of 86 /86

Genadij Petrovič Malahov - Čišćenje organizma

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Čišćenje organizma

Text of Genadij Petrovič Malahov - Čišćenje organizma

GENADIJ PETROVI MALAHOV

IENJE ORGANIZMA- prevod sa ruskog -

BEOGRAD 2002.

SADRAJ

PREDGOVOR AUTORA PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU MILJENJA LEKARA - NAUNIKA O KNJIZI NAPOMENA PREVODIOCA IENJE ORGANIZMA 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. DEBELO CREVO Anatomija debelog creva F u n k c i j e d e b e l o g creva Uloga mikroflore u debelom crevu Stvaranje toplote u d e b e l o m crevu E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a S t i m u l i u i sistem d e b e l o g creva SISTEM IENJA ORGANIZMA I DEBELO CREVO

9 10 11 12 15 15 16 18 23 26 27 30

31

3.

IENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE D E B E L O G CREVA 3 . 1 . P r i p r e m a o r g a n i z m a z a ienje 3.2. i e n j e p o m o u klistira 3.3. ank Prakalana 3.4. I s h r a n a z a p r o i a v a n j e 3 . 5 . O b n o v a elija i n e r a v a d e b e l o g c r e v a 3.6. V e b e k o j e daju z d r a v l j e , s n a g u , d u g ivot i ine ljude s r e n i m 3 . 7 . e t r n a e s t saveta z a poboljanje zdravlja 3.8. O tetnosti p u r g a t i v a (laksativa) 3.9. O s l o b a a n j e o d p o l i p a 3.10. B i o l o k o dejstvo i p r i m e n a m l e n i c e

35 36 38 46 54 54 57 64 65 65 66

5

4

USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU SIMPTOMAT1KA PATOLOGIJE, REGULISANJE SIMPTOMI NORMALNOG RADA D E B E L O G CREVA S i m p t o m i patologije R e g u l i s a n j e r a d a d e b e l o g creva Simptomi normalnog rada I

69

5.

5.1. 5.2. 5.3.

71 71 72 73

8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.1.8. 9.

ta se m o e koristiti k o d oboljenja bubrega M e t o d o l o g i j a ienja b u b r e g a i e n j e b u b r e g a p o m o u urina ( m o k r a e ) i e n j e b u b r e g a p o m o u lubenice i e n j e b u b r e g a p o m o u o d v a r a iz korenja i p k a i e n j e b u b r e g a p o m o u s o k o v a iz p o v r a i e n j e b u b r e g a p o m o u s m o l e iz j e l e Profilaksa oboljenju b u b r e g a

118 120 121 122 .123 124 124 126

6. JETRA 75 6 . 1 . O p t i podaci o jetri i njenim funkcijama 75 6.1.1. Anatomija jetre 75 6.1.2. K r v o t o k i stvaranje limfe u jetri 76 6.1.3. Funkcije jetre 77 6.1.4. St v a r a n j e ui 77 6.2. Patologija j e t r e 79 6 . 2 . 1 . St v a r a n j e u n o g k a m e n c a i u p a l a u n i h k a n a l a 79 6.2.2. P o r t a l n a hipertonija i njene p o s l e d i c e 84 6 . 3 . S i m p t o m i koji ukazuju na oboljenja j e t r e 87 6 . 3 . 1 . D i j a g n o z a bolesti u n o g k a m e n c a 89 6.3.2. D i j a g n o z a h r o n i n o g hepatitisa 89 6 . 3 . 3 . Diskinezija u n i h k a n a l a 90 6.3.4. U p a l a u n o g m e h u r a i u n i h k a n a l a 90 6.4. Efekat ienja j e t r e 91 6 . 5 . Fizioloki m e h a n i z m i koji se koriste pri ienju j e t r e 93 6.6. Najprostije i najefikasnije ienje j e t r e 97 6.7. P r a k t i n a u p u t s t v a za ienje i leenje j e t r e 100 6 . 7 . 1 . Broj ienja j e t r e i v r e m e k a d a treba istiti jetru ....101 6.7.2. I s h r a n a p o s l e ienja j e t r e i profilaksa 102 6.8. O s t a l a s r e d s t v a z a j a a n j e funkcije j e t r e 106 7. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE IENJA - IENJE DEBELOG CREVA I JETRE 111 8. 8.1.6

O S N O V N E POSTAVKE IENJA ORGANI Z M A I ODRAVANJA ISTOE U NJEMU 127 9.1. ovekov organizam 127 9.2. S v o j s t v a tkiva o v e j e g o r g a n i z m a 128 9 . 3 . Uticaj .okoline i h r a n e na svojstva ovejeg tkiva ....132 9 . 3 . 1 . U s l o v i spoljanje s r e d i n e 132 9 . 3 . 2 . Uticaj h r a n e na stanje k o l o i d a o r g a n i z m a 133 9.4. S v o j s t v a m a t e r i j a , najvie u p o t r e b l j a v a n i h u t e r a p i j a m a ienja 134 10. NAINI IENJA 136 10.1. ienje koloidnih rastvora organizma 136 10.2. K o m b i n o v a n o ienje k o l o i d a elija i unutranjih sredina organizma 138 10.3 i e n j e o r g a n i z m a od n e i s t o a i soli 139 10.3.1.ienje od soli p o m o u lorbera 150 10.4. A n a l i z a n a r o d n e m e d i c i n e u borbi sa r e u m a t i z m o m 151 10.5. i e n j e o r g a n i z m a o d t u m o r a ( b e n i g n i h , K i s t o z n i h , m a l i g n i h ) , p o l i p a , glista, p a t o g e n i h mikroorganizama 152 10.6. i e n j e eonih i g a j m o r o v i h s i n u s a od sluzi 159 10.7. i e n j e o v e k o v o g o r g a n i z m a o d rjatogene energije 161 10.8. i e n j e o r g a n i z m a sisanjem ulja (biljnog m a s l a ) ...164 11. P I T A N J A I O D G O V O R I U V E Z I SA IENJEM ORGANIZMA

167

DRUGOSTEPENA IENJA ORGANIZMA ienje bubrega

114 114 7

PREDGOVOR AUTORA

Mnogi ljudi hoe da ih drugi izlec ili da se to uradi pomou nekog instrumenta, ne priznajui svoju krivicu i ne trudei se da pronau greku koja je uzrok njihove nesree. .Osava

U potrazi za u z r o c i m a pogoranja linog zdravlja u p o e t k u s a m itao p o p u l a r n u literaturu o leenju, a z a t i m i s t r u n u n a u n u . P o s t e p e n o mi se otvarao d r a g o c e n svet lekovitih sila. U m n o t v u fragmentarni li p o d a t a k a i pometnji p o s l e tolikih saznanja uoio s a m p o r e d a k i z a k o n e kojih se t r e b a b e z u s l o v n o pridravati. O d b a c i v a o s a m sve to mi se uinilo s u v i n i m i l a n i m , a p r i h v a t a o saznanja i iskustva koja su davala rezultate u o z d r a v ljenju m o g o r g a n i z m a . S t e e n a znanja prenosio s a m d r u g i m ljudima i, pri t o m , p o s m a t r a o k a k o se oni bore sa boleu i p r o n a l a z e p u t e v e d o s v o g zdravlja. U toku istraivanja naiao s a m na bezbroj unikatnih n a u n i h r a d o v a koji su objanjavali fenomen izleenja p o m o u i s h r a n e . N a a l o s t , oni se nisu mogli nai u j e d n o j o v a k v o j knjizi, v e zasluuju specijalna izdanja d o s t u p n a irem krugu ljudi. U p r o t e k l i h 100 g o d i n a u n a e m ivotu se najvie i z m e n i l a i s h r a n a . Pojavilo se m n o g o rafiniranih i vetakih p r o d u k a t a , koji ne m o g u na pravi n a i n da se prilagode e v o l u c i o n o ofor m l j e n i m m e h a n i z m i m a z a p r o b a v u i asimilaciju h r a n e . N a p r v o m m e s t u strada e l u d a n o - c r e v n i trakt, a z a t i m se patologija iri dalje. Z a t o je p r a v o zdravlje velika retkost. U veini sluajeva dovoljno je promeniti s a m o ishranu pa da o r g a n i z a m p o n e brzo da se obnavlja.9

Stari m u d r a c i su govorili - ako si o b o l e o , p r o m e n i nain ivota. A k o to ne p o m a e , promeni ishranu. A k o i to ne p o m o g n e , pribegavaj lekovima i lekarima. U ovoj knjizi p o k u a o s a m da uoptim i sa n a u n e t a k e o b j a s n i m od kojih s i l a " zavisi nae zdravlje. A k o ih p o z n a j e m o o n e e nas pokretati, a mi se tada m o e m o leiti i sami. O v a j t o m p o s v e e n j e otkrivanju m e h a n i z m a leenja p o m o u ishrane i ienja tela. A u t o r izraava z a h v a l n o s t s v i m ljudima koji su skupljali z n a n j a o o v e k u i o n o m e to mu je najdragocenije zdravlju.

a i i a t a n s t v o . N a p r o t i v . O n a su s a m o p u t o k a z . . . Onaj isti koji nalazimo i u starostavnim knjgama i u savremenoj medicinskoj nauci. T r e b a iveti p o z a k o n i m a majke z e m l j e g o v o r i o j e Isus Hrist. J e d i n o tako m o e t e s e S A M I preporoditi. O n n a v o d i d a radi toga treba p o v r e m e n o istiti o r g a n i z a m i p r a v i l n o , pri r o d n o s e hraniti. N a m a k a o p r a v i m u e n i c i m a ostaje d a ispu n j a v a m o n j e g o v e z a v e t e i da se n a s l a u j e m o z d r a v l j e m , a s a m i m tim p l o d o t v o r n i m i d u g i m i v o t o m .

PREDGOVOR

DRUGOM

IZDANJU M I L J E N J A L E K A R A - N A U N I K A O KNJIZI

Velika p o p u l a r n o s t , n o v a saznanja, mali broj p r i m e r a k a z a h t e v a l i su n o v o , d o p u n j e n o izdanje knjige Lukovi te sila. O s i m t o g a , s k u p o a i nedostatak m n o g i h p r o d u k a t a za i s h r a n u , koji se koriste u terapijama ienja, a koje s m o potencirali u p r v o m izdanju nisu d o s t u p n a v e l i k o m broju ljudi, k o j i m a je u o s t a l o m i n a m e n j e n a ova knjiga. P o t o m , autor j e tragao z a pristupima leenju o r g a n i z m a i e n j e m , kao i za o n i m p r o d u k t i m a u ishrani koji su j e d n o s t a v n i j i i efikasniji. U p r v o m izdanju g r e k o m je izostalo poglavlje o v i t a m i n i m a koje j e o s i r o m a i l o knjigu n e s a m o s a d r a j e m n e g o i formom. Skupi lekovi i m e d i c i n s k a nega uinili su da p r a v o v r e m e n o i d o b r o leenje p o s t a n u privilegija j e d n o g d r u t v e n o g sloja b o g a t i h ljudi. O t u d a o v a knjiga. S a e t a , p r i s t u p a n a , p o p u l a r n o p i s a n a . K a o n a d a , m o g u n o s t i nain da sebi p o m o g n e t e bez p o m o i drugih. T r e b a poverovati o v i m s a z n a n j i m a i iskustvu. T r e b a se prepustiti da vas v o d e zdravlju oni koji to najbolje znaju. Jer znanja u ovoj knjizi nisu n a u n a fantastika, arolija,10

Z a i s t a je zadivljujui svet ljudi entuzijasta. M e n i k a o lekaru p o s e b n o su interesantni ljudi koji su formalno d a l e k o od m e d i c i n e , a p r a k t i n o srasli sa njom. P o s e b n o j e zanimljiv region R o s t o v s k e oblasti. Profirije I v a n o v sa svojih 12 z a p o v e s t i o d u e v i o je hiljade ljudi. N a d e d a S e m j o n o v a , propagirajui z d r a v nain i v o t a , u ijoj j e o s n o v i o d v o j e n a ishrana, s u p r o t n o o d o n o g a to d e k l a r i e institut z a ishranu A k a d e m i j e m e d i c i n s k i h n a u k a ( A M N ) S S S R - a , pravi u d a , iako su ta u d a s a m o deo p r i r o d e . Na kraju, G e n a d i j M a l a h o v p o m o u prirodnih m e t o d a obolele ljude ini z d r a v i m . N e d a v n o izala njegova p r v a knjiga L e k o v i t e sile d o s t o j n a j e toga d a j e p r e p o r u i m o kao metodski p r i r u n i k z a lekare razliitog profila. O d u e v l j a v a to, to M a l a h o v G e n a d i j , iako nije lekar, praktino b e z g r e k e poznaje fiziologiju, p a t o l o g i j u e l u d a n o - c r e v n o g trakta i daje praktine p r e p o r u k e , b e z kojih bolesnik ne m o e da o z d r a v i . 11

S i g u r n o je da knjiga o v e i sline tematike m o e naii na n e g a t i v n e reakcije z v a n i n e m e d i c i n e , ali se n a d a m o da e i n a u k a prihvatiti o n o to su iskustva i p r a k s a potvrdili. M e t o d e i s r e d s t v a n a r o d n e m e d i c i n e moraju s t o j e m o g u e pre d a p r o d r u u ivot. U t o m e je garancija za u s p e n o reavanje p r o b l e m a leenja stanovnitva ove planete.

