumski vrt, u atriju škole ,šumskim vrstama lokalnog podneblja . Prezentirati prizemni sloj šume (originalima cvjetnica ili kultivarima) visibaba, šafran, šumarica, plućnjak, kukurijek, šumske jagode, bršljan... Upoznati autohtone i alohtone biljne vrste našeg prirodno-geografskog podneblja, upoznati morfologiju, uvjete rasta i ljekovitost pojedinih vrsta, poticati korištenje odmora učenika za promatranje biljaka kao način rješavanja stresa, podizanje razine ekološke pismenosti. Izrada eko ukrasa od sušenih, prešanih biljaka, žira, kestena, češera Svaki mjesec prezentirati jednu biljku Razvijati ideju “zajedničkog vrta“ rada ,učenja u i o njemu(učenici, učiteljica, roditelji, učitelji, tehničko osoblje, stručnjaci Hrvatskih šuma, sponzori). Školski mirisni vrt – sadnja začinskog bilja

Voditeljica Tima:

Sandra Kamber, uč.RN

7.11.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG TIMA

ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

R.BR.

STRUČ-

NOG

SKUPA

SADRŽAJ RADA – TEME OBLIK RADA VODITELJI,

PREDAVAČI TRAJANJE

VRIJEME

ODRŽAVANJA

1. - Donošenje Plana i

programa Tima za

međunarodnu suradnju

- eTwinning projekti

- međunarodna stručna

usavršavanja

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- članice

Erasmus+ tima

- članovi

školskog

stručnog tima

2 sata rujan 2018.

2. - eTwinning projekti

- provedba Erasmus+

projekata KA1“Let's

VolunPeer“ i KA229 „Bits

and Pieces of Culture“

- Graz i Zotter – terenska

nastava učenika u svibnju

2019.

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- voditeljica

Tima za

kvalitetu

- članovi

školskog

stručnog tima

- učiteljica Doris

Banušić Duvnjak

2 sata siječanj 2019.

80

4. - eTwinning projekti

- Analiza rada u nastavnoj

2018./2019. godini i

realizacija međunarodnih

projekata u našoj školi

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- članovi

školskog

stručnog tima

2 sata lipanj 2019.

5. - eTwinning i Erasmus+

projekti za sljedeću školsku

godinu

- Prijedlozi za rad u sljedećoj

godini

- Dogovor o planu i

programu rada školskog

stručnog tima za

međunarodnu suradnju za

školsku godinu 2018./2019.

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- članovi

školskog

stručnog tima

2 sata kolovoz 2019.

Voditeljica Tima:

Martina Supančić, dipl.uč.,mentorica

7.11.4. GODIŠNJI PLANI PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG TIMA ZA

KULTURNU I JAVNU DJELATNOST ŠKOLE

MJESEC SADRŽAJ AKTIVNOSTI NOSITELJI

RUJAN 1. Priredba za prve razrede

2. Olimpijski dan – 10.9.2018.

3. Europski dan jezika 26.09.2018.

Ravnateljica i učiteljice RN

Učiteljica TZK i učenici

Učitelji stranih jezika i učenici

LISTOPAD 1. Međunarodni dan starijih osoba 1.10.2018.

- posjet Domu umirovljenika 2. MEĐUNARODNI DAN UČITELJA - 5. 10. 2018.

3. Dan neovisnosti 8. 10. 2018.

4. Dani kruha – dani zahvalnosti 2.10. – 31.10.2018.

Dan zahvalnosti za plodove zemlje 12.10.2018.

- prigodne izložbe i sl.

5. Međunarodni dan štednje 31.10.2018.

Učiteljice RN i učenici

Svi učitelji

Učitelj povijesti i učenici

Učiteljice RN i učenici, vjeroučitelji

Učiteljice RN i učenici

81

6. Dan kravate – 19.10.2018.

7. Natjecanje u čitanju naglas

8. Nacionalni kviz za poticanje čitanja

Učiteljice RN i učenici

Muzej

Učiteljice hrv. jezika, RN i knjižničarka

Učiteljice HJ i knjižničarka

STUDENI 1. Svi Sveti 1.11.2018.

2. Mjesec knjige 15.10. – 15.11.2018.

3. Dan sjećanja na Vukovar 18.11.2018.

Vjeroučitelji, razrednici i učenici

Učitelji hrvatskog jezika i učenici

Učitelj povijesti, razrednici, učenici

PROSINAC 1. Svjetski dan AIDS-a 1.12.2018. – „Guma glavu čuva“

2. Međunarodni dan osoba s posebnim potrebama

3.12.2018.

3. Sveti Nikola 6.12.2018.

4. BOŽIĆNA PRIREDBA – Dom kulture 21.12.2018.,

prigodno uređenje prostora škole, učionica

5. Božićna priredba u područnim školama

6. Natjecanje Čitanjem do zvijezda

- uređenje hola kod ulaza i akvarija, kićenje bora

Pedagoginja, učiteljica biologije i učenici

Defektologinja i učenici

Učiteljice RN, vjeroučitelji i učenici

Koordinatorica priredbe, učiteljica likovne

kulture, učiteljice RN, učiteljice hrvatskog

jezika i učenici

Učiteljice hrvatskog jezika i školska

knjižničarka

SIJEČANJ 1. Dan sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv

čovječnosti – 27.1.2019.

Učiteljice povijesti i učenici

VELJAČA 1. Valentinovo – 14.2.2019.

2. Organizacija maskenbala – u školskoj dvorani

3. Školsko natjecanje “Lidrano“

Razrednici i učenici

Ravnateljica, učitelji RN i učenici

učiteljice hrvatskog jezika, RN i učenici

OŽUJAK 1. Međunarodni dan žena – 8.3.2019.

2. Dani hrvatskog jezika - 11.-17.3.2019.

3. Školska i općinska natjecanja

- organizacija natjecanja

- prigodno uređenje školskih prostora

Razrednici i učenici

Učiteljice hrvatskog jezika i učenici

Učitelji RN, PN I učenici

TRAVANJ 1. Uskrsni blagdani

2. Svjetski dan zdravlja - 7.4.2019.

3. Dan planeta Zemlje – 22.4.2019.

4. Natjecanje Čitanjem do zvijezda

5. Međuškolski književni kviz BBŽ-a

Učitelji RN, PN, vjeroučitelji i učenici

Razrednici, učitelji PN, RN, učiteljice

biologije i učenici

Učiteljice HJ i knjižničarka

SVIBANJ 1. Međunarodni praznik rada 1.5.2019.

