G.P.malahov - Prostata

Embed Size (px)

Text of G.P.malahov - Prostata

 • Genadij Petrovi Malahov

  PROSTATA Prevod s ruskog

  B E O G R A D

  2007.

 • SADRAJ

  U V O D U T E M U

  O P T I P O D A C I O M O K R A N O P O L N O M S I S T E M U M U K A R C A I N J E G O V O M R A D U ( F U N K C I J I ) O P T I P O J A M , R A Z M E T A J , G R A A I F U N K C I J A P R O S T A T E

  M E T O D I S P I T I V A N J A P R O S T A T E

  U Z R O C I I O B L I C I O B O L J E N J A P R O S T A T E

  I N F E K T I V N I U Z R O C I N E N O R M A L A N P O L N I I V O T U Z R O C I Z A S T O J A (STAGNACIJE) H L A E N J E O R G A N I Z M A , K A O U Z R O K U Z R O C I I Z A Z V A N I S T A R E N J E M K O M B I N A C I J A R A Z N I H U Z R O K A

  P R I R O D N I M E T O D I P R O F I L A K S E I L E E N J E P R O S T A T E . PROSTATITIS

  Hronini prostatitis! Leenje prostatitisa

  S R E D S T V A , KOJA UBIJAJU P A T O G E N E BAKTERIJE U O R G A N I Z M U I PROSTATI M I K R O K L I S T I R I , S V E C E , O B L O G E I LEENJE P R O S T A T E B L A T O M S R E D S T V A , KOJA O B N A V L J A J U FUNKCIJU K A P I L A R A I L I M F N O G S I S T E M A PROSTATE

  ....7

  ....9

  . 1 5

  . 2 5

  . 2 9

  ..31

  ..32

  ..35

  ..36

  ..37

  ..38

  . 3 9

  ..39

  ..40

  ..45

  ..47

  ..76

  ..87

 • P R I B L I N A E M A LEENJA A K U T N O G P R O S T A T I T I S A N E P O Z N A T O G P O R E K L A A D E N O M P R O S T A T E

  Leenje a d e n o m a prostate i v o m " i m r t v o m " v o d o m Primeran p r o g r a m leenja i profilakse a d e n o m a prostate

  K A M E N J E U PROSTATI O S T A L A O B O L J E N J A PROSTATE P R I M E R I LEENJA PROSTATE

  Z A K L J U A K P R E G L E D L E K O V I T O G B I L J A

  UVOD U TEMU

  oveka je stvorio Stvoritelj prema Svojoj slici i prilici, i ima veoma sloenu konstrukciju, koju savremena nauka tek poinje da shvata. Iza vidljive anatomije krije se anatomija finih struktura i tela"; iza jasne fiziologije krije se fiziologija nevidljivih sila prirode", nepoznata savremenoj nauci. Izgleda da, davno izueni i shvatljivi (jasni, razumljivi), zakoni prirode ne deluju tako, kako su to predvideli naunici. I sve zbog toga, to se oni temelje na jo jaim zakonima Prirode, Kosmosa, Boanskih sila, koje jo nisu otkrivene i nepoznate su savremenoj nauci.

  Zdravlje oveka temelji se na tri meusobno povezana nivoa. Prvi nivo, na kome radi savremena medicina - anatomija i fiziologija, nazvaemo fiziolokim zdravljem. Drugi nivo, na kome radi bioenergetska medicina - bioenergetika organizma (energetska polja, strukture, kretanje energije kroz kanale i slino), nazvaemo energetsko zdravlje. S obzirom na to, da je energija oveka veoma tesno povezana s oseaji-ma, emocijama i raspoloenjem oveka, potpuno je opravdano to je taj nivo zdravlja nazvan psihikim zdravljem. Trei nivo, na kome radi religija, filozofija i duhovna medicina - povezan sa pogledom na svet i

  7

  ....99

  ..134

  ..143

  ..148

  ..153

  ..156

  ..159

  . 1 6 5

  . 1 6 7

 • prirodnou oveka, nazvaemo informacionim zdravljem". Meutim, termin informaciono zdravlje" je relativno nov i najbolje je taj nivo oznaavati starim" i odavno poznatim terminom duhovno zdravlje.