Doktor medicinskih nauka laureat d r a v n e premije zasluni p r o n a l a z a R u s k e federacije I.NEUM1VAKIN

NAPOMENA

PREVODIOCA

D o b r a knjiga je k a o lepa e n a u p o z n a je i zaljubi se. N a a l o s t , do k o m p l e t a knjiga G. P. M a l a h o v a Lekovite sile d o a o s a m sa z a k a n j e n j e m , j e r mi je u m e u v r e m e n u ( 1 9 9 7 ) u m r l a s u p r u g a od t u m o r a na j e t r i , a mislim da se m o g l a izleiti p r i m e n o m m e t o d a leenja koje opisuje M a l a h o v . Za v r e m e njenog leenja h e m o t e r a p i j o m u bolnici u v e r i o s a m se k o l i k o je h e m o t e r a p i j a tetna za o r g a n i z a m - razara ga k a o a t o m s k a b o m b a . Traei z a nju p o m o i o d s a v r e m e n e m e d i c i n e d o a o s a m do z a k l j u k a d a j e i veliki broj lekara protiv u p o t r e b e citostatika za leenje t u m o r a , ali industrija l e k o v a trai svoje r t v e . Sluajui k o m e n t a r e lekara o toku bolesti, pratei rezultate leenja i rad l e k a r a u b o l n i c i , d o a o s a m do saznanja da j e d a n broj l e k a r a , k a o s t o j e to sluaj sa s v i m profesijama, ima d o s t a n e z n a n j a i p o v r n o s t i u radu (svi s m o m i , ipak, ljudi). Od detinjstva s a m se vie puta u v e r i o u efikasnost t r a d i c i o n a l n i h - n a r o d n i h m e t o d a leenja. Majka mi se izleila u r i n o t e r a p i j o m od teke bolesti. 12

U p r o l e e 1998. g o d i n e o b o l e o s a m od iijasa i leio s a m se u s t a n u , n e p o k r e t a n , o k o 20 d a n a , posle ega su mi na V M A u B e o g r a d u uraeni m e d i c i n s k i pregledi i p r e d l o e n a operacija. Istog d a n a moj p o z n a n i k , d o k t o r m e d i c i n s k i h n a u k a , profesor, s a v e t o v a o m i j e d a p r e t h o d n o p o k u a m leenje kod n a r o d n i h lekara kostolomaca . Poto sam poznavao jednog takvog u o k o l i n i B e o g r a d a p o z v a o s a m ga telefonom i u g o v o r i o leenje. D r u g o v i su me n e p o k r e t n o g prevezli do k o s t o l o m c a " , a vratio sam se preporoen. M o g a o sam da sedim i hodam. Oseao sam j o p o m a l o bol u desnoj n o z i . Prilikom terapije izleena m i j e i u k o e n o s t vrata i n e k o l i k o prljenova na kimi koji su me g o d i n a m a muili. P r e d l o e n e su mi j o 2 terapije, ali je i j e d n a bila d o v o l j n a . Posle d r u g e terapije o s e a o s a m se o d l i n o . Ve su p r o l e d v e g o d i n e od tada a ja n e m a m nikakvih p r o b l e m a . K a o to k a e M a l a h o v , p r o a o s a m bez operacije. K o m p l e t knjiga M a l a h o v a i d r u g e m e d i c i n s k e k n j i g e , k a o i s p e c i j a l n e u l o k e z a cipele s a m a g n e t i m a , d o b i o s a m o d prijatelja i z M o s k v e k a d a j e s a z n a o d a s a m o b o l e o o d iijasa. K a d a s a m proitao knjige M a l a h o v a o d u e v i o s a m s e p r o b l e m a t i k o m koja se u n j i m a r a z m a t r a , n a i n o m i j e d n o s t a v n o u stila izraavanja, toliko prihvatljivim za iri k r u g italaca. S h v a t i o s a m da saveti i m e t o d e leenja n a v e d e n i u o v i m k n j i g a m a m n o g i m a mogu p o m o i pri leenju, a m n o g e a k i vratiti iz m r t v i h " . P r i m e n j u j e m dosta s a v e t a iz o v e knjige. Bez dijete s a m s m r a o o k o 6 k g , vitalniji s a m i aktivniji iako nisam u r a d i o ni j e d n o ienje. U z a k l j u k u bih citirao zavrni kolofon knjige Cad-i ( u d b e n i k t r a d i c i o n a l n e tibetske m e d i c i n e ) koju M a l a h o v esto p o m i n j e i citira (koju s a m , t a k o e , p r e v e o ali, naalost j o nisam objavio): N e k a oni, koji su se rtvovali na izdavanju teksta, d u e i v e , u v e a v a j u svoje v r l i n e , b o g a t s t v o i, izbavivi se od tri o t r o v a s a n s a r e najboljim l e k o m - otvaranjem oiju mudrosti, b r z o d o s t i g n u n i v o B u d e , iznad k o g a n e m a nita".

13

IENJE ORGANIZMA

1. DEBELO CREVOS a m o m a l i broj ljudi z n a k a k v u u l o g u ima d e b e l o c r e v o za o d r a v a n j e vitalnosti i zdravlja naeg o r g a n i z m a . Ni drevnim mudracima, jogistima, tibetskim i egipatskim l e k a r i m a , t a k o d e , nije b i l o n e p o z n a t o d a s e d e b e l o c r e v o m o r a o d r a v a t i u i d e a l n o m stanju, a k o o v e k e l i d a b u d e zdrav. U m a n u s k r i p t u Jevande/je mira (sveta) Isusa Hrista iz I v e k a n a e ere H r i s t o v u e n i k J o v a n z a p i s a o j e : . . . U n u t r a n j a n e i s t o a j e j o strasnija o d spoljanje. Z a t o o n a j , koji se isti s a m o spolja, a ostaje neist iznutra, lii na g r o b n i c u , ukraenu bljetavim s l i k a m a , unutra n a p u n j e n u odvratnom pakou." Isus Hi ist preporuuje i s r e d s t v o za ienje d e b e l o g c r e v a - klistir. . . . U z m i t e veliku tikvu ( b u n d e v u ) , s a s t a b l o m ( l o z o m ) v e l i i n e o v e k a ; oistite tikvu iznutra i n a p u n i t e je r e n o m v o d o m , z a g r e j a n o m n a s u n c u . O b e s i t e tikvu n a granu d r v e t a , k l e k n i t e ispred A n e l a Vode i strpite s e . . . da v o d a prodre u s v a v a a c r e v a . . . M o l i t e A n e l a Vode d a oslobodi v a e telo o d s v i h n e i s t o a i bolesti, koje ga p u n e . Z a t i m ispustite v o d u iz s v o g tela, da se sa njom izbaci s v e . . . neisto i s m r d l j i v o . I s o p s t v e n i m o i m a ete videti i svojim n o s o m osetiti sve gadosti i n e i s t o e , koje s k r n a v e H r a m v a e g tela. I vi ete t a k o d e s h v a t i t i , k o l i k o je u v a m a postojalo g r e h o v a i m u i l o v a s nebrojenim bolestima".15

K o l i k o j e d n o s t a v n o s t i i istine u o v i m r e c i m a i s a v e t i m a . A s a v r e m e n a m e d i c i n a se potrudila da o d g o v o r i i na d r u g a pitanja i da p r o t u m a i a n a t o m i j u o v o g naizgled o b i n o g , a tako v a n o g o r g a n a o v e j e g tela.

1.1. A n a t o m i j a d e b e l o g c r e v a D e b e l o c r e v o j e zavrni d e o p r o b a v n g trakta o v e k o v o g organizma. Njegovim poetkom smatra se slepo crevo, na ijem kraju u z l a z n i m delorn t a n k o c r e v o ulazi u d e b e l o c r e v o . D e b e l o c r e v o s e z a v r a v a o t v o r o m mara. D u i n a d e b e l o g c r e v a k o d o v e k a u p r o e k u iznosi oko 2 metra. U d e b e l o m c r e v u se izdvajaju d v a dela: d e b e l o i p r a v o c r e v o (si. 1).

P r e n i k raznih d e l o v a d e b e l o g c r e v a nije isti. K o d s l e p o g c r e v a i u z l a z n o g d e l a d o s t i e 7-8 c e n t i m e t a r a , a k o d s i g m e s v e g a 3-4 c e n t i m e t r a . Z i d c r e v a sastavljen je iz etiri sloja. Iznutra je crevo p r e k r i v e n o s l u z a s t o m o p n o m . O n a stvara i izdvaja sluz, koja titi z i d c r e v a i p o t p o m a e cirkulaciju sadraja creva. I s p o d s l u z o k o e j e sloj m a s n o g v l a k n a s t o g v e z i v n o g t k i v a ( p o d s l u z n i c a ) , k r o z k o j e p r o l a z e krvni i limfni s u d o v i . P o r e d o s t a l o g , tu se nalazi i m i i n a o p n a . O n a se sastoji iz d v a sloja: unutranji cirkularni (kruni) i spoljanji u z d u n i . Z a h v a l j u j u i tim m i i n i m slojevima dolazi do m e a n j a i prenoenja sadraja c r e v a p r e m a izlazu. Serozna opna pre kriva debelo crevo spolja. Debljina zidova creva na svim delov i m a nije ista. U d e s n o j p o l o v i n i o n a iz n o s i s a m o 1-2 m i l i metra, a u sigmi - 5 milimetara. Na slici 2 j a s n o se vidi da se d e b e l o c r e v o nalazi u trbunoj duplji i da se dodiruje s a s v i m t r b u n i m or Slika 2 - RazineStaj debelog creva u trbunoj g a n i m a , ili je u nji duplji: h o v o j n e p o s r e d n o j b l i I - jetra; 2 - eludac; 3 - uni mehur; 4 pankreas (guteraa); 5 - bubrezi; 6 zini. Kod mukaraca debelo crevo je spreda s m e t e n o ispred m o k r a n o g m e h u r a , s e m e n o g m e h u r a , p r o s tate, a k o d e n a - ispred m a t e r i c e i ispred z a d n j e g z i d a v a g i n e ( r o d n i c e ) . Upalni procesi u tim o r g a n i m a m o g u se prenositi na debelo crevo i obratno.mokrani mehur

16

17

1.2. F u n k c i j e d e b e l o g e r e v a D e b e l o c r e v o ima r a z n o v r s n e funkcije, ali e m o izdvojiti i razmotriti s a m o o s n o v n e , p r e m a njihovoj v a n o s t i i z n a a j u . a) Upijajua U d e b e l o m crevu su d o m i n a n t n i procesi repsorpcije. O v d e se upijaju g l u k o z a , vitamini i a m i n o k i s e l i n e , koje p r o i z v o d e b a k t e r i j e c r e v n e upljine, do 9 5 % v o d e i elektroliti. Na taj n a i n , iz t a n k o g c r e v a u d e b e l o crevo s v a k o d n e v n o prolazi o k o 2 0 0 0 g r a m a k a a s t e h r a n e ( h i m u s a ) . O d toga p o s l e upijanja ostaje 2 0 0 - 3 0 0 g r a m a e k s k r e m e n t a . b) Evakuativna U d e b e l o m crevu se nagomilavaju i zadravaju e k s k r e m e n t n e m a s e d o n j i h o v o g izbacivanja. I a k o s e e k s k r e m e n t n e m a s e s p o r o kreu k r o z d e b e l o c r e v o (sadraj c r e v a prolazi kroz t a n k o crevo (5 metara) za 4-5 a s o v a , kroz d e b e l o ( 2 m e t r a ) z a 12-18 a s o v a ) , o n e s e n i g d e n e s m e j u z a d r a v a t i . P r e n e g o s e o s v r n e m o n a ostale funkcije d e b e l o g c r e v a , razmotriemo sluaj zadravanja evakuativne funkcije. U k o l i k o u toku 2 4 - 3 2 asa ne d o d e do pranjenja c r e v a (stolice) ta p o j a v a se s v r s t a v a u z a t v o r . Jezik p r e k r i v e n s k r a m o m , disanje sa s m r a d o m ( z a d a h iz u s t a ) , i z n e n a d n a g l a v o b o l j a , nesvestica, apatija, sanjivost ( p o s p a n o s t ) , m u n i n a u d o n j e m delu s t o m a k a , n a d i m a n j e s t o m a k a , bolovi i kranje u s t o m a k u , smanjenje ili g u b i t a k a p e t i t a , razdraljivost, m r a n e misli, prisilna, n e d o v o l j n a stolica tipini su s i m p t o m i zatvora. J e d a n o d najeih uzroka zatvora j e s t e u z i m a n j e v i s o k o k a l o r i n e h r a n e m a l e z a p r e m i n e . L o a n a v i k a d a s e glad utoli s e n d v i e m sa ajem ili k a f o m dovodi do toga da se s t v a r a u c r e v i m a m a l o e k s k r e m e n t n e m a s e koja n e izaziva refleks n a stolicu. R e z u l t a t toga j e d a p o n e k o l i k o d a n a n e m a defekacije. To je o i g l e d a n sluaj z a t v o r a . Ali, ak i pri regularnoj stolici v e i n a ljudi pati od s k r i v e n o g oblika zatvora. N e p r a v i l n a i s h r a n a je prvi i osnovni razlog za n a s t a n a k o v e neprijatne p o j a v e . S k r o b a s t a i k u v a n a hrana, liena v i t a m i n a i 18

