of 16 /16
Indledning til anatomi & fysiologi: Hvad sker der i vores krop? I. Celler & væv II. Nervesystem & hjernen III Kredsløbet & hjertet III. Kredsløbet & hjertet IV. Lymfesystemet V. Luftveje & respiration VI. Hormoner VII. Stress af med Spa

Indledning til anatomi fysiologi - Spa-Living - Homespa-living.dk/uploads/files/Kort_om_anatomi_og_fysiologi.pdf · Indledning til anatomi & fysiologi: Hvad sker der i vores krop?

Embed Size (px)

Text of Indledning til anatomi fysiologi - Spa-Living -...

Indledningtilanatomi&fysiologi:

Hvadskerderivoreskrop?

I. Celler&vvII. Nervesystem&hjernenIII Kredslbet & hjertetIII. Kredslbet&hjertetIV. LymfesystemetV. Luftveje&respirationVI. HormonerVII. StressafmedSpa

l.CellerogvvCellen

Cellen er livets byggesten.Cellenerlivetsbyggesten.Deterdenmindstelevendeenhediallelevendeorganismerogerfllesforaltliv.Nogleorganismerbestrkunafenenkeltg gcelle,encellede,hvorimodandreorganismererflercelledeogbestrafoptilfleremilliarderceller,derarbejdersammen.

Cellensfunktioneratoptagenringsstofferogomsttedissetilenergisamtatudskilleaffaldsstofferaffaldsstoffer.

Indeicellenfindesvoresarvemateriale,DNA.

CellerogvvVv

Cellergrupperersigsammeniforholdil d ifikk f k i H dtilderesspecifikkefunktion.Hervedbliverdetilvv.Detsammeskermedvv,sombl.a.dannervoresorganer.

Afvvstyperfindesder:epitelvv (bl.a.itarmeneogblodkar),binde ogstttevv (bl.a.bruskogknogler),muskelvv,nervevv ogspecialvv.

Vvene har meget forskellig struktur,Vveneharmegetforskelligstruktur,udseendeogfunktion.

ll.NervesystemetoghjernenNervesystemet

Nervesystemetharoverordnet3hovedomrder;

1)atmodtageinformationerentenfravoresegenkropellerfraomverden,altsindreogydrepvirkning,

2)athndteredenneinformation,bl.a.vedatfordeleinformationentilderettedeleafhjernensamtatbearbejdeinformationen,

3)atsttekroppenigangmedenreaktionppvirkningen,f.eks.vedatreagereviamusklerneellerregulereenindreproces.Nervesystemetharaltsenaltafgrendebetydning.

NervesystemetoghjernenNervesystemet fortsat

Nervesystemetkaninddelesi:det centrale nervesystem CNSdetcentralenervesystem,CNS,(hjernensdelesamtrygmarven)ogdetperiferenervesystem,PNS,(12 par hjernenervetrde og 31 par(12parhjernenervetrdeog31parspinalnervetrde).Nerverneudgrfrarygmarvenogspredersig. Herudover kan man funktionsinddelesig.Herudoverkanmanfunktionsinddelenervesystemeti:detsomatiske(underlagtviljen)ogdetautonome(automatisk),hvoraf( ),sidstnvnteyderligereinddelesi:sympaticus(groskampberedte,blodtrykketstiger)ogparasympaticus(vislapperaf,blodtrykketfalder).

NervesystemetoghjernenHjernen endelafnervesystemet

Hjernen (encephalon) er opdelt iHjernen(encephalon)eropdeltifleredele;storhjernen,lillehjernen,midthjernen,mellemhjernen,hjernebroenogdenforlngedej g grygmarv,somerovergangentilrygmarven.

Der ligger i delene forskelligeDerliggerideleneforskelligecentre,hvorfraaltikroppenstyresogkoordineres.Tegningentilhjregiver et overblik over hvilket delegiveretoverblikoverhvilketdele,derharmedhvilkecentreatgre.

