Genadij Petrovic Malahov - Samoizlecenje u 21. Vijeku

  • View
    203

  • Download
    29

Embed Size (px)

Transcript

Genadij Petrovi M a l a h o v

PRIRUNIK ZA SAMOLEENJE XXI VEKAPrevod s ruskog

BEOGRAD 2006.

SADRAJ OD A U T O R A Z D R A V L J E I BOLEST (Pitanja i odgovori) LEENJE OBOLJENJAOSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEINE OBOLJENJA OSNOVNE SEME SAMOPOMOI

9 11 5757 58

Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja Protivparazitno letenje travama prema Hildi Klark ienje creva prema metodu Hilde Klark ienje bubrega ienje jetreZATVORI

59 62 65 66 6773

Dijagnostika zatvora prema ekskrementu Poremeaj stolice i onkologija O tetnosti purgativaS P A Z M A T I N I K O L I T I S (iskustvo u leenju)HEMOROIDI

79 88 899294

Kompleksni pristup leenju hemoroida prema V. L. Igruinu Profilaksa hemoroidaVARIKOZNO PROIRENJE VENA HIPERTENZIJA ARTRITIS POLIARTRITIS M A M U Z E N A PETI BEHTEROVA BOLEST TRAHOMA BEONA (ONA MRENA) HEPATITIS

98 100100 103 104 106 107 109 114 115 115

Mere teenja kod hepatitisa Preporuke jogista kod teenja utice i hepatitisa (prema Svami ivanande) Kako pravilno istiti jetru ienje jetre pomou trava

117 133 150 151

Dvostruko ienje jetre ienje jetre leti Kako se osloboditi od kamenja u unoj kesi (recept oca Georgija) est proverenih naina izbacivanja kamenja iz uiGAJMORITIS (MAKSILARNI SINUSITIS) HERPES MUCANJE KRV - LEENJE IIZLEENJE

154 157 159 160162 165 173 174

POLIPI - ISKUSTVA LEENJA KOA

218 226

Zdravlje i lepota koe lica Briga o usnama Kako otkloniti oiljke Kako odstraniti mladee Kako otkloniti bradavice Kako se osloboditi od uljeva i masnog tkiva Krpeljev dermatitisVITILIGO SKLEROZA SINDROM HRONINOG UMORA DEPRESIJA ZNOJENJE N O G U UMOR NOGU DIJETA ZA P U A E I P A S I V N E P U A E FISTULE - ISKUSTVA LEENJA

226 227 228 229 230 233 233234 235 243 248 249 250 251 252

Kako poveati hemoglobin u krvi Sokovi od povra, koji obnavljaju krv ienje krvi Transfuzija krvi i bolesti Ishrana i problemi sa krvnim sudovimaTROMBOFLEBITIS NEKONTROLISANO M O K R E N J E (ENUREZA)

174 176 177 178 180181 182

Simptomi slabosti mokrane beike Leenje nekontrolisanog mokrenja Originalno ienje bubrega Kako ojaati slabu mokranu beikuGLOMERULONEFRITIS OBOLJENJA PLUA ZDRAVLJE KIME ,

182 183 185 187188 190 193

K O R I S N E I N F O R M A C I J E O LEENJUK A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI MIKROKLISTIRI PITANJA O G L A D O V A N J U

255255 255 257

Vanost dranja tela za zdravlje Fizike vebeza kimuPUPAK NESANICA

193 196199 202

Tajna dobrog sna leti Lekoviti san Snovi i zdravlje Lekovito doaptavanje u snuO ZUBIMA I ODRAVANJU USNE DUPLJE STOMATITIS ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LEENJA

204 204 208 209210 211 213

Da li postoje zabrane (kontraindikacije) u teenju gladovanjem? Kome gladovanje posebno pomae Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja Devet pravila gladovanja Prethodna priprema pre gladovanja Kako pravilno gladovati 24-42 sata Kako se psihiki stimulisati za vreme gladovanja Moe li se gladovati u starostiEST LEKOVITIH ZVUKOVA