m i n e r a l n i h e l e m e n a t a ( k r o m p i r , testenine o d sitno m l e v e n o g brana, obilno dodavanje masti, eera), pomeana sa belanevinastom hranom (mesom, kobasicama, sirom, jajima, m l e k o m ) , p r o l a s k o m kroz d e b e l o c r e v o ostavlja n a z i d o v i m a c r e v a sloj e k s k r e m e n t a - t a l o g " . Skupljajui se u n a b o r i m a d e p o v i m a ( d i v e r t i k u l a m a ) d e b e l o g creva, o d tog t a l o g a " pri n e d o s t a t k u v o d e - dehidraciji (tu se upija do 9 5 % v o d e ) s t v a r a se ekskrement. K a k o u p i v o m , tako i u d r u g o m sluaju, u d e b e l o m crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. Toksini produkti tih p r o c e s a z a j e d n o sa v o d o m dospevaju u krvotok i uzrokuju p o j a v u p o z n a t u p o d n a z i v o m c r e v n a autointoksinacija". Profesor K.Petrovskij u lanku Jo j e d n o m o ishrani, n j e n i m t e o r i j a m a i p r e p o r u k a m a " (asopis N a u k a i i v o t " , b r . 5 - 8 , 1980) istie: J o j e M e n i k o v LI. tvrdio: c r e v n a autointoksinacija j e g l a v n a p r e p r e k a na putu za d u g o v e n o s t . U e k s p e r i m e n t i m a on je u ivotinje u n o s i o trule p r o d u k t e iz c r e v a o v e k a to je izazvalo izraenu sklerozu aorte. I z r a e n a autointoksikacija m o e se razvijati pri postojanju tri u s l o v a : p r v i , n e d o v o l j n o aktivan nain i v o t a , drugi, ishrana r a f i n i s a n o m , p r e t e n o m a s n o m h r a n o m sa m a l o p o v r a , zeleni i v o a i trei, n e r v n o - e m o c i o n a l n a preoptereenja i esti stresovi." Sledei v a a n p o d a t a k j e s t e d a s u zidovi d e b e l o g c r e v a najee debljine 1-2 m i l i m e t r a . Usled toga kroz taj tanjuni z i d i u trbunju duplju lako prodiru toksini eksudati (gnojni izlivi), trujui najblie o r g a n e : j e t r u , b u b r e g e , p o l n e o r g a n e itd. Da biste proverili stanje svojih organa p o s l u i t e se s l e d e o m j e d n o s t a v n o m m e t o d o m . U z m i t e 1-3 s u p e n e k a i k e s v e e i s c e e n o g s o k a o d c v e k l e . A k o v a m j e p o s l e toga m o k r a a t a m n a , z n a i d a j e v a a s l u z o k o a prestala k v a l i t e t n o da o b a v l j a svoju funkciju. A k o s o k od c v e k l e boji m o k r a u , isto t a k o k r o z te z i d o v e lako prodiru i toksini, cirkuliui po e l o m organizmu. O b i n o se u e t r d e s e t i m g o d i n a m a naeg ivota d e b e l o c r e v o e s t o puni e k s k r e m e n t o m . O n o s e rastee, d e f o r m i e , pritie i sa svojih m e s t a stenjava d r u g e o r g a n e trbune

duplje. Ti organi izgledaju k a o da su z a g n j u r e n i u e k s k r e m e n t n u vreicu. Ni o k a k v o m n o r m a l n o m r a d u (funkcionisanju) tih o r g a n a ne m o e biti rei. Paljivo p r o u i t e sliku 3 i proitajte objanjenja uz nju. Pritiskanje z i d o v a d e b e l o g creva, a t a k o d e i dui k o n t a k t e k s k r e m e n t n i h m a s a s a c r e v n i m z i d o m (postoji e k s k r e m e n t , koji s e g o d i n a m a t a l o i o " n a j e d n o m m e s t u ) d o v o d e d o s l a b e ishrane tog dela, n j e g o v o g s l a b o g s n a b d e v a n j a krvlju, p r o u z r o k u j u zastoj krvi i trovanje t o k s i n i m a od e k s k r e m e n t a . K a o rezultat toga nastaju razliita oboljenja. Z b o g oteenja s l u z o k o e - razliite vrste kolitisa; od p r e v e l i k o g grenja i zastoja krvi u s a m o m z i d u d e b e l o g c r e v a - h e m o r o i d i i v a r i k o z n o (sa k v r g a m a ) proirenje vena; od d u g o t r a j n o g dejstva t o k s i n a n a j e d n o m m e s t u - p o l i p i i t u m o r i . O m a s o v n o s t i o p i s a n e slike m o e se suditi p r e m a s t a t i s t i k i m p o d a c i m a , koje n a v o d i d o k t o r m e d i c i n s k i h n a u k a , p r o f e s o r V . P . P e t r o v u brouri Fakultet z d r a v l j a " (broj 9, 1986). Pri profilaktikim p r e g l e d i m a praktino z d r a v i h ljudi p r o k t a l g i n a oboljenja (bolovi u m a r u ) ispoljavaju se k o d 3 0 6 od 1000 ljudi. 20

Objanjenja uz sliku p r e u z e t a su iz Ruske narodne medi cine Kurenova i knjige Umenost (vetina) samoleenja prirodnim sredstvima Mantovanija Romola. Proitajte ih paljivo. N e p r a v i l n a dijeta i n e d o z v o l j e n e hemijske s u p s t a n c e , adi ti vi u hrani zagauju i defbrmiu debelo crevo. Na slici 1 p r i k a z a n o je z d r a v o d e b e l o crevo k a k v o bi trebalo da b u d e . A l i , u 99 od 100 sluajeva o n o vie p o d s e a na sliku 3 . O b r a t i t e p a n j u n a p r e s e k d e b e l o g creva. N a n j e m u j e u c e n t r u vidljiva p r o z r a n o s t u e k s k r e m e n t n o j materiji, k o j a se t a m o n a l a z i l a 20 i v i e g o d i n a ! Istaknuti n e m a k i lekar - h i r i n g o b a v i o je 280 p o s m r t n i h o b d u k c i j a i u 2 4 0 sluajeva u o i o je priblino takvu sliku, k a o n a slici 3 . D r u g i lekar i z L o n d o n a , razrezavi d e b e l o c r e v o j e d n o g m r t v a c a , izvadio je iz njega 25 funti (10 k g ) s t a r o g o k a m e n j e n o g " e k s k r e m e n t a koji i dalje u v a u velikoj tegli sa alkoholom. N e k i hirurzi izjavljuju d a d o 7 0 p r o c e n a t a creva, k o j e s u o n i i s e k l i , sadri strani materijal, gliste, a takoe i fekalije, s t v r d n u t e k a o k a m e n t o k o m vie godina. Unutranji z i d o v i c r e v a s e z a t o ine p o k r i v e n i m a t e r i j a l o m koji j e t u d a v n o d o s p e o , vrlo esto o k a m e n j e n i m . Oni podseaju n a s v o d pei k o m e j e p o t r e b n o p o t p u n o ienje. D o k t o r L a m u r izjavljuje: M i m o e m o s a p o t p u n o m s i g u r n o u rei d a j e o s n o v n i uzrok k o d 9 0 % tekih b o l e s t i , o d kojih pati o v e a n s t v o , z a t v o r i z a d r k a fekalnih m a s a , koje t r e b a da se izbacuju iz o r g a n i z m a . " D o k t o r Uja M e n i k o v u knjizi Izuavanje o v e k o v e p r i r o d e n a v o d i p o d a t k e , p r e m a k o j i m a o d 1148 sluajeva r a k a ( t u m o r a ) c r e v a k o j e j e o n r a z m o t r i o 1 0 2 2 , ili 8 9 p r o c e n a t a , nastali su u d e b e l o m crevu. S a m o u k i n a r o d n i lekar N . A . S e m j o n o v a u osvrtu na ovaj p r o b l e m k a e : T r e n u t n o trovanje tela o t r o v i m a kroz c r e v n u p r e g r a d u s t v a r a o d r e e n u koncentraciju neistoa u k i v i . J e d n a p o l o v i n a o v e a n s t v a s p o s o b n a je da u telu zadri r a s t v a r a e n e i s t o a to su m a s t i v o d a . Ljudi se n a d i m a j u , i r e , u v e avaju. D r u g a p o l o v i n a , v e r o v a t n o , z b o g svojstava s v o g c r e v a i 21

o d r e e n o g r e d o s l e d a u razmeni materija, ne z a d r a v a r a s t v a r a e n e i s t o a n e g o oni v e n u . K o n c e n t r a c i j a n e i s t o a u krvi k o d p o s l e d n j i h , n e s r e n i h , treba d a b u d e v e a , n e g o k o d ugojenih. N a r o d n a m u d r o s t j e , s h o d n o iskustvu, p r o c e n i l a t u p r i r o d n u p o j a v u : D o k debeli s m r a - m r a v i i z d a h n e . " O b a tipa p a t e o d z a t v o r a , o d g o m i l e n a n o s a , o d trovanja s o p s t v e n i m e k s k r e m e n t o m . O r g a n i z a m s e trnje p o l a k o , n a trovanje s e p r i v i k a v a od detinjstva, sa p e n o m u u s t i m a titei svoje n a v i k e n i s h r a n i , svoje v o l j e n e p e l j m e n e , sirnike ( s i r n i c e ) , p i t e sa m e s o m , m l e n e k a e , m l a d kravlji sir s a e e r o m ujutru. D a k a k o ! S n a g a i d a n a k n a v i k a m a . A l i , to ide tako s v e , d o k bolest ne pritera uza z i d , kada v a m lekar, p r e m a r e c i m a d o k t o r a A m o s o v a , izda m e n i c u , koju, a v a j , n i k o n e m o e d a isplati." T a k o d e p o s t e p e n o , od detinjstva, razvija se atonija (mlitavost, m a l a k s a l o s t ) d e b e l o g creva. Z b o g trovanja z i d o v a d e b e l o g c r e v a , a t a k o d e i njegovog rastezanja e k s k r e m e n t o m , nervi i m i i i z i d o v a d e b e l o g creva toliko se p a r a l i z u j u , da prestaju da reaguju na n o r m a l n i refleks, peristaltika ne postoji. O t u d a n e m a n i p o t r e b e z a defekacijom z a dui p e r i o d . Z a t v o r e p o d s t i e ignorisanje p o t r e b a z a d e f e k a c i j o m j o i z detinjstva. E v o t i p i n o g p r i m e r a koji s a m u z e o i z k n j i g e Mantovanija Romola Umetnost. sopstvenog izleeenja priro dnim sredstvima. K a d a n a n e k o l i k o m i n u t a pre o d m o r a uenik o s e a p o t r e b u za n u d o m , ali trpei, ne odluuje da za to z a m o l i , iz s t r a h a da mu to n e e dozvoliti, da e obratiti na s e b e panju ili z b o g drugih r a z l o g a , antiperistaltiki pokret o d b a c u j e materijal u p o d u d i s a j n i d e o , g d e se on g o m i l a . N u d a se s t i a v a ili a k p o t p u n o nestaje. Z v o n i za o d m o r , dete se sa z a n o s o m i g r a i n u d a p o n o v o daje z n a k e o s e b i , ali o n o to opet t i p i , mislei da e imati v r e m e n a p o s l e igre da o d e u toalet. S a s v i m n e o e k i v a n o za n j e g a dolazi v r e m e da se vrati u u i o n i c u , a n u d a t a k o d e daje z n a k e o sebi. O v o g a p u t a , bojei se p r i m e d b i , on se ne odluuje da z a m o l i za izlazak i ini s v e n a p o r e d a istrpi. A k o s e t a k v a z a d r k a esto ponavlja o n a u b r z o izaziva s m a n j e n j e aktivnosti o osetljivosti n e r a v a , koji o d g o v a r a j u na tu funkciju. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju, a oseaj n u d e s l a b i , k a o da odlazi u drugi p l a n . D e t e ak i ne p r i m e u j e , b e z 22

o b z i r a na loe varenje, ostale t e g o b e ( b o l o v e ) u glavi, s m a n j e n u s p e h u k o l i , j e r t o k o m 4-5 d a n a u z a s t o p c e nije ilo u t o a l e t . " U z r e l o m d o b u : jutarnja u r b a , neodgovarajui toalet, esta s l u b e n a putovanja tipini su uzroci z b o g kojih se javlja z a t v o r . T o s e p o s e b n o o d n o s i n a e n e . O d 100 e n a koje s e lece 9 5 b o l u j e od z a t v o r a . T r u d n o a , p o s e b n o u drugoj p o l o v i n i , t a k o d e podstie zatvor. O uzrocima zatvora i zagaivanja debelog creva e k s k r e m e n t o m vie rei bie u opisu ostalih funkcija d e b e l o g creva. c) Izluujua D e b e l o crevo ima s p o s o b n o s t da izluuje u uzani otvor c r e v a s o k o v e z a varenje h r a n e s a m a n j o m k o l i i n o m f e r m e n a t a . Iz krvi u otvor c r e v a m o g u se luiti soli, alkohol i d r u g e m a t e r i j e , koje p o n e k a d nadrauju s l u z n i c u i p o d s t i u razvoj b o l e s t i , v e z a n i h z a s l u z n i c u . Isto razdraujue dejstvo n a s l u z o k o u d e b e l o g c r e v a imaju slana hrana i ljuta h r a n a . Po p r a v i l u , stanje h e m o r o i d a s e uvek p o g o r a v a p o s l e u z i m a n j a h a r i n g i , s u h o m e s n a t i h p r o i z v o d a i j e l a sa siretom. 1.3. U l o g a m i k r o f l o r e u d e b e l o m c r e v u P r e n e g o p r o u i m o u l o g u m i k r o f l o r e u d e b e l o m crevu t r e b a znati koji m i k r o o r g a n i z m i c a r u j u " u o v o m delu n a e g tela. U d e b e l o m crevu ivi vie od 4 0 0 - 5 0 0 razliitih vrsta b a k t e r i j a i m i k r o o r g a n i z a m a . N a u n i c i tvrde da u 1 g r a m u e k s k r e m e n t a ima u p r o e k u 30 - 40 milijardi bakterija i m i k r o o r g a n i z a m a . P r e m a p o d a c i m a K o a n d e , o v e k s a fekalijama izluuje d n e v n o o k o 17 triliona m i k r o b a ! N a m e e se l o g i k o pitanje, z a t o i h i m a toliko m n o g o ? D a l i j e p r a v i l n a funkcija d e b e l o g c r e v a m o g u a b e z njih? Sledi zakljuak d a n o r m a l n a m i k r o f l o r a d e b e l o g c r e v a n e s a m o da uestvuje u z a v r n o m delu p r o c e s a varenja h r a n e , v e i z v l a k a n a hrane* p r o i z v o d i m n o g o b r o j n e v a n e v i t a m i n e ,* Hranljiva vlakna su biljni materijal koji ne usvaja organizam: celuloza, pektin, lingin itd., o emu je detaljnije izloeno u poglavlju o ishrani.