2. Majčin dan - priredba za Dan škole u Domu kulture

3. Dan Europe – 9.5.2019.

4. Natjecanje učenika bjelovarskih osnovnih škola Nađi

knjigu!

Učiteljice povijesti i učenici

Koordinatorica priredbe , učiteljice

hrvatskog jezika, učiteljice RN, učenici

Učiteljice stranih jezika, učitelji geografije

Učiteljice HJ i knjižničarka

82

LIPANJ 1.Dan zaštite čovjekove okoline – 5.6.2019.

2. Tijelovo – 11.06.2019.

Cvjetni korzo

3. Svečana podjela svjedodžbi učenicima osmih razreda

Učiteljice biologije i učenici

Vjeroučitelji i učenici, Ravnateljica,

razrednici osmih razreda i učenici

tijekom godine svi likovni i literarni natječaji, suradnja s PU BB, književni

susreti, kazališne predstave, ostala događanja na lokalnoj

i državnoj razini

Svi učitelji, str. suradnice, učenici

Voditeljica Tima:

Sanja Sabljak, prof.

7.11.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG

ERASMUS+ TIMA

R.BR.

STRUČ-

NOG

SKUPA

SADRŽAJ RADA – TEME OBLIK RADA VODITELJI,

PREDAVAČI TRAJANJE

VRIJEME

ODRŽAVANJA

1. - Donošenje Plana i

programa Erasmus+ tima

- Erasmus+ projekti

- Međunarodna stručna

usavršavanja

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- članovi

školskog

stručnog tima

1 sat rujan 2018.

2. - Erasmus+ projekti-

organizacija i provođenje

- plan projektnog sastanka-

Bits and Pieces of Culture

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- članovi

školskog

stručnog tima

2 sata listopad 2018.

3. - Erasmus+ projekti

- Suradnja školskih stručnih

timova – Tima za

međunarodnu suradnju i

Erasmus+ tima

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- voditeljica

Tima za

međunarodnu

suradnju

- članovi

školskog

stručnog tima

2 sata siječanj 2019.

4. - Erasmus+ projekti

- Analiza rada u nastavnoj

- metoda

razgovora

- voditeljica

školskog

2 sata lipanj 2019.

83

2018./2019. godini i

realizacija međunarodnih

projekata u našoj školi

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

stručnog tima

- članovi

školskog

stručnog tima

5. - Erasmus+ projekti

- Prijedlozi za rad u sljedećoj

godini

- Dogovor o planu i

programu rada školskog

stručnog Erasmus+ tima za

školsku godinu 2019./2020.

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog

stručnog tima

- članovi

školskog

stručnog tima

1 sat kolovoz 2019.

Voditeljica Tima:

Helena Gustović Ljubić,dipl. uč. ,mentorica

7.11.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA „ PRVA „

1. Školski sportsko društvo «Prva» ima 120 članova i to učenike/ce od V. do VIII. razreda (neki od učenika/ca pojavljuju se u više sportskih grana).

2. Školsko- sportsko društvo I. osnovne škole Bjelovar u 2018./2019. radit će u slijedećim sportovima:

Red.

broj

Sportska grana

Broj

učenika

Prijava za

natjecanje Voditelj

1. Košarka (ž) 15 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

2. Košarka (m) 20 DA Saša Ćurčić

3. Rukomet (ž) 15 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

4. Rukomet (m) 15 DA Saša Ćurčić

5. Odbojka (ž) 20 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

6. Odbojka (m) 12 DA Saša Ćurčić

7. Stolni tenis (ž) 5 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

8. Stolni tenis (m) 5 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

9. Mali nogomet (m) 15 DA Saša Ćurčić

10. Atletika (m) 10 DA Saša Ćurčić

11. Atletika (ž) 10 DA Saša Ćurčić

84

12. Badminton (ž) 5 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

13. Badminton (m) 5 DA Saša Ćurčić

14. Cross (ž) 4 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

15. Cross (m) 4 DA Matija Novoselec

zamjena za D. Bajsić

16. Šah (ž) 4 DA Saša Ćurčić

17. Šah (m) 4 DA Saša Ćurčić

Prema mogućnostima ŠSD-a pratit će se i ostala organizirana natjecanja osnovnih škola na nivou

Bjelovarsko-bilogorske županije (mali nogomet za djevojčice, proljetni i jesenski kros, utrka obilježavanja Dana

grada Bjelovara, Terry Fox, ostalo .U sklopu rada ŠSD-a i ove godine funkcionirat će Univerzalna sportska škola

za učenike razredne nastave i to u tri grupe (1. i 2. razredi u jednoj, a 3. i 4. razredi u 2. i 3.grupi )

3. Školski sportsko društvo I. osnovne škole Bjelovar bit će otvoren prema svim učenicima škole koji žele naučiti nešto više o određenom sportu. Na satovima slobodnih aktivnosti izvršit će se selekcija učenika koji će predstavljati svoju školu na natjecanjima svih rangova s obzirom na postignute rezultate (međuopćinski i županijski rang, državna poluzavršnica i završnica).

Treninzi će se organizirati prema zaduženjima učitelja odnosno stručnih suradnika (prema potrebi) u

školsko-sportskoj dvorani.

4. Odbor sačinjavaju: a) predstavnici škole učitelji i stručni suradnici I. OŠ Bjelovar:

- Matija Novoselec zamjena za D. Bajsić - Saša Ćurčić, prof.

b) Predstavnik Grada Bjelovara c) predstavnik roditelja

5. ŠSD «Prva» planira obnavljanje fonda rekvizita i pomagala prema mogućnostima i dobivenim financijskim sredstvima radi što kvalitetnijeg izvođenja redovne nastave TZK-e i INA. Voditelj ŠSD-a «Prva» :

Matija Novoselec zamjena za D. Bajsić

7.11.7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UČENIČKE ZADRUGE „KOŠNICA“

(sve sekcije nisu stalno aktivne nego prema potrebi)

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

rujan Voditelji sekcija Voditeljica zadruge

Donošenje programa rada sekcija Sastanak s voditeljima sekcija učeničke zadruge

Voditelji sekcija Voditeljica zadruge

Izrada godišnjeg plana rada Učeničke zadruge Košnica

Dogovor o programu rada učeničke zadruge

Školski odbor Ravnateljica

Usvajanje godišnjeg programa rada UZ

Usvajanje godišnjeg programa UZ

Mladi kemičari Izrada mirisnih vrećica lavande Lavanda u svakodnevnom životu

Od sjemena do začina na kuhinjskom stolu

Punjenje vrećica za čaj (osušenim cvjetovima bazge) i bočica (kantarionovim uljem)