257 258 258 259 264 265 267 268270

Sezonske vebe za jaanje funkcije jetre i une kese Sezonske vebe za jaanje funkcije imuniteta (slezine) Sezonske vebe za jaanje funkcije srca Sezonska veba za jaanje funkcije plua

272 274 274 276

Sezonska veba za normalizaciju funkcije bubrega Veba za normalizaciju funkcije trostrukog grejaa"P O S E B N I POKRETI RUKU (GESTOVI) MOTIVACIJA ZA PODMLAIVANJE MASAA SUVORINA MASAA S UKUVANIM URINOM O RADA-JOGI KORISENJE PIRAMIDA U LEKOVITE S V R H E

276 277279 283 284 285 286 290

OD AUTORA

Izgradnja piramide Kako se leiti pomou piratnidaO LEKOVITIM SVOJSTVIMA VODE

290 293299

iva" i mrtva" voda Korienje ive" i mrtve" vode za leenje raznih oboljenja Levitirana voda Voda odstojala sa kristalima Silicijumska voda Protijeva vodaURINOTERAPIJA

299 301 305 305 306 306307

Ova knjiga je namenjena onima, koji ele da budu kom pletna, zdrava linost. Pre svega hou da vam objasnim, moji uvaeni itaoci, zato sam ovu knjigu nazvao Prirunik za samoleenje". Stvar je u tome, d a j e veinu oboljenja, sa kojima se ovek sukobljava tokom svog ivota, on sam zaradio". Zbog toga on sam treba da spozna uzrok svoje bolesti, da spozna da se zdravlje moe povratiti i znatno poboljati u veini sluajeva samo vlastitim naporima. U ovoj knjizi nisu dati samo recepti za leenje jedne ili druge bolesti, ve je ukazano i na uzroke njenog nastajanja, osobenosti bolesti, putevi izleenja, a navedeni su i primeri iz prakse. M n o g e teme su razmotrene na osnovu pisama italaca, dati su odgovori na pitanja, komentari i objanjenja. Upravo zato knjiga poinje s pitanjima koja ste mi posta vili u pismima. Nadam se da e vam odgovori na ta pitanja pomoi u samoozdravljenju. Takode se trudim da detaljnije razjasnim pitanja i teme, bez ijeg poznavanja ne moete pri stupiti samoleenju. Naravno, ne apelujem na vas da se slepo pridravate recepata i preporuka navedenih u ovoj knjizi. Ne mogu biti iste preporuke za sve ljude jer se ljudi meusobno razlikuju. O b i m lekovitih sredstava, terapija i tome slino, koji je naveden u knjizi, ne odgovara za sve ljude. Va zadatak je da na sebi flek sibilno primenjujete preporuke za leenje, imajui u vidu indi vidualnu konstituciju, uzrast, godinje doba, kao i procese koji se deavaju u prirodi. Uzimajui u obzir sve to pomoi e vam da stvorite vlastiti sistem leenja. U tom sistemu ne srne biti mesta nikakvim drugim sistemima i metodima.9

-

Organski sastav urina i njegova svojstva Vrste urina i njihove osobine Nekoliko naina primene veoma starog urinaURINOTERAPIJA U PRAKSI

310 314 319330

Put urina kroz oveji organizam pri oralnoj upotrebi Put urina kroz oveji organizam pri klistiranju Put urina kroz oveji organizam pri ukapavanju u nos Put urina kroz oveji organizam pri unoenju preko koe Naini korienja urina klistiranjem Naini unoenja urina u organizam preko koe Naini korienja urina kroz oi, nos i ui Naini oralne upotrebe urinaM E T O D LEENJA KEROZINOM SVEST OVEKA - GLAVNI LEKAR JAKE I SLABE STRANE UENJA IVANOVA