a m i n o k i s e l i n e , e n z i m e , h o r m o n e i d r u g e hranljive materije. R e j u , mikroflora je bitan d o d a t a k u naoj ishrani, ini je s t a b i l n o m i m a n j e z a v i s n o m od okoline. U u s l o v i m a n o r m a l n o g f u n k c i o n i s a n j a creva bakterije i m i k r o o r g a n i z m i su s p o s o b n i da s p r e e i unite najrazliitije p a t o g e n e i m i k r o b e . Na p r i m e r , crevni bacili sintetizuju 9 razliitih v i t a m i n a : B I , B 2 , B 6 , biotin, p a n t e o n s k u , nikotinsku i folijevu k i s e l i n u , B 1 2 i v i t a m i n K. U p r a v o ti i drugi mikrobi imaju, t a k o d e , f e r m e n t a t i v n o d e j s t v o , j e r r a z l a z u hranljive m a t e r i j e p o istom tipu, k a o i fermenti za varenje h r a n e , sintetizuju a c e t i l h o l i n , p o d s t i u unoenje g v o z d a u o r g a n i z a m ; produkti i v o t n e aktivnosti m i k r o b a imaju r e g u l a c i o n o dejstvo na vegetativni n e r v n i s i s t e m , a stimuliu i n a imunoloki s i s t e m . Z a n o r m a l n u i v o t n u aktivnost m i k r o o r g a n i z a m a p o t r e b n e su o d r e e n e okolnosti - m a l o kisela s r e d i n a i hranljiva v l a k n a . U veini c r e v a k o d ljudi koji se n o r m a l n o h r a n e uslovi u d e b e l o m c r e v u s u d a l e k o o d potrebnih. E k s k r e m e n t n e m a s e koje trule stvaraju alkalnu sredinu. A ta s r e d i n a o m o g u a v a razvoj p a t o g e n e mikroflore. K a o s t o j e p o z n a t o , crevni bacili sintetizuju v i t a m i n e g r u p e B , koji imaju ulogu t e h n i k o g n a d z o r a , spreavaju n e k o n trolisani rast tkiva, pojaavaju imunitet, tj. ostvaruju p r o t i v k a n c e r o z n u zatitu. G o d i n e 1982. u listu P r a v d a " objavljeno je k r a t k o saoptenje o t o m e , d a j e u Latvijskoj a k a d e m i j i n a u k a o t k r i v e n a e m a naruavanja p r o t i v k a n c e r o z n e z a t i t e . Iz toga proistie da se pri truljenju b e l a n e v i n a u d e b e l o m crevu s t v a r a m e t a n , koji u n i t a v a v i t a m i n e grupe B . P o k a z a l o s e d a j e doktor G e r z o n b i o u p r a v u k a d a j e r e k a o da je r a k - o s v e t a p r i r o d e za n e p r a v i l n o p o j e d e n u h r a n u . U knjizi L e e n j e raka o n k a e d a s e o d 1 0 0 0 0 s l u a j e v a r a k a 9 999 javljaju k a o rezultat trovanja s o p s t v e n i m e k s k r e m e n t n i m m a s a m a , a s a m o j e d a n sluaj usled s t v a r a o n e r e v e r z i b i l n i h p r o m e n a organizma degenerativnog karaktera. P l e s a n , koja se stvara pri truljenju p r o d u k a t a h r a n e , p o g o d u j e razvoju ozbiljne patologije u o r g a n i z m u . Sta p o v o d o m toga kae teoretiar i p r a k t i a r m a g i s t a r b i o l o k i h n a u k a A r a k e l j a n S.A., koji se bavi pitanjima

p o d m l a i v a n j a o r g a n i z m a ( G r a e v i n s k e n o v i n e " , 1. januar 1985): U M a t e n a d a r a n i - u v e n o m s v e t s k o m m u z e j u d r e v n o j e r m e n s k i h r u k o p i s a - postoje dela s r e d n j o v e k o v n i h lekara, k a o n a p r i m e r , M h i t a r a G e r a c i j a , g d e s e k a o uzrok t u m o r a p r i z n a j e p l e s a n . K a o to j e p o z n a t o u z r o k raka kod o v e k a , i v o t i n j a i p t i c a do d a n a s nije p o z n a t . Ali se z n a , da hranjenje p t i c a s v e i m , plesnjivim k r o m p i r o m , naglo p o v e a v a broj obolelih ptica. . . . S tim u v e z i , glavni u z r o k v e i n e s r a n o - v a s k u l a r n i h oboljenja, p r e m a m o m miljenju, - nisu n a s l a g e h o l e s t e r o l a (njega j e m n o g o m a n j e n e g o to s e misli), v e p l e s n i . " O v i m p r o b l e m o m bavili su se i s r e d n j o v e k o v n i j e r m e n s k i lekari. K a d a se o v e k n a j e d e i pri t o m e o r g a n i z a m ne prihvati s v e p r o d u k t e , d e o hrane truli. A u p l e s n i , koja se razvija, klija s e m e k o j e se u s i s a v a u k r v , raznosi po telu i poinje da n i e na n a j p o g o d n i j i m , tj. oslabljenim m e s t i m a tela. To m o g u biti d e l o v i k i v n i h s u d o v a . Klijajui, spore daju p r o d u k t i v o t n e aktivnosti u v i d u belih m a t e r i j a slinih v o s k u . To su j e r m e n s k i lekari nazivali beli r a k " , a s a v r e m e n i lekari skleroza. Prolazi v r e m e , p r o c e s se o d u g o v l a i , i t m l e e m a s e c r e v a izazivaju r e g e n e r a c i j u p l e s n i , koja n a p a d a z g l o b o v e , tj. prosti r a k " - u n a o j terminologiji artritis. Dalje s e pojavljuje d e p o , u k o m e s e o d l a u p r e r a e n i p r o d u k t i , koje je o v e k p r e b a c i o u n e p o t r e b n e u toj k o l i i n i . D e p o n o v a n i delovi p r o d u k a t a h r a n e , u vidu p r e r a e v i n a , nazivaju se c r n i m r a k o m " - u naoj t e r m i n o l o g y i m a l i g n i m t u m o r o m , protiv k o j e g n e m a z a t i t e . " Na taj nain, o v d e je p r i k a z a n lanac patologije - s k l e r o z a , artritis i r a k , koji imaju svoj p o e t a k ( z a m e t a k ) u d e b e l o m crevu. K a d a oistite d e b e l o c r e v o i j e t r a u v e r i e t e se u istinitost n a v e d e n o g j e r e te ugledati p l e s a n koja je iz vas izala u vidu crnih k o m a d i a . Spoljanji s i m p t o m stvaranja plesni u o r g a n i z m u i d e g e n e r a c i j e s l u z n i c e d e b e l o g creva, a takode a v i t a m i n o z e A, b i e stvaranje crnih naslaga na z u b i m a . Pri uspostavljanju p o r e t k a u d e b e l o m crevu i d o v o l j n o m s n a b d e v a n j u o r g a n i z m a v i t a m i n o m A ili k a r o t i n o m , te n a s l a g e e s a m e od s e b e nestati. 25

o v e k koji se n o r m a l n o lnani skoro u v e k se nalazi u stanju a v i t a m i n o z e v i t a m i n a A. Pri t o m e p o s t e p e n o , ali s i g u r n o dolazi do d e g e n e r a c i j e s l u z n i c e d e b e l o g creva, naruavaju se procesi n j e g o v e r e g e n e r a c i j e . To je j e d a n od u z r o k a , to b a u d e b e l o m c r e v u nastaje kolitis u razliitim o b l i c i m a , polipi i ko z n a k a k v o s m e e . M e u t i m , zdravlje se m o e p o p r a v i t i , o e m u e biti rei u daljem tekstu.

1.4. S t v a r a n j e toplote u d e b e l o m c r e v u R a z m o t r i e m o j o j e d n u funkciju d e b e l o g c r e v a koju j e n e d a v n o otkrila s a v r e m e n a n a u k a , ali za koju su znali j o drevni mudraci. D e b e l o crevo j e s v o j e v r s n a originalna p e " , koja z a g r e v a s v e o r g a n e t r b u n e duplje, a p o s r e d s t v o m krvi i c e o o r g a n i z a m . J e r sloj i s p o d s l u z n i c e c r e v a je najvee s p r e m i t e krvnih s u d o v a , pa p r e m a t o m e i krvi. M e h a n i z a m dejstva p e i " j e sledei: pri realizaciji g e n e t i k o g p r o g r a m a razvoja bilo k o j e g o r g a n i z m a u o k o l n u s r e d i n u s e alje v e l i k a koliina energije. T a k o j e d o k a z a n o d a j a j a k o k o k e s a m a s e b e z a g r e v a j u , a uloga k v o k e j e d a o d r a v a o d r e e n u t e m p e r a t u r u tog zagrejavanja. M i k r o o r g a n i z m i , koji i v e u d e b e l o m c r e v u , pri r a z v o j u , t a k o d e , izdvajaju energiju u v i d u toplote, koja z a g r e v a v e n o z n u k r v i u n u t r a n j e o r g a n e koji naleu na debelo c r e v o . Z a t o se ne b e z razloga u toku 24 asa Formira 17 triliona m i k r o o r g a nizama! O b r a t i m o panju p o n o v o na slike 2 i 4. P r i r o d a nije b e z r a z l o g a smestila d e b e l o crevo n a m e s t o g d e s e n a l a z i . U p r a v o t a k v a konfiguracija i razmetaj c r e v a d o p r i n o s e najboljem z a g r e v a n j u t r b u n i h o r g a n a , krvi i limfe. M a s n o tkivo k o j e o k r u u j e c r e v o , slui k a o s v o j e v r s n a toplotna izolacija, koja s p r e a v a g u b i t a k toplote k r o z prednji z i d s t o m a k a i b o k a ; p o z a d i l e a sa s n a n i m m i i i m a , a dole kosti k a r l i c e slue k a o o s l o n a c i k o s t u r te p e i " , usmeravajui toplotu sa t o k o m krvi i limfe n a g o r e . M o g u e d a j e t o j e d a n o d razloga koji d o p r i n o s e d a vertikalni poloaj trupa bolje uva toplotu i izaziva m a n j e

Slilia 4

Debelo crevo kao zagreva krvi

g u b i t k e t o p l o t e u vidu t o p l o t n o g zraenja (koje je u s m e r e n o n a g o r e ) , n e g o horizontalni p o l o a j , a t a k o d e bolje p o d s t i e cirkulaciju k r v i , limfe i energije ( p r e m a k i n e s k i m i z v o r i m a ) , koji s e k r e u o d o z d o n a g o r e i o b r a t n o . P r i r o d a j e s v e v e o m a m u d r o , e k o n o m i n o i s k l a d n o stvorila.

1.5. E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g creva O k o s v a k o g i v o g bia formira se svetlucanje - a u r e o l a , koja g o v o r i o prisustvu p l a z m e n o g stanja materije u o r g a n i z m u - bioplazme. M i k r o b i , t a k o d e , imaju o k o s e b e svetlucanje - b i o p l a z m u , koja napaja v o d u i elektrolite, koje upija d e b e l o c r e v o . A elektroliti s u , k a o s t o j e p o z n a t o , j e d a n od boljih a k u m u l a t o r a i p r e n o s n i k a energije. Ti energetski zasieni elektroliti z a j e d n o sa k r v o t o k o m i l i m f o t o k o m raznose se po e l o m o r g a n i z m u i p r e d a j u svoj visoki energetski potencijal s v i m elijama tela, s t a l n o ih d o p u n j u j u i , a t a k o d e dopunjuju s o p s t v e n o p l a z m e n o telo o r g a n i z m a k r o z s i s t e m kineskih kanala.** Ako kanalom provodljivosti smatramo elektrolit". Ovu frazu uzeo sam iz knjige Pitanja bioenergetike, Alma-Ata, iz 1969.