  Na osnovu navedenog namee se jednostavan, ali vaan zakljuak - da bi se ovek izleio, treba ga ,,le-iti" na sva tri nivoa - fiziolokom, psihikom i duhovnom. Poto su pristupi leenju na svakom nivou razliiti, leenje mora biti kombinovano navedenim nainima leenja, a ta kombinacija stalno varira u zavisnosti od konkretnog oveka i stanja njegovog zdravlja. Upravo iz tog razloga leenje kod svakog oveka nije samo individualno, ve se menja tokom procesa leenja". Na primer, u poetku se vie panje poklanja fiziolokim metodima leenja (terapije, trave, ishrana, motorni reim i slino), ili psiholokim metodima (smirivanju, oputanju), posle kojih se mogu prime-njivati fizioloki metodi leenja. Pri tom uvek treba imati na umu duhovno leenje - izmenjeno gledanje na svet, koje uzbuuje psihu; rad sa navikama - koje izobliuju fiziologiju i unitavaju telo. Zbog toga je, posle uspeno primenjenih fiziolokih i psihikih naina leenja, vano uvrstiti i pojaati rezultate leenja duhovnim metodima, da tetne navike i poroan nain ivota ne bi ponovno izazvali ve izleenu bolest.

  Polazei od tih postavki, razmatraemo ozdravljenje i leenje prostate na fiziolokom, psiholokom i duhovnom nivou. I samo u tom sluaju moemo postii eljeni rezultat. 8

  OPTI PODACI O MOKRANOPOLNOM SISTEMU

  MUKARCA I NJEGOVOM RADU (FUNKCIJI)

  Pre pristupanja pisanju ove knjige na veoma primitivan nain razmatrao sam gradu i rad (funkciju) mo-kranopolnog sistema mukarca. Meutim, to se u stvarnosti pokazalo veoma sloenijim i interesantnijim.

  Sam naziv mokranopolni sistem" govori o tome, da on objedinjava dve funkcije: lui mokrau i seme. Bez obzira na to, to se mokraa stvara u bubrezima, a seme u testisima - potpuno razliitim organima, koji su udaljeni jedan od drugog, njihovi produkti se izbacuju kroz jedan te isti mokrani kanal.

  Mokranopolni kanal moe se predstaviti kao cev-ica duine 22-25 centimetara, koja se sastoji od sluzo-koe i miine obloge. On poinje na dnu mokrane beike irokim otvorom beike i protee se do glavia polnog organa, gde se zavrava u vidu pukotine izmeu dve vertikalne usne mokranopolnog kanala. Upravo kroz taj kanal iz organizma se odstranjuje mokraa. to se tie izbacivanja sperme, kanali za izbacivanje seme-

 • na ulaze u mokrani kanal kod prostate, koja se nalazi ispod mokrane beike.

  Polazei od navedenog, mokrani kanal ima nekoliko posebnih odeljaka: od mokrane beike do prosta

  te (mokraa izlazi iz mokrane beike), odeljak prostate (na tom delu u mokranom kanalu otvaraju se kanali prostate i kanali za izbacivanje semena) i mokranopolni odeljak (zajedniki za mokrau i seme).

  Sada u neto rei o tome, kako radi (funkcionic) mokranopolni sistem oveka. Prvo emo razmotrili luenje mokrae, a zatim izbacivanje semena.

  Mokraa, koju stvaraju bubrezi, kroz mokrane kanale sliva se u mokranu beiku, koja predstavlja uplji miini organ. Na dnu mokrane beike nalazi se snaan sfinkter (mii steza), koji se stalno nalazi u zgrenom

  10

  Rezultat je da se kod oveka javlja elja da se pomokri. I to je mokrana beika vie rairena, tim je i nuda za tim vea.

