Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fgbv

Text of Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  1/183

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  2/183

  Genadij Petrovi Malahov

  LECENJE DVESTA

  NAJRASPROSTRANJENIJIH

  OBOLJENJA

  (PREVOD S RUSKOG)

  BEOGRAD2007.

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  3/183

  SADRAJ

  OT) RUSKOG IZDAVAA 11

  UVOD 13

  PRAKTINE PREPORUKE ZA PRIMENULEKOV ITI H TERAPIJA., 13

  OPTI PODACI O LEKOVITOM

  BILJU 79

  Stanja fitopreparata 79

  Terapi je leenja 82

  RECEPTI I PREPORUKE ZA

  LEENJE OBOLJENJA 87

  A D EN O I D I T I S 87A D E N O M PROST ATE 90

  A F T E 92

  ALE R G I J A 93

  A N E M I J A ( MALO KR VN OS T) 95

  A N G I N A 100

  AR TR ITIS 10 4

  A S T M A 107

  ATER OS KLER OZ A 108

  BEL O PRA NJE 110

  BEONA 111

  BLEFARITIS 112

  B O LU GRL U 113

  BOI , U U IM A 114

  BOL U JETRI, SLEZ1NI, POD RE BR ICI I

  U N OJ KESI 115

  BOL U E LU CU I CR EV IM A 116

  BOL U BUBRLZIMA I MOKRANOJ

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  4/183

  B E I C I

  BOL U OIMA

  BRADAVICE

  BRONHITIS

  B RONHIJ ALNA ASTMA

  CIROZA JETRECISTA NA JAJNICIMA

  CISTITIS

  IR NA ELUCU 1

  DVANAESTOPALANOM CREVU

  DEPRESIJA (MELANHOLIJA)

  DERMATITIS

  DIJABETES

  EKCEM

  ENCEFALIT1S

  E N D O M E T R I T I S

  EROZIJA GRLIA MATERICE

  FAR1NGITIS

  FIBROM

  F U R U N K U L ( I R )

  GAJMOR1TIS (MAKSILARNI SINUSITIS)

  GASTRITIS

  GINGIVIT IS

  GLAVOBOLJA

  G L O M E R U L O N E F R I T I S

  G LUVOA(G UB ITAK SLUHA)

  GLJIVINA OBOLJENJA KOE

  GOJAZNOST (L1POMATOZA)

