G.P.Malahov - Œi‡enje organizma

  • View
    6.694

  • Download
    28

Embed Size (px)

Text of G.P.Malahov - Œi‡enje organizma

GENADIJ PETROVI MALAHOV

IENJE ORGANIZMA- prevod sa ruskog -

BEOGRAD 2002.

SADRAJ

PREDGOVOR AUTORA PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU MILJENJA LEKARA - NAUNIKA O KNJIZI NAPOMENA PREVODIOCA IENJE ORGANIZMA 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. DEBELO CREVO Anatomija debelog creva F u n k c i j e d e b e l o g creva Uloga mikroflore u debelom crevu Stvaranje toplote u d e b e l o m crevu E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a S t i m u l i u i sistem d e b e l o g creva SISTEM IENJA ORGANIZMA I DEBELO CREVO

9 10 11 12 15 15 16 18 23 26 27 30

31

3.

IENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE D E B E L O G CREVA 3 . 1 . P r i p r e m a o r g a n i z m a z a ienje 3.2. i e n j e p o m o u klistira 3.3. ank Prakalana 3.4. I s h r a n a z a p r o i a v a n j e 3 . 5 . O b n o v a elija i n e r a v a d e b e l o g c r e v a 3.6. V e b e k o j e daju z d r a v l j e , s n a g u , d u g ivot i ine ljude s r e n i m 3 . 7 . e t r n a e s t saveta z a poboljanje zdravlja 3.8. O tetnosti p u r g a t i v a (laksativa) 3.9. O s l o b a a n j e o d p o l i p a 3.10. B i o l o k o dejstvo i p r i m e n a m l e n i c e

35 36 38 46 54 54 57 64 65 65 66

5

4

USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU SIMPTOMAT1KA PATOLOGIJE, REGULISANJE SIMPTOMI NORMALNOG RADA D E B E L O G CREVA S i m p t o m i patologije R e g u l i s a n j e r a d a d e b e l o g creva Simptomi normalnog rada I

69

5.

5.1. 5.2. 5.3.

71 71 72 73

8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.1.8. 9.

ta se m o e koristiti k o d oboljenja bubrega M e t o d o l o g i j a ienja b u b r e g a i e n j e b u b r e g a p o m o u urina ( m o k r a e ) i e n j e b u b r e g a p o m o u lubenice i e n j e b u b r e g a p o m o u o d v a r a iz korenja i p k a i e n j e b u b r e g a p o m o u s o k o v a iz p o v r a i e n j e b u b r e g a p o m o u s m o l e iz j e l e Profilaksa oboljenju b u b r e g a

118 120 121 122 .123 124 124 126

6. JETRA 75 6 . 1 . O p t i podaci o jetri i njenim funkcijama 75 6.1.1. Anatomija jetre 75 6.1.2. K r v o t o k i stvaranje limfe u jetri 76 6.1.3. Funkcije jetre 77 6.1.4. St v a r a n j e ui 77 6.2. Patologija j e t r e 79 6 . 2 . 1 . St v a r a n j e u n o g k a m e n c a i u p a l a u n i h k a n a l a 79 6.2.2. P o r t a l n a hipertonija i njene p o s l e d i c e 84 6 . 3 . S i m p t o m i koji ukazuju na oboljenja j e t r e 87 6 . 3 . 1 . D i j a g n o z a bolesti u n o g k a m e n c a 89 6.3.2. D i j a g n o z a h r o n i n o g hepatitisa 89 6 . 3 . 3 . Diskinezija u n i h k a n a l a 90 6.3.4. U p a l a u n o g m e h u r a i u n i h k a n a l a 90 6.4. Efekat ienja j e t r e 91 6 . 5 . Fizioloki m e h a n i z m i koji se koriste pri ienju j e t r e 93 6.6. Najprostije i najefikasnije ienje j e t r e 97 6.7. P r a k t i n a u p u t s t v a za ienje i leenje j e t r e 100 6 . 7 . 1 . Broj ienja j e t r e i v r e m e k a d a treba istiti jetru ....101 6.7.2. I s h r a n a p o s l e ienja j e t r e i profilaksa 102 6.8. O s t a l a s r e d s t v a z a j a a n j e funkcije j e t r e 106 7. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE IENJA - IENJE DEBELOG CREVA I JETRE 111 8. 8.1.6