  Sam akt mokrenja je spontan. ovek ide u toalet, oputa sfinkter zatvara mokrane beike i mokraa sama izlazi iz mokrane beike. Mokraa prolazi kroz mokrane kanale (kroz sva tri dela) i izlazi napolje.

  Da bi pojaali luenje mokrae treba se napregnuti -udahnuti, zadrati disanje i napregnuti stomane miie. Rezultat toga je da se dijafragma sputa nadole, miii trbune prese pritisnu stomak spreda i s boka. Ta dejstva izazivaju nagli porast pritiska u trbuhu, koji pojaava pritisak na mokranu beiku i mokraa iz nje izlazi pod velikim pritiskom i brzo, u vidu jakog mlaza.

  ovek po svojoj elji moe prekinuti akt mokrenja. Radi toga on napree miie medice (perineuma) i sfinkter zatvara.

  I I

  Rezultat toga je grenje anusa i ponovno skupljanje (zatvaranje) sfinktera zatvaraa. Sve to moete proveriti na

  - zatvorenom stanju. Mokraa se postepeno nagomilava i iri mokranu beiku. To irenje deluje na posebne re-ceptore koji se nalaze u zidovima mokrane beike, koji preko nervnih vlakana dostavljaju informaciju u mozak.

 • sebi ukoliko svesno prekinete otpoelo mokrenje. Jasno ete osetili koji miii uestvuju u tom procesu.

  Sada u neto rei o mukom semenu. O n o se sastoji iz tri glavne komponente: sperme (stvaraju je testisi i nagomilava se u proirenom delu semenih kanala), sekrcta semenih mehuria (nagomilava se u semenim mehuriima) i sekreta prostate (nagomilava se u njenim lezdama).

  Luenje semena je veoma sloen proces, koji aktivira niz uzastopnih mehanizama, iji se zaeci (kore-ni, osnove) nalaze u svesti oveka. U prvom redu, sve poinje od polne elje, koja aktivira energiju i fiziologiju organizma mukarca.

  Polna elja aktivira mehanizam polnog nadraaja. Dolazi do poveavanja krvnog pritiska. Krv se priliva u polni organ, izazivajui njegovo bubrenje, poveanje i erekciju (ispravljanje).

  U vezi s tim vano je da shvatimo kuda se upravo priliva krv i ta se poveava? Mi spolja vidimo ispravljanje i stvrdnjavanje polnog organa, to ukazuje na to, da je u tom delu organizma dolo do zastoja krvi. U kaver-nozna telaca polnog organa priliva se vie krvi, nego to iz njih izlazi. Upravo to izaziva erekciju. Meutim, to je samo vidljivi deo ogromnog unutranjeg procesa. I prostata se puni krvlju. Ona se lakode poveava i puna je krvi. U njoj se stvara poseban sekret, koji se izbacuje zajedno sa semenom. Pored toga nadimaju se (bubre) i

  12

  druge lezde, koje stvaraju i izbacuju svoj sekret u m o krani kanal.

  Sam polni akt samo pojaava opisani proces, koji se zavrava ejakulacijom (izbacivanjem semena).

  Ejakulacija kod mukaraca poinje s prebacivanjem sekreta testisa iz ampule semenog kanala u deo mokranog kanala u prostati. Tu se lue i sekreti semenih me-huria i same prostate.

  Luenje, svojevrsno ubrizgavanje semena i sekreta u prostatu vri se pod uticajem kontrakcija snane muskulature semenih kanala i semenih meli urica. To je poetak orgazma.

  Kulminacija orgazma - snane kontrakcije miia prostate, koji pod pritiskom izbacuju vlastiti sekret u mokrani kanal, gde se on mea sa seme-n o m i sluzi (sekretom) semenih mehuria, a zatim izbacuje napolje kroz mol

  13

  izbacuje napolje kroz mokrani kanal. Pre ejakulacije lezde Litre (slika 3) i, moda, Kupe-

  rove lezde svojim jakim alkalnim sekretom (koji pod-sea na bezbojnu mast) natapaju sluzokou mokranog kanala i samim tim u njemu stvaraju alkalnu reakciju, neophodnu za ivot spermatozoida,