49
PRVA POMOĆ

PRVA POMOĆ

  • Upload
    dijana

  • View
    131

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 1/49

PRVA POMOĆ

Page 2: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 2/49

∗Prva pomoć  je skup postupakakojima se pomaže ozlijeđenoj iliiznenada oboljeloj osobi na mjestudogađaja,prije dolaska itne

medi!inske službe ili drugikvali"!irani zdravstvenidjelatnika#

$#%VO&

Page 3: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 3/49

Page 4: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 4/49

∗ )1V2A/.0-. )1 1O0. OPA0O*)∗ PO1)V % POMOĆ∗  O6)V2-AVA0-. 5PR∗ 1A%*AV2-A0-. +RVAR.0-A∗ (OR(A PRO*)V 3O+A

M-.R. +O-. PA3AVA-%

6)VO*

Page 5: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 5/49

∗ *A20) 0A&1OR V)*A20)7 8%0+5)-A

%0.R.Ć.0O'∗ (O/0) PO2O6A- O0.V)-.3*.0O',+O-) &)3. )

)MA *A()20% 5)R+%2A5)-%∗ P)7)/+A PO*PORA %0.R.Ć.0OM∗ 1A&R6AVA0-. *OP2)0.∗ (R1 ) %&O(A0 *RA0POR*∗ 1A3*)*A O& MO'%Ć)7 O12-.&A PR)2)+OM *RA0POR*A

M-.R. 1A O&R6AVA0-.

6)VO*A

Page 6: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 6/49

∗ 0A 0.O&2O6.0% PRV% POMOĆ∗ PA3AVA0-. (.1 R)1)+A∗ MA+)MA20% MO'%Ć% *.RAP)-% 0A M-.*%

O12-.9)VA0-A∗ PRO8.)O0A20) PR)*%P PA3AVA*.2-A

VA+) %0.R.Ć.0) )MA

PRAVO

Page 7: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 7/49

∗ MR*) 1(O' 0.O&'OVARA-%Ć.'

O6)V2-AVA0-A 5PR∗ MR*) 1(O' 0.&O*A*+A +))+A 1(O'

0.A&.+VA*0O' &)A0-A∗ '%3.0-A 1(O' 1A*VOR.0O*) &)30O' P%*A

+O-.' MO 0.A&.+VA*0O ) 0.&OVO2-0OO*VOR)2)∗ 8RA+*%R. R.(ARA ) 'R%&0. +O*) 1(O'

0.A&.+VA*0. MAA6. R5A

0.*R%/0O PR)M-.0-)VA0-. M-.RAPRV. POMOĆ) MO6. &OV.*) &O4

Page 8: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 8/49

∗ $#PROV-.RAVAMO V)*A20. 8%0+5)-.

  :stanje svijesti A  :disanje (  :krvotok ; !irkula!ija <=#(2 ;oživljavanje < ako je potrebno ; nema

!irkula!ije,nema disanja <>#&etaljno pregledamo unesrećenog4od glave dopete?#)spunim obraza! pregleda unesrećenog

=#PR)*%P %0.R.Ć.0OM

Page 9: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 9/49

∗ 7RA(RO3Ć% ) VO2-OM &A 0.+OM.

POMO'0.MO 0A&V2A&AVAMO 0.%'O&% )*RA7 O& M-.RA O6)V2-AVA0-A4

∗ %M-.*0O' &)A0-A ) MAA6. R5A @

>#O6)V2-AVA0-.

Page 10: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 10/49

∗ -. O0OV0O O&R6AVA0-. 6)VO*A O&RA2)7∗ 0. R.A')RA ∗  1VA*) POMOĆ:O*VOR)*) &)30) P%*∗ 0. &)3. 0ORMA20O ∗ 1VA*) B? ;$$=<###>C +OMPR.)-A ###=