O S N O V N E POSTAVKE IENJA ORGANI Z M A I ODRAVANJA ISTOE U NJEMU 127 9.1. ovekov organizam 127 9.2. S v o j s t v a tkiva o v e j e g o r g a n i z m a 128 9 . 3 . Uticaj .okoline i h r a n e na svojstva ovejeg tkiva ....132 9 . 3 . 1 . U s l o v i spoljanje s r e d i n e 132 9 . 3 . 2 . Uticaj h r a n e na stanje k o l o i d a o r g a n i z m a 133 9.4. S v o j s t v a m a t e r i j a , najvie u p o t r e b l j a v a n i h u t e r a p i j a m a ienja 134 10. NAINI IENJA 136 10.1. ienje koloidnih rastvora organizma 136 10.2. K o m b i n o v a n o ienje k o l o i d a elija i unutranjih sredina organizma 138 10.3 i e n j e o r g a n i z m a od n e i s t o a i soli 139 10.3.1.ienje od soli p o m o u lorbera 150 10.4. A n a l i z a n a r o d n e m e d i c i n e u borbi sa r e u m a t i z m o m 151 10.5. i e n j e o r g a n i z m a o d t u m o r a ( b e n i g n i h , K i s t o z n i h , m a l i g n i h ) , p o l i p a , glista, p a t o g e n i h mikroorganizama 152 10.6. i e n j e eonih i g a j m o r o v i h s i n u s a od sluzi 159 10.7. i e n j e o v e k o v o g o r g a n i z m a o d rjatogene energije 161 10.8. i e n j e o r g a n i z m a sisanjem ulja (biljnog m a s l a ) ...164 11. P I T A N J A I O D G O V O R I U V E Z I SA IENJEM ORGANIZMA

167

DRUGOSTEPENA IENJA ORGANIZMA ienje bubrega

114 114 7

PREDGOVOR AUTORA

Mnogi ljudi hoe da ih drugi izlec ili da se to uradi pomou nekog instrumenta, ne priznajui svoju krivicu i ne trudei se da pronau greku koja je uzrok njihove nesree. .Osava

U potrazi za u z r o c i m a pogoranja linog zdravlja u p o e t k u s a m itao p o p u l a r n u literaturu o leenju, a z a t i m i s t r u n u n a u n u . P o s t e p e n o mi se otvarao d r a g o c e n svet lekovitih sila. U m n o t v u fragmentarni li p o d a t a k a i pometnji p o s l e tolikih saznanja uoio s a m p o r e d a k i z a k o n e kojih se t r e b a b e z u s l o v n o pridravati. O d b a c i v a o s a m sve to mi se uinilo s u v i n i m i l a n i m , a p r i h v a t a o saznanja i iskustva koja su davala rezultate u o z d r a v ljenju m o g o r g a n i z m a . S t e e n a znanja prenosio s a m d r u g i m ljudima i, pri t o m , p o s m a t r a o k a k o se oni bore sa boleu i p r o n a l a z e p u t e v e d o s v o g zdravlja. U toku istraivanja naiao s a m na bezbroj unikatnih n a u n i h r a d o v a koji su objanjavali fenomen izleenja p o m o u i s h r a n e . N a a l o s t , oni se nisu mogli nai u j e d n o j o v a k v o j knjizi, v e zasluuju specijalna izdanja d o s t u p n a irem krugu ljudi. U p r o t e k l i h 100 g o d i n a u n a e m ivotu se najvie i z m e n i l a i s h r a n a . Pojavilo se m n o g o rafiniranih i vetakih p r o d u k a t a , koji ne m o g u na pravi n a i n da se prilagode e v o l u c i o n o ofor m l j e n i m m e h a n i z m i m a z a p r o b a v u i asimilaciju h r a n e . N a p r v o m m e s t u strada e l u d a n o - c r e v n i trakt, a z a t i m se patologija iri dalje. Z a t o je p r a v o zdravlje velika retkost. U veini sluajeva dovoljno je promeniti s a m o ishranu pa da o r g a n i z a m p o n e brzo da se obnavlja.9