  G ORUICA

  GREVI

  GREVI U BUBREZIMA

  GRE VI U CR EV IM A 165

  GR EV I U JETRI 166

  GRIP 167

  GROZNICA 168

  GUB ITA K APET ITA 169

  GUAVOST 170

  HEMOROID1 171

  HEPATITIS 175

  HEPATITIS HRON IN I 179

  HERPES 186

  HIPER TONI NA BOLE ST 188

  HIPOTON1JA 191

  HOLECISTITIS 192

  INVAZI JA GLI STA 196

  IIJAS 199KAME N U BUB REZ IM A (LIT IJAZA] 200

  KA ME N U UI 202

  KAALJ 207

  KATARAKTA 209

  KIJAVICA(RINITIS) 210

  KILA 212

  KLIMAKS 213

  KOL1TIS 215KOLPITIS 218

  KONJUKTIVITIS 220

  KOZM ETI KI DEFEKTI KOE 221

  KRATKO VIDOST 223

  KRVARENJA 225

  LARING1T1S 226

  LIAJ 227

  LUPUS 229

  117

  118

  118

  122

  125

  127

  129

  130

  132

  135

  137

  137

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  149

  150

  153

  155156

  . 157

  . 159

  . 159

  . 160

  . 162

  . 163

  . 164

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  5/183

  MALARIJA 2 3 1

  MA MU ZE NA PETI 232

  MAS NO TKI VO (LIPOM ) 235

  MASTOPATIJA 236

  METEORIZAM 238

  MITHSLRI 240MUCANJE 242NAP RSL INE NA NOG AM A 244

  NEFRITIS 245N E K O N T R O L I S A N O M O K R E N J E

  (ENUREZA) 247

  N E P LO DN O S T 2 4 9NEPRI JATAN ZA DA H IZ USTA 251

  NESANICA 252

  N E U RO DE RMI T I S 2 5 6

  OPAD ANJE KOSE 257

  OPEKOTINE 258

  OSPE 259

  O S T E O HO N DRO ZA 2 61

  O S T E O P O RO ZA 2 64

  PARAL IZE. PARE ZE 265

  PARAPROCTITIS 266

  PARODONTOZA 268

  PIELONEFRIT1S 269

  PLEUR1TIS 270PNE UMO NIJ A (UPALA PLUA ) 272

  POD AGR A (KOSTOB OLJ A) 276

  POLI ARTR ITIS 277

  POLIPI 278

  P O RE ME A J ME N S T RU A LN O G

  CIKLUSA 281

  PREHLADA 283

  PROLIV 285

  PROSTATITIS 286

  PSORIJAZA 287

  RADIKUL1TIS 289

  RAK 291

  RANE 299

  RAN E OD LE ANJA 300

  REUMATIZAM 301

  SIND ROM IIRON1NOG UMOR A 303

  SKLEROZA 305

  SR ANE MAN E 310

  STENOKARD 1 JA (ANGI NA PEKTO RIS) 312STOMATITIS 313

  SVRAB 314

  UGA 316

  TONZILITIS 317

  TRAHOMA 318

  T RO MBO F LE BI T I S 3 2 0

  T U BE RKU LO ZA 3 2 2

  UJEDI 324UM OR NO GU 324

  UPAL A DES NI 325

  UPALA JAJNI KA 326

  UPALA MODANE OPNE ILI

  KI MEN E MO DINE 327

  UPALA VAGINE (KOLPITIS.

  VAGIN IT IS) 32 8

  VA G I N A L NE I N F E K CI JE 32 9

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  6/183

  VARI KONO PROI RENJE VENA 331

  VITILIGO 335

  VRTOGLAVICA 336

  ZATVOR 337

  ZNOJENJE 346

  ZUBOBOLJA 348

  ULJEVI 352

  UTICA 352

  PREGLED LEKOVITOG BILJA 362

  OD RUSKOG IZDAVAA

  Za ljude koji ele da due godina sauvaju zdravlje

  i da ive dugoveno, kao i da se oslobode raznih oboljenja,

  namenjenaje serija knjiga uvenih autora, lekara, narodnih

  lekara, lekarafitoterapeuta o leenju vie od 200 najras

  pr o s t r a nj enijih obolj e nj a.

  uveni autor knjiga o samoozdravljenju G. P. Mala

  hov predlae, proverene kroz njegovu viegodinju praksu,

  recepte leenja urinom, ienjem organizma, lekovitim

  travama i daje preporuke za leenje razmatranih oboljenja.

  Ve vam je poznato kakve mere za izleenje pos toje

  i kako da ih pravilno primenjujete.

  U knjizi je korieno iskustvo italaca u leenju raz-nih oboljenja. Unikatnost se sastoji u tome, to se, sjedne

  strane, u njoj daju najraznovrsniji metodi leenja, a sa druge

  strane sadre se preporuke samog autora, koje e vam

  pomoi da izbegnete greke, da ne ustuknete pred pote-

  koama.

  Metodi ienja organizma koji su predloeni upore

  do s receptima leenja lekovitim travama, sa karakteristika-

  ma individualnih osobina i biolokih ritmova oveka, poma-u svakom oveku da izvri korekciju vlastitog programa

  samoleenja i da postigne najbolji efekat leenja.