%&A7A###>C +OMPR.)-A

(2 O&RA2)7

Page 11: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 11/49

∗ O*AV)*. 'A % PO2O6A-% % +O-.M -. 0A9.0

PO& %V-.*OM &A -. O+O2)0A )'%R0A∗ PO+%3*A-*. A10A*) 3*A . &O'O&)2O∗ R.&OV)*O PROV-.RAVA-*. 6R*V%

A+O O&'OVARA

Page 12: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 12/49

A+O 0. O&'OVARA

∗ PO1OV)*. POMOĆ∗ O+R.0)*. %0.R.Ć.0O' 0A

2.9A ) O*VOR)*. M% &)30.P%*.V. 1A(A5)VA0-.M '2AV. )PO&)1A0-.M &O0-. /.2-%*) @

∗ *AV)*. R%+% 0A 0-.'OVO /.2O )0-.60O 1A(A5)*. '2AV% &R6.Ć)PA2A5 ) +A6)PR* 2O(O&0)M

+A+O () M% MO'2) 1A/.P)*) 0O% 2%/A-% %M-.*0O' &)A0-A

∗ PR*. *AV)*. 0A (RA&% )O*VOR)*. &)30. P%*OV.PO&)1A0-.M (RA&.

Page 13: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 13/49

A+O 0ORMA20O &)3.

∗ *AV)*. 'A % (O/0)

PO2O6A-∗ PO1OV)*. POMOĆ∗ PROV-.R)*. &A 2) *RA-0O &)3.

Page 14: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 14/49

A+O 0. &)3. 0ORMA20O

>C +OMPR.)-A

= %&A7A

>C +OMPR.)-A

Page 15: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 15/49

∗ *R%/0A POMOĆ 0. *)'0. ) PR.%1M.

R.A0)MA5)-%∗ 6R*VA 0. PO/0. 0ORMA20O &)A*)∗ PA3AVA*.2- 0. (%&. )R5P2-.0

0A*AV)*) R.A0)MA5)-%

&O+ 

Page 16: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 16/49

∗%M-.*0O &)A0-.,+AO ) VA0-+AMAA6A R5A VA60) % +O&%0.R.Ć.0)7 +O-)MA %R.1.RV. +))+A )PRA60-.0.:

O*PR)2)+. ?:D M)0%*A 0A+O0+O2APA 1(O' 0.&O*A*+A+))+A

O6)V2-AVA0-. &-.5. )%*OP2-.0)+A

Page 17: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 17/49

PO*%P5) O6)V2-AVA0-A +O&&-.5.

∗ E %&)A-A PR. PO/.*+A∗ +PR *O+OM -.&0.

M)0%*.∗ %*)0)*. PR0) +O3 1A -.&0% *R.Ć)0% 0-.'OV.&%()0.,+OR)*.Ć) &VA

PR*A 1A &-.5% &O $'O&)0.,*. -.&0% )2)&V)-. R%+. 1A &-.5% &OF 'O&)0A#

Page 18: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 18/49

POM.0%*A MO&)8)+A5)-A AE )05)-A20)7 %&)A-A *. $ M)0%*A +PR:A MO6.

PO(O2-3A*) )7O&O6)V2-AVA0-A%*OP2-.0)+A @@@

O6)V2-AVA0-. &-.5. )%*OP2-.0)+A

Page 19: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 19/49

O6)V2-AVA0-. &-.5. )%*OP2-.0)+A

∗ E %&A7A ; +O& &-.5.

) %*OP2-.0)+A <

∗ >C +OMPR.)-A

∗ = %&A7A

∗ >C +OMPR.)-A

Page 20: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 20/49

?#*A()20) (O/0) PO2O6A- @

∗ *O -. PO2O6A- % +O-)

. PO*AV2-APA5)-.0* %(.V)-.0OM *A0-%+O-) PO0*A0O

&)3. #∗ PO*AV2-A . 1(O' *O'A +A+O () . % *OM PO2O6A-%O&R6AVA2)O*VOR.0) &)30)

Page 21: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 21/49

*A()20) (O/0) PO2O6A-

Page 22: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 22/49

∗ &)30) P%* MO6. ()*) (2O+)RA0 PO*P%0O )2)