O t o m e su znali o d a v n o u drevnoj Indiji, K i n i , J a p a n u i T i b e t u . D e o s t o m a k a o k o p u p k a oni s u nazivali P e H a r a " , , , N a b h i p a d m a " (lotos p u p k a ) itd. Taj d e o o d g o v a r a e l e m e n t u v a t r a " i s i l a m a transformacije ne s a m o u fizikom n e g o i u p s i h i k o m s m i s l u (varenje h r a n e , p r i h v a t a n j e , pretvaranje n c o r g a n s k i h materija u o r g a n s k e , a takode t r a n s f o r m a c i j a o r g a n s k i h m a t e r i j a u psihiku energiju). T u m a e i s a m o fiziki s m i s a o toga dela, iz n a v e d e n o g postaje j a s n o z a t o s u drevni m u d r a c i d e b e l o c r e v o nazivali p e " , o d a k l e s e u z i m a e l e m e n t v a t r e " , g d e s e obavlja t r a n sformacija o r g a n s k i h materija u psihiku energiju ( b i o p l a z m u ) . O t o m e da t o p l o t n a i e n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a daju bitan d o p r i n o s energetici itavog o r g a n i z m a m o e m o s e p r a k t i n o uveriti. I s k l j u i m o " g l a d o v a n j e m d e b e l o c r e v o . M i k r o f l o r a e prestati da i z v r a v a svoje funkcije. P e " se gasi, i mi o s e a m o d a n a m j e h l a d n o . H o d a m o t r o m o i iscrpljeno, g u b i m o s n a g u . A k o je g l a d o v a n j e - p r e m a tvrenju m n o g i h a u t o r a - k v a l i t e t n a d r a g o c e n a i s h r a n a n a r a u n unutranjih r e z e r v i , z a t o s e s m a n j u j u t e m p e r a t u r a tela i i v a h n o s t ? G l a v n i e n e r g e t s k i c i k l u s - t r i k a r b o n s k e kiseline (ciklus K r e b s a ) - postoje k a k o pri g l a d o v a n j u , t a k o i pri j e l u . O t u d a bi prilikom g l a d o v a n j a ( i s h r a n o m u n u t r a n j i m r e z e r v a m a ) proizilazilo s a m o , j e d e n j e " s a m o g s e b e , b e z g u b i t k a t e m p e r a t u r e tela i g u b i t k a t o n u s a d o k se ima ta j e s t i . A l i , u praksi toga n e m a , p r e m a t o m e i ne postoji. V e r o v a t n o je takva forma postojanja d o m a i n a i m i k r o o r g a n i z a m a , k a o j e d n o g o r g a n i z m a , vie e n e r g e t s k i n e z a v i s n a , e k o n o m i n a i stabilna, n e g o o r g a n i z a m b e z m i k r o f l o r e . O t u d a j e j a s n o z a t o s e pri d n e v n o m obroku h r a n e o d 1000 kalorija, ali koji s a d r e ive biljne p r o d u k t e ( v o e , p o v r e , p r o k l i j a l o z r n o , o r a s i , kae) ljudi m n o g o b o l j e oseaju i izdrljiviji su n e g o k a d a p o j e d u 3 0 0 0 i vie kalorija d n e v n o m r t v e k u v a n e h r a n e , koja n e daje hranu z a m i k r o f l o r u , v e p r e o p t e r e u j e s i s t e m za izluivanje i d o p u n s k i mu o d u z i m a energiju na otklanjanje i odstranjivanje tetnih uticaja. To je r a z l o g to s a v r e m e n i ljudi z e b u , iako n o s e toplu o d e u i to se b r z o u m a r a j u ne s a m o od fizikog n e g o i od u m n o g rada. 2829

1 .6. Stiinuliuei sistem d e b e l o g c r e v a N a o r g a n i z a m ima p o s e b n e s i s t e m e , n a k o j e s t i m u l a t i v n o deluju r a z n o v r s n i uticaji spoljanje s r e d i n e . N a p r i m e r , p o s r e d s t v o m m e h a n i k o g nadraivanja t a b a n a s t o p a l a s t i m u l i u se svi i v o t n o vani organi; p o s r e d s t v o m z v u n i h oscilacija stimuliu s e p o s e b n e z o n e n a usnoj koljci, t a k o d e p o v e z a n e s a celim o r g a n i z m o m ; svetlosni nadraaji p r e k o o n e d u i c e stimuliu ceo o r g a n i z a m , t o o m o g u a v a dijagnostiku. N a k o i s e n a l a z e o d r e e n e z o n e , koje s u p o v e z a n e sa u n u t r a n j i m o r g a n i m a , t a k o z v a n e Z a h a r i n a G e d a z o n e itd. D a k l e , d e b e l o crevo ima p o s e b a n s i s t e m ijim se p o s r e d s t v o m p o d s t i e ceo o r g a n i z a m . Na slici 5 iz knjige K u r e n o v a Ruski narodni lenik vidi se da svaki d e o d e b e l o g c r e v a s t i m u l i e odreeni o r g a n . Ta stimulacija se obavlja na sledei nain: divertikula se p o p u n j a v a o b r a e n o m ( s v a r e n o m ) k a i c o m od h r a n e , u kojoj se b u r n o r a z m n o a v a j u m i k r o o r g a n i z m i , izdvajajui energiju u vidu b i o p l a z m e , koja s t i m u l i u e u t i e na taj d e o , a p r e k o njega na o r g a n , p o v e z a n sa tim delom. A k o j e dati d e o napunjen t a l o g o m " e k s k r e m e n t a , n e m a s t i m u l a c i j e . P o s t e p e n o se gasi funkcija d a t o g o r g a n a , a t i m e i razvoj specifine patologije. K a o to p o k a z u j e p r a k s a , talog s e p o s t e p e n o n a g o m i l a v a n a m e s t i m a p r e g i b a d e b e l o g creva, g d e s e u s p o r a v a kretanje e k s k r e m e n t n i h m a s a . Na slici 6 prikazani su t a l o g " i najee bolesti. T a k o , m e s t o p r e l a s k a t a n k o g c r e v a u d e b e l o hrani s l u z o k o u n o s n o g d r e l a ; uzlazni pregib - tiroidnu l e z d u , j e t r u , b u b r e g e , u n i m e h u r ; silazni p r e g i b - b r o n h i j e , s l e z i n u , pankreas; krivine sigme - jajnike, mokrani mehur, polne organe. S t i m u l i u i s i s t e m d e b e l o g c r e v a ukazuje n a n e o b i n u dovitljivost p r i r o d e i na njenu s p o s o b n o s t da koristi sve sa m a k s i m a l n o m k o r i u pri m i n i m a l n i m g u b i c i m a .

2. SISTEM IENJA ORGANIZMA I DEBELO CREVOPostoji na hiljade bolesti, ali je zdravlje samo jedno.L.B ernes

D o l i s m o d o j o j e d n o g v a n o g pitanja. K a d a g a r a z j a s n i m o , s h v a t i e m o k o l i k o istine i m a u t o m e da - sve bolesti ulaze na usta. N a o r g a n i z a m ima m o a n i viestepeni sistem ienja. P r v o , u d e b e l o m crevu se neutraliu i izluuju toksini i n e p o t r e b n e hranljive materije. Sledei stepen z a ienje j e j e t r a . U njoj se neutralise sve s t o j e dolo iz creva. Jetra ih m o e o d b a c i v a t i k r o z u n i kanal u creva i dalje kroz c r e v a o b i n i m p u t e m , ali ih m o e i z a k a p s u l i r a t i " u svojim u n i m k a n a l i m a i ostaviti tu za ceo ivot. U jetri se t a k o d e formiraju jedinjenja p a r a , u z o t r o v e s e sjedinjuju o d r e e n e materije, p o m o u kojih se ti otrovi lako izbacuju k r o z poslednji stepen proiavanja organizma - bubrege. B u b r e z i m a p o m a e v e z i v n o t k i v o . T o s u tetive, i l e , zidovi s u d o v a , tj. o n e elije o r g a n i z m a koje slue k a o k o s t u r i na koje se privruju r a d n e elije. D a k l e , v e z i v n o tkivo apsorbuje r a z n o v r s n u neistou da bi k r v o t o k b i o ist. K a d a postoji m o g u n o s t z a t o v e z i v n o tkivo s v e to je a p s o r b o v a l o v r a a u k r v , odakle se p o t o m n e i s t o a izbacuje kroz bubrege. O t o m e k o l i k o v e z i v n o tkivo m o e apsorbovati u s e b e , ilustruje s l e d e i p r i m e r , koji n a v o d i J U . A . A n d r e j e v : M a j k a dolazi od lekara v i d n o u z n e m i r e n a i s a o p t a v a p o r o d i c i da su lekari njihovoj kerki prognozirali smrt kroz nedelju d a n a . Plae. Ki pupoljak od 17 g o d i n a , lepotica. Z a r ne treba n e t o uraditi"? - pita. C e l a p o r o d i c a je u akciji, reeni da podu s v o j i m p u t e m . P r v o s m o oistili jetru (o t o m e e biti 31

30

reci u daljem tekstu). Poeli s m o o p t e ienje o r g a n i z m a g l a d o v a n j e m . D v a d e s e t osam d a n a ta m l a d a d e v o j k a d o b i j a l a j e s a m o v o d u i klistire, s v a k o g a dana 2 klistira. S v a k o d n e v n o je iz nje izlazila o g r o m n a koliina neistoe. D e v o j k a j e s a 6 3 k i l o g r a m a s p a l a na 40 k i l o g r a m a . Znai 23 k i l o g r a m a neistoe nalazilo se u njoj, unutar elija". O v o j prii d o d a j e m s a m o - unutar elija v e z i v n o g tkiva k r o z k o j e se h r a n e s v e ostale radne elije. M a s n o tkivo j e t a k o d e svojevrstan t a l o n i k " n e i s t o a , b u d u i da se m a t e r i j e u njemu ne razmenjuju k o l i k o je to potrebno organizmu. O tome N.A. Semjonova kae: A k o su svi ti stepeni ,kao pantljika' p o p u n j e n i , a t a k o d e a k o se j e d e m n o g o s k r o b a s t e i m a s n e h r a n e , koju opisani organi ne izbacuju, ukljuuje se s t e p e n izbacivanja n e i s t o a k r o z uplje o r g a n e koji imaju izlaz spolja. Prvo se u rad ukljuuje n o s n a duplja. K r o z nju se k r o b n e , m a s n e i d r u g e neistoe izbacuju u vidu sluzi. O t u d a su s v a n a a iskaljavanja i u m r k a v a n j a . A k o se p r e o p t e r e t i i taj kanal za ienje, ukljuuju se d o p u n s k i : g a j m o r o v i sinusi, sluni kanali u u i m a , k o d e n a v a g i n a (belo p r a n j e i d r u g e i z l u e v i n e ) , esto k r m e l j i v e oi. A k a d a i to n i j e d o v o l j n o ili su z b o g n e k o g d r u g o g uzroka navedeni kanali zatvoreni, ukljuuju se poslednja dva - plua i koa. O t o m e da se u d e b e l o m c r e v u o d v i j a p r o c e s truljenja i d r u g e n e n o r m a l n e pojave stvaranjem tetnih g a s o v a , m o e s e suditi p o t e k o m , n e p r i j a t n o m z a d a h u , koji pri d i s a n j u izlazi iz u s t a . M n o g i se t r u d e da o d s t r a n e taj z a d a h - t a k o t o r e d o v n o p e r u i i s t e z u b e , ispi raj u usta, k o r i s t e d e z o d o r a n s . M e u t i m , z a d a h o s t a j e k a k a v j e bio i z a t o t r e b a z n a t i d a j e neprijatan zadah s a m o posledica, a uzrok je na suprotnoj s t r a n i . O i s t i t e d e b e l o c r e v o i z a d a h e nestati s a m o d s e b e . Na kraju, sluz se stvara u s a m i m pluima. S k r o b a s t e i d r u g e i z l u e v i n e u v i d u sluzi s u p i e d i v n a h r a n a z a p a t o g e n e m i k r o o r g a n i z m e . T i m i k r o o r g a n i z m i , koji s a v a z d u h o m dospevaju u plua, nalaze o v d e idealne uslove za r a z m n o a v a n j e - t o p l o t u , v l a g u i h r a n u . P r o d u k t i p r e r a d e sluzi od 32

s t r a n e m i k r o o r g a n i z a m a u v i d u g n o j a izluuju s e k r o z bronhije i nosnu duplju. Od toksinog sadraja gnoja n a d r a u j e s e i upaljuje s l u z o k o a p l u a , n o s n e d u p l j e s a s v i m p o s l e d i c a m a k o j e p r o i s t i u o t u d a . Isti j e i m e h a n i z a m nastajanja erozije vagine i upale srednjeg uha i unutranjeg uha. Koa signalizira da je organizam preoptereen neisto ama - odvratnim zadahom, ospama, miteserima, bubuljicama i e k c e m i m a razliite vrste. S tim u vezi treba n a p o m e n u t i , da su u z a v i s n o s t i od ishrane s i m p t o m i razliiti, na primer, od i s h r a n e m e s o m - z a u d a r a j u n o g e ; od s k r o b a s t e h r a n e sa e e r o m i m a s n o a m a pojavljuju s e b u b u l j i c e , m i t e s e r i , pri e m u j e njihova lokalizacija na telu v e o m a razliita: lice, lea, g r u d i , stranjica, n o g e , r a m e n a . 1 u o p t e , od n e p r a v i l n e k o m b i n a c i j e p r o d u k a t a ishrane p o r e d n a v e d e n i h pojava m o g u se javiti i furunkuli (irevi). Pivski k v a s a c , koji se primenjuje kod furunkuloze, p o m a e bolje varenje i prihvatanje h r a n e zahvaljujui v i t a m i n i m a iz g r u p e B koji se n a l a z e u n j e m u . To o m o g u a v a da se u s a m o m zaetku zaustavi proces nepravilnog i nekvalitetnog prihvatanja h r a n e , b e z trulei, koja se lui kao gnoj k r o z furunkule. K v a s a c , t a k o d e , n o r m a l i z u j e pH sredinu u d e b e l o m crevu. U p r a v o t a d v a m e h a n i z m a , p o r e d u d a r n o g dejstva v i t a m i n a g r u p e B , i n e o s n o v u l e k o v i t o g dejstva p i v s k o g kvasca. S m a n j e n j e toplotne funkcije d e b e l o g creva, z a g a i v a n j e o r g a n i z m a n e i s t o a m a n a v o d i na zakljuak da se n e g d e n a g o m i l a v a sluz. Na primer, u g r u d n i m l e z d a m a k o d e n a . P r v o , u tim l e z d a m a s m a n j e n a je r a z m e n a materija u p o r e e n j u s a ostalim o r g a n i z m o m . D r u g o , uzimanje h l a d n e h r a n e a p o s e b n o o h l a e n i h n a p i t a k a , koji naglo h l a d e taj d e o o r g a n i z m a , i z a z i v a s t v r d n u e m a s n e i skrobaste sluzi i formira kiste". Z b o g s e d e e g n a i n a i v o t a i rada n a g l o se koi k r v o t o k u maloj karlici i dolazi do zastoja krvi. To je drugi u z r o k , to se u p r a v o tu n a g o m i l a v a sluz - kod m u k a r a c a oko p r o s t a t e , a kod ena - u jajnicima. Najtetniji p r o d u k t i koji izazivaju kistu grudi i jajnika, tj. t u m o r p r o s t a t e , j e s u s l a d o l e d , s m r z n u t a p a v l a k a (vrhnje), kisela 33