Nervesystemetoghjernen

Storhjernen(cerebrum) Lillehjernen(cerebellum)

Herunderenkortoversigtoverhvilkecentre,derliggerhvor

j ( )

Tanker Indlring

j ( )

Ligevgtssans/balance Muskulrkoordination

Kreativitet Flesanser Flelser

Muskeltonus

Lillehjernenmodtagersineimpulservia Hukommelse Beslutningssans Problemlsninger

nervetrdefra:

jneD i d Detindrere

Muskler,sener,led

NervesystemetoghjernenMellemhjernen(diencephalon)

Denforlngederygmarv(med lla oblongata)(diencephalon)

Dennebestraf:

(medulla oblongata)

Brk Svn

Thalamus Hypothalamus Epithalamus

Svn Respiration Vasomotorisk(regulererkredslb) Sutte,nyse,synke(reflekser)

Hypothalamusstyrer:

V k

DetlimbiskesystemDenemotionellehjerne.Manhrerofted tt t t lt Vske

Temperatur Appetit Seksuel adfrd

dettesystemomtalt,ogdeterogsetvigtigtomrdeihjernen,dadeterherdesensoriskenervetrdepasserer og farves Dvs det er her hjernenSeksueladfrd

Desudenforegrhormonproduktionen

passererogfarves.Dvs.,deterherhjernenbeslutter,hvorvidtmansynesnogetergodtellerskidtogihvilkengrad.Hukommelsesamtdecentre,hypothalamusp

ihypothalamusyp

styrer,hrerogstilher,dahypothalamusogserendelafdetlimbiskesystem.

lll.KredslbetoghjertetKredslbetKredslbetbestrafblod,hjerte,blodkaroglymfesystemet,somegentligtersitegetsystem(bliveromtaltietemneforsig).Bl dk iBlodkarrerne,arterierne,transportererblodetfrahjertet indeholdendeilt,nringsstofferoghormoner udogrundtikroppen o der sker stof d ekslin ikroppen,ogderskerstofudvekslingikapillrnettet overaltikroppen.Herefterbliverdetbrugteblod nuindeholdendevenst (afiltet) blod og affaldsstoffervenst(afiltet)blodogaffaldsstoffertransporteretadvenernetilbagetilhjertetvialungerne,hvordetbliveriltetigen.For at et kredslb kan fungere optimalt erForatetkredslbkanfungereoptimalt,erdetndvendigtatintetforhindrerellerblokererdetsvej.Opstrderblodpropper(reforkalkninger og lungeemboli), kan det(reforkalkningeroglungeemboli),kandetderforbliveyderstfarligt,daetvelfungerendekredslberlivsndvendigt.

KredslbetoghjertetHjertet en del af kredslbetHjertet endelafkredslbet

Hjertet(cor)erenpumpe.Detvejerca.250300g.ogerplaceretidt i b tk (th )midtibrystkassen(thorax)

hjertespidsen,(apex cortex),nrlidtudmodtilvenstreside.Deteropdeltifiredele; hjre og venstre forkammer ogdele;hjreogvenstreforkammeroghjreogvenstrehjertekammer.Hjertethar3vgge;epicardium (yderst),myocardium (i midten muskellag)myocardium (imidten muskellag),endocardium (inderst),ogdetliggerlejret,godtbeskyttet,ihjerteskken(pericardium)(pericardium).Indeihjerteterder4hjerteklapper,hvisfunktioneratblodetlberdenrigtigevejgennemhjertet.g j

KredslbetoghjertetHjertet fortsat

Pfigurensesblodetvejgennemhjertet.hjertet.Menblodetlberikkebarerundtafsigselv,detbliverpumpet.Grundentildennepumpefunktionskalfindesip phjertetsledningssystem.Deterelektriskeimpulser,dersendesgennemhjertet,hvorveddetfrkamrenetilattilattrkkesigsammen,ogpdenmdevirkesomenpumpe.Detersignalerfranervesystemetogdetvasomotoriskecenterihjernen,somigangstterdenelektriskeimpuls.

lV.LymfesystemetL f t tLymfesystemet

Lymfesystemeterendelafkredslbet,menerogssitegetsystem,kroppensdrnesystem.