&-.2)M)/0O *RA0)M *)-.2OM +AO 3*O -.1A2O'A-,1%(0A PRO*.1A,+OVA0)0OVA5,)*0. )'RA/+. )*&#

E#*RA0O *)-.2O

Page 23: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 23/49

∗ :O7RA(R%-.MO (O2.0)+A 0A +A32-A0-.∗ -A+)M %&AR5)MA )1M.9% 2OPA*)5A

PO+%3AVAMO MO()2)1)RA*) *RA0O *)-.2O∗ A+O -. MO'%Ć. &A-.MO +))+ ∗ A+O . )*%A5)-A 0. POPRAV2-A 1OV.MO

7)*0% 2%6(%

0.+OMP2.*0A (2O+A&A&)30O' P%*A

Page 24: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 24/49

∗ V. &O+ -. OO(A PR) V)-.*) )1VO&)MO

7.)M2)57OV MA0.VAR∗ +A&A OO(A )1'%() V)-.*4∗ PA5)-.0*A PO2O6)MO 0A 2.9A 0A *VR&% PO&2O'%∗ O2O(O&)MO &)30. P%*.V.∗ P.* PO+%3A-A 1A &VA 0ORMA20A %&)A-A A

PO&)1A0-.M 'R%&0O' +O3A∗ P.* 'R%&0)7 +OMPR.)-A VA+. .+%0&. -.&A0∗ POVRA*A+ 0A PROV-.R% %0. 3%P2-)0.

+OMP2.*0A (2O+A&A &)30O'P%*A

Page 25: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 25/49

PO*%PA+ 

Page 26: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 26/49

∗ 0.+OMP2.*0A OP*R%+5)-A &)30)7 P%*.VA4∗ PO&*)/.MO +A3A2-∗ +A&A -. MO'%Ć. &A-.MO +))+ ∗ A+O . )*%A5)-A 0. POPRAV2-A 1OV.MO

7)*0%∗ 0.MA %&ARA5A % 2.9A -.R +O& &-.5.

*RA0O *)-.2O MO6. PA*) &%(2-.

*RA0O *)-.2O % &)30)MP%*.V)MA +O& &-.5.

Page 27: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 27/49

∗ &O+ 'O& -. &)-.*. PR) V)-.*) G7.)M2)57OV 1A7VA*∗

+A&A -. &)-.*. (.1 V)-.*)4∗ PO*AV2-AMO 'A 0A 2.9A 0A *VR&% PO&2O'%∗ O*VARAMO &)30) P%*∗ O& P.* PO+%3A-A V.0*)2A5)-. &VA MORA-% ()*) .8)+A0A∗ &)-.*. O+R.0.MO 0A *R(%7 % -.&0O- R%5) &R6)MO &)-.*.

O+R.0%*O 0A *R(%7 ) &R6)MO '2AV%,A &R%'OM R%+OM

%&ARAMO 0A60O )1M.9% 2OPA*)5A &-.*.*A∗ P.* *ORA+A20)7 +OMPR.)-A VA+. .+%0&.∗ VRAĆAMO . 0A *A/+% &VA∗ A+O (O2.0)+ MO6. 0ORMA20O %&A70%*) PRA*)MO

5)R+%2A5)-%

+OMP2.*0A OP*R%+5)-A&)30)7 P%*.VA

Page 28: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 28/49

∗ +O& &-.5. M2A9. O& $= M-..5) 7.)M2)57OV 7VA* -.

1A(RA0-.0 -.R MO6. )1A1VA*) 10A/A-0A O3*.Ć.0-A%0%*AR0-)7 OR'A0A A(&OM.0A@∗ +O& &-.5. M2A9. O& $= M-#R/A0% MAA6% RA&)MO

A &VA PR*A@∗ +O& &-.5. O& $:F 'O&)0A MAA6A . RA&) -.&0OM

R%+OM@∗ +O& PRO(2.MA A &)A0-.M PO1OV) 2)-./0)+A@∗ +A&A -. PA3AVA*.2- AM PO+%3AVA -.&0% M)0%*%

)1VA&)*) *RA0O *)-.2O,A *.+ O0&A )&. PO POMOĆ )2)1OV. @

VA60O @@@

Page 29: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 29/49

10A5)4

:'2AVA -. VR%ĆA ) 5RV.0A:'2AVO(O2-A:VR*O'2AV)5A:M%/0)0A ) .V#POVRAĆA0-.

