14
I.osnovna škola Dugave Novi Zagreb PREGLED AKTIVNOSTI Međunarodna Eko škola www.os-dugave.hr

I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

I.osnovna škola Dugave Novi Zagreb

PREGLED AKTIVNOSTI

Međunarodna Eko škola

www.os-dugave.hr

Page 2: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti

Dani kruha

„Putuj pametnije, živi kvalitetnije“

Page 3: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Naša škola ima dugačku šahovsku

povijest, a nova šahovska era u Dugavama

započela je 1995. godine kad je u I. OŠ

Dugave došao Ţeljko Brdal, profesor povijesti i zemljopisa. Kao veliki

šahovski entuzijast iste je godine započeo sa okupljanjem učenica i učenika

zainteresiranih za bavljenje šahom i osnovao Šahovsku školu Dugave.

Njegovim je zalaganjem oţivio interes za šah i od tada je kroz šahovsku

školu prošlo više stotina dugavskih učenica i učenika. Kako su polaznici

šahovske škole stjecali sve veća šahovska znanja zaţeljeli su se i natjecanja

te je voditelj odlučio organizirati šahovske turnire i prvenstva škole.

dio treninga predstavlja analiza šahovskih

partija, a u drugom dijelu se igraju prijateljski

susreti ili sluţbene partije.

Šahovska škola Dugave

Šahovski se treninzi odrţavaju jedanput tjedno u trajanju od dva školska

sata. Svaki je trening podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu trenira se uz

korištenje šahovske literature, rješavaju se tematski problemi, izučava se

teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan

Drugu godinu za redom naša je škola domaćin Ekipnog šahovskog

prvenstva osnovnih škola grada Zagreba. Nakon što smo uspješno

organizirali prošlogodišnje prvenstvo Školski športski savez grada

Zagreba ponovno nam je ponudio domaćinstvo prvenstva što smo

mi kao škola naravno prihvatili. Organizacija prošlogodišnjeg

prvenstva bila je dobra, voditelji su bili zadovoljni organizacijom,

natjecateljima se svidjela atmosfera i okruţenje.

Ekipno šahovsko prvenstvo osnovnih

Škola grada Zagreba

Page 4: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Voditelj Šahovske škole Dugave, profesor Ţeljko Brdal, koji petnaest godina radi u

I. OŠ Dugave, kaţe da šah pozitivno utječe na odgoj mladih učenika šahista, a

istovremeno se razvijaju njihove obrazovne mogućnosti. Osim pozitivnog utjecaja

na odgoj, šahom se moţe utjecati i na poboljšanje obrazovnih sposobnosti.

Tijekom provedbe šahovskih aktivnosti izmijenjuju se učenje i spoznavanje,

vjeţbanje i provjeravanje, stjecanje radnih navika i vještina pa sve do primjene

stečenog znanja u praksi. Rješavanje šahovskih zadataka slično je kao i

rješavanje zadataka iz nekog nastavnog predmeta ili prijemnog testa. Kroz

bavljenje šahom moţe se potaknuti razvoj sposobnosti koje pomaţu u

savladavanju i usvajanju nastavnog gradiva: pamćenje, pozornost, koncentracija,

brzina računanja, vizualno predočavanje, prostorno snalaţenje, prihvaćanje

znakova i simbola, ovladavanje pisanim tekstom, logično razmišljanje i

rasuĎivanje. Tijekom igranja šahovskih partija polaznici vjeţbaju predviĎanje

protivnikovih poteza te ispitivanje ispravnosti vlastitih. Na šahovskom treningu se

moţe izgraditi kultura rada koja uključuje odgovornost prema svom radu, svijest da

se preuzeti zadatak dovrši do kraja, rad se obavlja u predviĎenom vremenu i

radnom prostoru. Sve se to moţe primijeniti na svim razinama obrazovnog sustava

te moţe pozitivno utjecati na obrazovna postignuća.

Odgojne mogućnosti šaha

Page 5: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Eko-projektni dan

.

Svake godine škola provodi eko-projektni

dan. Po učionicama se rade projekti,

prezentacije i radionice na zadanu temu.

Ove godine u sklopu eko-projektnog dana

obiljeţili smo Svjetski dan voda i bavili

smo se energentskim pitanjima.