Ljekovita svojstva biljaka (bazga ,gospine trave)

Vrijeme nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

85

realizacija

listopad Voditelji sekcija Voditeljica zadruge

Upis novih članova Motiviranje učenika na članstvo u UZ

Od sjemena do začina na kuhinjskom stolu

Upis novih članova Sadnja začinskog bilja (origana, peršina, celera, kopra, bosiljka)

Sijanje i sadnja začinskog bilja

Rukotvorine -Učenici 2.b , učiteljica Jasenka Aušperger

Izrada dekorativnih kutija Motiviranje učenika na suradnju s drugim sekcijama

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

studeni Marijana Burić, voditeljica Podmlatka Crvenog križa i učenici

Izrada božićnih ukrasa Božićni sajam

Učiteljica Sanela Cvančić i učenici 3.c razreda

Izrada ukrasa za Božić Božićni sajam

Sanela Filipović i učenici PŠ Klokočevac Domaćinstvo

Pečenje božićnih kolača; izrada prigodnih ukrasa

Božićni običaji

Marijana Jambrušić Korunčev i učenici 2.a

Pečenje božićnih kolača; izrada prigodnih ukrasa

Božićni običaji

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

prosinac Voditelji sekcija Voditeljica zadruge Sve sekcije i njihovi članovi

Sudjelovanje u manifestaciji, uređenje prostora, prodaja prigodnih umjetničkih predmeta

Božićni sajam

Eko grupa – Sandra Kamber i učenici

Izrada božićnih ukrasa od eko materijala

Adventski sajam

Učiteljica Sanela Cvančić i učenici 3. C razreda

Izrada ukrasa za Božić Božićni sajam

Rukotvorine -Učenici 2.b , učiteljica Jasenka Aušperger

Izrada ukrasa za bor Božić

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

siječanj Mladi kemičari Izrada ukrasnih kutija (ambalaže) za ljekovite pripravke

Kemija u svakodnevnom životu

Vezilje – učiteljica Ana Savić i učenici

Izrada mirisnih vrećica lavande Lavanda u svakodnevnom životu

Vrtlari – učiteljica Mirjana Matenda, učenici i roditelji

Prikupljanje i priprema sadnica za mirisni vrt, zemlje i teglica

Mirisni vrt

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

veljača Od sjemena do začina na kuhinjskom stolu

Prikupljanje i sušenje dijelova začinskog bilja

Začini u svakodnevnom životu

Sanela Filipović i učenici PŠ Klokočevac Sekcija: Domaćinstvo

Izrada prigodnih ukrasa sa simbolikom ljubavi

Valentinovo

Marijana Jambrušić Korunčev i učenici 2.a ; Domaćinstvo

Izrada prigodnih ukrasa sa simbolikom ljubavi

Valentinovo

86

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

ožujak Mladi kemičari Izrada ljekovitih pripravaka Kemija u svakodnevnom životu

Od sjemena do začina na kuhinjskom stolu

Prikupljanje i sušenje dijelova začinskog bilja

Izrada vrećica za pakiranje začinskog bilja

Marijana Burić, voditeljica Podmlatka Crvenog križa

Izrada dekorativnih predmeta i ukrasnih platnenih vrećica

Uskrs

Rukotvorine Učenici 2.b, učiteljica Jasenka Aušperger

Uskrs - pisanica Uskrs

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

travanj Eko grupa – Sandra Kamber

Izrada eko ukrasa za Uskrs Uskršnji sajam i prodajna izložba

Marijana Burić, voditeljica Podmlatka Crvenog križa

Izrada dekorativnih predmeta i ukrasnih platnenih vrećica

Tema-proljeće

Učiteljica Sanela Cvančić i učenici 3.c razreda

Izrada proljetnih ukrasa Proljetna radionica; ukrasi

Sanela Filipović i učenici PŠ Klokočevac Domaćinstvo

Izrada pisanica Uskrsni običaji

Rukotvorine Učenici 2.b, učiteljica Jasenka Aušperger

Izrada pisanica Uskrs

Vrtlari – učiteljica Mirjana Matenda, učenici i roditelji

Sadnja mirisnog vrta Mirisni vrt

Mali cvjećari i Eko grupa PŠ Ciglena

Radionice o uzgoju i sadni bilja Uskrs

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

svibanj Voditelji pojedinih sekcija Sve sekcije zadruge Voditeljica zadruge

Organizacija izložbe prije priredbe povodom Dana škole – majčinog dana

Dan škole – Majčin dan

Mladi kemičari Izrada ljekovitih pripravaka Izrada balzama za usne, tinktura ili krema te oparaka

Učiteljica Sanela Cvančić i učenici 3.c razreda

Izrada poklona za Majčin dan Majčin dan

Vezilje – učiteljica Ana Savić i učenici

Izrada poklona za Dan škole - Majčin dan

Dan škole - Majčin dan

Vrijeme realizacije

nositelji Poslovi i zadatci Program - teme

lipanj Voditelji pojedinih sekcija Sve sekcije zadruge Voditeljica zadruge

Analiza rada u protekloj školskoj godini

Analiza rada

Voditeljica Učeničke zadruge:

Klaudija Aušperger, dipl.ing.

87

7.12. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA TAJNIŠTVA ŠKOLE

I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE Djelatnosti tajništva i administrativno-tehničke službe sastavni je dio cjelokupnog rada škole, a obuhvaćaju:

1. Administrativne poslove, evidenciju i statistiku 2. Financijske i knjigovodstvene poslove 3. Čišćenje i održavanje čistoće 4. Prehranu učenika, ekonomat 5. Prijevoz hrane, učenika i učitelja 6. Tehničke poslove i održavanje instalacija

RAD ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE

FINANCIJSKI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

-organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi,

– u suradnji s ravnateljem, izrađuje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo

izvršavanje,

– vodi poslovne knjige u skladu s propisima,

– kontrolira obračune i isplate putnih naloga,

– sastavlja godišnje i periodične financijske te statističke izvještaje,

– priprema operativna izvješća i analize za školski odbor i ravnatelja škole te za jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave,

– priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti,

– surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima,

– usklađuje stanja s poslovnim partnerima,

– obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC),

– obavlja i dodatne računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti

koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– obavlja i ostale računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada

škole i drugih propisa

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

-obračunava isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima, izrađuje platne liste, vodi evidencije kredita

zaposlenika i sve poslove vezane uz obračun i isplatu plaće zaposlenika, obračunava isplate po ugovorima o djelu,

evidentira, obračunava i isplaćuje putne naloge, vodi evidenciju radnog vremena, vodi sve poslove vezano za popis imovine,

obračunava i isplaćuje plaće za pomoćnike u nastavi, zaposlenike na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja

radnog odnosa, zaposlenike u produženom boravku, radi blagajničke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz

godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa

ČIŠĆENJE I ODRAŽAVANJE ČISTOĆE

SPREMAČ/SPREMAČICA

-čišćenje i održavanje prilaza i ulaza u školu, školskih učionica, kabineta, radionica, sanitarnih čvorova, hodnika, hola,

stubišta, blagovaonice, knjižnice, školsko- sportske dvorane, tribina, svlačionica, uredskih prostorija i svih drugih prostorija

škole te vanjskog okoliša,

– čišćenje i održavanje vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala i poslove dežurstva i dostavljanja pošte

-održavanje biljaka u cjelokupnom školskom prostoru i okolišu škole

- održavanje školskog akvarija

-pomoć u dežurstvima dežurnih učitelja (red i mir na početku i kraju nastavnog dana, za vrijeme malih i velikih odmora

učenika)

- vođenje evidencije korištenja korisnika školsko-sportske dvorane

88

- ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa

KUHARICA

-obavlja poslove planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele obroka, čišćenja i održavanja posuđa, kuhinje,

blagovaonice, sanitarnog čvora, ostalih prostora uz kuhinju, usklađivanje jelovnika prema potrebi,

- priprema i kuha ručak/večeru za potrebe ugošćavanja,

- neposredna suradnja s ravnateljem i ostalim zaposlenicima škole i dobavljačima

- ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

TEHNIČKI POSLOVI I ODRŽAVANJE INSTALACIJA

U MATIČNOJ I PODRUČNIM ŠKOLAMA

DOMAR/LOŽAČ/ŠKOLSKI MAJSTOR /VOZAČ

Domar/ložač/školski majstor:

- rukovodi i brine o radu kotlovnica, toplinskih stanica i drugih uređaja grijanja te uključuje i isključuje uređaje u kotlovnici i

grijača tijela , obavlja popravke istih, obavlja popravke na vodovodnim instalacijama i u sanitarnim prostorima , dežura na

porti, dostavlja poštu iz područnog poštanskog ureda i iz škole u poštanski ured i institucije s kojima škola surađuje

-obavlja poslove ekonoma( narudžba namirnica, uskladištenje namirnica, vođenje skladišta i skladišnih kartica – primke,

izdatnice, odnosno pravdanje utroška hrane)

- obavlja poslove nabave materijala za održavanje objekata, nabavu materijala za nastavu ,nabavu uredskog materijala,

nabavu sredstava za čišćenje i distribuira isto prema zahtjevnici

-popravlja školski inventar, izrađuje panoe, police i jednostavniji namještaj, liči zidove i inventurni namještaj i stolarije ,

vodi evidenciju i održavanje protupožarnih aparata, kontrolira točnost školskih satova i reguliranje istih, vrši dnevni obilazak

objekata radi uočavanja i evidentiranja kvarova i oštećenja na objektima, održava i izvodi manje popravke alata i strojeva za

rad, obavlja poslove pripremanja elektroničkih uređaja i razglasa za potrebe održavanja sastanaka, školskih aktivnosti i

priredaba, obavlja jednostavnije poslove na električnim instalacijama i elektroničkim uređajima, odnosi na popravak

elektroničke uređaje u ovlaštene tvrtke,

-obavlja poslove gospodarenja, zbrinjavanja, odlaganja i otpremanja otpada za recikliranje (elektronički otpad , papir,

plastika, i dr. )

-održava prilaz i ulaz u školu ,vrši poslove održavanja objekta škole i njezina okoliša - košenje travnjaka, šišanje živice,

čišćenje snijega po potrebi neovisno o radnom vremenu, čišćenje odvodnih kanala i ostalo,

- ostali poslovi prema nalogu ravnatelja i tajnika škole i po potrebi ostalih administrativno- tehničkih radnika i učitelja i

stručnih suradnika

- ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

Vozač:

-prijevoz hrane u područne škole

-prijevoz učenika i učitelja prema potrebi

-dostava obavijesti ,pošte , materijala za nastavu i ostalog materijala u područne škole

-održavanje, čišćenje i vođenje evidencije o potrošnji goriva i kilometraže te evidencija o servisiranju službenog vozila i

sezonskoj promijeni guma na vozilu

-neposredna suradnja s ravnateljem, učiteljima , ostalim zaposlenicima škole

-ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

TAJNIK

NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI

-izrada normativnih akata, ugovora, rješenja , odluka

-praćenje i provođenje propisa

KADROVSKI POSLOVI

-zasnivanje i prestanak radnog odnosa, evidencije radnika i unos podataka o radniku u Registar zaposlenih u javnom sektoru,

prijava i odjava radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama HZZO i HZMO,

- izrada rješenja o korištenju godišnjih odmora te kontrola istih, ostale evidencije radnika

89

OPĆI I ADMINISTRATIVNO-ANALITIČKI POSLOVI

-suradnja s ravnateljem ,stručni suradnicima, učiteljima , voditeljem računovodstva , ostalim zaposlenicima škole ,rad sa strankama, suradnja s tijelima upravljanja i radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport – sudjelovanje u pripremi sjednica , vođenje dokumentacije školskog odbora, zapisnik ŠO, - priprema i izrada saziva

kolegijalnih tijela

– obavljanje i dodatnih poslova koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-suradnja s institucijama

-poslovi osiguranja učenika, zaposlenika škole i osiguravanje imovine

- sastavljanje i dostavljanje svih obavijesti za djelatnike, članove Školskog odbora, učenike i roditelje

- Ispisivanje odluka, saziva sjednica učiteljskih i razrednih vijeća, ispisivanje rješenja (stažiranje pripravnika, imenovanja raznih

komisija), primanje, urudžbiranje i otpremanje pošte

- vođenje cjelokupne statistike i školske arhive

- nabava pedagoške dokumentacije

- ispisivanje, umnožavanje Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa za proteklu godinu

- ispisivanje, umnožavanje Godišnjeg plana i programa za tekuću školsku godinu

- ispisivanje Odluka o godišnjim i tjednim zaduženjima učitelja i stručnih suradnika

- ispisivanje, umnožavanje Školskog kurikuluma za tekuću školsku godinu

- redovito praćenje zakonskih propisa iz radnog odnosa i drugih propisa vezanih uz rad škole

- redovito praćenje službene periodike

- redovito praćenje odgojno-obrazovne literature

- sudjelovanje na stručnim usavršavanjima

– obavljanje i ostalih administrativnih poslova koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

VIII. INTEGRACIJA UČENIKA U PRODUŽENI BORAVAK

HETEROGENA GRUPA “OSMIJEH“ - 3. i 4.R.