Detbestrafflgende:Lymfe(vsken),lymfekar,lymfeknuder,lymfesystemets celler (hvidelymfesystemetsceller(hvideblodlegemer/leucocytter),lymfatiskeorganer(milt,brisselen/thymus,mandlerne),samtdetlymfatiskevv.yDetsfunktioneratdrneoverskydendevskefravvenetilbagetilblodbanen.Desudenerdetenvigtigdelafimmunforsvaret,bl.a.pdenmde,atdehvideblodlegemerudsenderantistofferogdrberudefrakommendebakteriermm.vedderesindtrngenikroppen.

LymfesystemetLymfesystemet fortsat Ved alternativeLymfesystemet fortsatHerunderbeskrivesnoglesymptomervedettrgt

Vedalternativebehandlingsformersesetbilledeunderirisanalyse.Det er det billede som svarer til

lymfesystem:

Udefinerbare lokale smerter

Deterdetbilledesomsvarertildenhydrogenoide konstitution.

H d k ? H d Udefinerbarelokalesmerter. Kangiveophobningeriled,

hvilketgivervarmefornemmelsekombineret med

Hvadkanmangre?Herundersesnoglemuligelsninger:

kombineretmedsmertefornemmelse.

Ijnenesesenaflejringidetyderste af irisperiferien

Massage Lymfedrnage Saunaydersteafirisperiferien.

Detsesvedhvideklatter/perlerderliggerhelevejenrundtiirisperiferien

Sauna Motion Cellesalte calium,chlor

L h (h i)irisperiferien. Lymphomyosot (homopati)

V.LuftvejeneogrespirationL ft j i tiLuftvejeneogrespiration

Luftvejenebestrafdevreogdenedreluftveje:nsen,nsehulen,svlget(nse,mund ogstrubesvlget) devre,samtstruben,luftrretoglungerne denedre.Luftvejenesfunktioneratopvarmeogfugteindndingsluften,atfordelel f d il l fluftenudtillungernesamtatfungeresomendelafkroppensforsvarssystemvedatfjernestvpartiklerogbakterier.Udvekslingen af O2 og CO2 denUdvekslingenafO2ogCO2,denrespiratoriskedel,skernedeilungernesmindstedel,alveolerne.Respirationen reguleres af detRespirationenreguleresafdetrespiratoriskecenterihjernen.

Vl.Hormoner:Hvaderhormoner&hvilkefunktionerstyrerde?

Hormoner er kemiske stoffer der produceres i kirtler rundt omkring iHormonererkemiskestoffer,derproduceresikirtlerrundtomkringikroppenbl.a.ihypofysen,skjoldbruskkirtlen,biskjoldbruskkirtlerne,bugspytkirtlen,binyrerne,testiklerneogggestokkene.

Viharover100forskelligehormonerikroppen,somermedtilatstyreutalligefunktioner,bl.a.stofskiftet,vkst,blodtryk,vskebalance,k d ikli d k ll f kti idit t d tknsudvikling,denseksuellefunktion,graviditet,dgnrytmenogkroppensreaktionpstressogsygdomme.

Derfindestooverordnedetyper:Steroide ognonsteroide hormoner.

Eksempelvis:Adrenalin,Cortisol Testosteronogstrogenm.fl.

Vll.Nrorganernepressesopstrt lid d !stress,slidogsygdom!

Vikanforebyggepmangemderbl.a.vedkost,motionogrestitutionogvedygg p g , g gatlyttetilvoreskrop,nrdensenderossinemangeforskelligesignaler!Alleorganerharsignalertilos:Vikansedetpvoreshud,fdrligenerver,mrkendringerivoresvejrtrkning,vifrdrligtblodomlb,trgtlymfesystem,hjerteproblemer hormonelle forandringer nedsat lever nyre milt funktion etchjerteproblemer,hormonelleforandringer,nedsatlever,nyre,miltfunktionetc.

SpaopholderenherligAltienkombipakke foratkommetilbageibalancebdeforkroppen,sindetogsjlen.

Derudoverharmanmulighedenforfudarbejdetpersonligttilrettelagteprogrammerogsledeslremereomkost,motion,udrensningogmangeandrevrktjertiloptimallivskvalitet ogaltforegriluksuriseomgivelser!

SkyndDigatkommeigang StressafmedSpa!!!