330 332 333 334 335 .. 336 338 339342 352 368

Zadrimo se na nainu izlaganja materijala u poglavlju o bolestima. Na poetku izlaem osnovne podatke o najraspro stranjenijim oboljenjima, o tome kako sami sebi moete pomo i, ta pri tome treba uzeti u obzir, a da sebi ne nasete tetu; ukazujem na uzroke nastanka oboljenja, predlaem recepte za leenje, navodim dopunske savete i preporuke, izmeu ostalog i iz iskustva narodne medicine. Odreena panja je poklonjena i danas tako popularnim i uistinu lekovitim biljkama, kao to su mrazovnjak (Helleborus caucasicum), pelen, lovorov list i druge, kao i njihova lekovita svojstva. U navedenom poglavlju naete sve o tome kako ih pravilno primenjivati i kod kojih oboljenja, kao i recepte smea i nain primene. Znaajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju zdravstvenih mera. Jer bez pravilnog shvatanja, na primer, ka ko i kada primeniti terapiju ienja ili ta je to mrtva", iva" ili protijeva voda i drugo, ne moete kvalitetno primenjivati recepte iz knjige. Trudio sam se da uzmem u obzir sve nijanse da se za vreme vebi po Priruniku kod vas ne pojave nikakve sumnje i pitanja, da vam proces samoozdravljenja (samoleenja) donese radost sticanjem zdravlja. Ukoliko elite da ivite dugo i da ne bolujete, koristite se receptima i savetima iz Prirunika, izaite na put ozdravljenja i njime koraajte s optimizmom i nadahnuem. elim vam zdravlja, dragi moji itaoci!

ZDRAVLJE I BOLESTPitanja i odgovori

U kom stepenu zdravlje zavisi od samog oveka, koliko on sam sebi moe pomoi? Na osnovu statistike, oveje zdravlje 20 odsto zavisi od naslednosti, jo 20 odsto - od ekoloke situacije, od zdravstve ne zatite - svega 8,5 procenata (odsto) i 51,5 odsto ovejeg zdravlja odreuje se njegovim nainom ivota. Kao to vidimo, zdravlje i blagostanje zavise od samog o veka. Ovo vam je ujedno i dokaz u korist samoleenja. Na ra un pravilne organizacije vlastitog ivota ovek moe sam da se izbori (izae na kraj) s bilo kojim oboljenjem. Tri glavne greke u leenju kod savremene medicine Metodi leenja koje predlae savremena medicina ne uzi maju u obzir prethodno ienje organizma. Lekar odmah naznaava (prepisuje) bolesniku lekove-korektore, kojima pokuava da u zagaenom organizmu uspostavi jednu ili drugu funkciju. Postiui privremeni uspeh, lekovi jo u veem stepenu zagauju organizam. Medicina nije usmerena na rad (se ne orjentie) sa i votnom snagom organizma. Raslanivi leenje na orga ne i delove tela medicina ne uzima u obzir celokupnost

10

1i

ovejeg organizma. Rezultat je kao u uvenoj p o s l o vici: Jedno - leimo, drugo - sakatimo (bogaljimo)". Ne otklanja se poroni (pogrean, izopaen) nain ivota, koji je izazvao bolest kod oveka. Medicina kao da govo ri: Grei, budi prodrljiv, izobliavaj bioritmove, a kada oboli mi emo te izleiti - tabletama, injekcijama, hirurgijom, presaivanjem organa. I za sve to e nam platiti".

Ishrana - zasienost manjom koliinom prirodne hrane, stalan oseaj neznatnog oseaja gladi (to govori o tome, da se ne prejedate), posle svakog uzimanja hrane laka stolica i ekskrement oblika kobasice (to ukazuje na idealan rad-funkcionisanje probavnog trakta). Koa - ista, lepa, bez ikakvih defekata i neprijatnih miri sa, razmena toplote se odlino regulie. Imunitet - odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slino. Miii - elastini, izdrljivi, umereno snani (dobra elasti nost svih tetiva i zglobova), proporcionalno razvijeni. Zdrav ovek ima dobro dranje tela, on je proporcionalno graen, ima mali sloj sala, praktino se ne zamara, blagonaklon je prema ljudima koji ga okruuju, trezveno i razumno shvata (pri hvata) ekstremne dogaaje, bez suvine emocionalne obojenosti. Parametri boleljivog (bolesnog) oveka Bilo kakva promena koja pogorava funkcionisanje svesti, disanja, ishrane, koe, imuni