HETEROGENA GRUPA „BISTRIĆI“ - 1. i 2. R.

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne

nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne

vrijednosti.

Suvremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi koje

nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Samostalan boravak kod

kuće često izlaže dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tijekom radnog dana nameću

potrebu za organiziranom brigom o djetetu. Škole time dobivaju novu i zahtjevniju ulogu koja od zaposlenika

zahtijeva organiziraniju skrb za dijete tijekom cijelog dana. Produženi dnevni rad nakon redovite prijepodnevne

nastave – produženi boravak, jedan je od modela kojim se mogu kvalitetno i sustavno riješiti navedeni

problemi, osobito u urbanim sredinama. Uloga produženog boravka će biti maksimalno i racionalno iskorištena

jer će pružiti nebrojene mogućnosti djelovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog djeteta u kvalitetnu

osobu, korisnu svojoj obitelji i zajednici.

RAD U PRODUŽENOM BORAVKU

Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave, ali i cjelovitiji i bogatiji. Ne svodi se samo na

pisanje zadaće i dovršavanje jutarnjeg posla. Učiteljica u PB-u određuje vježbe i zadatke pomoću kojih provodi

90

sate učenja. Cilj je naučiti djecu kako učiti, istraživati, proučavati, podučavati, pomagati. Rad u boravku snažno

utječe na emocije učenika, sigurnost u sebe, samopoštovanje, povjerenje u prijatelje, suradnju, pomaganje,

odgovornost, znatiželju, samopoštovanjem, zdrav moral, osjećaj uspješnosti, snalažljivost, okretnost, pravo na

pogrešku i prihvaćanje pogrešaka kod sebe i drugih.

U produženom boravku povezuju se igra, učenje i rad.

Nakon redovite prijepodnevne nastave organizira se produženi boravak u školi za učenike od prvog do četvrtog

razreda osnovne škole. Radno vrijeme i organizacija rada u školi mogu biti fleksibilni.

Boravak i rad prema takvom obliku organizira se od 11:00 sati ujutro do 16:00 sati poslije podne rad je

prilagođen satnici dopodnevne nastave.

Kako bi učinkovitost i krajnji cilj – uspjeh, rast i razvoj djeteta bila maksimalna, preporuka

je da se učitelj P/B i učitelji koji rade u nastavi svakodnevno dogovaraju i usklađuju svoje aktivnosti. Vrijeme za

dogovaranje i usklađivanje aktivnosti je po potrebi.

Stručni tim sačinjavaju i učitelj vjeronauka i stranog jezika, pa je poželjno da se i oni uključe u zajedničko

planiranje aktivnosti. Svi bi trebali raditi u timu, te zajedno planirati i programirati određene aktivnosti.

U odjelu produženog boravka djelujem jedinstveno, suradnički, dogovorno, sveobuhvatno i integrirano s

čitavim razrednim odjelom. Zajedno surađujem s roditeljima, održavam roditeljske sastanke i pojedinačne

individualne razgovore s roditeljima. U ravnopravnom sam položaju prema učenicima i roditeljima.

Slijedeći načela kurikularnog pristupa, a u skladu s načelima lokalnog i školskog kurikuluma, unutarnja

organizacija nameće svakoj školi odgovornost u kreiranju tjednog i dnevnog rasporeda aktivnosti. Kreiram

svakodnevni rad s učenicima, u skladu sa zakonitostima struke.

CILJEVI realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja(tri

opća cilja)

1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe 2. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi siti

doprinijeli dobru u društvu 3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

Specifični ciljevi:

potpun i harmoničan razvoj djeteta

važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala)

fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja)

izmjena mnogobrojnih pristupa učenju

učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje

ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje

osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju

pismenost (jezična i matematička)

razvoj osjećaja za hrvatski identitet

razvijanje duhovne dimenzije života

europska i globalna dimenzija modernog življenja

pluralizam, poštivanje različitosti i važnost tolerancije

funkcioniranje kurikuluma u odnosu na jednakost i korektnost pristupa u obrazovanju

partnerstvo u obrazovanju

uloga tehnologije u obrazovanju

briga o djeci s posebnim potrebama

temeljna uloga obrazovanja u ranom djetinjstvu

olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja

uloga rada u produženom boravku u postavljanju uzorka za cjeloživotno učenje

91

KLJUČNA PODRUČJA RAZVOJA

Harmoničan razvoj tijela i duše: zadovoljavanje potrebe za kretanjem i ustanovljavanjem kulture kretanja;

popravljanje koordinacije pokreta, osjećaja za ritam i slušanje; komuniciranje s osnovnim postavkama zdravog

načina života; utemeljenje osnovnih navika koje služe svrsi; obogaćivanje emocionalnog života; poboljšanje

poznavanja samog sebe i drugih; realistična samoevaluacija; jačanje potreba za interpersonalnim vezama.

Lakoća procesa socijalizacije i komunikacije: utemeljenje intelektualnih, emocionalnih i moralnih osobina

ličnosti; upoznavanje i uvježbavanje pravilnog ponašanja; jačanje osjećaja jednakosti u vezama; usvajanje

praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima.

Utemeljenje osnova jezične komunikacije: postizanje solidne uporabe jezika, usmeno i pisano, temeljnih

sposobnosti i vještina; ciljani razvoj mentalnih sposobnosti; utemeljenje vještina za samoučenje i

samoedukaciju.

Uz postizanje vještine preciznog i tečnog čitanja, od učenika prvog do četvrtog razreda zahtijeva se razvijanje

temeljne vještine interpretativnih, kritičkih i kreativnih čitateljskih vještina i izražajnog čitanja i recitiranja.

Učenje pisanih slova prvi je korak u učenju uporabe pisanog jezika. Automatskom pisanju prethodi učenje

oblika i spajanja slova. Učenici moraju biti osposobljeni dovoljno brzo pisati da pisanje koriste kao alat.