Stari m u d r a c i su govorili - ako si o b o l e o , p r o m e n i nain ivota. A k o to ne p o m a e , promeni ishranu. A k o i to ne p o m o g n e , pribegavaj lekovima i lekarima. U ovoj knjizi p o k u a o s a m da uoptim i sa n a u n e t a k e o b j a s n i m od kojih s i l a " zavisi nae zdravlje. A k o ih p o z n a j e m o o n e e nas pokretati, a mi se tada m o e m o leiti i sami. O v a j t o m p o s v e e n j e otkrivanju m e h a n i z m a leenja p o m o u ishrane i ienja tela. A u t o r izraava z a h v a l n o s t s v i m ljudima koji su skupljali z n a n j a o o v e k u i o n o m e to mu je najdragocenije zdravlju.

a i i a t a n s t v o . N a p r o t i v . O n a su s a m o p u t o k a z . . . Onaj isti koji nalazimo i u starostavnim knjgama i u savremenoj medicinskoj nauci. T r e b a iveti p o z a k o n i m a majke z e m l j e g o v o r i o j e Isus Hrist. J e d i n o tako m o e t e s e S A M I preporoditi. O n n a v o d i d a radi toga treba p o v r e m e n o istiti o r g a n i z a m i p r a v i l n o , pri r o d n o s e hraniti. N a m a k a o p r a v i m u e n i c i m a ostaje d a ispu n j a v a m o n j e g o v e z a v e t e i da se n a s l a u j e m o z d r a v l j e m , a s a m i m tim p l o d o t v o r n i m i d u g i m i v o t o m .

PREDGOVOR

DRUGOM

IZDANJU M I L J E N J A L E K A R A - N A U N I K A O KNJIZI

Velika p o p u l a r n o s t , n o v a saznanja, mali broj p r i m e r a k a z a h t e v a l i su n o v o , d o p u n j e n o izdanje knjige Lukovi te sila. O s i m t o g a , s k u p o a i nedostatak m n o g i h p r o d u k a t a za i s h r a n u , koji se koriste u terapijama ienja, a koje s m o potencirali u p r v o m izdanju nisu d o s t u p n a v e l i k o m broju ljudi, k o j i m a je u o s t a l o m i n a m e n j e n a ova knjiga. P o t o m , autor j e tragao z a pristupima leenju o r g a n i z m a i e n j e m , kao i za o n i m p r o d u k t i m a u ishrani koji su j e d n o s t a v n i j i i efikasniji. U p r v o m izdanju g r e k o m je izostalo poglavlje o v i t a m i n i m a koje j e o s i r o m a i l o knjigu n e s a m o s a d r a j e m n e g o i formom. Skupi lekovi i m e d i c i n s k a nega uinili su da p r a v o v r e m e n o i d o b r o leenje p o s t a n u privilegija j e d n o g d r u t v e n o g sloja b o g a t i h ljudi. O t u d a o v a knjiga. S a e t a , p r i s t u p a n a , p o p u l a r n o p i s a n a . K a o n a d a , m o g u n o s t i nain da sebi p o m o g n e t e bez p o m o i drugih. T r e b a poverovati o v i m s a z n a n j i m a i iskustvu. T r e b a se prepustiti da vas v o d e zdravlju oni koji to najbolje znaju. Jer znanja u ovoj knjizi nisu n a u n a fantastika, arolija,10

Z a i s t a je zadivljujui svet ljudi entuzijasta. M e n i k a o lekaru p o s e b n o su interesantni ljudi koji su formalno d a l e k o od m e d i c i n e , a p r a k t i n o srasli sa njom. P o s e b n o j e zanimljiv region R o s t o v s k e oblasti. Profirije I v a n o v sa svojih 12 z a p o v e s t i o d u e v i o je hiljade ljudi. N a d e d a S e m j o n o v a , propagirajui z d r a v nain i v o t a , u ijoj j e o s n o v i o d v o j e n a ishrana, s u p r o t n o o d o n o g a to d e k l a r i e institut z a ishranu A k a d e m i j e m e d i c i n s k i h n a u k a ( A M N ) S S S R - a , pravi u d a , iako su ta u d a s a m o deo p r i r o d e . Na kraju, G e n a d i j M a l a h o