p a v l a k a ( k a j m a k ) , h l a d n o p u n o m a s n o m l e k o . A k o i h esto u p o t r e b l j a v a t e , tada ete - k a o to kae Miki K u , specijalista za m a k r o b i o t i k u , - o b a v e z n o imati kistu. U toj kisti s p o r e plesni rastu k a o na h r a n i j i v o m tlu i s t v a r a s e r a k , koji m e t a s t a z i r a . M i g a s a m i h r a n i m o i n e g u j e m o , a zatim se u d i m o od ega je sve nastalo. A k o prvi lanac patologije: skleroza - rak - nastaju od n e i s t o g d e b e l o g c r e v a , tada i drugi: p r e o p t e r e e n j e s i s t e m a z a izluivanje - n a s l a g e sluzi - sniavanje zatitnih sila o r g a n i z m a - r a k , t a k o d e nastaju iz n e i s t o g d e b e l o g c r e v a . K a o zakljuak n a v o d i m o o d l o m a k iz knjige Umetnost sopstvcnog leenja ( s a m o l e e n j e ) p r i r o d n i m s r e d s t v i m a . D o k t o r P o e p i e : Ja s a m u s t a n o v i o , d a s e k o d e n a obolelih od raka d o j k e , u 9 od 10 sluajeva u o a v a z a d r k a u radu c r e v a . A k o bi se na 10 - 15 g o d i n a pre toga s p r o v e l a o d g o v a r a j u a p r o l i l a k t i k a , k o d njih se ne bi p o j a v i o ni otok g r u d i , ni rak bilo k o g o b l i k a . " Nije p o t r e b n o dalje navoditi o v e p r i m e r e p a t o l o k i h p r o c e s a koji nastaju o d n e i s t o g d e b e l o g creva. O n o s t o j e b i t n o j e s t e - treba imati Z D R A V O I I S T O d e b e l o c r e v o .

3. IENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJA DEBELOG CREVA

P r e o p i s a rehabilitacije d e b e l o g creva, s u m i r a e m o s a z n a n j a o t o m e ta treba uiniti da j e d a n od najvanijih d e l o v a n a e g o r g a n i z m a b e s p r e k o r n o funkcionie. 1. Uspostaviti istou d e b e l o g creva i n o r m a l i z o v a t i slabo k i s e l u p H sredinu d e b e l o g c r e v a . T o o m o g u a v a d a s e likvidira g l a v n o arite z a g a e n o s t i o r g a n i z m a - da se rastereti s i s t e m za ienje. C r e v a se z a g a u j u od n e p r a v i l n e k o m b i n a c i j e hranljivih p r o d u k a t a , k u v a n e i rafinirane h r a n e , n e p r a v i l n o g u z i m a n j a tenosti i v e t a k i h n a p i t a k a . I z b e g a v a t i h r a n u , k o j a izaziva z a t v o r i koja se j a k o s t v r d n j a v a . T o s u sve vrste m e s a , o k o l a d a , k a k a o , slatkii, beli e e r , kravlje m l e k o , j a j a , beli h l e b , kolai i torte. Me u z i m a t i h r a n u d v a , tri ili vie p u t a ( p r e m a G . S . S a t a l o v o j ak i 10 puta) n e g o s t o j e d o z v o l j e n o . 2. U s p o s t a v i t i p e r i s t a l t i k u i z i d o v e c r e v a t o e o m o g u i t i d e b e l o m crevu da u potpunosti izvrava svoje funkcije. Ovaj p r o c e s n a r u a v a se i rastezanjem z i d o v a c r e v a e k s k r e m e n t o m , s t v a r a n j e m t a l o g a " usled ishrane t o k s i n i m produktima; nedostatkom neophodne prirodne hrane; avitaminozom vitamina A; svesnim uzdravanjem od potrebe z a n u d o m ( s t o l i c o m ) ; k o r i e n j e m purgativa. 3 . U s p o s t a v i t i mikrofloru d e b e l o g creva, j e r : a) p o b o l j a v a ishranu na raun d o p u n s k i h hranljivih materija i v i t a m i n a , koji se sintetizuju m i k r o b i m a ; b) regulie toplotne i e n e r g e t s k e funkcije d e b e l o g c r e v a , koja se ispoljava p r o c e s o m normalizacije zagrevanja i t a v o g o r g a n i z m a i p o v e a n j e m s n a g e b i o p l a z m e n o g dela o r g a n i z m a ; 35

34

c) n o r m a l i z u j e c r e v a , to na o r g a n i z a m ini vie i v o t n o sposobnim; d) n o r m a l i z u j e i p o v e a v a m o i m u n o g s i s t e m a o r g a n i z m a . D i s b a k t e r i o z a nastaje od k a v a n e i rafi niane h r a n e liene hranljivih vlakana. U p o t r e b a lekova, naroito antibiotika, remeti i u n i t a v a nau m i k r o t l o r u .

3.1. Priprema organizma za ienje Pre n e g o t o se pristupi ienju, to se odnosi na bilo koji n a i n ienja, treba obaviti p r i p r e m e koje se sastoje u s m e k a v a n j u o r g a n i z m a . To je prvi i najvaniji p o s t u p a k , od ije efikasnosti zavisi u s p e h p r o c e s a ienja. Sutina s m e k a v a n j a j e s t e u: p r e t h o d n o j pripremi, koja o m o g u a v a da se neistoe i toksini, ma g d e da su n a s l a g a n i , p o k r e n u i d o v e d u d o o r g a n a z a izluivanje. Zadatak s a m e p r o c e d u r e ienja j e s t e s a m o da izbaci napolje to s t o j e pridolo i n a k u p i l o se u o r g a n i m a z a izluivanje. Krv iz d e b e l o g creva dolazi u j e t r u . A k o j e t r a ne uspe da n e u t r a l i s e bujicu t o k s i n a koji dolaze iz d e b e l o g c r e v a , krv ih dalje raznosi po e l o m o r g a n i z m u , g d e se oni a k u m u l i r a j u i izluuju s t o j e n a slici o z n a e n o strelicama. O r g a n i z a m se m o e s m e k a v a t i na razne n a i n e , u z a v i s n o s t i od toga ta o v e k u najvie o d g o v a r a . G l a v n i z a d a t a k s m e k a v a n j a j e s t e : o p u s t i t i , zagrejati i nahraniti o r g a n i z a m v l a g o m . To se p o s t i e o d l a s k o m u vlanu s a u n u , s u v u s a u n u ili tuiranje t o p l o m v o d o m . D e h i d r i r a n i m s u v o n j a v i m ljudima v i e o d g o v a r a topla k u p k a u k a d i , g o j a z n i m a - s u v a s a u n a , a s v i m a o s t a l i m a v l a n a sauna. Starcima prija topla k u p k a , m l a d i m a - v l a n a s a u n a . D u i n a trajanja jedne t a k v e terapije je od 5 do 25 minuta sa O B A V E Z N I M kratkim (10-20 sekundi) p r o h l a d n i m ili h l a d n i m tuiranjem na kraju. G l a v n o to treba osetiti p o s l e terapije s m e k a v a n j a j e s t e o p u t e n o (oslabljeno) z a g r e j a n o telo. T a k v i h terapija treba imati od 3 do 5, a u n e k i m s l u a j e v i m a i vie. S v e zavisi od s t e p e n a z a g a e n o s t i o r g a -

n i z m a i s v o j s t a v a izluivanih neistoa. T r e b a ih primenjivati j e d n o m d n e v n o ili s v a k o g d r u g o g d a n a p r e m a m o g u n o s t i m a i i n d i v i d u a l n o j izdrljivosti toplote. Smekavanje organizma podstie uzimanje 20 g r a m a t o p l j e n o g m a s l a ujutru na g l a d a n s t o m a k , k a o i b l a g a m a s a a m a s l o m ( u l j e m ) c e l o g tela ujutru, a zatim tuiranje t o p l o m v o d o m . Ipak, treba z a p a m t i t i , ugojenim o s o b a m a s a m a s n o m k o o m i v i k o m sluzi to ne o d g o v a r a . Njima se p r e p o r u u j e l a g a n o tranje, koje z a g r e v a ceo o r g a n i z a m , p o j a a v a cirkulaciju i izbacuje neistou kroz kou. 37

36

3 . 2 . i e n j e p o m o u klistira Poto ste o r g a n i z a m o m e k a l i sa 3-5 terapija, m o e se prei na ienje d e b e l o g creva. P r e m a uenju prirodnjaka, s v a k o leenje treba poeti sa r e n d g e n s k i m s n i m k o m d e b e l o g c r e v a i n j e g o v i m ienjem. P r i s t u p a a n i efikasan nain za ienje d e b e l o g creva j e s u K L I S T I R I . P r e m a d r e v n i m m e d i c i n s k i m izvorima A j u v e r d i , u d - i , klistiri p o m a u d a s e o v e k o v o r g a n i z a m o s l o b o d i od 8 0 % bolesti. S t o g a se p r e m a toj terapiji treba odnositi s a p o t p u n o m ozbiljnou. A u t o r j e i s p r o b a o veliki broj razliitih varijanata klistira (sastav, d o z a , p e r i o d i n o s t itd.). Na o s n o v u tog e k s p e r i m e n t a oformio je lini pristup t o m p r o b l e m u , a p r a k s a je p o k a z a l a d a j e takav pristup najefikasniji od svih koji su p o z n a t i . Da b i s m o u p o t p u n o s t i shvatili p o s t u p a k klistiranja n e o p h o d n o j e d a r a z m o t r i m o s v e detalje. K a o o s n o v a u z i m a s e v o d a , koja m e h a n i k i ispira sadraj d e b e l o g c r e v a , ali za e k s k r e m e n t n a t a l o e n " n a z i d o v e t o nije d o v o l j n o . O b i n o s e v o d i dodaje s o k od l i m u n a (ili rastvor l i m u n s k e k i s e l i n e ) , j a b u k o v o s i r c e , slab rastvor h i p e r m a n g a n a ili drugi antiseptici i t r a v e ( k a m i l i c a , m l e n i c a i si.). Te materije e l i m i n o n o r m a l i z u j u kiselu sredinu u d e b e l o m c r e v u , deluju na m i k r o l l o r u , kosei i p o t r e b n e i n e p o t r e b n e m i k r o o r g a n i z m e i e l i m i n o iritiraju s l u z o k o u . N a p r i m e r , m l e i k a j e d o b r o sui. S t a o n d a initi? Z a k l j u a k se n a m e e s a m : 1- treba traiti materiju koja e o m o g u a v a t i da se o t k i d a talog"; 2 - ingriijenti treba da n o r m a l i z u j u pH unutranje sredine i da s e l e k t i v n o spreavaju p a t o g e n u m i k r o floru, ne dirajui onu koja je p o t r e b n a , i 3 - o n a ne srne da n a d r a u j e s l u z o k o u creva. T a k v a idealna materija postoji u p r i r o d i , a p r o i z v o d i je s a m o r g a n i z a m . T o j e njegovo v e l i a n s t v o " vlastiti urin ( m o k r a a ) . On je idealan po svim parametrima. 1 ) U r i n n e s a m o d a ispira debelo c r e v o , n e g o z b o g v e e k o n c e n t r a c i j e s o l i , od o n e u p l a z m i krvi (razlika m o e dostizati d o 150 p u t a ! ) , o n n a raun o s m o z e i s p u m p a v a " v o d u i z z i d o v a d e b e l o g c r e v a i ak iz prostora oko njega. To d o v o d i ne s a m o 38