  Preparati od lekovitih biljaka dokazali su svoju pred-

  nost u odnosu na hemijske lekove: pri njihovoj upotrebi u

  oveji organizam dospeva itav kompleks njemu bliskih

  (srodnih) bioloki aktivnih materija.

  ajevi, odvari, ekstrakti, ulja i masti od biljnih siro-

  vina deluju na organizam blae, bolje ih podnose bolesnici,

  znatno rede izazivaju sporedne alergijske reakcije. U pos

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  7/183

  lednje vreme l ekoviti preparati od biljaka sve vie se prime

  njuju u kompleksnom leenju bolesnika. Najefikasnija he

  mijska sredstva, leei jedan organ, unitavaju druge orga-

  ne i, kao posledica. organizam u eelini. Preparati biljnog

  porekla , sade jstvuj ui u og rani eno m obi mu sa elijama or-

  ganizma i normalizujui njegovu delatnost. ne nanose tetu

  organizmu.

  Svi recepti, koji su prezentirani u knjizi, proraunati

  su za odraslog oveka. Zbog toga deci do tri godine starosti

  dozu treba smanjiti od 3 do 5 puta, deci od tri do sedam

  godina 23 puta, deci od sedam do etrnaest godina

  1.52 puta.

  Po pravilu, ovek esto poinje da obraa panju

  na svoje lino oseanje (zdravstveno stanje) tek posle toga,

  kada mu se pojave prvi simptomi oboljenja.U traenju puta ka ozdravljenju ljudi poinju da se

  lece sami, i esto prema linom miljenju koriste recepte

  narodne medicine, zaboravljajui pri lom. da na prvi pogled

  be zo pa sn a sredst va, mo gu biti ne sa mo ko ri sn a, ve i t etna

  po organizam. Da se to ne bi desilo, potrebno je znati tanu

  dijagnozu oboljenja. Pre nego pristupite leenju u domaim

  uslovima. konsultujte se sa lekarom, koji e vam postaviti

  tanu dijagnozu i tek posle toga ponite da sainjavate vla-stiti program samoizleenja. koristei se preporukama i re-

  ceptima uvenog autora.

  Lekovite sile ovejeg organizma zaista su neiscrp-

  ne, ubeen je autor. One e vam omoguili da pobedite

  bolest, da oz dr av it e, po moi e vam da po n et e no vi ivot,

  pun radosti i veselja. Odlino ete izgledati i uvek ete bili u

  formi. Moete da se ponovo rodite! elimo vam zdravlja!

  UVOD

  U toj knjizi uoptio sam moje iskustvo steeno le

  enjem najrasprostranjenijih oboljenja, raunajui na lo,

  da ono moe biti korisno i vama, mojim dragim itaocima.

  Neki recepti su preuzeti iz vaih pisama, u kojima sa mnomdelile radost izleenja i lugu poraza (neuspeha). Nadam se

  da e vam recepti i preporuke navedene u knjizi pomoi u

  sanioizleenju.

  PRAKTINE PREPORUKE ZAPRIMENU LEKOVITIH

  TERAPIJA

  Pristupajui samoleenju, treba uzeli u obzir svoj uz-

  rast, individualnu konstituciju, bioloke ritmove organizma

  i godinje doba. Praksa pokazuje, da se uspeh samoizleenja

  u prvom redu sastoji u potpunom i sistematskom ienju

  organizma, io ini glavne komponente dobrog zdravlja

  pravilno razmiljanje, psihiko spokojslvo, normalandnevni raspored, dovoljna motorna aktivnost, ishrana mo-

  nolitnim produktima pravilnim redosledom i optimalnim

  kombinovanjem, odsustvo glupih navika, umerene terapije

  elienja organizma. Pre svega:

  1. Odred ite kojem konslil ucion om tipu prip ada te.

  2. Uzmite u obzir svoj uzrast.

  3. Usaglasite sve mere leenja sa bioritmolokim fa-

  ktorima i osobenostima godinjeg doba.

 • 5/24/2018 Genadij Petrovic Malahov - Lecenje 200 Najrasprostranjenijih Oboljenja

  8/183

  4. Precizirajle. koji su organi aktivni za vreme vaeg

  leenja, a koji su slabi.

  5. Imajte u vidu porodinu mikroklimu, meusobne

  odnose sa najbliima. Od toga, lakoe. zavisi kvalitet proce-

  sa samoizleenja.

  Tek posle takvog testiranja" moe se