Zahtjev razvijanja lijepog rukopisa, ekonomične i uredne organizacije teksta i uporabe standardnih i urednih

slova ne sprječava individualne osobitosti rukopisa. Učenici moraju naučiti pisati bez izostavljanja, zamjene ili

ispuštanja slova.

Utemeljenje osnova matematičke, logičke i znanstveno-tehnološke pismenosti: aktivnosti kreativnog, jasnog i

logičnog rješavanja problema; otkrivanje, redanje, klasificiranje, generaliziranje, skiciranje, računanje i

mjerenje; primjena matematičkih znanja u različitim konceptima; uporaba riječi, brojeva, simbola, grafova,

tabela, dijagrama i modela za objašnjenje matematičkih zakonitosti; korištenje prikladnog matematičkog

zapisa, matematičke i ostale terminologije vezane uz prirodne znanosti, verbaliziranje– matematički jezik;

podupiranje rješenja verbalnom i simboličnom djelatnošću; uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologija

(ICT); uvježbavanje i razvoj radno-praktično-tehničkih vještina .

Kulturno-umjetničko područje razvoja: osposobljavanje za primanje emocionalnih, moralnih i estetskih

vrijednosti u literarnim i likovnim radovima, čitanje kvalitetne poezije i proze; upoznavanje s klasičnom i

prikladnom hrvatskom i stranom literaturom.

Pozornost se obraća književnim, povijesnim i umjetničkim stajalištima bliskim uzrastu učenika.

Igre, šport i rekreacija: stalno zadovoljavanje potreba za kretanjem; igre oponašanja, dječje igre iz narodne

tradicije, improviziranje igara u samostalnoj režiji, popravljanje koordinacije pokreta, grupno improviziranje

igara popraćeno ritmom, pokretom i mimikom; elementarne igre, momčadske igre, sportovi, društvene igre

koje razvijaju um i logičko zaključivanje.

U organizaciji je moguće omogućiti učenicima aktivnosti koje uključuju učenje stranog jezika, treniranje nekog

športa (uz trenera) ili aktivnosti koje se dogovaraju s određenim učiteljima

SADRŽAJI PROGRAMA

Ostvarivanje ciljeva i razvoj ključnih područja najučinkovitije će se odjelotvoriti usmjeravanjem rada na

sadržaje, teme, ključne pojmove i obrazovna postignuća koja su propisana Nastavnim planom i programom

(MZOŠ,) za određeni razred, u skladu sa zahtjevima HNOS-a, a u dijelu vremena predviđenom za pisanje

domaćih zadaća, ponavljanje, uvježbavanje i primjenu naučenog. Sadržaje će realizirati učitelj u produženom

boravku, ali u dogovoru s učiteljem koji radi u nastavi. Stoga je izuzetno važno sve aktivnosti planirati kako bi se

postigla koherentnost među odabranim sadržajima i usklađenost djelovanja među učiteljima.

Vrijeme predviđeno za realizaciju ostalih područja valja realizirati u skladu s prethodno navedenim ciljevima

rada u produženom boravku, imajući uvijek na umu dob i mogućnosti djeteta.

92

Kreativnost, inovativnost i učiteljska umješnost maksimalno će doći do izražaja pri odabiru igara, literature,

kulturnih sadržaja kao i sadržaja kojima će realizirati zahtjeve za razvojem socijalizacijskih i komunikacijskih te

radno-tehničkih kompetencija. Osobitu pozornost treba posvetiti cjelokupnom razvoju djeteta (holistički

pristup), u zdravu, samostalnu, radno osposobljenu jedinku koja će u budućnosti svojim znanjem, razvijenim

životnim vještinama i stavovima pridonijeti razvoju hrvatskog društva.

DIDAKTIČKO-METODIČKE SMJERNICE

U skladu s ciljevima i zadaćama koje želimo ostvariti i s razvojnim mogućnostima učenika, preporučuje se

izmjenjivati strategije, metode i oblike rada kako bi se djetetu omogućilo da na lak i bezbrižan način uvježbava

programom predviđene sadržaje te maksimalno opušteno provodi svoje slobodno vrijeme. Škola mora postati

učenikov drugi dom, sa svim obilježjima ugodnog, obiteljskog i prijateljskog okružja.

Važna pedagoška načela učenja temelje se na tome da je:

motivirajući faktor dječjeg učenja njegov osjećaj čuđenja i prirodne znatiželje

dijete aktivno u procesu svog učenja

postojeće dječje znanje i iskustvo temelj je učenja

dječje trenutačno okružje osigurava kontekst učenja

u centru procesa učenja je jezik

dijete je dužno učiti vođenim aktivnostima i metodama otkrivanja

dijete je dužno uputiti u estetsku dimenziju učenja

socijalna i emocionalna dimenzija važan je faktor učenja Načini organizacije i oblici rada:

kurikularni pristup (umjesto predmetno-satnog)

integrirano učenje i poučavanje

multidisciplinarni i kroskurikularni pristup (informacijsko-komunikacijske tehnologije)

timsko i suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

projektna nastava

učenje kroz igru, praksu, učenje za život

fakultativni programi (jezici, športske aktivnosti)

izvan učionička nastava

izvannastavne aktivnosti

UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA (IMPLEMENTACIJA)

Program rada u produženom boravku realizira se u svim raspoloživim prostorijama u školi, uključujući i športsku

dvoranu i igralište.

Nastavni proces odvija se u učionici koja je određena za rad produženog boravka.,

Za pravilnu i zdravu prehranu učenika osiguran je prostor za pripremanje i konzumiranje hrane (školska kuhinja

i blagovaonica). Tijekom boravka u školi učenicima je osiguran doručak, jedan kuhani topli obrok i

poslijepodnevna užina. Kako bi se učenicima omogućilo, a učiteljima olakšalo usvajanje pravila ponašanja za

vrijeme obroka i pravilnih prehrambenih navika, poželjno je da ti prostori budu ugodni, estetski uređeni i

prikladno opremljeni.

S obzirom na to da se radi o maloj djeci (osobito učenicima prvih razreda), u dogovoru s roditeljima osigurane

su strunjače i jastučići za poslijepodnevni odmor.

Prostor u kojima će učenici provoditi veći dio dana ima dovoljno svjetlosti, prostran je, te opremljen audio-

vizualnom opremom, didaktičkim pomagalima i računalom.

Vanjske prostore (školsko igralište) trebalo bi opremiti ljuljačkama, klackalicama i sličnim pomagalima.

93

Za raznovrsne učeničke aktivnosti bilo bi poželjno osigurati dovoljno materijala (papiri, bojice, škare i ljepila,

platno, žica, drvo…)

Usvajanje higijenskih navika zahtijeva dovoljnu količinu sapuna i papira te umivaonik za pranje ruku (po

mogućnosti ne samo u sanitarnom čvoru).

U opremanju prostora aktivno su se uključili i roditelji (dijete može donijeti omiljenu igračku, knjigu i sl.)

PRIMJERI AKTIVNOSTI UNUTAR PODRUČJA (OKVIRNI KURIKULUM)

PODRUČJA

AKTIVNOSTI

PLAN

NAČINI ORGANIZACIJE I

OBLICI RADA

JEZIČNO-

KOMUNIKACIJS

KO

slušanje i govorenje

uočavanje zvukova u prostoru (zvuk, ton, glas)

glasovna analiza i sinteza

analitičke vježbe-rastavljanje riječi na slogove i glasove

vježbanje uporabe malih i velikih tiskanih i pisanih slova

čitanje, pisanje, recitiranje

artikulirano i razumljivo govorenje

vježbanje pravilnog naglašavanja riječi i rečenica

pokazivanje emocija izrazom lica

povezivanje neverbalne komunikacije sa sadržajem teksta za vrijeme čitanja i tumačenje govora tijela

situacijska dramatizacija: pozdravljanje, predstavljanje, postavljanje pitanja, izricanje zahtjeva, iskazivanje zahvalnosti

reproduciranje priča uz pomoć lutaka

igranje uloga

glasno čitanje utemeljeno na prirodnom govoru

sudjelovanje u diskusijama i debatama radnih skupina

kritičko i kreativno čitanje

vježbanje urednog, čitkog i jasnog pisanja

komunikacija s različitim medijima

pravilna uporaba rječnika, dječjih enciklopedija i leksikona

učenje stranih jezika

Tjedno zaduženje

učitelja koji radi u

P/B je 25 sati.

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

učenje kroz igru, praksu,

učenje za život

fakultativni programi

izvanučionička nastava

izvannastavne aktivnosti

uočavanje prostora i odnosa u prostoru

analiza i sinteza elemenata prostora i površine, oblik, znak

interpretacija informativnih i svakodnevnih tekstova

prikupljanje informacija (putem medija i izvještavanje o prikupljenome)

aktivnosti rješavanja problema u svrhu

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

94

MATEMATIČKO

-LOGIČKO,

ZNANSTVENO-

TEHNOLOŠKO

spoznavanja i razumijevanja zakonitosti

aktivnosti kreativnog, jasnog i logičnog rješavanja problema

otkrivanje redanje klasificiranje generaliziranje ,skiciranje računanje i mjerenje

primjena matematičkih znanja u različitim konceptima

uporaba riječi, brojeva, simbola, grafova, tabela, dijagrama i modela za objašnjenje matematičkih zakonitosti

korištenje prikladnog matematičkog zapisa, matematičke terminologije, verbaliziranje matematički jezik

podupiranje rješenja verbalnom i simboličnom djelatnošću

primjena usvojenih matematičkih postupaka na drugim matematičkim problemima

uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT)

uvježbavanje i razvoj radno-praktično-tehničkih vještina

timsko –suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

učenje kroz igru, praksu,

učenje za život

izvanučionička nastava

izvannastavne aktivnosti

SOCIJALIZACIJA,

ODNOS PREMA

SEBI,

ZDRAVLJU,

OKOLINI I

RADNIM

OBVEZAM

implicitno i eksplicitno razvijanje prikladnih moralnih vrijednosti, osjećaja za vlastitu i kolektivnu odgovornost, pozitivnih osobina ličnosti te osobnog kodeksa moralnog ponašanja

vježbanje vještina za samoučenje

odgovorno, temeljito i redovito pisanje domaćih uradaka

usvajanje tehnika samostalnog i suradničkog učenja

učenje i vježbanje pravila ponašanja u razredu, školi i na školskom igralištu

slušanje i slijeđenje upute

promatranje aktivnosti osoba u neposrednoj dječjoj okolini

sudjelovanje u aktivnostima zajednice

skrb o sebi drugima

uočavanje osnovnih postavki zdravog načina života

razvijanje i unaprjeđivanje zdravstveno-higijenskih navika

učenje i prihvaćanje zdravih prehrambenih navika (zdravi jelovnik)

učenje tehnika opuštanja i relaksacije

vježbanje socijalnih odnosa između odraslih i djece i djece i djece

usvajanje praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima

učenje prava i odgovornosti u demokratskom društvu

razvijanje kooperativnosti, odgovornosti, lojalnosti skupini, učenju,

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

učenje kroz igru, praksu,

učenje za život fakultativni

95

igranje uloge vođe i istraživača

svladavanje umijeća snalaženja u sukobu

diskutiranje i zauzimanje pravilnog stava prema zdravom okolišu

pisanje kritika i ekoloških preporuka

citiranje ekoloških poruka

programi

izvanučionička nastava

izvannastavne aktivnosti

KULTURNO-

UMJETNIČKO

taktilne, olfaktivne, gustativne aktivnosti

razvijanje osjećaja za ritam i slušanje

povezivanje govora s ritmičkim kretnjama

pjevanje, sviranje

pokret, ples

slikanje, risanje, oblikovanje, dizajn

posjet kazalištima, galerijama, koncertima, kinima

upoznavanje nacionalnog blaga i hrvatske baštine

razumijevanje uloge religije u razvijanju društva, osobnih i socijalnih vrijednosti

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

projektna nastava

učenje kroz igru, praksu,

učenje za život

fakultativni program , tečajna

nastava

izvanučionička nastava

izvannastavne aktivnost

IGRE, ŠPORT,

REKREACIJA

izvođenje pokreta i suvislih kretnji

razvijanje osjeta gibanja i položaja pojedinih dijelova tijela

igre oponašanja

dječje igre narodne tradicije

improviziranje igara u samostalnoj režiji

popravljanje koordinacije pokreta

grupno improviziranje igara popraćeno ritmom, pokretom i mimikom

elementarne igre

momčadske igre

športovi

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko – suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

projektna nastava ,učenje

kroz igru, praksu, učenje za

život

fakultativni programi

Napomena: učitelji kao kompetentni stručnjaci mogu nadopuniti primjere aktivnosti u određenim područjima u

skladu s razvojnim zahtjevima i Nastavnim planom i programom, a prema novoj odgojno-obrazovnoj paradigmi

koju promiče HNOS.