do o t k i s e l j a v a n j a " , ve i do odvajanja taloga, e k s k r e m e n t a i sluzi iz t r b u n e duplje. 2) Urin ima pH kiselu s r e d i n u , u koncentraciji koja najvie o d g o v a r a n a e m o r g a n i z m u . Z a t o ne postoji opasnost od p r e d o z i r a n j a - n e k i m a je on p o t r e b a n v i e , d r u g i m a m a n j e . Z b o g toga to j e urin produkt s a m o g o r g a n i z m a , o n s e l e k t i v n o u n i t a v a s v e p a t o g e n e u o r g a n i z m u , ne dirajui ono to je p o t r e b n o i k o r i s n o . Na taj n a i n u potpunosti i B E Z O P A S N O u s p o s t a v l j a se p o t r e b n a s r e d i n a i m i k r o flora d e b e l o g c r e v a . K o d m n o g i h ivotinja, n a p r i m e r , p t i c a , objedinjeno j e i z b a c i v a n j e urina i e k s k r e m e n t a . N e k a vas to ne zbunjuje. 3) U r i n , p o s e b n o vlastiti, ne m o e u o r g a n i z m u nita da n a d r a i . N a p r o t i v , on otklanja nadraivanje i leci ga! U urinu o r g a n i z a m s a m struktuira v o d u , u njemu postoje vlastiti a n t i s e p t i c i , a h o r m o n i , vitamini i b e l a n e v i n e su - najbolji r e g e n e r a t o r i s l u z o k o e bilo k o g dela o r g a n i z m a ! Za klistiranje se m o e koristiti k a k o vlastiti urin, tako i urin z d r a v i h ljudi, p o s e b n o j e d n o g o d i n j e d e c e . I p a k a u t o r j e i efekat te terapije p o b o l j a o V I E S T R U K I M p o v e a n j e m . R a d i toga je p o t r e b n o skupiti 2 litra u r i n a od bilo k o j i h ljudi, a najbolje od u k u a n a . Naliti ga u emajliranu p o s u d u i b e z p o k l a p a n j a p o s u d e kuvati dok ne ostane 5 0 0 g r a m a . K a o rezultat dobij a se u n i v e r z a l n a s u p s t a n c a , k o j a se u p o t p u n o s t i razlikuje od itkih sredina naeg o r g a n i z m a . O h l a d i t e je i sa p o d g r e j a n o m uradite klistir. A k o ste ranije radili klistire, tj. a k o ste ih radili n e k o l i k o puta, posle j e d n o g o v a k v o g klistira m o e t e pomisliti da vi u o p t e nita niste uradili, b u d u i da toliko b l a g a " m o e izai, o k o m e niste ni sanjali. O s e t i e t e , pri t o m , n e o b i n u s n a g u i m o tog sastava. Z a t o tako deluje? To snano dejstvo objanjava se sledei m faktorima: 1 ) V o d a postaje drukija. O n a p o p r i m a superstrukturu. Ostaju najpostojaniji itki kristali otporni na t e m p e r a t u r u " , koji p r e m a istraivanjima n a u n i k a ine na o r g a n i z a m n e v e r o v a t n o o t p o r n i m n a sve vrste nepovoljnih uticaja. 2) K o n c e n t r a c i j a soli u t a k v o m urinu m o e se poveati za 6 0 0 puta! T o j e n e o b i n a sila, koja n e s a m o d a u s i s a v a " v o d u iz o r g a n i z m a , ve i z b o g v e o m a j a k o g g o r k o g ukusa o t k i d a p o l i p e d e b e l o g c r e v a s a m n o t v o m d r u g e patologije. V e o m a 39

s n a n o s e s t i m u l i u z i d o v i creva, peristaltika s e j a v l j a s a m a o d s e b e . Od 1-2 t a k v a klistira bee gliste i drugi ivi m i k r o o r g a n i z m i , ali se pri tom ne gubi mikroflora n e o p h o d n a naem organizmu. 3) U s l e d t e r m i k e o b r a d e u takvom urinu unitavaju se s v e o r g a n s k e s u p s t a n c e , ali se z a t o stvaraju n o v e n e o r g a n s k e , n e b e l a n e v i n a s t e , koje su viestruko snanije od h o r m o n a , vitamina i drugog. Rezultat takvih klistira j e s t e j o bre n o r m a l i z o v a n j e p H s r e d i n e i m i k r o f l o r e , obnavljanje s l u z n i c e , ali i peristaltike. O s i m t o g a , lece s e h e m o r o i d i , p o l i p o z a , kolitis, p a r a p r o k t i t i s . A l i i to nije s v e : usled velike u s i s a v a j u e " s p o s o b n o s t i u d e b e l o c r e v o d o l a z i tenost iz cele trbune duplje, p o v l a e i za s o b o m sluz. N a raun toga, o s l o b a a m o s e p a t o l o k e sluzi ( o d koje s e m o e m o osloboditi s a m o dugotrajnim g l a d o v a j e m ) , koja j e z a s e l a " u b u b r e z i m a , p a n k r e a s u , n a z i d o v i m a m o k r a n o g m e h u r a , u p o l n i m o r g a n i m a itd. i u g r o a v a njihovu i v o t n u a k t i v n o s t . O s l o b a a j u i se sluzi, svi ti o r g a n i se p o n o v o obnavljaju ( p r e p o r o u j u ) - u ta e te se s a m i uveriti. U v r u j u se m i i i u p r e d e l u p r e p o n a , koji od sluenja ( n a g o m i l a v a n j a sluzi) slabe i pucaju. S m a t r a m o d a j e to j e d a n o d g l a v n i h faktora stvaranja kile ( h e m a t o m a ) . R a s t e r e u j u s e svi s i s t e m i za izluivanje, naroito n o s n a duplja. M n o g i ljudi su primenjivali o v e klistire i uverili su se u njihovu d e l o t v o r n o s t . Predostronosti su neznatne, ali ih treba znati. 1) K o d j a k o o t e e n e s l u z o k o e d e b e l o g c r e v a , na p r i m e r , g n o j n o g kolitisa, upareni urin e u poetku izazivati b o l , slian o n o m od o p e k o t i n a . Istrpite, ili klistir p r e t h o d n o uradite o b i n i m u r i n o m . Bol ukazuje na to da se sve to nije p o t r e b n o o d v a j a i da se o t e e n o m e s o zaleuje. U s k o r o e se formirati n o v o , z d r a v o t k i v o i vi neete vie oseati b o l . N a g l a a v a m o d a nije o b a v e z n o o d m a h poinjali s a u r i n o m u k u v a n i m na pari do etvrtine p r v o b i t n e z a p r e m i n e . U p o e t k u j e bolje raditi klistir o b i n i m urinom. Z a t i m g a ukuvajte d o p o l a , a n a k o n toga do etvrtine. Dalje se ne srne u k u v a v a t i , j e r s e struktura v o d e i z najbolje e n e r g e t s k e , h e k s a e d a r s k e p r i z m e , pretvara u obini s a p u n i efekat se gubi. 40

2 ) M o g u a j e v e o m a j a k a kontrareakcija o r g a n i z m a n a p o v i e n u e n e r g e t i k u , koja s e javlja kod t a k v o g klistira. O d izobilja energije v a o r g a n i z a m se u poetku m o e p r e v r t a t i " i vi e te se oseati v e o m a loe. O n a i z r a v n a v a n e u j e d n a e n o s t u e n e r g e t i c i o r g a n i z m a , pa k o d k o j e g je najizraenija javljaju se i najvee k o n t r a r e a k c i j e . Z b o g toga treba poeti od m a l o g da bi postepeno sve dolo u normalu. K a d a smo upoznali ove osobine, pristupamo opisu same terapije. A k o b u d e t e radili s a vlastitim u r i n o m ( p r e p o r u u j e m o v a m da p o n e t e sa njim), u z m i t e j e d a n litar, a a k o klistir r a d i t e sa u k u v a n i m do etvrtine litra p o n i t e sa 100-150 g r a m a i p o s t e p e n o p o v e a v a j t e koliinu dok ne d o v e d e t e do 500 g r a m a . A k o ste gadljivi, j e d n o s t a v n o zasolite v o d u , dodajui u j e d a n litar v o d e 2 s u p e n e k a i k e kuhinjske soli. U p r v o m sluaju (kada se koristi obian urin) primenjujte E s m a r h o v o lone, u d r u g o m ( u k u v a n urin na pari do etvrine p r v o b i t n e z a p r e m i n e ) o b i n u trcaljku ( g u m e n u k r u k u ) . T e h n o l o g i j a u p o t r b e E s m a r h o v o g loneta j e s l e d e a : nalijte u t e r m o f o r urin i obesite ga na visinu do 1,5 m e t r a i z n a d p o d a . N a g l a v a k sa c e v i c e (trube) skidate i p o d m a z u j e t e m a s l o m ili v a z e l i n o m . P o d v e i t e c e v i c u , da ne bi isticala t e n o s t ( a k o i m a slavinica, tada j e zatvorite). Z a u z m i t e p o z u s a o s l o n c e m na k o l e n a i laktove (karlica m o r a biti iznad r a m e n a ) , u n e s i t e trubu u a n u s na d u b i n u 2 5 - 5 0 centimetara. Z a t i m otpustite p o v e z i p o s t e p e n o putajte tenost u d e b e l o c r e v o . UPOZORENJE] A k o d e b e l o crevo ima p a t o l o k e n a s l a g e ili je p r e v i e n a p u n j e n o e k s k r e m e n t o m , tenost pri brzom unoenju m o e da se izliva obratno ili da n a d i m a tu malu upljinu, k o j a se nalazi ispred zaepljenja, izazivajui b o l o v e . Da se to ne bi d o g o d i l o , kontroliite ulivanje - b l a g o v r e m e n o priteite trubu p r s t i m a . P r e m a stepenu p r o l a s k a tenosti sa p r l j a v t i n o m , poveavajte m e u p r o s t o r . Pri t o m e diite p o l a k o , r a v n o m e r n o , ali d u b o k o s t o m a k o m - isturajui ga pri udisaju i uvlaei ga pri izdisaju. S v e ovo e v a m o m o g u i t i da i z b e g n e t e razliite k o m p l i k a c i j e i neprijatnosti. K a d a d e b e l o c r e v o b u d e o i e n o - d v a litra tenosti uliva se u njega za 3 0 - 4 0 s e k u n d i lako i s l o b o d n o . 41

Poto ste imeli tenost, leite na lea i podignite karlicu. M n o g o je bolje, a k o napravile sloj na r a m e n i m a (sarv a n g a s a n u " ) ili z a b a c i t e n o g e iza glave ( p l u g " ) . U t a k v o m poloaju ostanite 3 0 - 6 0 s e k u n d i . Pri tom m o e t e j o uvlaiti i s t o m a k . Usled o v e radnje tenost kroz silazni d e o c r e v a p r o d i r e u p o p r e n o c r e v o . Z a t i m lagano leite na lea i o k r e n i t e se na d e s n i b o k . T e n o s t i z p o p r e n o g odeljka d e b e l o g c r e v a d o s p e v a u teko d o s t u p n i uzlazni odeljak i dalje u slepi. U p r a v o ta t e h n i k a o m o g u a v a da se p o d j e d n a k o i u p o t p u n o s t i ispere c e l o d e b e l o c r e v o . Pridravajte se tih nijansi j e r su p r o v e r e n e u p r a k s i . U s u p r o t n o m , ispraete i izleiti s a m o d e o d e b e l o g c r e v a , ostavivi patologiju - rasadnik buduih bolesti na n j e g o v o m zaetku u l e p o m crevu. Terapiju je p o e l j n o sprovoditi posle pranjenja d e b e l o g c r e v a . A k o pitate koje je v r e m e p o g o d n o i koliko teba da traje klistir d r e v n i lekari savetuju bilo koje v r e m e , a najbolje je od z a l a s k a s u n c a d o p r v o g s u m r a k a . P r e m a m o m saznanju m i r n o o d l e i t e na leima ili na d e s n o m boku 5-15 m i n u t a , a k o ne b u d e v e l i k e n u d e ( p o t r e b e ) . Z a t i m m o e t e da se p o d i g n e t e i p r o e t a t e . K a d a osetite potrebu za n u d o m - idite u toalet. P r e d n o s t urinskih klistira je u t o m e , to se oni s a m i z a d r a v a j u u o r g a n i z m u k o l i k o je p o t r e b n o . U p o e t k u p o t r e b e za n u d o m su uestalije i j a e a z a t i m , to je d e b e l o crevo istije, o n e su r e d e . Z a t o s e n e u z n e m i r a v a j t e , o r g a n i z a m zna kada g a treba ispustiti, j e r s v e s e z b i v a pod n j e g o v o m k o n t r o l o m . eme sprovodenja urinskih klistira su sledee: V l a s t i t i m u r i n o m (ili u r i n o m m l a d o g z d r a v o g o v e k a , ili, j o bolje d e c e ) j e d n o l i t a r s k i klistir - radite s v a k o d n e v n o u toku nedelje d a n a . D r u g e neelje radite ih svaki drugi d a n ; tree p o s l e d v a dana; etvrte - n a k o n tri d a n a i p e t e - j e d n o m n e d e l j n o . Z a t i m se m o g u produiti j e d a n p u t u t o k u 1-2 nedelje. O v a j ciklus p o n o v i t e 2-3 puta u toku g o d i n e , u d a n e p r o l e n e i j e s e n j e r a v n o d n e v n i c e , a takoe ( p o s e b n o tople) u j a n u a ru februaru. Sa u k u v a n i m u r i n o m ciklus izgleda o v a k o . P o n i t e sa 100 g r a m a i k r o z j e d a n d a n ( s v a k o g d r u g o g dana) poveavajte d o z u j o z a 100 g r a m a . T a k o ete dostii dozu o d 500 g r a m a , uradite 2 - 4 t a k v a klistira, a z a t i m s v a k o g d r u g o g d a n a smanjujte d o z u 42