:2A(O* ) 0.M)R:0ORMA20A *-.2.0A *.MP.RA*%RA:'%()*A+ V)-.*)

D#%0/A0)5A

Page 30: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 30/49

∗ M-.R.4∗

1A3*)*) OO(% O& &A2-0-.' &-.2OVA0-A %05A∗ 72A9.0-.M '2AV. ) *)-.2A∗ -.&.5) PO2O6A-,'OR&0-) &)O *)-.2A POV)3.0∗ PR.V)3. *.'0%*% O&-.Ć% O*+OP/A*)∗ O)'%RA*) V-.6 1RA+ 

∗ +O& 0.V)-.*),A2) PR)%*0O' &)A0-A (O/0) PO2O6A-@

∗ *A2A0 0A&1OR (O2.0O' ) M-.R.0-. *.MP.RA*%R.∗ +O& R/A0O' 1A*O-A (2

D#%0/A0)5A

Page 31: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 31/49

∗ 10A5)4

∗ '2AVA ) *)-.2O % VR%Ć) ) 5RV.0)∗ '2AVO(O2-A∗ VR*O'2AV)5A∗ M%/0)0A ) .V#POVRAĆA0-.∗

V.2)+A 2A(O* ) 0.M)R∗ POV)3.0A *-.2.0A *.MP.RA*%RA∗ % *.3+)M 2%/A-.V)MA '%()*A+ V)-.*) ) 'R/.V)∗ % *.3+)M 2%/A-.V)MA +O2AP 5)R+%2A5)-.

H#*OP2O*0) %&AR

Page 32: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 32/49

∗ M-.R.4∗

OO(% PO*AV)*) 0A 72A&0O M-.*O 1A3*)Ć.0O O&%05A∗ 72A&)*) '2AV% ) *)-.2O PA5)-.0*A∗ V)O+) PO2O6A- 'OR0-.' &)-.2A *)-.2A∗ RA+OP/AVA0-. %+. O&-.Ć.∗

V-.6) 1RA+ ∗ +O& 0.V-.*)5. ) PO0*A0O' &)A0-A (O/0) PO2O6A-∗ *A2A0 0A&1OR PA5)-.0*A +AO ) M-.R.0-. *.MP.RA*%R.∗ +O& R/A0O' 1A*O-A (2

H#*OP2O*0) %&AR

Page 33: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 33/49

∗ 10A+OV)4∗

PR)*)A+ ) (O2 % 2)-.VOM PR)3*%∗ A+O (O2OV) *RA-% MA0-. O& =C M)0%*A:A0')0A P.5*OR)∗ *RA-A0-. &%6. O& =C M)0%*A -. R/A0) )08AR+*∗ *RA7 O& MR*),M%/0)0A ) POVRAĆA0-.∗ O*.6A0O ) %(RA10O &)A0-.,.V#P2AV. %0. ) PR*)

R%+%∗ (2)-.&A +O6A ) 72A&A0 10O-∗ %(RA10 P%2 ) .V#0)1A+ *2A+ ∗ '%()*A+ V)-.*)

F#)10.0A&A R/A0A MR*

Page 34: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 34/49

∗ M-.R.4∗

MR)*) (O2.0)+A,0. PO&)1A*) 'A ,PO*AV)*) &A -.&)∗ A+O A O(OM )MA 2)-.+OV. 1A A0#P.5*#POMA6.MO &A

)7 %1M.MO∗ &A*) AP)R)0 >CC M'∗ 'OR0-) &)O *)-.2A PO&)'0%*

∗ *)-.2O 1A3*)*) O& 72A&0OĆ.∗ *A2A0 0A&1OR∗ +O& 10A+OVA 3O+A ) &A2-. -.&.Ć) PO2O6A-∗ A+O )MAMO R/A0) 1A*O- (2 @

F#)10.0A&0A R/A0AMR*

Page 35: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 35/49

∗ 10A5)4∗ +RA*A+ '%()*A+ V)-.*) +O-) %1RO+%-.

PA& OO(. 0A PO&∗ %POR.0 P%2∗ (2)-.&A,72A&0A +O6A ) 10O-.0-.

B#0.V-.*)5A

Page 36: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 36/49

∗ M-.R.4∗ +2.+0) ) PO&)'0) 0O'. ) PO*AV) *OPA2A

0A VO-A RAM.0A#∗ O)'%RA- &OVO2-0O V-.6.' 1RA+A 1A

%0.R.Ć.0O'

∗ +A&A . OPORAV) POMO'0) -O- PR)%*A-A0-%

∗ A+O OPORAVA+ 0. 0A*%PA (R1O+O0*RO2)RA- &)30) P%* ) 5)R+%2A5)-% ) (%&)

PR.MA0 0A (2 @

B#0.V-.*)5A

Page 37: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 37/49

∗ PRO5)-.0)*. MO'%Ć %1RO+ %*AP2-A0-A#∗ MORAMO %1.*) % O(1)R ) POVR.&% VRA*0.