DODATNE PLANIRANE AKTIVNOSTI- druženje s gradonačelnikom u lipnju i prosincu, božićna razredna

svečanost uz domjenak, te razredni maskenbal u veljači. Odlazak na poludnevni izlet u posjet Aeroklubu“

Brezovac“. Odlazak na ručak u posljednjem školskom tjednu, petkom šetnja i sladoled ovisno o vremenskim

prilikama.

Izrada prigodnih čestitki za učitelje i roditelje. Kreativno uređivanje učionice.

Posjet knjižnici i književniku koji će tada gostovati. Natjecanje u lijepom ponašanju i kako se jede priborom za

jelo. Stvaranje rječnika stranih riječi kroz školsku godinu.

96

ZAKLJUČAK

PRODUŽENI BORAVAK JE MJESTO ISTRAŽIVANJA, MAŠTANJA, IGRANJA, STVARANJA, UČENJA I POMAGANJA!

Mnogi učenici će zauvijek pamtiti naučeno iz produženog boravka kroz čitav život!!!!

Rad u produženom boravku izazov je za učitelje i učenike. Imajući na umu temeljne zakonitosti struke, krajnji

cilj (postignuće) i želju da učenik kvalitetno, svrsishodno, kreativno i ugodno provodi svoje vrijeme u školi,

nebrojene se mogućnosti otvaraju učitelju koji želi ispuniti sve svoje kreativne potencijale.

IX. PLAN INVESTICIJA U ŠK. GOD. 2018./2019.

MATIČNA ŠKOLA PROCIJENJENA

VRIJEDNOST U KN

INVESTITOR

1. Nabava knjiga za školsku lektiru i ostale knjižne građe 30.000,00 MZO, Grad Bjelovar, vlastita sred.

2. Ugradnja krovne ploče iznad vanjskih stepenica – ulaza na

tribine i u dvoranu

40.000,00 Grad Bjelovar

3. Rasvjeta u učionicama- staro krilo 50.000,00 Grad Bjelovar

4. Nabava novih garderobnih ormarića 70.000,00 Grad Bjelovar ,vlastita sredstva

5. Adaptacija garderobe i prenamjena u učionicu 50,000,00 Grad Bjelovar

5. Adaptacija sanitarnog čvora uz školsko-sportsku dvoranu 50.000,00 Grad Bjelovar

6. Ugradnja zavjesa na starom i novom krilu škole 40.000,00 Grad Bjelovar, Vlastita sredstva

7. Ugradnja podne obloge na neiskorištenom dijelu tavana 40.000,00 Grad Bjelovar

8. Sanacija gornje limarije odvoda te dijela fasade na bočnom

zidu objekta uz dvoranu

30.000,00 Grad Bjelovar

9. Zamjena kopelitnih obloga na dijelu fasade dvorane i

postavljanje čelične mreže

60.000,00 Grad Bjelovar

10. Ugradnja podizne rampe na parkiralištu 40,000,00 Grad Bjelovar

PŠ CIGLENA VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Asfaltiranje igrališta i pristupne staze 25.000,00 Grad Bjelovar, Mjesni odbor

2. Izrada ograde oko školskog dvorišta 30.000,00 Grad Bjelovar, Mjesni odbor

3. Energetska obnova objekta Grad Bjelovar

PŠ NOVE PLAVNICE VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Energetska obnova objekta Grad Bjelovar

2. Izrada ograde ispred parka objekta 30.000,00 Grad Bjelovar

PŠ KOKINAC VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Sanacija krovišta objekta škole 30.000,00 Grad Bjelovar

2. Adaptacija sanitarnog čvora 50.000,00 Grad Bjelovar

PŠ KLOKOČEVAC VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

97

1. Energetska obnova Grad Bjelovar

PŠ TOMAŠ VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Adaptacija sanitarnog čvora 50,000,00 Grad Bjelovar

2. Spuštanje stropa u učionici i hodniku 30,000,00 Grad Bjelovar

SVE ŠKOLE Informatizacija učionica 80.000,00 MZO, Grad Bjelovar, vlastita sred.

UKUPNO: 825.000,00

X. PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE U

I. OSNOVNOJ ŠKOLI BJELOVAR Na temelju točke 6.2. Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije 2006. – 2009. obveza odgojno-obrazovnih

ustanova je da u djece razvija moralne i društvene vrijednosti koje imaju iznimnu ulogu u sprječavanju

korupcije što omogućava odgajanje društva u cjelini protiv korupcije. I. osnovna škola Bjelovar donijela je

program suzbijanja korupcije koji će se provoditi kroz nastavni plan i program od 1. do 8. razreda i sastavni je

dio Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2018./2019.

1. SAT RAZREDNIKA

Kod djece razvijati poštenje, pravednost, ravnopravnost, jednakost i sigurnost učenika

Ukazivati da korupcija povećava i zaoštrava društvene razlike, potiče nastojanja da se nepoštenim načinom živi iznad mogućnosti i obogaćuje omalovažavanjem vrijednosti strpljivog rada, štednje i poštenja

Ukazivati djeci da ulaskom u EU treba prihvaćati nove društveno-kulturne vrijednosti, ali i očuvati vlastiti kulturni, povijesni i nacionalni identitet i njegove vrijednosti

Razvijati etičke dimenzije potrebne za život dostojan čovjeka, razvijati vlastite stavove, javno iskazivanje mišljenja, motivacije, vlastite volje, međusobnog poštivanje u odnosu učenik – učitelj – djelatnik kao i naučiti djecu značenju važnih pojmova

2. ODGOJNO-OBRAZOVNE ZADAĆE

Ukazivati na vrijednost znanja i učenja kao individualnog i društvenog dobra, poučavati individualnim i kolektivnim pravima i odgovornostima, stavovima, vještinama i činjenicama

Pravednost ocjenjivanja

Implementacija vanjskog vrednovanja učenika i škole 3. ZADAĆE ŠKOLE KAO USTANOVE

Osmisliti zajedničke radionice učenika i roditelja vezane uz moralne i društvene vrijednosti,

Provoditi tematske radionice kroz izvannastavne aktivnosti

Organizirati zajedničke roditeljske sastanke

Transparentno i odgovorno koristiti namjenska materijalna sredstva

Transparentnost financijskog sustava škole i stručnog rada u njoj

Ravnateljica: Tatjana Landsman, prof.,v.r.

Predsjednica Školskog odbora: Mirjana Matenda, dipl.uč. savjetnica,v.r.