za 100 g r a m a , dok ne doete do prethodnih 100 g r a m a . Dalje m o e t e raditi 100-150-gramski m i k r o k l i s t i r j e d a n p u t u toku 1-2 nedelje. P o n o v i t e ovaj ciklus na isti nain kao i p r e t h o d n i (vlastitim u r i n o m ) u istim r o k o v i m a . A k o s e pojave k o m p l i k a c i j e , n e p o v e a v a j t e d o z u , v e u r a d i t e n e k o l i k o klistira sa istom d o z o m , a zatim d o z u smanjujte. U s l e d e e m ciklusu kod vas e sve biti n o r m a l n o . D a j e m o n e k o l i k o oiglednih primera z a p r i m e n u u r i n o v i h klistira. POLIPI u debelom crevu. A u t o r j e i s a m patio od njih. I s p r o b a o je vie vrsta klistira ( i z m e u ostalog i sa m l e n i c o m , koja k o d nekih ljudi j a k o sui sluznicu d e b e l o g c r e v a , to d o v o d i do k o m p l i k a c i j a ) , ali je efekat bio n i k a k a v . Posle prvih 2-3 m i k r o k l i s t i r a sa u k u v a n i m u r i n o m do etvrtine, polipi su s p o n t a n o poeli da nestaju. N i k a k a v neprijatan oseaj pri t o m nije uoen. O t o m e su mi priali i drugi ljudi, koji su radili klistire. HRONIN1 PAMPROKTITIS. - Moj bliski poznanik b o l o v a o j e o d o v e bolesti. Ranije j e b i o o p e r i s a n , ali s e p o s l e i z v e s n o g v r e m e n a j a v i o recidiv. U meici ( p e r i n e u m u ) f o r m i r a o se gnojni ir veliine p e s n i c e i predstojala je n o v a operacija. A u t o r g a j e p o s a v e t o v a o d a uradi dva p u t a d n e v n o m i k r o k l i s t i r ( 1 0 0 - I 5 0 g r a m a ) u k u v a n i m urinom do etvrtine i da na p e r i n e u m u stalno dri oblogu natopljenu tim u r i n o m . N a k o n 2 nedelje sve je p r o l o . Usput su iezli i h r o n i n i h e m o r o i d i . P o z n a n i k se sea k a k o su prvi mikroklistiri izazvali j a k o peenje u p u k o t i n a m a i dubini g n o j n o g ira. Ali posle izbacivanja g n o j a iz njih sve se izgubilo. Operacija i ostalo teenje nisu bili p o t r e b n i . V e g o d i n u d a n a posle terapije m o j prijatelj n e m a nikakvih recidiva. ZATVORI, GLISTE, GUBITAK APETITA I GLAVOBO LJA. - M e n i je sa z a h v a l n o u doao 70-godinji m u k a r a c ( v i s o k o g v o j n o g obrazovanja) i ispriao da je patio od n a v e d e n i h bolesti. P o s l e itanja moje knjige o urinoterapiji uradio j e 2-3 mikroklistira urinom u k u v a n i m d o etvrtine. O n o to s e p o t o m s a njim d o g a a l o n e o b i n o g a j e z a d i v i l o . O d j e d n o m je iz njega izalo nekoliko k r u p n i h glista u obliku solitera i ugruci sluzi u obliku m e d u z e . Posle toga crevo je

p r o r a d i l o s a m o , apetit s e v r a t i o , nestala j e glavobolja o d koje j e bolesnik p a t i o vie godina. O izleenju od z a t v o r a i glista autoru su priali i drugi ljudi. A l i , dalje ispovesti i kazivanja neemo navoditi. OSLOBAANJE OD SLUZI U PRE DEL U STOMAKA. - O o v o m e s e autor uverio e k s p e r i m e n t o m n a s a m o m sebi. N e s t a l o je p r e t h e m a t o m s k o stanje (otri bolovi u p r e p o n a m a pri n a g l o m p o d i z a n j u teine od 10 do 20 k i l o g r a m a sa p o d a ) ; z n a t n o se p o v e a l a osetljivost za v r e m e p o l n o g akta i u o p t e pojaala se polna funkcija; prestalo je izluivanje sluzi iz n o s n e duplje; i e z a o je h r o n i n i kolitis. To su potvrdili i moji s l e d b e n i c i . P r i m e r a b l a g o t v o r n o g dejstva m i n s k i h klistira ima j o ( p o s e b n o je efikasan za leenje e n s k i h bolesti), ali je i o v o d o v o l j n o , da bi s m o se uverili u efikasnost slinih klistira. Ipak, a k o v a m oni iz bilo kojih razloga ne odgovaraju - m o e t e koristiti d r u g e , m a n j e d e l o t v o r n e klistire: sa k u h i n j s k o m solju, l i m u n s k o m k i s e l i n o m (1 kafena kaiica kiseline na 2 litra v o d e ) , j a b u k o v i m s i r e t o m 4 - 6 % (2-3 s u p e n e k a i k e n a 2 litra v o d e ) i t a k o dalje, postupajui p r e m a uputstvu k a o sa o b i n i m u r i n o m . Slini klistiri m o g u se poboljati a k o se koristi z a g r e j a n a d o 3 8 - 4 0 stepeni otopljena ( o d m r z n u t a ) , n a m a gnetisana voda. N a v e e m o j o neke interesantne i korisne vrste klistira koje preporuuju A j u v e r d a i u d - i . A u t o r ih je isprobao na s e b i , a primenili su ih i drugi ljudi. Ovi klistiri p o s e b n o se p r e p o r u u j u o s o b a m a iji je o r g a n i z a m sklon dehidraciji, tj. koji imaju lou cirkulaciju (stalno hladne ruke i n o g e ) . Slini s i m p t o m i javljaju se kod o s o b a nene telesne g r a d e sa s u v o m , p e r u t a j u o m k o o m k o j i m a j e uvek h l a d n o . T a k v i klistiri p o s e b n o p o m a u z i m i kada je h l a d n o i s u h o v r e m e . Spoljni s i m p t o m i dehidracije i hlaenja o r g a n i z m a ( p r e m a ajuverdi, iz r a v n o t e e je izaao ivotni princip vetar - d o a V a t a ) j e s u : p r e k o m e r n o stvaranje g a s o v a , zatvori ili oviji e k s k r e m e n t , bolovi u s l a b i n a m a , s a k r u m u ( k r s t i m a ) , p r e p o n sko-slabinskim zglobovima (kukovima), produene menstruacije, g u b i t a k s e m e n a , s u v o a i perutanje k o e , z i m o groljivost, g u b i t a k s n a g e , mravljenje. A k o imate takve ili s l i n e s i m p t o m e , naroito z a v r e m e h l a d n o g , s u v o g d o b a 44

g o d i n e , primenjujte s l e d e e mikroklistire s v a k o d n e v n o ili s v a k o g d r u g o g dana da biste se p o s t e p e n o oslobodili tih m u k a . Klistiri se rade na sledei nain: u 100 g r a m a o b i n o g m l e k a dodati 20 g r a m a istopljenog maslaca. S v e zagrejati da bi se m a s l a c r a s t o p i o i t o p l o , p o m o u pricaljke, uneti u anus. O v u terapiju p o e l j n o je primenjivati pri zalasku sunca. Z a t i m odleati. Po pravilu, o r g a n i z a m z a d r a v a ovaj sastav o n o l i k o k o l i k o m u j e p o t r e b n o . K a o rezultat o v e terapije s u p s t a n c a (koja se nalazi na k v a n t n o m n i v o u ) , koja je u o r g a n i z m u izazvala s u v o u i h l a d n o u , upija se i neutralise. S u v o a i t v r d o a neutraliu se v l a g o m m l e k a i o m e k a v a j u m a s l a c e m , a h l a d n o a - t o p l o t o m , koja je bila u mleku i d o p u n s k i se pojavila pri n j e n o m kiseljenju. Po pravilu, posle 2-3 takva m i k r o k l i s t i r a s t o l i c a postaje m e k a , laka i u vidu k o b a s i c e . Vi m o e t e isprobati n e k o l i k o s m e s a za klistir i izabrati n a j p o g o d n i j u za s e b e . Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slini klistiri m o g u poveati koliinu sluzi u n j i h o v o m o r g a n i z m u , pa ih zato treba primenjivati o b a z r i v o . Prva smesa: m l e k o (100 g r a m a ) , pretopljeni m a s l a c (20 g r a m a ) - p r o t i v z a t v o r a , o v j e g e k s k r e m e n t a , stvaranja g a s o v a ( n o r m a l i z u j e se i mikroflora), isuivanja i dehidracije o r g a nizma. Druga smesa: o s n o v a je k a o kod p r v e s m e s e ( m l e k o i pretopljeni m a s l a c ) , p l u s prstohvat u m b i r a ili bibera, o d n o s n o a l e v e p a p r i k e . O v a s m e s a p o m a e u sluajevima kao i p r v a , ali d o p u n s k i neutralise sluz u o r g a n i z m u . Z b o g toga se p r e p o r u u j e g o j a z n i m ljudima. Trea smesa: o s n o v a k a o k o d p r v e , sa d o d a t k o m Vi k a f e n e k a i k e ( 5 - 1 0 g r a m a ) kuhinjske soli. T o pojaava dejstvo p r v e smese. etvrta smesa: o s n o v a k a o kod prve s m e s e , sa d o d a t k o m 1/2 k a f e n e kaiice ili j e d n e s u p e n e k a i k e j a k o g e k s t r a k t a p e l i n a ili 1/2 kafene kaike s o k a od b e l o g luka. O v o v e o m a d o b r o p o m a e kod u n i h poremeaja. 45

K a o z a m e n a m l e k u ili n j e g o v o m razblaivau (50 g r a m a p r e m a 50 g r a m a ) m o e se koristili oclvar od m e s a (naroito o v j e g ) ili kostiju. S v e te pojedinosti, s v a k a na svoj nain dejstvuju na o r g a n i z a m , s m e k a v a j u g a , smanjuju s l u z ili u . P r e m a t o m e , d e l o k r u g z a stvaralaki pristup v l a s t i t o m z d r a v l j u - k o r e n u o r g a n i z m a - d e b e l o m crevu je o b i m a n . Z a t o p r o b a j t e , birajte najbolje za s e b e i ozdravljajte. P o t o ste oistili debelo c r e v o , m o e t e j e d a n p u t u 2-3 nedelje ili j e d a n p u t t r o m e s e n o primenjivati idealni m e t o d za ispiranje C E L O G trakta za varenje h r a n e - a n k P r a k a l a n u .

3.3. ank Prakalana ank P r a k a l a n a ili Varisara oznaava postupak k o l j k e " , zato to v o d a prolazi kroz kanal za varenje hrane kao k r o z p r a z n u koljku. V o d a , p r o g u t a n a kroz usta, prolazi k r o z eludac, a zatim, prostim tokom, dostupnim svim smrtnicima, k r o z c e l o c r e v o sve do izlaza iz njega. V e b a traje d o k ne p o n e d a izlazi v o d a iste p r o z r a n o s t i , kao s t o j e ula. Priprema Zagrejati v o d u d o t e m p e r a t u r e tela, posoliti j e p r e m a p r o r a u n u 5-6 g r a m a n a litar, s t o j e m n o g o m a n j e n e g o s t o j e k o n c e n t r a c i j a soli u krvnoj plazmi (mala s u p e n a k a i k a z a r a v n j e n a na litar v o d e ) . V o d a mora biti z a s o l j e n a , j e r b e z p r i m e s e soli o n a b i s e a p s o r b o v a l a p o s r e d s t v o m o s m o z e k r o z s l u z o k o u i z a t i m izluivala u vidu m o k r a e , a ne k r o z zadnji p r o l a z ( m a r ) . A k o j e voda odvie slana, m o e t e smanjiti k o n c e n t r a c i j u soli da bi v o d a postala prihvatljiva za v a s . Pogodan monwnat N a j p o g o d n i j i m o m e n a t je ujutru na gladan s t o m a k . C e l o ispiranje, k a o to p o k a z u j e p r a k s a , traje j e d a n as do as i p o , a p r e m a stepenu usvajanja 4 5 - 6 0 minuta. P o s t u p a k za p r o l a z a k v o d e kroz kanal za varenje hrane. 1. Popijte au slane v o d e . 2 . O d m a h uradite p r o p i s a n e pokrete. 46

3. Ispijte au i uradite seriju pokreta. Za v r e m e tih p o k r e t a v o d a e p o l a k o prolaziti u c r e v o , ne izazivajui gaenje ili povraanje. P r o d u i t e sa n a i z m e n i n i m ispijanjem ae v o d e i p o k r e t i m a d o k ne popijete svih 6 aa v o d e . T a d a treba ii u toalet. O b i n o d o p r v e e v a k u a c i j e dolazi skoro o d m a h . Posle p r v e porcije n e i s t o a , koja i m a formu e k s k r e m e n t a , slede d r u g e , m e k e , a z a t i m i tene. A k o do toga ne d o e o d m a h ili u roku od 5 m i n u t a , treba p o n o v i t i k r e t a n j e , ne pijui vie v o d u , a z a t i m se vratiti u toalet. A k o n e m a o e k i v a n o g rezultata, treba zadejstvovati e v a k u a c i j u p o s r e d s t v o m ispiranja ( p o l a litre v o d e ) , koje se vri o b i n i m s r e d s t v i m a (kruka ili po J o k e r u ) . i m sifon b u d e z a d e j s t v o v a n , to jest i m k r e n e prvi e k s k r e m e n t , ostalo sledi automatski. J e d a n savet: Posle s v a k e p o s e t e toaletu i u p o t r e b e o b i n o g t o a l e t n o g p a p i r a t o p l o m v o d o m oprati m a r , osuiti ga i n a m a z a t i z e j t i n o m ( u l j e m ) , da bi se spreilo nadraivanje od soli. N e k i osetljivi ljudi p o d l o n i su tom s l a b o m nadraaju, koji s e m o e lako spreiti. Posle tog p r v o g pranjenja treba p o n o v o ispiti au v o d e , nastaviti kretanje, z a t i m se vratiti u toalet i svaki put e doi do e v a k u a c i j e . Produiti tako n a i z m e n i n o :