+RA2-.60)5. ) O/)*. POVR.&. '2AV.∗ O*A2) RA12O1) %*AP2-A0-A 4

7)PO'2)+.M)-A,PA&AV)5A,A+%*0) )8AR+*

R5A#3*O PR)-. 1APO/.*) (2 @

$C#%*AP2-A0-.

Page 38: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 38/49

∗ M-.R. ; (2A') 10A5) %*AP2-A0-A < 4∗ A+O -. OO(A +RA*+O' &A7A MORAMO -%

0A&1)RA*) 0A-MA0-. D A*) 1(O'MO'%Ć.' PO'OR3A0-A

∗ +))+ ?:D 2Im A POV.ĆA0-.M A+O -. &A7 )

&A2-. +RA*A+ ∗ O&R6AVA*) *OP2)0% ) %7OĆ% %*OP2-.0)+A

$C#%*AP2-A0-.

Page 39: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 39/49

∗ *.6) 10A5) %*AP2-A0-A 4∗

%(RA10O &)A0-. PR.+O =E % M)0%*)∗ 0.&O*A*A+ 1RA+A∗ +A3A2- *A20)∗ *A7)+AR&)-A ) 7)P.R*.01)-A∗ *RA7 ) 0.M)R∗ (2-.&OĆA ) 5)-A0O1A∗ +))+ $=:$E 2Imin∗ 1A&R6A*) *OP2)0% ) %7OĆ% %*OP2-.0)+A∗ PR)PA1) ) O/.+%- POVRAĆA0-.∗ P2A0)RA- 7)*0) *RA0POR*

$C#%*AP2-A0-.

Page 40: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 40/49

∗ R/A0) 1A*O- 4

∗ (2 M-.R.∗ A2 M-.R. A+O % % MO'%Ć0O*)∗ PA1)*) 0A VRA*0% +RA2-.60)5%∗ )1(-.'AVA*) 7.)M2)+OV 7VA* -.R MO6. )1A1VA*)

AP)RA5)-% 6.2%&/A0O' A&R6A-A∗ %O/) POVR.&. ) MO()2)1)RA- VRA*0%

+RA2-.60)5%∗ 0A*AV) A O6)V2-AVA0-.M %*OP2-.0)+A

$C#%*AP2-A0-.

Page 41: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 41/49

)MP*OM) +.2.*0O M)3)Ć0)

:0A-/.3Ć. 0A*A-% PRV) A* 0A+O0)1RA0-A0-A:(O2OV) % 1'2O(OV)MA,0A-/.3Ć. RAM.0A )2A+*OV)

:(O2 . PO'OR3AVA POM)5A0-.M 1'2O(OVA:PO&R%/-. %*R0%2O*) O+O 1A7VAĆ.0O'1'2O(A:O-.*2-)VO* 0A &O&)R

:*2A+OM-.R 0A $EC:=EC mm 7g

$C#&.+OMPR.)-+A(O2.*

Page 42: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 42/49

∗ )MP*OM) 0.%RO2O3+)

∗ :(O2 % 2.9)MA∗ :PO-AA*A (O2 % A(&OM.0%∗ :*.6)0A ) 2A(O* .+*R.M)*.*A∗ :PARA*.1)-. % .+*R.M)*.*%∗

:PARA2)1A∗ :'2AVO(O2-A∗ :+O08%1)-A∗ :&.1OR)-.0*A5)-A

$C#&.+OMPR.)-+A(O2.*

Page 43: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 43/49

∗ &)P0OA

∗ (O2 )PO& PR0. +O*)∗ 0.PRO&%+*)VA0 +A3A2-∗ 5)-A0O1A∗ *A7)P0.-A∗ *A7)+AR&)-A∗ 2A(O*∗ 10O-.0-. )*&#

$C#&.+OMPR.)-A

Page 44: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 44/49

Page 45: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 45/49

Page 46: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 46/49

Page 47: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 47/49

Page 48: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 48/49

Page 49: PRVA POMOĆ

7/17/2019 PRVA POMOĆ

http://slidepdf.com/reader/full/prva-pomoc-568ccf10744a2 49/49

+RA-