Page 6: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola
Page 7: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

UNICEF-ov projekt ″Škole za Afriku″

Ove školske godine naša škola uključila se u UNICEF-ov projekt ″Škole za Afriku″ sa

svrhom prikupljanja novčanih priloga za školovanje djece u Etiopiji koja žive u

teškim uvjetima, bez roditelja, ili čije su obitelji u teškoj financijskoj situaciji zbog

čega su često zakinuta za mogudnost obrazovanja ili kasno kredu u školu. S druge

strane, cilj projekta je i razvijati kod učenika svijest o potrebi pomaganja ljudima i

djeci koja žive u teškim životnim uvjetima, razvijati kod djece naše škole

solidarnost, humanost i suosjedanje za tuđe životne teškode. Projekt je osmišljen

na način da naglašeno uključuje i ekološku komponentu s obzirom na to da je I.

osnovna škola Dugave i međunarodna eko-škola pa su u sklopu projekta obrađene i

teme i problemi pitke vode, gladi u svijetu, zagađivanja okoliša, prikupljanja i

recikliranja otpada, potreba štednje i učenje o štetnim posljedicama rasipanja

materijalnih dobara te o utjecaju obrazovanja na sagledavanje ekoloških problema

danas prisutnih u svijetu.

Ovim projektom naša škola pridružila se 194 škole u

Hrvatskoj s više od 60.000 učenika koje su sa svojim

učiteljima, obiteljima i cijelom zajednicom sudjelovale u

projektu “Škole za Afriku”. U sklopu projekta, ove školske

godine u našoj školi organiziran je i održan Božidni sajam u

koji su bili uključeni gotovo svi učenici škole i njihovi

razrednici te veliki broj roditelja. Nastavnici, učenici i roditelji

napravili su božidne ukrase pri čemu je naglasak stavljen na

različitu ambalažu, reciklažni materijal i prirodne materijale.

Za veliki dio ukrasa upotrijebljena je ambalaža prehrambenih

i ostalih industrijskih proizvoda kao što su plastične čaše za

jogurt, kartonske kutije od mlijeka i soka, različita kartonska

ambalaža, bočice i slično, a jedan dio ukrasa bio je napravljen

od prirodnih materijala kao što su drvo, različite sjemenke i

orašasti plodovi i slama.

Page 8: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Sajam je trajao tri dana, a zadnji dan sajma bio je u sklopu završne Božidne priredbe

kojoj su, osim učenika i nastavnika, prisustvovali i roditelji te drugi gosti. Odaziv i

interes za Božidni sajam bio je izuzetno velik tako da su u tri dana rasprodani gotovo

svi ukrasi, igračke i ostali ukrasi, a ukupno je prikupljeno 6.732,00 kune koje su do

dogovorenog roka upladene na žiro-račun UNICEF-ovog projekta ″Škole za Afriku″.

Tamara Božičevid, prof.

Page 9: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Eko grupe

Page 10: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Eko akcije

Page 11: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Eko poruke

Page 12: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

EKO KODEKS

o ŽARULJU GASI, ZEMLJU SPASI

o MANJE SMEĆA I PAPIRIĆA, VIŠE CVIJEĆA I LEPTIRIĆA

o NEMOJ BITI LOŠ, SMEĆE JE ZA KOŠ

o NA SVJEŽEM ZRAKU IGRAJ SE I SKAČI, DA TI ORGANIZAM BUDE

JAČI

o NEK PRIRODA BUDE ČISTA I NAŠA ŠKOLA NEK BLISTA

o PUŠENJE, ALKOHOL, DROGA-PAD

Page 13: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

I.OŠ Dugave

ČLANOVI EKO ODBORA šk. god. 2010./11.

UČENICI

UČITELJI

Nina Telarović i Ivan Čosić Tomislav Cvitanović, ravnatelj

Filip Tadić i Marko Hubak Snjeţana Dautović, soc. pedagog

Matea Suša i Dominik Horvatinović Maristella Hodak, pedagog

Regina Cacan i Dorotea Fidermuc Kristina Pejković, koordinatorica

Petra Vihljancev i Karlo Badanjak Tamara Boţičević, učiteljica EJ

Dario Carić i Dominik Spevec Silvija Čurić, knjiţnjičarka

Marina Mutak i Maja Perica Nataša Ivanov, učiteljica RN

Tomislav Janeš i Magdalena Pavlić Jasminka Šipušić, učiteljica RN

Stjepan Mrganić Snjeţana Blašković, učiteljica RN

Natalija Mihelin, učiteljica RN

Vlasta Brdal, učiteljica RN

Vedrana Matijević, učiteljica RN

Ţana Kučalo, učiteljica kemije

Page 14: I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola